Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010"

Transcript

1 Σελίδα 1/6 1. Ταυτότητα της ουσίας / μίγματος και της εταιρίας - Ταυτότητα προϊόντος - - Κωδικός/Έκδοση ΔΔΑ: 01/11 - Χρήση της ουσίας/σκευάσματος: Τρωκτικοκτόνο - Λεπτομέρειες του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας - Παρασκευαστής/Προμηθευτής: Zapi S.p.A. Via Terza Strada, Conselve (Pd) Italy Tel Fax Διεύθυνση του υπεύθυνου έκδοσης για το ΔΔΑ: - Λοιπές πληροφορίες αποκτούνται από : Τεχνικό Τμήμα - Πληροφορίες σε περίπτωση ανάγκης: Italian poison Control Centre (Milan) Zapi customer service: tel (9:00-12:00 / 14:00-17:00) Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: Ταυτότητα κινδύνων - Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος - Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 Το προϊόν δεν ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΕΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ Το προϊόν δεν ταξινομείται σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. Μη εφαρμόσιμο λόγω του ότι το σκεύασμα δεν είναι επικίνδυνο. - Πληροφορίες που αφορούν ειδικούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: Το προϊόν δεν απαιτείται να φέρει σχετική ετικέτα λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία ισχύουσα έκδοση της υπολογιστικής διαδικασίας του «Γενικές οδηγίες Ταξινόμησης για σκευάσματα της ΕΕ». - Σύστημα ταξινόμησης: Η ταξινόμηση είναι σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των λιστών της ΕΕ, και στοιχείων της εταιρίας και βιβλιογραφίας Στοιχεία ετικέτας - Σήμανση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ: Ακολουθήστε τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας όταν χειρίζεστε χημικά. Το προϊόν δεν συμπεριλαμβάνεται στους κανονισμούς ταυτοποίησης σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΕ και τις Διατάξεις στα Επικίνδυνα Υλικά (German GefStoffV). - Φράσεις ασφαλείας: 2 Κρατείστε το μακριά από παιδιά. 13 Κρατείστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. - Ειδικές σημάνσεις ορισμένων σκευασμάτων: Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. - Λοιποί κίνδυνοι - Αποτελέσματα των εκτιμήσεων ΡΒΤ και vpvb - ΡΒΤ: - vpvb: 3. Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά - Χημικός χαρακτηρισμός: Μίγματα - Περιγραφή: μίγμα των συστατικών που αναφέρονται κατωτέρω με μη επιβλαβείς προσμίξεις. - Επιβλαβή συστατικά:

2 Σελίδα 2/6 CAS: difenacoum 0,005% EINECS: T+ R28, T R48/25, N R50/ Acute Tox. 2, H300; STOT RE 1, H372; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 CAS: denatonium benzoate 0,001% EINECS: Xn R20/22, Xi R38-41, R52/ Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 - Επιπρόσθετες πληροφορίες: για τη διατύπωση των αναφερόμενων φράσεων κινδύνου ανατρέξτε στην παράγραφο Μέτρα πρώτων βοηθειών - Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών - Γενικές πληροφορίες: Ειδοποιείστε άμεσα γιατρό. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα. - Μετά από αναπνοή: Αναπνεύστε καθαρό αέρα, συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση επιπλοκών. - Μετά από επαφή με το δέρμα: Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα. - Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια κρατώντας τα ανοικτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. - Μετά από κατάποση: Δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. - Πληροφορίες για τον θεράποντα: Σοβαρή δηλητηρίαση σε περίπτωση κατάποσης, αναστολή της βιταμίνης Κ, δερματικές και βλεννοειδείς αιμορραγίες. Η συμπτωματολογία άλλων συστημάτων ή οργάνων είναι κυρίως αιμορραγική. - Κυριότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξεία και χρόνια: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση. - Ένδειξη άμεσης ιατρικής φροντίδας και απαραίτητης ειδικής θεραπείας: Χορηγήστε Βιταμίνη Κ. 5. Μέτρα πυρόσβεσης - Μέσα πυρόσβεσης - Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα, σκόνη ή ψεκασμός με νερό. Καταπολεμήστε τις μεγάλες πυρκαγιές με ψεκασμό με νερό ή αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα. - Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση. - Συμβουλή για τους πυροσβέστες - Προστατευτικός εξοπλισμός: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα. 6. Μέτρα αντιμετώπισης τυχαίας έκλυσης - Ατομικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες επείγοντος: Δεν απαιτούνται. - Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Εμποδίστε την εισαγωγή σε υπονόμους / επιφανειακά και εδαφικά ύδατα. - Μέθοδοι και υλικά για καθαρισμό/συγκέντρωση: Συγκέντρωση μηχανικά. - Αναφορά σε άλλες ενότητες Δεν απελευθερώνονται επιβλαβή συστατικά. Αναφερθείτε στην Ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό. Αναφερθείτε στην Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Αναφερθείτε στην Ενότητα 13 για πληροφορίες σχετικές με την απόρριψη. 7. Χειρισμός και αποθήκευση - Χειρισμός: - Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα. - Πληροφορίες για την προστασία σε φωτιά και έκρηξη: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα. - Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ακαταλληλοτήτων - Αποθήκευση: - Απαιτήσεις για αποθήκες και δοχεία: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. - Πληροφορίες για την αποθήκευση σε ένα κοινό αποθηκευτικό χώρο: Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα. - Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης: Προστατέψτε από τον παγετό. Να αποθηκεύεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Ειδικές τελικές χρήσεις: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση.

3 Σελίδα 3/6 8. Έλεγχοι έκθεσης / ατομική προστασία - Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τεχνικών εγκαταστάσεων: Δεν υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία, αναφερθείτε στην ενότητα 7. - Παράμετροι ελέγχου - Συστατικά με τιμές ορίων που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας: Το προϊόν δεν περιέχει κάποια σχετική ποσότητα υλικών με οριακές τιμές που θα έπρεπε να παρακολουθείται στο χώρο εργασίας. - Επιπρόσθετες πληροφορίες: Οι κατάλογοι που ήταν σε ισχύ κατά την ετοιμασία, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση. - Έλεγχοι έκθεσης - Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: - Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Κρατείστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. - Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται. - Προστασία χεριών: Το υλικό των γαντιών πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό στο προϊόν/ουσία/σκεύασμα. Λόγω απουσίας δοκιμών δεν μπορεί να δοθεί σύσταση για το υλικό των γαντιών για το προϊόν/σκεύασμα/μίγμα χημικών ουσιών. Η επιλογή του υλικού των γαντιών πρέπει να λάβει υπόψη τους χρόνους εισχώρησης, τους βαθμούς διάχυσης και την υποβάθμιση. - Υλικό των γαντιών Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά επίσης και από άλλα σημεία ποιότητας και διαφέρει από παρασκευαστή σε παρασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι σκεύασμα διαφόρων ουσιών, η αντοχή του υλικού των γαντιών δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και πρέπει να ελέγχεται πριν την εφαρμογή. - Χρόνος εισχώρησης του υλικού των γαντιών Ο ακριβής χρόνος διάσπασης πρέπει να υπολογιστεί από τον παρασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και πρέπει να παρακολουθείται. - Προστασία οφθαλμών: Δεν απαιτείται. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες - Πληροφορίες σε βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες - Γενικές πληροφορίες - Εμφάνιση: Κατάσταση: Χρώμα: - Οσμή: - Οσμή εισόδου: Στερεή Κόκκινο Χαρακτηριστική Δεν καθορίζεται. - Τιμή ph: - Αλλαγή κατάστασης Σημείο τήξεως/διακύμανση τήξεως: Σημείο ζέσεως/διακύμανση ζέσεως: - Σημείο ανάφλεξης: - Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): - Θερμοκρασία ανάφλεξης: Θερμοκρασία αποδόμησης: - Αυτανάφλεξη: Το προϊόν δεν αυταναφλέγεται. - Κίνδυνος έκρηξης: Το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης. - Όρια έκρηξης: Κατώτερο: Ανώτερο: - Πίεση ατμών: - Πυκνότητα: - Σχετική πυκνότητα: - Πυκνότητα ατμών: - Ρυθμός εξάτμισης:

4 Σελίδα 4/6 - Διαλυτότητα σε / Αναμιξιμότητα με νερό: Αδιάλυτο. - Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό): - Ιξώδες: Δυναμικό: Κινηματικό: - Περιεχόμενοι διαλύτες: Οργανικοί διαλύτες: 0,0 % Περιεχόμενα στερεά: 100,0 % - Λοιπές πληροφορίες 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα - Αντιδραστικότητα - Χημική σταθερότητα - Θερμική αποδόμηση / συνθήκες προς αποφυγή: Δεν αποδομείται εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. - Πιθανότητα για επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις. - Συνθήκες προς αποφυγή: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση. - Ακατάλληλα υλικά: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση. - Επικίνδυνα προϊόντα αποδόμησης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποδόμησης. 11. Τοξικολογικές πληροφορίες - Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις - Οξεία τοξικότητα: - Τιμές LD/LC50 σχετιζόμενες με την ταξινόμηση: difenacoum Από στόματος Από δέρματος LD50 LD50 1,8 mg/kg (επίμυς) αρσενικός επίμυς 2 mg/kg (κουνέλι) 1000 mg/kg (κουνέλι) denatonium benzoate Από στόματος LD50 Από δέρματος LD50 Από αναπνοή LC50/4h 749 mg/kg (επίμυς) >2000 mg/kg (επίμυς) 0,2 mg/l (επίμυς) - Επίδραση αρχικού ερεθισμού: - στο δέρμα: Δεν έχει ερεθιστική επίδραση. - στον οφθαλμό: Δεν έχει ερεθιστική επίδραση. - Ευαισθητοποίηση: Δεν είναι γνωστές επιδράσεις ευαισθητοποίησης. - Επιπρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες: Το προϊόν δεν υπόκειται σε ταξινόμηση σύμφωνα με την υπολογιστική μέθοδο της τελευταίας έκδοσης του Γενικές οδηγίες Ταξινόμησης για σκευάσματα της ΕΕ. Το προϊόν όταν χρησιμοποιείται και χειρίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές δεν παρουσιάζει κάποιες επιβλαβείς επιδράσεις, σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία και τις διαθέσιμες πληροφορίες. 12. Οικολογικές πληροφορίες - Τοξικότητα - Υδάτινη τοξικότητα: difenacoum LC50/96h 0,10 mg/l (πέστροφα) - Εμμονή και αποδόμηση: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση. - Συμπεριφορά σε περιβαλλοντικά συστήματα: - Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση. - Κινητικότητα στο έδαφος: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση.

5 Σελίδα 5/6 - Οικοτοξικές επιδράσεις: - Λοιπές πληροφορίες: difenacoum Από στόματος LD50 >50 mg/kg (κοτόπουλο) - Επιπρόσθετες οικολογικές πληροφορίες: - Γενικές σημειώσεις: Υδατικός κίνδυνος τάξης 1 (Γερμανικός κανονισμός) (Ατομική αξιολόγηση): ελαφρά επικίνδυνο για το νερό. Μην επιτρέπετε αδιάλυτο προϊόν ή μεγάλες ποσότητες από αυτό να εισέλθουν σε εδαφικά ύδατα, υδάτινους αγωγούς ή αποχετευτικό σύστημα. - Αποτελέσματα αξιολόγησης ΡΒΤ και vpvb - PBT: - vpvb: - Λοιπές δυσμενείς επιδράσεις: Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση. 13. Δεδομένα απόρριψης / καταστροφής - Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων - Σύσταση Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα οικιακής χρήσης. Μην επιτρέπετε να εισέλθει το προϊόν στο αποχετευτικό σύστημα. - Ακαθάριστες συσκευασίες: - Σύσταση: Η απόρριψη πρέπει να ακολουθεί τους επίσημους κανονισμούς. 14. Πληροφορίες μεταφοράς - Επίγεια μεταφορά ADR/RID (διασυνοριακή) - ADR/RID κλάση: - - Θαλάσσια μεταφορά IMDG: - IMDG κλάση: - - Αεροπορική μεταφορά ICAO-TI και IATA-DGR: - ICAO/IATA κλάση: - - UN «Κανονισμός μοντέλου»: - - Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη: - Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC: 15. Ρυθμιστικές πληροφορίες - Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. 16. Λοιπές πληροφορίες Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στην παρούσα γνώση. Εντούτοις, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε προϊόντος και δεν καθιστά οποιαδήποτε σχέση με νομική ισχύ. - Σχετικές φράσεις Η300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Η330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Η372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Η400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Η410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Η412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. R28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. R38 Ερεθίζει το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R48/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσης. R50/53 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R52/53 Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

6 Σελίδα 6/6 - Συντμήσεις και ακρώνυμα: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the International Air Transport Association (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the International Civil Aviation Organization (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent - Πηγές /45/EC Directive, 2006/8/EC Directive and following amendments 2. 67/548/EEC Directive and following amendments 3. 91/155/EEC Directive and following amendments 4. The Merck Index Ed The E-Pesticide Manual 2.1 Version (2001) 6. Regulation (EC) No. 1907/2006 and following amendments - * Αλλαγές σε στοιχεία σε σύγκριση με προηγούμενη έκδοση.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 701979 100003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Fagron Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

Fagron Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Δηλώσεις επί του προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 171820 Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Απολυμαντικό μέσο νερού Παραγωγός/προμηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A0536 Aριθµός CAS: 7761-88-8 Αριθµός ΕC: 231-853-9 Αριθµός ευρετηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A1600 Aριθµός CAS: 67-64-1 Αριθµός ΕC: 200-662-2 Αριθµός ευρετηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον Σελίδα: 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: BORDEAUX MIXTURE 20 WP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 CONSENTO 450SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν CONSENTO 450SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 06006573 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα