Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», µε το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΦΕΤ», µε έδρα το Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το ήµο Θέρµης. Άρθρο 2 ο.- ΣΚΟΠΟΙ Η «ΕΝΕΦΕΤ», είναι Επιστηµονικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί Έλληνες και Κύπριους επιστήµονες, που ασχολούνται µε την έρευνα και την εκπαίδευση στην περιοχή της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, που έχουν δηλαδή κοινό ενδιαφέρον τη µελέτη των σκοπών και των φαινόµενων µάθησης και διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, των παραγόντων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόµενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών υλικών και καταστάσεων, που στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιστηµονικής σκέψης και του ενδιαφέροντος των µαθητών για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Σκοποί του Σωµατείου είναι: Α. Η συνεισφορά του στην ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης, στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας και στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων στους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση καθώς και η επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Β. Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Γ. Η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων ερευνητών της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του ανά διετία τακτικού επιστηµονικού συνεδρίου µε τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».

2 Άρθρο 3 ο.- ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ: Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωµατείο: Α. Συµµετέχει και οργανώνει συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, ηµερίδες, διαλέξεις µορφωτικού περιεχοµένου, επιµορφωτικά σεµινάρια σχετικά µε την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Β. Συνεργάζεται µε άλλα Επιστηµονικά Σωµατεία ή Ενώσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες και της Τεχνολογίας. Άρθρο 4 ο.- ΜΕΛΗ Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, σπουδαστικά και επίτιµα. Α. Τακτικά µέλη του Σωµατείου εγγράφονται: 1) Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί (Προσχολικής, Α βάθµιας, Β βάθµιας και Γ βάθµιας εκπαίδευσης), που ασχολούνται ή ασχολήθηκαν µε την έρευνα της διδασκαλίας και µάθησης των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. 2) Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε Τµήµατος Ελληνικού ή ισότιµου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που οι σπουδές τους αφορούν το πεδίο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Β. Σπουδαστικά µέλη του Σωµατείου εγγράφονται, οι προπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε Τµήµατος Ελληνικού ή ισότιµου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που οι σπουδές τους αφορούν το πεδίο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους να ανανεώνουν την εγγραφή τους, καταβάλλοντας την ετήσια συνδροµή τους. Γ. Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. µε πρόταση του.σ., πρόσωπα που ενίσχυσαν ή ενισχύουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου και γενικά πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωµατείο. Επίσης, µε την ίδια διαδικασία, ανακηρύσσονται επίτιµα µέλη και όσοι έχουν προσφέρει σε επιστηµονικούς τοµείς που άπτονται των σκοπών του Σωµατείου. Τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν προσµετρώνται για τη δηµιουργία απαρτίας των Γ.Σ., δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδροµών και έχουν καθαρά συµβουλευτικό ρόλο.

3 Η ιδιότητα του µέλους δεν µεταβιβάζεται και δεν κληρονοµείται. Επιτρέπεται στις Γ.Σ. η αντιπροσώπευση των µελών του Σωµατείου µέσω άλλου προσώπου, εφόσον ο αντιπρόσωπος είναι από τα τακτικά µέλη και έχει από τον αντιπροσωπευόµενο έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε ένα από τα παρόντα µέλη έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί ένα και µόνο από τα απόντα µέλη. Η έγγραφη εξουσιοδότηση µπορεί να σταλεί στο.σ. µε τηλεµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), υπογεγραµµένη ψηφιακά σε µορφή αρχείου pdf (portable document file). Άρθρο 5 ο.- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Τα µέλη έχουν το δικαίωµα: Α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 16 του παρόντος καταστατικού. Β. Να µετέχουν στις Γ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα τις προτάσεις τους και να έχουν δικαίωµα ψήφου. Γ. Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου µε έγγραφη, προφορική ή ηλεκτρονική πρότασή τους προς τα διοικητικά όργανα του Σωµατείου, τα οποία είναι υποχρεωµένα να απαντήσουν αντιστοίχως.. Να ελέγχουν τις πράξεις του.σ. Άρθρο 6 ο.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα µέλη έχουν την υποχρέωση: Α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου, να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, να συµµετέχουν στις Γ.Σ., (τακτικές ή έκτακτες), να προσέρχονται πρόθυµα στις προσκλήσεις του.σ. και να µην παρεµποδίζουν µε τις ενέργειές τους την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Σωµατείου. Β. Να καταβάλλουν την τακτική και τις έκτακτες εισφορές. Μέλος που καθυστερεί την τακτική ετήσια συνδροµή ή τις έκτακτες εισφορές, δεν έχει δικαίωµα ψήφου, εκτός αν τακτοποιηθεί οικονοµικά πριν από την ψηφοφορία. Γ. Να διαθέτουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη, θεωρούνται τα µέλη του Σωµατείου που έχουν καταβάλλει την τακτική και τις τυχόν έκτακτες εισφορές. Όταν στο καταστατικό

4 γίνεται αναφορά στα µέλη του Σωµατείου, πρόκειται πάντοτε για τα οικονοµικά τακτοποιηµένα. Άρθρο 7 ο - ΕΙΣΟ ΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ. Είσοδος νέων µελών: Νέα µέλη επιτρέπεται να εγγράφονται στο Σωµατείο, εφόσον η αίτηση εγγραφής µέλους συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα και από έγγραφη αιτιολογηµένη πρόταση, δύο τουλάχιστον τακτικών µελών, από την οποία θα προκύπτει το ενδιαφέρον των υποψήφιων µελών για τις Φυσικές Επιστήµες και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Η κατάθεση αίτησης εγγραφής νέου µέλους, επέχει και δήλωση αποδοχής των όρων του καταστατικού. Το.Σ., στη δεύτερη µετά την αίτηση συνεδρίασή του, αποφαίνεται για την αίτηση του υποψηφίου µέλους µε σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης από το.σ., η αίτηση του υποψηφίου µέλους εισάγεται για συζήτηση, µε επιµέλεια του εκάστοτε.σ., στην πρώτη (τακτική ή έκτακτη) Γ.Σ. του Σωµατείου. Μετά την έγκριση της αίτησης, από το.σ. ή από τη Γ.Σ. αντίστοιχα, ο υποψήφιος θεωρείται µέλος του Σωµατείου και θα έχει δικαίωµα ψήφου. Θα έχει και δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας στα όργανα του Σωµατείου (.Σ., Ε.Ε.), εφόσον παρέλθει ένα χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών) από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησής του. Μέλος αποχωρεί: Αν υποβάλει έγγραφα την παραίτησή του στο.σ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Συνεπώς µέχρι εκείνου του χρονικού σηµείου διατηρείται η ιδιότητα του µέλους, αλλά µόνο σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεών του έναντι του Σωµατείου. Από τη λήξη του οικείου λογιστικού έτους χάνεται πλέον η ιδιότητα του µέλους για το µέλλον. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, η δήλωση αποχώρησης ενεργεί άµεσα. Μέλος διαγράφεται: Α. Αν η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωµατείου, αν εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωµατείου, ή αν έχει αµετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρές πράξεις σχετικές µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα.

5 Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. µετά από πρόταση του.σ. ή του 1/10 των µελών του Σωµατείου. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη και λαµβάνεται µε πλειοψηφία ¾ των παρόντων µελών εφόσον παρίσταται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο και ένα (½ + 1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Η πρόταση του.σ. κοινοποιείται στο µέλος δέκα ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. Το µέλος αυτό έχει δικαίωµα να απολογηθεί στην Γ.Σ. Αν δεν απολογηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς την απολογία του. Β. Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας την ετήσια συνδροµή, για δύο συνεχόµενα έτη. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή επέρχεται, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση του.σ., δύο µήνες πριν την λήξη της διετίας και εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του.σ. Γ. Αν µεταγενέστερα εκλείψουν στο πρόσωπο του µέλους, οι αναγκαίες ιδιότητες ή προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους και εφόσον δεν διαθέτει κάποιες από τις λοιπές ιδιότητες ή προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την εγγραφή µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος. Απαιτείται σχετική απόφαση του.σ. Άρθρο 8 ο.- ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ Πόροι του Σωµατείου αποτελούν: α) η εγγραφή των µελών, η οποία ορίζεται, για όλες τις κατηγορίες, στο ποσό των δέκα (10 ) ευρώ, β) οι τακτικές - ετήσιες συνδροµές των µελών, οι οποίες ορίζονται στο ποσό των είκοσι (20 ) ευρώ για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και στο ποσό των δέκα (10) ευρώ για τους µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Τα ανωτέρω ποσά µπορεί να αυξοµειώνονται µε απόφαση του.σ. γ) οι τυχόν επιχορηγήσεις από το ηµόσιο. Οι πόροι του Σωµατείου διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης των επιστηµονικών και µορφωτικών εκδηλώσεων, καθώς και για τις λειτουργικές του ανάγκες. Άρθρο 9 ο - ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Όργανα του Σωµατείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση των µελών (Γ.Σ.) β) το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) και

6 γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Αρχή λειτουργίας του Σωµατείου είναι η τήρηση και ο σεβασµός των δηµοκρατικών διαδικασιών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συµµετοχή των µελών στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων. Άρθρο 10 ο.- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωµατείου. Ειδικότερα: Α. Προσδιορίζει την κατεύθυνση της δραστηριότητας του Σωµατείου. Β. Εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του.σ. και της Ε.Ε. Γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτάσεις του.σ.. Εγκρίνει ή απορρίπτει την έκθεση δράσης, τον οικονοµικό απολογισµό του απερχόµενου.σ. και απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη µε βάση την έκθεση της Ε.Ε. Ε. Αποφασίζει για την επιβολή της ποινής της διαγραφής των µελών καθώς και για την άρση της µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο και ένα ( ½ + 1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. ΣΤ. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισµού και του ισολογισµού. Ζ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωµατείου µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο και ένα ( ½ +1 ) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Η. Παύει τα µέλη των οργάνων του Σωµατείου εφόσον η παύση αυτή υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας ν ασκήσουν την τακτική διαχείριση. Η παύση των µελών των οργάνων του Σωµατείου γίνεται από την Γ.Σ., µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο και ένα ( ½ +1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Στην περίπτωση αυτή το µέλος που παύτηκε, αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό µέλος ή εάν δεν υπάρχει, όπως ορίσει η Γ.Σ. Θ. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό του Σωµατείου. Ι. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέµα, που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Άρθρο 11 ο.- ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.

7 Α1. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται µε πρόσκληση του.σ. µία φορά κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια του «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Η πρόσκληση σύγκλησης από το.σ. θα φέρει το όνοµα του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα και θα διατυπώνει σαφώς τον τόπο, το χρόνο και το λόγο σύγκλησης µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. Θ αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Σωµατείου και θα γνωστοποιείται στα µέλη του, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από την ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), που θα διαθέτει το.σ του Σωµατείου, τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. Η έκθεση δράσης και ο οικονοµικός απολογισµός του απερχόµενου.σ. κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα µέλη του Σωµατείου δέκα (10) ηµέρες πριν από τη Γ.Σ. Α2. Κάθε έτος θα συνέρχεται ένα ηλεκτρονικό forum, την επιµέλεια του οποίου (συντονιστής, διάρκεια, ηλεκτρονικός χώρος και λοιπές λεπτοµέρειες) θα έχει το.σ. Β. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέµατα του Σωµατείου: α. µε απόφαση του.σ. µε σχετική πλειοψηφία ή β. µε έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση του 1/5 των µελών του Σωµατείου ή γ. µε έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση της Ε.Ε., για θέµατα της αρµοδιότητάς της. Η πρόσκληση σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. θα φέρει τα ίδια στοιχεία µε αυτά της τακτικής Γ.Σ., θ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σωµατείου και θα γνωστοποιείται στα µέλη του, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από την ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), που θα διαθέτει το.σ του Σωµατείου, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της. Στην ειδική περίπτωση που το.σ. παραιτηθεί ως σώµα, είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει προηγούµενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέµα της παραίτησής του σ αυτήν µε µόνο σκοπό τη διενέργεια των εκλογών. Μέχρι δε της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο.σ., το παραιτηθέν ασκεί όλα τα καθήκοντά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία τότε η Ε.Ε. ή τουλάχιστον το 1/5 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου έχουν το δικαίωµα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ., µε µόνο σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοίκηση µε περιορισµένη θητεία και ενδεχόµενα να προκηρύξει εκλογές.

8 Άρθρο 12 ο.- Στις Γ.Σ. (τακτικές ή έκτακτες) έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα µέλη του Σωµατείου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ αυτήν το ένα δεύτερο και ένα (½ +1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου. Για τη δηµιουργία της απαρτίας προσµετρώνται και τα απόντα µέλη, τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει άλλα τακτικά µέλη να τα αντιπροσωπεύσουν. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται σε χρόνο που ορίζεται από το.σ., στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται οπωσδήποτε σε απαρτία, ανεξαρτήτως αριθµού των παρευρισκοµένων µελών, εκτός και εάν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για θέµατα που το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξηµένα ποσοστά απαρτίας (άρθρο 10 του παρόντος). Οι αποφάσεις των Γ.Σ., λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 16 του παρόντος. Σε θέµατα που είναι φανερή η ψηφοφορία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του.σ. και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. είναι εκλογο-απολογιστική Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γ.Σ. κατά την έναρξή της µε ανάταση χειρός και µε απόλυτη πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται αντιπρόεδρος και γραµµατέαςπρακτικογράφος της Γ.Σ. Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. για γενικά ζητήµατα γίνονται φανερά µε ανάταση χειρός. Στα προσωπικά θέµατα εκτός της µοµφής, η ψηφοφορία είναι µυστική µε ψηφοδέλτια. Στις Γενικές Συνελεύσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο, διά του Προέδρου του, αναφέρεται στις προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξη των σκοπών και την επίλυση των θεµάτων του Σωµατείου. Ειδικότερα στην τακτική Γ.Σ., το.σ. λογοδοτεί για τα πεπραγµένα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μετά τον έλεγχο της Γ.Σ., κηρύσσεται περατωθείσα η συζήτηση και ακολουθεί η ψηφοφορία για την έγκριση της λογοδοσίας και την εκλογή τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών. Άρθρο 13 ο.- Θέµατα της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) είναι δυνατόν ν αποτελέσουν όσα έχουν σχέση µε τους σκοπούς και τη δράση του Σωµατείου. Το 1/10 των µελών του Σωµατείου, αλλά όχι λιγότερα από δέκα (10) έχουν το δικαίωµα να προτείνουν

9 θέµατα προς συζήτηση στη Γ.Σ., εφόσον γνωστοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του.σ. του Σωµατείου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης). Το.Σ. καταρτίζει τον οριστικό κατάλογο µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τον γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στα µέλη του Σωµατείου, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης). Η σειρά συζήτησης των θεµάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ. Εάν όλα τα µέλη του Σωµατείου συναινέσουν εγγράφως σε ορισµένη πρόταση, µπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των µελών. Άρθρο 14 ο.- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Το Σωµατείο διοικείται από εννεαµελές (9) ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών, µε µυστική ψηφοφορία και η διάρκεια της θητείας του είναι δύο έτη. Στην περίπτωση δε που µετακινείται η ηµεροµηνία του Πανελληνίου Συνεδρίου, η θητεία του.σ., παρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Η θητεία των µελών του.σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόµενες περιόδους. Εκτός από τα εννέα (9) µέλη του.σ. εκλέγονται και αναπληρωµατικά µέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό ψήφων που έλαβε το κάθε ένα. Τα τακτικά µέλη της δεύτερης κατηγορίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 Α2 του παρόντος καταστατικού, θα συµµετάσχουν στο.σ. του Σωµατείου, µόνο µε την ιδιότητα του µέλους. Την ίδια θητεία µε το.σ. έχουν και τα µέλη της Ε.Ε. Το.Σ. ευθύνεται για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., την εκπλήρωση των σκοπών και τον συντονισµό της δράσης του Σωµατείου. Συγκροτεί επιτροπές, από τα µέλη του Σωµατείου, για καταµερισµό εργασίας, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τις δραστηριότητές τους. ιαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου και µεριµνά για την εξεύρεση και είσπραξη των πόρων του. Συντάσσει τον ιοικητικό και Οικονοµικό απολογισµό και τον Προϋπολογισµό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Συγκαλεί τα µέλη του Σωµατείου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., εγγράφει ή διαγράφει τα µέλη του σύµφωνα µε το καταστατικό και γενικά προβαίνει σ όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του Σωµατείου. Το.Σ. διαθέτει έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία ενηµερώνει και προσκαλεί τα µέλη του Σωµατείου.

10 Άρθρο 15 ο.- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου για την εκλογή του.σ. και της Ε.Ε., γίνονται κάθε δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια του «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». ιεξάγονται δε από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γ.Σ. µε φανερή ψηφοφορία. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να διαπιστώνει την απαρτία της Γ.Σ., να µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να λαµβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της µυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νοµιµοποίησης αυτών ως εκλογέων. Επίσης, η Εφορευτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την καταµέτρηση, την κατανοµή των ψήφων και την σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δε µπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε άλλο αξίωµα. Άρθρο 16 ο.- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα µέλη έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν, είτε αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, είτε µε επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο. Ένα τακτικό µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύει µε εξουσιοδότηση ένα ακόµα µέλος. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας στην επιστολική ψήφο, θα καθορίζει κάθε φορά το.σ., λαµβάνοντας µέριµνα για τη διασφάλιση της µυστικότητας και το χρόνο της άφιξής της. Η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής ψήφου θα αποφασιστεί από το.σ., όταν κατά την κρίση του, διασφαλιστεί η µυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη (τακτικά και σπουδαστικά), που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις. ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη συµµετοχή τους στα όργανα του Σωµατείου (.Σ., Ε.Ε.), έχουν µόνο τα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη και µε την επιφύλαξη της σχετικής διάταξης του άρθρου 14. Το.Σ., δύο µήνες πριν την ηµεροµηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ., γνωστοποιεί στα µέλη, από την ηλεκτρονική διεύθυνσή του, την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα ονόµατά τους µε ηλεκτρονική αίτησή τους, που απευθύνουν στο απερχόµενο.σ., τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. και το.σ. υποχρεούται να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο και να το γνωστοποιήσει στα µέλη του

11 Σωµατείου τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Στην περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών λόγω παραίτησης του.σ., το παραιτηθέν.σ., είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ., γνωστοποιεί στα µέλη, από την ηλεκτρονική διεύθυνσή του, την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα ονόµατά τους µε ηλεκτρονική αίτησή τους, που απευθύνουν στο παραιτηθέν.σ., τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια των εκλογών και το.σ. υποχρεούται να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο και να το γνωστοποιήσει στα µέλη του Σωµατείου, τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά τη διενέργεια των εκλογών σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ., οι επιστολικές ψήφοι θα φυλάσσονται µε επιµέλεια του απερχόµενου.σ. και το περιεχόµενό τους θα ανακοινώνεται και θα προσµετράται στις λοιπές ψήφους στην επόµενη Γ.Σ. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του.σ. γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάθε ψηφοφόρος µπορεί να θέσει µέχρι και έξι (6) σταυρούς προτίµησης. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει ενώπιον των µελών του Σωµατείου, που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, στην καταµέτρηση των ψήφων. Οι υποψήφιοι δε, εκλέγονται µε βάση τον αριθµό των σταυρών, που έλαβε ο καθένας από αυτούς (σχετική πλειοψηφία). Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι µη εκλεγέντες είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωµατικοί.. Άρθρο 17 ο.- Το νεοεκλεγµένο.σ. συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, µε ευθύνη και προεδρεία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ειδικό Γραµµατέα, Ταµία και τέσσερα (4) Μέλη. Το απερχόµενο.σ. καλείται να παραδώσει τα κλειδιά, τα τηρούµενα αρχεία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωµατείου µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα προεδρεία. Σε περίπτωση δε που το νέο.σ. δε συγκληθεί ή δε συγκροτηθεί σε σώµα εντός είκοσι (20) ηµερών από τη διενέργεια των εκλογών, το απερχόµενο.σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. µε µόνο θέµα συζήτησης τη συγκρότηση σε.σ.

12 Άρθρο 18 ο.- Αν στη διάρκεια της διετούς θητείας του, µέλος του.σ. παραιτηθεί, παυθεί ή εκπέσει του αξιώµατός του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος, οπότε και το.σ. µε τη νέα του σύνθεση, συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώµα. Στην περίπτωση δε που παραιτηθούν πέντε (5) εκ των µελών του.σ. τότε το.σ. θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 11. Άρθρο 19 ο.- ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. Το.Σ. συγκαλείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) µέλη του, µε ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέµατα της συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις του.σ. επιτρέπεται να γίνονται και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Τα µέλη του.σ. ενηµερώνονται τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από κάθε συνεδρίαση, µε ηλεκτρονική γνωστοποίηση. Ο Πρόεδρος, επίσης, του.σ. είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει ηλεκτρονικά για τη σύγκληση του.σ. και το µέλος του Σωµατείου, στο οποίο µε απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) θα έχει ανατεθεί η διοργάνωση του κάθε επόµενου «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Το µέλος αυτό στη συνεδρίαση του.σ. έχει το δικαίωµα να παρίσταται µε φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία, να εκφέρει την άποψή του, χωρίς όµως να έχει δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της συνεδρίασης του.σ., εκτός και εάν είναι από τα µέλη του. Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά κάθε τρεις µήνες και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ή υποβληθεί σχετική ηλεκτρονική αίτηση από τρία (3) τουλάχιστον µέλη του. Σε κάθε περίπτωση πάντως το.σ. συνέρχεται, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» και πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. Το.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του αν είναι παρόντα (φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία) τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Ένα µέλος µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος να το αντιπροσωπεύσει. Τα σύνολο των µελών που αντιπροσωπεύονται δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα δύο. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µε φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέµατα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου και όταν απουσιάζει η ψήφος του Αντιπροέδρου.

13 Μέλος του.σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ηµερών, µε πρόσκληση των µελών του.σ. Αν η δικαιολογία του είναι ανεπαρκής και δεν συµµορφωθεί, χάνει την ιδιότητά του αυτοδικαίως και αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος. Μέλη του.σ. µπορούν να καθαιρεθούν σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. Η. του παρόντος. Σ όλες τις συνεδριάσεις του.σ., τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του.σ., τα οποία υπογράφονται την ηµέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόµενης συνεδρίασης. Άρθρο 20 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο σ όλες του τις σχέσεις και εκδηλώσεις µε τις ικαστικές και ιοικητικές αρχές, Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και γενικά µε κάθε τρίτο, συµβάλλεται στο όνοµα και για λογαριασµό του Σωµατείου µετά από προηγούµενη απόφαση του.σ. ή της Γ.Σ., λαµβάνει κάθε εξασφαλιστικό µέτρο για τα συµφέροντα του Σωµατείου ακόµη και χωρίς έγκριση του.σ. ή της Γ.Σ., εφόσον η σύγκλησή τους δεν είναι εφικτή και προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις του.σ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, φροντίζει για τον συντονισµό της δράσης του Σωµατείου, για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου και την υλοποίηση των αποφάσεων του.σ. και των Γ.Σ., πραγµατοποιεί (είτε µόνος του είτε και µε άλλο µέλος του.σ.) τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές µε επιστηµονικούς, πνευµατικούς, κυβερνητικούς κ.λ.π. παράγοντες και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο του Σωµατείου. Άρθρο 21 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εµποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα και συνεργάζεται µ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωµατείου. Άρθρο 22 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραµµατέας ενηµερώνει τα µέλη του.σ. για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα µέλη του.σ., προεδρεύει του.σ., όταν λείπουν ο

14 Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τηρεί την αλληλογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική), είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της ιστοσελίδας, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο διοικητικού περιεχοµένου καθώς και τα χρηµατικά εντάλµατα, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωµατείου (µητρώο µελών, πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων, ηµερολόγιο δραστηριοτήτων, δωρητών-δωρεών κ.λ.π.), πλην του Ταµείου και φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωµατείου. Άρθρο 23 ο.-καθηκοντα ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Ειδικός Γραµµατέας, αναπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του. Άρθρο 24 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Ο Ταµίας έχει την ευθύνη του Ταµείου του Σωµατείου, κάνει τις εισπράξεις και πληρωµές µε διπλότυπα αποδείξεων και χρηµατικά εντάλµατα υπογεγραµµένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, τηρεί το προβλεπόµενο βιβλίο εσόδων εξόδων και υλικού, ευθύνεται µαζί µε τον Πρόεδρο για κάθε διαχειριστική ανωµαλία, επιµελείται για την πραγµατοποίηση των εισπράξεων και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο έγγραφα οικονοµικού περιεχοµένου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, τον αναπληρώνει µέλος του.σ. µετά από σχετική υπόδειξη του Προέδρου και αποδοχή από τα υπόλοιπα µέλη του.σ. Τα χρήµατα του Σωµατείου κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό που θ ανοιχθεί στο όνοµα του Σωµατείου. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις καταθέσεις του Σωµατείου, πραγµατοποιείται από τον Ταµία µετά από σχετική εξουσιοδότηση του.σ. Για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωµατείου, ο Ταµίας µπορεί να έχει στο Ταµείο του σε µετρητά το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ). Άρθρο 25 ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ.Σ. Τα µέλη µεριµνούν για την οργάνωση των συνεδρίων, σεµιναρίων, διαλέξεων και των διαφόρων εκδηλώσεων του Σωµατείου. Άρθρο 26 ο.- ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH

15 Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής µε δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη, εκλέγεται όπως ακριβώς και το.σ. και µε την ίδια θητεία, έχει ως έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονοµικής και µόνον διαχείρισης του.σ. και είναι υποχρεωµένη να υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. λεπτοµερή έκθεση των οικονοµικών πεπραγµένων της διοίκησης του Σωµατείου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα µέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ. Για την εκλογή της Ε.Ε. κάθε ψηφοφόρος µπορεί να θέσει µέχρι και τρεις σταυρούς προτίµησης και οι υποψήφιοί της δε µπορούν να είναι υποψήφιοι για το.σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται και ηλεκτρονικά: α) Τακτικά, κάθε εξάµηνο για τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαµβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονοµικής κατάστασης του Σωµατείου. Ο Ταµίας ειδοποιείται ηλεκτρονικά και οφείλει µέσα σε τρεις ηµέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. β) Έκτακτα, όταν καλείται από το.σ. ή από κάποιο µέλος της. Σε περίπτωση που η Ε.Ε. διαπιστώσει οικονοµικές ή διαχειριστικές ανωµαλίες, είναι υποχρεωµένη να ζητήσει από τον Πρόεδρο του.σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες. Άρθρο 27 ο.- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Στο Σωµατείο, µε απόφαση του.σ. ή µε αίτηση του 1/5 των τακτικών του µελών, µπορούν να λειτουργήσουν Επιτροπές, στις οποίες έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν όλες οι κατηγορίες των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου, µε πεδία δράσης, που άπτονται στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας. Το.Σ. θα συντονίζει και θα ελέγχει τη λειτουργία αυτών των άνω Επιτροπών και θα είναι υπεύθυνο απέναντι στη Γ.Σ. για τη δράση τους. Άρθρο 28 ο.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωµατείο διαλύεται ή τροποποιεί το καταστατικό του µε απόφαση της Γ.Σ., µε την παρουσία του ενός δευτέρου και ένα (1/2 +1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών και µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Όταν τα µέλη του µείνουν λιγότερα από δέκα, το Σωµατείο λύεται αυτοδικαίως. Μετά τη λύση του Σωµατείου ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, την οποία διενεργούν τα µέλη του.σ. Σε περίπτωση

16 διάλυσης του Σωµατείου τα τυχόν υπάρχοντα περιουσιακά του στοιχεία µεταβιβάζονται όλα σε σχολείο ή σχολεία της Πρωτοβάθµιας, ευτεροβάθµιας ή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας µετά από απόφαση της τελευταίας Γ.Σ. Άρθρο 29 ο.- ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωµατείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία περιµετρικά αναγράφει την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» και στο κέντρο, το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΦΕΤ» και το έτος ίδρυσής του «2011». Άρθρο 30 ο.- Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γ.Σ. σεβόµενη το πνεύµα των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί Σωµατείων. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 ο.- Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του.σ. και της Ε.Ε., θα διεξαχθούν σ εύλογο χρόνο από την ηµεροµηνία, που το Σωµατείο θα καταχωρηθεί στο δηµόσιο βιβλίο των Σωµατείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το αργότερο κατά τη διενέργεια του επόµενου «Πανελληνίου Συνεδρίου ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Η Προσωρινή ιοίκηση του Σωµατείου, η οποία θα διοικήσει το Σωµατείο µέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες, είναι εννέα (9) µελών και αποτελείται από τους: 1) ηµήτριο Ψύλλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο 2) Πέτρο Καριώτογλου του Παύλου, Αντιπρόεδρο 3) Κρυσταλλία Χαλκιά Θεοδωρίδου του Βασιλείου, Γραµµατέα 4) ηµήτριο Σταύρου του Ιωάννου, Ταµία 5) Χρυσή Τζουγκράκη του Ιωσήφ, Μέλος 6) Γεώργιο Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου, Μέλος 7) Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου του Πέτρου, Μέλος 8) Γεώργιο Τσαπαρλή του Ροδόλφου, Μέλος και 9) ιονύσιο Βαβουγυιό του Γεωργίου, Μέλος.

17 Άρθρο 32 ο.- Κάθε λογιστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η εκεµβρίου. Κατ εξαίρεση το πρώτο λογιστικό έτος θ αρχίσει από την ηµεροµηνία, που το παρόν καταστατικό θα δηµοσιευτεί στα βιβλία των Σωµατείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και θα λήξει την 31 η εκεµβρίου του αντίστοιχου έτους της δηµοσίευσης. Άρθρο 33 ο.- Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, θα διέπεται από τους κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού ικαίου. Μετά δε τις τροποποιήσεις που έγιναν στα άρθρα 7 και 8 κωδικοποιείται µετά από έγκριση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σήµερα 27 του µηνός Απριλίου του έτους 2013 και θα τεθεί σε ισχύ από την κατά νόµο εγγραφή των τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης στα βιβλία των Σωµατείων, που τηρούνται αρµοδίως. Βόλος 27/4/2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Μιχαήλ Σιγάλας Μαρία Καλλέρη ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΑΡΘΡΟ 1 ο Σ Κ Ο Π Ο Σ 1.Σκοπός της.α.κ.ε./πρωτοβαθμιασ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ( ΑΚΕ/ΠΕ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε 1. Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Οµοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 Η επωνυµία του Συλλόγου, που αποτελεί πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα