«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΔΡΓΟΤ / ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΑΘΖΝΑ ΜΑΡΣΗΟ 2011

2 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 2 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

3 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΣΟ ΠΛΖΡΔ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΞΔΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ζειίδα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 3

4 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 1. Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ Δ Ρ Γ Ο Τ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ Έξεπλαο θνηλήο γλώκεο κε ηίηιν: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε». ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, θαηαιήγνληαο ζηνλ εληνπηζκό ησλ παξαγόλησλ νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξόζβαζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηελ αλίρλεπζε ηνπ κεραληζκνύ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αηζζαλόκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ κεηαηξέπνληαη ζε εθθξαδόκελεο θαζώο θαη ηα πηζαλά εκπόδηα πνπ ζπλαληνύλ νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ επαθή ηνπο κε ην ζύζηεκα πγείαο. ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πινπνηήζεθαλ ηα παξαθάηω: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Ζ δηακόξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπλεξγαζία ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηεο εηαηξείαο πνπ αλέιαβε ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο θαη κε γλώκνλα ηελ θαηαλόεζή ηνπ απ ηνπο εξσηώκελνπο θαη ηελ εμαγσγή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ην όιν έξγν. ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ρεδηάζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο δείγκα πνπ απνηειείηαη από εξσηώκελνπο από ην ζύλνιν ηνπ ελήιηθνπ (ειηθίαο 18+) πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. ΤΛΛΟΓΖ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε κε ηελ κέζνδν εκηπνηνηηθώλ αηνκηθώλ ηειεθσληθώλ ζπλεληεύμεσλ βάζεη ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ απζηεξήο δόκεζεο θαη ρξήζε ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο CATI (Computer-assisted telephone interviewing) ηεο ςεθηαθήο πιαηθόξκαο Altitude πνπ ππνζηεξίδεηαη κε εθαξκνγέο όπσο Altitude usupervisor πνπ έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο έξεπλαο (δηαρείξηζε ηεο θακπάληαο, δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ, έιεγρνο ησλ εξεπλεηώλ θιπ) θαη ηεο εθαξκνγήο Altitude uagent πνπ θαζνδεγεί ηνπο εξεπλεηέο ζην λα ζπιιέμνπλ θαη λα αξρεηνζεηήζνπλ ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνπο εξσηώκελνπο. Οη αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηόπηλ απηόκαηεο θιήζεο από ην ηειεθσληθό θέληξν ζε ηπραίνπο αξηζκνύο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε επηιεγκέλεο δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο ηηο πξσηλέο θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο. 4 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

5 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ Πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε επί ηνπ ζθνπνύ, ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Αθνινύζεζε ιεπηνκεξήο εθπαίδεπζε ζηηο κεζόδνπο ρεηξηζκνύ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ εξσηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηώλ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ Ζ έξεπλα είρε ηεζεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ ππεύζπλνπ ησλ εξεπλεηώλ θαη ησλ επνπηώλ. Οη εξεπλεηέο δηέζεηαλ πιήξσο ζρεδηαζκέλν θαη πξνγξακκαηηζκέλν πιάλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Αθνινπζνύζαλ απζηεξά ηηο νδεγίεο πινπνίεζεο έξεπλαο πνπ πξνζδηόξηδε κε ζαθήλεηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη εξεπλεηέο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνύλ απζηεξά ηηο πνζνζηώζεηο ηεο δηαζηξσκάησζεο ηνπ δείγκαηνο (quotas) όπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ από ην δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην. Σν ζύλνιν ησλ ζπλεληεύμεσλ ειέγρνληαλ από ηνπο επόπηεο ηε ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο κέζα από ην εηδηθό ινγηζκηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηήξεζε ησλ quotas. Δπηπιένλ ην 15% ησλ ζπλεληεύμεσλ επαιεζεύηεθε από ηνπο επόπηεο κέζα από ην εηδηθό ινγηζκηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζπλαθξόαζεο θαη νπηηθήο παξαθνινύζεζεο. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ο πνηνηηθόο έιεγρνο κεηά από ηελ ζπιινγή ησλ ζπλεληεύμεσλ αθνινύζεζε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ, θσδηθνπνίεζεο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ απαληήζεσλ κε όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ηεο ζηαηηζηηθήο, θιαζζηθά είηε εμεηδηθεπκέλα, ηθαλά γηα κία ζε βάζνο θαηαλόεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Έλα απ απηά είλαη ην SPSS Ver17.0. ΤΝΣΑΞΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζπληάρζεθε ε παξνύζα έθζεζε. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα μεθίλεζε ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ Οη ζπλεληεύμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 2 κέρξη 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ν έιεγρνο, ε θσδηθνπνίεζε, ε θαηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη 14 Μαξηίνπ ηνπ Ζ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο (έξεπλα πεδίνπ, ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, αξρηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία εξεπλώλ GPO AE. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 5

6 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 2. Τ Ν Ο Π Σ Η Κ Ζ Σ Α Τ Σ Ο Σ Ζ Σ Α Δ Ρ Δ Τ Ν Α Α Β Δπφνσμία ηοσ διενεργήζανηος ηην έρεσνα: Δπφνσμία ηοσ ενηολέα: G.P.O. ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ 86 ΣΖΛΔΦΩΝΟ: , ΦΑΞ: ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ Γ κοπός ηης δημοζκόπηζης: Έξεπλα θνηλήο γλώκεο κε ζθνπό ηε κειέηε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο. Γ Ηδιαίηερα ταρακηηριζηικά ηοσ δείγμαηος: ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΠΛΖΘΤΜΟ νη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ. Δ Σο μέγεθος ηοσ δείγμαηος: ρεδηαζκέλν Παλειιαδηθό δείγκα αηόκσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεύμεηο. Σ Ε Ζ Θ Η Κ Σο τρονικό διάζηημα ζσλλογής ζηοιτείφν: Μέθοδος δειγμαηοληυίας: Μέθοδος ζσλλογής ζηοιτείφν: Σο ησπικό ζηαηιζηικό ζθάλμα ζε ζτέζη με ηο αποηέλεζμα ηης δημοζκόπηζης: Οι ελάτιζηες βάζεις ηοσ δείγμαηος ζε ζτέζη με ηον αριθμό ηφν ερφηώμενφν: τόλια διενεργήζανηος ηην έρεσνα Από 2 έσο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηξσκαηνπνηεκέλε Παλειιαδηθή δεηγκαηνιεςία. Σν δείγκα θαηαλεκήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ πνζνζηώζεσλ, κε αλαινγία θαηνίθσλ σο πξνο ηηο πεξηθέξεηεο, ηελ αζηηθόηεηα, ην θύιν θαη ηελ ειηθία. Σειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο κε ρξήζε ζπζηήκαηνο CATI θαη γξαπηνύ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πλνιηθή κέγηζηε απόθιηζε ηεο έξεπλαο είλαη 1,2%. Με βάζε ην ζρεδηαζκέλν δείγκα νη ειάρηζηεο βάζεηο ησλ εξσηώκελσλ είλαη πάλσ από 100 άηνκα γηα ζρεδόλ όιεο ηηο δεκνγξαθηθέο θαηεγνξίεο πξνο αλάιπζε. Μόλε εμαίξεζε απνηεινύλ ηα Γείγκαηα ησλ Ννκώλ πνπ όκσο είλαη ελδεηθηηθέο (βάζεηο θάησ ησλ 100 αιιά άλσ ησλ 60). Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα ζηνηρεία ηεο κέηξεζεο πνπ παξνπζηάδνπκε απνηεινύλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνύλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Καηά ζπλέπεηα ζηηο πεξηπηώζεηο αλαγσγώλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλόο όηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζηελ πεξίνδν έμαξζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο. 6 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

7 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 3. Α Ν Α Λ Τ Ζ Γ Η Α Μ Ο Ρ Φ Χ Ζ Σ Ο Τ Δ Ρ Χ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο Τ Οη ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ εηο βάζνο θαη κε δπλαηόηεηεο πξνβνιήο ζην ζύλνιν ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ κηαο ζεηξάο θξίζηκσλ παξαγόλησλ πνπ αθνξνύλ ην επίπεδν πγείαο ηεο ρώξαο καο. Μέζα από ην ππό δηακόξθσζε εξσηεκαηνιόγην θαη κε ρξήζε ζπλδπαζκέλσλ θαη απιώλ εξσηήζεσλ είλαη δπλαηόλ λα δηεξεπλεζνύλ ζπγθεθξηκέλνη παξάκεηξνη, όπσο: - Αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ επηπέδνπ πγείαο ησλ εξσηώκελσλ - Σελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο αηνκηθήο πγείαο ζην άκεζν θαη απώηεξν κέιινλ - Γηεξεύλεζε ηεο θαηαλάισζεο (ρξήζεο) ππεξεζηώλ πγείαο ζε όια ηα επίπεδα - πιινγή αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο αμηνπνίεζεο ππεξεζηώλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηε ρώξα καο - Σελ άκεζε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ζε όια ηα επίπεδα (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, λνζνθνκεηαθή) Ζ δηακόξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηεο εηαηξείαο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε γλώκνλα ηελ θαηαλόεζή ηνπ απ ηνπο εξσηώκελνπο θαη ηελ εμαγσγή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ην όιν έξγν. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 7

8 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 4. Σ Ο Π Λ Ζ Ρ Δ Δ Ρ Χ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο Δξ. 1. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο ζήκεξα; 5 Πνιύ θαιή 4 Καιή 3 Μέηξηα 2 Καθή 1 Πνιύ θαθή 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 2. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο έλα ρξόλν πξίλ; 5 Πνιύ θαιή 4 Καιή 3 Μέηξηα 2 Καθή 1 Πνιύ θαθή 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 3. Έρεηε δηαγλσζηεί όηη πάζρεηε από θάπνην ρξόλην πξόβιεκα πγείαο; 1 Ναη 0 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ 4. (Αλ ΝΑΙ ζηελ Δξ. 3) ε πνην ζύζηεκα/όξγαλν αληηκεησπίδεηε ην ρξόλην πξόβιεκα; Καξδηνινγηθό/ Κπθινθνξηθό (Έκθξαγκα, Ν, Τπόηαζε, Τπέξηαζε, Καξδηαθή Αλεπάξθεηα, Αξξπζκίεο, θηι.) 1 Πλεπκνλνινγηθό/ Βξνγρηθό (Φπκαηίσζε, Υξόληα βξνγρίηηδα, Άζζκα, Εκθύζεκα, θηι.) 2 Μεηαβνιηθό/ Δλδνθξηλνινγηθό (. Δηαβήηεο, Τπεξιηπνπξνηεηλαηκηα, δηαηαξαρέο ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα,..). 3 Γαζηξεληεξνινγηθό (θαη ήπαηνο) (Έιθνο ζηνκάρνπ/ δσδεθαδαθηύινπ, Υνινιηζίαζε -θπζηίηηδα, Ηπαηνπάζεηα..) 4 Νεθξνινγηθό/ Οπξνινγηθό (Νεθξνπάζεηα, Νεθξίηηδα, Ληζίαζε, Κπζηίηηδα, Τπεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε,..) 5 Αγγεηαθό (Θξόκβσζε, Εκβνιή, Κηξζνί, ) 6 Οξζνπεδηθό (Υξόληα πνιπαξζξίηηδα, Αξζξν-, πνλδπιν-, Δηζθνπάζεηεο, Ιζρηαιγία, Οπξηθή Αξζξίηηδα,..) 7 Γεξκαηηθό (Εμάλζεκα, Έθδεκα, Φσξίαζε, Αθξνδίζηα,..) 8 Νεπξνινγηθό/ Δγθεθαιηθό (Επηιεςία, Εγθεθαιηθό έκθξαθην, Εγθεθαινπάζεηεο, Μεληγγίηηδα, θιήξπλζε θαηά πιάθαο, Ν. Parkinson,..), 9 Φπρηαηξηθό (Καηάζιηςε, ρηδνθξέληα, πλαηζζεκαηηθέο ςπρώζεηο, Νεπξώζεηο, ) 10 Γπλαηθνινγηθό (Ννζήκαηα ηεο κήηξαο, ηνπ θόιπνπ, ηνπ καζηνύ,..) 11 Οθζαικνινγηθό (Γιαύθσκα, Επηπεθπθίηηδα,..) 12 ΧΡΛ (Χηίηηδα, Φαξπγγίηηδα, Ακπγδαιίηηδα,..) 13 Καθνήζε Νενπιαζία 14 Άιιν (π.ρ. Αιιεξγίεο) 15 Γ.Ξ. / Γ.Α 99 πγθεθξηκέλα. Δξ. 5. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζηνκαηηθή πγεία ζαο ζήκεξα; 5 Πνιύ θαιή 4 Καιή 3 Μέηξηα 2 Καθή 1 Πνιύ θαθή 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 6. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζηνκαηηθή πγεία ζαο έλα ρξόλν πξίλ; Δξ. 7.A 5 Πνιύ θαιή 4 Καιή 3 Μέηξηα 2 Καθή 1 Πνιύ θαθή 99 ΓΞ/ΓΑ Θα ήζεια λα κνπ πείηε αλ ην ηειεπηαίν κήλα παξνπζηάζηεθε θάπνην πξόβιεκα αδπλακίαο πνπ ΝΑ ΜΖΝ ζαο επέηξεςε λα θάλεηε νπνηαδήπνηε δνπιεηά; 0 Όρη 1 Ναη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 7.B Αλ ΝΑΙ, πόζεο κέξεο θξάηεζε ζπλνιηθά; Αξηζκόο Ζκεξώλ Δξ. 8. πλνιηθά ηνλ ηειεπηαίν κήλα είραηε θάπνηα από ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα θαη πόζν ζνβαξά; 5 = Κακία 4 = Μηθξή 3 = Μέηξηα 2 = Σνβαξή 1 = Δμαηξεηηθά ζνβαξή 99 = Γ.Ξ. / Γ.Α. 8.1 Γπζθνιία λα κεηαθηλεζείηε Γπζθνιία κε ηελ απηνεμππεξέηεζή ζαο (πρ. πιύζηκν, ληύζηκν) Γπζθνιία κε ηελ εξγαζία ζαο ή ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ (πρ. ην πιύζηκν ησλ πηάησλ, ην καγείξεκα, ην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ, ηελ θαζαξηόηεηα) αο παξνπζηάζηεθε πόλνο ή δπζθνξία Αηζζαλζήθαηε ιύπε ή ζηελνρώξηα πνπ λα ζαο δεκηνύξγεζε πξόβιεκα 1 πγείαο Γπζθνιία ζην λα ζπγθεληξσζείηε ή λα ζπκεζείηε θάηη Γπζθνιία ζηηο πξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο ή ζηε ζπκκεηνρή ζαο ζε 1 θνηλσληθέο εθδειώζεηο ή θάηη πνπ λα ζαο δεκηνύξγεζε πξόβιεκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

9 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 9. Σνλ ηειεπηαίν κήλα πόζν ζπρλά; 1 =Όιε ηελ ώξα 2 = Τελ πεξηζζόηεξε ώξα 3 = Αξθεηή ώξα 4 = Γηα θάπνηα ώξα 5 = Λίγε ώξα 6 = Καζόινπ 99 = Γ.Ξ./Γ.Α. 9.1 Νηώζεηε πνιύ αγρσκέλνο Νηώζεηε πνιύ ιππεκέλνο /ζιηκκέλνο, θαη ηίπνηε δελ κπνξεί λα ζαο 1 θηηάμεη ην θέθη Αληηκεησπίζαηε θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά ή ζηηο θαζεκεξηλέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ηνπ όηη ληώζαηε πνιύ αγρσκέλνο ή πνιύ ιππεκέλνο /ζιηκκέλνο Νηώζεηε ήξεκνο θαη ήζπρνο/ γαιήληνο Νηώζεηε επηπρηζκέλνο/ ραξνύκελνο Δξ. 10. Δξ. 11. Πόζν λνηάδνληαη ή δείρλνπλ ελδηαθέξνλ νη γύξσ ζαο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο; 4 Πνιύ 3 Αξθεηά 2 Λίγν 1 Καζόινπ 98 Γελ μέξσ/ δελ είκαη ζίγνπξνο 99 ΓΑ Καηά πόζν είλαη εύθνιν λα έρεηε πξαθηηθή βνήζεηα από ηνπο γείηνλεο, αλ ρξεηαζηεί; 5 Πνιύ εύθνιν 4 Δύθνιν 3 Δθηθηό 2 Γύζθνιν 1 Πνιύ δύζθνιν 99 ΓΑ ΚΑΘΖΜΔΡΙΝΔ ΤΝΖΘΔΙΔ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ Θα ήζεια λα κνπ απαληήζεηε ζε κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο πξνζσπηθέο ζαο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο: Δξ. 12. Δίζηε θαπληζηήο/ θαπλίζηξηα, θαη αλ λαη, πόζα ηζηγάξα θαπλίδεηε ηελ εκέξα: Όρη... 0 Ναη... 1 Μέζνο όξνο αξηζκώλ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα ζήκεξα... Πξόηεξνο θαπληζηήο (έρσ θόςεη ην θάπληζκα)... 2 Μέζνο όξνο αξηζκώλ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα όηαλ θαπλίδαηε... Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 13. (Γηα όζνπο απάληεζαλ 2 ζηελ ΔΡ.12) Δάλ θαπλίδαηε παιηά, πόζα ρξόληα είλαη πνπ έρεηε ζηακαηήζεη ην θάπληζκα; Υξόληα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο..., Δξ. 14. Πόζεο θνξέο ηε βδνκάδα ζπλήζσο πίλεηε νηλνπλεπκαηώδε πνηά; 1 πνηό είλαη: 1 πνηήξη θξαζί, ή 1 κηθξό πνηήξη κπύξαο, ή 1 κηθξό πνηήξη δπλαηνύ πνηνύ νπίζθπ, βόηθα, κπξάληπ, θιπ Γελ πίλσ πνηέ θνξά ηελ εβδνκάδα... 5 πλίζνο πλήζσο δελ πίλσ, εθηόο εμαηξέζεσλ (έμνδνο, γηνξηή)... 2 Κάζε κέξα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α θνξά ηελ εβδνκάδα... 4 Δξ. 15. Μέζα ζε κηα ζπλεζηζκέλε εβδνκάδα πόζα νηλνπλεπκαηώδε πνηά θαηαλαιώλεηε θαηά κέζν όξν θάζε θνξά, όηαλ πίλεηε; 1 πνηό είλαη: 1 πνηήξη θξαζί, ή 1 κηθξό πνηήξη κπύξαο, ή 1 κηθξό πνηήξη δπλαηνύ πνηνύ νπίζθπ, βόηθα, κπξάληπ, θιπ ΑΝΓΡΔ. ΓΤΝΑΙΚΔ. Ληγόηεξν από 3 πνηά ηελ εκέξα... 1 Ληγόηεξν από 2 πνηά ηελ εκέξα πνηά ηελ εκέξα πνηά ηελ εκέξα... 2 Πεξηζζόηεξν από 3 πνηά ηελ εκέξα... 3 Πεξηζζόηεξν από 2 πνηά ηελ εκέξα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 16. Δξ. 17. Δξ. 18. Πόζεο κεξίδεο θξνύηα θαη ιαραληθά ηξώηε ηελ εκέξα; Μία κεξίδα ιαραληθά είλαη κία θνύπα, κία κεξίδα θξνύηα είλαη έλα κήιν, έλα πνξηνθάιη θηι. Ληγόηεξεο από 5 κεξίδεο... 1 Πάλσ από 5 κεξίδεο κεξίδεο... 2 Γ.Ξ. / Γ.Α Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε θάπνην ιηπαξό ςάξη (ζαξδέιιεο, ζθνπκπξί, θνιηό, ζνισκό, θιπ): Ληγόηεξν από 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα... 1 Πάλσ από δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 2 Γ.Ξ. / Γ.Α Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε θόθθηλν θξέαο (κνζράξη, ρνηξηλό): 5-7 θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξά ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 2 Ληγόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 9

10 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» Δξ. 19. Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα έρεηε έληνλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα* ή αζθείζηε γηα ζπλνιηθό ρξόλν κηζήο ώξαο: * Π.ρ. ζηε δνπιεηά, ην ζπίηη, ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο, έρεηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζαο θάλεη λα αλαπλέεηε πνιύ πην γξήγνξα θαη έληνλα θαη πνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 10 ζπλερόκελα ιεπηά. 5-7 θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξά ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 2 Ληγόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα θνξέο ηελ εβδνκάδα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 20. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο ζήκεξα; (Βαζκνινγήζηε ηελ κε έλα λνύκεξν από ην 0 έσο ην 100: ην 0 αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε πγείαο θνληά ζην ζάλαην, ελώ ην 100 ζε άξηζηε θαηάζηαζε πγείαο) 100 άξηζηε θαηάζηαζε 0 ζάλαηνο Δξ. 21. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο έλα ρξόλν πξίλ; (Βαζκνινγήζηε ηελ κε έλα λνύκεξν από ην 0 έσο ην 100: ην 0 αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε πγείαο θνληά ζην ζάλαην, ελώ ην 100 ζε άξηζηε θαηάζηαζε πγείαο) 100 άξηζηε θαηάζηαζε 0 ζάλαηνο 999 Γ.Ξ. / Γ.Α. 999 Γ.Ξ. / Γ.Α. ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ζρεηηθά κε δηάθνξεο ππεξεζίεο πγείαο, αλ ηηο γλσξίδεηε, αλ ρξεηάζηεθε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πόζν ζπρλά. ΔΡ. 22. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πόζεο θνξέο ιόγσ ηεο ύπαξμεο ελνριήζεσλ, αδηαζεζίαο ή ζπκπησκάησλ (πνπ δελ πξνέξρνληαλ από θάπνην γλσζηό ζε εζάο ρξόλην λόζεκα) αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (άζρεηα αλ ην θάλαηε); Αξηζκόο ζθέςεσλ γηα επίζθεςε ζε ηαηξό... Γελ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (απζόξκεηα) Γελ είρα ελόριεζε, αδηαζεζία ή ζπκπηώκαηα (απζόξκεηα) Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΡ. 23. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πόζεο θνξέο ιόγσ ρξόληνπ λνζήκαηνο αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (άζρεηα αλ ην θάλαηε); Αξηζκόο ζθέςεσλ γηα επίζθεςε ζε ηαηξό... Γελ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (απζόξκεηα) Γελ έρσ ρξόλην λόζεκα (απζόξκεηα) Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΡ 24. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πόζεο θνξέο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (άζρεηα αλ ην θάλαηε); Αξηζκόο ζθέςεσλ γηα επίζθεςε ζε ηαηξό... Γελ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (απζόξκεηα) Γελ είρα ηξαπκαηηζκό (απζόξκεηα) Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΡ 25. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πόζεο θνξέο γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (άζρεηα αλ ην θάλαηε); Αξηζκόο ζθέςεσλ γηα επίζθεςε ζε ηαηξό... Γελ αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε λα επηζθεθηείηε γηαηξό (απζόξκεηα) Γελ θάλσ πνηέ πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο (απζόξκεηα) Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

11 1. Ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν 2. Ηδηώηε γηαηξό κε ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν 3. Ηδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν 4. Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ηδησηηθνύ λνζνθνκείνπ/θιηληθήο 5. Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ/θιηληθήο 6. Κέληξν πγείαο (λνζνθνκείν θέληξν πγείαο) 7. Πεξηθεξεηαθό ηαηξείν 8. Πνιπταηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 26. πλνιηθά ηνλ ηειεπηαίν κήλα αληηκεησπίζαηε θάπνην πξόβιεκα πγείαο ώζηε λα ρξεηάζηεθε λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηα από ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη πνηα; 1 = Ναη, 2 = Όρη Πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο πκπηώκαηα, αδπλακία ή ελόριεζε (παξνδηθή αξξώζηηα) Αληηκεηώπηζε ρξόληνπ λνζήκαηνο Αλαγξαθή ζπληαγώλ Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο Άιιε αηηία (πξνζδηνξίζηε ) Γελ ρξεηάζηεθε θακία Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ 27. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε (επηζθεθηήθαηε): ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. 1. Ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν Ηδηώηε γηαηξό κε ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν Ηδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ηδησηηθνύ λνζνθνκείνπ/ θιηληθήο Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ/ θιηληθήο Κέληξν πγείαο (λνζνθνκείν θέληξν πγείαο) Πεξηθεξεηαθό ηαηξείν Πνιπταηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ... Γελ ρξεηάζηεθε λα επηζθεπηώ ηαηξό Δξ. 28. Θα ήζεια, παξαθαιώ, ηώξα λα κνπ πείηε ζε πνηα από ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο πγείαο απεπζπλζήθαηε ηνλ ηειεπηαίν κήλα θαη πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε ηελ θάζε κία απ απηέο γηα θάζε ζέκα πγείαο μερσξηζηά; ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΔΗΑ: ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΘΔΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ Πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο... πκπηώκαηα ή άιιεο θαηαζηάζεηο πγείαο (παξνδηθή αξξώζηηα)... Αληηκεηώπηζε ρξόληνπ λνζήκαηνο... Αλαγξαθή ζπληαγώλ... Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο... Άιιε αηηία (πξνζδηνξίζηε )... Γελ ρξεηάζηεθε θακία Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 29. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν (θαηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο κήλεο) ζαο έρεη δηαγλσζηεί από ηαηξό θάπνηα από ηηο παζήζεηο (αζζέλεηεο) πνπ ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ: 1 = Ναη, 2 = Όρη, 98 = Γελ μέξσ, δελ είκαη ζίγνπξνο 99 = Γελ απαληώ 1 Άζζκα (πεξηιακβάλεηαη ην αιιεξγηθό άζζκα) Υξόληα βξνγρίηηδα ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, εκθύζεκα ηεθαληαία λόζνο ή θαη ζηεζάγρε Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ Καξδηαθή αλεπάξθεηα Βαιβηδνπάζεηα (πξνβιήκαηα βαιβίδσλ θαξδηάο) Ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε (by-pass) Αγγεηνπιαζηηθή (κπαινλάθη) Αξξπζκία (ηαρππαικία, θνιπηθή καξκαξπγή, θνηιηαθέο αξξπζκίεο, βξαρπθαξδίεο) Τπέξηαζε (Μηθξή πίεζε > 8 θαη κεγάιε πίεζε >14) Αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην θιήξπλζε θαηά πιάθαο Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα (θιεγκνλή ζπλδέζκσλ, π.ρ. αξζξηηηθά) Οζηεναξζξίηηδα (εθθπιηζκόο αξζξώζεσλ ή ζπλδέζκσλ) Πάζεζε ζηε κέζε ή άιια ρξόληα πξνβιήκαηα κέζεο (νζθπαιγία δηζθνπάζεηα) ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 11

12 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» 16 Πάζεζε ηνπ απρέλα ή άιια ρξόληα πξνβιήκαηα ηνπ απρέλα αθραξώδεο δηαβήηεο (ζάθραξν) Γηαηαξαρή ζηε ρνιεζηεξίλε, ζηα ιηπίδηα θαη ζηα ηξηγιπθεξίδηα) Αιιεξγία (π.ρ. ξηλίηηδα, θιεγκνλή καηηώλ, δεξκαηίηηδα, ηξνθηθή αιιεξγία θ.α.). 1 2 Δμαηξείηαη ην αιιεξγηθό άζζκα Έιθνο ζηνκάρνπ (γαζηξηθό ή δσδεθαδάθηπινπ) Κίξξσζε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο Καξθίλνο (θαθνήζεο όγθνο, ιεπραηκία, ιέκθσκα) Έληνλνη πνλνθέθαινη (εκηθξαλία) Αθξάηεηα νύξσλ, αδπλακία ειέγρνπ ηεο θύζηεο Υξόλην άγρνο (θξίζεηο παληθνύ θ.α.) Υξόληα θαηάζιηςε ρηδνθξέλεηα Άιιε ςπρηθή ή δηαλνεηηθή πάζεζε Μόληκν ηξαύκα ή θάθσζε από αηύρεκα Παζήζεηο ζπξενεηδνύο Οζηενπόξσζε Νόζνο Πάξθηλζνλ Πνιηνκπειίηηδα Μπαζζέλεηα Αηκνξξνΐδεο Ζπαηίηηδα Αιηζράηκεξ Δξ 30. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξόλνπ πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε (επηζθεθηήθαηε): ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. 1. Ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν Ηδηώηε γηαηξό κε ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν Ηδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ηδησηηθνύ λνζνθνκείνπ/θιηληθήο Δμσηεξηθά ηαηξεία ή Σκήκα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ/θιηληθήο Κέληξν πγείαο (λνζνθνκείν θέληξν πγείαο) Πεξηθεξεηαθό ηαηξείν Πνιπταηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ... Γελ ρξεηάζηεθε λα επηζθεπηώ ηαηξό Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 31. Θα ζέιακε λα καο πείηε πόζεο θνξέο κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξόλν έρεηε επηζθεθηεί θαξκαθείν γηα αγνξά θαξκάθσλ ή άιισλ ππεξεζηώλ ζρεηηδόκελσλ κε ηελ πγεία ζαο: (αξηζκόο) Κακία θνξά... 0 Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζηα θαξκαθεία... Γελ ζπκάκαη Γελ απαληώ Δξ. 32. Πόζεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα επηζθεθηήθαηε θάζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ γηαηξνύο; ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. Γηαηξό κε εηδηθόηεηα Γεληθήο Ηαηξηθήο... Γαζηξεληεξνιόγν... Παζνιόγν... Γπλαηθνιόγν... Καξδηνιόγν... Χηνξηλνιαξπγγνιόγν... Οθζαικίαηξν... Γεξκαηνιόγν... Γεληθό ρεηξνπξγό... Φπρίαηξν... Οξζνπεδηθό... Άιιν... Γελ ρξεηάζηεθε λα επηζθεπηώλ ηαηξό Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 33. Θα ζαο παξαθαινύζα ηώξα λα ζπκεζείηε πόζεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν επηζθεθηήθαηε θάζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ γηαηξνύο; ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. Γηαηξό κε εηδηθόηεηα Γεληθήο Ηαηξηθήο... Γαζηξεληεξνιόγν... Παζνιόγν... Γπλαηθνιόγν... Καξδηνιόγν... Χηνξηλνιαξπγγνιόγν... Οθζαικίαηξν... Γεξκαηνιόγν... Γεληθό ρεηξνπξγό... Φπρίαηξν... Οξζνπεδηθό... Άιιν... Γελ ρξεηάζηεθε λα επηζθεπηώ ηαηξό Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

13 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 34. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα από ηηο παξαθάησ νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη πόζεο θνξέο γηα δηαθνξεηηθή αηηία; ΟΥΙ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΜΔΥΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΙ Ζ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (ΜΔ ΣΖΝ ΙΓΙΑ ΑΙΣΙΑ) ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ Αξ. Επηζ. Ηδησηηθό νδνληηαηξείν... Οδνληηαηξείν θέληξνπ πγείαο... Οδνληηαηξείν αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ... Οδνληηαηξείν νδνληηαηξηθήο ζρνιήο... Οδνληηαηξείν εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ λνζνθνκείνπ... Γελ ρξεηάζηεθα νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 35. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ην ηειεπηαίν ρξόλν, πνηνο ήηαλ ν ιόγνο (κπνξείηε λα απαληήζεηε πεξηζζόηεξα από έλα); ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ. ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ Δίρα θάηη έθηαθην θαη επείγνλ... 1 Υσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ιόγν... 4 Γηα ηνλ ηαθηηθό κνπ έιεγρν... 2 Δίρα αλάγθε από ζεξαπεία... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 36. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν ρξεηάζηεθε λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηα από ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη αλ λαη, πόζεο θνξέο; ΟΥΙ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΜΔ ΣΖΝ ΙΓΙΑ ΑΙΣΙΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Αξ. Επηζ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Αξ. Επηζ. Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζαο (πκβνπιεπηηθό θέληξν, Βνήζεηα ζην πίηη, ΚΑΠΖ θιπ)... Ηαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν ή Κέληξν Δηδηθήο Αγσγήο... Κνηλσληθή Τπεξεζία Κέληξνπ Τγείαο / Ννζνθνκείνπ... Ίδξπκα Πξόλνηαο (Γεξνθνκείν, Υξόλησλ Παζήζεσλ, Ξελώλα Απνθαηάζηαζεο, Παηδηώλ θιπ)... Τπεξεζία Πξόλνηαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο... Δθθιεζηαζηηθό ή Φηιαλζξσπηθό ή Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Πξόλνηαο... Γελ ρξεηάζηεθα ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο Γ.Ξ. / Γ.Α ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα κνπ πείηε γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζεκάησλ πγείαο: Δξ. 37. Πώο θαιύθζεθαλ ηα έμνδα πνπ θάλαηε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν γηα πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο (γηα γηαηξό θαη άιιεο ηαηξηθέο πξάμεηο εθηόο από νδνληίαηξν θαη εθηόο λνζειείαο ζε Ννζνθνκείν); Πιήξσο από ην ηακείν κνπ... 1 Μεξηθώο κε ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε θαη πιήξσζα θαη εγώ θάπνην πνζό... 5 Μεξηθώο από ην ηακείν κνπ θαη πιήξσζα θαη εγώ θάπνην πνζό σο ζπκκεηνρή... 2 Πιήξσζα από ηελ ηζέπε κνπ όια ηα έμνδα θαη δελ απνδεκηώζεθα από πνπζελά... 6 Μεξηθώο από ην ηακείν κνπ θαη ρξεζηκνπνίεζα θαη ηελ 3 ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε... Άιιν... 7 Με ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε... 4 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 38. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, κήπσο ζπκάζηε πνην ήηαλ ζπλνιηθά ην πνζό πνπ μνδέςαηε από ηε ηζέπε ζαο γηα πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο (γηα γηαηξό θαη άιιεο ηαηξηθέο πξάμεηο εθηόο από νδνληίαηξν θαη εθηόο λνζειείαο ζε Ννζνθνκείν); Γελ Θπκάκαη Πάλσ από Γ.Α Δξ. 39. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πνην ήηαλ ζπλνιηθά ην πνζό πνπ μνδέςαηε από ηε ηζέπε ζαο γηα νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο; Γελ Θπκάκαη Πάλσ από Γ.Α Αλ ηπρόλ έρεηε εηζαρζεί ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζε λνζνθνκείν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, καο ελδηαθέξεη ε γλώκε ζαο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: Δξ. 40. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν εηζαρζήθαηε γηα λνζειεία ζε: 40.1 Γεκόζην λνζνθνκείν:... 1 Ναη 2 Όρη 99 Γ.Α 40.2 Ηδησηηθό λνζνθνκείν ή θιηληθή:... 1 Ναη 2 Όρη 99 Γ.Α Δξ. 41. Αλ ΝΑΙ πόζεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν εηζαρζήθαηε γηα λνζειεία: Αξηζκόο εηζαγσγώλ ζε Γεκόζην λνζνθνκείν: Γελ ζπκάκαη Αξηζκόο εηζαγσγώλ ζε Ηδησηηθό λνζνθνκείν ή θιηληθή: Γελ ζπκάκαη ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 13

14 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 42. Πνηνο ήηαλ ν ιόγνο/νη ηεο εηζαγσγήο ζαο ζε Γεκόζην ή Ιδησηηθό λνζνθνκείν (κπνξείηε λα απαληήζεηε πεξηζζόηεξα από έλα); Δπείγνπζα ηαηξηθή θαηάζηαζε... 1 Παξνδηθό πξόβιεκα πνπ ρξεηαδόηαλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.. 4 Αηύρεκα... 2 Υξόλην λόζεκα πνπ ρξεηαδόηαλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 43. Θα ραξαθηεξίδαηε ην/ηνπο ιόγν/νπο γηα ηνλ νπνίνλ εηζαρζήθαηε ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό λνζνθνκείν, ζνβαξό; 1 Ναη, όιεο ηηο θνξέο 2 Ναη, θάπνηεο θνξέο 3 Όρη 99 Γ.Ξ. / Γ.Α Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 44 Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πνην ήηαλ ζπλνιηθά ην πνζό πνπ μνδέςαηε από ηε ηζέπε ζαο γηα λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πγείαο; (όιεο νη δαπάλεο όπσο ηαηξνί, λνζειεπηέο, λνζήιηα θιπ) Γελ Θπκάκαη θαη πάλσ... 6 Γ.Α Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 45. Πώο θαιύθζεθαλ ηα έμνδα πνπ θάλαηε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν γηα λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πγείαο; Πιήξσο από ην ηακείν κνπ... 1 Μεξηθώο κε ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε θαη πιήξσζα θαη εγώ θάπνην πνζό... 5 Μεξηθώο από ην ηακείν κνπ θαη πιήξσζα θαη εγώ θάπνην Πιήξσζα από ηελ ηζέπε κνπ όια ηα έμνδα θαη δελ 2 πνζό σο ζπκκεηνρή... απνδεκηώζεθα από πνπζελά... 6 Μεξηθώο από ην ηακείν κνπ θαη ρξεζηκνπνίεζα θαη ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε... 3 Άιιν... 7 Με ηελ ηδησηηθή κνπ αζθάιηζε... 4 Γ.Ξ. / Γ.Α Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 46. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο ζε Γεκόζην ή ηδησηηθό λνζνθνκείν, είραηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κνηλσληθό Λεηηνπξγό ηνπ Ννζνθνκείνπ; 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Αο κηιήζνπκε γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεηε όηαλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε ζέκα πγείαο Δξ. 47. Οη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ επηιέγεηε ζπλήζσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε, είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε ιηγόηεξν ζηε ιίζηα αλακνλήο: 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 48. Οη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ επηιέγεηε ζπλήζσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε, είλαη απηέο ζηηο νπνίεο έρεηε πην γξήγνξε πξόζβαζε: 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 49. Οη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ επηιέγεηε ζπλήζσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε, είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε ιηγόηεξν ζηελ «νπξά» αλακνλήο: 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 50. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πξηλ ηελ απόθαζή ζαο λα επηζθεθηείηε θάπνηα ππεξεζία πγείαο, ζεσξήζαηε όηη 1 = Μεγάιε, όιεο ηηο θνξέο, 2 = Μεγάιε, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, 3 = Μεγάιε, ηηο ιηγόηεξεο θνξέο, 4 = Μέηξηα ή κηθξό, όιεο ηηο θνξέο, 5= Τηο ίδηεο θνξέο κεγάιε θαη κέηξηα ή ρακειή 99 = ΓΞ/ΓΑ 50.1 ε ζνβαξόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ηειηθά ζαο νδήγεζαλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ήηαλ: ε επαηζζεζία ζαο ζηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ηειηθά ζαο νδήγεζαλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ήηαλ: Δξ. 51 Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, όζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα ππεξεζία πγείαο ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο, ήηαλ γηαηί ζεσξήζαηε όηη: 1 = Μεγάιν, όιεο ηηο θνξέο, 2 = Μεγάιν, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, 3 = Μεγάιν, ηηο ιηγόηεξεο θνξέο, 4 = Μέηξην ή κηθξό, όιεο ηηο θνξέο, 5= Τηο ίδηεο θνξέο κεγάιν θαη κέηξην ή ρακειό 99 = ΓΞ/ΓΑ 51.1 ην όθεινο από ηελ ηαηξηθή παξέκβαζε ζα ήηαλ ν θίλδπλνο από ην πξόβιεκα πγείαο ήηαλ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

15 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 52 Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ππήξρε θνξά πνπ αλ θαη είραηε πξόβιεκα πγείαο δελ ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα πξσηνβάζκηα ππεξεζία πγείαο; 1 Ναη 2 Όρη 98 Γελ είρα πξόβιεκα πγείαο 99 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 53 Aλ ΝΑΙ ζηελ Δξ. 52, πόζεο θνξέο; Δξ. 54 Αλ ΝΑΙ ζηελ Δξ. 52, απηό έγηλε επεηδή (κπνξείηε λα απαληήζεηε πεξηζζόηεξα από έλα): Θεσξήζαηε όηη δελ είραηε θάηη ζνβαξό θαη άξα δελ ήηαλ απαξαίηεην λα επηζθεθηείηε θάπνηα ππεξεζία πγείαο... 1 Θεσξήζαηε όηη απιά ρξεηαδόηαλ ρξόλνο γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε πγείαο ζαο... 2 Ξέξαηε ηη λα θάλεηε ιόγσ πξνεγνύκελεο επαθήο κε ην πξόβιεκα πγείαο (ρξόλην ή κε)... 3 Έζησ θη αλ δελ γλσξίδαηε γηα ην πξόβιεκα πγείαο πνπ αληηκεησπίδαηε ζεσξήζαηε όηη κπνξείηε λα θξνληίζεηε ηνλ εαπηό ζαο ώζηε λα 4 βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο... Θεσξείηε όηη πξέπεη λα απνθεύγεηε ηηο επηζθέςεηο ζε γηαηξό όπνηε απηό είλαη δπλαηό... 5 Γελ είραηε ηνλ ρξόλν λα επηζθεθηείηε θάπνηα ππεξεζία πγείαο... 6 Γελ είραηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε θάπνηα ππεξεζία πγείαο ιόγσ απόζηαζεο... 7 Γελ είραηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε θάπνηα ππεξεζία πγείαο ιόγσ αδπλακίαο πιεξσκήο 8 Γ.Ξ. / Γ.Α Σώξα ζα ζέιακε ηε γλώκε ζαο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: Δξ. 55. Παξαθάησ ζα ζαο δώζσ πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζηε ρώξα καο δείρλνπλ ζεβαζκό γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηεο θξνληίδαο. θεπηόκελνη /εο ην πεξηερόκελν απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ην ζπλνιηθό ζύζηεκα πγείαο, πνην είλαη ην πην ΖΜΑΝΣΙΚΟ γηα ζαο θαη πνην ην ιηγόηεξν ζπκαληηθό; ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ- ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΔΓΚΑΙΡΖ ΑΞΙΟΠΡΔΠΔΙΑ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΠΙΛΟΓΖ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΠΡΟΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΧΝ λα ζαο δείρλνπλ ζεβαζκό νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο λα γίλνληαη κε ζεβαζκό ηεο ηδησηηθόηεηαο λα ζπκκεηέρεηε ζηηο απνθάζεηο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ζεξαπείαο ζαο, αλ ην ζέιεηε λα ζαο δεηνύλ ηελ άδεηα πξηλ αξρίζνπλ ζεξαπείεο θαη εμεηάζεηο λα θξαηνύλ ην ηαηξηθό ζαο ηζηνξηθό εκπηζηεπηηθό νη ζπδεηήζεηο ζαο κε πγεηνλνκηθνύο λα γίλνληαη έηζη πνπ άιινη άλζξσπνη πνπ δελ ζέιεηε λα αθνύζνπλ λα κελ κπνξνύλ λα θξπθαθνύζνπλ ύπαξμε αξθεηνύ ρώξνπ, θαζηζκάησλ θαη θαζαξνύ αέξα ζηελ αίζνπζα αλακνλήο θαζαξέο εγθαηαζηάζεηο (πεξηιακβάλνληαο θαζαξέο ηνπαιέηεο) πγηεηλή θαη ζρεηηθά λόζηηκε ηξνθή δπλαηόηεηα επηινγήο γηαηξνύ, λνζειεπηώλ/ηξηώλ ή άιισλ πγεηνλνκηθώλ δπλαηόηεηα λα πάηε ζε έλα άιιν κέξνο γηα θξνληίδα πγείαο αλ ζέιεηε ε παξνρή ηξνθήο θαη άιισλ δώξσλ από ηνπο ζπγγελείο ειεπζεξία ζηα ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα θαη έζηκα λα ππάξρεη ινγηθή απόζηαζε θαη ρξόλνο κεηαθίλεζεο από ην ζπίηη κέρξη ηνλ ηόπν ηεο ππεξεζίαο πγείαο λα παίξλεηε γξήγνξα θξνληίδα ζηηο επείγνπζεο πεξηπηώζεηο λα έρεηε κηθξνύο ρξόλνπο αλακνλήο ζηα ξαληεβνύ θαη ζηηο επηζθέςεηο θαη λα θάλεηε εμεηάζεηο γξήγνξα κηθξέο ιίζηεο αλακνλήο γηα κε επείγνληα πεξηζηαηηθά Να ζαο αθνύλ πξνζεθηηθά Να ζαο εμεγνύλ ηα πξάγκαηα κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα κπνξείηε λα ηα θαηαιαβαίλεηε Να έρεηε ρξόλν λα ξσηάηε ΣΟ ΠΗΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟ... ΣΟ ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟ... Γ.Ξ Γ.Α Δξ. 56. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ηελ εκπεηξία ζαο, ζε ζρέζε κε: 5 = Πνιύ θαιή, 4 = Καιή, 3 = Μέηξηα, 2 = Καθή, 1 = Πνιύ θαθή, 99 = Γ.Ξ. / Γ.Α. ην λα ιάβεηε ηελ απαηηνύκελε πξνζνρή από ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 15

16 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» Δξ. 57. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν όηαλ αλαδεηήζαηε θξνληίδα πγείαο: 1 = Πάληα, 2 = Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, 3 = Μεξηθέο θνξέο, 4 = Λίγεο θνξέο 5 = Πνηέ, 97 = Γελ αλαδήηεζα θξνληίδα πγείαο 98 = Γελ μέξσ, 99 = Γελ απαληώ 57.1 πόζν ζπρλά νη γηαηξνί, νη λνζειεπηέο/ λνζειεύηξηεο θαη νη άιινη πγεηνλνκηθνί ζαο αληηκεηώπηζαλ κε ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό πόζν ζπρλά ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, όπσο νη ππάιιεινη από ην ρώξν ππνδνρήο ή νη γξακκαηείο ζαο αληηκεηώπηζαλ κε ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό πόζν ζπρλά ε ζσκαηηθή ζαο εμέηαζε θαη ε ζεξαπεία έγηλε κε ηξόπν πνπ ζεβάζζεθε ηελ ηδησηηθόηεηά ζαο; πόζν ζπρλά νη γηαηξνί, νη λνζειεπηέο/ λνζειεύηξηεο θαη νη άιινη πγεηνλνκηθνί, ζαο άθνπζαλ πξνζεθηηθά πόζν ζπρλά νη γηαηξνί, νη λνζειεπηέο θαη νη άιινη πγεηνλνκηθνί, ζαο εμήγεζαλ ηα πξάγκαηα κε ηξόπν πνπ ήηαλ θαηαλνεηόο; πόζν ζπρλά νη γηαηξνί, νη λνζειεπηέο/ λνζειεύηξηεο θαη νη άιινη πγεηνλνκηθνί ζαο έδσζαλ ρξόλν λα θάλεηε εξσηήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πγείαο ή ηεο ζεξαπείαο ζαο; πόζν ζπρλά νη γηαηξνί, νη λνζειεπηέο/ λνζειεύηξηεο θαη νη άιινη πγεηνλνκηθνί δήηεζαλ ηελ άδεηά ζαο πξηλ αξρίζνπλ κηα ζεξαπεία ή θάπνηα εμέηαζε πόζν ζπρλά έγηλαλ ζπδεηήζεηο κε ην γηαηξό ζαο, ην/ηε λνζειεπηή/ ηξηα ή άιιν πγεηνλνκηθό πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηδησηηθά, έηζη ώζηε άιινη άλζξσπνη πνπ δελ ζέιαηε λα αθνύζνπλ, δελ κπνξνύζαλ λα θξπθαθνύζνπλ απηό πνπ ιεγόηαλ; πόζν ζπρλά ν γηαηξόο ζαο, ν/ε λνζειεπηήο/πηξηα ή άιινο πγεηνλνκηθόο θξάηεζαλ ηηο πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο; Απηό ζεκαίλεη, όηη νπνηνζδήπνηε ν νπνίνο δελ ζα ζέιαηε λα πιεξνθνξεζεί, δελ ζα κπνξνύζε λα κάζεη γηα ηελ ηαηξηθή ζαο θαηάζηαζε... Δξ. 58. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ηελ εκπεηξία ζαο, ζε ζρέζε κε: 5 = Πνιύ θαιή, 4 = Καιή, 3 = Μέηξηα, 2 = Καθή, 1 = Πνιύ θαθή, 99 = Γ.Ξ. / Γ.Α ην λα ζαο αληηκεησπίζνπλ κε αμηνπξέπεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ην πόζν θαιά νη πγεηνλνκηθνί επηθνηλώλεζαλ καδί ζαο ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηε θξνληίδα ή ηε ζεξαπεία ζαο ζε ζρέζε 1 κε όζν ζα ζέιαηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο πγείαο θξάηεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ζαο 1 εκπηζηεπηηθέο Δξ. 59. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πόζν ζνβαξό πξόβιεκα ήηαλ, εάλ ήηαλ, λα βξείηε έλαλ γηαηξό, λνζειεπηή/ λνζειεύηξηα ή άιιν πγεηνλνκηθό κε ηνλ νπνίν ήζαζηαλ επραξηζηεκέλνο/ ε Καλέλα πξόβιεκα... 5 νβαξό πξόβιεκα... 2 Μηθξό πξόβιεκα... 4 Δμαηξεηηθά ζνβαξό πξόβιεκα... 1 Μέηξην πξόβιεκα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 60. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πόζν ζνβαξό πξόβιεκα ήηαλ, εάλ ήηαλ, λα ρξεζηκνπνηήζεηε άιιεο κνλάδεο πγείαο πέξα από εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο; Καλέλα πξόβιεκα... 5 νβαξό πξόβιεκα... 2 Μηθξό πξόβιεκα... 4 Δμαηξεηηθά ζνβαξό πξόβιεκα... 1 Μέηξην πξόβιεκα... 3 Γελ ην επηρείξεζα πνηέ Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 61. πλνιηθά, πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ηελ εκπεηξία ζαο ζε ζρέζε κε ηε δπλαηόηεηα λα έρεηε πξόζβαζε γηα θξνληίδα πγείαο ζε έλαλ πγεηνλνκηθό ή ζηελ ππεξεζία ηεο επηινγήο ζαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ κελώλ. Πνιύ θαιή... 5 Καθή... 2 Καιή... 4 Πνιύ θαθή... 1 Μέηξηα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 62. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζθεπηόκελνο/ ε ηνπο ρώξνπο πνπ επηζθεθζήθαηε γηα θξνληίδα πγείαο, πώο ζα βαζκνινγνύζαηε: 5 = Πνιύ θαιή, 4 = Καιή, 3 = Μέηξηα, 2 = Καθή, 1 = Πνιύ θαθή, 98 = Γελ επηζθέθζεθα θάπνην ρώξν, έιαβα κόλν θαη' νίθνλ επηζθέςεηο 99 = Γ.Ξ./Γ.Α Σε βαζηθή πνηόηεηα ηεο αίζνπζαο αλακνλήο, πρ ην ρώξν αλακνλήο, ηα 1 θαζίζκαηα, ηνλ θαζαξό αέξα Σελ θαζαξηόηεηα ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ Σελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα παξάδεηγκα ηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο, ηα θαζίζκαηα, ηνλ θαζαξό αέξα, ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

17 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 63. Με βάζε ηελ ζπλνιηθή ζαο εκπεηξία πόζν ρξόλν ρξεηάδεζηε θαηά κέζν όξν γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ππνινγίδνληαο ηνλ ρξόλν κεηάβαζεο, αλακνλήο θαη εμέηαζεο; Μέρξη κηζή ώξα... 1 Από 1 κέρξη 2 ώξεο... 3 Από 3 κέρξη 4 ώξεο... 5 Γελ κπνξώ λα πξνζδηνξίζσ Από κηζή κέρξη 1 ώξα... 2 Από 2 κέρξη 3 ώξεο... 4 Από 4 ώξεο θαη πάλσ... 6 Γ.Α Δξ. 64. Καηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίζθεςή ζαο ζην γηαηξό ή ηε παξακνλή ζαο ζην λνζνθνκείν (κεηαθίλεζε + αλακνλή + εμέηαζε) ζεσξείηε όηη είλαη 1 Πνιύ κεγάινο 2 Μεγάινο 3 Μέηξηνο 4 Μηθξόο 5 Πνιύ κηθξόο 0 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 65. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε έλα λαη ή έλα όρη γηα θάζε εξώηεζε. πλνιηθά ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν αληηκεησπηζηήθαηε άζρεκα από ην ζύζηεκα ή ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο ρώξαο καο ιόγσ (ζεκεηώζηε όζα ζαο αθνξνύλ): 1 = Ναη, 2 = Όρη, 98 = Γελ κε αθνξά 99 = Γελ απαληώ Τπεθνόηεηαο Κνηλσληθήο ηάμεο Φπιήο Υξώκαηνο Φύινπ Έιιεηςεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Έιιεηςεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο Γιώζζαο Θξεζθεύκαηνο Πνιηηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ Καηάζηαζεο πγείαο Έιιεηςεο ρξεκάησλ Άιινπ ηη ; Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 66. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ιάβαηε ηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα όζν γξήγνξα εζείο ζα ζέιαηε; 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 67. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, εθόζνλ ήζαζηαλ ζην λνζνθνκείν, πόζν ζπρλά ιάβαηε ηελ πξνζνρή ηνπ γηαηξνύ, ησλ λνζειεπηώλ/ λνζειεπηξηώλ ηόζν γξήγνξα όζν εζείο ζα ζέιαηε; Πάληα... 4 Πνηέ... 1 πλήζσο... 3 Γελ μέξσ Κάπνηεο θνξέο... 2 Γελ απαληώ Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 68. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, εθόζνλ ήζαζηαλ ζην λνζνθνκείν, πώο ζα βαζκνινγνύζαηε ηελ εκπεηξία ζαο ζε ζρέζε κε: 5 = Πνιύ θαιή, 4 = Καιή, 3 = Μέηξηα, 2 = Καθή, 1 = Πνιύ θαθή, 99 = Γ.Ξ. / Γ.Α ηε ιήςε έγθαηξεο πξνζνρήο ζην λνζνθνκείν ην λα αληηκεησπηζζείηε κε αμηνπξέπεηα ζην λνζνθνκείν ην πόζν θαιά νη πγεηνλνκηθνί επηθνηλσλνύζαλ καδί ζαο ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηε θξνληίδα ή ηε 1 ζεξαπεία ζαο, ηόζν όζν εζείο ζα ζέιαηε ηνλ ηξόπν πνπ ην λνζνθνκείν θξάηεζε ηηο πξνζσπηθέο ζαο 1 πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην λνζνθνκείν ηεο επηινγήο ζαο ην πώο επέηξεςε ην λνζνθνκείν λα επηθνηλσλείηε κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη λα ζπλερίζεηε ηηο θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο ζην λνζνθνκείν... Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 69. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, εθόζνλ κείλαηε ζε έλα λνζνθνκείν, πόζν κεγάιν ήηαλ ην πξόβιεκα, αλ ππήξρε, λα επηηξέπεη ην λνζνθνκείν ζηελ νηθνγέλεηά ζαο θαη ζηνπο θίινπο ζαο λα θξνληίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ζαο αλάγθεο, όπσο ην λα ζαο θέξνπλ ην αγαπεκέλν ζαο θαγεηό, ζαπνύλη, θιπ; Καλέλα πξόβιεκα... 5 νβαξό πξόβιεκα... 2 Μηθξό πξόβιεκα... 4 Δμαηξεηηθά ζνβαξό πξόβιεκα... 1 Μέηξην πξόβιεκα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 17

18 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» Γηα όζνπο απάληεζαλ 1 ζηελ Εξ ή 40.2 Δξ. 70. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, εθόζνλ κείλαηε ζην λνζνθνκείν πόζν κεγάιν ήηαλ ην πξόβιεκα, αλ ππήξρε, λα επηηξέπεη ην λνζνθνκείν λα αζθήζεηε ηα ζξεζθεπηηθά ή παξαδνζηαθά έζηκα ή θαζήθνληα, αλ εζείο ην ζέιαηε; Καλέλα πξόβιεκα... 1 νβαξό πξόβιεκα... 4 Μηθξό πξόβιεκα... 2 Δμαηξεηηθά ζνβαξό πξόβιεκα... 5 Μέηξην πξόβιεκα... 3 Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 71. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ππήξμε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δελ αλαδεηήζαηε θξνληίδα πγείαο επεηδή δελ κπνξνύζαηε λα ηελ αληηκεησπίζεηε νηθνλνκηθά; 1 Ναη 2 Όρη 0 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 72. πλνιηθά, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ππήξμε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ρξεηαζηήθαηε ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη δελ ηηο αλαδεηήζαηε επεηδή δελ γλσξίδαηε πνύ πξέπεη λα απεπζπλζείηε; 1 Ναη 2 Όρη 0 ΓΞ/ΓΑ Δξ. 73. Γεληθά πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ αληαπνθξηζηκόηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηώλ πγείαο πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηειεπηαίν ΜΖΝΑ: Πνιύ θαιή... 5 Καθή... 2 Καιή... 4 Πνιύ θαθή... 1 Μέηξηα... 3 Γελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο πγείαο Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 74. Καη γεληθά πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ αληαπνθξηζηκόηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηώλ πγείαο πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηειεπηαίν ΥΡΟΝΟ: Πνιύ θαιή... 5 Καθή... 2 Καιή... 4 Πνιύ θαθή... 1 Μέηξηα... 3 Γελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο πγείαο Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 75. Γεληθά πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ αληαπνθξηζηκόηεηα ησλ λνζνθνκεηαθώλ ππεξεζηώλ αλ θαη εθόζνλ ηηο έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηειεπηαίν ΥΡΟΝΟ: Πνιύ θαιή... 5 Καθή... 2 Καιή... 4 Πνιύ θαθή... 1 Μέηξηα... 3 Γελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο Γ.Ξ. / Γ.Α Δξ. 76. Σν αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν δηαζέηεη πνιπταηξεία ή δηθαηνύζζε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα πνιπταηξεία άιινπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ; 1 Ναη, δηαζέηεη 2 Γελ δηαζέηεη, αιιά δηθαηνύκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα πνιπταηξεία άιινπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ 3 ΟΥΗ, ΓΔΝ δηαζέηεη, ΚΑΗ ΓΔΝ δηθαηνύκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα πνιπταηξεία άιινπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ 99 ΓΞ/ΓΑ (Αλ ΝΑΙ (δει. 1 & 2) πεγαίλεηε ζηηο εξσηήζεηο 77, 78, 79, εάλ ΟΥΙ (δει. 3) ζηηο 80, 81, 82) Σν αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν δηαζέηεη πνιπταηξεία ή Γηθαηνύζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα πνιπταηξεία άιινπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ Δξ. 77. Αμηνινγείζηε θαη ηαμηλνκείζηε κε βάζε ηε πνηόηεηά ηνπο ηηο εμήο ππεξεζίεο πγείαο: (βάδνληαο 3 ζηελ ππεξεζία κε ηελ πςειόηεξε πνηόηεηα θαη 1 ζηελ ππεξεζία κε ηελ ρακειόηεξε πνηόηεηα): Ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο (1)... Γεκόζηεο ππεξεζίεο πγείαο (2)... Πνιύταηξεία αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ (3)... Γελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνηόηεηα (9)... Δξ. 78. Αμηνινγείζηε θαη ηαμηλνκείζηε κε βάζε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα θιείζεηε ξαληεβνύ ηηο εμήο ππεξεζίεο πγείαο: (βάδνληαο 3 ζηελ ππεξεζία κε ηνλ κηθξόηεξν ρξόλν θαη 1 ζηελ ππεξεζία κε ηνλ κεγαιύηεξν ρξόλν): Ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο (1)... Γεκόζηεο ππεξεζίεο πγείαο (2)... Πνιύταηξεία αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ (3)... Γελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνηόηεηα (9) ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

19 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δξ. 79. Αμηνινγείζηε κε βάζε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα έρεηε πξόζβαζε θαη λα ιάβεηε θξνληίδα ηηο εμήο ππεξεζίεο πγείαο: (βάδνληαο 3 ζηελ ππεξεζία κε ηνλ κηθξόηεξν ρξόλν θαη 1 ζηελ ππεξεζία κε ηνλ κεγαιύηεξν ρξόλν): Ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο (1)... Γεκόζηεο ππεξεζίεο πγείαο (2)... Πνιύταηξεία αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ (3)... Γελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνηόηεηα (9)... Σν αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν ΓΔΝ δηαζέηεη πνιπταηξεία θαη ΓΔΝ δηθαηνύζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα πνιπταηξεία άιινπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ Δξ. 80. Αμηνινγείζηε κε βάζε ηε πνηόηεηά ηνπο ηηο εμήο ππεξεζίεο πγείαο: (βάδνληαο 3 ζηελ ππεξεζία κε ηελ πςειόηεξε πνηόηεηα θαη 1 ζηελ ππεξεζία κε ηελ ρακειόηεξε πνηόηεηα): Ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο (1)... Γεκόζηεο ππεξεζίεο πγείαο (2)... Γελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνηόηεηα (9)... Δξ. 81. Αμηνινγείζηε θαη ηαμηλνκείζηε κε βάζε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα θιείζεηε ξαληεβνύ ηηο εμήο ππεξεζίεο πγείαο: (βάδνληαο 3 ζηελ ππεξεζία κε ηνλ κηθξόηεξν ρξόλν θαη 1 ζηελ ππεξεζία κε ηνλ κεγαιύηεξν ρξόλν): Ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο (1)... Γεκόζηεο ππεξεζίεο πγείαο (2)... Γελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνηόηεηα (9)... Δξ. 82. Αμηνινγείζηε κε βάζε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα έρεηε πξόζβαζε θαη λα ιάβεηε θξνληίδα ηηο εμήο ππεξεζίεο πγείαο: (βάδνληαο 3 ζηελ ππεξεζία κε ηνλ κηθξόηεξν ρξόλν θαη 1 ζηελ ππεξεζία κε ηνλ κεγαιύηεξν ρξόλν): Ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο (1)... Γεκόζηεο ππεξεζίεο πγείαο (2)... Γελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνηόηεηα (9)... Θα ήζεια ηώξα θαζαξά γηα ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο λα ζαο δεηήζσ νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: Γ.1. Φύιν: Άλδξαο 1 Γπλαίθα 2 Γ.2. Πόηε γελλεζήθαηε; 1 9 ΓΘ / ΓΑ 999 Γ.3. Έρεηε γελλεζεί ζηελ Διιάδα;: Ναη 1 Όρη 2 ΓΑ 99 Γ.4. Γ.5. Πνηά είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; (ΓΗΑΒΑΣΔ) Αλύπαληξνο/ε πνπ δεη κε Αλύπαληξνο/ε πνπ δεη Γηαδεπγκέλνο/ε / ε Παληξεκέλνο/ε Υήξνο/α ΓΑ γνλείο / ζπγγελείο κόλνο/ε, ή κε ζπγθάηνηθν δηάζηαζε Έρεηε παηδηά ειηθίαο έσο θαη 18 εηώλ; 1 Ναη 2 Όρη 99 ΓΞ/ΓΑ Γ.6. Πόζα άηνκα καδί κε εζάο δείηε ζην ίδην ζπίηη; ΓΑ 999 Γ.7. Πνην είλαη ην ύςνο ζαο; ΓΑ 999 Γ.8. Πνην είλαη ην βάξνο ζαο; ΓΑ 999 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΛΚΔ 19

20 2. ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ /Ζ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ύζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηώλ Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε» Γ.9. Πείηε κνπ ζαο παξαθαιώ πνηό είλαη ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεηε ζπκπιεξώζεη; Γελ έρεη πάεη θαζόινπ ζρνιείν / δελ γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε/ θάπνηεο ηάμεηο δεκνηηθνύ Έρεη πάξεη απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Έρεη πάξεη απνιπηήξην ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ Έρεη πηπρίν Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο (ΣΔ), ρσξίο απνιπηήξην Λπθείνπ Έρεη απνιπηήξην Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΣΔΛ) Έρεη απνιπηήξην Λπθείνπ (Γεληθνύ, Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ) / Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ Έρεη πηπρίν Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο / Μέζεο Ηδησηηθήο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, κε απνιπηήξην Λπθείνπ (π.ρ. ΗΔΚ, Ηδησηηθά Κνιιέγηα, Κέληξα Διεπζ. πνπδώλ, θ.ιπ) Έρεη πηπρίν ΣΔΗ / ΚΑΣΔ / ΚΑΣΔΔ Έρεη πηπρίν ΑΔΗ Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ (Μάζηεξ, Γηδαθηνξηθό, θ.ιπ.) ΓΓ/ΓΑ Γ.10. (ΔΑΝ Ο ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΠΟΤΓΑΕΔΗ ΑΚΟΜΑ) Πνύ ζπνπδάδεηε; Μαζεηήο ζε ρνιή Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ, ή αληίζηνηρε... 1 Μαζεηήο Δληαίνπ Λπθείνπ... 2 Μαζεηήο Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ)... 3 πνπδαζηήο Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε απνιπηήξην Λπθείνπ (π.ρ. ΗΔΚ, Κνιιέγηα, Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδώλ)... 4 πνπδαζηήο ΣΔΗ... 5 Φνηηεηήο ΑΔΗ... 6 Μεηαπηπρηαθόο Φνηηεηήο ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ /Ζ Γ.11. Με ηη αζρνιείζζε ζήκεξα; Δίζηε εξγνδόηεο, απηναπαζρνινύκελνο/ε, κηζζσηόο/ε, άλεξγνο/ε, ζπληαμηνύρνο, λνηθνθπξά, ή θάηη άιιν; Δξγνδόηεο, Απη/νύκελνο, Δξγαδόκελνο γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό Μηζζσηόο / Ζκεξνκίζζηνο Δξγαδόκελνο/ε ρσξίο ακνηβή νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ή γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο Άλεξγνο / πξνζσξηλά εθηόο δνπιεηάο πληαμηνύρνο Ννηθνθπξά Φνηηεηήο / Μαζεηήο / πνπδαζηήο / Φαληάξνο Άιιν (Πρ. Δηζνδεκαηίαο) ΓΑ Γ.12. Γ.13. ΔΡΓΟΓΟΣΖ / ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ / ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΓΙΑ ΓΙΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ: ηελ απαζρόιεζή ζαο είζηε: Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο (Γηαηξόο, δηθεγόξνο, κεραληθόο, αξρηηέθηνλαο, νηθνλνκνιόγνο, ινγηζηήο, ζύκβνπινο επηρεηξήζεσλ, θ.ιπ.).. 1 Αγξόηεο/θηελνηξόθνο/ςαξάο... 2 Δπαγγεικαηίαο / κηθξέκπνξνο / βηνηέρλεο... 3 Ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο / επηρεηξεκαηίαο... 4 ΜΙΘΧΣΟ / ΖΜΔΡΟΜΙΘΙΟ: ηελ απαζρόιεζή ζαο είζηε: Μηζζσηόο Γεκόζηνο Τπάιιεινο (Τπνπξγείν, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ) 1 Μηζζσηόο ΓΔΚΟ, Δπξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΟΑ, ΔΑΒ, θ.α.) 2 Μηζζσηόο/εκεξνκίζζηνο ζηνλ Ιδησηηθό Σνκέα Αλεηδίθεπηνο/ βνεζεηηθόο εξγάηεο Δηδηθεπκέλνο εξγάηεο/ ηερλίηεο / ρεηξηζηήο κεραλήκαηνο Τπάιιεινο εθηόο γξαθείνπ (πρ. πσιεηήο, απνζεθάξηνο, ζεξβηηόξνο, εμσηεξηθή δνπιεηά θιπ.) Καηώηεξνο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο, ππάιιεινο γξαθείνπ Μεζαίν ζηέιερνο επηρείξεζεο (κε δηνηθεηηθά θαζήθνληα) Αλώηεξν-αλώηαην ζηέιερνο επηρείξεζεο (κε δηνηθεηηθά θαζήθνληα) Δθπαηδεπηηθόο Ηδησηηθνύ Σνκέα (ζρνιείν, θξνληηζηήξην, ΗΔΚ, θ.α.) Άιιν Γ.14. Πόζεο ώξεο εξγάδεζζε ζπλήζσο ηελ εβδνκάδα; ΧΡΔ (δύν ςεθία) ΓΓ 98 ΓΑ 99 Γ.15. Πόζν θαηξό είζζε άλεξγνο; Δ ΜΖΝΔ (δύν ςεθία)... ΓΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΓΤ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΚΔ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθή έξεπλα γλώκεο

Παλειιαδηθή έξεπλα γλώκεο Παλειιαδηθή έξεπλα γλώκεο Φεβξνπάξηνο 2011 Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Αλάζεζε: Εθεκεξίδα Τν πνληίθη. Πεξίνδνο έξεπλαο: Η έξεπλα δηεμήρζε από 14 έσο θαη 18 Φεβξνπαξίνπ 2011. Τύπνο έξεπλαο: Τειεθσληθή έξεπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ. Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ. σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ. Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ. σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1 ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1 Η ηαπηόηεηα ηεο έξεπλαο ΑΝΑΘΕΗ: Σειενπηηθόο ηαζκόο ΑΝΣ1. ΔΕΙΓΜΑ: Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 2514

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα γνώμηρ

Πανελλαδική έπεςνα γνώμηρ Πανελλαδική έπεςνα γνώμηρ Μάιορ 2011 Σαςηόηηηα ηηρ έπεςναρ Ανάθεζη: Δθεκεξίδα ΣΟ ΠΑΡΟΝ. Πεπίοδορ έπεςναρ: Ζ έξεπλα δηεμήρζε από 17 έσο θαη 20 Καΐνπ 2011. Σύπορ έπεςναρ: Σειεθσληθή έξεπλα πξνζσπηθώλ ζπλεληεύμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 ΔΡΓΑΙΑ Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 Σν παξαθάησ δελδξνδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κηαο ρώξαο. Σν 1995, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο απηήο ηεο ρώξαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα