Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ (1204-1311)"

Transcript

1 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 ( ) 73 Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( ) Η ιστορία της φραγκικής Αθήνας άρχισε µε την Τέταρτη Σταυροφορία το Ως γνωστό η Τέταρτη Σταυροφορία υποκινήθηκε από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ για την απελευθέρωση της Ιερουσαλήµ, αλλά κατέληξε στην εκτροπή της εκστρατείας και στην άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 13 Απριλίου 1204, µετά από διαπραγµατεύσεις των Βενετών και των σταυροφόρων µε τον Αλέξιο γιο του εκθρονισθέντος Ισαακίου Β. Τα αποτελέσµατα ήταν ολέθρια για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, διότι δηµιουργήθηκαν στο χώρο της φραγκικές ηγεµονίες βάσει του εγγράφου διανοµής της (Partitio terrarum imperii Romaniae) που είχε υπογραφεί ένα µήνα πριν από την άλωση, ενώ ανεδείχθη η οικονοµική κυριαρχία των Βενετών µε τις γνωστές συνέπειες σε ό,τι αφορούσε τον πολιτικό, κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό τοµέα. Μετά τη στέψη του Βαλδουίνου της Φλάνδρας ως πρώτου λατίνου αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, το επόµενο βήµα ήταν να κατακτηθούν οι διεκδικούµενες περιοχές. Έτσι καταλήφθηκε η Θεσσαλονίκη και στο θρόνο ανέβηκε ο Βονιφάτιος Μοµφερρατικός, αρχηγός της σταυροφορίας, ενώ λίγο αργότερα εκστράτευσε προς νότο, όπου δεν συνάντησε αντίσταση από τους κατοίκους, όπως κατακρίνει έντονα ο βυζαντινός ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης, και προέβη στη διανοµή των νέων περιοχών σε συµπολεµιστές του. Tην Αθήνα και τη Θήβα παρέδωσε στον Όθωνα de la Roche, τη Βοδονίτσα (Μενδενίτσα πλησίον των Θερµοπυλών, ονοµάστηκε µαρκιωνία) στον Guido Pallavicini, τα Σάλωνα (Άµφισσα, ονοµάστηκε βαρονία ή κοµητεία) στον Θωµά de Stromoncourt, την Εύβοια στον Ιάκωβο d Avesnes, ενώ την κατάκτηση της Πελοποννήσου, όπου συνάντησε δυσκολίες λόγω της αντίστασης του Λέοντος Σγουρού στην Ακροκόρινθο, ανέθεσε στον Γουλιέλµο Champlitte και τον Γοδοφρείδο Βιλλεαρδουίνο, ανηψιό του οµώνυµου χρονικογράφου της Σταυροφορίας. Οι νέες κτήσεις προσείλκυσαν εποίκους * Το άρθρο αποτελεί επεξεργασµένη µορφή ανακοίνωσης η οποία παρουσιάστηκε σε Ηµερίδα για τη Λατινική κυριαρχία στην Αθήνα, Παλαιά Βουλή, 3 Απριλίου 2008, σε συνεργασία του Ινστιτούτου Θερβάντες µε το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

2 74 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ από τη ύση, κυρίως Γάλλους, Ιταλούς και αργότερα Καταλανούς, που αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ευηµερίας µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα πολιτιστικό µωσα κό που συµβίωνε ειρηνικά µε τους κατοίκους, επιτρέποντας την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων, προσαρµογής και αποδεκτικότητας χωρίς όµως απόλυτη ταύτιση ή αφοµοίωση. Οι δυτικές πηγές, αρχειακές και φιλολογικές του 13ου και 14ου αιώνα, παρέχουν πολλές πληροφορίες που µας επιτρέπουν να συγκροτήσουµε αρκετά σαφή εικόνα της διαµορφωθείσας κατάστασης. Οι φράγκοι σταυροφόροι εµφύτευσαν στις νέες κτήσεις θεσµούς διοικητικούς, εκκλησιαστικούς και φεουδαρχικούς καθ οµοίωση των δυτικών, χωρίς όµως να αγνοήσουν τη βυζαντινή υποδοµή. Όπως προκύπτει, η οργάνωση της νέας κοινωνίας στηριζόταν στο καθεστώς της προσωπικής υποτέλειας, δηλαδή στους δεσµούς εξάρτησης ενός ελεύθερου ανθρώπου από ένα άλλο και την αυστηρή ιεράρχησή τους (σε ανώτερους και κατώτερους φεουδάρχες). Ας σηµειωθεί ότι το πριγκιπάτο της Αχα ας αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα λατινικής ηγεµονίας που δηµιουργήθηκε στην άλλοτε βυζαντινή επαρχία, όπως προκύπτει από τις σύγχρονες δυτικές πηγές, το δυτικότροπο Χρονικό του Μορέως, το νοµικό φεουδαρχικό κώδικα των Ασσιζών της Ρω- µανίας αλλά και βενετικών και ανδεγαυικών εγγράφων που µας βοηθούν να συγκροτήσουµε τη διάρθρωση των εσωτερικών δοµών µιας δυτικής ηγε- µονίας στον ελληνικό χώρο. Για τις άλλες ηγεµονίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οργάνωση κατά τα δυτικά πρότυπα, οι πηγές µας είναι ανεπαρκείς και ελλιπείς. Συγκεκριµένα για την ηγεµονία των Αθηνών να αναφέρουµε ότι γνώρισε διάφορους κατακτητές, τους Φράγκους αρχικά, τους Καταλανούς τον 14ο αιώνα και τέλος τους Φλωρεντινούς µέχρι τα µέσα του 15ου αιώνα, όταν κατελήφθη από τους Τούρκους. Στη σηµερινή ανακοίνωση θα ασχοληθούµε µε την πρώτη περίοδο των βουργουνδών ηγεµόνων από το 1204 έως το 1311, των πέντε εκπροσώπων των de la Roche µέχρι το 1308 και του τελευταίου Gautier de Brienne έως το Η ηγεµονία των Αθηνών περιελάµβανε την Αττική και τη Βοιωτία, ενώ λίγο αργότερα (το ) το Ναύπλιο και τo Άργος. To o Όθων de la Roche µοιράστηκε τη Θήβα µε το γιο του Γκυ (Guy), ο οποίος µετά την αποχώρηση του Όθωνα παραχώρησε τη µισή στη φλαµανδική οικογένεια των Saint Omer, λόγω του γάµου της αδελφής του Bonne de la Roche µε τον Bela de Saint Omer τo Έκτοτε οι Saint Omer εγκαταστάθηκαν στη Θήβα και αποτέλεσαν µία από τις ισχυρότερες λατινικές οικογένειες, όπως θα δούµε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά τις οργανωτικές δοµές της ηγεµονίας, αν και τα στοιχεία είναι ελάχιστα, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι υπήρχαν διαφορές µε το πριγκιπάτο της Αχα ας, όπως στο θέµα της κοινωνικής διάρθρωσης. Ενώ ο πρίγκιπας της Αχα ας ήταν primus inter pares, ισότιµος δηλαδή των βαρόνων του,

3 Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( ) 75 ο ηγεµόνας των Αθηνών είχε κοντά του έναν ευγενή, τον Saint Omer, ενώ οι Λατίνοι που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ήταν κατώτερης κοινωνικής θέσης. Οπωσδήποτε οι βουργουνδοί ηγεµόνες εισήγαγαν τον εκφεουδαρχισµό µοιράζοντας φέουδα στους συµπολεµιστές τους και εφήρµοσαν το νο- µικό κώδικα των Ασσιζών της Ρωµανίας. εν έχουµε ενδείξεις για αντίσταση εκ µέρους των Ελλήνων, οι οποίοι εντάχθηκαν στις κατώτερες κοινωνικές βαθµίδες και αποκλείστηκαν από το διοικητικό µηχανισµό της ηγεµονίας. Οι Φράγκοι οργάνωσαν βάσει συγκεκριµένων κανόνων τη διοίκηση και το εµπόριο της περιοχής, ενώ έθεσαν την Εκκλησία υπό τον αυστηρό έλεγχό τους. Οι ηγεµόνες έκοψαν νόµισµα προκειµένου να καλυφθούν οι εµπορικές ανάγκες τους, έδωσαν προνόµια σε βενετούς και γενουάτες εµπόρους, ενώ η Θήβα, που ήταν η έδρα της ηγεµονίας, εξελίχθηκε σε σηµαντικό οικονοµικό κέντρο κυρίως λόγω της µεταξουργίας αλλά και των εξαγωγών σιτηρών. Λατίνος αρχιεπίσκοπος τοποθετήθηκε στην Αθήνα (πρώτος εκπρόσωπος ο Γάλλος Βεράρδος) και στην Θήβα, όπως συνέβη σε όλες τις λατινικές ηγεµονίες. Το 1210, στο δεύτερο κονκορδάτο της Ραβέννικας ρυθµίστηκαν οι σχέσεις λατινικής Εκκλησίας και Κράτους και ορίστηκε να καταβάλει ο λατινικός και ο ορθόδοξος κλήρος το ακρόστιχο, έγγειο φόρο βυζαντινής προέλευσης, στην κοσµική εξουσία, ενώ η εκκλησιαστική περιουσία περιήλθε στον λατίνο αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινούπολης. Τα στοιχεία των χρονικών της εποχής (κυρίως το Χρονικό του Μορέως και η Ιστορία του βενετού Μαρίνο Σανούδο), στα οποία στηρίχθηκε η παλαιότερη βιβλιογραφία, συχνά βρίσκονται σε αντίθεση µε τις ελλιπείς πληροφορίες των εγγράφων, δηµιουργώντας σύγχυση και προβληµατισµό στην έρευνα. Θα προσπαθήσουµε µε ιδιαίτερη προσοχή να επισηµάνουµε ορισµένες παρερµηνείες και ιδιαίτερα θα εστιάσουµε σε ορισµένα γεγονότα που χαρακτήριζαν τη φεουδαρχική ζωή και τους νέους θεσµούς που εισήχθησαν επί Λατίνων στην ηγεµονία των Αθηνών. Κατ αρχή να αναφέρουµε ότι δύο µνηµεία στην Αθήνα που αποδίδονταν παλαιότερα στην εποχή του Όθωνα de la Roche, ο φραγκικός πύργος στα Προπύλαια (κατεστράφη το 1874) και η µονή (ο εξωνάρθηκας) των Κιστερκιανών του Bellevaux στο αφνί, όπως και οι τάφοι στο περίβολο της µονής που αποδίδονταν στους Βουργουνδούς, είναι σύµφωνα µε νεότερες αρχαιολογικές έρευνες µεταγενέστερα. Ειδικά για τους de la Roche οι αρχειακές µαρτυρίες είναι ελλιπείς. Όπως προκύπτει για τους πέντε εκπροσώπους της οικογένειας, σώζονται µόνο εννέα έγγραφα, δύο του Όθωνα Α (του 1217 και 1221), τέσσερα του γιου του Γκυ (του 1240 και τρία του 1260) και τρία του Guido II (του 1303 και του 1308), ενώ κανένα για τον Ιωάννη γιο του Γκυ (+1280) και τον αδελφό του Γουλιέλµο (+1287). Αρκετές όµως είναι οι αναφορές για τους ηγεµόνες των

4 76 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Αθηνών σε παπικές επιστολές, ιδίως του Ιννοκεντίου Γ και του Ονωρίου Γ 1, ενώ για τους τελευταίους εκπροσώπους στα ανδεγαυικά έγγραφα. Συγκεκριµένα, σε επιστολές του Ιννοκεντίου Γ αναφέρονται κατακρατήσεις εκκλησιαστικών αγαθών και αυθαιρεσίες σε βάρος του λατινικού κλήρου. Για να ρυθµιστούν οι παραβάσεις αυτές υπεγράφη η συµφωνία της Ραβέννικας το 1210, ενώ το 1214 ο Όθων παρεχώρησε τη Λιβαδειά στην Αγία Έδρα, για να την ανακτήσει αργότερα ως φέουδο από την Εκκλησία (υποτελής της Εκκλησίας) έναντι ετήσιας εισφοράς. Ας σηµειωθεί ότι σε ανδεγαυικά έγγραφα του 1278 ο γιος του Γκυ Ιωάννης αναφέρεται ως κύριος των Αθηνών και ο νεότερος αδελφός του Γουλιέλµος ως κύριος της Λιβαδειάς. Το 1217 και 1221 αντίστοιχα ο Όθων παραχώρησε στο αββαείο του Bellevaux τη δυνατότητα αλιείας στην περιοχή του, δηλ. στη καστελλανία de la Roche et de Ray στη Βουργουνδία. Άλλες επιστολές του Ονωρίου Γ από το αφορούν παράπονα εκκλησιαστικών εναντίον του Όθωνα ότι δεν εφήρµοζε τις αποφάσεις της Ραβέννικας µέχρι τη τελική συµφιλίωσή τους το Υποθέτουµε ότι ο Όθων, ο οποίος στα έγγραφα ονοµάζεται dominus Athenarum, sire d Athènes, και στο χρονικό του Μορέως µέγας κύρης και η ηγεµονία µεγαλοκυράτο, επέστρεψε στη κοµητεία της Βουργουνδίας το 1225, όπου πιθανότατα πέθανε πριν από το 1234 και άφησε την ηγεµονία στον γιο του, Γκυ Α ( ). Περίπλοκο πρόβληµα αποτελεί η φεουδαρχική σχέση του ηγεµόνα των Αθηνών µε τον λατίνο αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, πιθανότατα θεωρητική τα πρώτα χρόνια, όπως και µε τον πρίγκιπα της Αχα ας αργότερα. Ο πρίγκιπας κατά τον Σανούδο θεωρείτο επικυρίαρχος του Όθωνα για το Άργος και το Ναύπλιο και τουλάχιστον για τη µισή Θήβα σύµφωνα µε επιστολή του Ιννοκεντίου το Όµως ένα σηµαντικό έγγραφο του 1. Άξια λόγου είναι τα παπικά έγγραφα που αναφέρονται στην Αθήνα της εποχής του Ιννοκεντίου Γ ( ), του Ονωρίου Γ ( ), του Γρηγορίου Θ ( ), του Ιννοκεντίου ( ) και του Βονιφατίου Η ( ) (περίπου 40 έγγραφα) και έχουν δηµοσιευθεί από τον F. GREOGOROVIUS, Ἱστορία τῆς πόλεως Ἀθηνῶν κατὰ τοὺς µέσους χρόνους, τ. Γ : Ἔγγραφα ἀναφερόµενα εἰς τὴν µεσαιωνικὴν ἱστορίαν τῶν Ἀθηνῶν, µτφρ. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ἀθήνα Αναλυτική παρουσίαση των πηγών για τη φραγκική περίοδο των Αθηνών και ορισµένα έγγραφα που αφορούν τους de la Roche δίνει ο A. KIESEWETTER, Ricerche costituzionali e documenti per la signoria ed il ducato di Atene sotto I de la Roche e Gualteri V de Brienne ( ), στο: Bisanzio, Venezia e il mondo francogreco (XIII-XV secolo), Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di Raymond-Joseph Loenertz o.p., Venezia, 1-2 dicembre 2000, Venezia 2002, σ Βλ. και G. FEDALTO, La chiesa latina de Atene e la sua provincia ecclesiastica, , Θησαυρίσµατα 11 (1974)

5 Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( ) που σώθηκε στο Αρχείο της Χάγης, ανατρέπει παλαιότερες απόψεις για την επικυριαρχία του πρίγκιπα της Αχα ας. Όπως αναφέρεται ο Όθων, δευτερότοκος γιος του ηγεµόνα των Αθηνών Όθωνα Α, πούλησε το Άργος και το Ναύπλιο στον αδελφό του Γκυ έναντι ενός σηµαντικού χρηµατικού ποσού, υπερπύρων, αλλά και περιουσίας στο δουκάτο της Βουργουνδίας. Όπως αποδεικνύεται από το έγγραφο ο Όθων είχε µοιράσει τις κτήσεις του στη Ρωµανία στο πρωτότοκο Γκυ την ηγεµονία των Αθηνών, δηλ. Αττική και Βοιωτία, ενώ στο δευτερότοκο Όθωνα τις πελοποννησιακές κτήσεις του Άργους και Ναυπλίου. Το έγγραφο συνυπογράφει και ο πρίγκιπας Γουλιέλµος ο οποίος εµφανίζεται ως µάρτυρας και όχι ως επικυρίαρχος. Έτσι το 1251 αποκαθίσταται η ενότητα της ηγεµονίας υπό τον Γκυ. Για τον ηγεµόνα των Αθηνών Γκυ εκτός από το έγγραφο της πώλησης του 1251 σώζεται και ένα έγγραφο του 1240 µε το οποίο ο Γκυ δίνει προνόµια στους Γενουάτες εµπόρους. Επίσης γίνεται αναφορά στο χρονικό του Μορέως 3 για συµµετοχή του Γκυ το στην πολιορκία της Μονεµβασίας στο πλευρό του πρίγκιπα, που κατέληξε στην κατάκτηση της πόλης. Ενδεχοµένως το πρόβληµα της επικυριαρχίας της ηγεµονίας ανέκυψε στο πόλεµο της Ευβο κής διαδοχής, όταν ο Γκυ αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον πρίγκιπα της Αχα ας ως ανώτερο θεωρώντας τον ισότιµο. Η διαµάχη αυτή προκλήθηκε µετά το θάνατο της δεύτερης συζύγου του Γουλιέλµου Βιλλεαρδουίνου, Carintana dalle Carceri, κατόχου του ενός τριτηµορίου της Εύβοιας, το 1255, όταν ξεσηκώθηκαν οι άλλοι ηγεµόνες της Εύβοιας, όπως και η Βενετία λόγω των διεκδικήσεων του πρίγκιπα στο τριτηµόριο της συζύγου του. Στο συνασπισµό εναντίον του πρίγκιπα Γουλιέλµου συµµετείχε ο ηγεµόνας των Αθηνών Γκυ και ο βαρόνος της Καρύταινας Γοδοφρείδος de Bruyerès, σύζυγος της θυγατέρας του Γκυ Ισαβέλλας αλλά και ανηψιός του πρίγκιπα. Το Χρονικό του Μορέως αναφέρει ως αιτία της διαµάχης του πρίγκιπα Γουλιέλµου µε τον ηγεµόνα των Αθηνών την άρνηση του τελευταίου να τον αναγνωρίσει ως επικυρίαρχο θεωρώντας τον απλώς ως ισότιµο 4. Σύµφωνα µε το χρονικό ο ηγεµόνας των Αθηνών όφειλε υποτέλεια στον πρίγκιπα για το Άργος 2. Βλ. έκδοση του εγγράφου από τον J. LONGNON, Les premiers ducs d Athènes et leur famille, Journal des Savants (Ιανουάριος Μάρτιος 1973) Χρονικὸν τοῦ Μορέως, έκδ. Π. ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ, Ἀθήνα 1940, στ κ.εξ.: νὰ τοῦ βοηθήσῃ εἰς τὸν πιασµὸν κάστρου Μονοβασίας (στο εξής: Χρονικὸν τοῦ Μορέως) Chronique de Morée, έκδ. J. LONGNON, 202: le seignor d Athènes.. assieger le chastel de Malevesie (στο εξής: Chronique de Morée). 4. Χρονικὸν τοῦ Μορέως, στ , 3200: ὡς δὲ ὁµάντζιο ὅπου λαλεῖ, τίποτε οὐ χρεωστούν του, ἀλλὰ οὐδὲ καταδέχονται ὁµάντζιο νὰ τοῦ ποιήσουν στ. 3458: ὅτι ἡ ἀφεντία τῶν Ἀθηνῶν... ἀπάρτι γὰρ καὶ ἔµπροστεν ούκαν νὰ µὲ ὀνοµάζουσιν Chronique de Morée, 222

6 78 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ και το Ναύπλιο, αλλά τον είχε βοηθήσει να κατακτήσει την Κόρινθο και τη Μονεµβασία. Η µάχη στο Καρύδι της Βοιωτίας το 1258 έληξε υπέρ του πρίγκιπα και οι δύο προδότες έπρεπε να τιµωρηθούν. Έτσι η κούρτη του πριγκιπάτου αποφάσισε να κατέχει ο βαρόνος της Καρύταινας το φέουδό του ως «νέο δόµα», δηλ. λιγότερο προνοµιούχο από τα γονικά φέουδα µε δυνατότητα µεταβίβασης µόνο σε απευθείας απογόνους και όχι σε πλάγιους, αλλά αρνήθηκε να αποφανθεί για τον ηγεµόνα των Αθηνών, ο οποίος παρεπέµφθη στον ίδιο το βασιλέα της Γαλλίας τον Λουδοβίκο Θ για να τον δικάσει. Σύµφωνα µε το χρονικό του Μορέως ο Άγιος Λουδοβίκος θεωρώντας αρκετή την ταλαιπωρία του ταξιδίου δεν απήγγειλε τιµωρία, αλλά του απένειµε τον τίτλο του δούκα (το 1260). Σχετικά µε την απονοµή του τίτλου του δούκα στον ηγεµόνα των Αθηνών από τον Λουδοβίκο η άποψη του χρονικού του Μορέως αµφισβητείται, εφόσον ο βασιλέας της Γαλλίας δεν είχε αρµοδιότητα στις λατινικές ηγεµονίες της Ρωµανίας. Αυτό επιβεβαιώνεται στα ανδεγαυικά έγγραφα στα οποία µέχρι το 1280 οι ηγεµόνες των Αθηνών Γκυ και αργότερα ο Ιωάννης ονοµάζονται domini Αthenarum, αλλά και σε νόµισµα που κόπηκε από τον Γκυ υπάρχει η επωνυµία dominus Athenarum. Όταν επέστρεψε ο Γκυ από τη Γαλλία, ο πρίγκιπας Γουλιέλµος ήταν ήδη αιχµάλωτος των Βυζαντινών µετά την επικράτηση του Μιχαήλ Παλαιολόγου στη µάχη της Πελαγονίας το 1259 και συµµετείχε στις συζητήσεις για τους όρους απελευθέρωσης του πρίγκιπα. Στα επόµενα χρόνια η εξουσία του Γουλιέλ- µου στο πριγκιπάτο µειώθηκε κυρίως λόγω της παράδοσης των κάστρων της Μάνης, του Μυστρά, της Μονεµβασίας και του Γερακίου στους Βυζαντινούς, ενώ δεν συνέβη το ίδιο στην ηγεµονία των Αθηνών. Εδώ να αναφέρουµε δύο συγγενείς της οικογένειας de la Roche µε έντονη δραστηριότητα στη Ρωµανία, τον Γουλιέλµο de la Roche, πιθανότατα αδελφό του Γκυ, που ήταν βαρόνος της Βελιγοστής λόγω γάµου και είχε λάβει µέρος στο πόλεµο της Ευβο κής διαδοχής εναντίον του πρίγκιπα Γουλιέλµου, όπως και τον Όθωνα de Cicon, ηγεµόνα της Καρύστου, ο οποίος το 1261 είχε υποδεχθεί τον έκπτωτο λατίνο αυτοκράτορα Βαλδουίνο Β και του είχε δανείσει χρήµατα. Επίσης να υπενθυµίσουµε τα κυριότερα στοιχεία της κ.εξ.: le seignor d Athenes que il lui deust venir faire hommage.. et monseignor que le prince ne fu.. de riens entenus senon l amour et de bonne compaignie Libro de los Fechos, έκδ. A. MOREL-FATIO, σ , (στο εξής: Libro de los Fechos). Βλ. επίσης Chronique de Moree, 540: li homme lige de la princee d Achaye ne sont tenu ne doivent faire homage ne ligie que au proper corps dou seignor, et dedens le pays de la princee, et non autre part Libro de los Fechos, σ. 52, 232, για τον βαρόνο της Καρύταινας por el grant amor que yo he a vos, yo vos riendo vuestra tierra de gracia et vos la do de nueuvo. Bλ. και την άποψη του ΜΑΡΙΝΟ ΣΑΝΟΥ Ο ΤΟΡΣΕΛΛΟ, Ιστορία της Ρωµανίας, µτφρ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα 2000, σ

7 Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( ) 79 πολύκροτης δίκης της Μαργαρίτας του Πασσαβά το 1276, που δίνει εικόνα της φεουδαρχικής ζωής στο δεύτερο µισό του 13ου αιώνα (περιγράφεται αναλυτικά σε περισσότερους από 450 στίχους στο χρονικό του Μορέως) και στην οποία εµπλέκεται ο ηγεµόνας των Θηβών Saint Omer. Συγκεκριµένα η Μαργαρίτα, κόρη του βαρόνου του Πασσαβά Ιωάννη de Neuilly δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη βαρονία της Άκοβας που της είχε κληροδοτήσει ο θείος της, Gautier de Rosieres, διότι είχε περάσει το νόµιµο χρονικό όριο των δύο ετών και δύο ηµερών, σύµφωνα µε τις Ασσίζες της Ρωµανίας, εποµένως η περιουσία επέστρεφε στον πρίγκιπα. Ο λόγος που η Μαργαρίτα απουσίαζε ήταν δικαιολογηµένος, διότι βρισκόταν αιχµάλωτη στην Κωνσταντινούπολη στη θέση του πρίγκιπα Γουλιέλµου Βιλλεαρδουίνου. Όµως η µεγάλη κούρτη ήταν αµείλικτη, παρά τη συνδροµή του ηγεµόνα των Θηβών, Νικολάου de Saint Omer, αδελφού του συζύγου της Ιωάννη. Τελικά από γενναιοδωρία ο πρίγκιπας και όχι επειδή ήταν υποχρεωµένος, εκχώρησε στην Μαργαρίτα το 1/3 της βαρονίας της Άκοβας ως νέο δόµα και όχι ως γονικό, προνοµιούχο δηλ. φέουδο της κατάκτησης. Όσον αφορά την οικογένεια που επικράτησε στη Θήβα να επισηµάνουµε ότι ιδιαίτερα διακρίθηκε ο Νικόλαος Β de Saint Omer ( ), ο οποίος παντρεύτηκε τη χήρα του Γουλιέλµου Βιλλεαρδουίνου Άννα και έγινε βάιλος του πριγκιπάτου της Αχα ας από το Το κάστρο του στη Θήβα το κατέστρεψαν ολοσχερώς αργότερα οι Καταλανοί και φέρεται ότι έκτισε το καστέλλι του Μανιατοχωρίου (επαρχία Πυλίας) και το κάστρο του Αβαρίνου. Πληροφορίες για τον Νικόλαο Saint Omer δίνει το ανδεγαυικό αρχείο σχετικά µε περιουσία που απέκτησε στο βασίλειο της Σικελίας αλλά και στο πριγκιπάτο, όπως και για διευκολύνσεις που του παρέχονταν από την ανδεγαυική ηγεσία 5. Ο αδελφός του Ιωάννης νυµφεύθηκε την Μαργαρίτα του Πασσαβά το 1276 και ο γιος τους Νικόλαος Γ κληρονόµησε από τη µητέρα του τον τίτλο του πρωτοστράτορα (marescalus) του πριγκιπάτου, ενώ έκτισε το κάστρο του Σαντοµερίου στην επαρχία των Πατρών. Η κατάσταση για τις φραγκικές ηγεµονίες άλλαξε τo 1278 όταν το πριγκιπάτο µετά το θάνατο του Γουλιέλµου Βιλλεαρδουίνου, περιήλθε στον Κάρολο Α τον Ανδεγαυό, όπως είχε συµφωνηθεί στη συνθήκη του Viterbo τo 1267, αν και στο κείµενο της συνθήκης δεν γίνεται συγκεκριµένη µνεία για την ηγεµονία των Αθηνών. Ως γνωστό, σύµφωνα µε τις Ασσίζες της Ρωµανίας αλλά και το Χρονικό του Μορέως οι υποτελείς αναγνώριζαν ως επικυρίαρχο τον πρίγκιπα της Αχα ας και µετά την παραχώρηση του πριγκιπάτου στους 5. Registri della Cancelleria Angioina, έκδ. R. FILANGIERI, Napoli 1950 κ.εξ., τ. XXVI, σ. 25 (171): de dodario suo concessimus totam terram quam tenebat in dicto principatus salvo ligium debito per dom. Nicolaum nec non unciatas CC de terra in Regno Sicilie (στο εξής: Registri).

8 80 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ανδεγαυούς, τον ίδιο τον βασιλέα της Σικελίας και όχι τους εκπροσώπους του. Έτσι όταν µε διατάγµατα του 1279 ο Ανδεγαυός βασιλέας διέταζε τον Ιωάννη και τον αδελφό του Γουλιέλµο να δώσουν όρκο υποτέλειας για τη γη που κατείχαν στην Αχα α (pro terra in Achaya) 6, ίσως µόνο για το Άργος και το Ναύπλιο, εκείνοι αρνούνταν να δώσουν υποτέλεια στο βάιλο του βασιλέα Galeran d Ivry, διότι η υποτέλεια δινόταν αυτοπροσώπως στον ίδιο τον κύριο. Πιθανότατα το 1280 επήλθε συµφωvία µεταξύ τους και ο ηγεµόνας των Αθηνών έδωσε όρκο υποτέλειας παίρνοντας σε αντάλλαγµα τον τίτλο του δούκα και έκτοτε η ηγεµονία ονοµάστηκε δουκάτο 7, ενώ συχνές είναι οι αναφορές (dilecti militis et fidelis nostris) για διευκολύνσεις, όπως εξαγωγές ίππων και τροφίµων από το βασίλειο χωρίς φόρο εξαγωγής. Επίσης σε νόµισµα του Γουλιέλµου αναφέρεται η επωνυµία dux Atenensium. Για να συνεχίσουµε µε την πορεία των γεγονότων να υπενθυµίσουµε ότι τον Γκυ διαδέχθηκε ο γιος του Ιωάννης ( ). εν γνωρίζουµε ακριβώς πότε πέθανε o Γκυ, αλλά το 1268 ο Ιωάννης ήταν ήδη ηγεµόνας των Αθηνών. O Iωάννης αιχµαλωτίστηκε το 1276 από τον λατίνο τυχοδιώκτη Λικάριο που είχε επιτεθεί στην Εύβοια µε στόλο του Μιχαήλ Η Παλαιολόγου. Ο Ιωάννης (Συριωάννης για τους Έλληνες) είχε συµµαχήσει µε το σεβαστοκράτορα (δούκα στα λατινικά έγγραφα) των Νέων Πατρών Ιωάννη ( ) (carissimus amicus duca Neopatre) εναντίον του βυζαντινού αυτοκράτορα. H ηγεµονία των Αθηνών είχε ισχυροποιηθεί κυρίως λόγω του γάµου του αδελφού του Γουλιέλµου µε την κόρη του δούκα των Νέων Πατρών Ιωάννη, Ελένη ούκα Κοµνηνή, το 1275, που του έφερε ως προίκα τη Γραβιά, το Ζειτούνι (σηµ. Λαµία) και ίσως το Σιδερόκαστρο. Τον Ιωάννη διαδέχθηκε ο αδελφός του Γουλιέλµος ( ), ο οποίος το 1285 ορίστηκε βάιλος της Αχα ας έως το Καρπός του γάµου του µε την Ελένη ήταν ο Γκυ Β de la Roche (Guido, Guyot), τελευταίος εκπροσώπος της οικογένειας de la Roche, o οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του το 1287 µε την επιτροπεία της µητέρας του και του δεύτερου συζύγου της Ούγου de Brienne, κόµη του Lecce. Ο Ούγος υπήρξε µια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα µε 6. Registri XIX, σ. 150 (191): Ioh. De Rocca dom. Athenarum ΧΧΙ, σ. 327 (513) το : nobilibus Ioh. de Rocca domino Athenarum et Guill fratri eius dom. Levadie mandatum ad prestandum homagium pro terra quam tenent in Achaye. 7. Registri XXIII, σ. 52 (259) τo 1280: nobili viri Guillelmi de Rocca ducis Athenarum dilecti militis et fidelis nostri XXVI, σ. 25 (171) το : Guillelmum de Rocca duci Athenarum XXVIII, σ. 119 (86) το 1286: Guillelmo de Rocca duci Athenarum et principi Achaye balio generali XXXV, σ. 129 (327) το 1290: ducisse Athenarum dilecte fideli sue... fidelitatis debite juramentum XLI, 5 (4) το 1292: vir nobilis Brenne et Licii comes, dilectus consiliarius, familiaris et fidelis noster cum nobili mulieri Elena, Athenarum ducissa..mandamus recipi dictum homagium.

9 Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( ) 81 έντονη δραστηριότητα στην Ιταλία και στη Ρωµανία, πάντα στην υπηρεσία της ανδεγαυικής αυλής (comite, fideli nostri), όπως προκύπτει από τις υπηρεσίες που προσέφερε, τις διευκολύνσεις και τις γαιοκτησίες που απέκτησε τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στην Ιταλία 8. Ας σηµειωθεί ότι ο Ούγος ήταν προηγουµένως σύζυγος της χήρας του Γοδοφρείδου της Καρύταινας Ισαβέλλας de la Roche από το και είχε κληρονοµήσει τη βαρονία της Καρύταινας και αργότερα το 1291 είχε νυµφευθεί την Ελένη. Άξιο προσοχής είναι η άρνηση της δούκισσας Ελένης να δώσει τον όρκο υποτέλειας στον Φλωρέντιο και την Ισαβέλλα, κόρη του Γουλιέλµου Βιλλεαρδουίνου, µε τη δικαιολογία ότι χρωστούσε υποτέλεια µόνο στον ίδιο τον Ανδεγαυό βασιλέα. Η ασταθής νοµική θέση του δουκάτου των Αθηνών προκάλεσε τα επόµενα δέκα χρόνια µακρά διαµάχη σχετικά µε το ζήτηµα της υποτέλειας της δούκισσας Ελένης στον πρίγκιπα της Αχα ας, Φλωρέντιο d Hainaut ( ), και την Ισαβέλλα. Ακόµη και µετά το γάµο της µε τον Ούγο de Brienne το 1291, έναν από τους ισχυρότερους ευνοούµενους της ανδεγαυικής αυλής, αλλά και µετά την ενηλικίωση του γιου της Guyot το 1294 και την υποβολή της υποτέλειας από τον ίδιο στον Κάρολο, η Ελένη δεν άλλαξε την αδιάλλακτη θέση της να µην αναγνωρίζει δηλαδή την επικυριαρχία του Φλωρέντιου, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια 9. Το πρόβληµα συνεχίστηκε και µετά την εκχώρηση όλων των ανδεγαυικών κτήσεων στη Ρωµανία το 1294 στον Φίλιππο του Τάραντα, νεότερο γιο του Καρόλου Β, επ ευκαιρία του γάµου του µε την Θαµάρ, κόρη του δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου, όταν ο Ανδεγαυός βασιλέας επέβαλε την υποβολή της υποτέλειας σε όλους τους φεουδάρχες και στον ίδιο τον Φλωρέντιο. Το 1296 µετά την παραίτηση του Φιλίππου από την υποτέλεια της δούκισσας το πρόβληµα επανήλθε 10 και η κατάσταση φαίνεται ότι εξοµαλύνθηκε µόνο το 1299, όταν η Ισαβέλλα, δύο χρόνια µετά το θάνατο του Φλωρέντιου, αποφάσισε να συσφίξει τις σχέσεις της µε το δουκάτο των Αθηνών οργανώνοντας το συνοικέσιο της κόρης της Ματίλδης (Mahaut) µε το δούκα Guyot. Συνάντησε όµως την αντίδραση της ανδεγαυικής αυλής και µόνο τον επόµενο χρόνο το 1300 οι αντιρρήσεις του Καρόλου Β υποχώρησαν. Tο 1308 ο Guyot πέθανε και το 1313 ο Ανδεγαυός βασιλέας Ροβέρτος αποφάσισε το γάµο της Ματίλδης µε τον Λουδοβίκο της Βουργουνδίας, o οποίος όµως πέθανε το 1316 και ο Ανδεγαυός βασιλέας οργάνωσε συνοικέσιο της Ματίλδης µε τον αδελφό του 8. Registri XXVIII, σ. 118 (80), σ. 119 (86). 9. Registri XXXV, σ. 129 (327), XLI, σ. 3 (2): contencio est exorta.. in prestacione dicti homagii, σ. 5 (4) CH. PERRAT J. LONGNON, Actes relatifs à la principauté de Morée, , Paris 1967, σ. 101 (100). 10. PERRAT LONGNON, σ (191, 192).

10 82 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννη de Gravina. Μετά την άρνησή της να τον παντρευτεί, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τα δικαιώµατά της στο πριγκιπάτο το 1318 θέτοντας έτσι τέλος στις διεκδικήσεις των Βιλλεαρδουίνων. Για να επανέλθουµε όµως στο δουκάτο των Αθηνών να αναφέρουµε ότι διάδοχος του Guyot ορίστηκε ο Gautier (Βαλτέριος) ( ), γιος του Ούγου de Brienne και της Ισαβέλλας, χήρας του βαρόνου της Καρύταινας, ο οποίος όµως σκοτώθηκε στη µάχη του Ορχοµενού της Κωπα δας από τους Καταλανούς τo Έκτοτε οι de Brienne από τη βάση τους το Άργος και το Ναύπλιο αποτελούσαν τους νό- µιµους διεκδικητές του δουκάτου από τους σφετεριστές Καταλανούς. Πολλά παπικά έγγραφα προς τη Βενετία και τον Ανδεγαυό βασιλέα της Νεάπολης αναφέρονται στον αφορισµό των Καταλανών και σε αιτήσεις για συνεργασία των λατινικών δυνάµεων προκειµένου να τους εκδιώξουν από το δουκάτο (invasores et usurpatores). Η επιχείρηση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ, διότι οι Καταλανοί είχαν ήδη συνάψει συµµαχία µε τη Βενετία αλλά και µε τους Τούρκους ενισχύοντας έτσι τη θέση τους στο χώρο.

11 Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( ) 83 SUMMARY THE BURGUNDIAN DUCHY OF ATHENS ( ) The hegemony of Athens (later called the duchy of Athens), which was awarded to Otho de la Roche by Boniface of Montferrat, thereby establishing the Burgundian dynasty that ruled over Athens, included Attica, Boeotia and a little later Argos and Nauplia. The prince of Achaia was the sole sovereign, and the inhabitants were subject to Frankish rule as this was formulated in the Assizes of Romania. A complex problem concerns the denial of the duchess of Athens Helen to give oath of hommage to the prince of Achaia Florent d Hainaut. According to Angevin documents the change of the title of dominus to duca and the hegemony to duchy was done in 1280 and not in 1260, as is recorded in the Chronicle of Morea. The last representative of Frankish rule in Athens was Gautier, son of Hughes de Brienne, who was killed by the Catalans at the battle of Orchomenos in Copais in Gautier II, the titular duke of Athens, was established in the Peloponnesian territories of Argos and Nauplia and tried unsuccessfully to regain the duchy. MARIA DOUROU-ELIOPOULOU

12 84

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος Γενικά α. Τα Λατινικά κράτη Στη θέση της βυζαντινής αυτοκρατορίας που καταλύθηκε εγκαθίστανται οι Φράγκοι: ένα μωσαικό κρατιδίων και ηγεμονιών. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία τους είναι δύναμη λόγω των πολλών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #5: Λατινοκρατία. Αντιθέσεις και συμβιώσεις Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #3: Λατινική αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (1204-1566)

Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (1204-1566) Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (1204-1566) Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 και η σταδιακή εξάπλωση των Λατίνων κατακτητών Το έτος 1204 στάθηκε «δίσεκτο» για τις τύχες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.)

ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.) ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.) Φραγκικό κράτος : κοινωνία κυρίως αγροτική Εποχή Μεροβιγγείων: ανασφάλεια αγροτικού πληθυσμού αναζήτηση προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #4: ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας.

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Κατά τον Παυσανία, ήταν γιος και διάδοχος του Νύκτιμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ιδέα των σταυροφοριών (σύμφωνα με επικρατέστερη άποψη) ήταν ξένη τότε στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννιέται στη Δυτική Ευρώπη τον 11 ο αι., Οι αιτίες α. Η αναβίωση της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου

Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Καθηγήτρια Ιστορίας Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784, 4ος όροφος Τηλέφωνο: 2107277437 Fax: 2107248979 E-Mail: mdourou@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' (1289-1300)

Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' (1289-1300) ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 1 (1993) Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' (1289-1300) Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ερωτήσεις ανά ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 1.1.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη [σ. 7-9] α] Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Α για την ανόρθωση του κράτους;

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα;

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα; Ιστορία του μεσαιωνικού & νεότερου κόσμου Τράπεζα Θεμάτων Κεφάλαιο 2 ο : Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843 1054) Ενότητα 2.1. Προοίμιο της ακμής

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 Β ΤΑΞΗΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των δεδοµένων της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα του δεδοµένου της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου Στόχοι: Ο Μιχαήλ Η' (1261-1282) έπρεπε: να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των Λατίνων και να αποκαταστήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι 1 Ενότητα #3: Βασικές Γνώσεις II Η κοινωνία κατά την καρολίγγεια περίοδο Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε. ΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης με εκείνα της στήλης. Δύο στοιχεία της στήλης περισσεύουν. 1. Γαληνοτάτη Δημοκρατία 2. Ουγενότοι 3. Όθων 4. Ιωάννης ατάτζης 5. Διαφωτισμός α. γία Ρωμαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

e-mail:pyramia@yahoo.gr

e-mail:pyramia@yahoo.gr ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΠΥΡΑΜΙΑ» e-mail:pyramia@yahoo.gr ΠΥΡΑΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μια παρέα κατοίκων και φίλων του Παραλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria Η κωμόπολη της Υπάτης, κτισμένη σε υψόμετρο 400μ. με τη χαρακτηριστική πολυμορφία του τοπίου της, έχει συμπληρώσει πάνω από 2500 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε όλα τα γεγονότα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός

Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός ήταν αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από τις 22 Δεκεμβρίου 1349 ως τις 20 Μαρτίου 1390. Ήταν γιος του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Βασίλειου Α και της ερωμένης του, Ειρήνης, κόρης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 12 Ενδέκατος Αιώνας (α μισό): Βασίλειος Β Βουλγαροκτόνος (976-1025) Κων/νος Η (1025-1028) - Ρωμανός Γ Αργυρός (1028-1034) - Μιχαήλ Δ Παφλαγών (1034-1041) - Μιχαήλ Ε Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Το πριγκιπάτο της Αχαΐας

Το πριγκιπάτο της Αχαΐας Μεσαιωνική Ιστορία και Αρχαιολογία Το πριγκιπάτο της Αχαΐας Παράλληλη θεώρηση της ιστορίας και νομισματοκοπίας του ΗΛΙΔΑ 2005 Κωνσταντίνος Β. Αντωνόπουλος Αρχαιολόγος Περιεχόμενα Η εγκαθίδρυση του φράγκικου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Sir Steven Runciman. Μυστράς

Sir Steven Runciman. Μυστράς Sir Steven Runciman Μυστράς Βυζαντινή Πρωτεύουσα της Πελοποννήσου Μετάφραση: Πέι Κορρέ Τζίνα Καπατσώρη ΑΘΗΝΑΙ 1986 Τίτλος πρωτοτύπου: Mistra @Thames & Hudson 1980 Ο Μυστράς, η βυζαντινή πρωτεύουσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1204-1461, 1479) Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1461) Ένα από τα βυζαντινά κρατίδια που δηµιουργήθηκαν στα εδάφη της καταλυµένης από την Δ Σταυροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 48 Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Αυτός ο μύλος ευρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τον μύλο του ΛΑΓΟΥ και απέχει από αυτόν 300 περίπου μέτρα, βορειότερα.σύμφωνα με την βιβλιογραφία και την τοπική παράδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή ΠΕΡΣΕΣ. Κοινός στόχος Περσών και Βυζαντίου η Αρµενία. 591 : Συνθήκη ειρήνης

Ανατολή ΠΕΡΣΕΣ. Κοινός στόχος Περσών και Βυζαντίου η Αρµενία. 591 : Συνθήκη ειρήνης Ε.Μ. & Σ.Ν. 20 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞ ΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ ΙΑ ΟΧΟΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Ιουστίνος Τιβέριος ΠΕΡΣΕΣ Βορράς : ΑΒΑΡΟΣΛΑΒΟΙ Επιδροµές, εξόντωση πληθυσµού, καταστροφές ακµαίων πόλεων. πολιορκίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ: ΜΙΧΑΗΛ Η ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Β (1261-1328)

Η ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ: ΜΙΧΑΗΛ Η ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Β (1261-1328) Η ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ: ΜΙΧΑΗΛ Η ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Β (1261-1328) Οι πρώτες απώλειες στους Οθωµανούς στη Μικρά Ασία Μιχαήλ Η Παλαιολόγος (1261-1282) Η ανόρθωση της Κωνσταντινούπολης Τρεις εβδοµάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 10 O Δέκατος Αιώνας (α μισό): Λέων Ϛ Σοφός (886-912) - Αλέξανδρος Α (912-913) Κων/νος Ζ Πορφυρογέννητος 913-959 (Ρωμανός Α Λεκαπηνός 920-944) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ 5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ Έντυπο 5.4.1. «Κυριακίδης» Δραστηριότητα 1 η : «Στέλιος Κυριακίδης, η ζωή μου» Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν αθλητής δρόμων ημιαντοχής και αντοχής, με ιδιαίτερη έφεση στον μαραθώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: Ακίνητη ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ένδυσης από φραγκικές θέσεις του νομού Ηλείας

Στοιχεία ένδυσης από φραγκικές θέσεις του νομού Ηλείας Στοιχεία ένδυσης από φραγκικές θέσεις του νομού Ηλείας Ελένη Μπαρμπαρίτσα Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ 8 ο Επιστημονικό Συμπόσιο Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα, 14-15 Απριλίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ελληνική οικονοµία κατά τον 19ο αιώνα 1. Το εµπόριο 2. Η εµπορική ναυτιλία ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Να προσδιορίσετε τους

Διαβάστε περισσότερα

Αγώνες Ανεξαρτητοποίησης του Πόντου.

Αγώνες Ανεξαρτητοποίησης του Πόντου. Αγώνες Ανεξαρτητοποίησης του Πόντου. Την εποχή που συνέβαιναν όλα αυτά τα δυσάρεστα για τον Ελληνισμό γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη, η Χαλδία αποτελούσε το 21 ο θέμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 565-1815 Κεφάλαιο 1 1. Ποια εξωτερικά προβλήματα αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου (Όπως τα κατέθεσε προφορικά η κ. Ιωάννα Τσαλίκη, εγγονή του Εμμανουήλ Τσαλίκη, τον Αύγουστο του 2011) Οικογενειακή φωτογραφία στη Λέρο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2014 ΒΑΘΜΟΣ:... Αριθμητικά:.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:....

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός Η ιστορία της Κύπρου με συντομία Χρονικές περίοδοι Βασικά χαρακτηριστικά Εικόνες, φωτογραφίες αρχείου Σχόλια, στιγμές, γεγονότα 1 Μικρή χώρα - Μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

1 4 5 ... και ένας άλλος μύθος...! ΟΙΝΩΤΡΟΣ Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Ο Οίνωτρος ήταν ένας από τους 50 γιους του Λυκάονα, βασιλέα της Αρκαδίας, και ιδρυτής αποικίας στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Γεννήθηκε στην πόλη Αιάκειο της Κορσικής, μόλις ένα χρόνο αφού η κυριαρχία του νησιού μεταβιβάστηκε από τη Δημοκρατία της Γένοβας στη Γαλλία. Ο πατέρας του Κάρλος Βοναπάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

του στην πόλη, η οποία από τότε ονομάζεται (μετά από παραφθορά) Φισκάρδο. Το νησί παρέμεινε έτσι υπό βυζαντινή εξουσία.

του στην πόλη, η οποία από τότε ονομάζεται (μετά από παραφθορά) Φισκάρδο. Το νησί παρέμεινε έτσι υπό βυζαντινή εξουσία. Ιστορία. Η ιστορία της Κεφαλονιάς προσδιορίζεται τόσο από την καίρια γεωγραφική της θέση όσο και από την ιδιότυπη διαμόρφωσή της. Κατά τους ιστορικούς χρόνους το νησί είχε τέσσερις πόλεις: την Πάλη, που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ANTONI RUBIÓ I LLUCH ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΑΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΑΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΑΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ*

Ο ANTONI RUBIÓ I LLUCH ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΑΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΑΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΑΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ* ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) Ο ANTONI RUBIÓ I LLUCH ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΑΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΑΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΑΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ* Ο Antoni Rubió i Lluch (1856-1937), γιος

Διαβάστε περισσότερα