ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν πάντα στ ν κορυφ τ ν προτεραιοτήτων τ ν Πατέρων κα τ ν γίων τη. διαστροφή, παρερµηνεία, παραχάραξη κα ο λανθασµένε προ ποθέσει προσέγγιση, πο πιχειρο σαν ο α ρετικοί, ρχικ το µυστηρίου τ ποκάλυψη το Θεο στ ν κόσµο κα κατόπιν τ ν Γραφ ν κα τ ν κειµένων τ ν προγενέστερων Πατέρων, πο ποµνηµάτισαν τ γεγον α τό, δήγησαν τ ν κκλησία, λλοτε κφραζόµενη π το γίου τη κα λλοτε ν συνόδ, ν προσδιορίσει τ ρια τ λήθεια κα τ ν ρµηνευτικ τρόπο προσέγγιση κα ο κείωσή τη 1. κκλησία πάντοτε κατανοο σε τ γραπτ Παράδοσή τη, χι τ ν δια τ ν λήθεια, λλ τ ν ποτύπωσή τη, τ ν κατ χρόνο κα τόπο περιγραφ α το πο µπειρικ βιώνει κα καταγράφει γι τ σωτηρία τ ν µελ ν τη. Προηγε ται µπειρία το µυστηρίου το Θεο κα τ θεία Ο κονοµία κα πεται λογικ νάλυση κα γνωσιολογικ προσέγγιση 2. θεολογικ λόγο ποτελε τ ν ρµηνεία τ µπειρία τ κκλησία 3. µφισβήτηση κα φιλονικία, παρο σε κι α τ ντ τ ζω τη, δίνουν τ ρυθµ κα τ µέτρο τ ρµηνεία, τ ξήγηση κα το ρισµο α το πο - ποκαλύφθηκε, α το πο βιώνεται µπειρικ στ ν πορεία τ κκλησία πρ τ 1. Σχετικ µ τ ν α ρεση στοχία κα νεπιτυχ ρµηνεία τ λήθεια βλ. Ν. Ματσούκα, Γένεσι κα ο σία το ρθοδόξου δόγµατο, [ νάλεκτα Βλατάδων 2], Θεσσαλονίκη 1969, σ. 94. το δίου, ρθοδοξία κα α ρεση στο κκλησιαστικο συγγραφε το, Ε, ΣΤ α ώνα, Θεσσαλονίκη π τ ν πλούσια βιβλιογραφία πιλεκτικ παραπέµπουµε στο δύο ντιπροσωπευτικότερου ρθόδοξου θεολόγου, πο µ τ λόγο κα τ κείµενά του σηµάδεψαν τ θεολογικ γραµµατεία το 20 ου α ώνα, τ ν π. Γεώργιο Φλορόφσκυ, γία Γραφή, κκλησία, Παράδοσι, Θεσσαλονίκη κα Ν. Ματσούκα, ογµατικ κα Συµβολικ Θεολογία, τ. Γ, Θεσσαλονίκη 2001, σ Ν. Ματσούκα, ρθοδοξία κα α ρεση, σ. 239.

2 σχατα. Σκοπ κα τελικ πρόθεση ε ναι ξακρίβωση κα νάγνωση το µυστηρίου το Θεο στ µνηµε α το λόγου κα τ λλογη πράξη. Στ διεργασία α τή, προγενέστερη Παράδοση, ποία µπεριέχει τ ν γιοπνευµατικ µπειρία τ ν Πατέρων ποτυπωµένη στ γραπτ µνηµε α τ κκλησία, ποτελε τ ν πηγ ντληση «σοφία», λλ κα τόν «κανόνα», πο ε θυγραµµίζει τ ζω κα τ ν πίστη τ ν µελ ν τη στ κάστοτε παρ ν κα τ δηγε στ ν κοινωνία µ τ ν Θεό 4. Ο κατ καιρο κτρεπόµενοι α ρετικο ταν κατ ρχ ν µέτοχοι α τ τ προοπτικ κα διεργασία. στόσο παρασυρόµενοι π µι µονοσήµαντη µεθοδολογία νάλυση τ ν Γραφ ν κα τ γραπτ Παράδοση τ κκλησία προσπάθησαν νά «ποκαλύψουν» µι λήθεια προσωπική 5, πο δ ν ταν συνέχεια το βιώµατό τη, λλ στοχασµό. πιζητο σαν τ φιλοσοφικ ρισµ το Θεο κα το µυστηρίου τ σωτηρία, ποκλείοντα τ φωτισµ κα τ ν πνευµατικ µπειρία το µυστηρίου. νθρώπινη ντιληπτικ κανότητα ποτελο σε τ ν φετηρία κα τ περίγραµµα τ ν περ Θεο ντιλήψεων κα τ κατανόηση τ «σωτηρία». µπειρία τ λήθεια περιοριζόταν στ ν πηρετικ λειτουργία τ πιβεβαίωση τ ν νοησιαρχικ ν προβολ ν κα συλλήψεων 6. Στ ν περάσπιση α τ τ προσωπικ κδοχ τ λήθεια, ο α ρεσιάρχε ναζήτησαν κα α το ρείσµατα στ ν προγενέστερη Παράδοση, τ ν ποία προσπαθο σαν ν ο κειοποιηθο ν, ο µόνοι α θεντικο ρµηνευτέ τη. Στ ν περασπιστική του γραµµ χρησιµοποιο σαν λλοτε σοφίσµατα κα νεοφανε συλλογισµο κα λλοτε τ συστηµατικ παράθεσή τη 7. Σ α τ τ περιπτώ- 4. νδεικτικ βλ. Μαξίµου µολογητο, Περ διαφόρων πορι ν τ ν γίων ιονυσίου κα Γρηγορίου, PG 91, 1033Α-C, 1105C, 1208C, 1285CD, 1293ΑΒ, 1352Β, 1409Α-1412A το - δίου, γχειρίδια θεολογικ κα πολεµικ πρ Μαρ νον τ ν σιώτατον πρεσβύτερον, PG 91, 224BD το δίου, Πρ Θαλάσσιον περ διαφόρων πορι ν τ Θεία Γραφ, PG 90, 604D- 605C, 612BD, [CCSG 22, σσ ]. 5. Μαξίµου µολογητο, γχειρίδια θεολογικ κα πολεµικά, PG 91, 224D-225C. 6. π τ Πρακτικ τ Ο κουµενικ Συνόδου, Προσφωνητικ παρ τ γ α συν δου πρ τ ν ε σεβ στατον κα φιλ χριστον βασιλ α Μαρκιαν ν, ΑCO 2, 1, 3, , «... τι ο καινοτοµ ν τι κατ τ ν Νικα π στεω ν ν γι τατο ρχιεπ σκοπο Λ ων ποι σατο τ ν πιστολ ν τ ν πρ τ ν ν γ οι π σκοπον τ βασιλ δο Κωνσταντινουπ λεω Φλαβιαν ν, λλ το γ οι πατρ σιν κολουθ ν το κα µετ τ ν µεγ λην σ νοδον τ ν ν Νικα τ κατ καιρ ν ναφυε σα α ρ σει µοιοτρ πω λ γξασιν... πρ δ το ντερο ντα ποικ λαι τ ν γ νων µ ν φορµα παραδ δονται το π α τ ν ψευδ παγοµ νοι παρ τ ν ε σεβο ντων προσαρµοζ µεναι. Το µ ν γ ρ ο κε οι ρκε πρ φ λειαν τ π στεω περ εργο καταν ησι ε συγκατ θεσιν τ ν τ ε σεβε α δογµ των το ε γνωµονο ντα προσ γουσα, το δ τ ν ρθ ν διαστρ φειν πειρωµ νοι διδασκαλ αν δε πρ καστον ν α το κακ γενν σι, προσαπαντ ν κα τα α τ ν µηχανα ντιτ ττειν τ πρ σφορα. Ε µ ν ο ν παντε τ τ π στεω ρκο ντο συνθ µατι κα τ ε σεβε α ο κ καινοτ µουν τ ν τρ βον, δει το τ κκλησ α µηδ ν τ συµβ λ προσεπινοε ν ε π δειξιν πειδ δ πολλο τ ε θε α πρ τ τ πλ νη ξ δου κτρ πονται καιν ν τινα πορε αν αυτο πινοο ντε τ ψε δει, ν γκη κα µ το τ ληθε α α το πιστρ φειν ε ρ µασιν κα τα α τ ν πινο αι ντιτ ττειν τ ν λεγχον, ο χ τι λε πον τ π στει καινουργο ντα ε πρ ε σ βειαν, λλ το παρ κε νων καινοτοµουµ νοι πινοο ντα τ πρ σφορα. Κα να τ µετ ρ κρ τει γ νηται κατ δηλον τ λεγ µενον, α τ ν τ ν τ π στεω ηµ των ρξ µεθα, τ τ ν πατ ρων, καστο χει περ α τ ν, παρατιθ ντε ννο α». 7. Μ. Βασιλείου, Κατ Ε νοµίου Γ, PG 29, 653B-656A, [SC 305, σσ ]. Βλ. πίση τ Πρακτικ τ Ο κουµενικ Συνόδου, Προσφωνητικ παρ τ γ α συν δου πρ τ ν ε σεβ στατον κα φιλ χριστον βασιλ α Μαρκιαν ν, ΑCO 2, 1, 3, σ. 111, «Ο τω µ ν ο ν ο κατ τ θε- τητο τολµητα ε σεβε α προσωπε κατ τ π στεω τ ν π στιν ρ ττοντε το τ τρι δο

3 σει, πίκλήση κα ναφορ στ ν Παράδοση καθίσταται, ντ γι διεργασία - ποµνηµατισµο κα κατανόηση, νέργεια παλήθευση φιλοσοφικ ν κα λογικ ν προ ποθέσεων 8. Στ µεγάλε περιόδου νταση πο πέρασε κκλησία µ τ ν µφάνιση το ρειανισµο, το Νεστοριανισµο, το Μονοφυσιτισµο κα τ Ε κονοµαχία, τ κείµενα τ γία Γραφ κα τ κείµενα τ ν Πατέρων ποτέλεσαν σηµε ο ναφορ στ ν πιχειρηµατολογία τ ν δύο πλευρ ν τ ν γίων κα τ ν συνοδικ ν π τ µία κα τ ν α ρετικ ν π τ ν λλη. πιχειρήµατα κα ντεπιχειρήµατα γινόταν προσπάθεια ν βασισθο ν σ χωρία κα κείµενα τ Γραφ κα τ ν Πατέρων, γεγον πο συντέλεσε στ ν περαιτέρω νάπτυξη το γραµµατειακο ε δου τ ν νθολογίων 9. Γι κάθε µολογία κα προσδιορισµ τ πίστη ναζητο νταν γκυρότητα κα πιστοποίησή τη στ ν προγενέστερη Παράδοση τ ν Πατέρων 10. στόσο, διαίτερο γνώρισµα τ πλειονότητα τ ν περιπτώσεων ταν διαφοροποίηση πρ τ ν πίκληση κα πιλογ τ ν παρατιθέµενων χωρίων. να Πατέρα τ κκλησία ε ναι δυνατ ν ν χρησιµοποιο νταν κα π τ δύο πλευρέ, στε ν ποστηριχθο ν κ διαµέτρου ντίθετε θεολογικ θέσει. Α τ φειλόταν συνήθω ε τε στ ν πιλογ διαφορετικ ν χωρίων π τ σύνολο το ργου του ε τε στ χρήση ψευδεπίγραφων νόθων ργων. Σπάνιε φορ συναντ ται ρµηνευτικ διαµάχη γύρω π τ δια κείµενα τ ν Πατέρων, ν συχνότερα π χωρίων τ γία Γραφ. Τ τέλο τ ποχ τ ν Ο κουµενικ ν Συνόδων προσδιόρισε κα σχηµατοποίησε τ περιεχόµενο τ ν δογµατικ ν νθολογίων σ µι θεµατολογία µ κατ βάση Τριαδολογικ κα Χριστολογικ χαρακτήρα. Κατ τ ν περίοδο τ ν µεγάλων χριστολογικ ν ρίδων, τ α τια τ ν ποίων γγιζαν κα τ Τριαδικ δόσυνηγ ροι λωσαν». Μαξίµου µολογητο, γχειρίδια θεολογικ κα πολεµικά, PG 91, 180D- 181A. 8. Βλ. γι τ ν ρισµ τ α ρεση στο Πατέρε τ ν πρώτων ξι α ώνων βλ. H. Inglebert, Interpretatio Christiana. Les mutations des savoirs dans l Antiquité chrétienne après J.-C., Paris 2001, σσ Ο παρχ το γραµµατειακο α το ε δου ντ τ χριστιανικ γραµµατεία ντοπίζονται δη τ ν 1ο α ώνα. Τ πρ τα ργα ποτελο σαν συλλογ κειµένων π τ ν ουδα κ παράδοση, συνοδευόµενα µ ποδεικτικ πιχειρηµατολογία, τ πο α µ τ ν να τ ν λλο τρόπο ποδείκνυαν τ ν πηγα ο σύνδεσµο τ ουδα κ παράδοση µ τ πρόσωπο το Χριστο, πω κα τ ν κπλήρωση κα πέρβαση λων τ ν προσδοκι ν τη. Βλ. J. Smith, (St. Irenaus), Proof of the Apostolic Preaching, Westminster 1952, σ. 31. ξέλιξή του συµβαδίζει µ τ ν πεποίθηση τ α ξηµένη γκυρότητα τ προγενέστερη Παράδοση, πατερικ συνοδικ. πρ το κεί- µενο µ α τ τ προδιαγραφ θεωρε ται τ Περ γίου Πνεύµατο ργο το Μ. Βασιλείου (Πρβλ. M. Tetz, «Zum Streit zwischen Orthodoxie und Häresie an der Wende des 4. zum 5. Jahrhundert» ET 20 (1961), σσ ). Γι τ ν ξέλιξή του βλ. πίση Μ. Richard, «Notes sur les florilèges dogmatiques du Ve et du VIe siècle», Actes du VΙe Congres International d Études byzantines, Paris 1950, σσ A. Grillmeier, Le Christ dans la tradition Chrétienne. ΙΙ/1. Le Concile de Chalcédoine (451). Réception et opposition, Paris 1990, σ Μαξίµου µολογητο, Πρ ωάννην Κουβικουλάριον, περ τ ν ρθ ν τ κκλησία δογµάτων κα κατ Σευήρου το α ρετικο, PG 91, 465D-468A το δίου, Πρ Πέτρον λούστριον λόγο πίτοµο κατ τ ν Σευήρου δογµάτων, PG 91, 532CD.

4 γµα 11, διάκριση τ ο σία το Θεο π τ ν νεργητική τη φανέρωση δήγησε στ µεγάλη σύνθεση το ρου τ ΣΤ Ο κουµενικ Συνόδου, στ ν καταδίκη τ ν παραφυάδων το Μονοφυσιτισµο κα στ ν ναίρεση τ ν πιφυλάξεων τ ντιοχειαν θεολογία. ρµηνευτικ διαµάχε κα ποκλίσει σχετικ µ τ ν κατανόηση τ ν θέσεων τ ν Πατέρων νακύπτουν, κυρίω µετ τ ν 11 ο α ώνα, στ ν κκλησία τ νατολ κα φορο ν στ ν ντιµετώπιση νεοφαν ν α ρέσεων. ποτελο ν δέ, µετ τ ν 12 ο α ώνα, τ βασικ σηµε ο ντιπαράθεση τ ντιρρητικ γραµ- µατεία τ ν λλ νων κα Λατίνων, ο πο οι ρίζουν µεταξύ του γι τ ν προσδιορισµ κα τ διατύπωση το τρόπου παρκτικ προέλευση το τρίτου προσώπου τ γία Τριάδα, το γίου Πνεύµατο 12. Σηµε ο κλειδί, γι τ ν κατανόηση τ λη διαµάχη, ποτελε διαχωρισµό, πο προέβαλε νατολικ πατερικ Παράδοση µεταξ τ παρκτικ προέλευση το γίου Πνεύµατο, τ νεργητικ του φανέρωση κα το λυτρωτικο του ργου στ ν Ο κονοµία 13. διαχωρισµ α τ δραζόταν στ διάκριση ο σία κα νέργεια το Θεο, µ τ ν ποία δη π τ ν 4 ο α ώνα ο Πατέρε τ νατολ ντιµετώπισαν τ µεγάλε τριαδολογικ α ρέσει 14. ντιρρητικ θεολογικ γραµµατεία, πο ναπτύχθηκε µ βάση κυρίω το διαλόγου στ ρχ το 12 ου α ώνα, ταν περισσότερο προσανατολισµένη, ε δικ π τ ν πλευρ τ ν Λατίνων στ ν νάπτυξη διαλεκτικ ν συλλογισµ ν κα φιλοσοφικ ν πιχειρηµάτων, πο πιβεβαίωναν τ βασικ ρχ τ πίστη κα - ποτελο σαν τ ρµηνευτικ προ ποθέσει προσέγγιση τ ν γιογραφικ ν κει- µένων 15. σχολαστικ θεολογία ε χε ναλάβει, δη π τ ν 10 ο α ώνα, τ χρέο τ λογικ κατοχύρωση τ ν δογµάτων, κατ τ ν τρόπο πο α τ κατανοήθηκαν 11. J. Pelikan, La tradition Chrétienne: L émergence de la Tradition Catholique , Paris 1994, σ P. Gemeinhardt, Die Filioque -Kontroverse zwischen Ost- und WestKirche im Frühmittelalter, Walter de Gruyter-Berlin-New York 2002, σ Ν. Ματσούκα, ογµατικ κα Συµβολικ Θεολογία Β, Θεσσαλονίκη 2001, σ Πρβλ. P. Gemeinhardt, Die Filioque, σ. 500., που Θεοφύλακτο ρχίδο ντοπίζει κα σχολιάζει τ σαφ διάκριση µεταξ τ παρκτικ προέλευση κα τ νεργητικ φανέρωση το γίου Πνεύµατο κα τ ν προβληµάτων πο δηµιουργο νται π τ σύγχυσή του. 14. Περ το ζητήµατο α το βλ. Γ. Μαρτζέλου, Ο σία κα νέργειαι το Θεο κατ τ ν Μέγαν Βασίλειον, Θεσσαλονίκη το δίου, «Ο παρχ κα ο προ ποθέσει το Filioque στ δυτικ θεολογικ Παράδοση» στ ρθόδοξο δόγµα κα θεολογικ προβληµατισµό. Μελετήµατα δογµατικ θεολογία Α, Θεσσαλονίκη 1993, σσ Ν. Ξιώνη, Ο σία κα νέργειε το Θεο κατ τ ν Γρηγόριο Νύσση, θήνα Βλ. νδεικτικ τ χαρακτηριστικ α τ τ γραµµατεία στ ργα το Ε στρατίου Νικαία κα Νικολάου Μεθώνη. Ε στρατίου Νικαία, Λόγο πρ το λέγοντα, τι κ το Πατρ κα κ το Υ ο τ Πνε µα τ γιον κπορεύεται, κατασκευάζων τι κ το Πατρ δι το Υ ο, ο χ δ κα κ το Υ ο τ Πνε µα τ γιον κπορεύεται, [ νδρ. ηµητρακόπουλου, κκλησιαστικ Βιβλιοθήκη, τ. Α, Λειψία 1866], σσ Νικολάου Μεθώνη, Λόγο πρ το Λατίνου περ το γίου Πνεύµατο τι κ το Πατρ ο µ ν κα κ το Υ ο κπορεύεται, [Κ. Σιµωνίδου, ρθοδόξων λλήνων Θεολογικα γραφα τέσσαρε, Λονδίνο 1865], σσ Νικολάου Μεθώνη, ποµνηµονεύµατα κ τ ν ν διαφόροι λόγοι γεγραµµένων κατ Λατίνων περ τ ε τ γιον Πνε µα βλασφηµία, [ ρσενίου Ivascenkov, ύο νέκδοτε πραγµατε ε το πισκόπου Μεθώνη Νικολάου, Νόβγκοροντ 1897, (στ ρωσικά)], σσ Βλ. πίση, P. Gemeinhardt, Die Filioque, σ. 498, που γίνεται διάκριση νάµεσα στ βιβλικ ποδείξει κα στ διαλεκτικ πιχειρηµατολογία.

5 κα προσδιορίστηκαν στ δυτικ Παράδοση µετ τ ν 5 ο α ώνα 16. Κα ε ναι ληθέ, τι τ θεµελιώδη χαρακτηριστικ τ θεολογικ µεθοδολογία τ µι Παράδοση κα ο a priori ποδοχέ τη, στ ν περιγραφ το Τριαδικο δόγµατο, δ ν ε χαν τ ν δια γκυρότητα γι τ ν λλη 17. πίση, ντονο ε ναι κα προβληµατισµ µφοτέρων γι το διαφορετικο κα γνωστου δρόµου, πο πιλέχθηκαν π τ δύο Παραδόσει το Χριστιανισµο, στ ν ντιµετώπιση α ρετικ ν προκλήσεων κα στ ν παναδιατύπωση τ πίστη κατ τ παράδειγµα τ ν προγενέστερων Πατέρων κα συνόδων. µελέτη τ χριστιανικ γραµµατεία κα γνώση τ ν σχετικ ν στορικ ν συνθηκ ν κα προβληµάτων, µ καθιστο ν πλέον κανο ν κατανοήσουµε κα τ ν ντιστροφ τ ν δεδοµένων µεταξ νατολ κα ύση, µετ τ ν 9 ο α ώνα. δαφικ συρρίκνωση τ νατολικ κκλησία κα ξάπλωση τ δυτικ, σ συνδυασµ µ τ ν πνευµατικ πολιτιστικ κρηξη, πο παρατηρήθηκε στ δυτικ θεολογικ κόσµο, συντέλεσαν στ ν νάπτυξη τρόπων σκέψη, ο πο οι προκάλεσαν τ διατύπωση ρωτηµάτων γι τ θεολογία κα τ ν πατερικ Παράδοση, τ πο α παρέµειναν γνωστα στ βυζαντιν θεολογία τ ν πασχόλησαν µ λλου ρου σ προγενέστερε περιόδου 18. Ο παντήσει πο κλήθηκε δυτικ κκλησία ν δώσει π τ ν 8 ο µέχρι τ ν 12 ο α ώνα στ α ρετικ παρεκλίσει, διαµόρφωσαν ναν νέο τρόπο «θεολογε ν», πο διακρινόταν γι τ ν διάζουσα νόραση τ πατερικ Παράδοση, κυρίω λατινόφωνη, κα γι τ ν νάπτυξη λογικ ν µεθόδων περιγραφ τ πίστη, πο νταποκρίνονταν στ προκλήσει κα συνάµα γίνονταν κατανοητ στ δυτικ κόσµο 19. Τ µυστήριο το Τριαδικο Θεο κατανοο νταν µόνο δι µέσου το µυστηρίου τ νσάρκωση. Ε δικότερα µετ τ ν 8 ο α ώνα ρµηνευτικ προσέγγιση κα νάλυση το µυστηρίου τ ναθρώπηση το Λόγου προσδιόρισε ντίστοιχα κα τ ν τρόπο κατανόηση κα διατύπωση το Τριαδικο δόγµατο 20. Ο συνθ κε πο διαµορφώθηκαν στ σχέσει τ ν δύο µεγάλων Παραδόσεων το Χριστιανισµο, θεωρο µε π ταν νάλογε τ ν συνθηκ ν το 6 ου κα 7 ου α ώνα, ταν δυτικ κόσµο δυνατο σε ν κατανοήσει τ ν προβληµατικ κα τ διατυπώσει τ ν ρων τ πίστη τ ν συνοδικ ν Πατέρων, πο προκαλο σε 16. Bλ. νδεικτικ γι τ ρόλο πο διαδραµάτισαν Pierre Lombard κα ο Sentences στ ν - ρηνευτικ προσέγγιση τ ν Γραφ ν τ ν 12 ο α ώνα κα στ δυναµικ τ ν συλλογιστικ ν µεθόδων, στο Μ. Chenu, La théologie comme science au XIIIe siècle, Paris 1969, σσ Y. Congar, L Église de Saint Augustin à l époque moderne, Paris 1970, ε δικ τ κεφάλαιο «L ecclésiologie dans la scolastique du XIIe siècle», σσ K. Ware, «Scholasticism and Orthodoxy: Theological Method as a Factor in the Schism», ECR 5 (1973), σσ J. De Ghellinck, Le mouvement théologique du XIIe siècle, Bruxelles-Paris 1948, σσ ρ. Παπαδάκη - J. Meyendorff, χριστιανικ νατολ κα νοδο το παπισµο. κκλησία π τ 1071 τ 1453, ΜΙΕΤ, θήνα 2003, σ J. Pelikan, La tradition Chrétienne ( ), σσ Βλ. τ ν νάλυση τ ν χριστολογικ ν ρίδων πο πασχόλησαν το δυτικο θεολόγου στ ν Εvangelista Vilanova, Histoire des Théologies Chrétiennes, τ. Ι, Paris 1997, σσ Σηµαντικ π το θέµατο θεωρο µε τ ν πρόσφατη µελέτη το P. Gemeinhardt, Die Filioque -Kontroverse zwischen Ost- und WestKirche im Frühmittelalter, Walter de Gruyter- Berlin-New York 2002, που ναλύεται τ πρόβληµα το Filioque σ λε του τ διαστάσει µ συστηµατικ ναφορ στ ν προβληµατικ τ ν συγγραφέων νατολ κα ύση π τ 8 ο τ ν 12 ο α ώνα. 20. J. Pelikan, La tradition Chrétienne: Croissance de la Théologie médiévale, , Paris 1994, σσ κα σσ

6 στ ν νατολ λαίλαπα το Μονοφυσιτισµο 21. Μόνο πο στ συγκεκριµένη περίπτωση τ πράγµατα ε ναι ντίστροφα. κόσµο τ νατολ παρέµεινε - µέτοχο στ χριστολογικ κα τριαδολογικ θέµατα πο καλο νταν ν περασπιστε δυτικ κκλησία στ πίπεδο τ διατυπωµένη πίστη. Τ τραγικ τ - στορία ε ναι τι ξέλειπε δ ν νεργοποιήθηκε, λόγ τ ν στορικ ν συγκυρι ν κα το πολιτικο νταγωνισµο, «µηχανισµό» τ Ο κουµενικ Συνόδου, πο το προηγούµενου α νε ξέφραζε τ πλαίσιο τ κοιν συναίνεση στ ν κφραση τ λήθεια 22. π α τ τ διεργασία τ ποξένωση κα τ ν παράλληλων µεθοδολογικ ν ποκλίσεων κκινο ν ο λληλοκατηγορίε περί «θεοµάχων», τ στιγµ πο κα ο δύο παραδόσει χουν τ ν πεποίθηση τι περασπίζονται τ ν τριαδικότητα το ν Θεο, Πατρό, Υ ο κα Πνεύµατο, πο ποκαλύπτεται κα νεργε τ µυστήριο τ σωτηρία δι το Υ ο ν Πνεύµατι γί. Καθ σον διάστηµα νατολ παρέµενε προσηλωµένη στ διατύπωση τ λήθεια π το Πατέρε κα στ ν α ξηµένη α θεντία τ ν Ο κουµενικ ν Συνόδων, ύση ναζητο σε κα τελικ προσδιόρισε τ ν α θεντία κα τ ν γκυρότητα τ πίστη στ ν παπικ θεσµό 23. διαµφισβήτητη φροντίδα γι φοσίωση στ ν προγενέστερη πατερικ γραµµατεία, δ ν ε χε ο τε τ ν δια δυναµικ ο τε τ ν δια σηµασία γι τ ν κάθε µία Παράδοση. νατολ µενε α στηρ προσανατολισµένη στο ρου τ ν Ο κουµενικ ν Συνόδων, στ συγγράµµατα κα στ διδασκαλίε τ ν Πατέρων, πο α τ νέκριναν, ν ύση παρ τ σεβασµό τη στο Πατέρε κα στ Ο κουµενικ Συνόδου, α σθανόταν λεύθερη στ διαδικασία παναδιατύπωση τ πίστη, χοντα σφαλιστικ δικλείδα γκυρότητα µετ τ ν 9 ο α ώνα τ ν παπικό θεσµό 24. Τ παρελθόν, πω µαρτυρο ν ο διάλογοι κα ο κατέρωθεν κατηγορίε κατ τ ν 11 ο α ώνα, προσεγγιζόταν ρµηνευτικ µ διαφορετικο τρόπου κα µεθοδολογία. συνδυασµ τ ν παραγόντων α τ ν καθ κα τ α ξηµένο νδιαφέρον γι τ χρήση τ φιλοσοφικ κα διαλεκτικ µεθοδολογία στ ν ρµηνευτικ προ- 21. Γ. Φλορόφσκυ, Ο Βυζαντινο πατέρε το κτου, βδόµου κα γδόου α ώνα, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 69. κα 168. J. Pelikan, La tradition Chrétienne ( ), σ Τ µέγεθο τ ν ποκλίσεων στ ζήτηµα τ σύγκληση µι Ο κουµενικ Συνόδου ταν γεφύρωτο µεταξ τ νατολ κα τ ύση. Μετ τ 1204, τ κείµενα πο νταλλάσουν ο δύο πλευρέ, κινο νται σ ντιθετικ κατευθύνσει. σο ύση δέχονταν τ ν παπικ ξουσία, τ ν διαµφισβήτητη ρχή, ποία συγκαλε κα συγχρόνω κρίνει µία τέτοια συνοδικ διαδικασία, τόσο νατολ πέµενε στ ν ξαιρετικ κα ε δικ ρόλο το βυζαντινο α τοκράτορα στ σύγκλησή τη κα στ ν φαρµογ τ ν ποφάσεών τη. Κα ο δύο κδοχ χουν ρείσµατα στ ν Παράδοση µφοτέρων, ν συγχρόνω φανερώνουν κα τ ν δυναµία προσαρµογ στ νέα δεδοµένα πο διαµορφώθηκαν µετ τ ν 10 ο α ώνα στ ν πολιτικ γεωγραφία το χριστιανικο κόσµου. νδεικτικ βλ. Θεοδώρου Β Λασκάρεω, Λόγο πολογητικ πρ πίσκοπον Κοτρώνη κατ Λατίνων περ το γίου Πνεύµατο, στ [Χρ. Κρικώνη, Θεοδώρου Β Λασκάρεω, Περ Χριστιανικ Θεολογία Λόγοι, Θεσσαλονίκη 1990, σσ , που ναδηµοσιεύεται κδοση το προαναφερθέντο λόγου π τ ν H. B. Swete, Theodorus Lascaris Junior. De Processione Spiritus Sancti. Oratio Apologetica, Londini 1875] Πατριάρχου ωσ φ Α, κ τ ο κειοχείρου µολογία το παναγιωτάτου κα ο κουµενικο πατριάρχου κυρο ωσ φ το µολογητο, στ V. Laurent - J. Darrouzès, Dossier grec de l union de Lyon ( ), Paris 1976, σ J. Pelikan, La tradition Chrétienne ( ), σσ Θ. Νικολάου, «Θεολογικ σταθερ στ ν Πατερικ Παράδοση κα νότητα τ ν κκλησι- ν», Θεολογία 72 (2001), σσ Πρβλ. P. Gemeinhardt, Die Filioque, σ. 531.

7 σέγγιση τ ν κειµένων, δήγησε το συγγραφε το 12 ου α ώνα σ παναπροσδιορισµ τ κοιν βάση τ ν διαλόγων, ταν ο στορικ συγκυρίε κα ξάπλωση το σλαµικο κόσµου 25 πανέφεραν µ τ ν να λλο τρόπο τ ν πιτακτικ νάγκη τ νότητα το χριστιανικο κόσµου. Κατόπιν πίεση τ ν νατολικ ν, ο Λατ νοι συνοµιλητ ρχισαν ν σχολο νται µ το µεγάλου Πατέρε τ νατολ 26, τ ν ποίων µω τ κείµενα - γνοο σαν γνώριζαν µερικ 27. Ε δικότερα µµον τ ν λλήνων συνοµιλητ ν 28 ν προσάγουν στ συζητήσει συνεχ νέα κείµενα τ ν Πατέρων τ νατολικ κκλησία, φερε σ τέτοια δειν θέση τ ν πιχειρηµατολογία τ λατινικ πλευρ 29, στε ν καταστήσει προτεραιότητά τη τ ν προσέγγιση, νάλυση κα ο κείωση τ πατερικ γραµµατεία τ νατολ. Στόχο τ ν Λατίνων ταν δικαίωση τ ν θέσεών του κα τ τριαδολογία του, µ πώτερο σκοπ τήν «παναφορά» τ ρθόδοξη κκλησία στ ν κοινωνία τ πίστη µ τ Ρώ- µη. πω ε ναι φυσικό, τ γεγον δήγησε πανειληµµένα στ ν παρερµηνεία κα στ ν λλοίωση τ ν κειµένων τ ν Πατέρων, λόγ τ γνοια το πλαισίου κα τ ν προ ποθέσεων βάσει τ ν ποίων α το ξέφρασαν κα διατύπωσαν τ ν λήθεια, κάτι πο ξ ρχ πισηµαίνεται στο διαλόγου π το λληνε συνοµιλητέ ξια µνεία σ α τ τ σηµε ο ε ναι κα τάση πο ναπτύχθηκε κα ποτυπώνεται στ γραµµατεία το 13ου α ώνα σχετικ µ τ ν προτίµηση τ ποδούλωση στο Τούρκου παρ τ ποταγ, στ ν πνευµατικ ξουσία το Πάπα Ρώµη. Βλ. «ιάλογο ν ποίησεν γιώτατο κα σοφώτατο πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεω κ ρ Μιχα λ γχιάλου...», στ V. Laurent - J. Darrouzès, Dossier grec de l union de Lyon ( ), σ Γι τ µεταφράσει τ περιόδου βλ. C. Haskins, Studies in the History of Medieval Science, Cambridge, Mass. 1927, σ J. T. Muckle, «Greeks Works Translated Directly into Latin before 1350», MS 4 (1942), σσ κα 5 (1943), σσ J. Darrouzès, «Le mémoire de Constantin Stilbes contre les latins», REB 21 (1963), σ. 62 Βλέπε πίση G. Bardy, «Sur les sources patristiques de s. Thomas dans le 1er partie de la Summa Theologia», RSPR 12 (1923), σσ A. Dondaine, «Contra Graecos. Premiers écrits polémiques des Dominicains d Orient», AFP 21 (1951), σσ A. Heisenberg, «Der Bericht des Nikolaos Mesaritis über die politischen und kirchlichen Ereignisse des Jahres 1214» στ Quellen und Studien zur spätbyzantinischen Geschichte, London , σσ. 46, 53 το δίου, «Die Unionsverhandlungen vom 30 August 1206» στ Quellen und Studien, σ. 18 το δίου, «Der Epitaphios des Nikolaos Mesaritis auf seinen Bruder Johannes» στ Quellen und Studien, σσ J. Darrouzès, «Le mémoire de Constantin Stilbes», σσ. 62, 65, 73 J. Gill, Byzantium and the Papacy , New Jersey 1979, σσ πιστολ λλήνων πρ ννοκέντιον τ ν Γ Πάπαν Ρώµη γραφε σα µετ τ ν λωσιν τ Κωνσταντινουπόλεω π Λατίνων, PG 140, ρσενίου Ivascenkov, Τρε νέκδοτε πραγµατε ε γνώστου συγγραφέω, Μόσχα 1892 (στ ρωσικά), σσ νδεικτικ βλ. A. Heisenberg, «Der Bericht des Nikolaos Mesaritis über die politischen und kirchlichen Ereignisse des Jahres 1214», στ Quellen und Studien, σσ. 46, 48, 53. δυνα- µία κατανόηση τ ν προ ποθέσεων τ πατερικ θεολογία, τσι πω α τ διατυπώθηκε στ ν νατολή, ποδεικνύεται κα π τ γεγον τ ν πιφυλάξεων πο διατύπωσαν τ ν 13 ο α ώνα Θωµ κινάτη κα Bonaventura γι τ Χριστολογία κα Τριαδολογία το ωάννη αµασκηνο. Βλ. J. Grégoire, «La relation éternelle de l Esprit au Fils d après les écrits de Jean de Damas», RHE 64 (1969), σ. 716 J. De Chellinck, «L entrée de Jean de Damas dans le monde litteraire occidental», BZ 21 (1912), σσ

8 Στ διάφορα στάδια α τ τ διεργασία, πο περατώθηκε περίπου στ µέσα το 15 ου α ώνα, τ ργο το ωάννη Βέκκου κα πιχειρηµατολογία του ποτέλεσαν σηµε ο ναφορ γι τ ν ρµηνευτικ προσέγγιση τ προγενέστερη πατερικ Παράδοση. λοι ο µετέπειτα λατινόφρονοι συγγραφε τ νατολ θ ντλο ν τ ν πατερικ θεµελίωση τ ν θέσεών του π τ ργο το Βέκκου κα θ τ προσαρµόζουν στ κάστοτε δεδοµένα τ ποχ του. Βασικ α τία α το το προσανατολισµο ταν ποιότητα κα τ θεωρητικ πόβαθρο τ συγγραφικ ργασία το λατινόφρονα πατριάρχη, φο σκοπό του δ ν ταν µόνο νεύρεση χωρίων τ ν Πατέρων, πο ν νισχύουν ν δικαιολογο ν τ λατινικ κδοχ το Τριαδικο δόγµατο, λλ πανερµηνεία λη τ πατερικ γραµµατεία στ ν προοπτικ τ συµφωνία τ δυτικ κα νατολικ θεολογικ Παράδοση, µ κριτήρια, τ πο α θεµελιώνει στ ν δια τ ν Παράδοση. πιζητο σε, χι µόνο τ ν πατερικ ρµηνεία π ν ζητήµατο τ πίστη, λλ κα τ λογικότητα πο µπεριε χε κάστοτε πόφανση. ιέγνωνε συχνά - τι, παρ τ µεθοδολογικ διαφορ µεταξ συλλογισµο κα φωτισµο - µπειρία, π ρχαν περιοχ κα συµπεράσµατα πο πικαλύπτονταν. ποκάλυψη κα λογικ διατύπωση δ ν ταν δυνατ ν ν ταν σύµβατε 31. Τ ν κοιν πίστη Ρώµη - Κωνσταντινούπολη Βέκκο τ βεβαιώνει χι µόνο στ ν µολογία το Συµβόλου, λλ σ να Consensus Patrum, πο περβαίνει τ ν α τονόητη κα φυσιολογικ ταυτότητα τ ν λέξεων. Στρέφεται στ νδότερα τ πατερικ κα συνοδικ γραµµατεία γι ν ναπτύξει κα ν παναδιατυπώσει µ κριτικ κα δυναµικ τρόπο τ σα πρεσβεύει κκλησία Κωνσταντινούπολη 32. Τέλο Βέκκο, σο κα ν α τ κούγεται παράξενο, ποτέλεσε τ ν φορµ τ διατύπωση τ ν βασικ ν ρχ ν τ συχαστικ θεολογία, π τ ν πατριάρχη Γρηγόριο Κύπριο κα τ ν γιο Γρηγόριο Παλαµ, σον φορ στ πρόβληµα τ διάκριση κτιστη ο σία κα κτιστη νέργεια κα τ ν πιπτώσεών τη στ διατύπωση το δόγµατο τ κπόρευση το γίου Πνεύµατο, καθ κοινοποίησε στ ν νατολ τ βασικ ρχ κατανόηση το Τριαδικο δόγµατο - π τ δυτικ παράδοση 33. Παλαµ χοντα ντιληφθε τ ν ρµηνευτικ µεθοδολογία το Βέκκου κα τ σοβαρότητα τ ν προτάσεών του περ λέξεων κα ννοι ν στ δόγµα τ κπόρευση το γίου Πνεύµατο, καταθέτει τ ν ρθόδοξη ρµηνευτικ ντίληψη, µµένοντα στ σωτηριολογικ σηµασία τ ν δογµάτων κα χι στ ν πιφανειακ συγγένεια σηµασία τ ν λέξεων 34. Βέκκο ντιθέτω φαίνεται ν µµένει σ µι λεξικολογική, φιλολογικ κα πιστηµονικ προσέγγιση το Τριαδικο δόγµατο, σχολαστικο τύπου, ψηφώντα τ σωτηριολογικ πιπτώσει τ ν συ- 31. Τ ζήτηµα α τ τ πραγµατεύεται σ ρκετ σηµε α το συγγραφικο του ργου. Βλ. νδεικτικ ωάννου Βέκκου, Περ νώσεω, PG 141, 64D-65Α, 144Α-149Α. 32. Γι τ κκλησιαστικο-πολιτικ πλαίσιο δράση κα συγγραφ το ωάννη Βέκκου βλ. Χρ. ραµπατζ, ρθόδοξη ντιρρητικ γραµµατεία τ ν 13 ο α ώνα. Τόµο Β. γραµµατεία κα τ γεγονότα τ Συνόδου τ Λυών (1274), Θεσσαλονίκη 2005, σσ ωάννου Βέκκου, Περ νώσεω, PG 141, 85D-89C. 34. Γρηγορίου Παλαµ, Περ τ κπορεύσεω το γίου Πνεύµατο, τι ο χ κα κ το Υ ο κα πρ τ παρ Λατίνων κ τ θεία Γραφ ε συνηγορίαν α τ ν δ θεν προτεινόµενα 76-83, στ Γρηγορίου Παλαµ, Συγγράµµατα, τ. Α, κδ. Π. Χρήστου - B. Bobrinsky, Θεσσαλονίκη 1962, σσ

9 µπερασµάτων του, συµφωνώντα κα κολουθώντα τ προ ποθέσει κα ξιω- µατικ προτάσει τ λατινικ θεολογία, πω τ συνόψισε Θωµ κινάτη στ ν ρµηνεία το Τριαδικο δόγµατο. Τ παράδοξο ε ναι τι, ν ε ναι σύνηθε σ α τ τ περιπτώσει προσφυγ σ φιλοσοφικο κα διαλεκτικο συλλογισµο πρ πίρρωση τ ν κάστοτε πόψεων, στ ν περίπτωση το Βέκκου, στ ν πρώιµη τουλάχιστον φάση το ργου του, κάτι τέτοιο ποφεύγεται πιµελ. Θιασώτη τ ποψη τι λήθεια κατανοε ται κα κφέρεται µέσα στ ν - στορία κα µ βάση τ προκλήσει τ στορία, θεωρε τι ριδα νατολ - ύση ε ναι προ ν λεξιθηρία. διδασκαλία περ τ πλότητο τ ν λεκτικ ν σχηµάτων, πο προσδιορίζουν τ Τριαδικ δόγµα, ποία ρχικ ταν τ κύριο - πλο τ νιαία κκλησία κα κατόπιν τ δυτικ κκλησία, ναντι τ ν νεοφαν ν συλλογισµ ν κα τριαδολογικ ν α ρέσεων πο µφανίστηκαν στ ύση τ ν 12 ο κα 13 ο α ώνα, δείχνει ν τ ν βρίσκει σύµφωνο. Συζητ τ θεολογικ προ ποθέσει το Filioque, χωρ ν γνωρίζει τ ν στορική του πορεία κα τ ν - ναγκαιότητα διαµόρφωσή του στ δυτικ κόσµο. Γι α τ κα µοναδικ δρόµο πο διαπιστώνει τι µπορε ν δηγήσει στ ν λληλοκατανόηση, ε ναι µι ναλλακτικ ρµηνεία τ νατολικ κειµενικ παράδοση κα µι διαφορετικ στρατηγικ νάδυση τ λήθεια, πο περικλείουν κα ποµνηµατίζουν τ κεί- µενα, ο πο ε ξονα πραγµάτευση κα στόχο χουν τ ν νότητα τ Μία κκλησία. Ε ελπιστο µε µ α τ ν τ µελέτη ν προσδιορίσουµε τ πηγ κα τ πρότυπα το πατριάρχη ωάννη Βέκκου, το λόγου πο τ πέλεξε, καθ κα τ ρµηνευτικ ρχ κα µεθόδου πο χρησιµοποίησε γι τ ν κατάδειξη τ κατ ννοιαν συµφωνία τ νατολικ κα δυτικ κκλησία, στ µοναδικ σηµε ο πο ποδεχόταν «πρόβληµα», τ λατινικ δόγµα το Filioque.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής DEA

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες

Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Δογματικά θέματα Γνώση εν προσώπω και Ελευθερία // Γνώση εν προσώπω και Αγάπη Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες Β. Μπακούρος Η Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Βασικό πλεονέκτηµα τ ς κατασκηνωτικ ς µπειρίας, κτός πό τό παιχνίδι καί τήν ξεγνοιασιά, ε ναι δυνατότητα πού δίνεται στά παιδιά νά πάρουν πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16,

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 184 Ημερομηνία: 28/9/2015 Ε.Κ.Π.Α. /ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός

Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός ΤΟΜΟΣ Β Γρηγόρης Βλασσάς Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Η Συμβολή του Φωτός στον Πολιτισμό και την Επιστήμη Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Ενότητα 2η: Ιστορική αναδρομή στην γένεση της ερμηνευτικής Όνομα Καθηγητή: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΗ Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Σκοποί Ενότητας Σκοπός της ιστορικής επισκόπησης είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία δηµοσίευσης:

Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς

2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης 2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α9: Θεολόγοι του τέλους της αυτοκρατορίας Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 1: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενότητα 1: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Α.Ε.Α.Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ > ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: 1) Η σκέψη γίνεται εμπόδιο στη γνώση και αντιστρόφως, η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

«Αγώνες λόγου» Εισαγωγή στην επιχειρηµατολογία οµή και µορφές επιχειρήµατος Λογικά σφάλµατα. Άννα Ντιντή

«Αγώνες λόγου» Εισαγωγή στην επιχειρηµατολογία οµή και µορφές επιχειρήµατος Λογικά σφάλµατα. Άννα Ντιντή «γώνες λόγου» ισαγωγή στην επιχειρηµατολογία οµή και µορφές επιχειρήµατος Λογικά σφάλµατα Άννα Ντιντή Το έργο «ΚΗΙ ΠΛΤΩΝ - ΝΠΤΞΗ ΤΗ ΓΝΩΗ ΚΙ ΚΙΝΤΩΝ ΙΩΝ υλοποιείται µέσω του πιχειρησιακού Προγράµµατος «κπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Καλοκαίρι «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Καλοκαίρι 2011 Περιεχόµενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενότητα 9: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Α.Ε.Α.Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A O ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A O ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A O ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Α.1 Ὁ Ναός ὡς κατοικία τοῦ Θεοῦ ρχα ος στορικός Πλούταρχος γραφε: «νιέρου δ πόλεως κα θέου μ χρωμένης ε χα ς μηδ ρκοις μηδ μαντείαις μηδ θυσίαις π γαθο ς μηδ ποτροπα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 1 η Γιατί πρέπει να μελετούμε την Παλιά Διαθήκη; Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117)

Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιους απευθύνεται ο συγγραφέας της διδαχής περί φθόνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Το κείμενο Οι θεολογικές έριδες Οι ερμηνευτές πατέρες Οι εκκλησιαστικές διαμάχες Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα