Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ."

Transcript

1 Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ. Παξαδνηέν 2 Έθζεζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Κεηαξξύζκηζεο ( To Be ) πνπξγείν Δζσηεξηθψλ Νθηψβξηνο 2014 Ρν παξφλ έγγξαθν απνηειεί πξνζρέδην εξγαζίαο γηα ζπδήηεζε κφλν. Πε θακία πεξίπησζε ζην παξφλ ζηάδην ην έγγξαθν απηφ δελ ζα πξέπεη λα δηαλεκεζεί ζε άιια πξφζσπα ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.

2 Ξξνο πνπξγείν Δζσηεξηθψλ 20 Νθησβξίνπ 2014 Θχξηε πνπξγέ Θέκα: ύκβαζε κε ηίηιν Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη ππεξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΙΚ Έθζεζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Μεηαξξύζκηζεο ( To Be ) ζην ΡΙΚ Παξαδνηέν 2 (Αλαζεσξεκέλν) 1 Πηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο καο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ γηα ην Οαδηνθσληθφ Ίδξπκα Θχπξνπ, έρνπκε πξνρσξήζεη ζηελ εηνηκαζία πξνζρεδίνπ έθζεζεο γηα ηνλ Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ Κεηαξξχζκηζεο γηα ην ΟΗΘ. 2 Ν θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ ε «εθπφλεζε κειέηεο γηα ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ γηα ην Οαδηνθσληθφ Ίδξπκα Θχπξνπ» κέζα ζηα πιαίζηα κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ζθνπφ ηε βειηησκέλε απφδνζε θαη ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ. 3 Νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε απηή, πξνήιζαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο καο κε Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) θαη ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ΟΗΘ θαη απφ πιεξνθνξίεο / πιηθφ πνπ καο δφζεθε απφ ην ΟΗΘ. Όπνπ θξίζεθε αλαγθαίν ε Νκάδα έξγνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο δηνξγάλσζε ζπλαληήζεηο θαη κε άιινπο Φνξείο ή / θαη άηνκα γηα ηελ ιήςε επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ πνπ θξίζεθαλ ζεκαληηθά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 4 Ζ έθζεζε καο απεπζχλεηαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ (πνπ ζηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ αξηζκνχ 9/2014, νξίδεηαη σο ε Αλαζέηνπζα Αξρή) θαη ζην ΟΗΘ κφλν. Γηάζεζε απηήο ηεο έθζεζεο ζε άιιν πξφζσπν, δελ πξέπεη λα γίλεη ρσξίο ηε γξαπηή έγθξηζε ηεο. Γελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγσγή ή/θαη δεκνζίεπζε ηεο, ή ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηεο ζε ζρέζε κε απηή ηελ εξγαζία, πξνο ηξίηνπο ρσξίο ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο. PricewaterhouseCoopers Ltd, Julia House, Οδόο Θεκηζηνθιή Δέξβε 3, CY-1066 Λεπθσζία, Κύπξνο Σ.Θ , CY-1591 Λεπθσζία, Κύπξνο T: , F: , H PricewaterhouseCoopers Ltd είναι μέλορ ηηρ PricewaterhouseCoopers International Ltd. Ο κάθε έναρ οπγανιζμόρ-μέλορ αποηελεί ξεσωπιζηή νομική ονηόηηηα. Η PricewaterhouseCoopers Ltd είναι ιδιωηική εηαιπεία εγγεγπαμμένη ζηην Κύππο (απ. εγγπαθήρ ). Καηάλογορ με ηα ονόμαηα ηων διοικηηικών ζςμβούλων ηηρ εηαιπίαρ, ζςμπεπιλαμβανομένων, ζηην πεπίπηωζη θςζικών πποζώπων ηος ονόμαηορ και ηος επίθεηος καθώρ και ηςσόν πποηγούμενων ονομάηων και ζηην πεπίπηωζη νομικών πποζώπων, ηην εηαιπική επωνςμία ηηπούνηαι από ηο Γπαμμαηέα ηηρ εηαιπίαρ ζηο εγγεγπαμμένο γπαθείο ζηην οδό Θεμιζηοκλή Δέπβη 3, 1066 Λεςκωζία και ζηην ιζηοζελίδα ηηρ εηαιπίαρ. Γπαθεία ζε Λεςκωζία, Λεμεζό, Λάπνακα και Πάθο.

3 5 Γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζηειέρσζεο ηνπ ΟΗΘ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ καο δφζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηπξφζζεηα ζηνηρεία θαη παξαδνρέο κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 6 Πε θακία πεξίπησζε ε PricewaterhouseCoopers (), δελ έρεη δηελεξγήζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ειέγρνπ ζηα ζηνηρεία πνπ καο παξαζρέζεθαλ γηα ζθνπνχο εμαθξίβσζεο ηεο αθξίβεηαο ή πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Θαη επέθηαζε ε παξνρή νπνηαζδήπνηε ειεγθηηθήο ή άιιεο γλψκεο είλαη εθηφο ησλ φξσλ εληνιήο καο. Υο εθ ηνχηνπ, ε δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε ή δίλεη νπνηεζδήπνηε δηαβεβαηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ νξζφηεηα ή πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε απηή. 7 Πεκεηψλεηαη φηη νη πξνηάζεηο καο φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ηνπ ΟΗΘ βαζίδνληαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ππνζέζεσλ θαη παξαδνρψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζπδεηεζεί κε κέιε ηεο Γηεχζπλζεο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ έθζεζε. Ιφγσ ηεο χπαξμεο αξηζκνχ εμσγελψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ έθβαζε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα εθθέξνπκε νπνηαδήπνηε γλψκε αλαθνξηθά κε ηηο ππνζέζεηο απηέο. 8 Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ είδνπο επεξεάδνληαη απφ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο ή γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην κέιινλ. Δλδερνκέλσο, ππάξρεη πεξίπησζε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα λα δηαθέξνπλ απφ ηα πξνβιεπφκελα θαη ηέηνηεο δηαθνξέο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο. Ππλεπψο, δελ πξέπεη λα δνζεί ν ίδηνο βαζκφο βαξχηεηαο πνπ δίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ειεγκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην παξειζφλ. Υο εθ ηνχηνπ, νη πξνβιέςεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθέο παξά απφιπηεο. Ξξέπεη λα ηνληζηεί φηη δε γλσκνδνηνχκε θαηά πφζνλ απηέο νη πξνβιέςεηο ζα εθπιεξσζνχλ ζην κέιινλ. 9 Ρν εχξνο ηεο εξγαζίαο καο θαη θαη επέθηαζε ηα ζρφιηα καο πεξηνξίδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ είρακε ηελ επθαηξία λα εμεηάζνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ππήξραλ. Παλ απνηέιεζκα, ε εξγαζία καο, ηα ζρφιηα θαη απνηειέζκαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ζαλ έλαο πιήξεο θαηάινγνο φισλ ησλ πηζαλψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ γηα ηνπ ΟΗΘ. 10 Πε θακία πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα αλ έρεη δνζεί γξαπηή ζπγθαηάζεζε καο, δελ αλαγλσξίδνπκε νπνηαδήπνηε επζχλε πξνο ηξίηνπο νη νπνίνη έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζήο καο ή ζηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί αληίγξαθν ηεο έθζεζήο καο. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη έγθξηζε απφ ην γξαθείν καο γηα ηε δηάζεζε αληηγξάθνπ ηεο έθζεζεο ζε άιια πξφζσπα ζα δίλεηαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμεγείηαη ζηα πξφζσπα ζηα νπνία δίλνληαη ηα αληίγξαθα ηεο έθζεζεο απηήο φηη ε δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε ή δίλεη νπνηεζδήπνηε δηαβεβαηψζεηο έλαληη ησλ πξνζψπσλ απηψλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο. 11 Νη PricewaterhouseCoopers δελ αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε θαη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά, απψιεηα ή έμνδα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξάθακςε δηαδηθαζηψλ νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ή ζχκπξαμε δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ (εξγαδφκελνπο θαη κε) κε ζθνπφ λα παξαθάκςνπλ ηηο ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο. 12 Ζ εξγαζία καο γίλεηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή ζπκθσλία καο κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. H ζα θέξεη επζχλε απέλαληη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζα απνδεηρζνχλ απψιεηεο, θαηαζηξνθέο θαη έμνδα ιφγσ ακέιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ καο (θαη ηα νπνία ήηαλ δπλαηφ λα είραλ απνθεπρζεί). 3

4 13 Νπνηαδήπνηε απαίηεζε κπνξεί λα εγεξζεί κφλν εληφο πεξηφδνπ έμη κελψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ην κέξνο πνπ δεηά ηελ απνδεκίσζε πιεξνθνξήζεθε ή έπξεπε ινγηθά λα αληηιεθζεί ηελ παξαβίαζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ε πεξίνδνο απηή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηζρπξηδφκελεο παξαβίαζεο. 14 Ρν πνζφ ηεο πηζαλήο επζχλεο καο πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ ηεο επζχλεο πνπ καο αλαινγεί ζην χςνο ηεο πξαγκαηηθήο δεκηάο πνπ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρεη ππνζηεί ζαλ απνηέιεζκα ηπρφλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ καο, ην νπνίν θαη πάιη πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηεο ακνηβήο καο φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά καο. 15 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη πεξεζίαο καο είλαη απνθιεηζηηθά ζπκβνπιεπηηθήο θχζεο θαη ζπλεπψο νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ή εηζεγήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εξγαζία καο ζα ζπδεηεζνχλ κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο. Ρνλίδεηαη φηη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε αμηνιφγεζεο θαη απφθαζεο γηα ην πνίεο απφ ηηο πην πάλσ εηζεγήζεηο ζα πινπνηεζνχλ αιιά θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εηζεγήζεσλ απηψλ. Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ απνδέρεηαη ηελ επζχλε αμηνιφγεζεο θαη θαζνξηζκνχ ησλ εηζεγήζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ. 16 Γηα νπνηεζδήπνηε εμεγήζεηο πνπ πηζαλφ ζα ζέιαηε πάλσ ζην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο καο, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θχξην Φίιηππν Πψζεηιν ή κε ηελ θπξία Έιελα Ιεσλίδνπ ζην γξαθείν καο ζηε Ιεπθσζία ηειέθσλν Κε εθηίκεζε Γηα PricewaterhouseCoopers Limited 4

5 Πεξηερόκελα ειίδα 1. Πηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ΟΗΘ 6 2. Κνληέια Νξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο Θξηηήξηα Πρεδηαζκνχ λέαο Νξγαλσηηθήο Γνκήο Ξξνηεηλφκελε Νξγαλσηηθή Γνκή ΟΗΘ ( To-Be ) Πηειέρσζε ΟΗΘ Λνκηθφ πιαίζην Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δπφκελε Φάζε 112 Ξαξάξηεκα Α Ξίλαθαο Απνδεκηψζεσλ 115 5

6 ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΗΘ 6

7 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Απνζηνιή θαη Όξακα Ρν φξακα θαη ε απνζηνιή ηνπ ΟΗΘ φπσο έρεη θαζνξηζηεί κε βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο 16 Καξηίνπ 2010 είλαη: Απνζηνιή - Λα εκπινπηίζεη «ηε δσή όισλ ησλ αλζξώπσλ ηεο Κύπξνπ θαζώο θαη ησλ απνδήκσλ κε πνηνηηθά, θαηλνηόκα θαη πνιππνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο, ηθαλνπνηώληαο ηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ, δεκηνπξγώληαο παξάιιεια πξόζζεηε αμία γηα ηελ θνηλσλία θαη ζην παξόλ ζηάδην λα ζπκβάιινπκε ζηνλ αγώλα γηα απαιιαγή από ηελ θαηνρή θαη γηα επαλέλσζε ηεο παηξίδαο καο». Όξακα - Λα θαηαζηεί «ην πιένλ αμηόπηζην θαη δεκηνπξγηθό κέζν ελεκέξσζεο ζηελ Θύπξν, θαιιηεξγώληαο θαη πξνβάιινληαο ηηο αμίεο ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειεόξαζεο». Κε βάζε ζπδεηήζεηο κε ηε Γηεχζπλζε θαζψο επίζεο θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαίλεηαη φηη ε απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ ΟΗΘ δελ επηηπγράλνληαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ζην παξφλ ζηάδην. Απηφ επηβεβαηψλεηαη ζε έλα βαζκφ απφ ηα πνζνζηά ηειεζέαζεο / αθξνακαηηθφηεηαο ζηελ Θχπξν ηα νπνία ζπξξηθλψλνληαη θαζψο επίζεο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο κε ζέκα «Ρν ΟΗΘ πνπ ζέινπκε» κέζσ ηεο νπνίαο αλαδείρηεθαλ ζεκαληηθά ζέκαηα γηα βειηίσζε. Πε κηα πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηνχλ ηξφπνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο θαη νξάκαηνο ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο ε EBU (European Broadcasting Union) έρεη δηεμάγεη κειέηε (Vision 2020) πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζεη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο νχησο ψζηε ε Γεκφζηα Οαδηνηειεφξαζε λα παξακείλεη απαξαίηεηε γηα ην θνηλφ θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) ζην κέιινλ. Ξην θάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη εηζεγήζεηο ηεο κειέηεο απηήο: Α/Α Δηζήγεζε Πσο επηηπγράλεηαη 1 Θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θνηλνχ (αθξναηέο / ηειεζεαηέο) Δθαξκνγή κεραληζκνχ γηα θαηαλφεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο θνηλσλίαο /θνηλνχ κέζσ έξεπλαο. Ζ έξεπλα απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ δηάθνξεο αλαιχζεηο ηνπ ηξφπνπ δσήο, ηεο λννηξνπίαο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θνηλνηήησλ θαη άιισλ νκάδσλ, ηηο αλάγθεο, ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ επνρηθφηεηα, ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ απνθιεηζκφ, εκπφδηα πνπ απνθιείνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θιπ. 7

8 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Απνζηνιή θαη Όξακα (ζπλέρεηα) Α/Α Δηζήγεζε Πσο επηηπγράλεηαη 2 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο/εκπινθήο ηνπ θνηλνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζε απηφ Λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε πξνγξάκκαηα / εθπνκπέο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηξαηεγηθά (π.ρ. νκάδεο αηφκσλ φπσο λένη, παηδηά, θνηηεηέο, πξνβνιή εθπνκπψλ αζιεηηθνχ θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα). Ξξνψζεζε ηεο πνιπθσλίαο θαη πνιπκνξθίαο κέζσ ηεο πξφζιεςεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 3 Θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ / εθπνκπψλ 4 Αχμεζε αμηνπηζηίαο φζνλ αθνξά ηελ πιεξνθφξεζε (Δηδήζεηο & Δπίθαηξα) Ππλερήο βειηίσζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ / εθπνκπψλ θαη ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ηελ πνηφηεηα, ηελ πνηθηιία θαη ηελ κνλαδηθφηεηα κε γλψκνλα πάληνηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ / πθηζηάκελνπο πφξνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κεηαμχ άιισλ κε: Ρελ αλάπηπμε πξσηνπφξσλ πξνγξακκάησλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα κεγάια/θχξηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία. Ρε δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ επηηπγράλνληαο έηζη κνλαδηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε απήρεζε ζην θνηλφ. Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζπλερήο ελεκέξσζεο (online - internet). Γηαθνξνπνίεζε ησλ εηδήζεσλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα παξέρεηαη ε ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε πξνο ην θνηλφ ρσξίο λα επέξρεηαη θνχξαζε (κηθξφηεξν θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ θαη πην αθξηβήο / ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε). Κεηακφξθσζε / ελδπλάκσζε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο νκάδαο νχησο ψζηε λα ππάξρεη άκεζε, έγθπξε θαη αληηθεηκεληθή αληαπφθξηζε γηα ζεκαληηθά / απξφβιεπηα γεγνλφηα. 8

9 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Απνζηνιή θαη Όξακα (ζπλέρεηα) Α/Α Δηζήγεζε Πσο επηηπγράλεηαη 5 Πηφρεπζε λεαληθνχ θνηλνχ Ξαξά ην γεγνλφο φηη νη λένη απνηεινχλ έλα ζρεηηθά κηθξφ κέξνο ηνπ θνηλνχ, απαηηνχλ έλα εηδηθφ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ιφγσ ηνπ φηη είλαη κέξνο ηεο απνζηνιήο ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο θαη νη αλάγθεο ηνπο είλαη ην κέιινλ ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο. 6 Δλδπλάκσζε ηεο εηθφλαο ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο πξνο ην θνηλφ 7 Δπέλδπζε ζηελ θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε Θα πξέπεη ε Γεκφζηα Οαδηνηειεφξαζε λα αλαπηχμεη πιαηθφξκεο δηθηχσζεο κε ην λεαληθφ θνηλφ, ιακβάλνληαο έηζη ππφςε ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο, ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Ρα ζέκαηα απηά ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηεο απαξαίηεηεο επεμεξγαζίαο / αλάιπζεο γηα ζθνπνχο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ απηνχ (π.ρ. πξνγξάκκαηα θαηλνηνκίαο, αλαβάζκηζε παηδηθνχ πξνγξάκκαηνο, ςπραγσγηθέο εθπνκπέο). Ζ εηθφλα ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο πξνο ην θνηλφ ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί κέζσ: Ππλεξγαζηψλ κε εθεκεξίδεο θαη άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ην θνηλφ. Άλνηγκα ησλ Αξρείσλ ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο πξνο ην θνηλφ. Ξαξνρήο βνήζεηαο ζε θνηλφηεηεο, θνηλσληθά ζχλνια κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο εθπνκπψλ / πξνγξακκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ / επεξεάδνπλ. Ππλεξγαζίεο κε παλεπηζηήκηα, αζιεηηθέο νξγαλψζεηο (π.ρ. ΘΝΑ, Νκνζπνλδίεο, θηι) θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ επέλδπζε ζηελ θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε επηηπγράλεη κεηαμχ άιισλ απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλέξγηεο, κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε άιινπο ηνκείο φπνπ ππάξρεη αλάγθε. Δηζεγνχκαζηε ηα πην θάησ: Ρε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Θαηλνηνκίαο θαη Αλάπηπμεο πνπ λα επηιακβάλεηαη ηέηνηα ζέκαηα. Έλα πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα εθρσξείηαη γηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο. Θεζκνζέηεζε θηλήηξσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ελζαξξχλεηαη ε θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε εληφο ηνπ Νξγαληζκνχ. 9

10 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Απνζηνιή θαη Όξακα (ζπλέρεηα) Α/Α Δηζήγεζε Πσο επηηπγράλεηαη 8 Γηαζθάιηζε ηεο ζέζεο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηελ θνηλσλία 9 Κεηακφξθσζε / ελδπλάκσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ηεο εγεζίαο 10 Αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ηεο απνζηνιήο θαη νξάκαηνο ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο Γηαηήξεζε ηεο θάιπςεο, νχησο ψζηε ηα θαλάιηα ηνπ Νξγαληζκνχ είλαη δηαζέζηκα ζε φιν ην θνηλφ δσξεάλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κεραληζκφο επηθνηλσλίαο / παξαπφλσλ ηνπ θνηλνχ θαζψο επίζεο θαη επηηξνπή πνπ λα ζπιιέγεη θαη λα αμηνινγεί ηα επξήκαηα θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα. Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη ζεκαληηθή θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλερή βάζε. Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ πξνηχπσλ δηαθπβέξλεζεο, εμαζθαιίδνληαο εκπηζηνζχλε ζε θάζε επίπεδν ηνπ Νξγαληζκνχ, επηρεηξεζηαθή αξηζηεία θαη επειημία ηεο εγεζίαο νχησο ψζηε λα ιακβάλεη απνθάζεηο θαη λα δηακνξθψλεη πνιηηηθέο πξνο πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ κεηακφξθσζε κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη: Ρε ρξήζε κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ (benchmarks) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνλ Νξγαληζκφ αιιά θαη ζε θάζε ππεξεζία / ηκήκα. Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε / ελδπλάκσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ Νξγαληζκνχ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο (π.ρ. εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα, πνζνηηθνί δείθηεο φπσο ηειεζέαζε θαη αθξνακαηηθφηεηα θηι). Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαιείσλ νχησο ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα θαη λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ αιιαγψλ ησλ πξνγξακκάησλ /εθπνκπψλ πνπ πηζαλφ λα πξνθχπηνπλ. Βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο ζέζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζε κηα θνηλσλία θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο σο ν κνλαδηθφο ππνζηεξηθηήο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο. 10

11 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Θαζνξηζκόο «ηαπηόηεηαο» Σειεόξαζε Ρν ΟΗΘ ζην παξφλ ζηάδην εθπξνζσπείηαη ζηελ ηειεφξαζε κε ηα αθφινπζα ηέζζεξα ςεθηαθά θαλάιηα: ΟΗΘ 1 - Δίλαη ην πξψην θαλάιη ηνπ ΟΗΘ, ην νπνίν εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ ελεκέξσζε κεηαδίδνληαο θαζεκεξηλά δειηία εηδήζεσλ, ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο θαη εθπνκπέο ιφγνπ. Δπηπξφζζεηα, ζην πξφγξακκα ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζίξηαι θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο. ΟΗΘ 2 Δίλαη ην δεχηεξν θαλάιη ηνπ ΟΗΘ θαη κεηαδίδεη θπξίσο αζιεηηθά γεγνλφηα, μέλεο ζεηξέο θαη εθπνκπέο θαη ηνπηθέο παξαγσγέο ζηελ αγγιηθή θαη ηνπξθηθή γιψζζα. ΟΗΘ HD Δίλαη ην θαλάιη πςειήο επθξίλεηαο ην νπνίν ζην παξφλ ζηάδην κεηαδίδεη ην δηαγσληζκφ ηξαγνπδηνχ Eurovision θαη ηα πεξηζζφηεξα αζιεηηθά γεγνλφηα γηα ηα νπνία ην ΟΗΘ εμαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη απηψλ γηα ηα νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ παξαγσγή. RIK SAT ή CyBC SAT - Δίλαη ην δνξπθνξηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ ην νπνίν αλακεηαδίδεη επηιεγκέλα πξνγξάκκαηα απφ ηα δχν ηειενπηηθά θαλάιηα ηνπ ΟΗΘ (ΟΗΘ 1 θαη ΟΗΘ 2) αιιά θαη εηδηθέο παξαγσγέο κφλν γηα ηνπο απφδεκνπο. Ραδηόθσλν Ρν ΟΗΘ εθπξνζσπείηαη ζην ξαδηφθσλν κε ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο: Ξξψην Ξξφγξακκα Δίλαη ην αξραηφηεξν ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα ηεο Θχπξνπ, ην νπνίν εθπέκπεη ζε 24σξε βάζε δίλνληαο έκθαζε ζηελ επηθαηξφηεηα ηεο εκέξαο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ παξνπζηάδνληαο πξνγξάκκαηα γηα παηδηά, λένπο, ζηξαηηψηεο θαζψο επίζεο ηελ ηζηνξία θαη παξάδνζε ηεο Θχπξνπ. Γεχηεξν Ξξφγξακκα Δίλαη ην ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε Ρνπξθνθχπξηνπο, Αξκελίνπο θαη θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ πνπ δελ κηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα κε έλα πνιχγισζζν πξφγξακκα ζε 24σξε βάζε. Ρξίην Ξξφγξακκα Δίλαη θπξίσο ςπραγσγηθφ θαη εηδεζενγξαθηθφ ξαδηφθσλν ην νπνίν απνηείλεηαη ζηνπο αθξναηέο ηεο Θχπξνπ θαη ζε φιν ηνλ απφδεκν Διιεληζκφ παγθφζκηα, κέζν δνξπθνξηθψλ ζπλδέζεσλ θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ρέηαξην Ξξφγξακκα Δίλαη ην κνπζηθφ ξαδηφθσλν ηνπ ΟΗΘ ην νπνίν εθπέκπεη κνπζηθή ζε 24σξε βάζε. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε κε ζέκα «ην ΡΙΚ πνπ ζέινπκε» θαζώο επίζεο θαη ηα κηθξά πνζνζηά ηειεζέαζεο θαη αθξνακαηηθόηεηαο ζε Παγθύπξην επίπεδν, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ζην ΡΙΚ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο/πινπξαιηζκνύ κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζέκα θαζνξηζκνύ ηεο ηαπηόηεηαο ησλ θαλαιηώλ / ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ. 11

12 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Θαζνξηζκόο «ηαπηόηεηαο» - εηζεγήζεηο Δηζεγήζεηο Δίλαη ζεκαληηθφ φπσο ηα ηειενπηηθά θαλάιηα θαζψο επίζεο θαη ηα ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα λα απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα νχησο ψζηε λα ππάξρεη δηαθνξεηηθφηεηα / δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο. Νη παξάκεηξνη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: Θαζνξηζκφο ηαπηφηεηαο ζηα ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα κε ηε ζπκβνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηαθνξνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ / πξνγξακκάησλ νχησο ψζηε λα θεξδίζεη ην ΟΗΘ αθξναηέο / ηειεζεαηέο απφ άιιεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. λένπο, παηδηά, θιπ.). Ρν είδνο ησλ εθπνκπψλ / πξνγξακκάησλ (π.ρ. πνιηηηζηηθφ, ελεκεξσηηθφ, ςπραγσγηθφ) ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη απφ ην θαηάιιειν θαλάιη / ζηαζκφ κε βάζε ηελ ηαπηφηεηα φπσο απηή ζα θαζνξηζηεί. Δπαλαθαζνξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΗΘ 2 θαη θαζνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ (π.ρ. πνιηηηζηηθή, ςπραγσγηθή, αζιεηηθή, παηδηθή). Ση επηηπγράλεηαη Ραχηηζε αθξναηψλ / ηειεζεαηψλ κε ην θαλάιη / ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα. Αχμεζε ηειεζεαηψλ / αθξναηψλ απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Αχμεζε ηειεζεαηψλ απφ νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεηνχλ ελεκέξσζε γηα αζιεηηθά γεγνλφηα. Αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηειεζέαζεο θαη αθξνακαηηθφηεηαο. Δπίηεπμε δηαθνξεηηθφηεηαο θαη πινπξαιηζκνχ ζηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε. Δθζπγρξνληζκφο θαη εκπινπηηζκφο ηεο παηδηθήο δψλεο ηνπ ΟΗΘ 2. Γεκηνπξγία Αζιεηηθήο εθπνκπήο. Αχμεζε ηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζε ηαθηηθή βάζε κε ην θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλεο δψλεο (ΟΗΘ 2 θαη ΟΗΘ 1). Αιιαγή πξνζψπσλ θαη αμηνπνίεζε λέσλ παξνπζηαζηψλ ηφζν ζηηο εηδήζεηο θαζψο επίζεο θαη ηηο δηάθνξεο εθπνκπέο /πξνγξάκκαηα. 12

13 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ ηξαηεγηθόο Πξνγξακκαηηζκόο εηζεγήζεηο Κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Ξαξαδνηέν 1, έρεη δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο φζνλ αθνξά ην Πηξαηεγηθφ Ξξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΟΗΘ. Ξην θάησ παξνπζηάδνληαη νη εηζεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Δκπιεθόκελνη ζηε δηαδηθαζία Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (ΓΠ) Γεληθφο Γηεπζπληήο Καζήθνληα/επζύλεο Θαζνξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Νξγαληζκνχ ζε πςειφ επίπεδν (high level). Δγθξίλεη ην ζηξαηεγηθφ πιάλν. Ξαξαθνινπζεί/επηβιέπεη ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ Πηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Ρξνπνπνηεί ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε ην ζηξαηεγηθφ πιάλν θαη δηθαηνινγεί ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. Γηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο εηνηκαζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Δλέξγεηεο Ππγθαιεί ζπλεδξία γηα ηελ έλαξμε ζεηξάο ζπλαληήζεσλ γηα θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Ππλαληήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θάζε ηξηκελία γηα παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαζψο επίζεο θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα απηφ. Ρν ζηξαηεγηθφ πιάλν ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη ζαλ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νχησο ψζηε λα είλαη δεζκεπηηθφ. Γηεμάγεη ζπλαληήζεηο κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαζψο επίζεο θαη ηε Γηεπζπληηθή Νκάδα γηα εηνηκαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Γηεπζπληέο πεξεζηψλ Δηνηκάδνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ην ζηξαηεγηθφ πιάλν ηεο πεξεζίαο ηνπο. πνζηεξίδνπλ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ παξέρνληαο βνήζεηα θαη ζπληνλίδνληαο ηα δηάθνξα ηκήκαηα. Γηεμάγεη ζπλαληήζεηο κε ην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Έλαξμε Γηεμαγσγή δηαδηθαζίαο ζπλαληήζεσλ Φάζε Α Πηξαηεγηθνχ Γηεχζπλζεο Φάζε Β Ξξνγξακκαηη θαη ζκνχ απφ ην Γηνηθεηηθνχ Έθζεζε Αλαζθφπεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ΓΠ θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο ( As Ππκβνπιίνπ Is ) Φάζε Γ Δηνηκαζία ηνπ Πηξαηεγηθνχ Ξιάλνπ απφ ηε Γηεχζπλζε Φάζε Γ Έγθξηζε Πηξαηεγηθνχ Ξιάλνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Ηνχληνο εβδνκάδα 3 εβδνκάδεο 3 εβδνκάδεο 1 εβδνκάδα 8 εβδνκάδεο 13

14 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ ηξαηεγηθόο Πξνγξακκαηηζκόο εηζεγήζεηο (ζπλέρεηα) Κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην πξψην παξαδνηέν, πην θάησ γίλνληαη εηζεγήζεηο ζηα δηάθνξα ζέκαηα, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Α/Α Δηζεγήζεηο 1 Πηελ εηνηκαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ / ζρεδίνπ δξάζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε κεηαμχ άιισλ νη αθφινπζνη παξάκεηξνη: Δμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα λα θαηαζηεί πινπνηήζηκν ην ζηξαηεγηθφ πιάλν. Δμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ δεζκεχζεσλ απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ κε βάζε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί πξνο πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. δέζκεπζε απφ ηελ πνιηηεία αλάινγνπ χςνπο δεκφζηαο ελίζρπζεο κε κεζνπξφζεζκν/καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ζηαζεξφ πνζνζηφ (%) επί ηνπ ΑΔΞ). 2 Θα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κεραληζκφο γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Ν κεραληζκφο απηφο κπνξεί λα πξνλνεί κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: Γεκηνπξγία νκάδαο (Γηεπζπληηθή Νκάδα) γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δθαξκνγή μεθάζαξσλ γξακκψλ αλαθνξάο ηεο Νκάδαο απηήο ζηε Γηεχζπλζε / Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή. 3 Δθαξκνγή κεραληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ (Project Management). Ν κεραληζκφο απηφο κεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Θάζε έξγν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηξαηεγηθφ πιάλν ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ πεχζπλν δηαρείξηζεο ηνπ (Project Manager). Δθαξκνγή μεθάζαξσλ γξακκψλ αλαθνξάο ηνπ πεχζπλνπ / σλ δηαρείξηζεο Έξγσλ (Project Managers) απφ ηε Γηεχζπλζε. Θάζε έξγν ζα πξέπεη λα έρεη μεθάζαξα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο. 4 Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην πιαίζην πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζην ζηξαηεγηθφ πιάλν. Υο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα εηνηκάδεηαη πξνυπνινγηζκφο κε βάζε ηνλ νξίδνληα ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. 14

15 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Πξνγξάκκαηα Σειεόξαζεο Αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ καο δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζήκεξα ζην ΟΗΘ θαη ζπγθξίλνληαο ηα κε ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ ηδησηηθψλ θαλαιηψλ ηεο Θππξηαθήο Ρειεφξαζεο, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, θαηαγξάςακε θαη ρσξίζακε ηα δεδνκέλα κε βάζε ην ηξίπηπρν Δλεκέξσζε Ξνιηηηζκφο Τπραγσγία (Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 2). Ρα πνζνζηά αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ αλά θαηεγνξία ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πξνγξακκάησλ ηνπ θάζε ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ επαλαιήςεσλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πνζνζηά ηειεζέαζεο ηεο AGB ηα ηειεπηαία ρξφληα (Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 1), θαηαιήγνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην επξχ θνηλφ ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν πξφγξακκα ηειεφξαζεο, ζε κεηξίζηκνπο φξνπο. Πεκαληηθφ ξφιν ζηηο εηζεγήζεηο καο έρνπλ δηαδξακαηίζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηνπ ΟΗΘ, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζην Ξαξαδνηέν 1. Ν αξηζκφο ησλ ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ πνπ πξνβάιιεη ην ΟΗΘ είλαη ρακειφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο εθπνκπέο Δλεκεξσηηθνχ θαη Ξνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ιφγσ ηνπ φηη ην ΟΗΘ σο Γεκφζηα Οαδηνηειεφξαζε έρεη ηελ επζχλε / ππνρξέσζε γηα πξνβνιή ελφο αξηζκνχ ηέηνησλ εθπνκπψλ. Ξαξφιν πνπ ην πξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ είλαη δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηα άιια θαλάιηα ηα πνζνζηά ηειεζέαζεο ηνπ παξακέλνπλ ζε παξφκνηα επίπεδα. Γξαθηθή παξάζηαζε 1 Γξαθηθή παξάζηαζε 2 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Σειεζέαζε γηα ηα έηε ΟΗΘ 1 ΟΗΘ 2 ΚΔGΑ ΑΛΡ1 ΠΗΓΚΑ ,5% 3,9% 14,4% 16,2% 18,4% ,6% 2,8% 15,1% 17,5% 17,8% ,4% 2,0% 15,4% 20,9% 16,6% ΟΗΘ ΠΗΓΚΑ ΑΛΡ1 ΚΔΓΑ Πνζνζηό είδνπο πξνγξακκάησλ αλά ηειενπηηθό θαλάιη γηα ην έηνο % 20% 40% 60% 80% 100% ΚΔΓΑ ΑΛΡ1 ΠΗΓΚΑ ΟΗΘ % Δλεκέξσζε 20,69% 7,69% 24% 31,43% % Τπραγσγία 79,31% 92,31% 75,76% 22,86% % Ξνιηηηζκφο 0% 0% 0% 45,71% 15

16 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Παξαηεξήζεηο Κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΗΘ θαη ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θνηλνχ φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ ζηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα: Παξαηεξήζεηο πάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζην πνζνζηφ ησλ ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνβάιιεη ην ΟΗΘ (22,86%), ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια ηξία θαλάιηα (ΚΔΓΑ 79,31%, ΑΛΡ1 92,31%, ΠΗΓΚΑ 75,76%). Όπσο θαίλεηαη απφ ηα πνζνζηά ηειεζέαζεο, ηα θαλάιηα πνπ πξνβάιινπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ / ζεηξψλ, έρνπλ ςειφηεξε ηειεζέαζε. Σαξαθηεξηζηηθά βιέπνπκε ηνλ ΑΛΡ1 κε ηνλ κεγαιχηεξν ζε αξηζκφ ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ (92,31% ηνπ πξνγξάκκαηνο), λα έρεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηειεζέαζεο (20,9% γηα ην 2014). Ππγθξίλνληαο ηα πην πάλσ πνζνζηά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηνπ ΟΗΘ φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ςπραγσγίαο, παξαηεξείηαη επζπγξάκκηζε, αθνχ πνιιά απφ ηα ζρφιηα ησλ ηειεζεαηψλ επηδεηθλχνπλ φηη ην ςπραγσγηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ είλαη ζρεηηθά «θησρφ». Όζνλ αθνξά ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε, ζηελ παξνχζα θάζε πξνβάιιεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο (45,71% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνβάιιεη ην ΟΗΘ), ζε αληίζεζε κε ηα άιια θαλάιηα πνπ δελ πξνβάιινπλ θάπνηα εθπνκπή κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκφ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ξαξαηεξείηαη επίζεο φηη ην πνζνζηφ ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνβάιιεη ην ΟΗΘ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα ςπραγσγηθά ή ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα. Ππγθξίλνληαο ην κεγάιν αξηζκφ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θνηλφ φζνλ αθνξά ην ζέκα απηφ, είλαη νξαηφ φηη ην πεξηερφκελν ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα / πξνηηκήζεηο ησλ ηειεζεαηψλ, αθνχ παξφια απηά δεηνχλ ζηξνθή ζηνλ Ξνιηηηζκφ θαη ζηήξημε ησλ αλζξψπσλ ηνπ ζεάηξνπ, ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο κέζσ ληνθηκαληέξ. Απφ ηε Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 2 θαίλεηαη φηη ην ΟΗΘ είλαη ην κνλαδηθφ θαλάιη πνπ πξνβάιιεη αξηζκφ εθπνκπψλ κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκφ, θάηη πνπ απνξξέεη θπξίσο απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ην ΟΗΘ σο Γεκφζηα Οαδηνηειεφξαζε λα πξνζθέξεη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ θνηλσλία. Κε βάζε ηε Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 2 θαη έρνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο καο κε ηε δηεχζπλζε, θαίλεηαη φηη ζην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο ην ΟΗΘ είλαη αξθεηά «ηζρπξφ» ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο. Ξαξφια απηά, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο, γηα λα δηαηεξήζεη ην ΟΗΘ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηα ζέκαηα ελεκέξσζεο. 16

17 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Δηζεγήζεηο Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πην πάλσ αλάιπζε, θαηαιήμακε ζηηο αθφινπζεο εηζεγήζεηο: Δηζεγήζεηο Όπσο θαίλεηαη, ζην παξφλ ζηάδην ην ΟΗΘ πξνβάιιεη αξθεηά κεγάιν αξηζκφ εηδεζενγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έρεη απνθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ. Γηα λα δηαηεξήζεη φκσο ηελ πθηζηάκελε εηθφλα ηνπ, ζα κπνξνχζε λα πηνζεηήζεη πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο πξνβνιήο εηδήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα δσληαλέο ζπδεηήζεηο, πξνβνιή βίληεν, θιπ. Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεηαη ελαιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ παξνπζηαζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θνηλνχ απφ ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε. Αλ θαη παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο πξνγξακκάησλ κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκφ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ρξεηάδεηαη εκπινπηηζκφο θαη αλαλέσζε κε λέα ή δηαθνξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα γηα πεξεηαίξσ ζηήξημε ησλ αλζξψπσλ ηνπ ζεάηξνπ, ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο. Απηφ ζα κπνξεί λα γίλεη κέζσ ληνθηκαληέξ ή κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο ηέρλεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ παξνχζα θάζε είλαη απαξραησκέλεο. Ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο πξνβνιήο πξφζθαησλ ηαηληψλ είλαη κεγάιν, ζα κπνξνχζε ην ΟΗΘ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αξρείν ηνπ πξνβάιινληαο ηαηλίεο Διιεληθνχ Θηλεκαηνγξάθνπ. Όζν αθνξά ην παηδηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ2 ην νπνίν ρξεηάδεηαη εκπινπηηζκφ θαη αλαλέσζε (βάζεη ζρνιίσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε), ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε θάπνηνπ είδνπο έξεπλα γηα εμεχξεζε παηδηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ρακειφ θφζηνο, κε ζηφρν λα απμεζεί / δηεπξπλζεί ε ηειεζέαζε. Ξηζαλέο ηδέεο ζα ήηαλ πξνβνιή παηδηθψλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ή κηνχδηθαι, θππξηαθέο παξαγσγέο κε εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν νη νπνίεο λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, δηαγσληζκνί γηα εληνπηζκφ ηαιέλησλ, θιπ. Ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ μέλσλ ζηελ Θχπξν θαη ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη ε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε ζην λα θαιχπηεη φια ηα θνηλσληθά ζχλνια, ην πξφγξακκα ηεο ηειεφξαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εηδήζεσλ ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί δίλνληαο ηελ επρέξεηα ζηνπο μέλνπο λα παξαθνινπζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ ππφηηηινη ζε πεξεηαίξσ δειηία εηδήζεσλ θαη πξνγξάκκαηα, θαζψο επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζην πξφγξακκα θάπνηεο εθπνκπέο πνπ λα ειθχνπλ μέλνπο. 17

18 δηάξθεηα ζε ιεπηά 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Πξνγξάκκαηα Ραδηνθώλνπ Ξαξαθάησ παξαζέηνπκε ζχγθξηζε ησλ εθπνκπψλ ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ ξαδηνζηαζκψλ θαη ησλ ξαδηνζηαζκψλ ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο (Γξαθηθή παξάζηαζε 3). Ππγθεθξηκέλα, κε βάζε ην πξφγξακκα ξαδηνθψλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην δηαδίθηπν (ηζηνζειίδεο ησλ δηαθφξσλ ξαδηνζηαζκψλ) θαηακεηξήζακε ηε δηάξθεηα ησλ εηδεζενγξαθηθψλ εθπνκπψλ ζε φζνπο ξαδηνζηαζκνχο ππάξρεη, θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ηεο βδνκάδαο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ησλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΗΘ δηαθέξεη θαηά πνιχ κε ηα ππφινηπα ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εθπνκπψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο μέλνπο θαη ηνπο απφδεκνπο, θαζψο επίζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θππξηαθή παξάδνζε. Αθνινχζσο, ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά αθξνακαηηθφηεηαο ηεο AGB (Γξαθηθή παξάζηαζε 4), πξνζπαζήζακε λα αλαιχζνπκε θαηά πφζν ε δηάξθεηα ησλ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ ζηνπο ξαδηνζηαζκνχο πηζαλφ λα επεξεάδεη ηελ αθξνακαηηθφηεηα. Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ε κεγάιε δηάξθεηα ησλ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ ζην Ρξίην Οαδηνθσληθφ Ξξφγξακκα (25% ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηα βδνκάδα), επεξεάδεη ζεηηθά, αθνχ ην Ρξίην Ξξφγξακκα είλαη πξψην ζε αθξνακαηηθφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην Γεχηεξν θαη Ρέηαξην ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πνζνζηά αθξνακαηηθφηεηαο ηεο AGB ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Γξαθηθή παξάζηαζε 3 Γξαθηθή παξάζηαζε Πνζνζηό δηάξθεηαο ελεκεξσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηνπο δηάθνξνπο ξαδηνζηαζκνύο αλά εβδνκάδα 30,00% 25,00% 25,00% 15,38% 20,00% 11,90% 12,95% 11,41% 15,00% 9,23% 10,00% 5,21% 5,00% 0,00% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Μέζν εκεξήζην πνζνζηό αθξναηώλ ζην ζύλνιν ηεο εβδνκάδαο γηα όιεο ηηο δώλεο ,5% ,7% ,0% ,9% ,0% Ρξίην Ξξφγξακκα ΟΗΘ Οάδην Ξξψην Θαλάιη 6 ANT1 Ξνζνζηφ - Ξιεζπζκφο 18

19 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Πξνγξάκκαηα Ραδηνθώλνπ Ξαξαηεξψληαο ην πξφγξακκα ηνπ Ξξψηνπ θαη Ρξίηνπ Οαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο, θαίλεηαη φηη ζηνπο δχν απηνχο ζηαζκνχο θαη ζε θνηλέο ψξεο, ππάξρνπλ εθπνκπέο παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ. Ππγθεθξηκέλα, ε πξσηλή ελεκεξσηηθή εθπνκπή ηνπ Ξξψηνπ πξνγξάκκαηνο, δηελεξγείηαη ηελ ίδηα ψξα κε ηελ ηεηξάσξε ελεκεξσηηθή εθπνκπή ηνπ Ρξίηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Αθνινχζσο, ε κεζεκβξηλή ελεκεξσηηθή εθπνκπή ηνπ Ξξψηνπ Ξξνγξάκκαηνο, παξνπζηάδεηαη αθξηβψο ηελ ίδηα ψξα κε ηελ κεζεκβξηλή ελεκεξσηηθή εθπνκπή ηνπ Ρξίηνπ Ξξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο εηνηκάδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Ακέζσο κεηά θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή ελεκεξσηηθή εθπνκπή ηνπ Ξξψηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ηεο νπνίαο απ φηη θαίλεηαη, ηελ γεληθή επηκέιεηα θαη παξνπζίαζε έρνπλ δηαθνξεηηθά άηνκα απφ ηελ νκάδα πνπ εηνηκάδεη ηηο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο ηνπ Ρξίηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Όζν αθνξά ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθέο νκάδεο έρνπλ ηελ επηκέιεηα γηα ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ, πηζαλφ λα νδεγεί ζε ζπαηάιε αλζξψπηλσλ πφξσλ / αλζξσπνσξψλ πνπ λα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ δηαθνξηθά. Δπίζεο, ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζηα πνζνζηά αθξνακαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ξαδηνζηαζκψλ, θαίλεηαη φηη ηα δχν πξνγξάκκαηα πνπ πξνβάιινληαη ηελ ίδηα ψξα πηζαλφ λα κελ έρνπλ ηα ίδηα πνζνζηά επηηπρίαο. Θα κπνξνχζε λα γίλεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ή ε ίδηα νκάδα λα εηνηκάδεη θαη λα παξνπζηάδεη έλα θνηλφ πξφγξακκα ην νπνίν λα αλακεηαδίδεηαη θαη ζηα δχν ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα. Πξώην Πξόγξακκα Εκείο θαη ν θόζκνο καο Γεπηεξα - Ξαξαζθεπή, εθηφο Ρεηάξηεο, Εληόο θαη εθηόο Γεπηέξα - Ξαξαζθεπή Κνηλέο Ώξεο Γεπηέξα - Ξαξαζθεπή, εθηφο Ρεηάξηεο, Γεπηέξα - Ξαξαζθεπή Σξίην Πξόγξακκα Πξσηλό δξνκνιόγην Γεπηέξα Πάββαην Ο θόζκνο ζηε κία Γεπηέξα - Ξαξαζθεπή

20 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Παξαηεξήζεηο Κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΗΘ θαη ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θνηλνχ φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ ζηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα: Παξαηεξήζεηο Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απφ ηε Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 3, ην Ρξίην Ξξφγξακκα ΟΗΘ έρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο ξαδηνζηαζκνχο αλά εβδνκάδα (25%), ελψ ηα πνζνζηά ησλ ππφινηπσλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ θπκαίλνληαη ζε παξφκνηα επίπεδα. Ρν Ρέηαξην Ξξφγξακκα έρεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ ιφγσ ηνπ ςπραγσγηθνχ ηνπ ραξαθηήξα. Ρν γεγνλφο φηη ην Ρξίην Ξξφγξακκα είλαη πξψην ζε αθξνακαηηθφηεηα ζε φιεο ηηο δψλεο παγθχπξηα δείρλεη φηη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε νκάδα πνπ εξγάδεηαη πεηπραίλνπλ ην έξγν ηνπο. Ρν γεγνλφο φηη ην Ρέηαξην πξφγξακκα είλαη κνπζηθφ / ςπραγσγηθφ, δελ θαίλεηαη λα νδεγεί ζε θάπνηα μερσξηζηή ηαπηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Ρν Γεχηεξν Ξξφγξακκα μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα ιφγσ ηνπ φηη πξνβάιιεη μέλα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο μέλνπο πνπ δνπλ ζηελ Θχπξν. Ππγθξίλνληαο ην πεξηερφκελν θαη ηελ αθξνακαηηθφηεηα ηνπ Ρξίηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Οάδην Ξξψην, παξαηεξείηαη ζρεηηθά κηθξή δηαθνξά ζην κέζν εκεξήζην πνζνζηφ αθξναηψλ ζην ζχλνιν ηεο εβδνκάδαο γηα φιεο ηηο δψλεο (20,5% γηα ην Ρξίην Ξξφγξακκα Οαδηνθψλνπ κε 19,7% γηα ην Οάδην Ξξψην). Έλαο ιφγνο πνπ πηζαλψλ λα ζπλεηζθέξεη ζηε πξσηηά ηνπ Ρξίηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε πνζνζηά αθξνακαηηθφηεηαο είλαη θαη ε κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά δηάξθεηαο ησλ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ξαδηνζηαζκνχο (25% γηα ην Ρξίην Ξξφγξακκα Οαδηνθψλνπ θαη 9,23% γηα ην Οάδην Ξξψην). 20

21 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Δηζεγήζεηο Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πην πάλσ αλάιπζε, θαηαιήμακε ζηηο αθφινπζεο εηζεγήζεηο: Δηζεγήζεηο Νη θνηλέο ψξεο εθπνκπήο ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην Ξξψην θαη Ρξίην Ξξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ θάησ απφ κηα θνηλή νκάδα δεκνζηνγξάθσλ, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε θάιπςε ησλ ίδησλ εηδήζεσλ απφ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Θα κπνξνχζε λα γίλεηαη αλακεηάδνζε ηνπ επηηπρεκέλνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ρξίηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη απφ ην Ξξψην πξφγξακκα ή ηελ ίδηα ψξα λα κεηαδίδεηαη θάπνηα εθπνκπή δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ρν Ρέηαξην Ξξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηα ππφινηπα ηνπ είδνπο ηνπ, κεηαδίδνληαο κφλν κνπζηθή ε νπνία ζα γξάθεηαη απφ πξηλ, ρσξίο λα έρεη θάπνηα δσληαλή εθπνκπή. Κε ηνλ ηξφπν απηφ πηζαλφ λα πξνηηκείηαη απφ άιινπο κνπζηθνχο ζηαζκνχο νη νπνίνη εθπέκπνπλ δσληαλέο εθπνκπέο απφ θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα ή θνηλφ πνπ επηζπκεί λα αθνχεη κνπζηθή ρσξίο παξεκβάζεηο ή ζρφιηα. Δπίζεο, ε αλακεηάδνζε ηνπ Θεληξηθνχ Γειηίνπ Δηδήζεσλ θάζε βξάδπ ζα ήηαλ θαιφ λα ζπλερηζηεί. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην Ρέηαξην Ξξφγξακκα ζα δνπιεχεη κε ην ειάρηζην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε εμνηθνλνκήζεηο. Δπίζεο, ην Ρέηαξην Ξξφγξακκα σο κνπζηθφο ξαδηνζηαζκφο ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ζε δψλεο θαη λα θαιχπηεη φια ηα γνχζηα θαη φιεο ηηο ειηθίεο κεηαδίδνληαο εθηφο απφ ειιεληθή θαη μέλε ζχγρξνλε κνπζηθή, κνπζηθή jazz, θιαζζηθή κνπζηθή, ιατθά, ξεκπέηηθα θ.α. Όζν αθνξά ην Ξξψην Ξξφγξακκα, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαζεσξεζεί ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θαη λα δηαθνξνπνηεζεί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν απφ ην Ρξίην Ξξφγξακκα απνθηψληαο ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Ξηζαλφ λα ήηαλ θαιφ λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ, απμάλνληαο ηηο ψξεο εθπαηδεπηηθψλ εθπνκπψλ θαη παηδηθψλ πξνγξακκάησλ. Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα εηζαρζνχλ πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκφ ή πξνγξάκκαηα ζηα νπνία λα ζπκκεηέρνπλ νη λένη. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα ζπλδπάδεη ηηο εθπνκπέο ηεο επηθαηξφηεηαο κε ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία κε δηάθνξνπο πξνζθεθιεκέλνπο θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ. Ρν Γεχηεξν Ξξφγξακκα ξαδηνθψλνπ είλαη μερσξηζηφ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηεο θππξηαθήο ηειεφξαζεο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο απφδεκνπο κε πξνγξάκκαηα ζηελ Αγγιηθή, Ρνπξθηθή θαη Αξκέληθε γιψζζα. Όπσο έρεη παξαηεξεζεί θαη ζεκεησζεί ζην Ξαξαδνηέν 1, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηελ νκάδα ηνπ Ξξψηνπ θαη Γεχηεξνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηελ νκάδα ηνπ Ρξίηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη κεγάινο, ζε ζρέζε πάληνηε κε ηα απνηειέζκαηα αθξνακαηηθφηεηαο ησλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ. 21

22 Γηάξθεηα (ιεπηά) Γηάξθεηα (ιεπηά) 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Γειηία εηδήζεσλ ζην ξαδηόθσλν θαη ηειεόξαζε Κε βάζε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν, παξνπζηάδνπκε θαη ζπγθξίλνπκε ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ δειηίσλ εηδήζεσλ κφλν. Ζ Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 5 παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα φισλ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ ζε κηα βδνκάδα ζηα Οαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΗΘ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο ξαδηνζηαζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδήζεηο θαη ην πνζνζηφ ηεο δηάξθεηαο ηνπο ζε κηα βδνκάδα. Πεκεηψλεηαη φηη εμαηξνχληαη νη επαλαιήςεηο εηδήζεσλ αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλακεηαδφζεηο ηνπ θεληξηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ηεο ηειεφξαζεο, θάηη πνπ παξαηεξείηαη ζην Ρέηαξην Ξξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ, ζην Οάδην Ξξψην (SIGMA) θαη ζην Οαδηνθσληθφ Ξξφγξακκα ηνπ ΑΛΡ1. Αθνινχζσο, ε Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 6 παξνπζηάδεη θαη ζπγθξίλεη ηε δηάξθεηα ηνπ θεληξηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ζηα κεγαιχηεξα ηειενπηηθά θαλάιηα ηεο Θχπξνπ, απφ Γεπηέξα κέρξη Ξαξαζθεπή. Δπίζεο, γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηάξθεηαο φισλ ησλ ζχληνκσλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ εηδήζεσλ ζην θάζε θαλάιη αλά κέξα. Πε κηα γεληθή εηθφλα παξαηεξείηαη φηη ην ΟΗΘ 1 παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ζε δηάξθεηα θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ θαη ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ησλ ζχληνκσλ δειηίσλ είλαη ην κεγαιχηεξν, ζε ζρέζε πάληα κε ηα άιια θαλάιηα. Γξαθηθή παξάζηαζε Γξαθηθή παξάζηαζε πλνιηθή Γηάξθεηα Δηδήζεσλ ζε κηα βδνκάδα ζην Ραδηόθσλν 1,49% 75 Ηκεξήζηα δηάξθεηα ηειενπηηθώλ δειηίσλ εηδήζεσλ ηνπ ΡΙΚ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ (θαζεκεξηλέο) 60 4,91% 0 5,95% ΟΗΘ1 ΟΗΘ2 Sigma ΑΛΡ1 MEGA Θεληξηθφ Γειηίν Δηδήζεσλ 4,91% 4,86% Α' Β' Γ' Γ' πξφγξακκα πξφγξακκα πξφγξακκα πξφγξακκα ΟΗΘ ΟΗΘ ΟΗΘ ΟΗΘ Οάδην Ξξψην 2,23% Θαλάιη 6 Άιια ζχληνκα δειηία εηδήζεσλ 5,95% ΑΛΡ1 5 22

23 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Παξαηεξήζεηο Κε βάζε ηηο αλαιχζεηο καο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ησλ εηδήζεσλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν θαη ζπγθξίλνληαο κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηνπο άιινπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο θαη ηειενπηηθά θαλάιηα, παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα: Παξαηεξήζεηο Φαίλεηαη φηη ην ΟΗΘ1 πξνβάιιεη ην κεγαιχηεξν ζε δηάξθεηα θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαλάιηα ην νπνίν φκσο, φπσο καο έρεη αλαθεξζεί, ζπκπεξηιακβάλεη κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα αζιεηηθή ελεκέξσζε. Πην ζχλνιν ηνπο θαίλεηαη φηη ηα ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ηειενπηηθά θαλάιηα ηνπ ΟΗΘ παξνπζηάδνπλ ηα πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξα ζε δηάξθεηα δειηία εηδήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα άιια ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηε Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 5, ην Ρξίην Ξξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ εθθσλεί δειηία εηδήζεσλ 600 ιεπηά (10 ψξεο) ζην ζχλνιν ηνπο ηελ εβδνκάδα, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 5,95% ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ ηεο εβδνκάδαο. Ρν πνζνζηφ είλαη ην ςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ξαδηνζηαζκνχο καδί κε ην ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα ηνπ ΑΛΡ1, ζην νπνίν φκσο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαζεκεξηλή αλακεηάδνζε ηνπ θεληξηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ηεο ηειεφξαζεο. Ρν Γεχηεξν θαη Ρέηαξην Ξξφγξακκα έρνπλ ηελ ίδηα ζέζε κε ζπλνιηθά 495 ιεπηά ηε βδνκάδα. Πεκεηψλεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Γεχηεξνπ Οαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν κεηαδίδεη ζπρλά ζχληνκα δειηία εηδήζεσλ ζηα Αγγιηθά, Ρνπξθηθά θαη Αξκέληθα θαη φζνλ αθνξά ην Ρέηαξην Ξξφγξακκα, αλακεηαδίδεη θαζεκεξηλά ην Διιεληθφ θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ηνπ ΟΗΘ1. Αλ θαη ην Ξξψην Ξξφγξακκα θαίλεηαη λα αθηεξψλεη ιηγφηεξν ρξφλν ζε δειηία εηδήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζηαζκνχο, φπσο είρε παξαηεξεζεί ζε άιιεο ζπγθξίζεηο (Γξαθηθή Ξαξάζηαζε 3), παξνπζηάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ άιια ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα. Πρεηηθά κε ηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ, ζεκεηψλεηαη φηη ην ΟΗΘ2 δελ παξνπζηάδεη θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ θαη ηα ζχληνκα δειηία ηνπ είλαη ζηελ Αγγιηθή θαη Ρνπξθηθή κφλν. Δμαηξνπκέλνπ ηνπ ΟΗΘ2, ην ζχλνιν ησλ εκεξήζησλ ζχληνκσλ δειηίσλ ηνπ ΟΗΘ είλαη ην κεγαιχηεξν ζε δηάξθεηα απφ ηα ππφινηπα θαλάιηα (ζχλνιν 60 ιεπηά ζην ΟΗΘ1, 30 ιεπηά ζην SIGMA θαη ΑΛΡ1, 5 ιεπηά ζην MEGA). 23

24 1. ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ΡΙΚ Δηζεγήζεηο Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζηεθαλ θαη ηηο αλαιχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, θαηαιήγνπκε ζηηο αθφινπζεο εηζεγήζεηο: Δηζεγήζεηο Όζν αθνξά ηα δειηία εηδήζεσλ ζην ξαδηφθσλν, ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ ζε αξηζκφ θαη δηάξθεηα θαη λα γίλεη κηα κηθξή αλαζθφπεζε θαη αλαζεψξεζε ηεο νκάδαο πνπ εηνηκάδεη ηηο εηδήζεηο γηα θάζε δειηίν. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθεπρζεί ηπρφλ εηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ ίδησλ εηδήζεσλ δχν θνξέο. Δπίζεο, κε κείσζε ησλ σξψλ εηνηκαζίαο ησλ εηδήζεσλ ζα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ λέα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. Ππγθξίλνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ θεληξηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ηνπ ΟΗΘ κε ηα θεληξηθά δειηία εηδήζεσλ ησλ ηδησηηθψλ ζηαζκψλ, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ ΟΗΘ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ εηδήζεσλ θαη ηελ εκπινθή ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη δηαθφξσλ άιισλ θνξέσλ. Ππγθεθξηκέλα, ην ΟΗΘ ζα κπνξνχζε λα πηνζεηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πξνβνιήο εηδήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα δσληαλέο ζπδεηήζεηο, πξνβνιή βίληεν, θιπ. Δπίζεο θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεηαη ελαιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ παξνπζηαζηψλ, εηζαθνχνληαο ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θνηλνχ απφ ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ θεληξηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ηνπ ΟΗΘ ή φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο λα δίλεηαη έκθαζε ζε πεξηζζφηεξα ζέκαηα θαη λα απνθεχγνληαη νη επαλαιήςεηο εηδήζεσλ. 24

25 Κνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο 25

26 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Γηα ηνλ εληνπηζκφ κνληέισλ νξγαλσηηθήο δνκήο ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ άιινπο Νξγαληζκνχο Γεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο ζηνλ θφζκν, έρνπλ αληιεζεί θαη αμηνπνηεζεί πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο: Δπαθέο κε ζπλαδέιθνπο καο απφ ην δηεζλέο δίθηπν ηεο κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα απηφ. Έξεπλα ηχπνπ desktop κε αλαζθφπεζε ηζηνζειίδσλ άιισλ Νξγαληζκψλ Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο ζην δηαδίθηπν. Πρεηηθή πιεξνθφξεζε πνπ έρνπκε ιάβεη απφ ζηειέρε ηνπ ΟΗΘ. Θαηά ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ νξγαλσηηθήο δνκήο άιισλ Νξγαληζκψλ Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο έρνπκε επηθεληξσζεί ζηα πην θάησ ζέκαηα: Θεζκηθφ πιαίζην (λνκνζεζίεο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θηι.). Ξιαίζην δηαθπβέξλεζεο. Νξγαλσηηθή δνκή θαη ξφινη ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ / ηκεκάησλ. Γξακκέο αλαθνξάο (reporting lines) ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ / ηκεκάησλ. Πεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο αξηζκφο πιεζπζκνχ (ηειεζεαηέο, αθξναηέο), αξηζκφο κειψλ πξνζσπηθνχ, θηι. 26

27 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο - Διιάδα Ζ Διιεληθή Γεκφζηα Οαδηνηειεφξαζε (ΛΔΟΗΡ) φπσο πξφζθαηα έρεη κεηνλνκαζηεί (κέρξη πξφζθαηα ΔΟΡ) έρεη ηχρεη ζεκαληηθήο αλαδηνξγάλσζεο. Κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο ΛΔΟΗΡ πξνέξρνληαη απφ ρνξεγία απφ ην δεκφζην θαη ηα έζνδα απφ δηαθεκίζεηο. Κε βάζε ηε λέα νξγαλσηηθή δνκή ν λένο απηφο Νξγαληζκφο δηνηθείηαη απφ: Ρν Δπνπηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν είλαη επηακειέο κε εμαεηή ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα πεληαεηή κε αλαλεψζηκε ζεηεία θαη απνηειείηαη απφ ην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ηέζζεξα κέιε. Νη Γεληθνί Γηεπζπληέο θαη Γηεπζπληέο ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Ξξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ελψ νη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ρσξίδνληαη σο εμήο: Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηερνκέλνπ (Δηδήζεηο, Ρειεφξαζε, Οαδηνθσλία). Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθεξεηαθνχ θαη Ρνπηθνχ Ξεξηερνκέλνπ. Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο (Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, πεξεζίεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθκεηάιιεπζεο). Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερλνινγίαο (Ιεηηνπξγίαο, Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Ξιεξνθνξηθήο). 27

28 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο - Γεξκαλία Ρν ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), είλαη έλαο αλεμάξηεηνο κε θεξδνζθνπηθφο Νξγαληζκφο, ν νπνίνο ηδξχζεθε απφ φια ηα νκφζπνλδα θξάηε ηεο Γεξκαλίαο (νκφζπνλδα θξαηίδηα) θαη παξέρεη κφλν Ρειενπηηθέο ππεξεζίεο. Πην παξφλ ζηάδην ην ZDF ρξεκαηνδνηείηαη απφ αληαπνδνηηθά ηέιε ηειεφξαζεο θαη άιια δηαθεκηζηηθά έζνδα. Πην ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο ηεο Γεξκαλίαο (ZDF) θαζψο επίζεο θαη νη εμνπζίεο ηνπο ζε πςειφ επίπεδν. Δλδεηθηηθά ην Ππκβνχιην απαξηίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο: Ρν Ππκβνχιην Ρειεφξαζεο ( Television Council) ην νπνίν απαξηίδνπλ δηάθνξεο νκάδεο αηφκσλ (π.ρ. πνιηηηθέο δπλάκεηο, θπβέξλεζε, εθθιεζία, ζπληερλίεο, άιια ζπιινγηθά φξγαλα θηι). Ρν Ππκβνχιην απηφ έρεη ηηο εμνπζίεο λα εθιέγεη ην Γεληθφ Γηεπζπληή (Director General), λα εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα ζπκβνπιεχεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ην Ππκβνχιην ηειεφξαζεο έρεη ηελ εμνπζία ηεο εθινγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρα κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ Ρειεφξαζεο πνπ εθιέγνληαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παχνπλ λα είλαη κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ Ρειεφξαζεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Administrative Council) απαξηίδεηαη απφ 14 κέιε θαη έρεη ηηο εμνπζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επίβιεςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Νξγαληζκνχ. Board Composition 28

29 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Γεξκαλία (ζπλέρεηα) Πην ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο Γεκφζηαο Ρειεφξαζεο ηεο Γεξκαλίαο (ZDF). Ππγθεθξηκέλα, ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Νξγαληζκνχ απαξηίδεηαη απφ ηε Γηεπζπληηθή Νκάδα (Executive Management) ηελ νπνία απαξηίδνπλ ηξία άηνκα, ν Ξξφεδξνο, ν Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη ν Γηεπζπληήο Ιεηηνπξγηψλ. Αθνινχζσο ππάξρνπλ ηα αθφινπζα ηξία ηκήκαηα ππεχζπλα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νξγαληζκνχ: Γξαθείν Γηεχζπλζεο - Desk Officer/ Executive management Τεθηαθά θαλάιηα - Digital Channels Αλάπηπμε εξγαζηψλ - Business Development and Affiliates 29

30 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Ηηαιία Ζ RAI - Radiotelevisione italiana SpA είλαη ν εζληθφο Νξγαληζκφο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζε ηεο Ηηαιίαο, θαη ππάγεηαη ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. Ζ RAI ιεηηνπξγεί ζήκεξα έλα κεγάιν αξηζκφ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, πνπ εθπέκπνπλ κέζσ ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο κεηάδνζεο (15 ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά θαλάιηα 7 ζε εζληθφ επίπεδν). Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ξαδηνηειενπηηθφο θνξέαο ηεο ρψξαο θαη αληαγσλίδεηαη κε ηε Mediaset, ηε Telecom Italia Media, θαη ηε Sky Italia - θαζψο θαη ηα εκπνξηθά δίθηπα ξαδηνθψλνπ. Ζ RAI έρεη έλα ζρεηηθά πςειφ ηειενπηηθφ κεξίδην αθξνακαηηθφηεηαο (33,8%). Ρα κηζά απφ ηα έζνδα ηεο RAI πξνέξρνληαη απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη ηα ππφινηπα απφ ηελ πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ. Πην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο RAI ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζε ππεξεζίεο / ηκήκαηα: Ρκήκα Ρειεφξαζεο (TV Division) Ρκήκα Οαδηνθψλνπ (Radio Division) Δκπνξηθφ ηκήκα (Commercial Division) Ρκήκα θαηλνηνκίαο/λέσλ ππεξεζηψλ (New media Division) Ρκήκα παξαγσγήο θαη κεηαδφζεσλ (Broadcasting and DTT division) Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ππάξρεη θαη ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Ρειεφξαζεο θαη ηνπ Οαδηνθψλνπ θαζψο επίζεο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ δεκφζηεο ζρέζεηο, αγνξέο θαη γεληθφηεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νξγαληζκνχ. 30

31 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Ζλσκέλν Βαζίιεην Ρν BBC (Βξεηαληθή Γεκφζηα Οαδηνηειεφξαζε) είλαη ν παιαηφηεξνο εζληθφο ξαδηνηειενπηηθφο νξγαληζκφο ηνπ θφζκνπ θαη ν κεγαιχηεξνο ζηνλ θφζκν, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε πεξίπνπ ππαιιήινπο. Ρν BBC ιεηηνπξγεί ζηε βάζε άδεηαο ε νπνία παξαρσξείηαη ζε απηφ θαη ζηε βάζε ζπκθσλίαο κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Σψξαο. Ν Νξγαληζκφο ρξεκαηνδνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ εηήζην αληαπνδνηηθφ ηέινο ηειεφξαζεο (TV license fee) θαη ην νπνίν ρξεψλεηαη ζε φια ηα λνηθνθπξηά, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνδήπνηε είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα λα ιακβάλνπλ δσληαλέο ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Ρν χςνο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζνξίδεηαη εηεζίσο απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε θαη ζπκθσλείηαη απφ ην Βξεηαληθφ Θνηλνβνχιην γηα πεξίνδν έμη εηψλ. 31

32 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Ζλσκέλν Βαζίιεην (ζπλέρεηα) BBC Trust Ν Νξγαληζκφο (BBC) επνπηεχεηαη απφ ην BBC Trust δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ θξαηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ Γεληθή δηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ην BBC Trust θαη είλαη ν Editor-in-Chief ν νπνίνο πξνεδξεχεη ηνπ Executive Board ηνπ BBC. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ BBC Trust είλαη νη αθφινπζεο: 1. Θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ BBC. 2. Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (Executive Board) ηνπ BBC κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ. 3. Γηνξηζκφο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή (Editor-in-Chief). Ρα κέιε ηνπ BBC Trust είλαη 12 ζε αξηζκφ θαη δηνξίδνληαη απφ ην βξεηαλφ κνλάξρε κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο ησλ ππνπξγψλ ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Πεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κέιε απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ άηνκα απφ φια ηα θξάηε κέιε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Αγγιία, Πθσηία, Νπαιία, Βφξεηα Ηξιαλδία) γηα ζθνπνχο εθπξνζψπεζεο ηνπο. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή - Executive Board Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ζπλέξρεηαη κία θνξά ην κήλα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ην BBC Trust. Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ BBC (Editor-in-Chief). Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε. Ρα κε εθηειεζηηθά κέιε θαζνξίδνληαη απφ ην BBC Trust θαη πξνέξρνληαη απφ άιιεο εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο. Ρελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπκπιεξψλνπλ ηα εθηειεζηηθά κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηεπζπληηθή νκάδα ηνπ BBC (Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη επηθεθαιείο ησλ θχξησλ ηκεκάησλ ηνπ Νξγαληζκνχ). Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ππνζηεξίδεηαη ζην ξφιν ηεο απφ κηα ζεηξά νκάδσλ / επηηξνπψλ νη νπνίεο παξέρνπλ ζπλερή πιεξνθφξεζε γηα ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Γηεπζπληηθή Οκάδα - Management Board Ζ Γηεπζπληηθή Νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ Νξγαληζκνχ κε βάζε ηνπο φξνπο εληνιήο πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ζ νκάδα απηή ζπλεδξηάδεη ηξεηο θνξέο ην κήλα θαη απαξηίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Νξγαληζκνχ. Πηηο ζπλεδξίεο απηέο παξαθνινπζνχληαη ε πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ/εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα κε βάζε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ιακβάλνληαη κέηξα γηα επίηεπμε ηνπο κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Νξγαληζκνχ. 32

33 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Ζλσκέλν Βαζίιεην (ζπλέρεηα) Σκήκα Television Division Ρειεφξαζε Radio Division - Οαδηφθσλν News Group Δηδήζεηο θαη Δπίθαηξα Future Media Άιια Κέζα επηθνηλσλίαο BBC North Group Δπηρεηξεζηαθφ Ρκήκα Finance and Business Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο Αξκνδηόηεηεο /Καζήθνληα Ρν ηκήκα ηειεφξαζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο αλάζεζεο θαη παξαγσγήο πξνγξακκάησλ θαζψο επίζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Κνπζείνπ θαη ηνπ Αξρείνπ ηνπ BBC. Ρν ηκήκα Οαδηνθψλνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην BBC Radio θαζψο επίζεο θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ κνπζηθή ζην BBC Online, ηα κνπζηθά πξνγξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο ηνπ BBC, κνπζηθέο εθδειψζεηο θαη ηηο πνιπάξηζκεο νξρήζηξεο (π.ρ. Φηιαξκνληθή ηνπ BBC). Ρν ηκήκα Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ ηνπ Νξγαληζκνχ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε κεηάδνζε ησλ εηδήζεσλ θαη επηθαίξσλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλή επίπεδν ηφζν ζηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαζψο επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν. Ρν ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα φια ηα άιια ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο φπσο BBC Online, BBC iplayer, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ κέζσ ηνπ ηνκέα BBC Έξεπλαο & Αλάπηπμεο. Ζ BBC North Group είλαη ην επηρεηξεζηαθφ ηκήκα ππεχζπλν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζηε βάζε ηνπ BBC ζην MediaCityUK. Νη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα φπσο ην BBC Sport, CBBC CBeebies θαη ην BBC Radio 5 Live θαζψο επίζεο θαη ην BBC Learning. Δπηπξφζζεηα, ην ηκήκα απηφ έρεη ηελ επζχλε ηεο επίβιεςεο ηεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ηφζν γηα ηελ ηειεφξαζε φζν θαη ην ξαδηφθσλν. Νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Νξγαληζκνχ, ηεο Γηεχζπλζεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ηεο είζπξαμεο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο εηνηκαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 33

34 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο - Σατιάλδε Ζ Γεκφζηα Οαδηνηειεφξαζε ηεο Ρατιάλδεο έρεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θξαηηθνχ Νξγαληζκνχ αιιά δηαηεξεί, κε βάζε ηε λνκνζεζία πνπ ηε δηέπεη, ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Ν Νξγαληζκφο απηφο έρεη ζπζηαζεί πξφζθαηα (2008) θαη έρεη ηελ αθφινπζε νξγαλσηηθή δνκή. 34

35 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Κνληέιν Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Σατιάλδε (ζπλέρεηα) Ν Νξγαληζκφο δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Board of Governors) θαη έρεη ηεηξαεηή ζεηεία. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ελλεακειέο θαη έρεη ηα εμήο θαζήθνληα: Έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ζηνρνζέηεζε. Δπίβιεςε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. Πχληαμε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο. Θαζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα. Γηνξηζκφο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαζψο επίζεο θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Board of Governors) δηνξίδεηαη απφ ηε 15-κειή επηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη απφ άηνκα πνπ ηπγράλνπλ δεκφζηαο αλαγλψξηζεο θαζψο επίζεο θαη κέιε επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηα νπνία έρνπλ γλψζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έρνπλ ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Γηα ζθνπνχο ζπληνληζκνχ θαζψο επίζεο θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δπηπξφζζεηα γηα ζθνπνχο δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο ν Νξγαληζκφο: Θαηαζέηεη ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη ηε Γεξνπζία. πφθεηηαη ζε άιινπο ειέγρνπο απφ ηελ Διεγθηηθή πεξεζία ηεο ρψξαο θαζψο επίζεο θαη άιινπο αλεμάξηεηνπο θνξείο γηα ζέκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Νξγαληζκνχ, θαίλεηαη φηη ζηεξίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηξείο ππιψλεο / ηνκείο νη νπνίνη ζπληνλίδνληαη απφ ηξείο δηαθνξεηηθνχο Αλαπιεξσηέο Γεληθνχο Γηεπζπληέο: Σκήκα Δηδήζεηο θαη Ξξνγξάκκαηα (News and Programs) Γηνίθεζε θαη Ιεηηνπξγίεο Administration and Operations Έξεπλα θαη Αλάπηπμε - Public Media Development Αξκνδηόηεηεο /Καζήθνληα Πην ηκήκα απηφ ππάγνληαη νη ππεξεζίεο Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα/εθπνκπέο. Πην ηκήκα απηφ ππάγνληαη κεηαμχ άιισλ νη ππεξεζίεο Οαδηνθψλνπ, Ρειεφξαζεο, Ρερληθέο, Νηθνλνκηθέο, Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Λνκηθέο. Πην ηκήκα απηφ ππάγνληαη κεηαμχ άιισλ ππεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. 35

36 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Γεληθέο δηαπηζηώζεηο από ηελ αμηνιόγεζε ησλ κνληέισλ Κε βάζε ηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ νξγαλσηηθψλ κνληέισλ δηαθφξσλ Νξγαληζκψλ Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο έρνπκε θαηαιήμεη ζηηο πην θάησ βαζηθέο δηαπηζηψζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ Νξγαληζκψλ απηψλ. Θέκαηα Γεληθέο δηαπηζηώζεηο Ση επηηπγράλεηαη Γηαθπβέξλεζε Ύπαξμε Ππκβνπιίνπ Ρειεζεαηψλ/Αθξναηψλ ζην νπνίν εθπξνζσπνχληαη ηα πιείζηα θνηλσληθά ζχλνια ηνπ ηφπνπ θαη είλαη ππεχζπλν λα εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θαζνξηζκφο κέγηζηνπ πνζνζηνχ εθπξνζψπεζεο ηνπ θξάηνπο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κε πνζνζηφ πεξίπνπ γχξσ ζην 1/3 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ύπαξμε αλεμάξηεηνπ Φνξέα ν νπνίνο επηβιέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηερλνθξαηηθή νκάδα. Θεζκνζεηεκέλν πιαίζην (λνκνζεζία) πνπ παξέρεη ζηε Γεκφζηα Οαδηνηειεφξαζε αλεμαξηεζία απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Έιεγρνο & Ξαξαθνινχζεζε Δπζχλε & ινγνδνζία Γηαθάλεηα Αλεμαξηεζία Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνζηήξημε Γεληθνχ Γηεπζπληή Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνζηεξίδεηαη ηερλνθξαηηθά απφ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε ιήςε έγθαηξσλ θαη νξζψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Νξγαληζκφ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηελ επζχλε γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζεηεία ηνπ ε νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαεηήο. Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο έρεη ζεηεία ίζε κε ηα έηε εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ πνπ ζέηεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νχησο ψζηε λα είλαη ππφινγνο. Ύπαξμε ζέζεο Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γηεπζπληή πνπ ζπληνλίδεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο / εξγαζίεο ησλ ηκεκάησλ θαη παξέρεη ππνζηήξημε ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ν νπνίνο αζρνιείηαη κε άιια πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Νξγαληζκφ. Δπειημία πνζηήξημε πινπνίεζεο Πηξαηεγηθήο Δπζχλε & ινγνδνζία Ιήςε απνθάζεσλ πνζηήξημε πινπνίεζεο Πηξαηεγηθήο Δπζχλε & ινγνδνζία Ιήςε απνθάζεσλ Νξγαλσηηθή δνκή Ζ Νξγαλσηηθή δνκή βαζίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξεηο ππιψλεο; Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο, Δηδήζεηο θαη Δπίθαηξα, Ρειεφξαζε θαη Οαδηφθσλν, Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. Ρν ηκήκα Δκπνξηθψλ πεξεζηψλ έρεη ηελ απηνλνκία ηνπ νχησο ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε επειημία πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Δπειημία Έιεγρνο & Ξαξαθνινχζεζε Ιήςε απνθάζεσλ Πηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο Πηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε καθξνρξφλην νξίδνληα (πέξαλ ησλ 4 εηψλ). Θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ ζηφρσλ θαη πιάλνπ πινπνίεζεο απηψλ κε απζηεξά ρξνλνδηαγξάκκαηα ζηα νπνία αζθείηαη έιεγρνο θαη επνπηεία ζε δχν επίπεδα (Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, Αλεμάξηεηνο Φνξέαο). πνζηήξημε πινπνίεζεο Πηξαηεγηθήο Δπζχλε & ινγνδνζία Ιήςε απνθάζεσλ Έιεγρνο & Ξαξαθνινχζεζε 36

37 2. Μνληέια Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο Γεληθέο Δηζεγήζεηο Κε βάζε ηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ νξγαλσηηθψλ κνληέισλ δηαθφξσλ Νξγαληζκψλ Γεκφζηαο Οαδηνηειεφξαζεο έρνπκε θαηαιήμεη ζηηο πην θάησ καθξνπξφζεζκεο εηζεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ Νξγαληζκνχ. Θέκαηα Δηζεγήζεηο Γηαθπβέξλεζε Ζ ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε αλεμαξηεζία απφ ην θξάηνο. Δλδεηθηηθά ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κέγηζην πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απφ ην Θξάηνο θαζψο επίζεο θαη πνζνζηά. Θα κπνξνχζε λα ζπζηαζεί Ππκβνχιην Ρειεζεαηψλ/Αθξναηψλ ζην νπνίν λα εθπξνζσπνχληαη ηα πιείζηα θνηλσληθά ζχλνια ηνπ ηφπνπ. Ρν Ππκβνχιην απηφ κπνξεί λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Δγθαζίδξπζε νκάδαο / επηηξνπήο πνπ λα έρεη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο Οαδηνηειεφξαζεο γηα ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ Νκάδα απηή κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ ηελ αλψηαηε Γηεπζπληηθή νκάδα ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ε νπνία ζα παξέρεη ζπλερή ελεκέξσζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα δηάθνξα ζέκαηα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμνπζία γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή κε βάζε ηνπο φξνπο εληνιήο πνπ έρεη ιάβεη (Πηξαηεγηθή θαη Πηφρνη ηνπ Νξγαληζκνχ). πνζηήξημε Γεληθνχ Γηεπζπληή Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα έρεη ζεηεία φζε θαη ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζέηεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νχησο ψζηε λα είλαη ππφινγνο γηα ην έξγν πνπ δηεθπεξαηψλεη. Γεκηνπξγία Νκάδαο πνπ λα παξέρεη ππνζηήξημε / βνήζεηα ζην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ Νκάδα απηή κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ρκεκάησλ. Νξγαλσηηθή δνκή Πχκπηπμε ηκεκάησλ ζε ππιψλεο ησλ βαζηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Νξγαληζκνχ γηα επίηεπμε ζπλεξγηψλ θαζψο επίζεο θαη θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νξγαληζκνχ. Πηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο Θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε καθξνρξφλην νξίδνληα (πέξαλ ησλ 4 εηψλ). Θαζνξηζκφο κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ επνπηεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζε δπν επίπεδα, ηφζν ζε επίπεδν Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο επίζεο θαη ζε αλψηεξν επίπεδν (π.ρ. πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Αλεμάξηεηνο Φνξέαο, θηι.). 37

38 Θξηηήξηα ρεδηαζκνύ λέαο Οξγαλσηηθήο Γνκήο 38

39 3. Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο Θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο Νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε θξηηεξίσλ πνπ λα πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα θαη λα επηθέξνπλ νθέιε ζηνλ Νξγαληζκφ. Πηνλ πην θάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα ηα νπνία ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο (φρη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο). Α/Α Κξηηήξην Δπεμήγεζε 1 Δπζχλε & ινγνδνζία Θαζνξηζκφο μεθάζαξσλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ θαζψο επίζεο θαη μεθάζαξσλ γξακκψλ αλαθνξάο. Ινγνδνζία απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα/ ππεχζπλα άηνκα γηα ηα ζέκαηα ππφ ηελ επζχλε ηνπο. 2 Ιήςε απνθάζεσλ Γηαζθάιηζε φηη νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ην αξκφδην ηκήκα/άηνκν θαη ην θαηάιιειν επίπεδν ηεξαξρίαο. 3 Έιεγρνο & Ξαξαθνινχζεζε 4 Δζηίαζε ζηνλ «πειάηε» 5 Ππλέξγεηεο, ηερλνγλσζία, θφζηνο θαη απνδνηηθφηεηα εξγαζηψλ 6 Αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ 7 πνζηήξημε πινπνίεζεο Πηξαηεγηθήο Απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή εξγαζηψλ. Απνηειεζκαηηθφ θάζκα ειέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο (span of control) θαη παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ. Ξειαηνθεληξηθή δνκή (Customer focus) πνπ λα ππνβνεζά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ «πειαηψλ» ηνπ Νξγαληζκνχ (π.ρ. ηειεζεαηέο, αθξναηέο). Δπίηεπμε ζπλεξγεηψλ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απνθπγή επαλάιεςεο εξγαζίαο (duplication of duties) θαη γξαθεηνθξαηίαο. Δπειημία ψζηε ν Νξγαληζκφο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε κειινληηθέο αιιαγέο. Αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή εξγαζηψλ. Αλάπηπμε θαη αλέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ππνζηεξίδεη ην φξακα, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ιακβάλεη ππφςε πθηζηάκελνπο θαη λένπο πεξηνξηζκνχο θαη πξνθιήζεηο. 39

40 3. Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο Αμηνιόγεζε πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο Ξην θάησ παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο ζε ζρέζε κε ηα επηά θξηηήξηα. Όζν πην ζθηαζκέλνο είλαη ν θχθινο, ηφζν πεξηζζφηεξν ε δνκή ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θχθινο είλαη ζθηαζκέλνο ιηγφηεξν απφ ηα ¾ ηνπ, δελ ζεσξείηαη φηη ην θξηηήξην επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Α/Α Κξηηήξην Τθηζηάκελε δνκή ρόιηα 1 Δπζχλε & ινγνδνζία 2 Ιήςε απνθάζεσλ 3 Έιεγρνο & Ξαξαθνινχζεζε 4 Δζηίαζε ζηνλ «πειάηε» Νη ξφινη θαη επζχλεο κεηαμχ πεξεζηψλ/ Ρκεκάησλ δελ είλαη μεθάζαξνη ή/ θαη δελ είλαη μεθάζαξν πνηα πεξεζία/ Ρκήκα / Ρνκέαο είλαη ππεχζπλε/νο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Δπηπξφζζεηα δελ έρνπλ θαζνξηζηεί δείθηεο απφδνζεο γηα ηηο δηάθνξεο πεξεζίεο/ Ρνκείο έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε απαηηνχκελε ινγνδνζία απφ ηνπο πεχζπλνπο ησλ πεξεζηψλ/ Ρνκέσλ. πάξρεη ζπγθεληξσηηζκφο ζηα αλψηεξα επίπεδα ηεο Γηεχζπλζεο ζρεηηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ρν γεγνλφο απηφ πηζαλφ λα νδεγεί ζε θαζπζηεξήζεηο θαη λα επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Νξγαληζκνχ. Νη αθππεξεηήζεηο Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή) πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία έηε ζην ΟΗΘ θαη ε κε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα νη πεξεζίεο απηέο λα ιεηηνπξγνχλ ζην παξφλ ζηάδην κε αλαπιεξσηέο. Ρν γεγνλφο απηφ πηζαλφ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπγθέληξσζε πνιιψλ επζπλψλ ζην επίπεδν ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή γεγνλφο πνπ δελ βνεζά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε γξήγνξε ιήςε απνθάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε κεραληζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΟΗΘ δελ βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ πθηζηάκελε δνκή θαη ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην δελ ππνζηεξίδεη ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ ηελ εζηίαζε ζηνλ «πειάηε». Δπηπξφζζεηα, ε Γηεχζπλζε δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε επίθεληξν ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ (π.ρ. ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΗΘ γηα ζπλερή ελεκέξσζε ησλ εηδήζεσλ θαη επηθαίξσλ, θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζην ηξίπηπρν πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ, ςπραγσγία θαη εηδήζεηο). 40

41 3. Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο Αμηνιόγεζε πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο (ζπλέρεηα) Κξηηήξην 5 Ππλέξγεηεο, ηερλνγλσζία, θφζηνο θαη απνδνηηθφηεηα εξγαζηψλ 6 Αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ 7 πνζηήξημε πινπνίεζεο Πηξαηεγηθήο Τθηζηάκελε δνκή ρόιηα πάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ζέκαηα παξφκνηαο θχζεο δηεθπεξαηψλνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεξεζίεο/ Ρνκείο. Ρν γεγνλφο απηφ δελ βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο θαη ζηελ εμεηδίθεπζε θαζψο επίζεο πηζαλφ λα απμάλεη θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Ζ πθηζηάκελε δνκή δελ επηηπγράλεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Νξγαληζκνχ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ πθηζηάκελε δνκή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί εχθνια ελαιιαμηκφηεηα πξνζσπηθνχ. Δπηπξφζζεηα, ε δνκή δελ παξέρεη νπζηαζηηθά πεξηζψξηα γηα αλέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ πθηζηάκελε δνκή δελ ππνζηεξίδεη ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Νξγαληζκνχ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε/πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ πθηζηάκελε δνκή θαίλεηαη λα κελ ηθαλνπνηεί αξθεηά απφ ηα θξηηήξηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή νξγαλσηηθή δνκή. Υο εθ ηνχηνπ, επηβεβαηψλεηαη ε αλάγθε γηα επαλεμέηαζε ηεο δνκήο θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ Νξγαληζκνχ κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη θαιχηεξα, φζν ην δπλαηφ πην πνιιά απφ ηα πην πάλσ θξηηήξηα. 41

42 Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΗΘ ( To-Be ) 42

43 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΗΘ Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΟΗΘ. Ζ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ζην παξφλ ζηάδην, παξακέλεη θελή θαη αλαπιεξψλεηαη απφ ην Γηεπζπληή Ρερληθψλ πεξεζηψλ. Δπίζεο, ζην παξφλ ζηάδην ηα ηκήκαηα Οαδηνθσληθψλ θαη Κνπζηθψλ Ξξνγξακκάησλ, Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο, Πηήξημεο Ξαξαγσγήο θαη Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ ιεηηνπξγνχλ κε Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή. Νη εηζεγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηεο ζπλέλσζεο ππεξεζηψλ / ηκεκάησλ / δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ κέζσ αγνξάο ππεξεζηψλ. Πεκεηψλεηαη επίζεο, φηη νη εηζεγήζεηο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη ε αξίζκεζε ηνπο δελ δεηθλχεη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 43

44 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 1 44

45 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 1 Ζ πξψηε εηζήγεζε αθνξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηκήκαηνο Πηήξημεο Ξαξαγσγήο θαη ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηα ηκήκαηα Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο θαη Ρερληθέο πεξεζίεο. Νη νκάδεο πνπ ζηειερψλνπλ ην ηκήκα Πηήξημε Ξαξαγσγήο ζην παξφλ ζηάδην θαίλνληαη ζην Πρεδηάγξακκα 2. Όπσο καο έρεη επεμεγεζεί απφ ηε δηεχζπλζε, ζηφρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηήξημε θαηά ηελ παξαγσγή πξνγξακκάησλ. Βάζεη απηνχ, ην ηκήκα έρεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Πηήξημεο Ξαξαγσγήο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε «Γεκηνπξγηθέο» θαη «Ρερληθέο» θαη λα κεηαθεξζνχλ ζηα ηκήκαηα Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ σο αθνινχζσο: 45

46 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 1 (ζπλέρεηα) Πην παξφλ ζηάδην ην ηκήκα Πηήξημεο Ξαξαγσγήο δελ έρεη Γηεπζπληή θαη ηε ζέζε ηνπ αλαπιεξψλεη ν Γηεπζπληήο Ρερληθψλ πεξεζηψλ. Πηα ζρεδηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε Νξγαλσηηθή Γνκή ησλ Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ ζήκεξα θαη ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο ζα αλαιάβνπλ κε βάζε ηελ εηζήγεζε καο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν δηαρσξηζκφο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ελδεηθηηθφο θαη πξνηείλεηαη ζηε βάζε ηεο κειέηεο καο θαη ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ είρακε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ Νξγαληζκνχ. Θχξηνο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζπλεξγεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί θαη ην ελδερφκελν αγνξάο θάπνησλ ππεξεζηψλ αθνχ εληνπηζηνχλ νη ηνκείο θαη γίλεη κειέηε θφζηνπο Vs νθέινπο. Ξηζαλνί ηνκείο αγνξά ππεξεζηψλ ζην ηκήκα Ξξνγξάκκαηα Ρειεφξαζεο είλαη: κεηαθξαζηέο, θηλεκαηνγξαθηζηέο, καθηγηέξ, θνκκσηέο, ελδπκαηνιφγνη, θιπ. 46

47 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 1 (ζπλέρεηα) Αθνινχζσο, πξνηείλνπκε φπσο ζην ηκήκα Ρερληθψλ πεξεζηψλ κεηαθεξζνχλ νη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Πηήξημεο Ξαξαγσγήο θαζψο επίζεο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ. Ρν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα κεηαθεξζεί ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε ζηφρν (ζε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί πιεφλαζκα) λα δηαηεξεζνχλ ηα άηνκα κε ηηο αλαγθαίεο δεμηφηεηεο θαη ηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. Βαζηδφκελνη ζηα επξήκαηα καο, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζην Ξαξαδνηέν 1, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν ηε δεκηνπξγία θαη ζηειέρσζε ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο. Ξηζαλέο αλαγθαίεο δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα άηνκα ηα νπνία ζα ζηειερψζνπλ ηνλ ηνκέα απηφ αθνξνχλ θπξίσο ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, πξνηείλνπκε θαη ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (Research and Development), ν νπνίνο λα έρεη σο απνζηνιή ηνπ ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ ζηελ επξχηεξε αγνξά γηα αλάπηπμε ηνπ ΟΗΘ. Όπσο αλαθέξακε θαη πην πξηλ, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί θαη ην ελδερφκελν αγνξάο θάπνησλ ππεξεζηψλ αθνχ εληνπηζηνχλ νη ηνκείο θαη γίλεη κειέηε θφζηνπο Vs νθέινπο. Ξηζαλνί ηνκείο αγνξά ππεξεζηψλ ζην ηκήκα Ρερληθψλ πεξεζηψλ είλαη: πιεξνθνξηθή, κειέηεο πνκπψλ & εγθαηαζηάζεσλ, θιπ. 47

48 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 1 (ζπλέρεηα) Ζ θαηάξγεζε ηνπ ηκήκαηνο Πηήξημεο Ξαξαγσγήο θαη ε απνξξφθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηηο δχν άιιεο πεξεζίεο (φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ ζα επηθέξεη ηα πην θάησ νθέιε ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Νξγαληζκνχ: Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ θαη απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο. Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε ζπλεξγηψλ. Θαζνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε κεηξίζηκσλ ζηφρσλ / θαιχηεξνο έιεγρνο θαη πξνψζεζε ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε αγνξάο ππεξεζηψλ. Απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Έξεπλα γηα πηζαλή απηνκαηνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ηκεκάησλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλαδηνξγάλσζε ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γεληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσζηψλ αηφκσλ ζηηο ζσζηέο ζέζεηο. Δηζαγσγή ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο (timesheet) γηα έιεγρν ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηειενπηηθψλ παξαγσγψλ, φζν αθνξά ηαρχηεηα θαη επειημία (π.ρ. θηλεκαηνγξαθηζηέο, ζπλεξγεία παξαγσγήο, θνκκσηέο, καθηγηέξ). Δπίηεπμε θαιχηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγψλ ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ, αθνχ νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο πξνηίζεληαη λα δηνηθνχληαη απφ ίδηνπο ππεχζπλνπο ηκεκάησλ / δηεπζπληέο. Δπίζεο, επίιπζε ηνπ ζέκαηνο έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζην παξφλ ζηάδην φζν αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. 48

49 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 2 49

50 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 2 Ζ δεχηεξε εηζήγεζε αθνξά ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγεη θαζψο επίζεο θαη ηελ αγνξά ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Δκπνξηθφ ηνκέα. Ζ πεξεζία ζην παξφλ ζηάδην δηνηθείηαη απφ ην Γηεπζπληή Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη δηαρσξίδεηαη ζηνλ Νηθνλνκηθφ θαη Δκπνξηθφ Ρνκέα. Όπσο καο έρεη επεμεγεζεί ζηηο δηάθνξεο ζπλαληήζεηο καο κε ηε δηεχζπλζε, ζην παξφλ ζηάδην ην πξνζσπηθφ κεηαμχ άιισλ αζρνιείηαη θπξίσο κε: Ρελ εηνηκαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ Ρελ εηνηκαζία πεξηνδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη εθζέζεσλ/αλαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ Νξγαληζκνχ Ρελ θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα, ηφζν ζηνλ Νηθνλνκηθφ (π.ρ. ζπληάμεηο, θαηαρψξεζε εζφδσλ / εμφδσλ, κηζζνί) φζν θαη ζηνλ Δκπνξηθφ Ρνκέα (π.ρ. θαηαρψξεζε δηαθεκίζεσλ ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ). Ρν λέν ζχζηεκα ςεθηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζχληνκα ζα απηνκαηνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ δηαθεκίζεσλ. Ρν γεγνλφο φηη ν Δκπνξηθφο θαη Νηθνλνκηθφο ηνκέαο αλήθνπλ ζην ίδην ηκήκα, πηζαλφ λα παξνπζηάδεη ζέκαηα δηαρσξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ (segregation of duties). Δπηπξφζζεηα, παξαηεξψληαο ηα πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ππεξεζία απηή, έρεη δηαπηζησζεί φηη πνιινί απφ απηνχο έρνπλ πξνζφληα ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ αζρνινχληαη. 50

51 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 2 (ζπλέρεηα) Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνπκε θαη ηα πηζαλά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο: Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο Απηνκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ (π.ρ. ζπληάμεηο, θαηαρψξεζε εζφδσλ / εμφδσλ, κηζζνί, θαηαρψξεζε δηαθεκίζεσλ ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ). Πε ζπλέρεηα ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ, απνδέζκεπζε ησλ αηφκσλ πνπ ζην παξφλ ζηάδην απαζρνινχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ θαη παξαρψξεζε επθαηξίαο λα απαζρνιεζνχλ κε λέεο ππεξεζίεο / δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθή αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί Δμέηαζε ηνπ ελδερφκελνπ αγνξάο ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηνλ Δκπνξηθφ ηνκέα Γεληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, ζε ζρέζε κε ηα πθηζηάκελα ηνπο θαζήθνληα ζην ηκήκα. Αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Όθεινο - Γηαηί ην πξνηείλνπκε Κείσζε θφζηνπο Δηζαγσγή λέσλ ππεξεζηψλ Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο Αμηνπνίεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ βειηηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ Κείσζε θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ Γηεπζπληή Νηθνλνκηθνχ Ρνκέα Βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δκπνξηθνχ ηνκέα αχμεζε εζφδσλ Δμάιεηςε ηεο αλάγθεο γηα πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ηνπ Ξξψηνπ Ιεηηνπξγνχ ζην ηκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ 51

52 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 2 (ζπλέρεηα) Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο (ζπλέρεηα) Αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ ζην ηκήκα ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ Νξγαληζκνχ (π.ρ. εηζαγσγή ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα) κε ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθψλ ηνπ ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο ή αγνξά ππεξεζηψλ. Όθεινο - Γηαηί ην πξνηείλνπκε Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ΟΗΘ - Αμηνιφγεζε παξαγφκελνπ έξγνπ Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο Θαζνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε κεηξίζηκσλ ζηφρσλ Ππλερήο έιεγρνο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο Ξαξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ Γηεμαγσγή έξεπλαο γηα εμεχξεζε ηξφπνπ κείσζεο ηνπ κεγάινπ αλαινγηζηηθνχ ειιείκκαηνο ζην Ρακείν Ππληάμεσο ην νπνίν επηδεηλψλεηαη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία έηε ιφγσ αθππεξεηήζεσλ θαζψο επίζεο θαη ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ (π.ρ. κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ κεηξίζηκσλ ζηφρσλ) Κείσζε ειιείκκαηνο / ζπζηεκαηηθή επίβιεςε γηα ηελ κε επηδείλσζε ηνπ 52

53 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 3 53

54 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 3 Ζ Ρξίηε εηζήγεζε αθνξά ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο πεξεζίαο «Ξξνζσπηθνχ θαη Γηνίθεζεο» θαη ηελ κεηνλνκαζία ηεο ζε «πεξεζία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνίθεζεο» κε ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο θαη ηκήκαηα: Λνκηθφο Ρνκέαο Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ Ρνκέαο Αζθάιεηαο θαη γείαο Ρνκέαο Κηζζνδνζίαο Ρνκέαο Δξγαηηθψλ Πρέζεσλ. Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο πεξεζίαο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνίθεζεο ελδπλακψλεηαη κε ηνλ Λνκηθφ Ρνκέα, Ρνκέα Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ κεηαθνξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο Κηζζνδνζίαο απφ ηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνπκε θαη ηα πηζαλά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο: Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηεο εηζαγσγήο επηπξφζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο π.ρ. έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο πξνζσπηθνχ, θιπ. Γηεμαγσγή ηαθηηθψλ ειέγρσλ γηα εμέηαζε ηνπ αλ γίλεηαη ε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο Αζθάιεηαο θαη γείαο. Γηεμαγσγή ηεο αλάινγεο εθπαίδεπζεο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ππαιιήινπο Όθεινο - Γηαηί ην πξνηείλνπκε Βειηίσζε ηεο γεληθήο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ Αζθάιεηα θαη γεία ηνπ ΟΗΘ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ 54

55 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 3 (ζπλέρεηα) Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο Δκπινπηηζκφο ησλ εθαξκνγψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ πθηζηάκελνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα λα πεξηιακβάλεη ηελ κεραλνγξάθεζε ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα / ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο φπσο ην πξνηείλνπκε πην πάλσ) Αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αμηνπνίεζε ηνπο ζηηο αλάινγεο ζέζεηο. Θαζνξηζκφο αηφκνπ ην νπνίν ζα έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηελ επίβιεςε ησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο ππεξεζηψλ (π.ρ. ππεξεζίεο εκπνξηθνχ πεξηερνκέλνπ θηι) Θαζνξηζκφο ηνκέα Δξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην πξνηεηλφκελν νξγαλφγξακκα κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε νκαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγνδνηνπκέλσλ. Γηεθπεξαίσζε κηζζνδνζίαο ζηε βάζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Αμηνιφγεζε θαη αλαλέσζε ησλ πθηζηάκελσλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. Ξεηζαξρηθφο Θψδηθαο, Πρέδηα πεξεζίαο) αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ηνπ ΟΗΘ Όθεινο - Γηαηί ην πξνηείλνπκε Γηακφξθσζε θαη αλάινγε βειηίσζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ κε βάζε ηνλ φγθν εξγαζίαο Δπθνιφηεξνο εληνπηζκφο αλαγθψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ Απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ Πθαηξηθή επίβιεςε θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζπκβνιαίσλ κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο Γηαθχιαμε θαη πξναγσγή νκαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ Ξξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο ηνπο Θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε ηνπ ΟΗΘ Αλαλέσζε ησλ Πρεδίσλ πεξεζίεο Θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΗΘ Δηζαγσγή κεραληζκνχ θαηαρψξεζεο δεηεκάησλ / πξνβιεκάησλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη επίιπζε ηνπο εληφο εχινγσλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα / ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο φπσο ην πξνηείλνπκε πην πάλσ) Δλδπλάκσζε ηεο νκάδαο πνπ αζρνιείηαη κε λνκηθά ζέκαηα κε κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζνληνχρσλ δηθεγφξσλ / λνκηθψλ ζπκβνχισλ ή πεξαηηέξσ αγνξά ππεξεζηψλ Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ Γεληθή ελδπλάκσζε ηνπ ΟΗΘ ζε λνκηθά ζέκαηα Δηζαγσγή πιάλνπ δηαδνρήο θαη αληηθαηάζηαζεο ζηειερψλ Γηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΟΗΘ 55

56 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 4 56

57 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 4 Ζ ηέηαξηε εηζήγεζε αθνξά ηα ηκήκαηα Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο, Οαδηνθψλνπ θαη Κνπζηθψλ Ξξνγξακκάησλ, θαη Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ. Ρα ηξία απηά ηκήκαηα ζην παξφλ ζηάδην είλαη απηφλνκα θαη δηνηθνχληαη απφ μερσξηζηνχο Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο. Ξαξφια απηά θαη ιφγσ ηνπ φηη θαη ηα ηξία ζπλδξάκνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΗΘ, θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο πηζαλφ λα εκπιέθνληαη. Ππγθεθξηκέλα θαη φπσο καο έρεη αλαθεξζεί απφ ηε δηεχζπλζε, νξηζκέλεο νκάδεο ζην παξφλ ζηάδην παξέρνπλ ππεξεζίεο εθηφο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αλήθνπλ (π.ρ. ε νκάδα παξαγσγήο θαη νη παξνπζηαζηέο πνπ αλήθνπλ ζην ηκήκα «Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο» παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ) θαη σο απνηέιεζκα παξαηεξείηαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Υο απνηέιεζκα πξνηείλνπκε ηηο πην θάησ δχν εηζεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία λέαο ππεξεζίαο, ηεο πεξεζίαο Ξξνγξακκάησλ. Πηελ πεξεζία Ξξνγξακκάησλ λα: Δηζήγεζε Α - πάγνληαη ηα ηκήκαηα «Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο» θαη «Οαδηνθσληθψλ θαη Κνπζηθψλ Ξξνγξακκάησλ». Ρν ηκήκα Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ παξακέλεη λα ιεηηνπξγεί σο κηα μερσξηζηή πεξεζία, ε νπνία πξνηείλνπκε λα απαζρνιεί νκάδα παξαγσγψλ, εμεηδηθεπκέλνπο θαη ηνπνζεηεκέλνπο εμνινθιήξνπ ζηελ πεξεζία απηή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνινχληαη κε εηδήζεηο απφ ηα «Ξξνγξάκκαηα Ρειεφξαζεο», ζηελ λέα «πεξεζία Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ». Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ηκεκάησλ. Θα πξέπεη φκσο λα δηαηεξεζεί ε επειημία θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ηα άηνκα απηά λα αμηνπνηνχληαη γηα άιιεο παξαγσγέο. Πεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε εδψ, φηη πέξαλ απφ ηελ παξαγσγή ησλ Δηδήζεσλ, ππφ ην ηκήκα Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ ζα είλαη θαη νη παξαγσγέο εηδεζενγξαθηθψλ εθπνκπψλ. Δηζήγεζε Β - πάγνληαη ηα ηκήκαηα «Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο», «Οαδηνθσληθψλ θαη Κνπζηθψλ Ξξνγξακκάησλ» θαζψο επίζεο θαη «Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ». Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ λα ζπληνλίδνληαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη ην παξαγφκελν απνηέιεζκα λα είλαη πην πνηνηηθφ. Ρα ηκήκαηα θάησ απφ ηελ «πεξεζία Ξξνγξακκάησλ» πξνηείλνπκε φπσο δηνηθνχληαη απφ Αλψηεξνπο Ιεηηνπξγνχο. 57

58 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 4 Δηζήγεζε Α Δηζήγεζε Β *Ζ πεξεζία Αξρείνπ κε βάζε ηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπ Νξγαληζκνχ ππάγεηαη θαηεπζείαλ ζην Γεληθφ Γηεπζπληή. Κε βάζε ζπδεηήζεηο κε ηε Γηεχζπλζε ε πεξεζία απηή δηαρεηξίδεηαη ην νπηηθναθνπζηηθφ αξρείν ηνπ Νξγαληζκνχ θαη εηζήγεζε καο είλαη λα ππάγεηαη ζην Ρκήκα Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε ηνκέα. ** Πην παξφλ ζηάδην νη Αζιεηηθνί Ππληάθηεο ππάγνληαη ζηελ πεξεζία Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο. Δηζήγεζε καο είλαη φπσο δεκηνπξγεζεί Ρνκέαο Αζιεηηθψλ, ν νπνίνο λα ππάγεηαη ζηελ πεξεζία Ξξνγξακκάησλ γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα απηνχ ηφζν ζην ξαδηφθσλν αιιά θαη ζηελ ηειεφξαζε. 58

59 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 4 (ζπλέρεηα) Κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, νη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνπκε γηα ηελ ηέηαξηε εηζήγεζε θαη πνπ είλαη θνηλέο γηα ηηο εηζεγήζεηο Α θαη Β είλαη νη αθφινπζεο: Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο Ρα ηκήκαηα θάησ απφ ηελ πεξεζία Ξξνγξακκάησλ πξνηείλνπκε φπσο δηνηθνχληαη απφ Αλψηεξνπο Ιεηηνπξγνχο αληί γηα Γηεπζπληέο Κειέηε θαη αμηνιφγεζε πηζαλφηεηαο εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία λα ζπλδπάδνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ζηνλ κέγηζην ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ Ππληνληζκφο / αμηνιφγεζε θαη πηζαλή αλαδηνξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ φζνλ αθνξά ηηο νκάδεο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ εηδεζενγξαθία θαη ηηο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο Πε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζνξηζκφο θαη επίβιεςε κεηξίζηκσλ ζηφρσλ (KPIs) απφ ηνλ Γηεπζπληή πεξεζίαο Ξαξαγσγήο, φζνλ αθνξά ηα ηκήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή Όθεινο - Γηαηί ην πξνηείλνπκε Κείσζε θφζηνπο Απαιιαγή αλάγθεο γηα πξνθήξπμε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ γηα ηα ηκήκαηα απηά Αχμεζε ηεο αθξνακαηηθφηεηαο θαη ηειεζέαζεο Αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (π.ρ. αμηνπνίεζε ησλ αζιεηηθνγξάθσλ κε ηελ εηζαγσγή αζιεηηθήο εθπνκπήο). Θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ησλ νκάδσλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα απνθπγή ηπρφλ πνιιαπιήο εηνηκαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ ίδησλ εηδήζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο Έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηκεκάησλ 59

60 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Δηζήγεζε 4 (ζπλέρεηα) Κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα νη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνπκε γηα ηελ ηέηαξηε εηζήγεζε θαη πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε κηθξφ βαζκφ αλάινγα κε ηηο εηζεγήζεηο Α θαη Β είλαη νη αθφινπζεο: Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο (ζπλέρεηα) Γεκηνπξγία λέαο πεξεζίαο Ξξνγξακκάησλ, ηεο νπνίαο ν δηεπζπληήο ζα έρεη ηε γεληθή επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ηκεκάησλ «Ξξνγξάκκαηα Ρειεφξαζεο» θαη «Οαδηφθσλν θαη Κνπζηθά Ξξνγξάκκαηα» (θαη «Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ» Δηζήγεζε Β) Γηαρσξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε ηηο εηδήζεηο θαη επίθαηξα / εηδεζενγξαθηθά πξνγξάκκαηα θαη άιια ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα. Λα ππάξρνπλ ζπλεξγεία παξαγσγήο εμνινθιήξνπ γηα ηηο εηδήζεηο, ηα νπνία λα αλήθνπλ ζηελ «πεξεζία Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ» (Δηζήγεζε Α) Δπίβιεςε ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οαδηνθψλνπ θαη ηεο Ρειεφξαζεο ζε πςειφ επίπεδν (high level) απφ ην Γηεπζπληή Ξξνγξακκάησλ θαη αθνινχζσο αλάινγε θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πξνζσπηθφ Όθεινο - Γηαηί ην πξνηείλνπκε Ππληνληζκφο θαη θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ Βειηίσζε ηεο θάιπςεο εηδήζεσλ έθηαθηεο επηθαηξφηεηαο, φζν αθνξά ηελ ηαρχηεηα θαη επειημία ησλ αηφκσλ ηεο παξαγσγήο (νη νπνίνη ζην παξφλ ζηάδην αλήθνπλ ζην Ρκήκα Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο) Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ησλ ηκεκάησλ Βειηίσζε ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο πνπ παξαηεξείηαη ζην παξφλ ζηάδην κεηαμχ ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνγξακκάησλ Ρειεφξαζεο θαη ηνπ Ρκήκαηνο Δηδήζεσλ θαη Δπηθαίξσλ φζνλ αθνξά ηνλ ζπληνληζκφ θαη παξνπζίαζε ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ (παξνπζηαζηέο θαη παξαγσγνί) 60

61 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Πξνηεηλόκελε λέα δνκή 61

62 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Πξνηεηλόκελε λέα δνκή (ζπλέρεηα) Γηα ζθνπνχο επειημίαο ηνπ Νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ελαιιαμηκφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ εηζεγνχκαζηε φπσο ν Νξγαληζκφο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο πξνρσξήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ Πηειέρσζεο Ξπξήλα (skeleton staff) φπνπ ζα ζηειερψλεηαη κε ην απαξαίηεην κφληκν πξνζσπηθφ (νξγαληθέο ζέζεηο). Ζ Νξγαλσηηθή δνκή ζα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη κε ην πξνζσπηθφ απηφ ην νπνίν ζεσξείηαη ζεκαληηθφ/απαξαίηεην γηα ηηο θαίξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νξγαληζκνχ. Πηε δνκή απηή ζα πξνζηίζεληαη άηνκα /ζέζεηο εξγαζίαο κε αγνξά ππεξεζηψλ ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη. Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ πηζαλόλ λα κελ εκπίπηνπλ κέζα ζηε ηειέρσζε Ππξήλα Δκπνξηθφο ηνκέαο Ν αξηζκφο ησλ κφληκσλ ζέζεσλ (νξγαληθψλ ζέζεσλ) ηεο Νξγαλσηηθήο δνκήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα: Θνκκσηέο Ξαξαγσγέο εθπνκπψλ Ρηο θχξηεο / απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νξγαληζκνχ (π.ρ. ππεξεζίεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ Νξγαληζκφ θαη ζα πξέπεη λα ζηειερψλνληαη κε κφληκν πξνζσπηθφ). Δλδεηθηηθά, κε βάζε ζπδεηήζεηο κε ηε Γηεχζπλζε θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα ζηειερψλνληαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ είλαη: Αξρηζπληάθηεο, Γηεπζπληέο πεξεζηψλ, Ππληάθηεο/δεκνζηνγξάθνπο, γξαθείο, θηλεκαηνγξαθηζηέο, Δζσηεξηθφο έιεγρνο, πξνζσπηθφ Γηνίθεζεο θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, Ιεηηνπξγνχο Ξιεξνθνξηθήο θηι. Ρν Οαδηνθσληθφ θαη Ρειενπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΗΘ. Ρν λέν νξγαλφγξακκα ηνπ Νξγαληζκνχ. Κεηαθξαζηέ ο Πηειέρσζε Νξγαληζκνχ κε πξνζσπηθφ Ξπξήλα Θηλεκαηνγξα θηζηέο Ρν λέν φξακα θαη απνζηνιή ηνπ ΟΗΘ. Ρελ θέλσζε ζέζεσλ εξγαζίαο ιφγσ αθππεξεηήζεσλ πξνζσπηθνχ. Ρνλ φγθν εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Καθηγηέξ Κνπζηθνχο παξαγσγνχο Ρελ εμνηθνλφκεζε πνπ επηθέξεη ε αγνξά / αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζε αληίζεζε κε ην θφζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Ρηο πηζαλέο ζπλέξγηεο πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο /ππεξεζίεο (π.ρ. απηνκαηνπνίεζε ξφηαο, ηελ εηζαγσγή λένπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθψλ ξνψλ πνπ ζα απηνκαηνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ δηαθεκίζεσλ θηι). Θεπνπξνχο Δλδπκαηνιφγ νπο Η απόθαζε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ Οξγαλσηηθή Γνκή Ππξήλα είλαη ηνπ Οξγαληζκνύ θαη κόλν. 62

63 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Πξνηεηλόκελε λέα δνκή (ζπλέρεηα) Ξην θάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνηεηλφκελεο επηινγέο Νξγαλσηηθήο Γνκήο. Νη πην θάησ επηινγέο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ πην θάησ Ρκεκάησλ / Ρνκέσλ ηα νπνία θξίλνληαη σο ζεκαληηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ: Γεκηνπξγία ηκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο ππφ ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο. Γεκηνπξγία ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (Research and Development) ππφ ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο. Γεκηνπξγία Λνκηθνχ Ρνκέα ππφ ηηο πεξεζίεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνίθεζεο. Ρν Δκπνξηθφ Ρκήκα λα είλαη αλεμάξηεην θαη θάησ απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή. Γεκηνπξγία Ρνκέα/Γξαζηεξηφηεηαο Πηξαηεγηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ ππφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Νη επηινγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο απφκελεο ζειίδεο ζεσξνχκε φηη είλαη εθαξκφζηκεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Νξγαληζκνχ. Νη επηινγέο 1 θαη 2, πηζαλφ λα εθαξκφδνληαη πην εχθνια ιφγσ ηνπ φηη είλαη πην θνληά ζηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ επηινγή 3, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα πην καθξνπξφζεζκε επηινγή ζέηνληαο ζε πιήξε εθαξκνγή ηε θηινζνθία ηεο Νξγαλσηηθήο Γνκήο ππξήλα ε νπνία λα αξρίδεη κε κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ ππξήλα ν νπνίνο ζα κεηψλεηαη κε ηα ρξφληα. 63

64 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Πξνηεηλόκελε λέα δνκή (ζπλέρεηα) Δπηινγή 1 64

65 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Πξνηεηλόκελε λέα δνκή (ζπλέρεηα) Δπηινγή 2 65

66 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Πξνηεηλόκελε λέα δνκή (ζπλέρεηα) Δπηινγή 3 66

67 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Πξνηεηλόκελε λέα δνκή (ζπλέρεηα) Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή θαζψο επίζεο θαη ην πηζαλφ φθεινο. Νη ελέξγεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε θάζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνηάζεθαλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ επηινγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Νξγαλσηηθή δνκή θαη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο Όθεινο - Γηαηί ην πξνηείλνπκε Ππλεξγαζία ηεο Γηεπζπληηθήο νκάδαο κε ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή ηνπ ΟΗΘ θαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ζπδήηεζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ θαη εμεχξεζε ιχζεσλ Δπίιπζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ Θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΟΗΘ Κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξεζηψλ, θαη ηελ εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ Ρκεκάησλ /Ρνκέσλ ζηελ θάζε ππεξεζία, ην θάζε ηκήκα /Ρνκέαο πξνηείλεηαη λα επηβιέπεηαη / δηνηθείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηκήκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε θιίκαθα ζα είλαη πην ρακειή απφ απηή ηνπ Γηεπζπληή. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κεησζνχλ νη δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη ζα απμεζνχλ νη κέζν-δηεπζπληηθέο. Κείσζε ηνπ ράζκαηνο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ εηζαγσγή κέζν-δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ. 67

68 Δπίπεδα Οξγαλσηηθήο Γνκήο Γηνηθεηηθό πκβνύιην Γεληθή Γηεχζπλζε πεξεζία Ρκήκα Ρνκέαο Γξαζηεξηφηεηα 68

69 4. Πξνηεηλόκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ΡΙΚ ( To Be ) Αμηνιόγεζε πξνηεηλόκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο Ξην θάησ παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο ζε ζρέζε κε ηα επηά θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε ζειίδα 39. Όζν πην ζθηαζκέλνο είλαη ν θχθινο, ηφζν πεξηζζφηεξν ε δνκή ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θχθινο είλαη ζθηαζκέλνο ιηγφηεξν απφ ηα ¾ ηνπ, δελ ζεσξείηαη φηη ην θξηηήξην επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Α/Α Κξηηήξην Τθηζηάκελε δνκή 1 Δπζχλε & ινγνδνζία 2 Ιήςε απνθάζεσλ 3 Έιεγρνο & Ξαξαθνινχζεζε 4 Δζηίαζε ζηνλ «πειάηε» Ζ πξνηεηλόκελε δνκή κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή νξγαλσηηθή δνκή. Παξόια απηά, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλόκελεο δνκήο ζα εθπιεξσζνύλ ζε βάζνο ρξόλνπ δεδνκέλνπ όηη θαζνξηζηνύλ θαη εθαξκνζηνύλ: 5 6 Ππλέξγεηεο, ηερλνγλσζία, θφζηνο θαη απνδνηηθφηεηα εξγαζηψλ Αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ξόινη θαη επζύλεο ζσζηή θαηαλνκή εξγαζίαο ζσζηή επηθνηλσλία / δηαρείξηζε αιιαγήο 7 πνζηήξημε πινπνίεζεο Πηξαηεγηθήο 69

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ : H ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΑΛΔΟΥΞΑΦΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΓΚΛΑΠΡΗΘΖΠ» ηεο ΔΗΟΖΛΖΠ ΚΑΛΓΟΑΒΔΙΖ ΔΞΗΒΙΔΞΥΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεζζαινλίθε Γεθέκβξηνο 2009

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα