B I B Λ I O K P I Σ I E Σ 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B I B Λ I O K P I Σ I E Σ 15"

Transcript

1 BIBΛIOKPIΣIEΣ 15

2

3 213 Γιώργος Mυτιλην ς M. Γ. Bαρβο νης, Oι ιερές σκήτες του Aγίου ρους, Aθήνα, εκδ. Xελάνδιον, 2007, σσ H έκδοση (αφιερωµένη στην A.Π.Θ. τον Oικουµενικ Πατριάρχη κ.κ. Bαρθολοµαίο, τον κυριάρχη επίσκοπο του Aγίου ρους) αποτελεί προϊ ν συνεργασίας του κ. Γιώργου Mυτιληνο, ο οποίος επιµελήθηκε το φωτογραφικ υλικ (απ το ογκώδες «προσωπικ» του φωτογραφικ αρχείο) και του κ. M. Γ. Bαρβο νη, ο οποίος συνέγραψε τα συνοδευτικά του κείµενα και το σχετικ εισαγωγικ σηµείωµα µε τον τίτλο «Σκήτες και ορθ δοξος µοναχισµ ς». Παρουσιάζονται συνολικά δώδεκα σκήτες, ιδι ρρυθµες και κοιν βιες: της Aγίας Άννας, της Aγίας Tριάδος των Kαυσοκαλυβίων, του Tιµίου Προδρ µου ή «Pουµανική», του Aγίου ηµητρίου, του Aγίου Aνδρέα ή Σεράι, του Tιµίου Προδρ µου ή Iβηριτική, του Aγίου Παντελεήµονος, του Προφήτου Hλιο, η Nέα Σκήτη ή «Σκήτη του Π ργου», του Eυαγγελισµο της Θεοτ κου, του Aγίου ηµητρίου ή Λακκοσκήτη και της Kοιµήσεως της Θεοτ κου. Tου φωτογραφικο υλικο το οποίο συνθέτει την εικ να της κάθε µιας σκήτης προηγείται σε λες τις περιπτώσεις δισέλιδο εισαγωγικ σηµείωµα, µε ιστορικές και άλλες πληροφορίες (φυλασσ µενα ιερά λείψανα, κτηριακή κατάσταση, το µέγεθος της µοναχικής αδελφ τητας που διαβιοί σ αυτή, οι ιδιοµορφίες της, κ.λπ.). Oι καλλιτεχνικές αποτυπώσεις των σκητών, η αναπαραστατική λεπτοµέρεια των φωτογραφιών, αλλά και τα παρατιθέµενα γενικά «περιγραφικά» πλάνα, τα οποία εντάσσουν κάθε µία απ αυτές στο φυσικ και πνευµατικ κλίµα τους, οι διευκρινιστικές και πετυχηµένες σηµειώσεις-τίτλοι των φωτογραφιών, το καλαίσθητο της λης εκτ πωσης του τ µου, καθιστο ν την παρουσιαζ µενη φωτογραφική περιήγηση στο «Περιβ λι της Παναγίας» µια ξεχωριστή προσπάθεια για µέθεξη στον ιερ τ πο της Oρθοδοξίας και στον πνευµατικ του κ σµο σων επιθυµο ν να τον επισκεφθο ν, αλλά και ενθ µιον σων είχαν την ευκαιρία να νιώσουν το µεγαλείο του ευλογηµένου Aγιώνυµου ρους. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο M. Γ. ΣΕΡΓΗΣ Todor Cepreganov (ed.), History of the Macedonian People, Aneta Shukarova Mitko B. Panov Dragi Georgiev Krste Bitkovski Ivan Katardziev Vanche Stojchev Novica Veljanovski Todor Cepreganov (authors), Skopje, Institute of National History, 2008, pp Μετά την πτώση του Ράνκοβιτς (1966), ταν οι οµ σπονδες σοσιαλιστικές γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες απέκτησαν έναν σηµαντικ βαθµ αυτονοµίας, ο Πρ εδρος της Ένωσης Κοµµουνιστών «Μακεδονίας», Κρστε Τσερβενκ φσκυ, εισήγαγε την έννοια του «ετεροχρονισµένου έθνους» για τους Σλαβοµακεδ νες. Απ την καθυστερηµένη κρατική αποκατάσταση των Σλαβοµακεδ νων απέρρεε η ανάγκη της ταχείας ανάπτυξης του «µακεδονικο έθνους» το οποίο έπρεπε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά εν ς σ γχρονου έθνους. Τα πρώτα βήµατα ήταν η πραξικοπηµατική

4 214 Bιβλιοκρισίες ανακήρυξη της «Αυτοκέφαλης Ορθ δοξης Μακεδονικής Εκκλησίας» (1967), η ίδρυση της «Μακεδονικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών», η έναρξη των ξεν γλωσσων προπαγανδιστικών εκποµπών του ραδιοφωνικο σταθµο Σκοπίων (1970), ο οποίος εξέπεµπε δ ο φορές την ηµέρα και στην ελληνική γλώσσα. Οι εκποµπές του ραδιοφωνικο σταθµο Σκοπίων στην ελληνική σχολίαζαν πάντοτε ζητήµατα «µακεδονικο έθνους, µακεδονικής γλώσσας και µακεδονικής µειον τητας», πράγµα το οποίο δηλητηρίαζε τις διµερείς ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις οι οποίες ο τως ή άλλως είχαν περιέλθει σε στασιµ τητα στα πρώτα χρ νια της δικτατορίας των συνταγ- µαταρχών. Αναφερ µενος στις ανθελληνικές εκποµπές του ραδιοφωνικο σταθµο Σκοπίων ο θεωρητικ ς της δικτατορίας και υφυπουργ ς παρά τω πρωθυπουργώ, Γεώργιος Γεωργαλάς, δήλωσε σε συνέντευξη τ που στις 17 Μαρτίου: Α κποµπα α ταί, ς µετ λ πης µας πρέπει ν διαπιστώνωµεν, ποτελο ν να γκάθι ε ς τ ς σχέσεις µεταξ Γιουγκοσλαβίας κα Eλλάδας Eπικαλο νται κείµενα το παρελθ ντος γνώστων συγγραφέων ο πο οι ποστηρίζουν τι πάρχει δ θεν Μακεδονικ ν θέµα, µακεδονικ γλώσσα ν µπορο µεν ν παραδεχθ µεν ε κ λως τι ποκέντρωσις ε ς τ ν Γιουγκοσλαβίαν π τ ν µορφ ν µ σπονδων δηµοκρατι ν πιτρέπει ε ς τ Σκ πια ν παίζουν α τ ν τ ν ρ λον. ν µπορο µεν ν πιστε σωµεν τι α τον µησις τ ν µέσων νηµερώσεως ε ς τ ν Γιουγκοσλαβίαν, ο ραδιοσταθµοί, τηλε ρασις κα α εφηµερίδες πιτρέπουν ε ς ναν ραδιοφωνικ ν σταθµ ν ν σκ δίαν ξωτερικ ν πολιτικήν 1. Η ηγεσία των Σκοπίων διακήρυττε τι οι σχέσεις της Ελλάδας µε τη Γιουγκοσλαβία διέρχονταν τώρα απ τα Σκ πια, δηλαδή απ την αναγνώριση «µακεδονικής» µειον τητας. Η οµ σπονδη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση µως δεν έθετε την ε- ξέλιξη των διµερών ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων σε άµεση συνάρτηση µε την αναγνώριση «µακεδονικής» µειον τητας απ την Ελλάδα, παρ λο που στις επίσηµες συναντήσεις πολιτικών ανδρών των δ ο χωρών ανακινο σε το ζήτηµα (για παράδειγµα στη συνάντηση του υφυπουργο Εξωτερικών Χρήστου Ξανθ πουλου Παλα- µά µε τον υπουργ Εξωτερικών Μίρκο Τεπάβατς στο Βελιγράδι τον Σεπτέµβριο του 1971, και του Κωνσταντίνου Καραµανλή µε τον πρωθυπουργ Τζεµάλ Μπίγιεντις τον Ιο νιο του 1971 στη Λιουµπλιάνα). Παρά την αισθητή βελτίωση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων µετά την αποκατάσταση της ηµοκρατίας στην Ελλάδα (1974), η ηγεσία των Σκοπίων ήθελε να αποστείλει ένα µήνυµα στην Αθήνα, έστω και για λ γους επικοινωνιακής πολιτικής στο εσωτερικ της οµ σπονδης σοσιαλιστικής γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, τι δεν παρέµενε αδιάφορη στη διαµ ρφωση του πλέγµατος των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. ταν τον Μάιο του 1976 ο Τίτο ε- πισκέφθηκε την Αθήνα, στη γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία συµµετείχε και ο πρωθυπουργ ς των Σκοπίων, Μπλαγκ ϊ Ποπώφ, παρά τις αντιρρήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Σε επίπεδο ιστοριογραφίας, µετά το 1966, προτεραι τητα για τους ιστορικο ς των Σκοπίων είχε ο Μεσαίωνας, η διερε νηση του «µακεδονικο κράτους του Σα- µουήλ», ο σφετερισµ ς της βουλγαρικής µεσαιωνικής ιστορίας και η διε ρυνση των ορίων της «ιστορικ τητας του µακεδονικο έθνους». Επιχειρώντας µια µαρξιστική α- νάλυση του έθνους, ο Κρστε Τσερβενκ φσκυ συνέδεε τη γένεση των εθνών µε τον καπιταλισµ, αλλά χωρίς ιστορικ παρελθ ν ένα έθνος δεν µπορεί να προκ ψει µ νο 1. Νέα Πολιτεία, φ

5 Todor Cepreganov (ed.), History of the Macedonian People 215 υπ την επίδραση οικονοµικών παραγ ντων. Η ηγεσία µας δεν µπορεί να πει στο λα µας πως µέχρι το 1945 ήµασταν Βο λγαροι και κατ πιν γίναµε Μακεδ νες. Αυτ το αίσθηµα άρχισε να αναπτ σσεται κατά τα µέσα του περασµένου αιώνα, επισή- µανε ο Τσερβενκ φσκυ στον Τ ντωρ Ζίφκωφ σε συνάντησή τους στις 19 Μα ου 2. Αλλά ένα αίσθηµα δεν µπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την αναζήτηση πραγµατικών ή µυθικών ιστορικών ριζών. Στη δεκατία του 60 και 70 οι βουλγαρογιουγκοσλαβικές σχέσεις επηρεάζονταν αισθητά απ το Μακεδονικ ζήτηµα: η Σ φια δεν µπορο σε να αποδεχτεί τη θεµελίωση του «µακεδονικο έθνους» σε αντιβουλγαρική βάση και την πλαστογράφηση της βουλγαρικής µεσαιωνικής ιστορίας, ενώ τα Σκ πια αναζητο σαν «µακεδονική µειον τητα» στη Βουλγαρία και κατηγορο σαν την κοµµουνιστική Βουλγαρία τι δεν είχε αποδεσµευτεί απ το σ µπλεγµα του µεγαλοϊδεατισµο της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Η Βουλγαρία είχε καθιερώσει ως εθνικές γιορτές τη 2η Αυγο στου, επέτειο της εξέγερσης του Ίλιντεν το 1903, και την 3η Μαρτίου, επέτειο της υπογραφής της προκαταρκτικής Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου το Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την ανεξαρτητοποίηση της ΠΓ Μ, η διένεξη των Σκοπίων µε την Ελλάδα για το νοµα κατέστησε επιτακτική την ανάγκη στη γειτονική χώρα της προσκ µισης «ιστορικών» επιχειρηµάτων για να αποδειχθεί τι οι έννοιες «Ελλάδα και Μακεδονία, Έλληνες και Μακεδ νες» αλληλοαποκλείονται και τι οι Σλαβοµακεδ νες προέρχονται απ τους «Αρχαίους, µη ελληνικής προελε σεως, Μακεδ νες» απ τους οποίους κληρον µησαν και το νοµα 3.Η «τεκ- µηρίωση» αυτών των θέσεων προσέλαβε τον χαρακτήρα υστερίας µετά τη σ νοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι (Απρίλιος 2008), την αποτυχία της γειτονικής χώρας να ενταχθεί στην Eυρωατλαντική Συµµαχία και το αβέβαιο µέλλον της σχετικά µε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον σκοπ αυτ εξυπηρετεί η πρ σφατη έκδοση του Ινστιτο του Εθνικής Ιστορίας των Σκοπίων History of the Macedonian People, Skopje 2008, συλλογικ έργο διαφ ρων ιστορικών της παλιάς και νέας γενιάς το οποίο χρηµατοδοτήθηκε απ την κυβέρνηση Γκρο εφσκυ και γράφτηκε µε ταχ τατους ρυθµο ς. Τα πρώτα πέντε κεφάλαια (σσ. 5-72) αναφέρονται στην Αρχαι τητα και στον Πρώιµο Μεσαίωνα (Macedonia in the Prehistoric Time, Macedonia in the Ancient World, Alexander III of Macedonia 336BC-323BC Macedonia, the World Empire, The Formation of Macedonian Empires after the Death of Alexander III of Macedonia Macedonia in the Period of Roman Rule 168 BC to the End of III Century, Macedonia between East and West IV-V Century). ο είναι οι βασικές θέσεις που προβάλλονται: 1) τι οι Αρχαίοι Μακεδ νες, απ εθνολογική και γλωσσική άποψη, είναι συγγενείς µε τους Βρ γες (θρακικ φ λο) και διέφεραν απ τους Έλληνες (µοναρχία στη Μακεδονία, ενώ π λεις-κράτη στους Έλληνες), οι οποίοι αποκαλο σαν τους Μακεδ νες βαρβάρους, 2) η Ελληνιστική Εποχή, ρο που εισήγαγε ο Γερµαν ς ιστορικ ς 2. Βλ. Το Μακεδονικ και η Βουλγαρία. Πλήρη τα απ ρρητα βουλγαρικά έγγραφα , Σπυρίδων Σφέτας (εισ.-µτφρ.-σχ.), Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Βουλγαρικά Κρατικά Αρχεία Εκδ. Oίκος Aφών Κυριακίδη, 2009, σ Για µια πρώτη προσέγγιση των νέων κατευθ νσεων της ιστοριογραφίας των Σκοπίων µετά το 1991 βλ. Σπ. Σφέτας, «Κατευθ νσεις της σ γχρονης σλαβοµακεδονικής ιστοριογραφίας», Μακεδονικές ταυτ τητες στον χρ νο. ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις, Ιων. Στεφανίδης Βλ. Βλασίδης Ευάγ. Κωφ ς (επιµ.), Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2008, σσ

6 216 Bιβλιοκρισίες Droysen, πρέπει να αποκαλείται «Αλεξανδρινή ή Μακεδονική», δι τι τα οικουµενικά επιτε γµατα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η διάλυση των π λεων-κρατών και η φυλετική ανάµιξη των Μακεδ νων µε τους Πέρσες, ήταν σε πλήρη αντίθεση µε τις παραδ σεις των Ελλήνων (π λις-κράτος, αντίθεση Έλλην-Βάρβαρος). H ελληνικ τητα των Αρχαίων Μακεδ νων προκ πτει απ τις ιστορικές πηγές, τα γλωσσολογικά δεδοµένα και τα αρχαιολογικά ευρήµατα τα οποία συνδέουν τον µακεδονικ χώρο µε τον Ελληνισµ ήδη απ τη µυκηναϊκή εποχή. Σοβαροί µελετητές (Hoffman, Beloch, Droysen) έχουν τεκµηριώσει την άποψη αυτή. Η εχθρική στάση ορισµένων πολιτικών παραγ ντων έναντι των Αρχαίων Μακεδ νων οφείλεται στη διαφορά του πολιτικο συστήµατος µεταξ της Μακεδονίας (δεν υπήρχε ο θεσµ ς της δηµοκρατίας, της π λης-κράτους) και της Ν τιας Ελλάδας και στον φ βο επιβολής µοναρχικο πολιτε µατος. Η επιθετικ τητα του ηµοσθένη κατά του Φιλίππου οφείλεται και στο γεγον ς τι η Αθήνα, µε την εξάπλωση του µακεδονικο βασιλείου, έχανε τις αποικίες της στον µακεδονικ χώρο και τις προσβάσεις της στη Θράκη που αποτελο σε τον σιτοβολώνα της. Η Μακεδονία αποτέλεσε προπ ργιο του Ελληνισµο κατά των βαρβάρων: τίνος κα πηλίκης δε τιµ ς ξιο σθαι Μακεδ νας, ο τ ν πλείω το βίου χρ νον ο πα ονται διαγωνιζ µενοι πρ ς το ς βαρβάρους π ρ τ ς τ ν Eλλήνων σφαλείας. Oτι γ ρ ε ποτ ν ν µεγάλοις ν κινδ νοις τ κατ το ς Eλληνας, ε µ Μακεδ νας ε χοµεν πρ φραγµα (Πολ βιος, 9,35). Σε τελευταία ανάλυση σηµασία έχει το γεγον ς τι οι ίδιοι οι Μακεδ νες τ νιζαν την ελληνική τους καταγωγή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του βασιλιά Αλέξανδρου Α ( ), ο οποίος απέδειξε την ελληνική του καταγωγή για να συµµετάσχει στους Ολυµπιακο ς Αγώνες, Aλεξάνδρου γ ρ εθλε ειν λοµένου κα καταβάντος π α τ το το ο ντιθευσ µενοι Eλλήνων ξεργ ν µιν, φάµενοι ο βαρβάρων γωνιστέων ε ναι τ ν γώνα λλ Eλλήνων. Aλέξανδρος δ πειδ πέδειξε ς ε η Aργε ος, κρίθη τε ε ναι Eλλην κα γωνιζ µενος στάδιον συνεξέπιπτε τ πρώτ ω (Ηρ δοτος, V22). Η γλώσσα των Αρχαίων Μακεδ νων ήταν ελληνική διάλεκτος. Η µ νη φωνητική διαφορά που διακρίνει την αρχαία µακεδονική απ τις άλλες ελληνικές διαλέκτους δηλαδή τα σ µφωνα β αντί φ, δ αντί θ και γ αντί χ, εξηγείται µέσα στο πλαίσιο της ελληνικής διαλεκτολογίας. Μπορο µε να υποθέσουµε τι ο µακεδονικ ς ε- θνικ ς κλάδος διαχωρίστηκε απ τον ιωνικ, αιλοαχαϊκ και δωρικ πριν η πρωτοελληνική διαµορφώσει απ τους αντίστοιχους ινδοευρωπαϊκο ς φθ γγους το φ, θ, χ και ακολο θησε δική του εξέλιξη ή τι ο µακεδονικ ς κλάδος, χωρίς να πάψει να είναι ελληνικ ς, αφοµοίωσε πολλο ς Θρακο-Ιλλυριο ς ώστε να δεχτεί ως προς το φθογγικ αυτ στοιχείο ξένη επίδραση. Ο Φίλιππος Β και ο Μέγας Αλέξανδρος είχαν αντιληφθεί τι οι Πέρσες, παρά την ήττα τους στους Μηδικο ς Πολέµους, αναµιγν ονταν στα εσωτερικά των ελληνικών π λεων, αναλάµβαναν ρ λο διαιτητο (Ανταλκίδειος Ειρήνη 387 π.χ.) και συνεπώς αποτελο σαν απειλή. Γι αυτ ν τον λ γο ο Φίλιππος B και ο Mέγας Aλέξανδρος απέβησαν θιασώτες της Πανελληνίου Ιδέας, της ένωσης των Ελλήνων και τιµωρίας των Περσών υπ το σκήπτρο της µακεδονικής δυναστείας. Τον οικουµενικ και ηγεµονικ ρ λο που θα µπορο σε να διαδραµατίσει ο Ελληνισµ ς, αν παρέ- µενε ενωµένος υπ µία εξουσία, αντιλήφθηκε ο ίδιος ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αριστοτέλης. Οι λαοί της οικουµένης παρουσιάζουν τριών ειδών χαρακτήρες, επισήµανε ο Αριστοτέλης. Οι λαοί που ζουν σε ψυχρο ς τ πους έχουν δυνατ θυµικ, αλλά υστερο ν στη διαν ηση και την επιδεξι τητα. Για τον λ γο αυτ

7 Todor Cepreganov (ed.), History of the Macedonian People 217 ζουν σχετικά ελε θερα, αλλά δεν έχουν πολιτικ τητα και δεν µπορο ν να κυβερνήσουν τους πλησίον τους. Τα έθνη της Ασίας δεν υστερο ν σε διανοητικές αρετές και σε επιδεξι τητα, αλλά είναι «άθυµα», δεν έχουν θέληση. Στη µέση βρίσκονται οι Έλληνες οι οποίοι συνδυάζουν και τις δ ο αρετές, είναι διανοητικοί και θυµοειδείς, και για τον λ γο αυτ είναι ελε θεροι και ξέρουν να πολιτε ονται 4. Ξεπερνώντας την πολιτική θεωρία της π λης-κράτους, ο Αριστοτέλης τ νισε τι οι Έλληνες, αν πολιτε ονταν καλά και αποτελο σαν µια πολιτεία, θα µπορο σαν να εξουσιάσουν λο τον κ σµο: Τ δ τ ν Eλλήνων γένος, σπερ µεσε ει κατ το ς τ πους, κα γ ρ νθυµον κα διανοητικ ν στιν, δι περ λε θερ ν τε διατελε κα βέλτιστα πολιτευ µενον, κα δυνάµενον ρχειν πάντων, µι ς τυγχάνων πολιτείας (Πολιτικά, 1327, σ. 29). εν αποτελεί κατά συνέπεια έκπληξη που ο Μέγας Αλέξανδρος ακολο θησε το δίδαγµα του δασκάλου του, θεωρώντας αναγκαίο τον τερµατισµ του βίου της π λεως- κράτους µπροστά στην ιστορική αποστολή του Ελληνισµο. Η αντίθεση Έλλην- Βάρβαρος είχε ήδη ξεπεραστεί µέσω της µέθεξης των αλλ γλωσσων στην ελληνική παιδεία. Η φυλετική συγχώνευση Μακεδ νων και Περσών που προώθησε ο Μέγας Αλέξανδρος, η υιοθέτηση της ανατολικής ενδυµασίας και των περσικών τρ πων ζωής ήταν κινήσεις τακτικής µέσα στη στρατηγική του για τη συγχώνευση Ελλάδος (Ευρώπης)-Ασίας, αλλά µε αφετηρία και ρυθµιστικ παράγοντα το ελληνικ πνε - µα. Για τη διάδοση του ελληνικο πολιτισµο ίδρυσε πάνω απ 70 π λεις. Η ανατολική Μεσ γειος αποτέλεσε µια εν τητα και η ελληνική γλώσσα απέβη η κοσµοπολίτικη γλώσσα της Eλληνιστικής Eποχής, προλειαίνοντας έτσι το έδαφος για τη νίκη του Χριστιανισµο. Το να ισχυριστεί κανείς τι ο Droysen εισήγαγε τον ρο Ελληνιστική Εποχή απλά λ γω του γερµανικο του συνδρ µου γιατί έβλεπε στη Μακεδονία, η οποία ένωσε την Ελλάδα και κυριάρχησε στην Ασία, ένα πρ τυπο για ανάλογο ρ λο της Πρωσίας (Μακεδονίας), την ένωση δηλαδή της Γερµανίας (Ελλάδας) και την επικράτησή της στην Ευρώπη (Ασία) είναι µια υπεραπλο στευση. Σήµερα οι ιστορικοί και οι αρχαιολ γοι των Σκοπίων αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην αρχαι τητα και λ γω της γενναι δωρης κρατικής επιχορήγησης των ανασκαφών. Η Μακεδονία είναι συνδεδεµένη µε την παγκ σµια ιστορία. Η Μακεδονία µπορεί να υπερασπίσει το νοµά της, µονάχα αν αποδείξει τι ο µακεδονικ ς λα ς έχει αρχαίες ρίζες και χι τι είναι σλαβικ ς. Η κ ρια προβληµατική µε το νοµα είναι ο ισχυρισµ ς τι οι Σλάβοι είναι ένα συστατικ της εθνογένεσής µας. Το νοµα Μακεδονία υπάρχει πολ πριν απ τους Σλάβους και, αν ισχυριστο µε τι η καταγωγή µας ανάγεται στον 5ο και 6ο αιώνα, θάβουµε το νοµα Μακεδονία, δι τι αυτ ανήκει στους Αρχαίους και δεν είναι σλαβικ. Το νοµα αυτ υπάρχει πριν απ τους Σλάβους και είναι προβληµατικ ς ο ισχυρισµ ς τι οι Σλάβοι είναι µέρος της εθνογένεσής µας 5 ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του αρχαιολ γου Πάσκο Κο ζµαν, ο οποίος, ως µέντορας του Γκρο εφσκυ, είχε καταλυτική επίδραση στη λήψη των αποφάσεων για την κατασκευή του αγάλµατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη µετονοµασία οδών και σταδίων µε αρχαία ον µατα. Αυτή η φετιχοποίηση της ιστορίας και η κατασκευή εθνογενετικών θεωριών για την κάλυψη πολιτικών αναγκών θυµίζει την ιστοριογραφία κατά την περίοδο του 4. Βλ. Κ. Τσάτσος, Η Κοινωνική Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα 1980, σσ Βλ. Dnevnik, φ

8 218 Bιβλιοκρισίες εθνικοσοσιαλισµο. Τ τε µε υπερβάλλοντα ζήλο Γερµανοί ιστορικοί υπερθεµάτιζαν την άρια, µη σλαβική καταγωγή των Βουλγάρων (ως προερχοµένων απ τους Πρωτοβο λγαρους) και των Κροατών (ως προερχοµένων απ τους Άντες). Τα επ µενα τέσσερα κεφάλαια (σσ ) αναφέρονται στον Μεσαίωνα (Macedonia and the Slavs, Macedonia the Cradle of the Cultural and Spiritual Processes, The Creation of the Medieval State in Macedonia, Macedonia between the Byzantine and the Ottoman Empire). Η «πρωτ τυπη» θέση που προβάλλεται εδώ είναι τι οι Αρχαίοι Μακεδ νες οι οποίοι υφίσταντο ακ µα ως ιδιαίτερος λα ς, αναµίχθηκαν µε τους Σλάβους που αριθµητικά ήταν λιγ τεροι, και τους κληροδ τησαν το νοµα «Μακεδ νες» ως δηλωτικ πλέον των Σλάβων. Έτσι, οι Βυζαντινοί εισήγαγαν τους ρους Μακεδ νες Σλάβοι και Μακεδονικαί Σκλαβηνίαι! The attested continuity of the Macedonians as a major population in Macedonia had an essential reflection on the process of the transfer of the Macedonian traditions to the Slavs that settled on the territory of Macedonia from the 7th century. This was also confirmed by the recent historical and archeological studies, which demonstrate that the Slavic settlement in Macedonia did not represent massive colonization of such capacity that might have completely changed the ethnical constellation in Macedonia, although the strong influence of the Slavic ethnos was certain. At the same time the Slavs themselves during the 7th century noticed a demographic crisis. Actually, it was a gradual process that enabled the mutual interaction, coexistence and symbiosis between the ancient Macedonians and the Slavs that settled in Macedonia. Actually, the new complex ethnical configuration that had been created on the territory of Macedonia during the 7th-8th century period, with the attested presence of the ancient Macedonians and settled Slavs in Macedonia, caused the Byzantine authors like Theophanes to start identifying the Slavs that were living on the Macedonian territory under the unified name Macedonian sklavini. Thus it can be concluded that the ancient Macedonians had a strong influence in the process of group self-identification and the creation of the identity of the Slavs settled in Macedonia, which were considered by the Byzantines as Macedonian Slavs. The episodes that were found in the Book II in the Miracles of St Demetrius in which the anonymous author makes clear distinction between «our language» and the «language of the Romeians, Bulgarians and Slavs», actually refer that the initial phase of the process of interaction not the Greek, but the Macedonian language spoken in Thessalonica was used in the communication between the Thessalonican citizens and the Macedonian Slavs (σσ ). Ακολουθο ν οι ανακυκλώσεις των συνηθισµένων στερεοτ πων: τον 9ο αι. ένα µέρος της Μακεδονίας, το οποίο συµπίπτει µε τα ρια της σηµερινής ΠΓ Μ, προσαρτήθηκε στο µεσαιωνικ βουλγαρικ κράτος, αλλά οι Μακεδ νες (Σλάβοι) κατ ρθωσαν να αποτινάξουν τη βουλγαρική διοίκηση και µε τον Σαµουήλ να ιδρ σουν το πρώτο «µακεδονικ» κράτος (969 µ.χ.), στην Αχρίδα χρησιµοποιο νταν το γλαγολιτικ αλφάβητο, ενώ στην Πρεσλάβα το κυριλλικ. Το τι οι βυζαντινοί συγγραφείς αναφέρουν το κράτος του Σαµουήλ ως βουλγαρικ αποδίδεται, κατά τους ι- στορικο ς των Σκοπίων, στην άγνοια των εθνολογικών δεδοµένων και κυρίως στο γεγον ς τι την περίοδο που είχε συγκροτηθεί το κράτος του Σαµουήλ οι Βυζαντινοί χρησιµοποιο σαν τον ρο Μακεδονία ως διοικητικ ρο, ως Θέµα, για τη Θράκη (σσ ). Η γλώσσα στην οποία µεταφράστηκαν τα Ευαγγέλια και άλλα εκκλησιαστικά κείµενα απ τους Κ ριλλο και Μεθ διο ήταν η γλώσσα των «Μακεδ νων» (Σλάβων). Τον 14ο αι. η Μακεδονία καταλήφθηκε απ τους Σέρβους, αλλά οι «Μα-

9 Todor Cepreganov (ed.), History of the Macedonian People 219 κεδ νες» (Σλάβοι) διατήρησαν την ταυτ τητά τους και ο Στέφανος ουσάν έφερε τον τίτλο tsar of the Romeians and Serbs as well as Macedonian tsar (σ. 114). Οι έωλες αυτές θέσεις έχουν αντικρουσθεί 6 και είναι περιττ ς ένας περαιτέρω σχολιασµ ς. Επειδή µως η ιστορία στα Σκ πια γράφεται υπ το πρίσµα της µάχης µε την Ελλάδα για την κατοχ ρωση του ον µατος της Μακεδονίας, αξίζει να σχολιαστο ν τα νέα σοφίσµατα. Τα συγκεκριµένα κεφάλαια για τον Μεσαίωνα έγραψε ο νεαρ ς ιστορικ ς Mitko Panov.Ο πατέρας του, Branko Panov, στα αντίστοιχα κεφάλαια της «Ιστορίας του µακεδονικο λαο», στην έκδοση του 2000, ταν η διένεξη Ελλάδας Σκοπίων δεν είχε τη σηµερινή οξ τητα, υποστήριζε το αντίθετο, τι δηλαδή οι Σλάβοι ήταν πολυπληθέστεροι και υπερίσχυσαν. Μετά την οριστική εγκατάσταση των Σλάβων στη Μακεδονία, σε ορισµένες περιοχές κυρίαρχη οµάδα αναδείχτηκε η σλαβική εθνολογική οµάδα. Οι παλιοί κάτοικοι οι Μακεδ νες οι οποίοι την περίοδο αυτή αποτελο σαν τον κ ριο αυτ χθονα πληθυσµ, πως και οι άλλοι παλαιοβαλκανικοί λαοί (Θράκες, Ιλλυριοί, Έλληνες και άλλοι) είχαν σε σηµαντικ βαθµ συρρικνωθεί κατά τις µακροχρ νιες σλαβο-αραβικές επιδροµές. Ένα µεγάλο µέρος του παλαιο µακεδονικο πληθυσµο εξοντώθηκε ή αιχµαλωτίστηκε, ένα µεγάλο επίσης µέρος µετοίκησε γ ρω απ την Αδριανο πολη της Θράκης. Με τη µετατροπή της Μακεδονίας σε σλαβική χώρα επήλθε συµβίωση µεταξ των Σλάβων ε- ποίκων, που αριθµητικά ήταν πολ περισσ τεροι, και του εκτοπισθέντος αυτ χθονου µακεδονικο πληθυσµο, που αριθµητικά ήταν λιγ τερος 7. Προφανώς δεν προέκυψαν νέα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδοµένα για τη ριζική αυτή αναθεώρηση των απ ψεων, αλλά πολιτικά δεδοµένα, δηλαδή η συνειδητοποίηση του γεγον τος απ την πλευρά των Σκοπίων τι η διένεξη µε την Ελλάδα για το νοµα δεν είναι διµερές θέµα και η µη επίλυσή του θα είχε συνέπειες για το µέλλον της χώρας. Έτσι, πρέπει να αποδειχτεί η «ιστορική συνέχεια του µακεδονικο λαο». Αποτελεί κατάφωρη παραποίηση της ιστορίας το σ φισµα τι οι Σλάβοι ανα- µίχθηκαν µε τους γηγενείς, µη ελληνικής καταγωγής, Μακεδ νες απ τους οποίους κληρον µησαν το νοµα Μακεδ νες. Πολ περισσ τερο ο ισχυρισµ ς τι οι Βυζαντινοί συγγραφείς χρησιµοποίησαν τον ρο «Μακεδ νες Σλάβοι» και τι ο Στέφανος ουσάν έφερε τον τίτλο του «Μακεδ να Τσάρου». Οι Βυζαντινοί συγγραφείς, ακ µα και ταν χρησιµοποιο σαν αρχαία εθνων µια, τα οποία µως στην εποχή τους είχαν µ νο γεωγραφικ περιεχ µενο, για τα νέα φ λα που κατέκλυζαν τη Χερσ νησο του Αίµου (για παράδειγµα οι Σέρβοι αναφέρονται ως Τριβαλλοί, οι Βο λγαροι ως Σκ θες, οι Το ρκοι ως Πέρσες), σε καµιά περίπτωση δεν ανέφεραν τους Σλάβους ως Μακεδ νες. Αλλά, αν οι Βυζαντινοί είχαν επίγνωση της «µακεδονοσλαβικής εθνογένεσης» και χρησιµοποιο σαν τον ρο «Μακεδ νες Σλάβοι», τ τε πως αγνοο σαν τα εθνολογικά δεδοµένα και δεν χαρακτήρισαν το κράτος του Σα- µουήλ «µακεδονικ»; Η αντίφαση του Mitko Panov είναι προφανής. Το πρ βληµα έγκειται στο γεγον ς τι στον Μεσαίωνα ο ρος «Μακεδ νες» δεν ταυτίστηκε µε Σλάβους. Αν η ΠΓ Μ θέλει να κατοχυρώσει το νοµα Μακεδονία, πρέπει να σφετεριστεί την αρχαι τητα, δι τι στον Μεσαίωνα οι Σλάβοι δεν µνηµονε ουν τον ρο 6. Βλ. Σπ. Σφέτας, ψεις του Μακεδονικο Ζητήµατος στον 20 αιώνα, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 2001, σσ Το σχετικ απ σπασµα δηµοσιε τηκε στην εφηµερίδα Utrinski Vesnik, βλ. «Nova istorija za novi podelbi», Utrinski Vesnik, φ

10 220 Bιβλιοκρισίες Μακεδονία, υποστήριξε ο Πάσκο Κο ζµαν: Αν θέλω να είµαι Μακεδ νας, πρέπει να δεχτώ τι και πριν απ τους Σλάβους υπήρχε βάση πάνω στην οποία οικοδοµηθήκαµε. Αν είναι έτσι, αν είµαστε κυρίως Σλάβοι, οι Έλληνες θα µας ονοµάζουν «Σλαβο-Τουρκία, Σλαβοπαιονία» Τι έχετε απ τον Σαµουήλ, εκτ ς απ το νοµα και το φρο ριο; Στις αρχαιολογικές µου ανασκαφές δεν βρήκα κάνενα κατάλοιπο απ την εποχή του, ο τε ένα κοµµάτι. εν γνωρίζω τι έκανε 40 χρ νια. Υπήρχε, - µως πουθενά δεν ανέφερε τη Μακεδονία. Ποιος είναι ο Σαµουήλ, είναι Μακεδ νας, αν δεν έχει µνηµονε σει πουθενά τη Μακεδονία; 8, δήλωσε µε στ µφο ο µέντορας του Γκρο εφσκυ, αποκαλ πτοντας την κρίση ταυτ τητας των Σλαβοµακεδ νων και προκαλώντας σκεπτικισµ και αµηχανία στην κοινή γνώµη µε την κατάρριψη του ειδώλου του Σαµουήλ. Το στοιχείο το οποίο προσκοµίστηκε για την απ δειξη της παρξης των µη ελληνικής καταγωγής Αρχαίων Μακεδ νων κατά τις σλαβικές επιδροµές είναι το χωρίο απ τα Θα µατα του Αγίου ηµητρίου. Πρ κειται για το 5ο Θα µα το οποίο α- ναφέρεται στην πολυσυζητηµένη και αµφιλεγ µενη επιχείρηση του Κο βερ εναντίον της Θεσσαλονίκης (680 µ.χ.) και, συγκεκριµένα, στον πολ γλωσσο και δαιµ νιο άρχοντα του Κο βερ στον οποίο ανατέθηκε η εκπ ρθηση της Θεσσαλονίκης. Ο πανο ργος αυτ ς άρχοντας γνώριζε την καθ µ ς γλ σσαν, αλλά και τη γλώσσα των Ρωµαίων, Σλάβων και Βουλγάρων. Eσκέψατο µετ τ ν α το συµβο λων π ο κεί α πωλεί α κα γνώµ η, κα τα την κρυφηδ ν βουλ ν στά, στε τιν τ ν α το ρχ ντων ξοχον ντα κα πανο ργον ν π σι, κα τ ν καθ µ ς πιστάµενον γλ σσαν κα τ ν Ρωµαίων, Σκλάβων κα Βουλγάρων... Το ποια ήταν η καθ µ ς γλ σσα, δηλαδή η γλώσσα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, έχει αποσαφηνιστεί στην έρευνα. Είναι η ελληνική γλώσσα που δεν κατονοµάζεται απ τον ανώνυµο συγγραφέα της Β Συλλογής των Θαυµάτων, δι τι τ τε ο ρος Έλλην σήµαινε τον ειδωλολάτρη 9.Η γλώσσα των Ρωµαίων είναι η λατινική, των Σκλάβων η σλαβική και των Βουλγάρων η τουρκική πρωτοβουλγαρική. Αυτή η ψ χωση της αρχαιοπληξίας της ιστοριογραφίας των Σκοπίων, ο τονισµ ς της υπερτροφίας της αν παρκτης αρχαίας µακεδονικής κληρονοµιάς σε βάρος της αυταπ δεικτης νοτιοσλαβικής εθνοπολιτισµικής οµάδας, στην οποία ανήκουν οι Σλάβοι κάτοικοι της ΠΓ Μ, προκάλεσε αντιδράσεις σε κ κλους του ακαδηµαϊκο και του πολιτικο κ σµου της γειτονικής χώρας που επισήµαναν τι η επιχείρηση µπορεί τελικά να αποβεί µπο µερανγκ στη διπλωµατική διελκυστίνδα για το νοµα. Εξαπολ οντας επίθεση στον Πάσκο Κο ζµαν, στο πλαίσιο µιας έντονης τηλεοπτικής αναµέτρησης, ο Λιο πτσο Γκεοργιέφσκυ επισήµανε τι η σηµερινή ηµοκρατία της Μακεδονίας δεν µπορεί να επικαλείται τι είναι κληρον µος των Αρχαίων Μακεδ νων, το κράτος του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου ήταν σε άλλη περιοχή, στα πλαίσια της Ελλάδας. Αν ισχυριζ µαστε τι έχουµε αρχαιοµακεδονική καταγωγή, επειδή οι Αρχαίοι Μακεδ νες κατέλαβαν και τις σηµερινές περιοχές της ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αυτ θα σηµάνει τι και οι λαοί στην Ινδία έχουν αρχαιοµακεδονικές 8. Βλ. Utrinski Vesnik, φ Για το ζήτηµα αυτ βλ. την ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική µελέτη της Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, «The καθ µ ς γλ σσα in the Mauros and Kouber s episode (Miracula S. Demetrii 291)», «Byzantine Macedonia: Identity, Image and History, Papers from the Melbourn Conference July 1995, Australian Association for Byzantine Studies», Byzantina Australiensia 13 (2000)

11 Todor Cepreganov (ed.), History of the Macedonian People 221 ρίζες. ταν ήρθαν οι Σλάβοι, στους χώρους µας ζο σαν οι σηµερινοί Βλάχοι και Έλληνες 10. Το επ µενο κεφάλαιο (σσ ) αναφέρεται στην Τουρκοκρατία (Macedonia under Ottoman Rule). Εξετάζονται οι δηµογραφικές αλλαγές, οι εποικισµοί, οι εξισλαµισµοί, η οργάνωση των υποδο λων µε βάση το Μιλλέτ, ο ρ λος της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας στη διατήρηση της θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτ τητας των Ορθοδ ξων γενικά, αλλά δεν διευκρινίζεται η σηµασία του ρου Μακεδ νες επί Τουρκοκρατίας, ο οποίος ήταν γεωγραφικ ς και ταυτιζ ταν κυρίως µε τους Έλληνες και Βλάχους. Ακολουθεί ένα εκτενές κεφάλαιο (σσ ) για τον 19ο αι. (Macedonia in the XIX Century), που γίνεται αναφορά στην «εθνική αφ πνιση των Μακεδ νων» και στην εξέγερση του Ίλιντεν. Υποβαθµίζεται ο ρος Βο λγαροι ως εθνων µιο υπ τον οποίο εµφανίζονταν οι Σλάβοι διανοο µενοι (αδελφοί Μιλαντίνωφ, Γκρηγκώρ Παρλίτσεφ, Κουζµάν Σαπκάρεφ) και θεωρείται απλά πολιτική ετικέτα στον κοιν αγώνα «Μακεδ νων» και Βουλγάρων ως Σλάβων κατά της επιρροής του Ελληνισµο (σ. 162). Η εξέγερση της Κρέσνας (1879) καταγράφεται ως εξέγερση των «Μακεδ νων» για απελευθέρωση απ τους Το ρκους και χι για ένταξη της Μακεδονίας στη Βουλγαρία (σσ ). Η διαφοροποίηση Βουλγάρων και «Μακεδ νων» εκφράστηκε µε την προσπάθεια του επισκ που Θεοδ σιου Γκολογκάνωφ για την ανασ σταση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας (σσ ) και µε την ίδρυση της ΕΜΕΟ στη Θεσσαλονίκη το 1893 σε αντίθεση µε το Ανώτατο Μακεδονικ Κοµιτάτο της Σ φιας. Η ε- ξέγερση του Ίλιντεν, παρά την ανάµιξη του βουλγαρικο κράτους στην υποδα λισή της, αποτέλεσε την εποποιία των «Μακεδ νων». Ο Μισίρκωφ, ο πατέρας του «µακεδονικο σεπαρατισµο», δεν τυγχάνει ιδιαίτερης αναφοράς. Η προσπάθεια των ιστορικών των Σκοπίων να αποδώσουν επί της ουσίας (σλαβο)µακεδονική, µη βουλγαρική εθνική συνείδηση, στη σλαβική διαν ηση του µακεδονικο χώρου τον 19ο αι. αποτελεί εσκεµµένη διαστρέβλωση των ιστορικών πηγών. Τον 19ο αι. απλώς οι τοπικές ιδιαιτερ τητες και τα προφορικά πολιτισµικά στοιχεία δεν ήταν επαρκείς παράγοντες για τη συγκρ τηση της εθνικής ιδεολογίας. Προείχαν οι ιστορικές µνήµες, η απ δειξη εν ς ένδοξου ιστορικο παρελθ ντος, η τα τιση µε µια πατρίδα, η προοπτική της απελευθέρωσης και της δηµιουργίας κράτους. Η τα τιση των Σλαβοφώνων µε τη βουλγαρική εθνική ιδέα διάνοιγε πολλές προοπτικές, καθώς παρείχε το ένδοξο ιστορικ παρελθ ν και προοιωνιζ ταν ένα λαµπρ µέλλον µε τη βοήθεια των Ρώσων 11.Η εξέγερση της Κρέσνας ήταν µια βουλγαρική αντίδραση στις αποφάσεις του Συνεδρίου του Βερολίνου. εν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση της άποψης τι ο επίσκοπος Σκοπίων, Θεοδ σιος Γκολογκάνωφ, επιδίωκε την ανασ σταση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας υπ τη σκέπη της Καθολικής Εκκλησίας και τι αυτ ς ήταν ο ουσιαστικ ς λ γος της αποποµπής του απ τα Σκ πια. Ο επίσκοπος Θεοδ σιος Γκολογκάνωφ στάλθηκε απ τον Έξαρχο Ιωσήφ Β, στις αρχές Μαρτίου 1890, χωρίς σουλτανικ βεράτι, απλά µε συστατική ε- πιστολή του Σουλτάνου, για τα θυρανοίξεια εκκλησιών. Ήταν η εποχή που η Βουλγαρία είχε επιδοθεί σ έναν σκληρ αγώνα για την έκδοση σουλτανικών βερατιών σχετικά µε την τοποθέτηση εξαρχικών επισκ πων στα Σκ πια και την Αχρίδα. Αλλά 10. Dnevnik, φ Για το ζήτηµα αυτ βλ. Σπ. Σφέτας, Η διαµ ρφωση της σλαβοµακεδονικής ταυτ τητας. Μια επώδυνη διαδικασία, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 2003, σσ

12 222 Bιβλιοκρισίες µε την αυθάδη και υπερφίαλη συµπεριφορά του στα Σκ πια προκάλεσε την απέχθεια Γραικοµάνων, Σερβοµάνων, αλλά και του ίδιου του βαλή των Σκοπίων. Αυτοπαρουσιάστηκε ως επίσκοπος λου του βιλαετιο του Κοσ βου, ενώ η αποστολή του ήταν περιορισµένη. Ο βαλής του Κοσ βου, πρωτε ουσα του οποίου ήταν τα Σκ πια, απαίτησε την επιστροφή του στη Βουλγαρία και ο Έξαρχος τον χαρακτήρισε µικρ ψυχο και ανυπάκουο στην προϊσταµένη του αρχή 12. εν υπάρχει αµφιβολία τι οι ιδρυτές της ΕΜΕΟ είχαν βουλγαρική συνείδηση, άσχετα απ το ζήτηµα των προσδιορισµο των σχέσεών τους µε το βουλγαρικ κράτος. Η εξέγερση του Ίλιντεντ υποδαυλίστηκε απ το βουλγαρικ κράτος, πως και οι ταραχές στο Μελένικο (1895) και την Τζουµαγιά (1902), χι για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, αλλά για τη διεθνοποίηση του Μακεδονικο ζητήµατος και την πρ κληση ευρωπαϊκής επέµβασης. Οι διπλωµάτες και ο ξένος τ πος κατέγραψαν την εξέγερση ως βουλγαρικ κίνηµα. Είναι ωστ σο απορίας άξιο γιατί δεν εξυµνείται ο Μισίρκωφ, ο κ ριος εκφραστής της ιδεολογίας του σλαβοµακεδονικο σεπαρατισµο µετά την κατάπνιξη της εξέγερσης του Ίλιντεν. Ο λ γος είναι προφανής. Τα νέα στοιχεία τα οποία δηµοσιε τηκαν πρ σφατα απέδειξαν τι ο Μισίρκωφ έ- βλεπε τον σλαβοµακεδονικ σεπαρατισµ ως πολιτική σ µβαση και ήταν πρ θυµος να τον αποκηρ ξει, αν η Βουλγαρία θα µπορο σε να πραγµατοποιήσει τους εθνικο ς της στ χους. Μετά τη λήξη του B Βαλκανικο Πολέµου χαρακτήρισε στο ηµερολ γι του τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) ως ενταφιασµ της Βουλγαρίας και ασυγχώρητο λάθος της ρωσικής διπλωµατίας 13. Στη διάρκεια του A Παγκοσµίου Πολέµου, αυτοπροσδιοριζ µενος ως Βο λγαρος, κάλεσε τη Ρωσία να εγγυηθεί τα κεκτηµένα της Βουλγαρίας στη Μακεδονία, άσχετα αν η Βουλγαρία είχε προσχωρήσει στις Κεντρικές υνάµεις 14. Το επ µενο κεφάλαιο (σσ ) καλ πτει τους Βαλκανικο ς Πολέµους και τον Μεσοπ λεµο. Και εδώ ανακυκλώνονται οι γνωστές θέσεις, τι «ο µακεδονικ ς λα ς» απέβη λεία των κατακτητικών σχεδίων των βαλκανικών κυβερνήσεων, η Μακεδονία διαµελίστηκε και τα βαλκανικά κράτη άσκησαν µια πολιτική απεθνοποίησης «των Μακεδ νων» στον Μεσοπ λεµο. Καθώς το κεφάλαιο αυτ είναι γραµµένο απ τον Ιβάν Καταρτζίεφ, ιστορικ της παλιάς γενεάς, η ΕΜΕΟ των Τ ντωρ Αλεξάντρωφ, Αλεξάντερ Πρωτογκέρωφ και Ιβάν Μιχαήλωφ καταδικάζεται ως τροµοκρατική, βουλγαρική οργάνωση. Η νέα γενιά των ιστορικών, προσκείµενων στη VMRO-DPMNE, έχει µια µάλλον θετική στάση απέναντι στην οργάνωση αυτή η ο- ποία στον Μεσοπ λεµο διεξήγε ανταρτοπ λεµο κατά των Σέρβων και έτσι υπον - µευσε τον εκσερβισµ του πληθυσµο. Οι νέοι ιστορικοί εκτιµο ν τι σηµασία δεν έ- 12. Βλ. Σπ. Σφέτας, Ελληνοβουλγαρικές αναταράξεις Ανάµεσα στη ρητορική της διµερο ς συνεργασίας και στην πρακτική των εθνικών ανταγωνισµών, Θεσσαλονίκη, εκδ. Επίκεντρο, 2008, σσ H εφηµερίδα Aκρ πολις, φ , έγραψε χαρακτηριστικά: Μετέβη δ ε ς Σκ πια πίσκοπος Θεοδ σιος, στις κα µετ τ ς ορτ ς το Πάσχα ξηκολο θει ν µέν η ν τ π λει τα τ η, µέσως δ ρξατο ν ραδιουργ κατ το λληνος πισκ που κα σπειρε ζιζάνια. Eνεκα το του πέκειντο ν Σκοπίοις ταραχα κα συγκεντρώσεις. Ε τυχ ς Π λη σπευσε ν διατάξ η τ ν κε θεν ναχώρησιν το κ ρ Θεοδοσίου, στις ν - µισεν τι θ δρυε πολιτικ ν πρακτορε ον ν τ κέντρ ω το τ ω τ ς βορείου Μακεδονίας. 13. K. P. Misirkov, Dnevnik 5.VII-30.VIII.1913, Z. Todorovski B. BuÏa ka (επιµ. έκδοσης), Σ φια Σκ πια, έκδ. των Κρατικών Αρχείων της Βουλγαρίας και των Σκοπίων, Βλ. Krste Misirkov, Pisma , R. Terzioski (επιµ. έκδοσης), Σκ πια, έκδ. των Κρατικών Αρχείων των Σκοπίων, 2007, σσ

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY του που κρίνουµε ως περισσ τερο σχετικά µε αυτ το αντικείµενο, χωρίς να υπονοο µε τι δεν υπάρχουν άλλα που να είναι σηµαντικά γενικ τερα. Στην εν τητα που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex)

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex) 2. Η εποχή του Ιουστινιανο (6ος αι. µ.χ.) Ο Ιουστινιαν ς σφράγισε µε το έργο του τον 6ο αιώνα. ιαδέχθηκε στο θρ νο το θείο του Ιουστίνο, τον οποίο είχε βοηθήσει στη διακυβέρνηση του κράτους ως σ µβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση M. Claudio Warschawski Katz Ο ιμπεριαλισμός & G.Taut Τί είναι τον ο 21ο σιωνισμός αιώνα 1 M. Warschawski & G. Taut Τί είναι ο σιωνισμός Μια μαρξιστική προσέγγιση Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη Αθήνα 2003 2 M.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21Ô πø * M ƒπ ANTE IA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙË K ÏÈÊfiÚÓÈ, Irvine Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια µατιά στο πρ γραµµα αυτο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ε. Ρετσίλα Συντονίστρια Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή Ερευνητική Ομάδα: Κ. Αρβανίτης Γλ. Βλαχογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ Τίτλος πρωτοτύπου: Nazismo e Classe Operaia 1933-1993, Ιούνιος 1993. Η επιμελημένη εκ νέου από τον Bologna έκδοση μεταφράστηκε στα αγγλικά υπό τον τίτλο Nazism and the Working

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις: η ελληνική πολιτική σε περιφερειακές εντάσεις. Ηλίας Γ. Σκουλίδας

Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις: η ελληνική πολιτική σε περιφερειακές εντάσεις. Ηλίας Γ. Σκουλίδας Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις: η ελληνική πολιτική σε περιφερειακές εντάσεις Ηλίας Γ. Σκουλίδας Η παρούσα µελέτη αποτελεί κατά κάποιο τρόπο µία συνέχεια ανάλογης προσπάθειας αναστοχασµού,

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia Η ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΟΨΕΙΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ, ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Μαλαματή Βαλάκου Θεοδωρούδη ΟΡ98.13

ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ, ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Μαλαματή Βαλάκου Θεοδωρούδη ΟΡ98.13 ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ, ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μαλαματή Βαλάκου Θεοδωρούδη ΟΡ98.13 1 Α 1. Αφορμή της επίσκεψης του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β στην Κούβα. 2. Η επίσκεψη. 3. Αναμενόμενες

Διαβάστε περισσότερα