1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04."

Transcript

1 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο. Υξήζε ηνπ πιηθνύ / ηεο ζύλζεζεο Λάδη δηαξξνήο. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Παξαγσγόο / πξνκεζεπηήο: MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL XC Wolvega The Netherlands Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Παξνρή πιεξνθνξηώλ: QHSE Department. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο: Tel: +31 (0) (08.00 / 17.00) *2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο. Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 GHSO2 θιόγα. Εύθι. Αεξνι. 1 Η222 Εμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. Τδαη. Πεξ. Υξνλ. Σνμ. 3 Η412 Επηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. -. Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 67/548/ΔΟΚ ή νδεγία/1999/45/δκ F+; Εμαηξεηηθά εύθιεθην R12: Εμαηξεηηθά εύθιεθην R521/ : Επηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο Επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Η παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Η εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε Ιδηαίηεξεο ελδείμεηο θηλδύλνπ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ: Σν πξντόλ ππόθεηηαη ζε ππνρξέσζε ραξαθηεξηζκνύ βάζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκώλ ηνπ «Γεληθνύ Καλνληζκνύ ηαμηλόκεζεο πλζέζεσλ ηεο ΕΕ» ζηελ ηειεπηαία ηνπ έθδνζε. ε επαλεηιεκκέλε ή δηαξθή επαθή κε ην δέξκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί δεξκαηίηηδα (εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο) ιόγσ ηεο απνιηπαληηθήο δξάζεο ηνπ δηαιπηηθνύ κέζνπ. Πξνζνρή! Δνρείν ππό πίεζε. Ναξθσηηθή δξάζε.. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο: H ηαμηλόκεζε είλαη αληίζηνηρε κε ηνπο επίθαηξνπο θαηαιόγνπο ηεο ΕΚ, έρεη όκσο επεθηαζεί βάζεη ππνδείμεσλ εηδηθώλ ζπγγξακκάησλ θαη δειώζεσλ εηαηξηώλ ηνηρεία επηζήκαλζεο. Δηδηθόο θαζνξηζκόο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΟΚ: Σν πξντόλ έρεη εθηηκεζεί θαη θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΕΚ/GefStoffV. Υαξαθηεξηζηηθό γξάκκα θαη θαζνξηζκόο θηλδύλνπ ηνπ πξντόληνο: F + Εμαηξεηηθά εύθιεθην. Φξάζεηο - R: 12 Εμαηξεηηθά εύθιεθην 52/53 Επηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 66 Η παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν 67 Η εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. (ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 2)

2 2 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο (ζπλέρεηα από ηε ζειίδα 1). Φξάζεηο - S: 2 Μαθξηά από παηδηά. 16 Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα. 23 Μελ εηζπλέεηε εθλέθσκα.. 26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 29/56 Μελ αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε. Σν πιηθό απηό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ελαπνηεζνύλ ζε δεκόζην ρώξν ζπιινγήο επηθίλδπλσλ ή εηδηθώλ απνβιήησλ. 46 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. 51 Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν.. Δηδηθόο θαζνξηζκόο νξηζκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ: Δνρείν ππό πίεζε. Να πξνθπιάζζεηαη από ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ θαη λα κελ εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ 50 C. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηελ ρξήζε. Μελ ςεθάδεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θιόγαο ή ππξαθησκέλνπ ζώκαηνο.. Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 75/324/ΔΟΚ: Εμαηξεηηθά εύθιεθην. Άιινη θίλδπλνη. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αααβ:. ΑΒΣ: Με ρξεζηκνπνηήζηκν.. AΑαΒΣ: Με ρξεζηκνπνηήζηκν. *3. ύλζεζε / πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά. Υεκηθόο ραξαθηεξηζκόο: Μείγκαηα. Πεξηγξαθή: Μείγκα απνηεινύκελν από ηα αθνινύζσο αλαθεξόκελα ζηνηρεία κε αθίλδπλεο αλaκείμεηο.. Δπηθίλδπλεο νπζίεο πεξηερνκέλνπ: CAS: Νάθζα (πεηξειαίνπ), βαξηά θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν 25-50% EINECS: Xn R65 R66 Σνμ.δηα ηεο αλαξξόθ. 1, Η304 CAS: EINECS: Πεληάλην Xn R35 F+ R12 12,5-20% CAS: EINECS: CAS: EINECS: N R51/53 R66-67 Επθι. Τγξό 2, Η225 Σνμ.δηα ηεο αλαξξόθ. 1, Η304 Τδάη.Πεξ. Υξνλ. Σνμ. 2, Η411 STOT SE 3, H336 Πξνπάλην πγξνπνηεκέλν F+ R12 Επθι. Τγξό 1, Η220 Πεπηεζκέλν Αέξην, Η280 Βνπηάλην F+ R12 Επθι. Τγξό 1, Η220 Πεπηεζκέλν Αέξην, Η % 5--10% CAS: ηζνβνπηάλην 5--10% EINECS: F+ R12 Επθι. Τγξό 1, Η220 Πεπηεζκέλν Αέξην, Η280. πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο: Γηα ηελ εμήγεζε ησλ αλαθεξόκελσλ ππνδείμεσλ θηλδύλνπ ζα πξέπεη λα αλαηξέμεηε ζην Κεθάιαην 16. (ζπλέρεηα ζηελ ζειίδα 3)

3 3 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο Ολνκαζία ηνπ πξντόληνο ζην εκπόξην: GS speed PENATRATING OIL *4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ. κεηά από εηζπλνή: Απαξαίηεηνο ν θαζαξόο/αέξαο, ζε πεξίπησζε ελνριήζεσλ θαιέζηε γηαηξό.. κεηά από επαθή κε ην δέξκα: Γεληθά ην πξντόλ δελ εξεζίδεη ην δέξκα.. κεηά από επαθή κε ηα κάηηα: Να πιύλεηε ηα κάηηα θάησ από ηξερνύκελν λεξό αξθεηή ώξα κε αλνηρηά ηα βιέθαξα.. Μεηά από θαηάπνζε: Απαηηείηαη πόζεο αξθεηήο πνζόηεηαο λεξνύ θαη παξακνλή ζην θαζαξό αέξα. Καιέζηε θαηεπζείαλ γηαηξό.. Τπνδείμεηο γηα ην γηαηξό:. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. *5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο. Ππξνζβεζηηθά κέζα. Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα. CO2, ππξνζβεζηηθή ζθόλε ή εθηίλαμε λεξνύ πςειήο πίεζεο. Καηαπνιέκεζε ππξθαγηάο κεγάισλ δηαζηάζεσλ κε εθηίλαμε λεξνύ πςειήο πίεζεο ή κε αθξό αλζεθηηθό ζην νηλόπλεπκα.. Ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ γηα ιόγνπο αζθαιείαο είλαη αθαηάιιεια: λεξό κε πιήξε εθηίλαμε. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο. Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο: Δελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα. *6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαηεο αλάγθεο Φξνληίζηε γηα επαξθή αεξηζκό. Μαθξηά από πεγέο αλαθιέμεσο.. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: Μελ ην αδεηάδεηε ζηελ απνρέηεπζε ή ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε δηνρέηεπζεο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή ζηελ απνρέηεπζε εηδνπνηήζηε ηηο αξκόδηεο Αξρέο. Μελ ην αδεηάδεηε ζηελ απνρέηεπζε θαη επηθάλεηεο πδάησλ. Δελ πξέπεη λα δηεηζδύζεη ζηα ππόγεηα λεξά.. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: θξνληίζηε γηα επαξθεί αεξηζκό.. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζίγνπξν ρεηξηζκό βιέπε θεθάιαην 7. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό βιέπε θεθάιαην 8. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελαπνζέηεζε βιέπε θεθάιαην 13. *7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε. Υεηξηζκόο. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Δελ απαηηείηαη λα ιάβεηε ηδηαίηεξα κέηξα.. Φξνληίζηε γηα ηνλ θαιό εμαεξηζκό / απνξξόθεζε ηνπ αέξα ζην ηόπν εξγαζίαο. Πξνζνρή ζην ρεηξηζκό θαη ζην άλνηγκα ησλ δνρείσλ.. Οδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππξθαγηάο θαη έθξεμεο: Μελ ςεθάδεηε ην πξντόλ πάλσ από θσηηά ή ππξσκέλα αληηθείκελα. Μαθξηά από πεγέο αλαθιέμεσο. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα. Να παίξλεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεσλ. Πεξηέθηεο ππό πίεζε. Να πξνζηαηεύεηαη από ηνλ ήιην θαη από ηηο ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 50 C (π.ρ. από Ηιεθηξηθνύο ιακπηήξεο). Αθόκε θαη κεηά από ηελ ρξήζε κελ ηνλ αλνίγεηε βίαηα νύηε λα ηνλ θαίηε.. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ. Δλαπνζήθεπζε: (ζπλέρεηα ζηελ ζειίδα 4)

4 4 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Αμηώζεηο σο πξνο ηα πεξηβιήκαηα θαη ηελ απνζήθεπζε: Απνζεθεύεηαη ζε έλα δξνζεξό ρώξν. Να πξνζέρεηε ηα λνκηθά δηαηάγκαηα γηα ηελ απνζήθεπζε πεξηβιεκάησλ πεπηεζκέλσλ αεξίσλ.. Τπνδείμεηο ζπλαπνζήθεπζεο: δελ απαηηείηαη. Τπνδείμεηο δειώζεηο γηα ηνπο όξνπο ελαπνζήθεπζεο: Να δηαηεξείηαη ζε θαιά θιεηζκέλν δνρείν. Να πξνζηαηεύεηαη από ηελ δέζηε θαη ηελ άκεζε επίδξαζε ηνπ ειίνπ.. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. (συνζχεια από την σελίδα 3) *8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο / αηνκηθή πξνζηαζία. πκπιεξσκαηηθέο ππoδείμεηο γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ: (ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 4) Κακία άιιε ζύζηαζε, βιέπε θεθάιαην 7.. Παξάκεηξνη ειέγρνπ. πζηαηηθά ζηνηρεία κε νξνζεηηθέο ηηκέο αθνξνύζεο ηνλ ηόπν εξγαζίαο θαη πνπ νθείινπλ λα επηηεξνύληαη πεληάλην TWA( ) Μηθξόηεξν ρξνληθό όξην:2950mg/m 3, 1000ppm Μεγαιύηεξν ρξνληθό όξην: 2950mg/m 3, 1000ppm πξνπάλην πγξνπνηεκέλν TWA( ) 1800mg/m 3, 1000ppm βνπηάλην TWA( ) 2350mg/m 3, 1000ppm. πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο: αλ βάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηζρύνληεο θαηάινγνη παξαζθεπάζκαηνο.. Έιεγρνη έθζεζεο. Αηνκηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο. Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο: Να πιέλεηε ηα ρέξηα πξν ηνπ δηαιείκκαηνο θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Να κελ αλαπλέεηε αέξηα/αηκνύο/εθλεθώκαηα.. Πξνζηαζία γηα ηελ αλαπλνή: Δελ είλαη απαξαίηεην.. Πξνζηαζία γηα ηα ρέξηα: Δελ είλαη απαξαίηεην.. Τιηθό γαληηώλ: Δελ είλαη απαξαίηεην.. Υξόλνο δηείζδπζεο ηνπ πιηθνύ γαληηώλ: Δελ είλαη απαξαίηεην.. Πξνζηαζία γηα ηα κάηηα: Δελ είλαη απαξαίηεην *9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο. Γεληθέο πιεξνθνξίεο. Όςε: Μνξθή: λέθσκα Υξώκα: ζύκθσλα κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξντόληνο. Οζκή: ραξαθηεξηζηηθή. Όξην νζκήο: Με θαζνξηζκέλν.. Σηκή ph: Με θαζνξηζκέλε Μεηαβνιή ηεο ύιεο: εκείν ηήμεσο / όξηα ξεπζηνπνίεζεο: Δελ είλαη πξνζδηνξηζκέλν εκείν δέζεσο / όξηα δέζεσο: Με ρξεζηκνπνηήζηκν επεηδή είλαη εθλέθσκα. εκείν αλαθιέμεσο: <0 C (<32 F) Με ρξεζηκνπνηήζηκν επεηδή είλαη εθλέθσκα Θεξκνθξαζία αλαθιέμεσο: 240 C (<464 F). Θεξκνθξαζία απνζπλζέζεσο: Με θαζνξηζκέλν. Κίλδπλνο απηναλαθιέμεσο: Σν πξντόλ δελ απηναλαθιέγεηαη.. Κίλδπλνο εθξήμεσο: Δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο εθξήμεσο ηνπ πξντόληνο όκσο είλαη δπλαηόλ λα ζρεκαηηζηνύλ επηθίλδπλα εθξεθηηθά κείγκαηα αηκνύ/ αέξα. (ζπλέρεηα ζηελ ζειίδα 5)

5 5 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο (ζπλέρεηα από ηελ ζειίδα 4). Όξηα θηλδύλνπ εθξήμεσο: Καηώηεξα: 0,6 % όγθνπ Αλώηεξα: 8,0 % όγθνπ -. Πίεζε αηκνύ ζε 20 C (68 F): 3500 hpa (2625mm Hg). Ππθλόηεηα ζε 20 C (68 F): 0,711γξ./εθ 3 ( 5,933lbs/gal). ρεηηθή ππθλόηεηα Με θαζνξηζκέλν.. Ππθλόηεηα αηκώλ Με θαζνξηζκέλν.. Σαρύηεηα αηκνπνίεζεο Με ρξεζηκνπνηήζηκν. -. Γηαιπηόηεηα ζε /αλακείμηκν κε λεξό : δελ αλακεηγλύεηαη ή αλακεηγλύεηαη ιίγν -. πληειεζηήο δηαλνκήο (n-octanol/h2o): Με θαζνξηζκέλν.. Ιδηόηεηεο Ιμώδεο: δπλακηθή: Με θαζνξηζκέλν. θηλεκαηηθή: Με θαζνξηζκέλν. -. Πεξηεθηηθόηεηα ζε δηαιπηηθό: νξγαληθέο νπζίεο 70,0%. EU-VOC: 497,7 gr/ltr. EU-VOC in %: 70,0%. Άιιεο πιεξνθνξίεο: δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο *10. ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα. Γξαζηηθόηεηα. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα. Θεξκηθή απνζύλζεζε / Όξνη πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη: Δελ απνζπληίζεηαη αλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γίλεηαη θαλνληθά.. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: Δελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.. Με ζπκβαηηθά πιηθά: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο: Δελ είλαη γλσζηά επηθίλδπλα πξντόληα απνζπλζέζεσο. *11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο. Κίλδπλνο άκεζεο ηνμηθόηεηαο. εκαληηθέο ηηκέο θαηάηαμεο LD/LC λάθζα (πεηξειαίνπ), βαξηά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν Από ην ζηόκα Από ην δέξκα πεληάλην Από ην ζηόκα Από ην δέξκα LD50 LD50 LC50 / 4ώξεο LD50 LD50 >15000 mg/θηιά (πνληίθηα) >3000 mg/θηιά (θνπλέιηα) >2,8 mg/m 3 (πνληίθηα) >16000 mg/θηιά (πνληίθηα) >2500 mg/θηιά (πνληίθηα) >5000 mg/θηιά (θνπλέιηα) >100 mg/m 3 (πνληίθηα) LC50 / 4ώξεο βουτάνιο LC50 / 4ώξεο. Αξρηθή εξεζηζηηθή ελέξγεηα:. ζην δέξκα : Δελ πξνθαιεί εξεζηζκό.. ζην κάηη: Δελ πξνθαιεί εξεζηζκό.. Δπαηζζεηνπνίεζε: Δελ είλαη γλσζηή θακία επαηζζεηνπνίεζε. 658 mg/m 3 (πνληίθηα) (ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 6)

6 6 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο *12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο (ζπλέρεηα από ηελ ζειίδα 5). Σνμηθόηεηα. Τδαηηθή ηνμηθόηεηα λάθζα (πεηξειαίνπ), βαξηά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν LC50/ 96 ώξεο >100 mg/ltr (amphipod) >100 mg/ltr (fisch) πεληάλην LC50/ 48 ώξεο 9,7mg/ltr (daphnia magna). Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.. πκπεξηθνξά ζηνπο ρώξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο :. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.. Βηνηαμηθέο επηπηώζεηο:. Παξαηήξεζε: Δειεηεξηώδεο γηα ηα ςάξηα.. Πεξαηηέξσ νηθνινγηθέο ελδείμεηο :. Γεληθέο νδεγίεο: Επηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ Κιάζε 1 (Δηθή καο εθηίκεζε): ειαθξώο επηθίλδπλν Δελ επηηξέπεηαη λα δηεηζδύεη ζηα ππόγεηα λεξά, λα αδεηάδεηε ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή ζηελ απνρέηεπζε κε αξαησκέλν ή ζρεηηθά ζε κεγάιεο πνζόηεηεο. Bιαβεξό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αααβ. ΑΒΣ: Με ρξεζηκνπνηεκέλν. αααβ: Με ρξεζηκνπνηεκέλν. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο: Δελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. *13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ. ύζηαζε: Δελ επηηξέπεηαη λα ελαπνηεζεί καδί κε ηα θνηλά απνξξίκκαηα. Μελ ην αδεηάδεηε ζηελ απνρέηεπζε.. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ * δηαιύηεο Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία. Αθάζαξηεο ζπζθεπαζίεο:. ύζηαζε: Η ελαπόζεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο επίζεκεο νδεγίεο. *14. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε. Μεηαθνξά επί εδάθνπο ADR/RID:. ADR/RID, ηάμε: 2 5F Αέξηα. Αξηζκόο Kemler: -. Αξηζκόο UN: Οκάδα ζπζθεπαζίαο: -. Γειηίν θηλδύλνπ: 2,1. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο OHE: 1950 ΑΕΡΟΛΤΜΑ (ΑΕΡΟΖΟΛ). Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (LQ): LQ2. Οκάδα κεηαθνξάο: 2. Κσδηθνί πεξηνξηζκνύ ζήξαγγαο: D (ζπλέρεηα ζηελ ζειίδα 7)

7 7 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Μεηαθνξά κε πινίν ζηε ζάιαζζα IMDG: (ζπλέρεηα από ηελ ζειίδα 6). IMDG, θιάζε: 2,1. Αξηζκόο - UN: Label: 2,1. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: -. Αξηζκόο - EMS: F-D, S-U. Marine pollutant: Όρη. Αθξηβήο ηερληθή νλνκαζία: AEROSOLS Δλαέξηα κεηαθνξά ICAO-TI θαη IATA-DGR:. ICAO/IATA- θιάζε: 2,1. Αξηζκόο UN/IN: Label: 2,1. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: -. Αθξηβήο ηερληθή νλνκαζία: AEROSOLS, flammable UN Model Regulation : UN 1950, ΑΕΡΟΛΤΜΑ (ΑΕΡΟΖΟΛ), 2,1. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε: Πξνζνρή Αέξηα. Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC: Με ρξεζηκνπνηήζηκν *15. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα. Δηδηθόο θαζνξηζκόο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΟΚ: Σν πξντόλ έρεη εθηηκεζεί θαη θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο EK/GefStoffV.. Υαξαθηεξηζηηθό γξάκκα θαη θαζνξηζκόο θηλδύλνπ ηνπ πξντόληνο: F+ Εμαηξεηηθά εύθιεθην. Φξάζεηο R: 12 Εμαηξεηηθά εύθιεθην. 51/53 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 66 Η παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 67 Η εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε.. Φξάζεηο S: 2 Μαθξηά από παηδηά 16 Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα. 23 Μελ εηζπλέεηε εθλέθσκα. 26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 29/56 Μελ αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε. Σν πιηθό απηό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ελαπνηεζνύλ ζε δεκόζην ρώξν ζπιινγήο επηθίλδπλσλ ή εηδηθώλ απνβιήησλ. 46 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. 51 Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν.. Δηδηθόο θαζνξηζκόο νξηζκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ: Δνρείν ππό πίεζε. Να πξνθπιάζζεηαη από ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ θαη λα κελ εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ 50 C. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε. Με ςεθάδεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε θιόγαο ή ππξαθησκέλνπ ζώκαηνο.. Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 75/324/ΔΟΚ: Εμαηξεηηθά εύθιεθην.. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: Η αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. (ζπλέρεηα ζηελ ζειίδα 8)

8 8 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο Ολνκαζία ηνπ πξντόληνο ζην εκπόξην: GS speed PENETRETING OIL *16. Άιιεο πιεξνθνξίεο (ζπλέρεηα από ηε ζειίδα 7) Απηέο νη δειώζεηο βαζίδνληαη ζην ζεκεξηλό επίπεδν γλώζεσλ καο, δελ απνηεινύλ εγγύεζε γηα ηηο ηδηόηεηεο ησλ πξντόλησλ νύηε αηηηνινγνύλ λνκηθέο ζπλέπεηεο.. ρεηηθέο ζεηξέο: Η220 Εμαηξεηηθά εύθιεθην αέξην. Η225 Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα. Η280 Πεξηέρεη αέξην ππό πίεζε, εάλ ζεξκαλζεί, κπνξεί λα εθξαγεί. Η304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. Η336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. Η411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο R12 Εμαηξεηηθά εύθιεθην R51/53 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ R65 Επηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R66 Η παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα ηνπ δέξκαηνο ή ζθάζηκν. R67 Η εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε.. Γειηίν ζηνηρείσλ, εθδίδσλ ηκήκα: QHSE Department. Γηα πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε. Mrs D. Kleistra Mrs. A. van der Veen. πληκήζεηο θαη αξθηηθόιεμα ADR: Accord europen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Rglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent.. *Σξνπνπνηεκέλα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα