ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)"

Transcript

1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 684/ Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 16 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» Υποέργο 1: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων» Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων» το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο προτίθεται να συνάψει ως 16 συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση του έργου. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου είναι έως 31/10/2015 ή τυχόν νέα ημερομηνία που μπορεί να προκύψει μετά από τροποποίηση της διάρκειας του υποέργου και της Πράξης. H ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων είναι η 1/7/2015 ενώ η διάρκεια έως το τέλος υλοποίησης του υποέργου και της Πράξης. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου (Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (Παράρτημα ΙΙ). 1

2 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Κατηγορία 1 Τεχνικός Υπεύθυνος (σύμβαση έως 1) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο ενασχόλησης: Οργάνωση & Υποστήριξη Υλοποίησης της Πράξης. Ο τεχνικός και διοικητικός συντονισμός του έργου. Η συγγραφή των τεχνικών αναφορών προόδου έργου. Η οργάνωση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση των ομάδων εργασίας καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων του έργου. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό, υλοποίηση των εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς και στη λειτουργία τους. Η συμμετοχή στις ενημερωτικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις της Πράξης. Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού). Πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης και διοίκησης έργων ΤΠΕ. Καλή γνώση (επίπεδο Β2 ή ισοδύναμο) της Αγγλικής Γλώσσας. Εμπειρία αξιοποίησης πλατφορμών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για δράσεις κατάρτισης. Εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης υπηρεσιών ζωντανής μετάδοσης, εικονογραφίας κατά απαίτηση και επεξεργασίας αρχείων βίντεο. Εμπειρία στο συντονισμό έργων υποστήριξης ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων. Συνεκτιμώμενα Προσόντα : Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ. Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Εμπειρία αξιοποίησης της πλατφόρμας Open eclass. Εμπειρία αξιοποίησης διαδικτυακών καμερών για μετάδοση. Εμπειρία σε ενέργειες προβολής/δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Κατηγορία 2 - Έμπειρος Σχεδιαστής/Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών (σύμβαση έως 1) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα 2

3 Αντικείμενο ενασχόλησης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών (Δέσμες δραστηριοτήτων 2). Πιο συγκεκριμένα αφορά στην ανάπτυξη των εφαρμογών/υπηρεσιών: Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων στην πλατφόρμα Open eclass. Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Βιντεοδιαλέξεων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη οριζόντιας πύλης συσσώρευσης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων. Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού). Πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών σε περιβάλλον PHP και με χρήση HTML/XML, Javascript, JQuery και τεχνολογιών AJAX. Εμπειρία σε περιβάλλον Linux, Apache, MySQL. Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Εμπειρία στο συντονισμό ανάπτυξης πλατφορμών και υπηρεσιών φιλοξενίας ανοικτών μαθημάτων. Συνεκτιμώμενα προσόντα : Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ. Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών που υλοποιούν WebServices. Εμπειρία στη χρήση συνεργατικών εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού όπως, cvs, mercurial, git, svn κ.α. Εμπειρία σχεδιασμού και προγραμματισμού στην ανάπτυξη LMS (Learning Management System). Εμπειρία σχεδιασμού και προγραμματισμού στην πλατφόρμα Open eclass. Κατηγορία 3 - Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών (συμβάσεις έως 2) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο ενασχόλησης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών (Δέσμη Δραστηριοτήτων 2.1 και 2.2). Πιο συγκεκριμένα αφορά στην ανάπτυξη των εφαρμογών/υπηρεσιών: 3

4 Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων στην πλατφόρμα Open eclass. Aνάπτυξη συνιστωσών πλατφορμών του έργου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού). Διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών σε περιβάλλον PHP και με χρήση HTML/XML, Javascript, JQuery και τεχνολογιών AJAX. Εμπειρία σε περιβάλλον Linux, Apache, MySQL. Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Συνεκτιμώμενα προσόντα : Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ. Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών που υλοποιούν WebServices. Εμπειρία στη χρήση συνεργατικών εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού όπως, cvs, mercurial, git, svn κ.α. Εμπειρία προγραμματισμού στην ανάπτυξη LMS (Learning Management System). Εμπειρία προγραμματισμού στην πλατφόρμα Open eclass. Κατηγορία 4 - Προγραμματιστής Διαδικτυακών Πυλών Μεταδεδομένων (συμβάσεις έως 2) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο ενασχόλησης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών (Δέσμη Δραστηριοτήτων 2.3). Πιο συγκεκριμένα αφορά στην ανάπτυξη των εφαρμογών/υπηρεσιών: Ανάπτυξη πύλης συνάθροισης μεταδεδομένων, αναζήτησης μαθημάτων και επικοινωνίας με τις συνιστώσες πλατφόρμες. Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού). 4

5 Διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης web συστημάτων σε περιβάλλοντα PHP και Linux, Apache, MySQL. Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών που υλοποιούν WebServices. Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη πύλης συνάθροισης μεταδεδομένων Συνεκτιμώμενα προσόντα : Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ. Άριστη γνώση HTML/XML, JSON, Javascript και τεχνολογιών AJAX. Καλή γνώση Java. Εμπειρία στη χρήση συνεργατικών εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού όπως, cvs, mercurial, git, svn κ.α. Εμπειρία προγραμματισμού στην ανάπτυξη LMS (Learning Management System). Κατηγορία 5 - Διαχειριστής πλατφορμών (συμβάσεις έως 2) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο ενασχόλησης: Η εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία των πλατφόρμων ψηφιακών μαθημάτων στα πλαίσια της «Φιλοξενίας, λειτουργίας και διαχείρισης υπηρεσιών και μαθημάτων» (Δέσμη Δραστηριοτήτων 3.2). Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού). Διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση/υποστήριξη συστημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και στην υποστήριξη/διαχείριση της πλατφόρμας Open eclass. Εμπειρία σε περιβάλλον Linux, Apache, MySQL. Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Εμπειρία στη διαχείριση πλατφορμών διάθεσης ανοικτών μαθημάτων. Συνεκτιμώμενα Προσόντα : Γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον PHP και HTML/XML. Γνώση Javascript και τεχνολογιών AJAX. Κατηγορία 6 - Ειδικός σε Θέματα Ασφαλείας (συμβάσεις έως 1) 5

6 Τόπος παροχής υπηρεσίας: Παρουσία στην Αθήνα τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. Αντικείμενο ενασχόλησης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών (Δέσμες Δραστηριοτήτων 2.1, 2.2 και 2.3). Πιο συγκεκριμένα αφορά στη : Συγγραφή και βελτίωση προδιαγραφών ασφαλείας σε όλες τις συνιστώσες πλατφόρμες του έργου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού). Διετής (2) εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης μηχανισμών ελέγχου ασφαλείας διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλοντα PHP, Linux, Apache, MySQL. Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Συνεκτιμώμενα προσόντα : Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ. Εμπειρία προγραμματισμού στην πλατφόρμα Open eclass. Επιστημονική εξειδίκευση/γνώση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο συγκεκριμένο έργο. Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου. Κατηγορία 7 - Διαχειριστής Συστημάτων (συμβάσεις έως 2) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο ενασχόλησης Εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία φυσικών ή/και ιδεατών συστημάτων (Δέσμη Δραστηριοτήτων 3.1). Aφορά στα ακόλουθα: Υλοποίηση της τεχνικής λύσης για τη φιλοξενία των συνιστωσών πλατφορμών, και των υπερκείμενων υπηρεσιών. Λειτουργία και διαχείριση των εξυπηρετητών (servers) του έργου Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα: 6

7 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τουλάχιστον τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου αριθμού εξυπηρετητών Επαγγελματική εμπειρία σε Web provisioning technologies, virtualization performance tuning, αρχιτεκτονικές load balancing και fail over, monitoring tools Επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Unix/Linux και MySQL Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ Εμπειρία στη διαχείριση εξυπηρετητών που φιλοξενούν την πλατφόρμα Open eclass Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της τετραετίας στη διαχείριση συστημάτων Κατηγορία 8 - Γραφίστες (συμβάσεις έως 2) (Να υποβληθεί CD και σύνδεσμοι με portofolio). Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο: Σχεδιασμός γραφιστικών των συνιστωσών πλατφορμών και ιστότοπων του έργου. (Δέσμες Δραστηριοτήτων 2.1, 2.2 και 2.3 και 5.1) Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Aπαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικό με το αντικείμενο της θέσης τίτλο σπουδών Τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό διαδικτυακών εφαρμογών στο δημιουργικό του μέρος Άριστη γνώση Adobe Creative Suite Άριστη γνώση εργαλείων σελιδοποίησης εντύπων όπως InDesing, QuarkXpress Συνεκτιμώμενα προσόντα : Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας 7

8 Δίπλωμα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ) ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Γραφιστικής ή Γραφικών Τεχνών (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη κινούμενων γραφικών και χρήσης του εργαλείων όπως Flash, AfterEffects Εμπειρία στην ανάπτυξη templates για δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, όπως WordPress, Joomla, κ.α. Γνώση ΗΤΜL και CSS Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της τριετίας σε σχεδιασμό διαδικτυακών εφαρμογών στο δημιουργικό του μέρος Κατηγορία 9 - Προσωπικό διοικητικής υποστήριξης (Συμβάσεις έως 2) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο ενασχόλησης: Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίου και άλλων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως έκδοση ενημερωτικού υλικού. Η διοικητική υποστήριξη του έργου. Η αρωγή χρηστών. Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου ενασχόλησης. Καλή γνώση (επίπεδο Β2 ή ισοδύναμο) ξένης Κοινοτικής. Καλή γνώση των λογισμικών MS-WORD, EXCEL. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Internet. Εμπειρία στην υποστήριξη έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ. Συνεκτιμώμενα Προσόντα : Πολύ καλή (επίπεδο Γ1) ή Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) ξένης Κοινοτικής Γλώσσας. Κατηγορία 10 - Ειδικός Τεκμηρίωσης (συμβάσεις έως 1) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα. 8

9 Αντικείμενο ενασχόλησης: Συγγραφή τεκμηρίωσης εφαρμογών και εγχειριδίων χρήσης (Δέσμες δραστηριοτήτων 2.1, 2.2 και 2.3). Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού). Τουλάχιστον τετραετής (4) σχετική επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής. Εμπειρία σε εφαρμογές e-learning. Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Συνεκτιμώμενα Προσόντα : Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Εμπειρία στην πλατφόρμα Open eclass. Επιστημονική εξειδίκευση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο συγκεκριμένο έργο. Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου. 9

10 3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (C.D.) : 1. Πρωτότυπη Πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα, 2. Βιογραφικό Σημείωμα, 3. Δείγματα της δουλειάς τους (Portfolio) σε CD (μόνο για την κατηγορία 8) και 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 όπως ισχύει, (με περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο συνημμένο υπόδειγμα- Παράρτημα ΙΙI), Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5/6/2015 και ώρα μμ. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στη GUnet., καθημερινά μέχρι τις μμ. ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier) σε κλειστό φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, AKΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ GUnet ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΛΙΣΙΑ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 1 (Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί: «Υποβολή Πρότασης για το έργο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ». Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλλει ενιαία πρόταση, για περισσότερες από μία κατηγορίες που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση συμπληρώνοντας πρωτότυπη πρόταση, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα. Τα θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης, θα κατατεθούν στη GUnet, εφόσον ζητηθούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, από οποιονδήποτε υποβάλει πρόταση. Δεν λαμβάνονται υπόψη: a. Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή e mail b. Προτάσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την πρωτότυπη πρόταση, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα, και δεν συνυποβάλλουν με αυτήν βιογραφικό σημείωμα και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 όπως ισχύει, (με περιεχόμενο όπως ορίζεται στο συνημμένο υπόδειγμα) c. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα Θα ληφθούν υπόψη, μόνο οι προτάσεις των υποψηφίων που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της υποβολής κρίνεται από την 10

11 ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ( των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας courier) που φέρει ο φάκελος αποστολής, ήτοι πρέπει να φέρει ταχυδρομική σήμανση μέχρι και 5/6/2015. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Στεφανίδου (τηλ: ) και 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ της GUnet. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: Έλεγχο του παραδεκτού των προτάσεων κατά τα ανωτέρω Αξιολόγηση των απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων Με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η Επιτροπή θα βαθμολογήσει τις προτάσεις των υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταλυκειακό /μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Εισήγηση στη GUnet για την αποδοχή των κατά τα ανωτέρω προσφορότερων από τις παραδεκτά υποβληθείσες προτάσεις Μετά την αποδοχή από την GUnet των προτάσεων, ακολουθεί η υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης H GUnet διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής όλων ή μέρους των προτάσεων που θα υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου). Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις Βάρος Κριτηρίου 1 Επιστημονική Επάρκεια Αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) σε αντικείμενο συναφές με το 11 25%

12 Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις Βάρος Κριτηρίου ανατιθέμενο έργο 2 Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης) 3 Επιθυμητά προσόντα 4 Συνολική εικόνα υποψηφίου Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο- ή συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση- αντικείμενο εργασίας Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα Αξιολογούνται και βαθμολογούνται χαρακτηριστικά όπως εξειδίκευση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο συγκεκριμένο έργο, επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου και προσόντα όπως επικοινωνιακή ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αυτόνομης εργασίας, τήρησης χρονοδιαγράμματος και άλλα συνεκτιμητέα προσόντα (όπως, γνώση εργαλείων λογισμικού, κλπ.) Βαθμολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και από την συνέντευξη 25% 25% 25% 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα εντός αποσβεστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της κατάταξής τους. Η ένσταση και τα τυχόν συνοδευτικά αυτής στοιχεία θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία της GUnet. Πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα 12

13 αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών παρέχεται αποκλειστικώς μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται προς το ΔΣ της GUnet εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/ έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ταχυμεταφορέα. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπ όψιν και δεν εξετάζονται. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ O ακριβής αριθμός των υποψηφίων, που θα συνάψουν σύμβαση έργου με τη GUnet θα καθοριστεί από τη GUnet με βάση τις ανάγκες του έργου. Η GUnet θα επιλέξει από τους υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη και θα αξιολογηθούν με την παρούσα πρόσκληση. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι αρχικά εξάμηνης χρονικής διάρκειας και η GUnet διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής νέων συμβάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Κατά το χρονικό διάστημα της ισχύος της σύμβασης, η GUnet θα αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, συνδεόμενου με συγκεκριμένα παραδοτέα και θα καθορίζει το χρόνο παράδοσής τους, εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, κατά τα ειδικότερα σε αυτήν οριζόμενα. Η ανάθεση του επιμέρους έργου ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της GUnet, λαμβανομένης υπόψη της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασης. Κάθε εξωτερικός συνεργάτης /εμπειρογνώμονας ενδέχεται να αναλαμβάνει εκτέλεση έργου που αντιστοιχεί σε διάφορα παραδοτέα, ανάλογα με τις ανάγκες κατά περίπτωση. 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης/καλής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή των παραδοτέων των εμπειρογνωμόνων/εξωτερικών συνεργατών είναι η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ της GUnet, κατά τα ειδικότερα στη σύμβαση οριζόμενα. 13

14 8. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος των εξωτερικών συνεργατών/ εμπειρογνωμόνων θα ανταποκρίνεται στο εκτελεσθέν και παραληφθέν έργο, κατά τα ειδικότερα στη σύμβαση οριζόμενα. Το GUnet ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του εξωτερικού συνεργάτη/ εμπειρογνώμονα. Για την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στους εξωτερικούς συνεργάτες/ εμπειρογνώμονες απαιτούνται τα παραστατικά που προβλέπονται σχετικά από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Καθηγητής Λ. Μεράκος 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) αναλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του Υποέργου 1 «Aνάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων» που περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Δράση 1. Σχεδιασμός, αναβάθμιση, ανάπτυξη, λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων Open eclass Δράση 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία πλατφόρμας δημοσιοποίησης Βιντεοδιαλέξεων Δράση 3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, και υποστήριξη οριζόντιας πύλης συνάθροισης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων Δράση 4. Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, καθορισμός προδιαγραφών Δράση 5. Φιλοξενία πλατφορμών/μαθημάτων Δράση 6. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση Δράση 7. Ανάπτυξη δικτυακών τόπων Δράση 8. Forum και συνεργατικό περιβάλλον Δράση 9. Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών Δράση 10. Ελληνικό ελεύθερο περιεχόμενο Δράση 11. Ενέργειες προβολής/δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων Δράση 12. Οργάνωση και υποστήριξη υλοποίησης της οριζόντιας πράξης Δράση 13. Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και λογισμικού μετάδοσης, καταγραφής και επεξεργασίας πολυμέσων καθώς και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων Δράση 15. Αξιολόγηση της πράξης Δράση 16. Υποστήριξη Ιδρυμάτων σε θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Υποέργο 1 - Aνάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων Το παρόν υποέργο θα εκτελεστεί με ίδια μέσα και θα περιλαμβάνει: Οργάνωση και διοίκηση του υποέργου. Σκοπός είναι η οργάνωση και ο τεχνικός συντονισμός του υποέργου. Υλοποιεί τη Δράση 12. Αξιολόγηση πράξης. Σκοπός είναι η αξιολόγηση της πράξης. Υλοποιεί τη Δράση 15. Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών. Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και την προσθήκη νέας λειτουργικότητας στην πλατφόρμα open eclass, 15

16 την υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης καταγραφής και μετάδοσης βιντεοδιαλέξεων και την υλοποίηση της εθνικής πύλης αναζήτησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων βάσει συσσωρευμένων μεταδεδομένων από τις ιδρυματικές πλατφόρμες. Υλοποιεί τις Δράσεις 1,2,3,13. Φιλοξενία, λειτουργία και διαχείριση υπηρεσιών και μαθημάτων. Υλοποιεί τη Δράση 5. Σκοπός είναι η παροχή της δυνατότητας φιλοξενίας τόσο των ψηφιακών μαθημάτων όσο και των βιντεοδιαλέξεων των ιδρυμάτων σε κατάλληλα διαμορφωμένη κεντρικά υποδομή, ώστε εφόσον το ίδρυμα το επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει δικές του υποδομές. Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, κατάρτιση προσωπικού υποστήριξης, καθορισμός προδιαγραφών. Υλοποιεί τις Δράσεις 4, 6, 8 και 10. Αφορά στον καθορισμό προδιαγραφών μαθημάτων, στην ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού, και τέλος, στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση προσωπικού υποστήριξης στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων. Υλοποιεί τις Δράσεις 7, 9 και 11. Σκοπός είναι η δημιουργία και ενίσχυση της ψηφιακής κουλτούρας του διδακτικού προσωπικού σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων ανοικτής πρόσβασης μέσω της υλοποίησης ενεργειών και δραστηριοτήτων οι οποίες θα συντελέσουν όχι μόνο στην ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού αλλά και στην ευαισθητοποίηση του. Υποστήριξη Ιδρυμάτων σε θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Υλοποιεί τη Δράση 16. Παρέχει υποστήριξη των ιδρυμάτων σε θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως σύνταξη συνοπτικών και αναλυτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση ζητημάτων δικαιωμάτων Πνευματικών Ιδιοκτησίας (Π.Ι.), προτεινόμενες Διαδικασίες για την εκκαθάριση ζητημάτων δικαιωμάτων Π.Ι. για τις ιδρυματικές ομάδες υποστήριξης καθώς και αρωγή Ιδρυμάτων δευτέρου επιπέδου στα θέματα Π.Ι. 1.Οργάνωση και διοίκηση του υποέργου. Σκοπός είναι η οργάνωση και ο τεχνικός συντονισμός του υποέργου. Οι δραστηριότητες αφορούν: Δ1.1 Στο διοικητικό και τεχνικό συντονισμό του έργου. Περιλαμβάνει και την αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των Υποέργων και των Πακέτων Εργασίας. Δ1.2. Στο συντονισμό για τον από κοινού ορισμό ιδρυματικής πολιτικής σχετικά με τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα. Δ1.3. Αξιολόγηση πράξης. Σκοπός είναι η αξιολόγηση της πράξης. Περιλαμβάνει: Τριμηνιαίες τεχνικές αναφορές προόδου έργου. Σχέδιο Κειμένου Ιδρυματικής Πολιτικής. 16

17 Σχέδιο για την ένταξη των προτάσεων και των υπηρεσιών στις υπάρχουσες δομές του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου και τη διατηρησιμότητά τους. Έκθεση αξιολόγησης πράξης. 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και την προσθήκη νέας λειτουργικότητας στην πλατφόρμα open eclass, την υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης καταγραφής και μετάδοσης βιντεοδιαλέξεων και την υλοποίηση της εθνικής πύλης αναζήτησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων βάσει συσσωρευμένων μεταδεδομένων από τις ιδρυματικές πλατφόρμες. Η υλοποίηση των παραπάνω θα ακολουθεί μια συνεχή εξελικτική διαδικασία καθώς πέραν της αρχικής έκδοσης θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια του έργου και συχνές νέες εκδόσεις ώστε να ακολουθούνται οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και πρακτικές. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: H πλατφόρμα Open eclass. Kώδικας και τεκμηρίωση του, εγχειρίδια χρηστών σε ηλεκτρονική μορφή, εγχειρίδια διαχειριστών πλατφόρμας και συστημάτων. Η πλατφόρμα μετάδοσης, καταγραφής και επεξεργασίας διαλέξεων σε λειτουργία. Kώδικας και τεκμηρίωση του, εγχειρίδια διαχειριστών πλατφόρμας και συστημάτων. Η οριζόντια πύλη συνάθροισης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων. Kώδικας και τεκμηρίωση του. Προμήθεια λογισμικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Αναλυτικότερα, οι δέσμες και οι τύποι δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: Δέσμη Δραστηριοτήτων 2.1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφόρμας Open eclass νέας λειτουργικότητας στην Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας Open eclass μέσω της ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών και νέας λειτουργικότητας. Περιλαμβάνει ενδεικτικά δραστηριότητες όπως: Δ2.1.1 Σχεδιασμός αναβάθμισης της πλατφόρμας και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών Δ2.1.2 Προσθήκη χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης και εργαλείων Web 2.0 για την προσέλκυση των σπουδαστών/φοιτητών. Αφορά στη προσθήκη χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης όπως σύνδεση με δημοφιλείς ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, δυνατότητες έκφρασης αποδοχής (like), διαμοιρασμού πληροφορίας (share), καθορισμού βαθμού ικανοποίησης (rate), καταγραφής δημοφιλίας κ.α. 17

18 Δ2.1.3 Αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας Open eclass. ώστε να υποστηρίζει τα νέα χαρακτηριστικά. Δ2.1.4 Προσαρμογή πλατφόρμας στις απαιτήσεις προσβασιμότητας (WCAG 2.0 AA) από ΑμΕΑ. Δ2.1.5 Ανάπτυξη λογισμικού που να ικανοποιεί το τελευταίο πρότυπο SCORM 2004 για τους κανόνες διαδοχής (sequencing rules). Με τους κανόνες διαδοχής μπορούν οι διδάσκοντες να ορίζουν ροές μελέτης μαθησιακών αντικειμένων και επομένως να καθοδηγούν τους διδασκόμενους, σχετικά με την επιθυμητή σειρά μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού. Δ2.1.6 Ανάπτυξη διασύνδεσης με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων. Αφορά στη υλοποίηση σχήματος μεταδεδομένων για τα ψηφιακά μαθήματα και επικοινωνία με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων. Τα μεταδεδομένα θα περιγράφουν ένα μάθημα, μία θεματική ενότητα ή μία διάλεξη έτσι ώστε να μπορούν να τροφοδοτούν αξιόπιστα πύλες αναζήτησης ηλεκτρονικών μαθημάτων ή θεματικών ενοτήτων. Δ2.1.7 Διασύνδεση με την πλατφόρμα διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων. Αφορά στην υλοποίηση της επικοινωνίας με το τμήμα της πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων που δημοσιοποιεί τις βιντεοδιαλέξεις. Σκοπός της επικοινωνίας θα είναι η δυναμική άντληση πληροφοριών και συνδέσμων ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη διπλής καταχώρησης στοιχείων. Δ2.1.8 Διασύνδεση και συνεργασία με πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αφορά στην υλοποίηση της διασύνδεσης με πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ώστε να είναι διαθέσιμο και αυτό το χαρακτηριστικό στους εκπαιδευτές. Δ2.1.9 Υλοποίηση επέκτασης υπηρεσίας ερωτηματολογίου. Αφορά στην επέκταση της υπηρεσίας ερωτηματολογίου ώστε να υλοποιηθεί η ανάδραση από τους φοιτητές. Δ Βελτίωση υποσυστήματος παραγόμενων στατιστικών με σκοπό την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αξιοποίησής της πλατφόρμας ανά μάθημα, διδάσκοντα, τμήμα, ίδρυμα. Δ Ανάπτυξη μηχανισμού πιστοποίησης μαθημάτων. Αφορά στην αυτόματη παραγωγή ένδειξης συμβατότητας με τη δομή που προβλέπουν οι προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν τα ψηφιακά μαθήματα. Δ Αρχειοθέτηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αφορά στη αυτόματη αρχειοθέτηση διαφορετικών εκδόσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε να καταγράφεται η ιστορική του πορεία ανάπτυξης. Δ Ανάπτυξη λειτουργίας ασφαλούς παραγωγής πιστοποιητικών και αναλυτικών βαθμολογιών ανά φοιτητή και μάθημα, σε μορφές (αρχεία κλπ.) που 18

19 θα μπορούν να χρησιμεύσουν ως είσοδος σε συστήματα γραμματειών. Με την ολοκλήρωση μίας θεματικής ενότητας ή ενός μαθήματος θα μπορεί να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό μέσω της πλατφόρμας για κάθε χρήση από τον φοιτητή. Δέσμη δραστηριοτήτων 2.2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Βιντεοδιαλέξεων. Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη της πλατφόρμας καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων, επεξεργασίας τους και δημοσιοποίησης τους στο Διαδίκτυο. Η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει την ακόλουθη λειτουργικότητα: θα διευκολύνει την αυτόματη καταγραφή και μετάδοση μαθημάτων από τους χώρους διδασκαλίας. θα διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικές με τις αίθουσες και το εξοπλισμό σύλληψης και μετάδοσης εικονοροών που θα διαθέτει κάθε αίθουσα. θα επιτρέπει στους διαχειριστές να ορίζουν το ημερολογιακό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά τμήμα. Για κάθε μάθημα θα ορίζουν το διδάσκοντα και την ενέργεια καταγραφής ή μη, ζωντανής μετάδοσης ή μη. τα παραγόμενα αρχεία βίντεο θα μεταφέρονται αυτόματα σε εξυπηρετητές και θα παρέχεται ένα περιβάλλον για τη διαχείριση, την επεξεργασία και δημοσιοποίηση τους. θα παρέχει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης των μαθημάτων που καταγράφονται ή μεταδίδονται ζωντανά. θα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης των δημοσιοποιημένων βιντεοδιαλέξεων βάσει των μεταδεδομένων. Η παρούσα λοιπόν δέσμη δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές δραστηριότητες: Δ2.2.1 Σχεδιασμός ανάπτυξης της πλατφόρμας λαμβάνοντας υπόψη τόσο της απαιτήσεις των χρηστών ιδρυμάτων και το state-of-the-art σε παρόμοιες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα όσο και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (WCAG 2.0 AA) από ΑμΕΑ. Δ2.2.2 Ανάπτυξη της εν λόγω πλατφόρμας. Μέρη της μπορεί να αναπτυχθούν εξ αρχής, μέρη της μπορεί να βασιστούν σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα οι οποίες να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των ιδρυμάτων. Δ2.2.3 Σύνδεση με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων (aggregation point) και αναζήτησης περιεχομένου βιντεο-διαλέξεων. Αφορά στην υλοποίηση σχήματος μεταδεδομένων για τα ψηφιακά μαθήματα και οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων. επικοινωνία με την 19

20 Δ2.2.4 Διασύνδεση με την πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων Open eclass. Αφορά στην υλοποίηση της επικοινωνίας την πλατφόρμα Open eclass. Σκοπός της επικοινωνίας θα είναι η δυναμική άντληση πληροφοριών και συνδέσμων ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη διπλής καταχώρησης στοιχείων. Δ2.2.6 Ανάπτυξη δυνατότητας δημοσιοποίησης περιεχομένου σε δημοφιλή σημεία και υπηρεσίες όπως το YouTube/Edu ή το itunes. Δ2.2.7 Υλοποίηση συνεργασίας της πλατφόρμας με τρίτες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα. Θα υλοποιηθεί η συνεργασία της πλατφόρμας με τρίτες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα όπως το OpenCastProject (www.opencastproject.org) ώστε να συνεργάζονται και συνεισφορά λογισμικού στην κοινότητα του OpenCast Project. Δέσμη Δραστηριοτήτων 2.3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη οριζόντιας πύλης συσσώρευσης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά στo σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη λειτουργία μιας οριζόντιας πύλης συσσώρευσης μεταδεδομένων (aggregation point) και ενοποιημένης αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων βάσει των μεταδεδομένων ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών μαθημάτων από ένα κεντρικό σημείο. Αναλυτικότερα, η αναζήτηση θα πραγματοποιείται από οποιοδήποτε χρήστη του διαδικτύου. Θα υποστηρίζονται διάφορων τύπων αναζητήσεις όπως: Αναζήτηση μαθημάτων βάσει μεταδεδομένων, όπως επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, τμήμα, δημιουργός κ.α. Αναζήτηση μαθημάτων βάσει χαρακτηριστικών Web 2.0 (πρόσφατη ανάρτηση, πιο δημοφιλή, καλύτερες βαθμολογίες). Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα προωθούν τους χρήστες στις ιδρυματικές πλατφόρμες. Η εν λόγω πύλη θα επικοινωνεί δυναμικά με τις ιδρυματικές πλατφόρμες ψηφιακών μαθημάτων προκειμένου να παρουσιάζει τα διαθέσιμα ψηφιακά μαθήματα. Η πύλη επίσης θα είναι αναζητήσιμη μέσω των γνωστών μηχανών αναζητήσεων (π.χ Google). Η δέσμη δραστηριοτήτων περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: Δ2.3.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πύλης που περιλαμβάνει τον μηχανισμό αναζήτησης, την επικοινωνία με τις ιδρυματικές πλατφόρμες (open eclass και την πλατφόρμα διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων) με βάση τα πρότυπα προσβασιμότητας για ΑμΕΑ. Δ2.3.3 Σχεδιασμός της δομής των βάσεων μεταδεδομένων. Αφορά στο σχεδιασμό του σχήματος της βάσης μεταδεδομένων που θα περιγράφει τα μεταδεδομένα των μαθημάτων, των βιντεοδιαλέξεων κ.α. 20

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 683/18.5.2015 Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη ως τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλαδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλαδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 219 /30.6.2014 Αθήνα, 30/6/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2/4/2015 24583/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ946941Δ-ΘΥΓ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨ946941Δ-ΘΥΓ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π45_22-01-2014 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4424 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 1. Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ.: 210 66 03 300, Fax: 210 66 03 301-2 www.cres.gr E-mail: cres@cres.gr ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα