Χώρα Επωνυμία Όνομα Ομοσπονδίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χώρα Επωνυμία Όνομα Ομοσπονδίας"

Transcript

1 Χώρα Επωνυμία Όνομα Ομοσπονδίας Αθγαληζηάλ ACCI Afghan Chambers of Commerce and Industry (ACCI) Αιβαλία ANALTIR Shoqata ANALTIR Αξγεληηλή FADEEAC Federacion Argentina de Entidades Empresarias de Autotransportes de Cargas (FADEEAC) Αξκελία AIRCA Association of International Road Carriers of Armenia (AIRCA) Απζηξία AISO Arbeitsgemeinschaft Internationaler Strassenverkehrsunternehmer Osterreichs (AISO) Αδεξκπαϊηδάλ ABADA Azerbaijan International Road Carriers Association (ABADA) Λεπθνξωζία BAMAP Association of International Road Carriers (BAMAP) Βέιγην ACEA Association des Constructeurs Europeens d Automobiles (ACEA) Βέιγην FBAA Federation Belge des Exploitants d Autobus et d Autocars et des Organisateurs de voyages (FBAA) Βέιγην FEBETRA Federation Royale Belge des Transporteurs (FEBETRA) Βέιγην ICB Institut pour l autocar et l autobus (ICB) Βέιγην ITLB Instituut weg Transport & Logistiek Belgie Βνζλία- Δξδεγνβίλε AIRH Association of International Road Hauliers Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina Βξαδηιία NTC Associacao Nacional do Transportes do Transportes de Cargas (NTC) Βνπιγαξία AEBTRI Association des Entreprises Bulgares des

2 Transports Internationaux et des Routes (AEBTRI) Καλαδάο CTA Canadian Trucking Alliance (CTA) Χηιή CNDC Confederacion Nacional de Duenos de Camiones de Chile Κξναηία TRANSPORTKOMERC Association Croate de Transport Routier (TRANSPORTCOMERC) Κύπξνο TDA Transport Development Association Ltd. (TDA) Σζερία CESMAD BOHEMIA CESMAD BOHEMIA Association of Road Enterprises & Passenger Transport Γαλία DANSKE BUS Danske Busvognmaend (DB) Danish Bus and Coach Owners Association Γαλία DTF Danish Transport Federation Γαλία DTL Danish Transport and Logistics Association (DTL) Γαλία ITD International Transport Denmark (ITD) Αίγππηνο ATCE Automobile and Touring Club of Egypt Δζζνλία ERAA Association of Estonian International Road Carriers (ERAA) Φηλιαλδία LAL Linja Autoliitto r.y. (LAL) SKAL Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) Γαιιία AFTRI Association Francaise du Transport Routier International (AFTRI) Γαιιία CARCOSERCO Chambre Syndicale Nationale des Carrossiers et Contstructeurs de Semi-Remorques et Conteneurs (CARCOSERCO) Γαιιία FTNR Federation Nationale des Transports Routiers (FNTR) Γαιιία FNTV Federation Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) Γεωξγία GIRCA Georgian International Road Carriers Association (GIRCA)

3 Γεξκαλία AIST Arbeitsgemeinschaft zur Forderung und Entwicklung des Internationalen Strassenverkehrs (AIST) e.v. Γεξκαλία BDO Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO) Γεξκαλία BGL Bundesverband Guterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.v. Γεξκαλία BWVL Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.v. (BWVL) Γεξκαλία CONTINENTAL Continental Automotive GmbH Γεξκαλία DKV DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG Γεξκαλία DSLV Deutscher Speditions und Logistikverband e.v. (DSLV) Γεξκαλία FEDEMAC Federation of European Movers Associations (FEDEMAC) Γεξκαλία MAN MAN Truck & Bus AG Γεξκαλία VDA Verband der Automobilindustrie e.v. (VDA) Διιάδα OFAE Federation Hellenique des Transports Routiers Internationaux (OFAE) Οπγγαξία MKFE Association des Transporteurs Routiers Hongrois (MKFE) Ηλδία AITWA All India Transporters Welfare Association (AITWA) Ηξάλ ICCIM Iran Chamber of Commerce Industries and Mines (ICCIM) Ηξιαλδία IRHA Irish Road Haulage Association (IRHA) Ηζξαήι IRTB Israel Road Transport Board (IRTB) Ηηαιία ANAV Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) Ηηαιία CONFETRA Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA)

4 Ηηαιία CONFTRASPORTO IVECO CONFTRASPORTO IVECO S.p.A. Ηηαιία UICCIAA Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UICCIAA) Ηαπωλία JTA Japan Trucking Association (JTA) Ηνξδαλία RACJ The Royal Automobile Club of Jordan (RACJ) Καδαθζηάλ KAZATO Union of International Road Carriers of the Republic of Kazakhstan (KAZATO) Κόζνβν KCC Kosova Chamber of Commerce Κνπβέηη KATC Kuwait Automobile and Touring Club Κηξγηδηζηάλ KYRGYZ AIA Association of International Road Carriers of the Kyrgyz Republic (KYRGYZ AIA) Λεηηνλία LATVIJAS AUTO Road Carriers Association LATVIJAS AUTO Λίβαλνο CCIAB Chamber of Commerce, Industry & Agriculture of Beirut and Mount Lebanon (CCIAB) Ληζνπαλία LINAVA Lithuanian National Road Carriers Association (LINAVA) Λνπμεκβνύξγν CLC Confederation Luxembourgeoise du Commerce (CLC) Λνπμεκβνύξγν FLEAA Federation Luxembourgeoise des Exploitants d Autobus et d Autocars (FLEAA) FYROM AMERIT Makedonija Soobrakaj AMERIT Μάιηα ATTO Association of Tractor and Trailer Operators/Owners (ATTO) Μάιηα UBS UNSCHEDULED BUS SERVICE Μνιδαβία AITA International Association of Road Hauliers of Moldova (AITA) Μνγγνιία NARTAM The National Road Transport Association of Mongolia (NARTAM) Μαπξνβνύλην PKCG Chamber of Economy of Montenegro (PKCG)

5 Μαξόθν AMTRI Association Marocaine des Transports Routiers Internationaux (AMTRI) Μαξόθν SNTL Societe Nationale des Transports et de la Logistique (S.N.T.L.) Οιιαλδία EVO EVO, Dutch Association for Logistics and Transport Οιιαλδία KNV Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Οιιαλδία NEA NEA Transport research and training Οιιαλδία NIWO Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) Οιιαλδία TLN Transport en Logistiek Nederland (TLN) Νέα Εειαλδία RTFNZ Road Transport Forum NZ Ννξβεγία NLF Norges Lastebileier Forbund (NLF) Ννξβεγία TL Transportbedriftenes Landsforening (TL) Παθηζηάλ PNC-ICC Pakistan National Committee of the International Chamber of Commerce (PNC-ICC) Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο CRTA China Road Transport Association (CRTA) Πνιωλία ZMPD Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewoznikow Drogowych w Polsce (ZMPD) Πνξηνγαιία ANTRAM Associacao Nacional de Transportadores Publicos Rodoviarios de Mercadorias (ANTRAM) Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο KCCI The Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) Ρνπκαλία ARTRI Asociatia Romana Pentru Transporturi Rutiere Internationale (ARTRI) Ρνπκαλία RAR Registrul Auto Roman (RAR) Ρνπκαλία UNTRR National Union of Road Hauliers from Romania (UNTRR) Ρωζία ASMAP Association of International Road Carriers

6 (ASMAP) Ρωζία INGOSSTRAKH INGOSSTRAKH Insurance Company Ltd Head Office εξβία SCC-ATT Serbian Chamber of Commerce and Industry Association for Transport and Telecommunications (SCC-ATT) ινβαθία CESMAD SLOVAKIA CESMAD SLOVAKIA Association des Transporteurs Intarnationaux Slovaques ινβελία INTERTRANSPORT GIZ INTERTRANSPORT Ηζπαλία ALSA ALSA Grupo SA ASTIC Asociacion del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) νπεδία BA Biltrafikens Arbetsgivareforbund (BA) νπεδία SA Sveriges Akeriforetag (SA) νπεδία SCANIA SCANIA νπεδία VOLVO VOLVO TRUCK CORPORATION Διβεηία ASTAG Association Suisse des Transports Routiers (ASTAG) Αξαβηθή Γεκνθξαηία ηεο πξίαο SNC ICC Syrian National Committee International Chamber of Commerce Σαδηθηζηάλ ABBAT Tajik Association of Road Transport Operators (ABBAT) Σπλεζία CCIT Chambre de Commerce et d Industrie de Tunis (CCIT) Σνπξθία TOBB Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) Σνπξθία UND International Transporters Association (UND) Σνπξθκεληζηάλ THADA Turkmen Association of International Road Carriers (THADA)

7 Οπθξαλία AsMAP UA Association of International Road Carriers of Ukraine (AsMAP UA) Δλωκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα Ζλωκέλν Βαζίιεην Ζλωκέλν Βαζίιεην Δλωκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο IATC FTA RHA ATA International Automobile and Touring Club (IATC) Freight Transport Association (FTA) Road Haulage Association Ltd (RHA) American Trucking Associations, Inc. (ATA) Οπξνπγνπάε CTU Camara del Transporte del Uruguay Οπδκπεθηζηάλ AIRCUZ Association of International Road Carriers of Uzbekistan (AIRCUZ)

8

9

10

11

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η) ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η) Q1 Τπνιείκκαηα παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη θαησηέξσ Q2 Πξντφληα κε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα Q3 Πξντφληα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ

Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Χαιρεηιζμός ηοσ Προέδροσ ηης Παγκόζμιας Ομοζπονδίας Ζίοσ-Ζίηζοσ αο θαισζνξίδσ ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα λέσλ 2015 ηεο JJIF ζηελ Αζήλα. Από ηελ άθημή ηνπο ζηε Αζήλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα λνηώζνπλ ηε κνλαδηθή

Διαβάστε περισσότερα

A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT)

A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) Η ιστορία των νομισμάτων μας διδάσκει ότι στην αρχική φάση, μετά δηλαδή τη μετάβαση από τον αντιπραγματισμό στην καθιέρωση κοινού μέτρου αξιών, κάθε κράτος,

Διαβάστε περισσότερα

170 ευρωπαϊκές συλλογικότητες κατά των ρυθμίσεων της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ

170 ευρωπαϊκές συλλογικότητες κατά των ρυθμίσεων της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ 170 ευρωπαϊκές συλλογικότητες κατά των ρυθμίσεων της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ Τα κοινωνικά κινήματα της Ευρώπης αντιστάθηκαν σε πολλά κύματα ιδιωτικοποίησης των κοινών αγαθών και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη. Ονομασία Φορέα: ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης) http://www.iene.gr/3rdseeed/articlefiles/session_ix/fytikas.

Ευρώπη. Ονομασία Φορέα: ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης) http://www.iene.gr/3rdseeed/articlefiles/session_ix/fytikas. Ευρώπη European Spas Internet Portal The European Spas Internet Portal Ημ/νία ενημέρωσης: 28.5.12 Ονομασία Φορέα: World Media Partners s.r.o. Είδος Φορέα: Ιδιωτική εταιρεία προώθησης Εθνικότητα Ιστοσελίδας:

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

4. Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών.

4. Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών. Για ένα ψήφισμα για την ΤΤΙΡ που θέτει τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη δημοκρατία πάνω από βραχυπρόθεσμα κέρδη και δυσανάλογα εταιρικά δικαιώματα Αγαπητό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Υπό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ. Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ. Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ Αθήμα 2010 Δηζαγσγή Η Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ εθδίδεη ηνλ αιθαβεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ) ΠAPAPTHMA 5 ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ

Ψ) ΠAPAPTHMA 5 ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ Ψ) ΠAPAPTHMA 5 ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ Ψα. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤOΜOΓΡΑΦΙΕΣ ΑΑΣΕ = Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος ΑΕΔΑΚ = Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΕΠ = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΕΠΕΥ = Ανώνυμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εγγραφές Καθιερωµένων Τύπων Αλφαβητικός Κατάλογος για : Επικεφαλίδα Όνοµα Συλλογικού Οργάνου 210 (συλλογικά όργανα, εκδότες, συναντήσεις κλπ.) Καθιερωµένες & Παραπεµπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ

Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ Έργο (ακρωνύµιο) Ιστότοπος Διάρκεια/ Πηγή χρηµατοδότησης/προϋπολογισµός Εταίροι Χώρα συντονιστή Σύντοµη περιγραφή της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: κ.ευάγγελο Λιβιεράτο, Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αμαλιάδος 17,11523 ΑΘΗΝΑ

Κοιν.: κ.ευάγγελο Λιβιεράτο, Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αμαλιάδος 17,11523 ΑΘΗΝΑ Mr Athanasios Tsaftaris Minister of Rural Development and Food Acharnon 2 Athens Greece Προς: κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αχαρνών 2, Αθήνα Κοιν.: κ.ευάγγελο Λιβιεράτο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής

Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής Κυρίες και Κύριοι, Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

: Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2

: Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2 2003 1 μ (Eurydice). μ, μ. μ μ μ μ. μ μ 12, μ. μ : www.european-agency.org : Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2 2003 European Agency for Development in Special Needs Education

Διαβάστε περισσότερα

Postal address: 15, Mitropoleos St., 101 85, Athens, GREECE

Postal address: 15, Mitropoleos St., 101 85, Athens, GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS

Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS SINCE 1979 Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS ΑΙΓΥΠΤΟΣ-EGYPT - 43η Διεθνής Έκθεση Καίρου (11 22.03.10) Πρόσκληση του General Organization for International Exhibitions

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership Applicants Copy Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE Αγαπητά μέλη και φίλοι, Αν επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: Αυστρία. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτηµα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ

Ε ΡΑ: Αυστρία. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτηµα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Ε ΡΑ) ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/48/ΕΚ Ε ΡΑ: Αυστρία 1. Raiffeisen Zentralbank

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1617

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1617 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕ ΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ Ι. ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN PASSENGERS FEDERATION 18 MARCH 2006. Contents

EUROPEAN PASSENGERS FEDERATION 18 MARCH 2006. Contents What can Europe do for passengers? 4th annual general meeting and conference of the EUROPEAN PASSENGERS FEDERATION 18 MARCH 2006 Kumulus Centrum voor de kunsten, Maastricht, Netherlands Contents Conference

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30-04-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξ. πξωη. 4808/128824 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ Α ΠΡΟ : Απνδέθηεο πίλαθα δηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Αυστρία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτημα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ

ΕΔΡΑ: Αυστρία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτημα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΔΡΑ) ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/48/ΕΚ ΕΔΡΑ: Αυστρία 1. Raiffeisen Zentralbank

Διαβάστε περισσότερα