«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΔΡΓΟΤ / ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΑΘΖΝΑ ΜΑΡΣΗΟ 2011

2 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 2 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

3 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΣΟ ΠΛΖΡΔ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΞΔΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ζειίδα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 3

4 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 1. Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ Δ Ρ Γ Ο Τ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ Έξεπλαο θνηλήο γλώκεο κε ηίηιν: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε». ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, θαηαιήγνληαο ζηνλ εληνπηζκό ησλ παξαγόλησλ νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξόζβαζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηελ αλίρλεπζε ηνπ κεραληζκνύ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αηζζαλόκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ κεηαηξέπνληαη ζε εθθξαδόκελεο θαζώο θαη ηα πηζαλά εκπόδηα πνπ ζπλαληνύλ νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ επαθή ηνπο κε ην ζύζηεκα πγείαο. ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πινπνηήζεθαλ ηα παξαθάηω: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Ζ δηακόξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπλεξγαζία ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηεο εηαηξείαο πνπ αλέιαβε ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο θαη κε γλώκνλα ηελ θαηαλόεζή ηνπ απ ηνπο εξσηώκελνπο θαη ηελ εμαγσγή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ην όιν έξγν. ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ρεδηάζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο δείγκα πνπ απνηειείηαη από εξσηώκελνπο από ην ζύλνιν ηνπ ελήιηθνπ (ειηθίαο 18+) πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. ΤΛΛΟΓΖ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε κε ηελ κέζνδν εκηπνηνηηθώλ αηνκηθώλ ηειεθσληθώλ ζπλεληεύμεσλ βάζεη ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ απζηεξήο δόκεζεο θαη ρξήζε ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο CATI (Computer-assisted telephone interviewing) ηεο ςεθηαθήο πιαηθόξκαο Altitude πνπ ππνζηεξίδεηαη κε εθαξκνγέο όπσο Altitude usupervisor πνπ έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο έξεπλαο (δηαρείξηζε ηεο θακπάληαο, δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ, έιεγρνο ησλ εξεπλεηώλ θιπ) θαη ηεο εθαξκνγήο Altitude uagent πνπ θαζνδεγεί ηνπο εξεπλεηέο ζην λα ζπιιέμνπλ θαη λα αξρεηνζεηήζνπλ ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνπο εξσηώκελνπο. Οη αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηόπηλ απηόκαηεο θιήζεο από ην ηειεθσληθό θέληξν ζε ηπραίνπο αξηζκνύο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε επηιεγκέλεο δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο ηηο πξσηλέο θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο. 4 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

5 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ Πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε επί ηνπ ζθνπνύ, ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Αθνινύζεζε ιεπηνκεξήο εθπαίδεπζε ζηηο κεζόδνπο ρεηξηζκνύ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ εξσηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηώλ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ Ζ έξεπλα είρε ηεζεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ ππεύζπλνπ ησλ εξεπλεηώλ θαη ησλ επνπηώλ. Οη εξεπλεηέο δηέζεηαλ πιήξσο ζρεδηαζκέλν θαη πξνγξακκαηηζκέλν πιάλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Αθνινπζνύζαλ απζηεξά ηηο νδεγίεο πινπνίεζεο έξεπλαο πνπ πξνζδηόξηδε κε ζαθήλεηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη εξεπλεηέο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνύλ απζηεξά ηηο πνζνζηώζεηο ηεο δηαζηξσκάησζεο ηνπ δείγκαηνο (quotas) όπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ από ην δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην. Σν ζύλνιν ησλ ζπλεληεύμεσλ ειέγρνληαλ από ηνπο επόπηεο ηε ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο κέζα από ην εηδηθό ινγηζκηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηήξεζε ησλ quotas. Δπηπιένλ ην 15% ησλ ζπλεληεύμεσλ επαιεζεύηεθε από ηνπο επόπηεο κέζα από ην εηδηθό ινγηζκηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζπλαθξόαζεο θαη νπηηθήο παξαθνινύζεζεο. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ο πνηνηηθόο έιεγρνο κεηά από ηελ ζπιινγή ησλ ζπλεληεύμεσλ αθνινύζεζε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ, θσδηθνπνίεζεο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ απαληήζεσλ κε όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ηεο ζηαηηζηηθήο, θιαζζηθά είηε εμεηδηθεπκέλα, ηθαλά γηα κία ζε βάζνο θαηαλόεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Έλα απ απηά είλαη ην SPSS Ver17.0. ΤΝΣΑΞΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζπληάρζεθε ε παξνύζα έθζεζε. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα μεθίλεζε ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ Οη ζπλεληεύμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 2 κέρξη 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ν έιεγρνο, ε θσδηθνπνίεζε, ε θαηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη 14 Μαξηίνπ ηνπ Ζ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο (έξεπλα πεδίνπ, ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, αξρηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία εξεπλώλ GPO AE. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 5

6 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 2. Τ Ν Ο Π Σ Η Κ Ζ Σ Α Τ Σ Ο Σ Ζ Σ Α Δ Ρ Δ Τ Ν Α Α Β Δπφνσμία ηοσ διενεργήζανηος ηην έρεσνα: Δπφνσμία ηοσ ενηολέα: G.P.O. ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ 86 ΣΖΛΔΦΩΝΟ: , ΦΑΞ: ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ Γ κοπός ηης δημοζκόπηζης: Έξεπλα θνηλήο γλώκεο κε ζθνπό ηε κειέηε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο. Γ Ηδιαίηερα ταρακηηριζηικά ηοσ δείγμαηος: ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΠΛΖΘΤΜΟ νη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ. Δ Σο μέγεθος ηοσ δείγμαηος: ρεδηαζκέλν Παλειιαδηθό δείγκα αηόκσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεύμεηο. Σ Ε Ζ Θ Η Κ Σο τρονικό διάζηημα ζσλλογής ζηοιτείφν: Μέθοδος δειγμαηοληυίας: Μέθοδος ζσλλογής ζηοιτείφν: Σο ησπικό ζηαηιζηικό ζθάλμα ζε ζτέζη με ηο αποηέλεζμα ηης δημοζκόπηζης: Οι ελάτιζηες βάζεις ηοσ δείγμαηος ζε ζτέζη με ηον αριθμό ηφν ερφηώμενφν: τόλια διενεργήζανηος ηην έρεσνα Από 2 έσο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηξσκαηνπνηεκέλε Παλειιαδηθή δεηγκαηνιεςία. Σν δείγκα θαηαλεκήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ πνζνζηώζεσλ, κε αλαινγία θαηνίθσλ σο πξνο ηηο πεξηθέξεηεο, ηελ αζηηθόηεηα, ην θύιν θαη ηελ ειηθία. Σειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο κε ρξήζε ζπζηήκαηνο CATI θαη γξαπηνύ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πλνιηθή κέγηζηε απόθιηζε ηεο έξεπλαο είλαη 1,2%. Με βάζε ην ζρεδηαζκέλν δείγκα νη ειάρηζηεο βάζεηο ησλ εξσηώκελσλ είλαη πάλσ από 100 άηνκα γηα ζρεδόλ όιεο ηηο δεκνγξαθηθέο θαηεγνξίεο πξνο αλάιπζε. Μόλε εμαίξεζε απνηεινύλ ηα Γείγκαηα ησλ Ννκώλ πνπ όκσο είλαη ελδεηθηηθέο (βάζεηο θάησ ησλ 100 αιιά άλσ ησλ 60). Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηεο κέηξεζεο πνπ παξνπζηάδνπκε απνηεινύλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνύλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Καηά ζπλέπεηα ζηηο πεξηπηώζεηο αλαγσγώλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλόο όηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζηελ πεξίνδν έμαξζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο. 6 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

7 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 3. Α Ν Α Λ Τ Ζ Γ Η Α Μ Ο Ρ Φ Χ Ζ Σ Ο Τ Δ Ρ Χ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο Τ Οη ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ εηο βάζνο θαη κε δπλαηόηεηεο πξνβνιήο ζην ζύλνιν ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ κηαο ζεηξάο θξίζηκσλ παξαγόλησλ πνπ αθνξνύλ ην επίπεδν πγείαο ηεο ρώξαο καο. Μέζα από ην ππό δηακόξθσζε εξσηεκαηνιόγην θαη κε ρξήζε ζπλδπαζκέλσλ θαη απιώλ εξσηήζεσλ είλαη δπλαηόλ λα δηεξεπλεζνύλ ζπγθεθξηκέλνη παξάκεηξνη, όπσο: - Αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ επηπέδνπ πγείαο ησλ εξσηώκελσλ - Σελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο αηνκηθήο πγείαο ζην άκεζν θαη απώηεξν κέιινλ - Γηεξεύλεζε ηεο θαηαλάισζεο (ρξήζεο) ππεξεζηώλ πγείαο ζε όια ηα επίπεδα - πιινγή αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο αμηνπνίεζεο ππεξεζηώλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηε ρώξα καο - Σελ άκεζε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ζε όια ηα επίπεδα (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, λνζνθνκεηαθή) Ζ δηακόξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηεο εηαηξείαο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε γλώκνλα ηελ θαηαλόεζή ηνπ απ ηνπο εξσηώκελνπο θαη ηελ εμαγσγή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ην όιν έξγν. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 7

8 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 4. Σ Ο Π Λ Ζ Ρ Δ Δ Ρ Χ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο Δξ. 1. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο ζήκεξα; 5 Πνιύ θαιή 4 Καιή 3 Μέηξηα 2 Καθή 1 Πνιύ θαθή 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 2. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο έλα ρξόλν πξίλ; 5 Πνιύ θαιή 4 Καιή 3 Μέηξηα 2 Καθή 1 Πνιύ θαθή 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 3. Έρεηε δηαγλσζηεί όηη πάζρεηε από θάπνην ρξόλην πξόβιεκα πγείαο; 1 Ναη 0 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ 4. (Αλ ΝΑΙ ζηελ Δξ. 3) ε πνην ζύζηεκα/όξγαλν αληηκεησπίδεηε ην ρξόλην πξόβιεκα; Καξδηνινγηθό/ Κπθινθνξηθό (Έκθξαγκα, Ν, Τπόηαζε, Τπέξηαζε, Καξδηαθή Αλεπάξθεηα, Αξξπζκίεο, θηι.) 1 Πλεπκνλνινγηθό/ Βξνγρηθό (Φπκαηίσζε, Υξόληα βξνγρίηηδα, Άζζκα, Εκθύζεκα, θηι.) 2 Μεηαβνιηθό/ Δλδνθξηλνινγηθό (. Δηαβήηεο, Τπεξιηπνπξνηεηλαηκηα, δηαηαξαρέο ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα,..). 3 Γαζηξεληεξνινγηθό (θαη ήπαηνο) (Έιθνο ζηνκάρνπ/ δσδεθαδαθηύινπ, Υνινιηζίαζε -θπζηίηηδα, Ηπαηνπάζεηα..) 4 Νεθξνινγηθό/ Οπξνινγηθό (Νεθξνπάζεηα, Νεθξίηηδα, Ληζίαζε, Κπζηίηηδα, Τπεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε,..) 5 Αγγεηαθό (Θξόκβσζε, Εκβνιή, Κηξζνί, ) 6 Οξζνπεδηθό (Υξόληα πνιπαξζξίηηδα, Αξζξν-, πνλδπιν-, Δηζθνπάζεηεο, Ιζρηαιγία, Οπξηθή Αξζξίηηδα,..) 7 Γεξκαηηθό (Εμάλζεκα, Έθδεκα, Φσξίαζε, Αθξνδίζηα,..) 8 Νεπξνινγηθό/ Δγθεθαιηθό (Επηιεςία, Εγθεθαιηθό έκθξαθην, Εγθεθαινπάζεηεο, Μεληγγίηηδα, θιήξπλζε θαηά πιάθαο, Ν. Parkinson,..), 9 Φπρηαηξηθό (Καηάζιηςε, ρηδνθξέληα, πλαηζζεκαηηθέο ςπρώζεηο, Νεπξώζεηο, ) 10 Γπλαηθνινγηθό (Ννζήκαηα ηεο κήηξαο, ηνπ θόιπνπ, ηνπ καζηνύ,..) 11 Οθζαικνινγηθό (Γιαύθσκα, Επηπεθπθίηηδα,..) 12 ΧΡΛ (Χηίηηδα, Φαξπγγίηηδα, Ακπγδαιίηηδα,..) 13 Καθνήζε Νενπιαζία 14 Άιιν (π.ρ. Αιιεξγίεο) 15 Γ.Ξ. / Γ.Α 99 πγθεθξηκέλα. Δξ. 5. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζηνκαηηθή πγεία ζαο ζήκεξα; 5 Πνιύ θαιή 4 Καιή 3 Μέηξηα 2 Καθή 1 Πνιύ θαθή 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 6. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζηνκαηηθή πγεία ζαο έλα ρξόλν πξίλ; Δξ. 7.A 5 Πνιύ θαιή 4 Καιή 3 Μέηξηα 2 Καθή 1 Πνιύ θαθή 99 ΓΞ/ΓΑ Θα ήζεια λα κνπ πείηε αλ ην ηειεπηαίν κήλα παξνπζηάζηεθε θάπνην πξόβιεκα αδπλακίαο πνπ ΝΑ ΜΖΝ ζαο επέηξεςε λα θάλεηε νπνηαδήπνηε δνπιεηά; 0 Όρη 1 Ναη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 7.B Αλ ΝΑΙ, πόζεο κέξεο θξάηεζε ζπλνιηθά; Αξηζκόο Ζκεξώλ Δξ. 8. πλνιηθά ηνλ ηειεπηαίν κήλα είραηε θάπνηα από ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα θαη πόζν ζνβαξά; 5 = Κακία 4 = Μηθξή 3 = Μέηξηα 2 = Σνβαξή 1 = Δμαηξεηηθά ζνβαξή 99 = Γ.Ξ. / Γ.Α. 8.1 Γπζθνιία λα κεηαθηλεζείηε Γπζθνιία κε ηελ απηνεμππεξέηεζή ζαο (πρ. πιύζηκν, ληύζηκν) Γπζθνιία κε ηελ εξγαζία ζαο ή ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ (πρ. ην πιύζηκν ησλ πηάησλ, ην καγείξεκα, ην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ, ηελ θαζαξηόηεηα) αο παξνπζηάζηεθε πόλνο ή δπζθνξία Αηζζαλζήθαηε ιύπε ή ζηελνρώξηα πνπ λα ζαο δεκηνύξγεζε πξόβιεκα 1 πγείαο Γπζθνιία ζην λα ζπγθεληξσζείηε ή λα ζπκεζείηε θάηη Γπζθνιία ζηηο πξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο ή ζηε ζπκκεηνρή ζαο ζε 1 θνηλσληθέο εθδειώζεηο ή θάηη πνπ λα ζαο δεκηνύξγεζε πξόβιεκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

9 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 9. Σνλ ηειεπηαίν κήλα πόζν ζπρλά; 1 =Όιε ηελ ώξα 2 = Τελ πεξηζζόηεξε ώξα 3 = Αξθεηή ώξα 4 = Γηα θάπνηα ώξα 5 = Λίγε ώξα 6 = Καζόινπ 99 = Γ.Ξ./Γ.Α. 9.1 Νηώζεηε πνιύ αγρσκέλνο Νηώζεηε πνιύ ιππεκέλνο /ζιηκκέλνο, θαη ηίπνηε δελ κπνξεί λα ζαο 1 θηηάμεη ην θέθη Αληηκεησπίζαηε θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά ή ζηηο θαζεκεξηλέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ηνπ όηη ληώζαηε πνιύ αγρσκέλνο ή πνιύ ιππεκέλνο /ζιηκκέλνο Νηώζεηε ήξεκνο θαη ήζπρνο/ γαιήληνο Νηώζεηε επηπρηζκέλνο/ ραξνύκελνο Δξ. 10. Δξ. 11. Πόζν λνηάδνληαη ή δείρλνπλ ελδηαθέξνλ νη γύξσ ζαο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο; 4 Πνιύ 3 Αξθεηά 2 Λίγν 1 Καζόινπ 98 Γελ μέξσ/ δελ είκαη ζίγνπξνο 99 ΓΑ Καηά πόζν είλαη εύθνιν λα έρεηε πξαθηηθή βνήζεηα από ηνπο γείηνλεο, αλ ρξεηαζηεί; 5 Πνιύ εύθνιν 4 Δύθνιν 3 Δθηθηό 2 Γύζθνιν 1 Πνιύ δύζθνιν 99 ΓΑ ΚΑΘΖΜΔΡΙΝΔ ΤΝΖΘΔΙΔ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ Θα ήζεια λα κνπ απαληήζεηε ζε κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο πξνζσπηθέο ζαο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο: Δξ. 12. Δίζηε θαπληζηήο/ θαπλίζηξηα, θαη αλ λαη, πόζα ηζηγάξα θαπλίδεηε ηελ εκέξα: Όρη... 0 Ναη... 1 Μέζνο όξνο αξηζκώλ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα ζήκεξα... Πξόηεξνο θαπληζηήο (έρσ θόςεη ην θάπληζκα)... 2 Μέζνο όξνο αξηζκώλ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα όηαλ θαπλίδαηε... Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 13. (Γηα όζνπο απάληεζαλ 2 ζηελ ΔΡ.12) Δάλ θαπλίδαηε παιηά, πόζα ρξόληα είλαη πνπ έρεηε ζηακαηήζεη ην θάπληζκα; Υξόληα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο..., Δξ. 14. Πόζεο θνξέο ηε βδνκάδα ζπλήζσο πίλεηε νηλνπλεπκαηώδε πνηά; 1 πνηό είλαη: 1 πνηήξη θξαζί, ή 1 κηθξό πνηήξη κπύξαο, ή 1 κηθξό πνηήξη δπλαηνύ πνηνύ νπίζθπ, βόηθα, κπξάληπ, θιπ Γελ πίλσ πνηέ θνξά ηελ εβδνκάδα... 5 πλίζνο πλήζσο δελ πίλσ, εθηόο εμαηξέζεσλ (έμνδνο, γηνξηή)... 2 Κάζε κέξα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α θνξά ηελ εβδνκάδα... 4 Δξ. 15. Μέζα ζε κηα ζπλεζηζκέλε εβδνκάδα πόζα νηλνπλεπκαηώδε πνηά θαηαλαιώλεηε θαηά κέζν όξν θάζε θνξά, όηαλ πίλεηε; 1 πνηό είλαη: 1 πνηήξη θξαζί, ή 1 κηθξό πνηήξη κπύξαο, ή 1 κηθξό πνηήξη δπλαηνύ πνηνύ νπίζθπ, βόηθα, κπξάληπ, θιπ ΑΝΓΡΔ. ΓΤΝΑΙΚΔ. Ληγόηεξν από 3 πνηά ηελ εκέξα... 1 Ληγόηεξν από 2 πνηά ηελ εκέξα πνηά ηελ εκέξα πνηά ηελ εκέξα... 2 Πεξηζζόηεξν από 3 πνηά ηελ εκέξα... 3 Πεξηζζόηεξν από 2 πνηά ηελ εκέξα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 16. Δξ. 17. Δξ. 18. Πόζεο κεξίδεο θξνύηα θαη ιαραληθά ηξώηε ηελ εκέξα; Μία κεξίδα ιαραληθά είλαη κία θνύπα, κία κεξίδα θξνύηα είλαη έλα κήιν, έλα πνξηνθάιη θηι. Ληγόηεξεο από 5 κεξίδεο... 1 Πάλσ από 5 κεξίδεο κεξίδεο... 2 Γ.Ξ. / Γ.Α Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε θάπνην ιηπαξό ςάξη (ζαξδέιιεο, ζθνπκπξί, θνιηό, ζνισκό, θιπ): Ληγόηεξν από 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα... 1 Πάλσ από δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 2 Γ.Ξ. / Γ.Α Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε θόθθηλν θξέαο (κνζράξη, ρνηξηλό): 5-7 θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξά ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 2 Ληγόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 9

10 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» Δξ. 19. Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα έρεηε έληνλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα* ή αζθείζηε γηα ζπλνιηθό ρξόλν κηζήο ώξαο: * Π.ρ. ζηε δνπιεηά, ην ζπίηη, ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο, έρεηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζαο θάλεη λα αλαπλέεηε πνιύ πην γξήγνξα θαη έληνλα θαη πνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 10 ζπλερόκελα ιεπηά. 5-7 θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξά ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 2 Ληγόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 20. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο ζήκεξα; (Βαζκνινγήζηε ηελ κε έλα λνύκεξν από ην 0 έσο ην 100: ην 0 αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε πγείαο θνληά ζην ζάλαην, ελώ ην 100 ζε άξηζηε θαηάζηαζε πγείαο) 100 άξηζηε θαηάζηαζε 0 ζάλαηνο Δξ. 21. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο έλα ρξόλν πξίλ; (Βαζκνινγήζηε ηελ κε έλα λνύκεξν από ην 0 έσο ην 100: ην 0 αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε πγείαο θνληά ζην ζάλαην, ελώ ην 100 ζε άξηζηε θαηάζηαζε πγείαο) 100 άξηζηε θαηάζηαζε 0 ζάλαηνο 999 Γ.Ξ. / Γ.Α. 999 Γ.Ξ. / Γ.Α. ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ζρεηηθά κε δηάθνξεο ππεξεζίεο πγείαο, αλ ηηο γλσξίδεηε, αλ ρξεηάζηεθε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πόζν ζπρλά. ΔΡ. 22. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πόζεο θνξέο ιόγσ ηεο ύπαξμεο ελνριήζεσλ, αδηαζεζίαο ή ζπκπησκάησλ (πνπ δελ πξνέξρνληαλ από θάπνην γλσζηό ζε εζάο ρξόλην λόζεκα) αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (άζρεηα αλ ην θάλαηε); Αξηζκόο ζθέςεσλ γηα επίζθεςε ζε ηαηξό... Γελ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (απζόξκεηα) Γελ είρα ελόριεζε, αδηαζεζία ή ζπκπηώκαηα (απζόξκεηα) Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΡ. 23. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πόζεο θνξέο ιόγσ ρξόληνπ λνζήκαηνο αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (άζρεηα αλ ην θάλαηε); Αξηζκόο ζθέςεσλ γηα επίζθεςε ζε ηαηξό... Γελ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (απζόξκεηα) Γελ έρσ ρξόλην λόζεκα (απζόξκεηα) Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΡ 24. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πόζεο θνξέο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (άζρεηα αλ ην θάλαηε); Αξηζκόο ζθέςεσλ γηα επίζθεςε ζε ηαηξό... Γελ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (απζόξκεηα) Γελ είρα ηξαπκαηηζκό (απζόξκεηα) Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΡ 25. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πόζεο θνξέο γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (άζρεηα αλ ην θάλαηε); Αξηζκόο ζθέςεσλ γηα επίζθεςε ζε ηαηξό... Γελ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (απζόξκεηα) Γελ θάλσ πνηέ πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο (απζόξκεηα) Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

11 1. Ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν 2. Ηδηώηε γηαηξό κε ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν 3. Ηδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν 4. Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ηδησηηθνύ λνζνθνκείνπ/θιηληθήο 5. Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ/θιηληθήο 6. Κέληξν πγείαο (λνζνθνκείν θέληξν πγείαο) 7. Πεξηθεξεηαθό ηαηξείν 8. Πνιπταηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 26. πλνιηθά ηνλ ηειεπηαίν κήλα αληηκεησπίζαηε θάπνην πξόβιεκα πγείαο ώζηε λα ρξεηάζηεθε λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηα από ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη πνηα; 1 = Ναη, 2 = Όρη Πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο πκπηώκαηα, αδπλακία ή ελόριεζε (παξνδηθή αξξώζηηα) Αληηκεηώπηζε ρξόληνπ λνζήκαηνο Αλαγξαθή ζπληαγώλ Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο Άιιε αηηία (πξνζδηνξίζηε ) Γελ ρξεηάζηεθε θακία Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ 27. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε (επηζθεθηήθαηε): ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. 1. Ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν Ηδηώηε γηαηξό κε ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν Ηδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ηδησηηθνύ λνζνθνκείνπ/ θιηληθήο Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ/ θιηληθήο Κέληξν πγείαο (λνζνθνκείν θέληξν πγείαο) Πεξηθεξεηαθό ηαηξείν Πνιπταηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ... Γελ ρξεηάζηεθε λα επηζθεπηώ ηαηξό Δξ. 28. Θα ήζεια, παξαθαιώ, ηώξα λα κνπ πείηε ζε πνηα από ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο πγείαο απεπζπλζήθαηε ηνλ ηειεπηαίν κήλα θαη πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε ηελ θάζε κία απ απηέο γηα θάζε ζέκα πγείαο μερσξηζηά; ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΔΗΑ: ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΘΔΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ Πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο... πκπηώκαηα ή άιιεο θαηαζηάζεηο πγείαο (παξνδηθή αξξώζηηα)... Αληηκεηώπηζε ρξόληνπ λνζήκαηνο... Αλαγξαθή ζπληαγώλ... Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο... Άιιε αηηία (πξνζδηνξίζηε )... Γελ ρξεηάζηεθε θακία Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 29. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν (θαηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο κήλεο) ζαο έρεη δηαγλσζηεί από ηαηξό θάπνηα από ηηο παζήζεηο (αζζέλεηεο) πνπ ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ: 1 = Ναη, 2 = Όρη, 98 = Γελ μέξσ, δελ είκαη ζίγνπξνο 99 = Γελ απαληώ 1 Άζζκα (πεξηιακβάλεηαη ην αιιεξγηθό άζζκα) Υξόληα βξνγρίηηδα ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, εκθύζεκα ηεθαληαία λόζνο ή θαη ζηεζάγρε Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ Καξδηαθή αλεπάξθεηα Βαιβηδνπάζεηα (πξνβιήκαηα βαιβίδσλ θαξδηάο) Ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε (by-pass) Αγγεηνπιαζηηθή (κπαινλάθη) Αξξπζκία (ηαρππαικία, θνιπηθή καξκαξπγή, θνηιηαθέο αξξπζκίεο, βξαρπθαξδίεο) Τπέξηαζε (Μηθξή πίεζε > 8 θαη κεγάιε πίεζε >14) Αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην θιήξπλζε θαηά πιάθαο Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα (θιεγκνλή ζπλδέζκσλ, π.ρ. αξζξηηηθά) Οζηεναξζξίηηδα (εθθπιηζκόο αξζξώζεσλ ή ζπλδέζκσλ) Πάζεζε ζηε κέζε ή άιια ρξόληα πξνβιήκαηα κέζεο (νζθπαιγία δηζθνπάζεηα) ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 11

12 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 16 Πάζεζε ηνπ απρέλα ή άιια ρξόληα πξνβιήκαηα ηνπ απρέλα αθραξώδεο δηαβήηεο (ζάθραξν) Γηαηαξαρή ζηε ρνιεζηεξίλε, ζηα ιηπίδηα θαη ζηα ηξηγιπθεξίδηα) Αιιεξγία (π.ρ. ξηλίηηδα, θιεγκνλή καηηώλ, δεξκαηίηηδα, ηξνθηθή αιιεξγία θ.α.). 1 2 Δμαηξείηαη ην αιιεξγηθό άζζκα Έιθνο ζηνκάρνπ (γαζηξηθό ή δσδεθαδάθηπινπ) Κίξξσζε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο Καξθίλνο (θαθνήζεο όγθνο, ιεπραηκία, ιέκθσκα) Έληνλνη πνλνθέθαινη (εκηθξαλία) Αθξάηεηα νύξσλ, αδπλακία ειέγρνπ ηεο θύζηεο Υξόλην άγρνο (θξίζεηο παληθνύ θ.α.) Υξόληα θαηάζιηςε ρηδνθξέλεηα Άιιε ςπρηθή ή δηαλνεηηθή πάζεζε Μόληκν ηξαύκα ή θάθσζε από αηύρεκα Παζήζεηο ζπξενεηδνύο Οζηενπόξσζε Νόζνο Πάξθηλζνλ Πνιηνκπειίηηδα Μπαζζέλεηα Αηκνξξνΐδεο Ζπαηίηηδα Αιηζράηκεξ Δξ 30. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξόλνπ πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε (επηζθεθηήθαηε): ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. 1. Ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν Ηδηώηε γηαηξό κε ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν Ηδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ηδησηηθνύ λνζνθνκείνπ/θιηληθήο Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ/θιηληθήο Κέληξν πγείαο (λνζνθνκείν θέληξν πγείαο) Πεξηθεξεηαθό ηαηξείν Πνιπταηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ... Γελ ρξεηάζηεθε λα επηζθεπηώ ηαηξό Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 31. Θα ζέιακε λα καο πείηε πόζεο θνξέο κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξόλν έρεηε επηζθεθηεί θαξκαθείν γηα αγνξά θαξκάθσλ ή άιισλ ππεξεζηώλ ζρεηηδόκελσλ κε ηελ πγεία ζαο: (αξηζκόο) Κακία θνξά... 0 Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζηα θαξκαθεία... Γελ ζπκάκαη Γελ απαληώ Δξ. 32. Πόζεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα επηζθεθηήθαηε θάζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ γηαηξνύο; ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. Γηαηξό κε εηδηθόηεηα Γεληθήο Ηαηξηθήο... Γαζηξεληεξνιόγν... Παζνιόγν... Γπλαηθνιόγν... Καξδηνιόγν... Χηνξηλνιαξπγγνιόγν... Οθζαικίαηξν... Γεξκαηνιόγν... Γεληθό ρεηξνπξγό... Φπρίαηξν... Οξζνπεδηθό... Άιιν... Γελ ρξεηάζηεθε λα επηζθεπηώλ ηαηξό Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 33. Θα ζαο παξαθαινύζα ηώξα λα ζπκεζείηε πόζεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν επηζθεθηήθαηε θάζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ γηαηξνύο; ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. Γηαηξό κε εηδηθόηεηα Γεληθήο Ηαηξηθήο... Γαζηξεληεξνιόγν... Παζνιόγν... Γπλαηθνιόγν... Καξδηνιόγν... Χηνξηλνιαξπγγνιόγν... Οθζαικίαηξν... Γεξκαηνιόγν... Γεληθό ρεηξνπξγό... Φπρίαηξν... Οξζνπεδηθό... Άιιν... Γελ ρξεηάζηεθε λα επηζθεπηώ ηαηξό Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

13 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 34. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα από ηηο παξαθάησ νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη πόζεο θνξέο γηα δηαθνξεηηθή αηηία; ΟΥΙ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΜΔΥΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΙ Ζ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (ΜΔ ΣΖΝ ΙΓΙΑ ΑΙΣΙΑ) ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. Ηδησηηθό νδνληηαηξείν... Οδνληηαηξείν θέληξνπ πγείαο... Οδνληηαηξείν αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ... Οδνληηαηξείν νδνληηαηξηθήο ζρνιήο... Οδνληηαηξείν εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ λνζνθνκείνπ... Γελ ρξεηάζηεθα νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 35. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ην ηειεπηαίν ρξόλν, πνηνο ήηαλ ν ιόγνο (κπνξείηε λα απαληήζεηε πεξηζζόηεξα από έλα); ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ. ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ Δίρα θάηη έθηαθην θαη επείγνλ... 1 Υσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ιόγν... 4 Γηα ηνλ ηαθηηθό κνπ έιεγρν... 2 Δίρα αλάγθε από ζεξαπεία... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 36. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν ρξεηάζηεθε λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηα από ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη αλ λαη, πόζεο θνξέο; ΟΥΙ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΜΔ ΣΖΝ ΙΓΙΑ ΑΙΣΙΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Αξ. Επηζ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Αξ. Επηζ. Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζαο (πκβνπιεπηηθό θέληξν, Βνήζεηα ζην πίηη, ΚΑΠΖ θιπ)... Ηαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν ή Κέληξν Δηδηθήο Αγσγήο... Κνηλσληθή Τπεξεζία Κέληξνπ Τγείαο / Ννζνθνκείνπ... Ίδξπκα Πξόλνηαο (Γεξνθνκείν, Υξόλησλ Παζήζεσλ, Ξελώλα Απνθαηάζηαζεο, Παηδηώλ θιπ)... Τπεξεζία Πξόλνηαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο... Δθθιεζηαζηηθό ή Φηιαλζξσπηθό ή Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Πξόλνηαο... Γελ ρξεηάζηεθα ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο Γ.Ξ. / Γ.Α ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα κνπ πείηε γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζεκάησλ πγείαο: Δξ. 37. Πώο θαιύθζεθαλ ηα έμνδα πνπ θάλαηε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν γηα πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο (γηα γηαηξό θαη άιιεο ηαηξηθέο πξάμεηο εθηόο από νδνληίαηξν θαη εθηόο λνζειείαο ζε Ννζνθνκείν); Πιήξσο από ην ηακείν κνπ... 1 Μεξηθώο κε ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε θαη πιήξσζα θαη εγώ θάπνην πνζό... 5 Μεξηθώο από ην ηακείν κνπ θαη πιήξσζα θαη εγώ θάπνην πνζό σο ζπκκεηνρή... 2 Πιήξσζα από ηελ ηζέπε κνπ όια ηα έμνδα θαη δελ απνδεκηώζεθα από πνπζελά... 6 Μεξηθώο από ην ηακείν κνπ θαη ρξεζηκνπνίεζα θαη ηελ 3 ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε... Άιιν... 7 Με ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε... 4 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 38. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, κήπσο ζπκάζηε πνην ήηαλ ζπλνιηθά ην πνζό πνπ μνδέςαηε από ηε ηζέπε ζαο γηα πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο (γηα γηαηξό θαη άιιεο ηαηξηθέο πξάμεηο εθηόο από νδνληίαηξν θαη εθηόο λνζειείαο ζε Ννζνθνκείν); Γελ Θπκάκαη Πάλσ από Γ.Α Δξ. 39. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πνην ήηαλ ζπλνιηθά ην πνζό πνπ μνδέςαηε από ηε ηζέπε ζαο γηα νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο; Γελ Θπκάκαη Πάλσ από Γ.Α Αλ ηπρόλ έρεηε εηζαρζεί ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζε λνζνθνκείν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, καο ελδηαθέξεη ε γλώκε ζαο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: Δξ. 40. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν εηζαρζήθαηε γηα λνζειεία ζε: 40.1 Γεκόζην λνζνθνκείν:... 1 Ναη 2 Όρη 99 Γ.Α 40.2 Ηδησηηθό λνζνθνκείν ή θιηληθή:... 1 Ναη 2 Όρη 99 Γ.Α Δξ. 41. Αλ ΝΑΙ πόζεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν εηζαρζήθαηε γηα λνζειεία: Αξηζκόο εηζαγσγώλ ζε Γεκόζην λνζνθνκείν: Γελ ζπκάκαη Αξηζκόο εηζαγσγώλ ζε Ηδησηηθό λνζνθνκείν ή θιηληθή: Γελ ζπκάκαη ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 13

14 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 42. Πνηνο ήηαλ ν ιόγνο/νη ηεο εηζαγσγήο ζαο ζε Γεκόζην ή Ιδησηηθό λνζνθνκείν (κπνξείηε λα απαληήζεηε πεξηζζόηεξα από έλα); Δπείγνπζα ηαηξηθή θαηάζηαζε... 1 Παξνδηθό πξόβιεκα πνπ ρξεηαδόηαλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.. 4 Αηύρεκα... 2 Υξόλην λόζεκα πνπ ρξεηαδόηαλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 43. Θα ραξαθηεξίδαηε ην/ηνπο ιόγν/νπο γηα ηνλ νπνίνλ εηζαρζήθαηε ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό λνζνθνκείν, ζνβαξό; 1 Ναη, όιεο ηηο θνξέο 2 Ναη, θάπνηεο θνξέο 3 Όρη 99 Γ.Ξ. / Γ.Α Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 44 Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πνην ήηαλ ζπλνιηθά ην πνζό πνπ μνδέςαηε από ηε ηζέπε ζαο γηα λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πγείαο; (όιεο νη δαπάλεο όπσο ηαηξνί, λνζειεπηέο, λνζήιηα θιπ) Γελ Θπκάκαη θαη πάλσ... 6 Γ.Α Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 45. Πώο θαιύθζεθαλ ηα έμνδα πνπ θάλαηε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν γηα λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πγείαο; Πιήξσο από ην ηακείν κνπ... 1 Μεξηθώο κε ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε θαη πιήξσζα θαη εγώ θάπνην πνζό... 5 Μεξηθώο από ην ηακείν κνπ θαη πιήξσζα θαη εγώ θάπνην Πιήξσζα από ηελ ηζέπε κνπ όια ηα έμνδα θαη δελ 2 πνζό σο ζπκκεηνρή... απνδεκηώζεθα από πνπζελά... 6 Μεξηθώο από ην ηακείν κνπ θαη ρξεζηκνπνίεζα θαη ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε... 3 Άιιν... 7 Με ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε... 4 Γ.Ξ. / Γ.Α Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 46. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό λνζνθνκείν, είραηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κνηλσληθό Λεηηνπξγό ηνπ Ννζνθνκείνπ; 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Αο κηιήζνπκε γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεηε όηαλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε ζέκα πγείαο Δξ. 47. Οη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ επηιέγεηε ζπλήζσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε, είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε ιηγόηεξν ζηε ιίζηα αλακνλήο: 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 48. Οη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ επηιέγεηε ζπλήζσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε, είλαη απηέο ζηηο νπνίεο έρεηε πην γξήγνξε πξόζβαζε: 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 49. Οη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ επηιέγεηε ζπλήζσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε, είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε ιηγόηεξν ζηελ «νπξά» αλακνλήο: 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 50. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πξηλ ηελ απόθαζή ζαο λα επηζθεθηείηε θάπνηα ππεξεζία πγείαο, ζεσξήζαηε όηη 1 = Μεγάιε, όιεο ηηο θνξέο, 2 = Μεγάιε, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, 3 = Μεγάιε, ηηο ιηγόηεξεο θνξέο, 4 = Μέηξηα ή κηθξό, όιεο ηηο θνξέο, 5= Τηο ίδηεο θνξέο κεγάιε θαη κέηξηα ή ρακειή 99 = ΓΞ/ΓΑ 50.1 ε ζνβαξόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ηειηθά ζαο νδήγεζαλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ήηαλ: ε επαηζζεζία ζαο ζηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ηειηθά ζαο νδήγεζαλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ήηαλ: Δξ. 51 Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, όζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα ππεξεζία πγείαο ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο, ήηαλ γηαηί ζεσξήζαηε όηη: 1 = Μεγάιν, όιεο ηηο θνξέο, 2 = Μεγάιν, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, 3 = Μεγάιν, ηηο ιηγόηεξεο θνξέο, 4 = Μέηξην ή κηθξό, όιεο ηηο θνξέο, 5= Τηο ίδηεο θνξέο κεγάιν θαη κέηξην ή ρακειό 99 = ΓΞ/ΓΑ 51.1 ην όθεινο από ηελ ηαηξηθή παξέκβαζε ζα ήηαλ ν θίλδπλνο από ην πξόβιεκα πγείαο ήηαλ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα