ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας δύο (2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμ βουλίου του Κράτους για το έτος Καθορισμός αποζημίωσης της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2012,2013 και 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3871/ Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκει ακής Εκπαίδευσης... 3 Καθορισμός Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας άγο νων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προβλη ματικών περιοχών στη Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4985/ κοινής υπουργικής απόφασης περί καθεστώτων ενισχύ σεων του μέτρου 121 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕ ΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1026/Β).. 5 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Γούτη Θεοδώρα του Διο νυσίου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Βοζικάκη Αργυρώ του Παύ λου και της Όλγας» Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Παντελάκη Ελένη του Κων/ νου και της Λουΐζας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/39370/0022 (1) Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας δύο (2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3086/2002 «Οργα νισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των υπαλλήλων του». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μι σθολογικές Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/ ) όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α). 4. Την αριθμ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/Β/ ) «απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 5. Την αριθμ. 2/67009/0004/ (ΦΕΚ 1668/Β/) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι κής/γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Την αριθμ. οικ / πρόταση του Προέ δρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί ανά γκης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των δύο (2) οδηγών του Προέδρου του Ν.Σ.Κ, διότι ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την παρουσία του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στο γραφείο του, σε υπηρεσιακές συσκέψεις, σε επιστημονικές εκδηλώσεις κ.λπ. κατά τις απογευματινές ώρες. 7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη της ανωτέ ρω απογευματινής υπερωριακής εργασίας ανέρχεται σε περίπου, και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ειδικού φορέα 23/630, ΚΑΕ 0511 του προ ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω ριακής εργασίας για δύο (2) οδηγούς του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν από την δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και έως για μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε οδηγό. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθμ. 2/13144/0022/ απόφαση μας (ΦΕΚ Β/322/ ).

2 16458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ Αριθμ. 2/41214/0022 (2) Καθορισμός αποζημίωσης της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2012,2013 και 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3871/2010. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1914/1990 «Εκ συγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 2346/1995 (ΦΕΚ Α /220). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 Α, 6Β, 6Γ, 6Δ 6 Ε και άρθρα 22 και 26 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ τ.α/247), που προστέθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Π.Δ.284/1988 «Ορ γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α ). 7. Την αριθμ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/Β/ ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη. 8. Την αριθμ. 2/67009/0004/ (ΦΕΚ1668/ Β/ ) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ γού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύν σεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσι ονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. 9. Τις αριθμ. 2/15844/0004/ , (ΦΕΚ 37/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και 2/19872/0004/ (ΦΕΚ 88/ τ.υ.ο.δ.δ./ ) αποφάσεις σύστασης και συγκρό τησης του Υφυπουργού Οικονομικών. 10. Το από Ενημερωτικό Σημείωμα υπόψη του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη. 11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους για το έτος 2011 περίπου, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ειδικό φορέα ΚΑΕ 0515, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση των μελών της εν θέματι Επιτροπής ως εξής: Για τον Πρόεδρο, το ποσό των 400. Για τα μέλη το ποσό των 300 έκαστος. Για τους γραμματείς το ποσό των 250 έκαστος. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή που ισχύει από και έως , να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ Αριθμ /ΙΑ (3) Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του Ν. 3848/ Την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1306 Β ) άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 4. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥ ΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δι καιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 5. Το υπ αριθμ. 592/8 πρακτικό με το οποίο διατυ πώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με έναρξη ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 592/8 γνώ μη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα προβλεπόμε να στην υπ αριθμ. 592/8 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 3696/2008. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. (4) Καθορισμός Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας άγονων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προβληματικών περιοχών στη. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/Α / ). β. Του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ.123/Α /92). γ. Του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ.165/Α / ). δ. Του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ. 89/Α / ). ε. Του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/Α / ). στ. Το άρθρο 40 του Ν. 849/78. ζ. Του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ. 1/A/5 1 99). η. Του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ. 72/Α /8 4 99). θ. Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α / ). ι. Του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ). ια Του αρ. 45, του Ν. 3205/03, (ΦΕΚ 297/ΤΑ /03). Ιβ. Του άρ. 35 του Ν. 3252/04 (ΦΕΚ132/ΤΑ/04). Ιγ Του Ν. 3402/05 (ΦΕΚ258/ΤΑ / ). Ιδ. Του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ81/ΤΑ/ ) Ιε. Την με αρ.υ3α/γ.π.οικ.10559/ (ΦΕΚ 180/ τ.β / ). Ιστ. Του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ43/τ.Α / ). Ιζ. Το αρ. 4, του Ν. 3868/2010, (ΦΕΚ 129/τ.Α / ). Ιθ. Το αρ. 34, του Ν. 3896/2010, (ΦΕΚ 8/τ.Α / ). Ιη. Το αρ. 55, του Ν. 3918/2011, (ΦΕΚ 31/ΤΑ / ) Iκ. Την αριθμ. 7/ απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ. 2. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση των παρακάτω μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. που βρίσκονται σε άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιώ τικες ή προβληματικές περιοχές. 3. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 217/τ.Α / ). 4. Την αριθμ. 2672/ (Φ.Ε.Κ. 2408/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικο νομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 5. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα λείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ,92 για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2011 και στο ποσό των ,88 για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, ποσά τα οποία θα καλυ φθούν από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ210 του Υ.ΥΚ.Α., αποφασίζουμε: Την κατάταξη των παρακάτω Νοσοκομείων και Κέ ντρων Υγείας, για την πραγματοποίηση εφημεριών σε ζώνες, ανά ΥΠΕ ως εξής: 2η ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κ.Υ. Γ.Ν. Ρόδου και τα Κ.Υ Κ.Υ. Άντισσας (Γ.Ν. Μυτ. «Βοστάνειο») Κ.Υ. Καλλονής (Γ.Ν. Μυτ. «Βοστάνειο») Κ.Υ. Πολυχνίτου (Γ.Ν. Μυτ. «Βοστάνειο») Γ.Ν. Κ.Υ. Σάμου «Αγ. Παντελεήμων» με τα Κ.Υ. Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» με τα Κ.Υ. Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας με τα Κ.Υ. Γ.Ν. Κ.Υ. Λήμνου με τα Κ.Υ. Γ.Ν. Κ.Υ. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο» με τα Κ.Υ. Γ.Ν. Κ.Υ. Κω με τα Κ.Υ. Κρατικό Θεραπευτήριο Κ.Υ. Λέρου Γ.Ν. Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» με τα Κ.Υ. Γ.Ν. Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο», με τα Κ.Υ. Κ.Υ. Αίγινας Κ.Υ. Σαλαμίνας Κ.Υ. Γαλατά 3η ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κ.Υ. Γ.Ν. Φλώρινας Γ.Ν. Καστοριάς και τα Κ.Υ αρμοδιότητας του Γ.Ν. Γρεβενών και τα Κ.Υ αρμοδιότητας του Γ.Ν Πτολεμαϊδας και τα Κ.Υ αρμοδιότητας του Γ.Ν. Κοζάνης και τα Κ.Υ.

4 16460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4η ΥΠΕ Γ.Ν. Κ.Υ Καλαβρύτων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κ.Υ. Κ.Υ. Κλειτορίας (Γ.Ν. Κ.Υ Καλαβρύτων) Γ.Ν. Κ.Υ. Γουμένισσας Κ.Υ. Αγίου Όρους (Γ.Ν. Πολυγύρου) Κ.Υ. Πρίνου Θάσος (Γ.Ν. Καβάλας ) Κ.Υ. Σαμοθράκης (Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ) Κ.Υ Νευροκοπίου Κ.Υ.Κατούνας (Γ.Ν. Αγρινίου) Κ.Υ. Βόνιτσας (Γ.Ν. Αγρινίου) Κ.Υ. Χαλκιόπουλων (Γ.Ν. Αγρινίου) Κ.Υ. Άνω Χώρας (Γ.Ν. Μεσολογγίου) Κ.Υ. Σιμόπουλου (Γ.Ν. Αμαλιάδος ) (Γ.Ν. Δράμας) Γ.Ν. Ξάνθης και τα Κ.Υ. Γ.Ν. Κομοτηνής και τα Κ.Υ. Γ.Ν. Διδυμοτείχου και τα Κ.Υ. 5η ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κ.Υ. Γ.Ν. Κ.Υ. Κύμης Κ.Υ. Ανδρίτσαινας (Γ.Ν. Πύργου) Γ.Ν. Ληξουρίου και τα Κ.Υ Γ.Ν. Αργοστολίου και τα Κ.Υ Γ.Ν. Ζακύνθου και τα Κ.Υ. Γ.Ν. Κέρκυρας με τα Κ.Υ. Κ.Υ. Α. Καλεντίνης (Γ.Ν. Άρτας ) Γ.Ν. Κ.Υ Καρύστου Γ.Ν.Καρπενησίου Κ.Υ. Δυτικής Φραγκίστας (Γ.Ν. Καρπενησίου) Κ.Υ. Σκιάθου Κ.Υ. Βουλγαρελίου Δροσοπηγής (Γ.Ν.Άρτας ) Κ.Υ. Αγνάντων (Γ.Ν.Άρτας ) Γ.Ν. Κ.Υ. Φιλιάτων (Γ.Ν. Βόλου) Κ.Υ. Σκοπέλου (Γ.Ν. Βόλου) Π.Π.Ι. Αλοννήσου (Γ.Ν. Βόλου) Κ.Υ. Δομοκού (Γ.Ν. Λαμίας) Κ.Υ. Λιδωρικίου (Γ.Ν. Άμφισσας) Κ. Υ. Σοφάδων (Γ.Ν. Καρδίτσας) 6η ΥΠΕ Κ.Υ. Ηγουμενίτσας (Γ.Ν. Κ.Υ. Φιλιατών) Κ.Υ. Παραμυθιάς (Γ.Ν. Κ.Υ. Φιλιατών) Κ.Υ. Μαργαριτίου (Γ.Ν. Κ.Υ. Φιλιατών) Κ.Υ. Πάργας (Γ.Ν. Πρέβεζας ) Κ.Υ. Φιλιππιάδας (Γ.Ν. Πρεβέζης ) Κ.Υ. Δημητσάνας (Γ.Ν. Παναρκαδικό Τρίπολης) Κ.Υ. Λεωνιδίου (Γ.Ν. Παναρκαδικό Τρίπολης) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κ.Υ Κ.Υ. Τροπαίων (Γ.Ν. Παναρκαδικό Τρίπολης) Κ.Υ. Μελιγαλά (Γ.Ν. Καλαμάτας ) Κ.Υ. Γκούρας (Γ.Ν. Κορίνθου)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ.Υ. Αρεόπολης (Γ.Ν. Σπάρτης) Γ.Ν. Κ.Υ. Μολάων Κ.Υ. Νεάπολης (Γ.Ν. Κ.Υ. Μολάων) Κ.Υ. Αγίου Νικολάου (Γ.Ν. Καλαμάτας) Κ.Υ. Πύλου (Γ.Ν. Καλαμάτας) Κ.Υ. Φιλιατρών (Γ.Ν. Κ.Υ. Κυπαρισσίας) Κ.Υ. Γαργαλιάνων (Γ.Ν. Κ.Υ. Κυπαρισσίας) Γ.Ν. Λευκάδας με τα Κ.Υ. Κ.Υ. Μύτικα (Γ.Ν. Μεσολογγίου ) Κ.Υ Αστακού (Γ.Ν. Μεσολογγίου ) 7η ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κ.Υ Κ.Υ. Κανδάνου ( Γ.Ν. Χανίων) Κ.Υ. Κισσάμου ( Γ.Ν. Χανίων) Κ.Υ. Βάμου ( Γ.Ν. Χανίων) Κ.Υ. Αγ. Φωτεινής ( Γ.Ν. Ρεθύμνου) Κ.Υ. Περάματος ( Γ.Ν. Ρεθύμνου) Κ.Υ. Σπηλίου ( Γ.Ν. Ρεθύμνου) Κ.Υ. Αγ. Βαρβάρας Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου Κ.Υ. Άνω Βιάννου Κ.Υ. Καστελίου Κ.Υ. Μοιρών Κ.Υ. Χάρακα Κ.Υ. Τζερμιάδων (Γ. Ν. Αγ. Νικολάου) Γ.Ν. Κ.Υ. Ιεράπετρας Γ.Ν. Κ.Υ. Νεάπολης Γ.Ν. Κ.Υ. Σητείας Κ.Υ. Ανωγείων Γ Ζώνη Γ.Ν. Ρεθύμνου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Ιουνίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4985/ κοινής υπουργικής απόφασης περί καθεστώτων ενισχύσε ων του μέτρου 121 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙ ΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» του Προγράμματος Αγρο τικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1026/Β). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Οργανι σμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/00) περί «Άσκησης του επαγγέλματος γεωτεχνικού» Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» Του άρθρου 19 του Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/84) περί «Τροποποίησης του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και άλλες διάταξες» Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/A/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », και ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α /2010) Την υπ αριθμ /2002 (ΦΕΚ 1042/Β /2002) από φαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από » Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β /2007), όπως ισχύει κάθε φορά.

6 16462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1.9. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο σίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας », όπως ισχύει κάθε φορά Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1886/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμε νων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ Π, η οποία μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, και με την οποία της ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες εφαρμογής μέτρων του ΠΑΑ , όπως ισχύει κάθε φορά Την υπ αριθμ. 8932/ (ΦΕΚ 2153/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγ χου του ΠΑΑ , όπως ισχύει κάθε φορά Την υπ αριθμ. 9828/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει κάθε φορά περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ανταγωνιστικότητα Την υπ αριθμ. 9830/ «Επιστολής Ενημέ ρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πρά ξης από το ΠΑΑ » της ΕΥΔ ΠΑΑ Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο πή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε δονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» Την υπ αριθμ / μεταφορά της Δημό σιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των Μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ περιόδου από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1914/ (ΦΕΚ 1642/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανά θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα» Την υπ αριθμ. 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονο μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμε ταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Την υπ αριθμ. 2672/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β ). 2. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργι κής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά Τον Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρ τίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ μογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Την υπ αριθμ. Ε(2007) 6015/ απόφα ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας », όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροπο ποίηση της υπ αριθμ. Ε(2007) 6015/ απόφα σης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 4985/ (ΦΕΚ 1026/ Β) κοινή απόφασή μας περί καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμε ταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , (εφεξής ΚΥΑ 4985/ ) ως εξής: Άρθρο 1 Αντικαθιστούμε την παράγραφο (ζ) του άρθρου 7 της υπ αριθμ. 4985/ κοινής υπουργικής απόφασης με το εξής κείμενο: «ζ) Συμπεριλαμβάνονται στην ατομική απόφαση έντα ξης του δικαιούχου στο μέτρο. Με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου και εφόσον αυτός κριθεί δικαιούχος, οι δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στην ατομική από φαση ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν υλοποιη θεί μετά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέροντος». Άρθρο 2 Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της υπ αριθμ. 4985/ κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής: «1. Μετά την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης του άρθρου 21 είναι δυνατή η χορήγηση προκα ταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.»

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 15 της υπ αριθμ. 4985/ κοινής υπουργικής από φασης ως εξής: «3. Η αίτηση ενίσχυσης συντάσσεται και υπογράφεται σπό γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτω ση αιτήσεων ενίσχυσης που προβλέπουν επενδύσεις για την εξυπηρέτηση κυρίως της ζωικής παραγωγής η αίτη ση δύναται να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης προϋπολογισμού έως ευρώ ή αίτηση ενίσχυσης μπορεί να υπογράφεται και από τεχνολόγο γεωπονίας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τυποποιημένη αίτηση ενίσχυσης συνολικού προϋπολογι σμού έως και ευρώ είναι δυνατόν να συντάσσει και να υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.» Άρθρο 4 Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 37 της υπ αριθμ. 4985/ κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής: «2. Για την υλοποίηση των επενδύσεων των καθεστώ των ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσας, στο πλαί σιο του ΠΑΑ θα προκληθεί Δημόσια Δαπάνη η οποία βαρύνει τη ΣΑΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτιμώμενου ύψους 770 εκ ευρώ, συμπε ριλαμβανομένης της πίστωσης που προβλέπεται στην υπ αριθμ. 1744/704/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2496/Β /2008), η οποία κατανέμεται ενδεικτικά στα έτη ως ακολούθως: Για το έτος 2010, 90 εκ. ευρώ, για το έτος 2011, 100 εκ. ευρώ, για το έτος 2012, 150 εκ ευρώ, για το έτος 2013, 150 εκ. ευρώ, για το έτος 2014, 150 εκ. ευρώ και για το έτος 2015, 130 εκ. ευρώ. Η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζεται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ].» Άρθρο 5 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμ ματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΡΗΓΑΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Γούτη Θεοδώρα του Διονυσίου. Με την υπ αριθμ. 2559/ απόφαση της Αντι περιφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39) του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43), και του άρθρου 186 παρ. 2 περιπτ. ΙΙ αριθμ. 17 του Ν. 3852/2010, χορηγείται στην Γούτη Θεοδώρα του Διονυσίου, κατοίκου Δήμου Αλίμου Αττικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η Αντιπεριφερειάρχης ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ Ö (7) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Βοζικάκη Αργυρώ του Παύλου και της Όλγας». Με την υπ αριθμ. 4750/ απόφαση του Αντιπε ριφερειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α ) περί Νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, την υπ αριθμ. 2704/ (ΦΕΚ 135/Β/ ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 149/ (ΦΕΚ 242) Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης, των άρθρων 1 έως και 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 39), το Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 τεύχος Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 54 του Ν. 3918/11Α/2 3 11, το Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 39 τεύχος Α ), το αρθρ. 1 του Ν. 2026/92 (τεύχος 43Α ) χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Βοζικάκη Αργυρώ του Παύλου και της Όλγας κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ Ö (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Παντελάκη Ελένη του Κων/νου και της Λουΐζας. Με την υπ αριθμ. 4599/ απόφαση του Αντιπε ριφερειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α ) περί Νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, την υπ αριθμ. 2704/ (ΦΕΚ 135/Β/ ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 149/ (ΦΕΚ 242) Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης, των άρθρων 1 έως και 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 39), το Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 τεύχος Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 54 του Ν. 3918/11Α/2 3 11, το Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 39 τεύχος Α ), το αρθρ. 1 του Ν. 2026/92 (τεύχος 43Α ) χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Παντελάκη Ελένη του Κων/νου και της Λουΐζας κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ

8 16464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 25 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.... 1 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα