Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», µε το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΦΕΤ», µε έδρα το Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το ήµο Θέρµης. Άρθρο 2 ο.- ΣΚΟΠΟΙ Η «ΕΝΕΦΕΤ», είναι Επιστηµονικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί Έλληνες και Κύπριους επιστήµονες, που ασχολούνται µε την έρευνα και την εκπαίδευση στην περιοχή της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, που έχουν δηλαδή κοινό ενδιαφέρον τη µελέτη των σκοπών και των φαινόµενων µάθησης και διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, των παραγόντων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόµενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών υλικών και καταστάσεων, που στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιστηµονικής σκέψης και του ενδιαφέροντος των µαθητών για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Σκοποί του Σωµατείου είναι: Α. Η συνεισφορά του στην ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης, στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας και στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων στους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση καθώς και η επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Β. Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Γ. Η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων ερευνητών της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του ανά διετία τακτικού επιστηµονικού συνεδρίου µε τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».

2 Άρθρο 3 ο.- ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ: Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωµατείο: Α. Συµµετέχει και οργανώνει συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, ηµερίδες, διαλέξεις µορφωτικού περιεχοµένου, επιµορφωτικά σεµινάρια σχετικά µε την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Β. Συνεργάζεται µε άλλα Επιστηµονικά Σωµατεία ή Ενώσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες και της Τεχνολογίας. Άρθρο 4 ο.- ΜΕΛΗ Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, σπουδαστικά και επίτιµα. Α. Τακτικά µέλη του Σωµατείου εγγράφονται: 1) Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί (Προσχολικής, Α βάθµιας, Β βάθµιας και Γ βάθµιας εκπαίδευσης), που ασχολούνται ή ασχολήθηκαν µε την έρευνα της διδασκαλίας και µάθησης των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. 2) Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε Τµήµατος Ελληνικού ή ισότιµου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που οι σπουδές τους αφορούν το πεδίο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Β. Σπουδαστικά µέλη του Σωµατείου εγγράφονται, οι προπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε Τµήµατος Ελληνικού ή ισότιµου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που οι σπουδές τους αφορούν το πεδίο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους να ανανεώνουν την εγγραφή τους, καταβάλλοντας την ετήσια συνδροµή τους. Γ. Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. µε πρόταση του.σ., πρόσωπα που ενίσχυσαν ή ενισχύουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου και γενικά πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωµατείο. Επίσης, µε την ίδια διαδικασία, ανακηρύσσονται επίτιµα µέλη και όσοι έχουν προσφέρει σε επιστηµονικούς τοµείς που άπτονται των σκοπών του Σωµατείου. Τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν προσµετρώνται για τη δηµιουργία απαρτίας των Γ.Σ., δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδροµών και έχουν καθαρά συµβουλευτικό ρόλο.

3 Η ιδιότητα του µέλους δεν µεταβιβάζεται και δεν κληρονοµείται. Επιτρέπεται στις Γ.Σ. η αντιπροσώπευση των µελών του Σωµατείου µέσω άλλου προσώπου, εφόσον ο αντιπρόσωπος είναι από τα τακτικά µέλη και έχει από τον αντιπροσωπευόµενο έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε ένα από τα παρόντα µέλη έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί ένα και µόνο από τα απόντα µέλη. Η έγγραφη εξουσιοδότηση µπορεί να σταλεί στο.σ. µε τηλεµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), υπογεγραµµένη ψηφιακά σε µορφή αρχείου pdf (portable document file). Άρθρο 5 ο.- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Τα µέλη έχουν το δικαίωµα: Α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 16 του παρόντος καταστατικού. Β. Να µετέχουν στις Γ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα τις προτάσεις τους και να έχουν δικαίωµα ψήφου. Γ. Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου µε έγγραφη, προφορική ή ηλεκτρονική πρότασή τους προς τα διοικητικά όργανα του Σωµατείου, τα οποία είναι υποχρεωµένα να απαντήσουν αντιστοίχως.. Να ελέγχουν τις πράξεις του.σ. Άρθρο 6 ο.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα µέλη έχουν την υποχρέωση: Α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου, να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, να συµµετέχουν στις Γ.Σ., (τακτικές ή έκτακτες), να προσέρχονται πρόθυµα στις προσκλήσεις του.σ. και να µην παρεµποδίζουν µε τις ενέργειές τους την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Σωµατείου. Β. Να καταβάλλουν την τακτική και τις έκτακτες εισφορές. Μέλος που καθυστερεί την τακτική ετήσια συνδροµή ή τις έκτακτες εισφορές, δεν έχει δικαίωµα ψήφου, εκτός αν τακτοποιηθεί οικονοµικά πριν από την ψηφοφορία. Γ. Να διαθέτουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη, θεωρούνται τα µέλη του Σωµατείου που έχουν καταβάλλει την τακτική και τις τυχόν έκτακτες εισφορές. Όταν στο καταστατικό

4 γίνεται αναφορά στα µέλη του Σωµατείου, πρόκειται πάντοτε για τα οικονοµικά τακτοποιηµένα. Άρθρο 7 ο - ΕΙΣΟ ΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ. Είσοδος νέων µελών: Νέα µέλη επιτρέπεται να εγγράφονται στο Σωµατείο, εφόσον η αίτηση εγγραφής µέλους συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα και από έγγραφη αιτιολογηµένη πρόταση, δύο τουλάχιστον τακτικών µελών, από την οποία θα προκύπτει το ενδιαφέρον των υποψήφιων µελών για τις Φυσικές Επιστήµες και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Η κατάθεση αίτησης εγγραφής νέου µέλους, επέχει και δήλωση αποδοχής των όρων του καταστατικού. Το.Σ., στη δεύτερη µετά την αίτηση συνεδρίασή του, αποφαίνεται για την αίτηση του υποψηφίου µέλους µε σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης από το.σ., η αίτηση του υποψηφίου µέλους εισάγεται για συζήτηση, µε επιµέλεια του εκάστοτε.σ., στην πρώτη (τακτική ή έκτακτη) Γ.Σ. του Σωµατείου. Μετά την έγκριση της αίτησης, από το.σ. ή από τη Γ.Σ. αντίστοιχα, ο υποψήφιος θεωρείται µέλος του Σωµατείου και θα έχει δικαίωµα ψήφου. Θα έχει και δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας στα όργανα του Σωµατείου (.Σ., Ε.Ε.), εφόσον παρέλθει ένα χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών) από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησής του. Μέλος αποχωρεί: Αν υποβάλει έγγραφα την παραίτησή του στο.σ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Συνεπώς µέχρι εκείνου του χρονικού σηµείου διατηρείται η ιδιότητα του µέλους, αλλά µόνο σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεών του έναντι του Σωµατείου. Από τη λήξη του οικείου λογιστικού έτους χάνεται πλέον η ιδιότητα του µέλους για το µέλλον. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, η δήλωση αποχώρησης ενεργεί άµεσα. Μέλος διαγράφεται: Α. Αν η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωµατείου, αν εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωµατείου, ή αν έχει αµετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρές πράξεις σχετικές µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα.

5 Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. µετά από πρόταση του.σ. ή του 1/10 των µελών του Σωµατείου. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη και λαµβάνεται µε πλειοψηφία ¾ των παρόντων µελών εφόσον παρίσταται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο και ένα (½ + 1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Η πρόταση του.σ. κοινοποιείται στο µέλος δέκα ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. Το µέλος αυτό έχει δικαίωµα να απολογηθεί στην Γ.Σ. Αν δεν απολογηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς την απολογία του. Β. Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας την ετήσια συνδροµή, για δύο συνεχόµενα έτη. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή επέρχεται, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση του.σ., δύο µήνες πριν την λήξη της διετίας και εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του.σ. Γ. Αν µεταγενέστερα εκλείψουν στο πρόσωπο του µέλους, οι αναγκαίες ιδιότητες ή προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους και εφόσον δεν διαθέτει κάποιες από τις λοιπές ιδιότητες ή προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την εγγραφή µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος. Απαιτείται σχετική απόφαση του.σ. Άρθρο 8 ο.- ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ Πόροι του Σωµατείου αποτελούν: α) η εγγραφή των µελών, η οποία ορίζεται, για όλες τις κατηγορίες, στο ποσό των δέκα (10 ) ευρώ, β) οι τακτικές - ετήσιες συνδροµές των µελών, οι οποίες ορίζονται στο ποσό των είκοσι (20 ) ευρώ για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και στο ποσό των δέκα (10) ευρώ για τους µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Τα ανωτέρω ποσά µπορεί να αυξοµειώνονται µε απόφαση του.σ. γ) οι τυχόν επιχορηγήσεις από το ηµόσιο. Οι πόροι του Σωµατείου διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης των επιστηµονικών και µορφωτικών εκδηλώσεων, καθώς και για τις λειτουργικές του ανάγκες. Άρθρο 9 ο - ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Όργανα του Σωµατείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση των µελών (Γ.Σ.) β) το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) και

6 γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Αρχή λειτουργίας του Σωµατείου είναι η τήρηση και ο σεβασµός των δηµοκρατικών διαδικασιών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συµµετοχή των µελών στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων. Άρθρο 10 ο.- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωµατείου. Ειδικότερα: Α. Προσδιορίζει την κατεύθυνση της δραστηριότητας του Σωµατείου. Β. Εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του.σ. και της Ε.Ε. Γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτάσεις του.σ.. Εγκρίνει ή απορρίπτει την έκθεση δράσης, τον οικονοµικό απολογισµό του απερχόµενου.σ. και απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη µε βάση την έκθεση της Ε.Ε. Ε. Αποφασίζει για την επιβολή της ποινής της διαγραφής των µελών καθώς και για την άρση της µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο και ένα ( ½ + 1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. ΣΤ. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισµού και του ισολογισµού. Ζ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωµατείου µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο και ένα ( ½ +1 ) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Η. Παύει τα µέλη των οργάνων του Σωµατείου εφόσον η παύση αυτή υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας ν ασκήσουν την τακτική διαχείριση. Η παύση των µελών των οργάνων του Σωµατείου γίνεται από την Γ.Σ., µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο και ένα ( ½ +1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Στην περίπτωση αυτή το µέλος που παύτηκε, αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό µέλος ή εάν δεν υπάρχει, όπως ορίσει η Γ.Σ. Θ. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό του Σωµατείου. Ι. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέµα, που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Άρθρο 11 ο.- ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.

7 Α1. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται µε πρόσκληση του.σ. µία φορά κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια του «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Η πρόσκληση σύγκλησης από το.σ. θα φέρει το όνοµα του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα και θα διατυπώνει σαφώς τον τόπο, το χρόνο και το λόγο σύγκλησης µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. Θ αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Σωµατείου και θα γνωστοποιείται στα µέλη του, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από την ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), που θα διαθέτει το.σ του Σωµατείου, τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. Η έκθεση δράσης και ο οικονοµικός απολογισµός του απερχόµενου.σ. κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα µέλη του Σωµατείου δέκα (10) ηµέρες πριν από τη Γ.Σ. Α2. Κάθε έτος θα συνέρχεται ένα ηλεκτρονικό forum, την επιµέλεια του οποίου (συντονιστής, διάρκεια, ηλεκτρονικός χώρος και λοιπές λεπτοµέρειες) θα έχει το.σ. Β. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέµατα του Σωµατείου: α. µε απόφαση του.σ. µε σχετική πλειοψηφία ή β. µε έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση του 1/5 των µελών του Σωµατείου ή γ. µε έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση της Ε.Ε., για θέµατα της αρµοδιότητάς της. Η πρόσκληση σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. θα φέρει τα ίδια στοιχεία µε αυτά της τακτικής Γ.Σ., θ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σωµατείου και θα γνωστοποιείται στα µέλη του, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από την ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), που θα διαθέτει το.σ του Σωµατείου, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της. Στην ειδική περίπτωση που το.σ. παραιτηθεί ως σώµα, είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει προηγούµενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέµα της παραίτησής του σ αυτήν µε µόνο σκοπό τη διενέργεια των εκλογών. Μέχρι δε της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο.σ., το παραιτηθέν ασκεί όλα τα καθήκοντά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία τότε η Ε.Ε. ή τουλάχιστον το 1/5 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου έχουν το δικαίωµα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ., µε µόνο σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοίκηση µε περιορισµένη θητεία και ενδεχόµενα να προκηρύξει εκλογές.

8 Άρθρο 12 ο.- Στις Γ.Σ. (τακτικές ή έκτακτες) έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα µέλη του Σωµατείου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ αυτήν το ένα δεύτερο και ένα (½ +1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου. Για τη δηµιουργία της απαρτίας προσµετρώνται και τα απόντα µέλη, τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει άλλα τακτικά µέλη να τα αντιπροσωπεύσουν. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται σε χρόνο που ορίζεται από το.σ., στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται οπωσδήποτε σε απαρτία, ανεξαρτήτως αριθµού των παρευρισκοµένων µελών, εκτός και εάν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για θέµατα που το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξηµένα ποσοστά απαρτίας (άρθρο 10 του παρόντος). Οι αποφάσεις των Γ.Σ., λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 16 του παρόντος. Σε θέµατα που είναι φανερή η ψηφοφορία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του.σ. και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. είναι εκλογο-απολογιστική Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γ.Σ. κατά την έναρξή της µε ανάταση χειρός και µε απόλυτη πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται αντιπρόεδρος και γραµµατέαςπρακτικογράφος της Γ.Σ. Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. για γενικά ζητήµατα γίνονται φανερά µε ανάταση χειρός. Στα προσωπικά θέµατα εκτός της µοµφής, η ψηφοφορία είναι µυστική µε ψηφοδέλτια. Στις Γενικές Συνελεύσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο, διά του Προέδρου του, αναφέρεται στις προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξη των σκοπών και την επίλυση των θεµάτων του Σωµατείου. Ειδικότερα στην τακτική Γ.Σ., το.σ. λογοδοτεί για τα πεπραγµένα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μετά τον έλεγχο της Γ.Σ., κηρύσσεται περατωθείσα η συζήτηση και ακολουθεί η ψηφοφορία για την έγκριση της λογοδοσίας και την εκλογή τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών. Άρθρο 13 ο.- Θέµατα της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) είναι δυνατόν ν αποτελέσουν όσα έχουν σχέση µε τους σκοπούς και τη δράση του Σωµατείου. Το 1/10 των µελών του Σωµατείου, αλλά όχι λιγότερα από δέκα (10) έχουν το δικαίωµα να προτείνουν

9 θέµατα προς συζήτηση στη Γ.Σ., εφόσον γνωστοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του.σ. του Σωµατείου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης). Το.Σ. καταρτίζει τον οριστικό κατάλογο µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τον γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στα µέλη του Σωµατείου, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης). Η σειρά συζήτησης των θεµάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ. Εάν όλα τα µέλη του Σωµατείου συναινέσουν εγγράφως σε ορισµένη πρόταση, µπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των µελών. Άρθρο 14 ο.- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Το Σωµατείο διοικείται από εννεαµελές (9) ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών, µε µυστική ψηφοφορία και η διάρκεια της θητείας του είναι δύο έτη. Στην περίπτωση δε που µετακινείται η ηµεροµηνία του Πανελληνίου Συνεδρίου, η θητεία του.σ., παρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Η θητεία των µελών του.σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόµενες περιόδους. Εκτός από τα εννέα (9) µέλη του.σ. εκλέγονται και αναπληρωµατικά µέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό ψήφων που έλαβε το κάθε ένα. Τα τακτικά µέλη της δεύτερης κατηγορίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 Α2 του παρόντος καταστατικού, θα συµµετάσχουν στο.σ. του Σωµατείου, µόνο µε την ιδιότητα του µέλους. Την ίδια θητεία µε το.σ. έχουν και τα µέλη της Ε.Ε. Το.Σ. ευθύνεται για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., την εκπλήρωση των σκοπών και τον συντονισµό της δράσης του Σωµατείου. Συγκροτεί επιτροπές, από τα µέλη του Σωµατείου, για καταµερισµό εργασίας, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τις δραστηριότητές τους. ιαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου και µεριµνά για την εξεύρεση και είσπραξη των πόρων του. Συντάσσει τον ιοικητικό και Οικονοµικό απολογισµό και τον Προϋπολογισµό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Συγκαλεί τα µέλη του Σωµατείου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., εγγράφει ή διαγράφει τα µέλη του σύµφωνα µε το καταστατικό και γενικά προβαίνει σ όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του Σωµατείου. Το.Σ. διαθέτει έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία ενηµερώνει και προσκαλεί τα µέλη του Σωµατείου.

10 Άρθρο 15 ο.- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου για την εκλογή του.σ. και της Ε.Ε., γίνονται κάθε δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια του «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». ιεξάγονται δε από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γ.Σ. µε φανερή ψηφοφορία. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να διαπιστώνει την απαρτία της Γ.Σ., να µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να λαµβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της µυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νοµιµοποίησης αυτών ως εκλογέων. Επίσης, η Εφορευτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την καταµέτρηση, την κατανοµή των ψήφων και την σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δε µπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε άλλο αξίωµα. Άρθρο 16 ο.- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα µέλη έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν, είτε αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, είτε µε επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο. Ένα τακτικό µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύει µε εξουσιοδότηση ένα ακόµα µέλος. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας στην επιστολική ψήφο, θα καθορίζει κάθε φορά το.σ., λαµβάνοντας µέριµνα για τη διασφάλιση της µυστικότητας και το χρόνο της άφιξής της. Η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής ψήφου θα αποφασιστεί από το.σ., όταν κατά την κρίση του, διασφαλιστεί η µυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη (τακτικά και σπουδαστικά), που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις. ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη συµµετοχή τους στα όργανα του Σωµατείου (.Σ., Ε.Ε.), έχουν µόνο τα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη και µε την επιφύλαξη της σχετικής διάταξης του άρθρου 14. Το.Σ., δύο µήνες πριν την ηµεροµηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ., γνωστοποιεί στα µέλη, από την ηλεκτρονική διεύθυνσή του, την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα ονόµατά τους µε ηλεκτρονική αίτησή τους, που απευθύνουν στο απερχόµενο.σ., τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. και το.σ. υποχρεούται να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο και να το γνωστοποιήσει στα µέλη του

11 Σωµατείου τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Στην περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών λόγω παραίτησης του.σ., το παραιτηθέν.σ., είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ., γνωστοποιεί στα µέλη, από την ηλεκτρονική διεύθυνσή του, την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα ονόµατά τους µε ηλεκτρονική αίτησή τους, που απευθύνουν στο παραιτηθέν.σ., τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια των εκλογών και το.σ. υποχρεούται να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο και να το γνωστοποιήσει στα µέλη του Σωµατείου, τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά τη διενέργεια των εκλογών σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ., οι επιστολικές ψήφοι θα φυλάσσονται µε επιµέλεια του απερχόµενου.σ. και το περιεχόµενό τους θα ανακοινώνεται και θα προσµετράται στις λοιπές ψήφους στην επόµενη Γ.Σ. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του.σ. γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάθε ψηφοφόρος µπορεί να θέσει µέχρι και έξι (6) σταυρούς προτίµησης. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει ενώπιον των µελών του Σωµατείου, που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, στην καταµέτρηση των ψήφων. Οι υποψήφιοι δε, εκλέγονται µε βάση τον αριθµό των σταυρών, που έλαβε ο καθένας από αυτούς (σχετική πλειοψηφία). Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι µη εκλεγέντες είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωµατικοί.. Άρθρο 17 ο.- Το νεοεκλεγµένο.σ. συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, µε ευθύνη και προεδρεία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ειδικό Γραµµατέα, Ταµία και τέσσερα (4) Μέλη. Το απερχόµενο.σ. καλείται να παραδώσει τα κλειδιά, τα τηρούµενα αρχεία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωµατείου µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα προεδρεία. Σε περίπτωση δε που το νέο.σ. δε συγκληθεί ή δε συγκροτηθεί σε σώµα εντός είκοσι (20) ηµερών από τη διενέργεια των εκλογών, το απερχόµενο.σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. µε µόνο θέµα συζήτησης τη συγκρότηση σε.σ.

12 Άρθρο 18 ο.- Αν στη διάρκεια της διετούς θητείας του, µέλος του.σ. παραιτηθεί, παυθεί ή εκπέσει του αξιώµατός του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος, οπότε και το.σ. µε τη νέα του σύνθεση, συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώµα. Στην περίπτωση δε που παραιτηθούν πέντε (5) εκ των µελών του.σ. τότε το.σ. θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 11. Άρθρο 19 ο.- ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. Το.Σ. συγκαλείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) µέλη του, µε ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέµατα της συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις του.σ. επιτρέπεται να γίνονται και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Τα µέλη του.σ. ενηµερώνονται τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από κάθε συνεδρίαση, µε ηλεκτρονική γνωστοποίηση. Ο Πρόεδρος, επίσης, του.σ. είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει ηλεκτρονικά για τη σύγκληση του.σ. και το µέλος του Σωµατείου, στο οποίο µε απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) θα έχει ανατεθεί η διοργάνωση του κάθε επόµενου «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Το µέλος αυτό στη συνεδρίαση του.σ. έχει το δικαίωµα να παρίσταται µε φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία, να εκφέρει την άποψή του, χωρίς όµως να έχει δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της συνεδρίασης του.σ., εκτός και εάν είναι από τα µέλη του. Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά κάθε τρεις µήνες και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ή υποβληθεί σχετική ηλεκτρονική αίτηση από τρία (3) τουλάχιστον µέλη του. Σε κάθε περίπτωση πάντως το.σ. συνέρχεται, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» και πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. Το.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του αν είναι παρόντα (φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία) τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Ένα µέλος µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος να το αντιπροσωπεύσει. Τα σύνολο των µελών που αντιπροσωπεύονται δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα δύο. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µε φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέµατα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου και όταν απουσιάζει η ψήφος του Αντιπροέδρου.

13 Μέλος του.σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ηµερών, µε πρόσκληση των µελών του.σ. Αν η δικαιολογία του είναι ανεπαρκής και δεν συµµορφωθεί, χάνει την ιδιότητά του αυτοδικαίως και αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος. Μέλη του.σ. µπορούν να καθαιρεθούν σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. Η. του παρόντος. Σ όλες τις συνεδριάσεις του.σ., τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του.σ., τα οποία υπογράφονται την ηµέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόµενης συνεδρίασης. Άρθρο 20 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο σ όλες του τις σχέσεις και εκδηλώσεις µε τις ικαστικές και ιοικητικές αρχές, Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και γενικά µε κάθε τρίτο, συµβάλλεται στο όνοµα και για λογαριασµό του Σωµατείου µετά από προηγούµενη απόφαση του.σ. ή της Γ.Σ., λαµβάνει κάθε εξασφαλιστικό µέτρο για τα συµφέροντα του Σωµατείου ακόµη και χωρίς έγκριση του.σ. ή της Γ.Σ., εφόσον η σύγκλησή τους δεν είναι εφικτή και προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις του.σ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, φροντίζει για τον συντονισµό της δράσης του Σωµατείου, για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου και την υλοποίηση των αποφάσεων του.σ. και των Γ.Σ., πραγµατοποιεί (είτε µόνος του είτε και µε άλλο µέλος του.σ.) τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές µε επιστηµονικούς, πνευµατικούς, κυβερνητικούς κ.λ.π. παράγοντες και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο του Σωµατείου. Άρθρο 21 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εµποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα και συνεργάζεται µ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωµατείου. Άρθρο 22 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραµµατέας ενηµερώνει τα µέλη του.σ. για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα µέλη του.σ., προεδρεύει του.σ., όταν λείπουν ο

14 Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τηρεί την αλληλογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική), είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της ιστοσελίδας, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο διοικητικού περιεχοµένου καθώς και τα χρηµατικά εντάλµατα, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωµατείου (µητρώο µελών, πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων, ηµερολόγιο δραστηριοτήτων, δωρητών-δωρεών κ.λ.π.), πλην του Ταµείου και φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωµατείου. Άρθρο 23 ο.-καθηκοντα ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Ειδικός Γραµµατέας, αναπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του. Άρθρο 24 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Ο Ταµίας έχει την ευθύνη του Ταµείου του Σωµατείου, κάνει τις εισπράξεις και πληρωµές µε διπλότυπα αποδείξεων και χρηµατικά εντάλµατα υπογεγραµµένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, τηρεί το προβλεπόµενο βιβλίο εσόδων εξόδων και υλικού, ευθύνεται µαζί µε τον Πρόεδρο για κάθε διαχειριστική ανωµαλία, επιµελείται για την πραγµατοποίηση των εισπράξεων και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο έγγραφα οικονοµικού περιεχοµένου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, τον αναπληρώνει µέλος του.σ. µετά από σχετική υπόδειξη του Προέδρου και αποδοχή από τα υπόλοιπα µέλη του.σ. Τα χρήµατα του Σωµατείου κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό που θ ανοιχθεί στο όνοµα του Σωµατείου. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις καταθέσεις του Σωµατείου, πραγµατοποιείται από τον Ταµία µετά από σχετική εξουσιοδότηση του.σ. Για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωµατείου, ο Ταµίας µπορεί να έχει στο Ταµείο του σε µετρητά το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ). Άρθρο 25 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ.Σ. Τα µέλη µεριµνούν για την οργάνωση των συνεδρίων, σεµιναρίων, διαλέξεων και των διαφόρων εκδηλώσεων του Σωµατείου. Άρθρο 26 ο.- ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH

15 Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής µε δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη, εκλέγεται όπως ακριβώς και το.σ. και µε την ίδια θητεία, έχει ως έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονοµικής και µόνον διαχείρισης του.σ. και είναι υποχρεωµένη να υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. λεπτοµερή έκθεση των οικονοµικών πεπραγµένων της διοίκησης του Σωµατείου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα µέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ. Για την εκλογή της Ε.Ε. κάθε ψηφοφόρος µπορεί να θέσει µέχρι και τρεις σταυρούς προτίµησης και οι υποψήφιοί της δε µπορούν να είναι υποψήφιοι για το.σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται και ηλεκτρονικά: α) Τακτικά, κάθε εξάµηνο για τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαµβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονοµικής κατάστασης του Σωµατείου. Ο Ταµίας ειδοποιείται ηλεκτρονικά και οφείλει µέσα σε τρεις ηµέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. β) Έκτακτα, όταν καλείται από το.σ. ή από κάποιο µέλος της. Σε περίπτωση που η Ε.Ε. διαπιστώσει οικονοµικές ή διαχειριστικές ανωµαλίες, είναι υποχρεωµένη να ζητήσει από τον Πρόεδρο του.σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες. Άρθρο 27 ο.- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Στο Σωµατείο, µε απόφαση του.σ. ή µε αίτηση του 1/5 των τακτικών του µελών, µπορούν να λειτουργήσουν Επιτροπές, στις οποίες έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν όλες οι κατηγορίες των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου, µε πεδία δράσης, που άπτονται στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας. Το.Σ. θα συντονίζει και θα ελέγχει τη λειτουργία αυτών των άνω Επιτροπών και θα είναι υπεύθυνο απέναντι στη Γ.Σ. για τη δράση τους. Άρθρο 28 ο.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωµατείο διαλύεται ή τροποποιεί το καταστατικό του µε απόφαση της Γ.Σ., µε την παρουσία του ενός δευτέρου και ένα (1/2 +1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Όταν τα µέλη του µείνουν λιγότερα από δέκα, το Σωµατείο λύεται αυτοδικαίως. Μετά τη λύση του Σωµατείου ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, την οποία διενεργούν τα µέλη του.σ. Σε περίπτωση

16 διάλυσης του Σωµατείου τα τυχόν υπάρχοντα περιουσιακά του στοιχεία µεταβιβάζονται όλα σε σχολείο ή σχολεία της Πρωτοβάθµιας, ευτεροβάθµιας ή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας µετά από απόφαση της τελευταίας Γ.Σ. Άρθρο 29 ο.- ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωµατείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία περιµετρικά αναγράφει την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» και στο κέντρο, το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΦΕΤ» και το έτος ίδρυσής του «2011». Άρθρο 30 ο.- Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γ.Σ. σεβόµενη το πνεύµα των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί Σωµατείων. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 ο.- Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του.σ. και της Ε.Ε., θα διεξαχθούν σ εύλογο χρόνο από την ηµεροµηνία, που το Σωµατείο θα καταχωρηθεί στο δηµόσιο βιβλίο των Σωµατείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το αργότερο κατά τη διενέργεια του επόµενου «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Η Προσωρινή ιοίκηση του Σωµατείου, η οποία θα διοικήσει το Σωµατείο µέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες, είναι εννέα (9) µελών και αποτελείται από τους: 1) ηµήτριο Ψύλλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο 2) Πέτρο Καριώτογλου του Παύλου, Αντιπρόεδρο 3) Κρυσταλλία Χαλκιά Θεοδωρίδου του Βασιλείου, Γραµµατέα 4) ηµήτριο Σταύρου του Ιωάννου, Ταµία 5) Χρυσή Τζουγκράκη του Ιωσήφ, Μέλος 6) Γεώργιο Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου, Μέλος 7) Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου του Πέτρου, Μέλος 8) Γεώργιο Τσαπαρλή του Ροδόλφου, Μέλος και 9) ιονύσιο Βαβουγυιό του Γεωργίου, Μέλος.

17 Άρθρο 32 ο.- Κάθε λογιστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η εκεµβρίου. Κατ εξαίρεση το πρώτο λογιστικό έτος θ αρχίσει από την ηµεροµηνία, που το παρόν καταστατικό θα δηµοσιευτεί στα βιβλία των Σωµατείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και θα λήξει την 31 η εκεµβρίου του αντίστοιχου έτους της δηµοσίευσης. Άρθρο 33 ο.- Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, θα διέπεται από τους κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού ικαίου. Μετά δε τις τροποποιήσεις που έγιναν στα άρθρα 7 και 8 κωδικοποιείται µετά από έγκριση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σήµερα 27 του µηνός Απριλίου του έτους 2013 και θα τεθεί σε ισχύ από την κατά νόµο εγγραφή των τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης στα βιβλία των Σωµατείων, που τηρούνται αρµοδίως. Βόλος 27/4/2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Μιχαήλ Σιγάλας Μαρία Καλλέρη ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία : «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ», µε έδρα το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, µε την επωνυµία «Δηµοσιοϋπαλληλικός Σύλλογος Σπουδαστών Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Επωνυμία: Η επωνυμία του Σωματείου είναι ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Άρθρο 2 ΕΔΡΑ: Έδρα του Σωματείου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καταστατικό Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής», (ΕΔΥΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Άρθρο 1 ο Ίδρυση - επωνυμία - έδρα - σφραγίδα 1. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ που θα έχει έδρα την πόλη των Χανίων. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός του συλλόγου είναι να συµβάλει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται στην Αθήνα Σύλλογος με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ α. Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία Ταµείο Ευηµερίας Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα