ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Page 1 of 5 AV.IP Construction Insulating Ltd ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: HYDROBLOCK 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Eπαλειφόµενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.3 Στοιχεία της εταιρείας / επιχείρησης Εταιρεία: ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. Βιομηχανικά και Δομικά υλικά ΕΔΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Λεωφ. Καραμανλή 231, Αχαρναί, τηλ , fax: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Άρμα Βοιωτίας, Θέση Σταθμός, τηλ , fax: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμόδιου σύνταξης Δ.Δ.Α. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. GHS02 φλόγα Εύφλ. Υγρό 3 H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. GHS08 κίνδυνος για την υγεία Ευαισθ. Αναπν. 1 H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Καρκιν. 1Β H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. GHS07 Οξεία Τοξ. 4 H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Ερεθ. έρμ. 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον 67/548 ΕΚ ή 1999/45 ΕΚ. Xn; Επιβλαβές R20/21:Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα. Xn; ευαισθητοποιητικό R42:Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. R10:Εύφλεκτο. Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: Το προϊόν υπόκειται σε υποχρέωση ταξινόμησης σύμφωνα µε τη συμβατική μέθοδο της ταξινόμησης των παρασκευασμάτων της ΕΕ, όπως αυτή ισχύει στην τελική της έκδοση. Σύστημα ταξινόμησης: Η ταξινόμηση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και το ευρετήριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, αλλά έχει βασιστεί επιπλέον σε επιστημονική βιβλιογραφία και σε στοιχεία εταιριών. Στοιχεία επισήμανσης Ειδικός καθορισμός σύμφωνα µε τις προδιαγραφές της ΕΟΚ: Το παρασκεύασμα οφείλει να ταξινομηθεί βάσει της τελευταίας ισχύουσας διάταξης περί επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. Χαρακτηριστικό γράμμα και καθορισμός κινδύνου του προϊόντος: Xn. Επιβλαβές Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες: μ-τολυλιδένιο διϊσοκυανικό τολουόλιο, ξυλόλιο, μίγμα ισομερών Φράσεις Επικινδυνότητας - R: 10: Εύφλεκτο. 20/21: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρμα. 42: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. Φράσεις Ασφαλείας - S: 9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος. 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). 25: Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 29: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. 36/37: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. 43: Για την κατάσβεση να χρησιμοποιείστε άμμο, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστική σκόνη, ουδέποτε νερό. 45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). 60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Ειδικός καθορισµός ορισμένων παρασκευασμάτων: Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ: ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο ΑΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HYDROBLOCK REVISION 1-06 / 02 / 2013 Σελίδα 1 από 5

2 Page 2 of 5 AV.IP Construction Insulating Ltd ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. Χημικός χαρακτηρισμός: Μείγματα Περιγραφή: Μείγμα: αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα συστατικά. Συστατικά: CAS: EINECS: Αριθμός Ευρετηρίου: CAS: EINECS: Αριθμός Ευρετηρίου: ξυλόλιο Xn R20/21 Xi R38 R10 Ευφλ. Υγρό 3, H226 Οξεία Τοξ. 4, H Οξεία Τοξ. 4, H332. Ερεθισμός Δερμ. 2, H315 m-τολυδένιο, Διϊσοκυανικό T+R26 Xn R40 Xn R42/43 Xi R36/37/38 R52/53 Καρκ. ΚΑτ. 3 Οξεία Τοξ. 2, H330 Ευαισθ. Αναπν. 1, H334. Καρκιν. 2, H % 2.5% 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές οδηγίες: Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, για αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα στο χώρο εργασίας. Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. Εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας. Για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Καθαρός αέρας, ενδεχομένως αναπνευστική βοήθεια, ζέστη. Σε περίπτωση που οι ενοχλήσεις συνεχίζουν, συμβουλευτείτε γιατρό. Επαφή με το Δέρμα: Πλένετε µε μεγάλη ποσότητα νερού και σαπούνι. Επαφή με τα μάτια: Πλένετε τα µάτια κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετή ώρα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, ζητείστε ιατρική βοήθεια. Κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό. Καλέστε γιατρό για λόγους ασφαλείας. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. εν είναι προσδιορισμένο. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Μέσα κατάσβεσης Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: CO2, άµµος, πυροσβεστική σκόνη. Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα. εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Προστασία κατά της πυρκαγιάς: Κατά την πυρόσβεση, χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικό ρουχισμό. Ειδικές διαδικασίες: Μολυσμένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχεύτεση. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα. 6.2 Περιβαλλοντικά προληπτικά μέτρα Περιβαλλοντικά προληπτικά μέτρα: Εμποδίστε την είσοδο σε αποχετευτικό ή δημόσιο δίκτυο νερού. Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν διεισδύσει σε αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό. Μέθοδοι καθαρισμού: Συλλέγεται µε απορροφητικά μέσα (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, πριονόσκονη). Εναποθέστε μολυσμένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σημείο 13. Να φροντίζετε για επαρκή αερισμό. εν ξεπλένεται µε νερό ή µε υγρά μέσα καθαρισμού. 6.4 Παραπομπή σε άλλες παραγράφους Πληροφορίες για τον κατάλληλο χειρισμό, βλέπε σημείο 7. Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, βλέπε σημείο 8. Πληροφορίες για την εναπόθεση, βλέπε σημείο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ερεθ. έρµ. 2, H315, Οφθαλµ. Ερεθ. 2, H319. Ευαισθ. έρµ. 1, H317, STOT SE 3, H335 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3, H Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Τεχνικά μέτρα προστασίας: Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στον τόπο εργασίας. Ειδικά προληπτικά μέτρα: Μακρυά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Να παίρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HYDROBLOCK REVISION 1-06 / 02 / 2013 Σελίδα 2 από 5

3 Page 3 of 5 AV.IP Construction Insulating Ltd ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθήκευση: Απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης και τους περιέκτες: Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος. Εξαερισμός των δοχείων. Πληροφορίες για την αποθήκευση σε κοινό χώρο: εν απαιτείται. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε καλά κλεισμένο δοχείο στο χώρο εργασίας. 7.3 Ειδική τελική χρήση (χρήσεις) Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Συµπληρωµατικές πληροφορίες για τη σχεδίαση των τεχνικών εγκαταστάσεων Καµία άλλη σύσταση, βλέπε σημείο Παράμετροι ελέγχου Συστατικά στοιχεία µε οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση στους χώρους εργασίας: ξυλόλιο, μίγμα ισομερών TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 650 mg/µ.³, 150 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 435 mg/µ.³, 100 ppm Συμπληρωματικές πληροφορίες: Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. 8.3 Έλεγχοι έκθεσης Προσωπική προστασία Προσωπική προστασία: Μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της εργασίας. Να αποφεύγετε την επαφή µε το δέρμα. Προστασία για την αναπνοή: Σε συνθήκες ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή. Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια. Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι μη διαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος. Λόγω μη πραγματοποίησης δοκιμών δεν μπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασμα / το χημικό μείγμα. Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψιν τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση. Υλικό γαντιών: Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή. Χρόνος διείσδυσης μέσα από το υλικό των γαντιών: Οι διαπιστωμένοι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό EN 374 Μέρος III δεν εφαρμόζονται υπό πραγματικές συνθήκες. Επομένως προτείνεται ένας μέγιστος χρόνος χρήσης που ανέρχεται στο 50 % του χρόνου διέλευσης. Προστασία για τα μάτια: Χημικά προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας Προστατευτικά γυαλιά Προστασία για το δέρμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας. 9. Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες Όψη: Υγρό, σε διάφορα χρώματα ανάλογα με το χρωματισμό. Οσμή: Χαρακτηριστική. Όριο οσμής: Μη καθορισμένο ph: Μη χρησιμοποιήσιμο Σημείο τήξης (m.p.)/ όρια ρευστοποίησης: Δεν είναι προσδιορισμένο. Σημείο ζέσεως / όρια ζέσεως: C. Σημείο ανάφλεξης (F.P.): 24 0 C. Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε μορφή αερίου): Μη χρησιμοποιήσιμο Θερμοκρασία αυτοαναφλέξεως: C Θερμοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθορισμένο Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται Κίνδυνος εκρήξεως: Δεν υπάρχει κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα. Όρια κινδύνου εκρήξεως: Κατώτερα: 1.1 % όγκου - Ανώτερα: 7,0 % όγκου Πίεση ατμού σε 20 C: 6,7 hpa Πυκνότητα σε 20 C: 1,39 γρ./εκ.³ Σχετική πυκνότητα: Μη καθορισμένο Πυκνότητα ατμών: Μη καθορισμένο Ταχύτητα ατμοποίησης: Μη καθορισμένο Διαλυτότητα σε / αναμείξιμο με νερό: Δεν είναι προσδιορισμένο Συντελεστής (n-octanol/η2ο): Μη καθορισμένο Ιξώδες : Δυναμικό: Μη καθορισμένο Κινηματικό σε 20 C: > 90s (ISO 6mm) Περιεκτικότητα σε διαλύτες: VOC (EK) γρ/λίτρα 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Δραστικότητα: Χημική σταθερότητα: Θερμική αποσύνθεση / Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Ευσταθές στη θερµοκρασία περιβάλλοντος. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HYDROBLOCK REVISION 1-06 / 02 / 2013 Σελίδα 3 από 5

4 Page 4 of 5 AV.IP Construction Insulating Ltd ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. Επικίνδυνες αντιδράσεις: εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση. Συνθήκες προς αποφυγήν: εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται: εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία τοξικότητα: Τιμές LD/LC ξυλόλιο, μίγμα ισομερών Από το στόμα LD mg/κιλά (rat) Από το δέρμα LD mg/κιλά (rabbit) Αρχικός Ερεθισμός: στο δέρμα: Δεν προκαλεί ερεθισμό. στα μάτια: Δεν προκαλεί ερεθισμό. Ευαισθητοποίηση: Όταν εισπνέεται μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση. Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις: Επιβλαβές Ευαισθητοποίηση: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και όταν έρχεται σε επαφή µε το δέρμα. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τοξικότητα: Υδάτινη τοξικότητα: εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση: εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Δυνατότητα Βιοσυσσώρευσης: εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. Κινητικότητα στο έδαφος: εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αααβ: ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο. ΑΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 13. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Σύσταση: Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη µε την Εθνική Νομοθεσία. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό. Ακάθαρτες συσκευασίες: Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα µε τις επίσημες οδηγίες της ΕΚ. Το περίβλημα μπορεί όταν καθαριστεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR-RID Χερσαία μεταφορά ADR/RID, κλάση: - Παρατηρήσεις: εν προκύπτει κίνδυνος για τις μεταφορές σύμφωνα µε την παράγραφο ADR και την παράγραφο IMDG ADR: Containers > 450 λίτρα = UN (F1) RESIN SOLUTION, flammable IMDG: Containers > 30 λίτρα = UN (F1) RESIN SOLUTION, flammable Εκτός ADR/IMDG = UN (F1) RESIN SOLUTION, flammable IMDG Θαλάσσια μεταφορά (English only) IMDG κλάση: Παρατηρήσεις: εν προκύπτει κίνδυνος για τις μεταφορές σύμφωνα µε την παράγραφο ADR και την παράγραφο IMDG ADR: Containers > 450 λίτρα = UN (F1) RESIN SOLUTION, flammable IMDG: Containers > 30 λίτρα = UN (F1) RESIN SOLUTION, flammable Εκτός ADR/IMDG = UN (F1) RESIN SOLUTION, flammable ICAO - IATA Αερομεταφορά (English only) ICAO/IATA-Κλάση: 3 Αριθμός-UN/ID: 1866 Ετικέτα: 3 Ομάδα συσκευασίας: III Τεχνική ονομασία : RESIN SOLUTION UN "Model Regulation": UN1993, ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο., 3, III - Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη εφαρμόσιμο. Χύδην μεταφορά σύμφωνα µε το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC: Μη εφαρμόσιμο 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 15.1 Κανονισμοί / νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Επισήμανση σύμφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ: Το παρασκεύασμα οφείλει να ταξινομηθεί βάσει της τελευταίας ισχύουσας διάταξης περί επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. Χαρακτηριστικό γράμμα και καθορισμός κινδύνου του προϊόντος: Xn Επιβλαβές Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα του παρασκευάσματος: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HYDROBLOCK REVISION 1-06 / 02 / 2013 Σελίδα 4 από 5

5 Page 5 of 5 AV.IP Construction Insulating Ltd ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. διϊσοκυανικό μ-τολυλιδένιο διϊσοκυανικό τολουόλιο, ξυλόλιο, μίγμα ισομερών Κατάλογος σχετικών φράσεων Επικινδυνότητας "R": R10:Εύφλεκτο. R20/21:Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρμα. R42:Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. Κατάλογος σχετικών φράσεων Ασφαλείας "S": S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος. S23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). S25: Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. S29: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. S36/37: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. S43: Για την κατάσβεση να χρησιμοποιείτε άμμο, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστική σκόνη, ουδέποτε νερό. S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). S60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα Ειδική επισήμανση παρασκευάσματος: Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε. 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων και δεν αιτιολογούν νομικές συνέπειες. Σχετικές σειρές: Κατάλογος των πλήρη κειμένων των δηλώσεων επικινδυνότητας κατά ΕΚ 1272/2008(CLP) 3: Η226: Εύφλεκτο υγρό και ατμός - Η312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα - Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση - Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό - Η330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής - Η334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Η335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού - H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. - Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις R10: Εύφλεκτο. R20/21: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρμα. R26: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται. R36/37/38: Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R38: Ερεθίζει το δέρμα. R40: Ύποπτο καρκινογένεσης. R42/43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μέσω της εισπνοής και σε επαφή με το δέρμα. R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Τα περιεχόμενα και η μορφή αυτού του φύλλου δεδομένων ασφαλείας (SDS) συμμορφώνεται με την κατευθυντήρια γραμμή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης REACH (CE) N 1907/2006. Συντμήσεις και αρκτικόλεξα: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association"(IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LD50: Lethal dose, 50 percent Ιστορικό του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας "MSDS": *Ημερομηνία Προετοιμασίας της τελευταίας ανανέωσης του MSDS* 06 / 02 / 2013 Ανανέωση*: 01 Ανανέωση 1 st : Σύμφωνα με τα: 2001/58/ΕC, 1999/45/ΕC, 2001/59/ΕC & (EC) No1907/2006/EK, (EC) No 1272/2008 (L396/ ) REACH. Σημείωση για χρήστες: Οι ανωτέρω παρεχόμενες πληροφορίες είναι βασισμένες στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας και δεν αποτελούν Πιστοποιητικό του προϊόντος. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής είναι εξαρτημένο από τον εφαρμοστή και δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε ευθύνη για την κακή χρήση του υλικού. Οι χρήστες πρέπει να κάνουν τις έρευνές τους για να καθορίσουν την καταλληλότητα των πληροφοριών για ιδιαίτερους λόγους τους. Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ή ζημίες οποιουδήποτε τρίτου ή για τα χαμένα κέρδη ή άλλες ειδικές, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημίες, που τυχόν εμφανιστούν μετά την εφαρμογή. Το παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΒ.ΙΠ ΕΠ.Ε. και παραχωρείται για ενημέρωση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση η αντιγραφή και χορήγηση του παρόντος χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HYDROBLOCK REVISION 1-06 / 02 / 2013 Σελίδα 5 από 5

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 701979 100003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A1600 Aριθµός CAS: 67-64-1 Αριθµός ΕC: 200-662-2 Αριθµός ευρετηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A0536 Aριθµός CAS: 7761-88-8 Αριθµός ΕC: 231-853-9 Αριθµός ευρετηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Fagron Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

Fagron Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Δηλώσεις επί του προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 171820 Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Απολυμαντικό μέσο νερού Παραγωγός/προμηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βοηθητικό μέσο για την κατασκευή μασελών Παραγωγός/προμηθευτής: Heraeus

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης ιαλυτικό αλάτων Παραγωγός/προµηθευτής: KAMARETA EST. Meierhofstrasse

Διαβάστε περισσότερα

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα