ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αυτοδίκαιη Ανάκληση της υπ αρ /Δ6/ Άδειας Ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου και της υπ αρ /ΙΑ/ νέας Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμ ματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία «Ζωή Σαλονικίδου και Σία O.E.» και δ.τ. «Αλεξάνδρειο Νεφρολογικό Κέντρο» στη Θεσσαλονίκη με το Πανεπιστημια κό Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/κης «ΑΧΕΠΑ» Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία «Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.» στην περιοχή του Νομού Κιλκίς (T.K. Κρη στώνας) με το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης του ιατρού Παρασκευόπουλου Αλέ ξανδρου στη Βέροια Ν. Ημαθίας με το Γενικό Νο σοκομείο Βέροιας Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. ΓΥ/148/ υπουργικής απόφασης «Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση των συνταγών στον Εθνικό Οργανι σμό Παροχής Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και στους άλλους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης». (ΦΕΚ 545 Β ) Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχεί ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθ. πρωτ. ΙΕ/8916/ Π07/5/00240/Ε/Ν. 3299/2004/ περίλη ψη απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1233/ (τεύχος Β) Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.8485/2012/ / περίληψη απόφασης του Γενι κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι κής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 727/Β / Διόρθωση σφάλματος στην με αριθμ. 7003/ διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1370/ (τ.β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΙΑ (1) Αυτοδίκαιη Ανάκληση της υπ αρ /Δ6/ Άδειας Ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου και της υπ αρ /ΙΑ/ νέας Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλ λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και ισχύει. 2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξι ολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και ισχύει. 5. H παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3696/2008 όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και άλλες διατάξεις». 6. Το στοιχείο β της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3696/2008.

2 26600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ παίδευσης Κολλεγίου. 8. Το υπ αρ. 9 απόσπασμα πρακτικού της 565ης Συ νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέ ντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα τάρτισης της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, όπου διατυπώθηκε η γνώμη του σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκεια κής Εκπαίδευσης στον Πέτρο Φυτιλά του Γεωργίου. 9. Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1583 Β ) νέα Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευ σης. 10. Την υπ αρ. 1240/ αναφορά της Όλγας Καρδακάρη και τα επισυναπτόμενα σε αυτή έγγραφα σχετικά με τη φοίτησή της στο Κέντρο Μεταλυκεια κής Εκπαίδευσης του Πέτρου Φυτηλά στο πρόγραμμα σπουδών Master Διοίκησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τον ισχυρισμό της ότι ενώ έχει εκπληρώσει της οι κονομικές και σπουδαστικές της υποχρεώσεις δεν έχει οριστεί ημερομηνία παρουσίασης της Διπλωματικής της Εργασίας ώστε να της απονεμηθεί ο μεταπτυχι ακός τίτλος. 11. Την υπ αρ. 2176/ επιστολή της Παυλοπούλου Ελένης προς την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπα ϊκής Ένωσης και την επισυναπτόμενη Εξώδικη Δήλωσή της κατά του Πέτρου Φυτηλά σχετικά με την εγγραφή της στο Παιδαγωγικό Τμήμα σε πρόγραμμα σπουδών που υλοποιούνταν σε συνεργασία με την πολωνική σχο λή «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie» και τις οικονομικές της αξιώσεις. 12. To υπ αρ /IA/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο ενημερώθη κε το πολωνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie» σχετικά με τη καταγγελία της Όλγας Καρδακάρη και κλήθηκε να απαντήσει γιατί δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών. 13. Την υπ αρ. 15/2012/ επιστολή της σχολής «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie», με την οποία η σχολή μας ενημερώνει για την αρχική καταγ γελία της σύμβασης σύμπραξης με το Κέντρο Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης του Πέτρου Φυτηλά στις , την επανενεργοποίησή της στις και την έναρξη των διαδικασιών για την εκ νέου καταγγελία της σύμβασης. 14. Την υπ αρ /ΙΑ/ επιστολή της Διεύθυν σης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη σχολή «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie» με την οποία διαβιβάστηκε ο κατάλογος των δηλωθέντων από το ΚΕΜΕ σπουδα στών για το Ακαδημαϊκό έτος και ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με το αν αυτοί είναι εγγεγραμμέ νοι σπουδαστές της πολωνικής σχολής, καθώς και την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης σύμπραξης με το ΚΕΜΕ του Πέτρου Φυτηλά. 15. Την υπ αρ /ΙΑ/ επιστολή της Διεύ θυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη σχολή «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie» με την οποία διαβι βάστηκε η σύμβαση σύμπραξης της πολωνικής σχολής και το παράρτημα αυτής και ζητήθηκε ενημέρωση σχε τικά με το αν αυτή είναι σε ισχύ ή αν έχει καταγγελθεί οριστικά. 16. Την 16/2012/ επιστολή της σχολής «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie» με την οποία ενη μερώνει ότι οι σπουδαστές, που περιλαμβάνονται στις καταλόγους του ΚΕΜΕ του Πέτρου Φυτηλά για το σπου δαστικό έτος , δεν είναι σπουδαστές εγγεγραμ μένοι στη σχολή και ότι η σύμβαση σύμπραξης με το ΚΕΜΕ του Πέτρου Φυτηλά έχει καταγγελθεί ήδη δύο φορές και ότι διεκόπει οριστικά στις και η καταγγελία αυτής γνωστοποιήθηκε στον Πέτρο Φυτηλά στις Τις υπ αρ /ΙΑ/ και 43105/ΙΑ/ κλήσεις του Πέτρου Φυτηλά σε προηγούμενη ακρόαση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ θρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ). 18. Το από πρακτικό ακρόασης του Πέτρου Φυτηλά του Γεωργίου. 19. Την υπ αρ /ΙΑ/ επιστολή του Πέτρου Φυτηλά, με την οποία μας ενημερώνει σχετικά με τις καταγγελίες της Καρδακάρη Όλγας και της Παυλο πούλου Ευαγγελίας και διαβεβαιώνει ότι ακόμα και αν καταγγελθεί η σύμβαση οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδα στές είναι διασφαλισμένοι ότι θα αποπερατώσουν τις σπουδές τους. Διαβεβαιώνει ότι δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία της σύμβασης αλλά μόνο εκκρεμότητες προς διευθέτηση και ζητά ένα χρονικό διάστημα 10 ημερών για την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων. 20. Την υπ αρ /ΙΑ/ επιστολή της Διεύ θυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη σχολή «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie», με την οποία ζητή θηκε να ενημερώσει αν οι βεβαιώσεις εγγραφής των σπουδαστών του ΚΕΜΕ, που είχαν υποβληθεί από τον Πέτρο Φυτηλά στην ακρόαση της 18 ης Απριλίου 2012 ήταν εν ισχύ δεδομένου ότι μας είχαν ενημερώσει με το υπ αρ. 16/2012/ έγγραφό τους οι εν λόγω σπουδαστές δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σχολή. 21. Την υπ αρ. επιστολή 112/ επιστολή του Πέ τρου Φυτηλά με την οποία διαβεβαιώνει ότι το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν την ολοκλήρωση εγγραφής των σπουδαστών του ΚΕΜΕ βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης και ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις του με τη σχολή «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie». 22. Την υπ αρ. 22/2012/ επιστολή της Wyzsza Szkola Menedzerska, στην οποία επισημαίνει ότι η από σύμβαση δικαιόχρησης έχει καταγγελθεί δύο φορές ήτοι την 1 η Μαρτίου 2011 και την 23 η Μαρτίου Επίσης επισημαίνεται ότι δεν υφίστανται εγγε γραμμένοι Έλληνες σπουδαστές στην σχολή «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie», καθώς το Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Πέτρου Φυτηλά δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ως άνω σύμβαση δικαιόχρησης. Οι βεβαιώσεις που είχε υποβάλει ο Πέτρος Φυτηλάς είχαν εκδοθεί στις χρονικό διάστημα κατά το οποίο η σύμβαση σύμπραξης της σχολής με το Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Πέτρου Φυτηλά ήταν σε ισχύ και ότι η συγκεκριμένη σύμβαση έχει πλέον οριστικά καταγ γελθεί. 23. Την ανάγκη αυτοδίκαιης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ παίδευσης Κολλεγίου και της νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που χορηγήθηκαν στον Πέτρο Φυτηλά, σύμφωνα με το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008, προς

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του συμ φέροντος των σπουδαστών λόγω του είδους και της βαρύτητας των εξεταζόμενων πράξεων και της εν γένει συμπεριφοράς αυτού. 24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε αυτοδικαίως σύμφωνα με το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 22, την παρ. 2 του άρθρου 8 και το στοιχείο β της παραγράφου 3 του άρ θρου 7 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ αρ /Δ6/ (B 1532) άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου και την υπ αρ /ΙΑ/ (Β 1583) νέα Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαί δευσης με έδρα την Πάτρα, οι οποίες χορηγήθηκαν στον Πέτρο Φυτηλά του Γεωργίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο κάτοχός τους παραπλάνησε συστηματικά το Υπουρ γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τους σπουδαστές αυτού ως προς την ισχύ της από σύμβασης σύμπραξης με τη «Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie», η οποία καταγγέλθηκε στις , επανενεργοποιήθηκε στις και καταγ γέλθηκε οριστικά στις , όπως προκύπτει από τα υπ αρ. 16/2012/ , 22/2012/ έγγραφα του ανωτέρω εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη λήξη του διδακτικού έτους ήτοι από την 30 η Ιουνίου Μαρούσι, 29 Μαΐου 2012 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ Aριθμ. Φ.80450/11479/1495 (2) Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμμα τεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Ερ γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου 146Β του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοι κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α 54). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 102), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα. 3. Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α 124) 4. Το γεγονός ότι η αποζημίωση των μελών του Πει θαρχικού Συμβουλίου θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Κ.Α. ΚΑΕ 0515 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων», αποφασίζουμε: Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, με έδρα την Αθήνα οδός Σταδίου 29, αρμόδιο για το προσωπι κό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποτελούμενο από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελε γκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικα στηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικεί ου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας. β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ορ γάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβου λίου της παραγράφου 1 του άρθρ. 146Β του ν. 4057/2012. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλί ου ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρ. 146Β του ν. 4057/2012 και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ (3) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο κάθαρσης με την επωνυμία «Ζωή Σαλονικίδου και Σία O.E.» και δ.τ. «Αλεξάνδρειο Νεφρολογικό Κέντρο» στη Θεσσαλονίκη με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο μείο Θεσ/κης «ΑΧΕΠΑ». ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.α ), όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων..., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 71/2012 «Διορισμός Υπουρ γών» (ΦΕΚ 124 τ.α ). 4. Την από αίτηση του πληρεξούσιου δικη γόρου της εταιρείας με την επωνυμία «Ζωή Σαλονικίδου και Σία O.E.». 5. Την αριθμ. 20/235 ης / απόφαση της Ολομέ λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

4 26602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Ζωή Σα λονικίδου και Σία O.E.» και δ.τ. «Αλεξάνδρειο Νεφρολο γικό Κέντρο» με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/κης «ΑΧΕΠΑ». Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/κης «ΑΧΕ ΠΑ» θα καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ (4) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο κάθαρσης με την επωνυμία «Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.» στην περιοχή του Νομού Κιλκίς (T.K. Κρηστώνας) με το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.α ), όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ.3 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων... για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 71/2012 «Διορισμός Υπουρ γών» (ΦΕΚ 124 τ.α ). 4. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π./62773/ υπουργική από φαση με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην εταιρεία με την επωνυμία «Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.» στην πε ριοχή του Νομού Κιλκίς. 5. Την αριθμ. πρωτ. 1082/ απόφαση της Πε ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νση Δημόσιας Υγείας με θέμα: «Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην εταιρεία με την επωνυμία «Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε» στην περιοχή του Νομού Κιλκίς (T.K. Κρηστώνας)». 6. Την αριθμ. 23/235 ης / απόφαση της Ολομέ λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μο νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε» με το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς θα καλύπτει την ανωτέ ρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ (5) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο κάθαρσης του ιατρού Παρασκευόπουλου Αλέξαν δρου στη Βέροια Ν. Ημαθίας με το Γενικό Νοσοκο μείο Βέροιας. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.α ), όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...,για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ194 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 71/2012 «Διορισμός Υπουρ γών» (ΦΕΚ 124 τ.α ). 4. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π./163279/10/ υπουργι κή απόφαση με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στον ιατρό Παρασκευόπουλο Αλέξανδρο, στη Βέροια του Ν. Ημαθίας. 5. Την από αίτηση του ιατρού Νεφρολόγου Αλέξανδρου Παρασκευόπουλου. 6. Την αριθμ. 22/235 ης / απόφαση της Ολομέ λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης του ιατρού Παρασκευόπου λου Αλέξανδρου στη Βέροια Ν. Ημαθίας με το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας θα καλύπτει την ανω τέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Υ3Γ/ΓΠ (6) Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. ΓΥ/148/ υπουργικής απόφασης «Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και στους άλλους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης». (ΦΕΚ 545 Β ). ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ τ.α ) 2. Την αριθμ. ΔΥΓ3 (α) /οικ. ΓΥ/148/ (ΦΕΚ 545 Β ) υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατα χώρηση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και στους άλλους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ3Γ/ΓΠ. Οικ 26869/12 (ΦΕΚ 785/Β ) υπουργική απόφαση. 3. Το γεγονός της ανάγκης ολοκλήρωσης της προμή θειας και της δικτύωσης των Μονάδων Υγείας και της επί δεκαπενθήμερο μη λειτουργίας του συστήματος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λόγους λειτουργικής αναβάθμισης. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. ΓΥ/148/ υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατα χώρηση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και στους άλλους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης». (ΦΕΚ 545 Β ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ως εξής: «Από την 1 η Ιουλίου 2012 κάθε καταχώρηση χρεώνεται με 1 ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα». Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αναφερόμενη απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί. Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (7) Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρι σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πε λοποννήσου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 1, 3 και Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/ ). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 17 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 6. Την αριθμ. 27/2012 (αριθμ. πρωτ / ΑΔΑ: Β49ΘΝ Χ9Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διατάξεις για Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/τ.Α/ ) «Τροποποίηση της Νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλ λων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτι κής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 8. Την αριθμ. 2527/ (ΦΕΚ 83/τ.Β/ ) κοι νή υπουργική απόφαση που αφορά ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πο λιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο τήτων» που αφορούν τη διοίκηση συνδέσμων ΟΤΑ. 10. Την αριθμ. 2643/ (ΦΕΚ 56/τ.Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση που το άθροισμα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων, είναι, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 207 του Π.Δ. 410/1995, άρτιος αριθμός, τότε στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθενται ένας (1) αντιπρόσωπος από το Δήμο ή την Κοινότητα που έχει το μεγαλύτερο υπό λοιπο πληθυσμού. 11. Το γεγονός ότι: α) Κατά τον υπολογισμό των αντιπροσώπων του κάθε Δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συμμετέ χουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Συνδέ σμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 προκύπτει άρτιος αριθμός μελών Διοικη τικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα πενήντα τέσσερα (54) μέλη. β) Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 207 του Π.Δ. 410/1995 έχουν συμπεριληφθεί στον ισχύο ντα Ν. 3463/2006 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 246 χωρίς ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού των αντιπροσώπων των ΟΤΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου. γ) Τα Διοικητικά Συμβούλια με άθροισμα μελών άρτιο αριθμό δεν έχουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα και πρέπει να έχουν σύνολο μελών περιττό αριθμό για να αποκτήσουν λειτουργικότητα.

6 26604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο Δήμος με τον με γαλύτερο πληθυσμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου άρα ο Δήμος με το μεγαλύτερο υπόλοιπο πληθυσμού και πρέπει στον εν λόγω Δήμο να προστεθεί ένας (1) ακόμη αντιπρόσωπος ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου να αποκτήσει περιττό αριθμό μελών και συγκεκριμένα πενήντα πέντε (55) μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 2643/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 56/τ.Β/ ), αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περι φερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου». 2. Σκοπός του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευ ση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξερ γασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής του αρμοδιότητας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 2527/2009 (Α 83) 3. Έδρα του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περι φέρειας Πελοποννήσου ορίζεται η Τρίπολη που είναι και η έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 4. Στον ανωτέρω Σύνδεσμο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο κάθε Δήμος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με αιρετούς αντιπρο ως εξής: α) ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ι. Δήμος Άργους Μυκηνών με τρεις (3) αιρετούς αντι προ ΙΙ. Δήμος Ναυπλιέων με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο ΙΙΙ. Δήμος Επιδαύρου με έναν (1) αιρετό αντιπρόσω πο IV. Δήμος Ερμιονίδας με δυο (2) αιρετούς αντιπρο β) ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ι. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με δυο (2) αιρετούς αντι προ ΙΙ. Δήμος Γορτυνίας με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώ ΙΙΙ. Δήμος Μεγαλόπολης με δυο (2) αιρετούς αντιπρο IV. Δήμος Νότιας Κυνουρίας με έναν (1) αιρετό αντι πρόσωπο V. Δήμος Τρίπολης με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο γ) ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ι. Δήμος Κορινθίων με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο ΙΙ. Δήμος Νεμέας με έναν (1) αιρετό αντιπρόσωπο ΙΙΙ. Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης με δυο (2) αιρε τούς αντιπρο IV. Δήμος Σικυωνίων με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώ V. Δήμος Βέλου Βόχας με δυο (2) αιρετούς αντι προ VI. Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων με δυο (2) αιρετούς αντιπρο δ) ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ι. Δήμος Ελαφονήσου με έναν (1) αιρετό αντιπρόσω πο ΙΙ. Δήμος Ευρώτα με δυο (2) αιρετούς αντιπρο ΙΙΙ. Δήμος Ανατολικής Μάνης με δυο (2) αιρετούς αντι προ IV. Δήμος Μονεμβασιάς με δυο (2) αιρετούς αντιπρο V. Δήμος Σπάρτης με τρεις (3) αιρετούς αντιπροσώ ε) ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ι. Δήμος Καλαμάτας με τέσσερις (4) αιρετούς αντι προ ΙΙ. Δήμος Μεσσήνης με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώ ΙΙΙ. Δήμος Πύλου Νέστορος με δυο (2) αιρετούς αντι προ IV. Δήμος Τριφυλίας με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο V. Δήμος Οιχαλίας με δυο (2) αιρετούς αντιπροσώ VI. Δήμος Δυτικής Μάνης με έναν (1) αιρετό αντιπρό σωπο ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: Πενήντα πέντε (55) 5. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε τρι άντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με νεώτερη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. 6. Πόροι του Συνδέσμου είναι: α) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πε λοποννήσου οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Εκτε λεστικής Επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν στους Δήμους αυτούς και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστή ματος διαχείρισης. Για τον υπολογισμό ισχύουν οι δι ατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 και της κοινής υπουργικής απόφασης 2527/2009. β) Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τρίτους γ) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες δ) Έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από συμμετοχή τους σε προγράμματα. ε) Έσοδα από πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συ στήματα του Ν. 2939/2001 και στ) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπο ρία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργει ας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των ΟΤΑ ή λοιπών πελατών κ.ο.κ. 7. Η λειτουργία, η διοίκηση, τα θέματα των αρμοδιο τήτων των οργάνων του Συνδέσμου και η διάλυσή του θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κώ δικας Δήμων και Κοινοτήτων, τις όμοιες του Ν. 4071/2012 καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους. 8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία όμως την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να υπολογισθεί δεδομένου ότι η ετήσια εισφορά του κάθε Δήμου που συμμετέχει

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πε λοποννήσου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Τρίπολη, 28 Μαΐου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην αρ. πρωτ. ΙΕ/8916/Π07/5/00240/Ε/Ν. 3299/2004/ περίληψη της ΙΕ/8916/Π07/5/00240/Ε/ Ν. 3299/2004/ απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρει ας Ηπείρου που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4 αστέρων, δυναμικότητας 14 δωματίων 24 κλινών στον Άγιο Γεώργιο Λευκαδί τικων, του Δ. Πρέβεζας, του Νομού Πρέβεζας, συνολι κού κόστους ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 49,00% επί του συνολικού κόστους, της επένδυσης «ΙΟ ΝΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1233/ (τεύχος Β) διορθώνονται: τα εσφαλμένα: 1. «...στην ίδρυση ξενοδοχείου «κλασσικού τύπου» 4 αστέρων...» 2. «...συνολικού κόστους « ,00» με ποσοστό επιχορήγησης...» στα ορθά: 1. «...στην ίδρυση ξενοδοχείου «επιπλωμένων διαμερι σμάτων» 4 αστέρων...» 2. «...συνολικού κόστους « ,00» με ποσοστό επιχορήγησης...». (Από την Περιφέρεια Ηπείρου) (9) Στην αριθμ. Φ.8485/2012/000225/ περίληψη απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 727/ τ.β / , στη σελίδα στήλη β, στίχο 25 εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο: «...ΤΣΑΛΟ ΛΙΝΤΙΑ» στο ορθό: «...ΤΣΑΛΟ ΛΙΝΤΙΤΑ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (10) Στην 7003/ διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1370/ (τ.β ) στη σελίδα 22063, στον δέκατο (10) στίχο και από το σημείο «την αυτοδίκαιη κατάργηση τριακοσίων τριάντα μίας (331) κενών οργα νικών θέσεων» διορθώνεται: το εσφαλμένο: «κατάργηση τριακοσίων τριάντα μίας (331) κενών οργανικών θέσεων» στο ορθό: «κατάργηση εκατόν έξι (106) κενών οργα νικών θέσεων...». (Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

8 26606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε=63,823548 στρ. στη θέση «Άρτσι», Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα