ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO. Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού 4.3. Ανάπτυξη ενός σχεδίου management για ιστορικές περιοχές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO. Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού 4.3. Ανάπτυξη ενός σχεδίου management για ιστορικές περιοχές"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO INTERGRATED URBAN DEVELOPMENT OF VITAL HISTORIC TOWNS AS REGIONAL CENTERS IN SOUTH EAST (SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME) Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού 4.3. Ανάπτυξη ενός σχεδίου management για ιστορικές περιοχές

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ΣΕΛΙΔΑ Δείκτες 2 2. Διαχωρισμός στόχων ανά τομέα ενδιαφέροντος 3. Διοίκηση της επιχείρησης Κατοικία (κτίρια) Στόχος 1: Προώθηση στο δικαίωμα για επαρκή στέγαση Στόχος 2: Παροχή εγγύησης της κατοχής Στόχος 3: Παροχή ίσης πρόσβασης στην πίστωση Στόχος 4: Παροχή ίσης πρόσβασης στην γη Στόχος 5: Προώθηση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες Στόχος 6: Προστασία και ανάδειξη οικισμού Παλιάς Πόλης Στόχος 7: Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως σημείο αναφοράς της πόλης Στόχος 8: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην περιοχή παρέμβασης Κοινωνική ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας Στόχος 9: Παροχή ίσων ευκαιριών για μια ασφαλή και υγιεινή ζωή Στόχος 10: Προώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης και υποστήριξης μειονεκτουσών ομάδων Στόχος 11: Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ανάπτυξη οικισμών Στόχος 12: Πολιτιστική Ανάπτυξη Περιβαλλοντική Διαχείριση Στόχος 13: Προώθηση ισόρροπων γεωγραφικά οικιστικών δομών Στόχος 14: Διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης για νερό με αποτελεσματικό τρόπο Στόχος 15: Μείωση της αστικής ρύπανση Στόχος 16: Πρόληψη των καταστροφών και ανοικοδόμηση οικισμών Στόχος 17: Προώθηση των αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων μεταφοράς Στόχος 18: Μηχανισμοί στήριξης που θα προετοιμάσουν και υλοποιήσουν τοπικά περιβαλλοντικά σχεδία και των τοπικών πρωτοβουλίες συμβατές με την Agenda Στόχος 19: Αξιοποίηση υπαρχόντων και διαμόρφωση νέων ανοικτών χώρων Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος 20: Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που αναπτύχθηκαν από γυναίκες Στόχος 21: Ενθάρρυνση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να τονωθούν 49 οι παραγωγικές ευκαιρίες απασχόλησης Στόχος 22: Ενίσχυση επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή παρέμβασης Στόχος 23: Τουριστική Ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης Διακυβέρνηση Στόχος 24: Προώθηση αποκέντρωσης και ενίσχυση των τοπικών αρχών Στόχος 25: Ενθάρρυνση και υποστήριξη της κοινωνικής συμμετοχής Στόχος 26: Εξασφάλιση διαφανούς, υπεύθυνης και αποτελεσματικής διακυβέρνηση των πόλεων, και μητροπολιτικών περιοχών

3 1. Εισαγωγή Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ένα κορμό μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών και των φορέων σχεδιασμού αστικής ανάπτυξης σε σχέση με τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης στην πόλη της Ξάνθης. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται αποτυπώνουν ενδελεχώς το επίπεδο ζωής και αειφορίας ώστε τα έργα αστικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, να έχουν ένα δημιουργικό αποτέλεσμα σύμφωνα με όλες τις πρωτοβουλίες και συμφωνίες που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη μια πόλης. Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο κριτηρίων εφαρμογής διαδικασιών αστικής ανάπτυξης. Οι δείκτες παρέχονται σε ανάλυση με ορισμό, μεθοδολογία, διάκριση αποτελεσματικότητας ανά φύλο, και πρόσθετες πληροφορίες. Η πληροφόρηση δείχνει σε τι αντιστοιχεί ο κάθε δείκτης και με ποιον τρόπο μετράται. 1.1 Δείκτες 1. Κατοικία (κτίρια) Στόχος 1: Προώθηση στο δικαίωμα για επαρκή στέγαση Δείκτης1.1. Ανθεκτικές δομές Δείκτης1.2. Μέση τιμή ενοικίου Στόχος 2: Παροχή εγγύησης της κατοχής Δείκτης1.3. Νομιμοποιημένη στέγαση Στόχος 3: Παροχή ίσης πρόσβασης στην πίστωση Δείκτης1.4.: Χρηματοδότηση Στέγης Στόχος 4: Παροχή ίσης πρόσβασης στην γη Δείκτης1.5.: Μέση τιμή γης Δείκτης1.6.: Μέση τιμή στέγης Στόχος 5: Προώθηση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες Δείκτης1.7.: Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό Δείκτης1.8.: Πρόσβαση σε οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο Στόχος 6: Προστασία και ανάδειξη οικισμού Παλιάς Πόλης Δείκτης1.9.: Προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής των κατοικιών αλλά και ανοικτών χώρων - 2 -

4 Δείκτης1.10.: Παρεμβάσεις στον οικισμό της Παλιάς Πόλης Δείκτης1.11.: Διευκόλυνση στην ιδιωτική επένδυση στην Παλιά Πόλη Στόχος 7: Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως σημείο αναφοράς της πόλης Δείκτης1.12.: Αριθμός παρεμβάσεων στις υποδομές Στόχος 8: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην περιοχή παρέμβασης Δείκτης1.13.: Αριθμός των νέων τεχνολογιών που εφαρμόστηκαν και γεωγραφική κάλυψη 2. Κοινωνική ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας Στόχος 9: Παροχή ίσων ευκαιριών για μια ασφαλή και υγιεινή ζωή Δείκτης2.1.: Παιδική θνησιμότητα Δείκτης2.2.: Εγκληματικότητα Δείκτης2.3.: Ενδοσχολική βία Στόχος 10: Προώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης και υποστήριξης μειονεκτουσών ομάδων Δείκτης2.4.: Φτωχά νοικοκυριά Δείκτης2.5.: Ποσοστό ενεργών συνδέσεων σε βασικές υπηρεσίες (ηλεκτρισμός, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες) Δείκτης2.6.: Εξώσεις Δείκτης2.7.: Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης Στόχος 11: Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ανάπτυξη οικισμών Δείκτης2.8.: Επίπεδο εκπαίδευσης Δείκτης2.9.: Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης Δείκτης2.10.: Γυναίκες σύμβουλοι τοπικής αυτοδιοίκησης Στόχος 12: Πολιτιστική Ανάπτυξη Δείκτης 2.11: Συχνότητα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δείκτης 2.12: Αριθμός κατοίκων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις Δείκτης 2.13: Συμμετοχή πολιτών και φορέων στην διαμόρφωση της πολιτιστικής δραστηριότητας 3. Περιβαλλοντική Διαχείριση Στόχος 13: Προώθηση ισόρροπων γεωγραφικά οικιστικών δομών Δείκτης 3.1: Πυκνότητα κατοίκησης Δείκτης 3.2: Μέτρηση εφαρμογής στρατηγικών σχεδίων αστικής ανάπτυξης Στόχος 14: Διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης για νερό με αποτελεσματικό τρόπο Δείκτης 3.3: Εξέλιξη τιμής νερού - 3 -

5 Δείκτης 3.4: Εξέλιξη Κατανάλωσης νερού Στόχος 15: Μείωση της αστικής ρύπανση Δείκτης 3.5: Επεξεργασία λυμάτων Δείκτης 3.6: Επεξεργασία στερεών αποβλήτων Δείκτης 3.7: Ανακύκλωση Στόχος 16: Πρόληψη των καταστροφών και ανοικοδόμηση οικισμών Δείκτης 3.8: Πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών Στόχος 17: Προώθηση των αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων μεταφοράς Δείκτης 3.9: Διάρκεια διαδρομής Δείκτης 3.10: Μέσα μεταφοράς-> εκτίμηση μέσου ποσοστού χρήσης ανά μέσο μεταφοράς Στόχος 18: Μηχανισμοί στήριξης που θα προετοιμάσουν και υλοποιήσουν τοπικά περιβαλλοντικά σχεδία και των τοπικών πρωτοβουλίες συμβατές με την Agenda 21 Δείκτης 3.11: Ύπαρξη τοπικών περιβαλλοντικών σχεδίων και αξιολόγησης εφαρμογής Στόχος 19: Αξιοποίηση υπαρχόντων και διαμόρφωση νέων ανοικτών χώρων Δείκτης 3.12: Αξιοποίηση και διαμόρφωση υπαρχόντων ανοικτών χώρων Δείκτης 3.13: Προγραμματισμός αξιοποίησης νέων ανοικτών χώρων 4. Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος 20: Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που αναπτύχθηκαν από γυναίκες Δείκτης 4.1: Άτυπη απασχόληση Στόχος 21: Ενθάρρυνση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να τονωθούν οι παραγωγικές ευκαιρίες απασχόλησης Δείκτης 4.2: Τοπικό ΑΕΠ Δείκτης 4.3: Ανεργία Στόχος 22: Ενίσχυση επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή παρέμβασης Δείκτης 4.4: Προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων Δείκτης 4.5: Ενέργειες φορέων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης Στόχος 23: Τουριστική Ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης Δείκτης 4.6: Αριθμός κλινών & μονάδων διανυκτέρευσης Δείκτης 4.7: Αριθμός επισκεπτών ανά έτος - 4 -

6 Δείκτης 4.8: Ενέργειες προβολής-προώθησης και προσέλκυσης τουριστώνεπισκεπτών 5. Διακυβέρνηση Στόχος 24: Προώθηση αποκέντρωσης και ενίσχυση των τοπικών αρχών Δείκτης 5.1: Έσοδα τοπικής αυτοδιοίκησης Στόχος 25: Ενθάρρυνση και υποστήριξη της κοινωνικής συμμετοχής Δείκτης 5.2: Συμμετοχή ψηφοφόρων Δείκτης 5.3: Ενώσεις πολιτών Δείκτης 5.4: Συμμετοχή των πολιτών Στόχος 26: Εξασφάλιση διαφανούς, υπεύθυνης και αποτελεσματικής διακυβέρνηση των πόλεων, και μητροπολιτικών περιοχών Δείκτης 5.6: διαφάνεια και έλεγχος - 5 -

7 2. Διαχωρισμός στόχων ανά τομέα ενδιαφέροντος 2.1. Κατοικία (κτίρια) Στόχος 1: Προώθηση στο δικαίωμα για επαρκή στέγαση Δείκτης1.1. Ανθεκτικές δομές Αιτιολογία: Γενικά, μια δομή στέγασης θεωρείται ανθεκτική όταν ορισμένα ισχυρά δομικά υλικά χρησιμοποιούνται για τους τοίχους, την οροφή και το πάτωμα. Ακόμα κι αν μερικά σπίτια μπορούν να χτιστούν με τα υλικά που ταξινομούνται ως ανθεκτικά, οι κάτοικοι δεν μπορούν να απολαύσουν ακόμα επαρκή προστασία από τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα, λόγω της γενικής κατάστασης μιας κατοικίας. Εξετάζεται σε αυτό το κριτήριο κατά πόσο μια κατοικία ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις δόνησης αλλά και ενεργειακής θωράκισης. Ορισμός: Οι ακόλουθοι παράγοντες αντοχής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατηγοριοποίηση των οικιστικών μονάδων: - Ποιότητα κατασκευής (π.χ. υλικά που χρησιμοποιούνται για τον τοίχο, το πάτωμα και την οροφή) - Συμμόρφωση με τους τοπικούς κώδικες κτηρίου, τα πρότυπα και κανονισμοί ενεργειακής θωράκισης. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία, τεχνικές υπηρεσίες, στατιστική υπηρεσία) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων. Μια τιμή άνω του 50% δείχνει την επιθυμία φορέων και πολιτών για δομοστατική και ενεργειακή προσαρμογή των κτιρίων της περιοχής. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την απόφαση για δημιουργία ανθεκτικών κτιρίων και την ενεργειακή τους θωράκιση. Διαχωρισμός ανά φύλο του αρχηγού - 6 -

8 του νοικοκυριού. Το ερώτημα θα είναι: πότε προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση. Δείκτης1.2. Μέση τιμή ενοικίου Αιτιολογία: Σε μια ευέλικτη και αποτελεσματική στεγαστική αγορά, το εύρος των τιμών των ενοικίων κατοικιών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού και να φθάνει στα χαμηλότερα τμήματα. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στην παραδοχή ότι, για τα νοικοκυριά, η πρόσβαση σε επαρκή στέγαση σημαίνει ότι οι δαπάνες στέγασης δεν καταλαμβάνουν ένα αδικαιολόγητα μεγάλο τμήμα του συνολικού τους εισοδήματος. Οι δείκτες στέγασης και τιμής ενοικίου προς τα έσοδα παρέχουν ένα καλό μέτρο της προσιτότητας των τιμών στέγασης σε επίπεδο πόλης. Ορισμός: Λόγος του μέσου ετήσιου μισθώματος της μονάδας κατοικίας. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως με διάφορες, όπως στατιστική υπηρεσία, ιδρύματα στεγαστικής πίστης, εταιρίες ακινήτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς και μεθόδους: Μέση τιμή ενοικίασης: Εδώ αναφέρεται η επίσημη ενοικίαση η οποία πιστοποιείται με μισθωτήριο συμβόλαιο. Η μέση τιμή ενοικίου αφορά όλων των ειδών κατοικία παλιές και νέες. Μέσο εισόδημα των νοικοκυριών: Οικογενειακό εισόδημα ορίζεται ως το ακαθάριστο εισόδημα από όλες τις πηγές, οποία περιλαμβάνονται τα ημερομίσθια, τους μισθούς, τα εισοδήματα από επιχειρήσεις ή άτυπες δραστηριότητες του τομέα, οι επενδύσεις εισοδήματος, και όπου οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες

9 Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την μέση τιμή ενοικίου ανάλογα με το φύλο. Το ερώτημα θα είναι: πότε το ενοίκιο είναι μεγαλύτερο; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση Στόχος 2: Παροχή εγγύησης της κατοχής Δείκτης1.3. Νομιμοποιημένη στέγαση Αιτιολογία: Ο δείκτης μετρά το βαθμό στον οποίο ο αστικός πληθυσμός στεγάζεται νόμιμα. Μόνο κατοικίες που έχουν σαφή τίτλο του οικοπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, και οι οποίες είναι κατασκευασμένες με όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις που αφορούν το κτίριο, τη χρήση γης, αδειών κλπ θα πρέπει να θεωρούνται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό. Μια χαμηλή τιμή για τον δείκτη αυτό είναι ένδειξη ότι η οικιστική ανάπτυξη προχωρά χωρίς κατάλληλους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών, και ότι η δημόσια διοίκηση ή η τοπική αυτοδιοίκηση είναι είτε ανεκτικές σε θέματα κατοικιών που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ή δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τις καταπατήσεις ή τις παρανομίες. Ορισμός: Ποσοστό του συνολικού αποθέματος κατοικιών, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς για απολύτως νόμιμα κτίρια. Μεθοδολογία: Νόμιμη στέγαση αποκλείει κάθε κατοικία που δεν είναι σύμφωνη με τους πολεοδομικούς κανονισμούς. Μικρές προσθήκες ή τροποποιήσεις σε μια κτιριακή μονάδα δεν πρέπει να αλλάξει την κατάσταση ενός κτιρίου σε μη νόμιμη κτιριακή μονάδα. Η εκτίμηση μπορεί - 8 -

10 να γίνει μέσω υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω των εμπειρογνωμόνων κλπ. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ιδιοκτησία ανάλογα με το φύλο. Το ερώτημα θα είναι: πότε η ιδιοκτησία είναι νόμιμη; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση Στόχος 3: Παροχή ίσης πρόσβασης στην πίστωση Δείκτης1.4.: Χρηματοδότηση Στέγης Αιτιολογία: Επειδή η στέγαση είναι μια ακριβή αγορά και για την πλειοψηφία των νοικοκυριών η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση, και όπου οι πιστώσεις αυτές δεν είναι επαρκώς προσβάσιμες από αρκετές ομάδες ανθρώπων, η ιδιοκτησία στέγης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση στην δανειοδότηση μέσω υποθήκης, τα νοικοκυριά δε μπορούν εύκολα να επιτύχουν χρηματοδότηση. Επίσης μεγάλο μέρος ζητουμένων δανείων ζητούνται για λόγους επισκευής κατοικιών αλλά και επαγγελματικής στέγης. Ορισμός: Ποσοστό εγκεκριμένων δανείων στην περιοχή σε σχέση με την συνολική ζήτηση. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες αυτές επαληθεύονται μέσω των τραπεζικών καταστημάτων και της στατιστικής υπηρεσίας

11 Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ζήτηση δανείου. Το ερώτημα θα είναι: πότε έναν δάνειο είναι προσβάσιμο; Σε άντρα ή γυναίκα; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση Στόχος 4: Παροχή ίσης πρόσβασης στην γη Δείκτης1.5.: Μέση τιμή γης Αιτιολογία: Η τιμή της γης είναι ένα σημαντικό κλειδί για την εκτίμηση της διαθεσιμότητας της γης και την ανάπτυξη των πόλεων. Ένα υπεύθυνο αστικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει και να παρέχει πρόσβαση σε γη με λογικό εύρος τιμών, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην ζήτηση του κάθε νοικοκυριού και του ιδιωτικό τομέα. Ο λόγος της τιμής της γης προς το εισόδημα του νοικοκυριού δεν δείχνει μόνο αν η προσιτή γη είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες των διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού. Δείχνει, επίσης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες με την ανάπτυξη των υποδομών σε χαμηλότερης ανάπτυξης περιοχές της πόλης ή την παροχή κινήτρων για νέες επενδύσεις. Ορισμός: Η μέση τιμή γης υπολογίζεται με βάση την τιμή του τετραγωνικού μέτρου των οικοπέδων. - υψηλή ανάπτυξη και τιμή γης αναφέρονται σε οικόπεδα που εξυπηρετούνται με δρόμους, νερό, ηλεκτρική ενέργεια, αποχέτευση και είναι άρτια οικοδομήσιμα. - χαμηλή ανάπτυξη και τιμή γης αναφέρονται σε οικόπεδα εξυπηρετούνται μόνο με τους δρόμους και που ίσως δεν είναι άρτια οικοδομήσιμα ή εκτός σχεδίου πόλης

12 Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από υπηρεσίες όπως πολεοδομία, στατιστική υπηρεσία, κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Η μέση τιμή του 1 m2 γης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές: 1. μέση τιμή κατοικίας μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα από τις δημοσιευμένα στοιχεία για τις πωλήσεις ή από πρόσφατες έρευνες. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την αγορά γης. Το ερώτημα θα είναι: πότε έναν οικόπεδο είναι ακριβότερο; Σε άντρα ή γυναίκα επικεφαλής του νοικοκυριού; αυτός βασίζεται σε μέση τιμή, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση. Δείκτης1.6.: Μέση τιμή στέγης Αιτιολογία: Σε μια ευέλικτη και αποτελεσματική στεγαστική αγορά, το εύρος των τιμών των αγοράς κατοικιών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού και να φθάνει στα χαμηλότερα τμήματα. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στην παραδοχή ότι, για τα νοικοκυριά, η πρόσβαση σε επαρκή στέγαση σημαίνει ότι οι δαπάνες στέγασης δεν καταλαμβάνουν ένα αδικαιολόγητα μεγάλο τμήμα του συνολικού τους εισοδήματος. Οι δείκτες στέγασης και τιμής αγοράς προς τα έσοδα παρέχουν ένα καλό μέτρο της προσιτότητας των τιμών στέγασης σε επίπεδο πόλης. Ορισμός: τετραγωνικού μέτρου. Μέση τιμή αγοράς μονάδας κατοικίας. Αναφέρεται σε τιμή Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως με διάφορες, όπως στατιστική υπηρεσία, ιδρύματα στεγαστικής πίστης, εταιρίες ακινήτων, μη

13 κυβερνητικές οργανώσεις. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς και μεθόδους: Η μέση τιμή κατοικιών: Τιμή στέγασης ορίζεται η τιμή στην οποία θα πουληθεί το σπίτι όταν διατίθενται στην η αγορά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από έναν πωλητή ο οποίος δεν βρίσκεται υπό πίεση να πουλήσει. Η μέση τιμή κατοικίας στην αστική περιοχή αποτυπώνει κατοικίες που κατά 50% έχουν τιμές πάνω από αυτή και κατά 50% τιμές πάνω από αυτό. Ο υπολογισμός της τιμής της μέσης τιμής το σπίτι θα πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες, τόσο τις νέες όσο και τις παλιές. Αν, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος κατοικιών είναι νέες, και το απόθεμα κατοικιών είναι κατά κανόνα ακριβότερα από ό, τι οι παλιές κατοικίες, τότε η μέση τιμή κατοικίας θα είναι μεγαλύτερη. Μέσο εισόδημα των νοικοκυριών: Οικογενειακό εισόδημα ορίζεται ως το ακαθάριστο εισόδημα από όλες τις πηγές, οποία περιλαμβάνονται τα ημερομίσθια, τους μισθούς, τα εισοδήματα από επιχειρήσεις ή άτυπες δραστηριότητες του τομέα, οι επενδύσεις εισοδήματος, και όπου οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την μέση τιμή ενοικίου ανάλογα με το φύλο. Το ερώτημα θα είναι: πότε η αγορά κατοικίας είναι ακριβότερη; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε μέση τιμή, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση

14 Στόχος 5: Προώθηση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες Δείκτης1.7.: Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό Αιτιολογία: Το νερό είναι μία από τις μεγάλες ανάγκες της ανθρώπινης ζωής, η οποία θεωρείται δεδομένη στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η παροχή καθαρού νερού είναι απολύτως απαραίτητη για τη ζωή και την υγεία Η βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλές και υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό συνεπάγεται μείωση του ποσοστού ασθενειών που σχετίζονται με το νερό και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Ορισμός: Ποσοστό συνδέσεων στις οποίες διοχετεύεται συνεχώς και αδιάλειπτα υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από την τοπική αυτοδιοίκηση και την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης. Εδώ μετράται το ποσοστό με βάση τον συνολικό αριθμό των συνδέσεων που έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας νερό. Φύλο: Ο δείκτης αυτός είναι ουδέτερος. αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση. Δείκτης1.8.: Πρόσβαση σε οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο Αιτιολογία: Η έλλειψη διαχείρισης των λυμάτων αποτελεί μια θεμελιώδη απειλή για την παγκόσμια κατάσταση των υδάτινων πόρων. Η καλή υγιεινή είναι σημαντική για αστικούς πληθυσμούς, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπου είναι πιο δύσκολο να αποφευχθεί η επαφή με τα λύματα. Η επεξεργασία των λυμάτων από οργανωμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού αποτελεί ένα μεγάλο

15 στοίχημα για τις σύγχρονες πόλεις που θέλουν να επιτύχουν σημαντικά βήματα αστικής ανάπτυξης. Ορισμός: Ποσοστό λυμάτων που διοχετεύεται συνεχώς και αδιάλειπτα σε οργανωμένες υποδομές βιολογικού καθαρισμού. Ο δείκτης αυτός απαιτεί διάφορα στοιχεία: - Ποσοστό λυμάτων από ιδιωτικές κατοικίες - Ποσοστό λυμάτων από επιχειρήσεις, δημόσια χρήση και αγροτικές καλλιέργειες Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από την τοπική αυτοδιοίκηση και την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης. Εδώ μετράται το ποσοστό με βάση τον συνολικό αριθμό των συνδέσεων που έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας νερό. Οι πηγές δεδομένων είναι πολλαπλές έρευνες συμπλέγματος - Δείκτης (UNICEF), Δημογραφίας και Υγείας.Έρευνες βιοτικού επιπέδου και έρευνες μέτρησης. Φύλο: Ο δείκτης αυτός είναι ουδέτερος. αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση Στόχος 6: Προστασία και ανάδειξη οικισμού Παλιάς Πόλης Δείκτης1.9.: Προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής των κατοικιών αλλά και ανοικτών χώρων Αιτιολογία: Η προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής των κατοικιών αλλά και ανοικτών χώρων είναι στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, ώστε η πόλη να ανακτήσει το οικιστικό της ενδιαφέρον και την σύνδεση της με το

16 πλούσιο παρελθόν της. Επίσης μια τέτοια κεντρική διεργασία προστασίας του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος θα συμβάλει στο city branding αλλά και θα ανεβάσει το επίπεδο ζωής, επιχειρηματικότητας αλλά και θα συμβάλει στην αύξηση των τιμών. Δείχνει, επίσης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες με την ανάπτυξη των υποδομών στην περιοχή παρέμβασης ή παροχή κινήτρων για νέες εξελίξεις. Ορισμός: Λόγος μεταξύ των κτιρίων που αναπαλαιώνονται ή ανοικοδομούνται και ακολουθούν τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής και αυτών που γίνονται με νέα αυθαίρετη άποψη. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων και ανοικτών χώρων. Μια τιμή άνω του 50% δείχνει την επιθυμία φορέων και πολιτών για αρχιτεκτονική συμμόρφωση αλλά δημιουργικό αποτέλεσμα αστικής ανάπτυξης. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ευαισθησία προς το αισθητικό περιβάλλον που επιδεικνύουν. Διαχωρισμός ανά φύλο του αρχηγού του νοικοκυριού. Το ερώτημα θα είναι: πότε η αρχιτεκτονική προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε απόλυτες τιμές, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση. Δείκτης1.10.: Παρεμβάσεις στον οικισμό της Παλιάς Πόλης Αιτιολογία: Η προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής δημοσίων κτιρίων αλλά και χώρων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση δείχνει το βαθμό επιθυμίας της διοίκησης να σεβαστεί την αρχιτεκτονική κληρονομιά

17 Δείχνει, επίσης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες με την ανάπτυξη των υποδομών στην περιοχή παρέμβασης ή παροχή κινήτρων για νέες εξελίξεις. Ορισμός: Λόγος μεταξύ των κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση, αναπαλαιώνονται ή ανοικοδομούνται και ακολουθούν τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής και αυτών που γίνονται με νέα αυθαίρετη άποψη. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία, τεχνικές υπηρεσίες) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων και ανοικτών χώρων. Μια τιμή άνω του 70% δείχνει την επιθυμία φορέων και πολιτών για αρχιτεκτονική συμμόρφωση αλλά δημιουργικό αποτέλεσμα αστικής ανάπτυξης. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ευαισθησία προς το αισθητικό περιβάλλον που επιδεικνύουν. Διαχωρισμός ανά φύλο αυτού που ασκεί διοίκηση. Το ερώτημα θα είναι: πότε η αρχιτεκτονική προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής της διοίκησης; αυτός βασίζεται σε απόλυτες τιμές, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση. Δείκτης1.11.: Διευκόλυνση στην ιδιωτική επένδυση στην Παλιά Πόλη Αιτιολογία: Η προσπάθεια αλλά και διάθεση για προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες περνά και από το βαθμό δυσκολίας που συναντάται σε σχέση με την γραφειοκρατία. Όσο πιο δύσκολες και χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων τόσο πιο εύκολα χάνεται το ενδιαφέρον ή και οι διαθεσιμότητα των πόρων

18 Εδώ μετράται η γραφειοκρατία σε σχέση με την διαθεσιμότητα των πόρων αλλά και την συντήρηση της επιθυμίας για επένδυση. Ορισμός: Η σχέση μεταξύ της αύξησης της διάρκειας αδειοδοτήσεων σε συνάρτηση με την μείωση της επιθυμίας αλλά και διαθεσιμότητας των πόρων. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία, τεχνικές υπηρεσίες) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Το αποτέλεσμα εξάγεται με ερωτηματολόγιο που δείχνει κατά πόσον η γραφειοκρατία μειώνει την επιθυμία για επένδυση ή κατά πόσον μπορούν να διατηρούνται τα χρηματικά αποθέματα για την ιδιωτική επένδυση. Το ποσοστό που εξάγεται πρέπει να βρίσκεται στο 70% και πάνω για να χαρακτηρίζεται βιώσιμη η προσπάθεια. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ανεκτικότητα απέναντι στα εμπόδια της γραφειοκρατίας. Διαχωρισμός ανά φύλο αυτού που παίρνει την τελική απόφαση στο νοικοκυριό. αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να αποτυπώνει μια υποκειμενική κατάσταση Στόχος 7: Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως σημείο αναφοράς της πόλης Δείκτης1.12.: Αριθμός παρεμβάσεων στις υποδομές Αιτιολογία: Η προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής των κατοικιών αλλά και ανοικτών χώρων είναι στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, ώστε η πόλη να ανακτήσει το οικιστικό της ενδιαφέρον και την σύνδεση της με το πλούσιο παρελθόν της. Επίσης μια τέτοια κεντρική διεργασία προστασίας του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος θα συμβάλει στο city branding αλλά και

19 θα ανεβάσει το επίπεδο ζωής, επιχειρηματικότητας αλλά και θα συμβάλει στην αύξηση των τιμών. Δείχνει, επίσης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες με την ανάπτυξη των υποδομών στην περιοχή παρέμβασης ή παροχή κινήτρων για νέες εξελίξεις. Ορισμός: Λόγος μεταξύ των κτιρίων που αναπαλαιώνονται ή ανοικοδομούνται και ακολουθούν τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής και αυτών που γίνονται με νέα αυθαίρετη άποψη. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων και ανοικτών χώρων. Μια τιμή άνω του 50% δείχνει την επιθυμία φορέων και πολιτών για αρχιτεκτονική συμμόρφωση αλλά δημιουργικό αποτέλεσμα αστικής ανάπτυξης. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ευαισθησία προς το αισθητικό περιβάλλον που επιδεικνύουν. Διαχωρισμός ανά φύλο του αρχηγού του νοικοκυριού. Το ερώτημα θα είναι: πότε η αρχιτεκτονική προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε απόλυτες τιμές, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση Στόχος 8: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην περιοχή παρέμβασης Δείκτης1.13.: Αριθμός των νέων τεχνολογιών που εφαρμόστηκαν και γεωγραφική κάλυψη Αιτιολογία: Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην περιοχή παρέμβασης δείχνει την επιθυμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναβαθμίσει την ζωή

20 των πολιτών και να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών. Εξάπλωση των τεχνολογιών ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, info points, διαδικτυακή δημοκρατία κλπ συμβάλλουν στην κοινωνική, επιχειρηματική και τουριστική ανάπτυξη. Ορισμός: Γεωγραφικό εύρος κάλυψης στην περιοχή παρέμβασης. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου της γεωγραφικής περιοχής. Μια τιμή άνω του 50% δείχνει την επιθυμία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τεχνολογική ενσωμάτωση. Φύλο: Διαχωρισμός ανά φύλο αυτού που ασκεί διοίκηση. Το ερώτημα θα είναι: πότε η τεχνολογική προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής της διοίκησης; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη βελτίωση της τεχνολογικής ενσωμάτωσης

21 2.2. Κοινωνική ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας Στόχος 9: Παροχή ίσων ευκαιριών για μια ασφαλή και υγιεινή ζωή Δείκτης2.1.: Παιδική θνησιμότητα Αιτιολογία Η θνησιμότητας έως το όριο των δέκα ετών είναι ένας ισχυρός δείκτης της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Η υψηλή παιδική θνησιμότητα συνδέεται άμεσα με χαμηλό επίπεδο περιβαλλοντικών δεικτών και υποδομών πρόνοιας και νοσοκομειακής περίθαλψης. Ορισμός: Αριθμός των αναφερόμενων θανάτων παιδιών κάτω των 10 ετών. Μεθοδολογία: Σε επίπεδο πόλης, η καλύτερη πηγή των δεδομένων είναι η πλήρης καταγραφή των στατιστικών του συστήματος γεννήσεων. Τέτοια συστήματα δίνουν πληροφορίες για τις γεννήσεις ζωντανών βρεφών και στατιστικά στοιχεία. Πηγές είναι τα δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, δημοτικά ληξιαρχεία. Επίσης έρευνες για τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών ερευνών, έρευνες συμπλέγματος δείκτη, δημογραφίας και υγείας Φύλο: Διαχωρισμός ανά φύλο στις γεννήσεις. Το ερώτημα θα είναι: ποιο φύλο εμφανίζει την μεγαλύτερη θνησιμότητα. αυτός βασίζεται σε απόλυτους αριθμούς μπορεί να δείχνει την πραγματική κατάσταση

22 Δείκτης2.2.: Εγκληματικότητα Αιτιολογία Τα ποσοστά εγκληματικότητας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της ασφάλειας σε μια πόλη. Ωστόσο, ο αριθμός των εγκληματικών ενεργειών (δολοφονίες, ληστείες, σωματική βία κλπ) δεν αντιπροσωπεύει παρά τη φαινομενική όψη του εγκλήματος. Τα ποσοστά εγκληματικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή και την υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αναφέρουν τις πιθανές αποκλίσεις μεταξύ των επίσημων στοιχείων και της πραγματικότητας. Δεδομένου ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας παρέχουν μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας του επιπέδου της βίας στις πόλεις, ο δείκτης αυτός παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σε αστικό επίπεδο. Σημαντικές πολιτικές και προγράμματα για την καταπολέμηση των εγκλημάτων και της βίας περιλαμβάνουν επίσημη πολιτική για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, της εγκληματικότητας και το όπλο της πολιτικής πρόληψης και του ελέγχου των θυμάτων των προγραμμάτων βοήθειας της βίας. Ορισμός: Αριθμός των αναφερόμενων εγκληματικών ενεργειών (άντρες και γυναίκες θύματα) ετησίως ανά πληθυσμού. Μεθοδολογία: Εγκληματική πράξη αναφέρεται στην ενέργεια εκείνη που περιέχει βία όπως ανθρωποκτονία καθώς και πρόθεση, ληστεία, κλοπή, ενδοοικογενειακή βία κλπ. Τα στοιχεία μπορούν να λαμβάνονται από την αστυνομία ή άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Φύλο: Οι γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται από διαφορετικά εγκλήματα. Ως εκ τούτου, οι δείκτες πρέπει να κατατμηθούν από το φύλο των θυμάτων. Επίσης, ανθρωποκτονίες έχουν διαφορετικές αιτίες, μεταξύ των οποίων και της ενδοοικογενειακής βίας. αυτός βασίζεται σε ποσοστό μπορεί να δείχνει την πραγματική κατάσταση

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ ΕΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα