ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν πάντα στ ν κορυφ τ ν προτεραιοτήτων τ ν Πατέρων κα τ ν γίων τη. διαστροφή, παρερµηνεία, παραχάραξη κα ο λανθασµένε προ ποθέσει προσέγγιση, πο πιχειρο σαν ο α ρετικοί, ρχικ το µυστηρίου τ ποκάλυψη το Θεο στ ν κόσµο κα κατόπιν τ ν Γραφ ν κα τ ν κειµένων τ ν προγενέστερων Πατέρων, πο ποµνηµάτισαν τ γεγον α τό, δήγησαν τ ν κκλησία, λλοτε κφραζόµενη π το γίου τη κα λλοτε ν συνόδ, ν προσδιορίσει τ ρια τ λήθεια κα τ ν ρµηνευτικ τρόπο προσέγγιση κα ο κείωσή τη 1. κκλησία πάντοτε κατανοο σε τ γραπτ Παράδοσή τη, χι τ ν δια τ ν λήθεια, λλ τ ν ποτύπωσή τη, τ ν κατ χρόνο κα τόπο περιγραφ α το πο µπειρικ βιώνει κα καταγράφει γι τ σωτηρία τ ν µελ ν τη. Προηγε ται µπειρία το µυστηρίου το Θεο κα τ θεία Ο κονοµία κα πεται λογικ νάλυση κα γνωσιολογικ προσέγγιση 2. θεολογικ λόγο ποτελε τ ν ρµηνεία τ µπειρία τ κκλησία 3. µφισβήτηση κα φιλονικία, παρο σε κι α τ ντ τ ζω τη, δίνουν τ ρυθµ κα τ µέτρο τ ρµηνεία, τ ξήγηση κα το ρισµο α το πο - ποκαλύφθηκε, α το πο βιώνεται µπειρικ στ ν πορεία τ κκλησία πρ τ 1. Σχετικ µ τ ν α ρεση στοχία κα νεπιτυχ ρµηνεία τ λήθεια βλ. Ν. Ματσούκα, Γένεσι κα ο σία το ρθοδόξου δόγµατο, [ νάλεκτα Βλατάδων 2], Θεσσαλονίκη 1969, σ. 94. το δίου, ρθοδοξία κα α ρεση στο κκλησιαστικο συγγραφε το, Ε, ΣΤ α ώνα, Θεσσαλονίκη π τ ν πλούσια βιβλιογραφία πιλεκτικ παραπέµπουµε στο δύο ντιπροσωπευτικότερου ρθόδοξου θεολόγου, πο µ τ λόγο κα τ κείµενά του σηµάδεψαν τ θεολογικ γραµµατεία το 20 ου α ώνα, τ ν π. Γεώργιο Φλορόφσκυ, γία Γραφή, κκλησία, Παράδοσι, Θεσσαλονίκη κα Ν. Ματσούκα, ογµατικ κα Συµβολικ Θεολογία, τ. Γ, Θεσσαλονίκη 2001, σ Ν. Ματσούκα, ρθοδοξία κα α ρεση, σ. 239.

2 σχατα. Σκοπ κα τελικ πρόθεση ε ναι ξακρίβωση κα νάγνωση το µυστηρίου το Θεο στ µνηµε α το λόγου κα τ λλογη πράξη. Στ διεργασία α τή, προγενέστερη Παράδοση, ποία µπεριέχει τ ν γιοπνευµατικ µπειρία τ ν Πατέρων ποτυπωµένη στ γραπτ µνηµε α τ κκλησία, ποτελε τ ν πηγ ντληση «σοφία», λλ κα τόν «κανόνα», πο ε θυγραµµίζει τ ζω κα τ ν πίστη τ ν µελ ν τη στ κάστοτε παρ ν κα τ δηγε στ ν κοινωνία µ τ ν Θεό 4. Ο κατ καιρο κτρεπόµενοι α ρετικο ταν κατ ρχ ν µέτοχοι α τ τ προοπτικ κα διεργασία. στόσο παρασυρόµενοι π µι µονοσήµαντη µεθοδολογία νάλυση τ ν Γραφ ν κα τ γραπτ Παράδοση τ κκλησία προσπάθησαν νά «ποκαλύψουν» µι λήθεια προσωπική 5, πο δ ν ταν συνέχεια το βιώµατό τη, λλ στοχασµό. πιζητο σαν τ φιλοσοφικ ρισµ το Θεο κα το µυστηρίου τ σωτηρία, ποκλείοντα τ φωτισµ κα τ ν πνευµατικ µπειρία το µυστηρίου. νθρώπινη ντιληπτικ κανότητα ποτελο σε τ ν φετηρία κα τ περίγραµµα τ ν περ Θεο ντιλήψεων κα τ κατανόηση τ «σωτηρία». µπειρία τ λήθεια περιοριζόταν στ ν πηρετικ λειτουργία τ πιβεβαίωση τ ν νοησιαρχικ ν προβολ ν κα συλλήψεων 6. Στ ν περάσπιση α τ τ προσωπικ κδοχ τ λήθεια, ο α ρεσιάρχε ναζήτησαν κα α το ρείσµατα στ ν προγενέστερη Παράδοση, τ ν ποία προσπαθο σαν ν ο κειοποιηθο ν, ο µόνοι α θεντικο ρµηνευτέ τη. Στ ν περασπιστική του γραµµ χρησιµοποιο σαν λλοτε σοφίσµατα κα νεοφανε συλλογισµο κα λλοτε τ συστηµατικ παράθεσή τη 7. Σ α τ τ περιπτώ- 4. νδεικτικ βλ. Μαξίµου µολογητο, Περ διαφόρων πορι ν τ ν γίων ιονυσίου κα Γρηγορίου, PG 91, 1033Α-C, 1105C, 1208C, 1285CD, 1293ΑΒ, 1352Β, 1409Α-1412A το - δίου, γχειρίδια θεολογικ κα πολεµικ πρ Μαρ νον τ ν σιώτατον πρεσβύτερον, PG 91, 224BD το δίου, Πρ Θαλάσσιον περ διαφόρων πορι ν τ Θεία Γραφ, PG 90, 604D- 605C, 612BD, [CCSG 22, σσ ]. 5. Μαξίµου µολογητο, γχειρίδια θεολογικ κα πολεµικά, PG 91, 224D-225C. 6. π τ Πρακτικ τ Ο κουµενικ Συνόδου, Προσφωνητικ παρ τ γ α συν δου πρ τ ν ε σεβ στατον κα φιλ χριστον βασιλ α Μαρκιαν ν, ΑCO 2, 1, 3, , «... τι ο καινοτοµ ν τι κατ τ ν Νικα π στεω ν ν γι τατο ρχιεπ σκοπο Λ ων ποι σατο τ ν πιστολ ν τ ν πρ τ ν ν γ οι π σκοπον τ βασιλ δο Κωνσταντινουπ λεω Φλαβιαν ν, λλ το γ οι πατρ σιν κολουθ ν το κα µετ τ ν µεγ λην σ νοδον τ ν ν Νικα τ κατ καιρ ν ναφυε σα α ρ σει µοιοτρ πω λ γξασιν... πρ δ το ντερο ντα ποικ λαι τ ν γ νων µ ν φορµα παραδ δονται το π α τ ν ψευδ παγοµ νοι παρ τ ν ε σεβο ντων προσαρµοζ µεναι. Το µ ν γ ρ ο κε οι ρκε πρ φ λειαν τ π στεω περ εργο καταν ησι ε συγκατ θεσιν τ ν τ ε σεβε α δογµ των το ε γνωµονο ντα προσ γουσα, το δ τ ν ρθ ν διαστρ φειν πειρωµ νοι διδασκαλ αν δε πρ καστον ν α το κακ γενν σι, προσαπαντ ν κα τα α τ ν µηχανα ντιτ ττειν τ πρ σφορα. Ε µ ν ο ν παντε τ τ π στεω ρκο ντο συνθ µατι κα τ ε σεβε α ο κ καινοτ µουν τ ν τρ βον, δει το τ κκλησ α µηδ ν τ συµβ λ προσεπινοε ν ε π δειξιν πειδ δ πολλο τ ε θε α πρ τ τ πλ νη ξ δου κτρ πονται καιν ν τινα πορε αν αυτο πινοο ντε τ ψε δει, ν γκη κα µ το τ ληθε α α το πιστρ φειν ε ρ µασιν κα τα α τ ν πινο αι ντιτ ττειν τ ν λεγχον, ο χ τι λε πον τ π στει καινουργο ντα ε πρ ε σ βειαν, λλ το παρ κε νων καινοτοµουµ νοι πινοο ντα τ πρ σφορα. Κα να τ µετ ρ κρ τει γ νηται κατ δηλον τ λεγ µενον, α τ ν τ ν τ π στεω ηµ των ρξ µεθα, τ τ ν πατ ρων, καστο χει περ α τ ν, παρατιθ ντε ννο α». 7. Μ. Βασιλείου, Κατ Ε νοµίου Γ, PG 29, 653B-656A, [SC 305, σσ ]. Βλ. πίση τ Πρακτικ τ Ο κουµενικ Συνόδου, Προσφωνητικ παρ τ γ α συν δου πρ τ ν ε σεβ στατον κα φιλ χριστον βασιλ α Μαρκιαν ν, ΑCO 2, 1, 3, σ. 111, «Ο τω µ ν ο ν ο κατ τ θε- τητο τολµητα ε σεβε α προσωπε κατ τ π στεω τ ν π στιν ρ ττοντε το τ τρι δο

3 σει, πίκλήση κα ναφορ στ ν Παράδοση καθίσταται, ντ γι διεργασία - ποµνηµατισµο κα κατανόηση, νέργεια παλήθευση φιλοσοφικ ν κα λογικ ν προ ποθέσεων 8. Στ µεγάλε περιόδου νταση πο πέρασε κκλησία µ τ ν µφάνιση το ρειανισµο, το Νεστοριανισµο, το Μονοφυσιτισµο κα τ Ε κονοµαχία, τ κείµενα τ γία Γραφ κα τ κείµενα τ ν Πατέρων ποτέλεσαν σηµε ο ναφορ στ ν πιχειρηµατολογία τ ν δύο πλευρ ν τ ν γίων κα τ ν συνοδικ ν π τ µία κα τ ν α ρετικ ν π τ ν λλη. πιχειρήµατα κα ντεπιχειρήµατα γινόταν προσπάθεια ν βασισθο ν σ χωρία κα κείµενα τ Γραφ κα τ ν Πατέρων, γεγον πο συντέλεσε στ ν περαιτέρω νάπτυξη το γραµµατειακο ε δου τ ν νθολογίων 9. Γι κάθε µολογία κα προσδιορισµ τ πίστη ναζητο νταν γκυρότητα κα πιστοποίησή τη στ ν προγενέστερη Παράδοση τ ν Πατέρων 10. στόσο, διαίτερο γνώρισµα τ πλειονότητα τ ν περιπτώσεων ταν διαφοροποίηση πρ τ ν πίκληση κα πιλογ τ ν παρατιθέµενων χωρίων. να Πατέρα τ κκλησία ε ναι δυνατ ν ν χρησιµοποιο νταν κα π τ δύο πλευρέ, στε ν ποστηριχθο ν κ διαµέτρου ντίθετε θεολογικ θέσει. Α τ φειλόταν συνήθω ε τε στ ν πιλογ διαφορετικ ν χωρίων π τ σύνολο το ργου του ε τε στ χρήση ψευδεπίγραφων νόθων ργων. Σπάνιε φορ συναντ ται ρµηνευτικ διαµάχη γύρω π τ δια κείµενα τ ν Πατέρων, ν συχνότερα π χωρίων τ γία Γραφ. Τ τέλο τ ποχ τ ν Ο κουµενικ ν Συνόδων προσδιόρισε κα σχηµατοποίησε τ περιεχόµενο τ ν δογµατικ ν νθολογίων σ µι θεµατολογία µ κατ βάση Τριαδολογικ κα Χριστολογικ χαρακτήρα. Κατ τ ν περίοδο τ ν µεγάλων χριστολογικ ν ρίδων, τ α τια τ ν ποίων γγιζαν κα τ Τριαδικ δόσυνηγ ροι λωσαν». Μαξίµου µολογητο, γχειρίδια θεολογικ κα πολεµικά, PG 91, 180D- 181A. 8. Βλ. γι τ ν ρισµ τ α ρεση στο Πατέρε τ ν πρώτων ξι α ώνων βλ. H. Inglebert, Interpretatio Christiana. Les mutations des savoirs dans l Antiquité chrétienne après J.-C., Paris 2001, σσ Ο παρχ το γραµµατειακο α το ε δου ντ τ χριστιανικ γραµµατεία ντοπίζονται δη τ ν 1ο α ώνα. Τ πρ τα ργα ποτελο σαν συλλογ κειµένων π τ ν ουδα κ παράδοση, συνοδευόµενα µ ποδεικτικ πιχειρηµατολογία, τ πο α µ τ ν να τ ν λλο τρόπο ποδείκνυαν τ ν πηγα ο σύνδεσµο τ ουδα κ παράδοση µ τ πρόσωπο το Χριστο, πω κα τ ν κπλήρωση κα πέρβαση λων τ ν προσδοκι ν τη. Βλ. J. Smith, (St. Irenaus), Proof of the Apostolic Preaching, Westminster 1952, σ. 31. ξέλιξή του συµβαδίζει µ τ ν πεποίθηση τ α ξηµένη γκυρότητα τ προγενέστερη Παράδοση, πατερικ συνοδικ. πρ το κεί- µενο µ α τ τ προδιαγραφ θεωρε ται τ Περ γίου Πνεύµατο ργο το Μ. Βασιλείου (Πρβλ. M. Tetz, «Zum Streit zwischen Orthodoxie und Häresie an der Wende des 4. zum 5. Jahrhundert» ET 20 (1961), σσ ). Γι τ ν ξέλιξή του βλ. πίση Μ. Richard, «Notes sur les florilèges dogmatiques du Ve et du VIe siècle», Actes du VΙe Congres International d Études byzantines, Paris 1950, σσ A. Grillmeier, Le Christ dans la tradition Chrétienne. ΙΙ/1. Le Concile de Chalcédoine (451). Réception et opposition, Paris 1990, σ Μαξίµου µολογητο, Πρ ωάννην Κουβικουλάριον, περ τ ν ρθ ν τ κκλησία δογµάτων κα κατ Σευήρου το α ρετικο, PG 91, 465D-468A το δίου, Πρ Πέτρον λούστριον λόγο πίτοµο κατ τ ν Σευήρου δογµάτων, PG 91, 532CD.

4 γµα 11, διάκριση τ ο σία το Θεο π τ ν νεργητική τη φανέρωση δήγησε στ µεγάλη σύνθεση το ρου τ ΣΤ Ο κουµενικ Συνόδου, στ ν καταδίκη τ ν παραφυάδων το Μονοφυσιτισµο κα στ ν ναίρεση τ ν πιφυλάξεων τ ντιοχειαν θεολογία. ρµηνευτικ διαµάχε κα ποκλίσει σχετικ µ τ ν κατανόηση τ ν θέσεων τ ν Πατέρων νακύπτουν, κυρίω µετ τ ν 11 ο α ώνα, στ ν κκλησία τ νατολ κα φορο ν στ ν ντιµετώπιση νεοφαν ν α ρέσεων. ποτελο ν δέ, µετ τ ν 12 ο α ώνα, τ βασικ σηµε ο ντιπαράθεση τ ντιρρητικ γραµ- µατεία τ ν λλ νων κα Λατίνων, ο πο οι ρίζουν µεταξύ του γι τ ν προσδιορισµ κα τ διατύπωση το τρόπου παρκτικ προέλευση το τρίτου προσώπου τ γία Τριάδα, το γίου Πνεύµατο 12. Σηµε ο κλειδί, γι τ ν κατανόηση τ λη διαµάχη, ποτελε διαχωρισµό, πο προέβαλε νατολικ πατερικ Παράδοση µεταξ τ παρκτικ προέλευση το γίου Πνεύµατο, τ νεργητικ του φανέρωση κα το λυτρωτικο του ργου στ ν Ο κονοµία 13. διαχωρισµ α τ δραζόταν στ διάκριση ο σία κα νέργεια το Θεο, µ τ ν ποία δη π τ ν 4 ο α ώνα ο Πατέρε τ νατολ ντιµετώπισαν τ µεγάλε τριαδολογικ α ρέσει 14. ντιρρητικ θεολογικ γραµµατεία, πο ναπτύχθηκε µ βάση κυρίω το διαλόγου στ ρχ το 12 ου α ώνα, ταν περισσότερο προσανατολισµένη, ε δικ π τ ν πλευρ τ ν Λατίνων στ ν νάπτυξη διαλεκτικ ν συλλογισµ ν κα φιλοσοφικ ν πιχειρηµάτων, πο πιβεβαίωναν τ βασικ ρχ τ πίστη κα - ποτελο σαν τ ρµηνευτικ προ ποθέσει προσέγγιση τ ν γιογραφικ ν κει- µένων 15. σχολαστικ θεολογία ε χε ναλάβει, δη π τ ν 10 ο α ώνα, τ χρέο τ λογικ κατοχύρωση τ ν δογµάτων, κατ τ ν τρόπο πο α τ κατανοήθηκαν 11. J. Pelikan, La tradition Chrétienne: L émergence de la Tradition Catholique , Paris 1994, σ P. Gemeinhardt, Die Filioque -Kontroverse zwischen Ost- und WestKirche im Frühmittelalter, Walter de Gruyter-Berlin-New York 2002, σ Ν. Ματσούκα, ογµατικ κα Συµβολικ Θεολογία Β, Θεσσαλονίκη 2001, σ Πρβλ. P. Gemeinhardt, Die Filioque, σ. 500., που Θεοφύλακτο ρχίδο ντοπίζει κα σχολιάζει τ σαφ διάκριση µεταξ τ παρκτικ προέλευση κα τ νεργητικ φανέρωση το γίου Πνεύµατο κα τ ν προβληµάτων πο δηµιουργο νται π τ σύγχυσή του. 14. Περ το ζητήµατο α το βλ. Γ. Μαρτζέλου, Ο σία κα νέργειαι το Θεο κατ τ ν Μέγαν Βασίλειον, Θεσσαλονίκη το δίου, «Ο παρχ κα ο προ ποθέσει το Filioque στ δυτικ θεολογικ Παράδοση» στ ρθόδοξο δόγµα κα θεολογικ προβληµατισµό. Μελετήµατα δογµατικ θεολογία Α, Θεσσαλονίκη 1993, σσ Ν. Ξιώνη, Ο σία κα νέργειε το Θεο κατ τ ν Γρηγόριο Νύσση, θήνα Βλ. νδεικτικ τ χαρακτηριστικ α τ τ γραµµατεία στ ργα το Ε στρατίου Νικαία κα Νικολάου Μεθώνη. Ε στρατίου Νικαία, Λόγο πρ το λέγοντα, τι κ το Πατρ κα κ το Υ ο τ Πνε µα τ γιον κπορεύεται, κατασκευάζων τι κ το Πατρ δι το Υ ο, ο χ δ κα κ το Υ ο τ Πνε µα τ γιον κπορεύεται, [ νδρ. ηµητρακόπουλου, κκλησιαστικ Βιβλιοθήκη, τ. Α, Λειψία 1866], σσ Νικολάου Μεθώνη, Λόγο πρ το Λατίνου περ το γίου Πνεύµατο τι κ το Πατρ ο µ ν κα κ το Υ ο κπορεύεται, [Κ. Σιµωνίδου, ρθοδόξων λλήνων Θεολογικα γραφα τέσσαρε, Λονδίνο 1865], σσ Νικολάου Μεθώνη, ποµνηµονεύµατα κ τ ν ν διαφόροι λόγοι γεγραµµένων κατ Λατίνων περ τ ε τ γιον Πνε µα βλασφηµία, [ ρσενίου Ivascenkov, ύο νέκδοτε πραγµατε ε το πισκόπου Μεθώνη Νικολάου, Νόβγκοροντ 1897, (στ ρωσικά)], σσ Βλ. πίση, P. Gemeinhardt, Die Filioque, σ. 498, που γίνεται διάκριση νάµεσα στ βιβλικ ποδείξει κα στ διαλεκτικ πιχειρηµατολογία.

5 κα προσδιορίστηκαν στ δυτικ Παράδοση µετ τ ν 5 ο α ώνα 16. Κα ε ναι ληθέ, τι τ θεµελιώδη χαρακτηριστικ τ θεολογικ µεθοδολογία τ µι Παράδοση κα ο a priori ποδοχέ τη, στ ν περιγραφ το Τριαδικο δόγµατο, δ ν ε χαν τ ν δια γκυρότητα γι τ ν λλη 17. πίση, ντονο ε ναι κα προβληµατισµ µφοτέρων γι το διαφορετικο κα γνωστου δρόµου, πο πιλέχθηκαν π τ δύο Παραδόσει το Χριστιανισµο, στ ν ντιµετώπιση α ρετικ ν προκλήσεων κα στ ν παναδιατύπωση τ πίστη κατ τ παράδειγµα τ ν προγενέστερων Πατέρων κα συνόδων. µελέτη τ χριστιανικ γραµµατεία κα γνώση τ ν σχετικ ν στορικ ν συνθηκ ν κα προβληµάτων, µ καθιστο ν πλέον κανο ν κατανοήσουµε κα τ ν ντιστροφ τ ν δεδοµένων µεταξ νατολ κα ύση, µετ τ ν 9 ο α ώνα. δαφικ συρρίκνωση τ νατολικ κκλησία κα ξάπλωση τ δυτικ, σ συνδυασµ µ τ ν πνευµατικ πολιτιστικ κρηξη, πο παρατηρήθηκε στ δυτικ θεολογικ κόσµο, συντέλεσαν στ ν νάπτυξη τρόπων σκέψη, ο πο οι προκάλεσαν τ διατύπωση ρωτηµάτων γι τ θεολογία κα τ ν πατερικ Παράδοση, τ πο α παρέµειναν γνωστα στ βυζαντιν θεολογία τ ν πασχόλησαν µ λλου ρου σ προγενέστερε περιόδου 18. Ο παντήσει πο κλήθηκε δυτικ κκλησία ν δώσει π τ ν 8 ο µέχρι τ ν 12 ο α ώνα στ α ρετικ παρεκλίσει, διαµόρφωσαν ναν νέο τρόπο «θεολογε ν», πο διακρινόταν γι τ ν διάζουσα νόραση τ πατερικ Παράδοση, κυρίω λατινόφωνη, κα γι τ ν νάπτυξη λογικ ν µεθόδων περιγραφ τ πίστη, πο νταποκρίνονταν στ προκλήσει κα συνάµα γίνονταν κατανοητ στ δυτικ κόσµο 19. Τ µυστήριο το Τριαδικο Θεο κατανοο νταν µόνο δι µέσου το µυστηρίου τ νσάρκωση. Ε δικότερα µετ τ ν 8 ο α ώνα ρµηνευτικ προσέγγιση κα νάλυση το µυστηρίου τ ναθρώπηση το Λόγου προσδιόρισε ντίστοιχα κα τ ν τρόπο κατανόηση κα διατύπωση το Τριαδικο δόγµατο 20. Ο συνθ κε πο διαµορφώθηκαν στ σχέσει τ ν δύο µεγάλων Παραδόσεων το Χριστιανισµο, θεωρο µε π ταν νάλογε τ ν συνθηκ ν το 6 ου κα 7 ου α ώνα, ταν δυτικ κόσµο δυνατο σε ν κατανοήσει τ ν προβληµατικ κα τ διατυπώσει τ ν ρων τ πίστη τ ν συνοδικ ν Πατέρων, πο προκαλο σε 16. Bλ. νδεικτικ γι τ ρόλο πο διαδραµάτισαν Pierre Lombard κα ο Sentences στ ν - ρηνευτικ προσέγγιση τ ν Γραφ ν τ ν 12 ο α ώνα κα στ δυναµικ τ ν συλλογιστικ ν µεθόδων, στο Μ. Chenu, La théologie comme science au XIIIe siècle, Paris 1969, σσ Y. Congar, L Église de Saint Augustin à l époque moderne, Paris 1970, ε δικ τ κεφάλαιο «L ecclésiologie dans la scolastique du XIIe siècle», σσ K. Ware, «Scholasticism and Orthodoxy: Theological Method as a Factor in the Schism», ECR 5 (1973), σσ J. De Ghellinck, Le mouvement théologique du XIIe siècle, Bruxelles-Paris 1948, σσ ρ. Παπαδάκη - J. Meyendorff, χριστιανικ νατολ κα νοδο το παπισµο. κκλησία π τ 1071 τ 1453, ΜΙΕΤ, θήνα 2003, σ J. Pelikan, La tradition Chrétienne ( ), σσ Βλ. τ ν νάλυση τ ν χριστολογικ ν ρίδων πο πασχόλησαν το δυτικο θεολόγου στ ν Εvangelista Vilanova, Histoire des Théologies Chrétiennes, τ. Ι, Paris 1997, σσ Σηµαντικ π το θέµατο θεωρο µε τ ν πρόσφατη µελέτη το P. Gemeinhardt, Die Filioque -Kontroverse zwischen Ost- und WestKirche im Frühmittelalter, Walter de Gruyter- Berlin-New York 2002, που ναλύεται τ πρόβληµα το Filioque σ λε του τ διαστάσει µ συστηµατικ ναφορ στ ν προβληµατικ τ ν συγγραφέων νατολ κα ύση π τ 8 ο τ ν 12 ο α ώνα. 20. J. Pelikan, La tradition Chrétienne: Croissance de la Théologie médiévale, , Paris 1994, σσ κα σσ

6 στ ν νατολ λαίλαπα το Μονοφυσιτισµο 21. Μόνο πο στ συγκεκριµένη περίπτωση τ πράγµατα ε ναι ντίστροφα. κόσµο τ νατολ παρέµεινε - µέτοχο στ χριστολογικ κα τριαδολογικ θέµατα πο καλο νταν ν περασπιστε δυτικ κκλησία στ πίπεδο τ διατυπωµένη πίστη. Τ τραγικ τ - στορία ε ναι τι ξέλειπε δ ν νεργοποιήθηκε, λόγ τ ν στορικ ν συγκυρι ν κα το πολιτικο νταγωνισµο, «µηχανισµό» τ Ο κουµενικ Συνόδου, πο το προηγούµενου α νε ξέφραζε τ πλαίσιο τ κοιν συναίνεση στ ν κφραση τ λήθεια 22. π α τ τ διεργασία τ ποξένωση κα τ ν παράλληλων µεθοδολογικ ν ποκλίσεων κκινο ν ο λληλοκατηγορίε περί «θεοµάχων», τ στιγµ πο κα ο δύο παραδόσει χουν τ ν πεποίθηση τι περασπίζονται τ ν τριαδικότητα το ν Θεο, Πατρό, Υ ο κα Πνεύµατο, πο ποκαλύπτεται κα νεργε τ µυστήριο τ σωτηρία δι το Υ ο ν Πνεύµατι γί. Καθ σον διάστηµα νατολ παρέµενε προσηλωµένη στ διατύπωση τ λήθεια π το Πατέρε κα στ ν α ξηµένη α θεντία τ ν Ο κουµενικ ν Συνόδων, ύση ναζητο σε κα τελικ προσδιόρισε τ ν α θεντία κα τ ν γκυρότητα τ πίστη στ ν παπικ θεσµό 23. διαµφισβήτητη φροντίδα γι φοσίωση στ ν προγενέστερη πατερικ γραµµατεία, δ ν ε χε ο τε τ ν δια δυναµικ ο τε τ ν δια σηµασία γι τ ν κάθε µία Παράδοση. νατολ µενε α στηρ προσανατολισµένη στο ρου τ ν Ο κουµενικ ν Συνόδων, στ συγγράµµατα κα στ διδασκαλίε τ ν Πατέρων, πο α τ νέκριναν, ν ύση παρ τ σεβασµό τη στο Πατέρε κα στ Ο κουµενικ Συνόδου, α σθανόταν λεύθερη στ διαδικασία παναδιατύπωση τ πίστη, χοντα σφαλιστικ δικλείδα γκυρότητα µετ τ ν 9 ο α ώνα τ ν παπικό θεσµό 24. Τ παρελθόν, πω µαρτυρο ν ο διάλογοι κα ο κατέρωθεν κατηγορίε κατ τ ν 11 ο α ώνα, προσεγγιζόταν ρµηνευτικ µ διαφορετικο τρόπου κα µεθοδολογία. συνδυασµ τ ν παραγόντων α τ ν καθ κα τ α ξηµένο νδιαφέρον γι τ χρήση τ φιλοσοφικ κα διαλεκτικ µεθοδολογία στ ν ρµηνευτικ προ- 21. Γ. Φλορόφσκυ, Ο Βυζαντινο πατέρε το κτου, βδόµου κα γδόου α ώνα, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 69. κα 168. J. Pelikan, La tradition Chrétienne ( ), σ Τ µέγεθο τ ν ποκλίσεων στ ζήτηµα τ σύγκληση µι Ο κουµενικ Συνόδου ταν γεφύρωτο µεταξ τ νατολ κα τ ύση. Μετ τ 1204, τ κείµενα πο νταλλάσουν ο δύο πλευρέ, κινο νται σ ντιθετικ κατευθύνσει. σο ύση δέχονταν τ ν παπικ ξουσία, τ ν διαµφισβήτητη ρχή, ποία συγκαλε κα συγχρόνω κρίνει µία τέτοια συνοδικ διαδικασία, τόσο νατολ πέµενε στ ν ξαιρετικ κα ε δικ ρόλο το βυζαντινο α τοκράτορα στ σύγκλησή τη κα στ ν φαρµογ τ ν ποφάσεών τη. Κα ο δύο κδοχ χουν ρείσµατα στ ν Παράδοση µφοτέρων, ν συγχρόνω φανερώνουν κα τ ν δυναµία προσαρµογ στ νέα δεδοµένα πο διαµορφώθηκαν µετ τ ν 10 ο α ώνα στ ν πολιτικ γεωγραφία το χριστιανικο κόσµου. νδεικτικ βλ. Θεοδώρου Β Λασκάρεω, Λόγο πολογητικ πρ πίσκοπον Κοτρώνη κατ Λατίνων περ το γίου Πνεύµατο, στ [Χρ. Κρικώνη, Θεοδώρου Β Λασκάρεω, Περ Χριστιανικ Θεολογία Λόγοι, Θεσσαλονίκη 1990, σσ , που ναδηµοσιεύεται κδοση το προαναφερθέντο λόγου π τ ν H. B. Swete, Theodorus Lascaris Junior. De Processione Spiritus Sancti. Oratio Apologetica, Londini 1875] Πατριάρχου ωσ φ Α, κ τ ο κειοχείρου µολογία το παναγιωτάτου κα ο κουµενικο πατριάρχου κυρο ωσ φ το µολογητο, στ V. Laurent - J. Darrouzès, Dossier grec de l union de Lyon ( ), Paris 1976, σ J. Pelikan, La tradition Chrétienne ( ), σσ Θ. Νικολάου, «Θεολογικ σταθερ στ ν Πατερικ Παράδοση κα νότητα τ ν κκλησι- ν», Θεολογία 72 (2001), σσ Πρβλ. P. Gemeinhardt, Die Filioque, σ. 531.

7 σέγγιση τ ν κειµένων, δήγησε το συγγραφε το 12 ου α ώνα σ παναπροσδιορισµ τ κοιν βάση τ ν διαλόγων, ταν ο στορικ συγκυρίε κα ξάπλωση το σλαµικο κόσµου 25 πανέφεραν µ τ ν να λλο τρόπο τ ν πιτακτικ νάγκη τ νότητα το χριστιανικο κόσµου. Κατόπιν πίεση τ ν νατολικ ν, ο Λατ νοι συνοµιλητ ρχισαν ν σχολο νται µ το µεγάλου Πατέρε τ νατολ 26, τ ν ποίων µω τ κείµενα - γνοο σαν γνώριζαν µερικ 27. Ε δικότερα µµον τ ν λλήνων συνοµιλητ ν 28 ν προσάγουν στ συζητήσει συνεχ νέα κείµενα τ ν Πατέρων τ νατολικ κκλησία, φερε σ τέτοια δειν θέση τ ν πιχειρηµατολογία τ λατινικ πλευρ 29, στε ν καταστήσει προτεραιότητά τη τ ν προσέγγιση, νάλυση κα ο κείωση τ πατερικ γραµµατεία τ νατολ. Στόχο τ ν Λατίνων ταν δικαίωση τ ν θέσεών του κα τ τριαδολογία του, µ πώτερο σκοπ τήν «παναφορά» τ ρθόδοξη κκλησία στ ν κοινωνία τ πίστη µ τ Ρώ- µη. πω ε ναι φυσικό, τ γεγον δήγησε πανειληµµένα στ ν παρερµηνεία κα στ ν λλοίωση τ ν κειµένων τ ν Πατέρων, λόγ τ γνοια το πλαισίου κα τ ν προ ποθέσεων βάσει τ ν ποίων α το ξέφρασαν κα διατύπωσαν τ ν λήθεια, κάτι πο ξ ρχ πισηµαίνεται στο διαλόγου π το λληνε συνοµιλητέ ξια µνεία σ α τ τ σηµε ο ε ναι κα τάση πο ναπτύχθηκε κα ποτυπώνεται στ γραµµατεία το 13ου α ώνα σχετικ µ τ ν προτίµηση τ ποδούλωση στο Τούρκου παρ τ ποταγ, στ ν πνευµατικ ξουσία το Πάπα Ρώµη. Βλ. «ιάλογο ν ποίησεν γιώτατο κα σοφώτατο πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεω κ ρ Μιχα λ γχιάλου...», στ V. Laurent - J. Darrouzès, Dossier grec de l union de Lyon ( ), σ Γι τ µεταφράσει τ περιόδου βλ. C. Haskins, Studies in the History of Medieval Science, Cambridge, Mass. 1927, σ J. T. Muckle, «Greeks Works Translated Directly into Latin before 1350», MS 4 (1942), σσ κα 5 (1943), σσ J. Darrouzès, «Le mémoire de Constantin Stilbes contre les latins», REB 21 (1963), σ. 62 Βλέπε πίση G. Bardy, «Sur les sources patristiques de s. Thomas dans le 1er partie de la Summa Theologia», RSPR 12 (1923), σσ A. Dondaine, «Contra Graecos. Premiers écrits polémiques des Dominicains d Orient», AFP 21 (1951), σσ A. Heisenberg, «Der Bericht des Nikolaos Mesaritis über die politischen und kirchlichen Ereignisse des Jahres 1214» στ Quellen und Studien zur spätbyzantinischen Geschichte, London , σσ. 46, 53 το δίου, «Die Unionsverhandlungen vom 30 August 1206» στ Quellen und Studien, σ. 18 το δίου, «Der Epitaphios des Nikolaos Mesaritis auf seinen Bruder Johannes» στ Quellen und Studien, σσ J. Darrouzès, «Le mémoire de Constantin Stilbes», σσ. 62, 65, 73 J. Gill, Byzantium and the Papacy , New Jersey 1979, σσ πιστολ λλήνων πρ ννοκέντιον τ ν Γ Πάπαν Ρώµη γραφε σα µετ τ ν λωσιν τ Κωνσταντινουπόλεω π Λατίνων, PG 140, ρσενίου Ivascenkov, Τρε νέκδοτε πραγµατε ε γνώστου συγγραφέω, Μόσχα 1892 (στ ρωσικά), σσ νδεικτικ βλ. A. Heisenberg, «Der Bericht des Nikolaos Mesaritis über die politischen und kirchlichen Ereignisse des Jahres 1214», στ Quellen und Studien, σσ. 46, 48, 53. δυνα- µία κατανόηση τ ν προ ποθέσεων τ πατερικ θεολογία, τσι πω α τ διατυπώθηκε στ ν νατολή, ποδεικνύεται κα π τ γεγον τ ν πιφυλάξεων πο διατύπωσαν τ ν 13 ο α ώνα Θωµ κινάτη κα Bonaventura γι τ Χριστολογία κα Τριαδολογία το ωάννη αµασκηνο. Βλ. J. Grégoire, «La relation éternelle de l Esprit au Fils d après les écrits de Jean de Damas», RHE 64 (1969), σ. 716 J. De Chellinck, «L entrée de Jean de Damas dans le monde litteraire occidental», BZ 21 (1912), σσ

8 Στ διάφορα στάδια α τ τ διεργασία, πο περατώθηκε περίπου στ µέσα το 15 ου α ώνα, τ ργο το ωάννη Βέκκου κα πιχειρηµατολογία του ποτέλεσαν σηµε ο ναφορ γι τ ν ρµηνευτικ προσέγγιση τ προγενέστερη πατερικ Παράδοση. λοι ο µετέπειτα λατινόφρονοι συγγραφε τ νατολ θ ντλο ν τ ν πατερικ θεµελίωση τ ν θέσεών του π τ ργο το Βέκκου κα θ τ προσαρµόζουν στ κάστοτε δεδοµένα τ ποχ του. Βασικ α τία α το το προσανατολισµο ταν ποιότητα κα τ θεωρητικ πόβαθρο τ συγγραφικ ργασία το λατινόφρονα πατριάρχη, φο σκοπό του δ ν ταν µόνο νεύρεση χωρίων τ ν Πατέρων, πο ν νισχύουν ν δικαιολογο ν τ λατινικ κδοχ το Τριαδικο δόγµατο, λλ πανερµηνεία λη τ πατερικ γραµµατεία στ ν προοπτικ τ συµφωνία τ δυτικ κα νατολικ θεολογικ Παράδοση, µ κριτήρια, τ πο α θεµελιώνει στ ν δια τ ν Παράδοση. πιζητο σε, χι µόνο τ ν πατερικ ρµηνεία π ν ζητήµατο τ πίστη, λλ κα τ λογικότητα πο µπεριε χε κάστοτε πόφανση. ιέγνωνε συχνά - τι, παρ τ µεθοδολογικ διαφορ µεταξ συλλογισµο κα φωτισµο - µπειρία, π ρχαν περιοχ κα συµπεράσµατα πο πικαλύπτονταν. ποκάλυψη κα λογικ διατύπωση δ ν ταν δυνατ ν ν ταν σύµβατε 31. Τ ν κοιν πίστη Ρώµη - Κωνσταντινούπολη Βέκκο τ βεβαιώνει χι µόνο στ ν µολογία το Συµβόλου, λλ σ να Consensus Patrum, πο περβαίνει τ ν α τονόητη κα φυσιολογικ ταυτότητα τ ν λέξεων. Στρέφεται στ νδότερα τ πατερικ κα συνοδικ γραµµατεία γι ν ναπτύξει κα ν παναδιατυπώσει µ κριτικ κα δυναµικ τρόπο τ σα πρεσβεύει κκλησία Κωνσταντινούπολη 32. Τέλο Βέκκο, σο κα ν α τ κούγεται παράξενο, ποτέλεσε τ ν φορµ τ διατύπωση τ ν βασικ ν ρχ ν τ συχαστικ θεολογία, π τ ν πατριάρχη Γρηγόριο Κύπριο κα τ ν γιο Γρηγόριο Παλαµ, σον φορ στ πρόβληµα τ διάκριση κτιστη ο σία κα κτιστη νέργεια κα τ ν πιπτώσεών τη στ διατύπωση το δόγµατο τ κπόρευση το γίου Πνεύµατο, καθ κοινοποίησε στ ν νατολ τ βασικ ρχ κατανόηση το Τριαδικο δόγµατο - π τ δυτικ παράδοση 33. Παλαµ χοντα ντιληφθε τ ν ρµηνευτικ µεθοδολογία το Βέκκου κα τ σοβαρότητα τ ν προτάσεών του περ λέξεων κα ννοι ν στ δόγµα τ κπόρευση το γίου Πνεύµατο, καταθέτει τ ν ρθόδοξη ρµηνευτικ ντίληψη, µµένοντα στ σωτηριολογικ σηµασία τ ν δογµάτων κα χι στ ν πιφανειακ συγγένεια σηµασία τ ν λέξεων 34. Βέκκο ντιθέτω φαίνεται ν µµένει σ µι λεξικολογική, φιλολογικ κα πιστηµονικ προσέγγιση το Τριαδικο δόγµατο, σχολαστικο τύπου, ψηφώντα τ σωτηριολογικ πιπτώσει τ ν συ- 31. Τ ζήτηµα α τ τ πραγµατεύεται σ ρκετ σηµε α το συγγραφικο του ργου. Βλ. νδεικτικ ωάννου Βέκκου, Περ νώσεω, PG 141, 64D-65Α, 144Α-149Α. 32. Γι τ κκλησιαστικο-πολιτικ πλαίσιο δράση κα συγγραφ το ωάννη Βέκκου βλ. Χρ. ραµπατζ, ρθόδοξη ντιρρητικ γραµµατεία τ ν 13 ο α ώνα. Τόµο Β. γραµµατεία κα τ γεγονότα τ Συνόδου τ Λυών (1274), Θεσσαλονίκη 2005, σσ ωάννου Βέκκου, Περ νώσεω, PG 141, 85D-89C. 34. Γρηγορίου Παλαµ, Περ τ κπορεύσεω το γίου Πνεύµατο, τι ο χ κα κ το Υ ο κα πρ τ παρ Λατίνων κ τ θεία Γραφ ε συνηγορίαν α τ ν δ θεν προτεινόµενα 76-83, στ Γρηγορίου Παλαµ, Συγγράµµατα, τ. Α, κδ. Π. Χρήστου - B. Bobrinsky, Θεσσαλονίκη 1962, σσ

9 µπερασµάτων του, συµφωνώντα κα κολουθώντα τ προ ποθέσει κα ξιω- µατικ προτάσει τ λατινικ θεολογία, πω τ συνόψισε Θωµ κινάτη στ ν ρµηνεία το Τριαδικο δόγµατο. Τ παράδοξο ε ναι τι, ν ε ναι σύνηθε σ α τ τ περιπτώσει προσφυγ σ φιλοσοφικο κα διαλεκτικο συλλογισµο πρ πίρρωση τ ν κάστοτε πόψεων, στ ν περίπτωση το Βέκκου, στ ν πρώιµη τουλάχιστον φάση το ργου του, κάτι τέτοιο ποφεύγεται πιµελ. Θιασώτη τ ποψη τι λήθεια κατανοε ται κα κφέρεται µέσα στ ν - στορία κα µ βάση τ προκλήσει τ στορία, θεωρε τι ριδα νατολ - ύση ε ναι προ ν λεξιθηρία. διδασκαλία περ τ πλότητο τ ν λεκτικ ν σχηµάτων, πο προσδιορίζουν τ Τριαδικ δόγµα, ποία ρχικ ταν τ κύριο - πλο τ νιαία κκλησία κα κατόπιν τ δυτικ κκλησία, ναντι τ ν νεοφαν ν συλλογισµ ν κα τριαδολογικ ν α ρέσεων πο µφανίστηκαν στ ύση τ ν 12 ο κα 13 ο α ώνα, δείχνει ν τ ν βρίσκει σύµφωνο. Συζητ τ θεολογικ προ ποθέσει το Filioque, χωρ ν γνωρίζει τ ν στορική του πορεία κα τ ν - ναγκαιότητα διαµόρφωσή του στ δυτικ κόσµο. Γι α τ κα µοναδικ δρόµο πο διαπιστώνει τι µπορε ν δηγήσει στ ν λληλοκατανόηση, ε ναι µι ναλλακτικ ρµηνεία τ νατολικ κειµενικ παράδοση κα µι διαφορετικ στρατηγικ νάδυση τ λήθεια, πο περικλείουν κα ποµνηµατίζουν τ κεί- µενα, ο πο ε ξονα πραγµάτευση κα στόχο χουν τ ν νότητα τ Μία κκλησία. Ε ελπιστο µε µ α τ ν τ µελέτη ν προσδιορίσουµε τ πηγ κα τ πρότυπα το πατριάρχη ωάννη Βέκκου, το λόγου πο τ πέλεξε, καθ κα τ ρµηνευτικ ρχ κα µεθόδου πο χρησιµοποίησε γι τ ν κατάδειξη τ κατ ννοιαν συµφωνία τ νατολικ κα δυτικ κκλησία, στ µοναδικ σηµε ο πο ποδεχόταν «πρόβληµα», τ λατινικ δόγµα το Filioque.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 01/09 23/

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 01/09 23/ ΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 01/09 23/09-2016 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα Αμφιθέατρο / ξάμηνο κκλησιαστική λλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (Αριθµ. Σελ.: 6) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13.02.2017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.05.2017 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του ("Τόμος")"

Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του (Τόμος) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. "Ο Πάπας Λέων Α (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του ("Τόμος")" 1. Εισαγωγικά Η 28η Επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 203 Βυζαντινή αρχαιολογία Α Τρ 10:00 14:00 4 Γλ. Χατζούλη κατ ανάθεση. Τρ Πα 08:00 10:00 08:00 10:00

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 203 Βυζαντινή αρχαιολογία Α Τρ 10:00 14:00 4 Γλ. Χατζούλη κατ ανάθεση. Τρ Πα 08:00 10:00 08:00 10:00 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Αριθµ. Σελ.: 13) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13.0.017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.05.017 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 3: Ο θεολογικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΦΡΟΝOΣ

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΦΡΟΝOΣ Philosophia, 43 II, 2013, σσ. 35-43 Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΦΡΟΝOΣ Ο Ε θ φρων θεωρε ται νας τυπικ ς πρώιµος πλατωνικ ς σωκρατικ ς διάλογος. Ο Σωκράτης διαλέγεται σ ε θ λ γο µ ναν µ νο συνοµιλητή, περ ε σέβειας

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ Πρωτ. Βασιλείου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑ Ι Σ Θ Η ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε Ο Μ Ε ΝΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑ Ι Σ Θ Η ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε Ο Μ Ε ΝΑ Ιο νιος 2001, Αριθ. 6 EKK H IA 509 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑ Ι Σ Θ Η ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε Ο Μ Ε ΝΑ Α Η νάπτυξη κα ξέλιξη τ ς σ γχρονης τεχνολογίας τ ν λεκτρονικ ν πολογιστ ν δηµιο ργησε µεσο κίνδυνο προσβολ ς τ ς διωτικ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες

Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Δογματικά θέματα Γνώση εν προσώπω και Ελευθερία // Γνώση εν προσώπω και Αγάπη Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες Β. Μπακούρος Η Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 48 / 71 Μονοπα τια-κυ κλοι και Αποστα σεις Έστω ε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής DEA

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16,

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 184 Ημερομηνία: 28/9/2015 Ε.Κ.Π.Α. /ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων Ενότητα 12: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Βασικό πλεονέκτηµα τ ς κατασκηνωτικ ς µπειρίας, κτός πό τό παιχνίδι καί τήν ξεγνοιασιά, ε ναι δυνατότητα πού δίνεται στά παιδιά νά πάρουν πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός

Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός ΤΟΜΟΣ Β Γρηγόρης Βλασσάς Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Η Συμβολή του Φωτός στον Πολιτισμό και την Επιστήμη Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠAΛAMIKH ΘEOΛOΓIA KAI ΠNEYMATIKOTHTA

ΠAΛAMIKH ΘEOΛOΓIA KAI ΠNEYMATIKOTHTA 423 Bασίλειος Στ. Ψευτογκ ς ΠAΛAMIKH ΘEOΛOΓIA KAI ΠNEYMATIKOTHTA E σαγωγικά τινα Στ πλαίσια το Eπιστηµονικο το του Συνεδρίου περ Aγίου Oρους, τ πο ο ργάνωσε κα πραγµατοποιε τ ς µέρες α τ ς E.M.Σ., πέλεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Ενότητα 2η: Ιστορική αναδρομή στην γένεση της ερμηνευτικής Όνομα Καθηγητή: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΗ Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Σκοποί Ενότητας Σκοπός της ιστορικής επισκόπησης είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας DEE 112 / Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς

Διάταξη Θεματικής Ενότητας DEE 112 / Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς Διάταξη Θεματικής Ενότητας DEE 112 / Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πρόγραμμα Σπουδών DEE Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεματική Ενότητα DEE 112 Δίκαιο Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα