Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ"

Transcript

1 Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ

2 1. Γιαηί και επυηημαηολόγια ζηη ΧΑΠ; 2. Δξσηεκαηνιόγηα δηαινγήο (screening) 3. Δξσηεκαηνιόγηα παξαθνινύζεζεο

3 GOLD report 2010 Ι ΙΙ ΙΙΙ IV Ήπια Μέηπια Σοβαπή Πολύ ζοβαπή FEV 1 /FVC<70% FEV 1 80% FEV 1 /FVC<70% 50 FEV 1 <80% FEV 1 /FVC<70% 30 FEV 1 <50% FEV 1 /FVC<70% FEV 1 <30% ή FEV 1 <50% + ΧΑΑ (ή ΧΠΚ) Αποθςγή παπαγόνηυν κινδύνος, ανηιγπιπικόρ εμβ. Βπογσοδιαζηαληικά βπασείαρ δπάζηρ καη' επίκληζη LTOT: μακποφπόνια οξτγονοθεπαπεία FEV 1 μεσά βπογφοδιαςσολή ΚΑΙ Βπογσοδιαζηαληικά μακπάρ δπάζηρ Αποκαηάζηαζη (Rehabilitation) ΚΑΙ Διζπν. κοπηικοζηεποειδή (ζςσνέρ παποξύνζειρ) ΚΑΙ LTOT LVRS

4 Μακπάρ δπάςηρ βπογφοδιαςσαλσικό FEV 1 /FVC: 52,1% FEV 1 : 62%

5 Αζζελήο 62 εηώλ, 170 cm, 73 kg, FEV 1 : 48% pred., δηέθνςε ην θάπληζκα πξν 2 εηώλ, ρσξίο ζπλνδά λνζήκαηα, πεξπαηά θαζεκεξηλά γηα 1 ώξα ΣΤΑΓΙΟ ΙΙΙ καηά GOLD Αζζελήο 67 εηώλ, 162 cm, 115 kg, FEV 1 : 54% pred., ελεξγόο θαπληζηήο, κε ππλναπλντθό ζύλδξνκν (ππό CPAP), κεηαβνιηθό ζύλδξνκν θαη δύν λνζειείεο ην ηειεπηαίν έηνο ιόγσ παξόμπλζεο ΣΤΑΓΙΟ ΙΙ καηά GOLD

6 Jones PW. Thorax 2001;56:880 7

7 Ο πςθμόρ έκπηυζηρ ηνπ FEV 1 θαη ηεο VO 2 max είρε θησρή ζπζρέηηζε κε ηα εξσηεκαηνιόγηα πνηόηεηαο δσήο Respir Med 2007;101: Η πηζαλόηεηα επανειζαγυγήρ ζην λνζνθνκείν ιόγσ παξόμπλζεο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα δσήο (SGRQ) θαζώο θαη από ην βαζκό άγρνπο Eur Respir J 2005; 26:

8 Κίνδςνορ: ζηάδιο καηά GOLD (C) (Α) (D) (Β) Κίνδςνορ: απιθμόρ παποξύνζευν mmrc:0-1 mmrc 2 CAT<10 CAT 10 Σςμπηώμαηα

9 Σηάδιο Πεπιγπαθή 0 Χσξίο δύζπλνηα παξά κόλν θαηά ηελ ένηονη άζκηζη 1 Ο αζζελήο εκθαλίδεη δύζπλνηα θαηά ηελ επηηάρπλζε ζε επίπεδν έδαθνο ή θαηά ηε βάδηζε ζε ανηθόπα 2 Ο αζζελήο αλαγθάδεηαη λα βαδίδεη πην αξγά από ζςνομηλίκοςρ ηνπ ζε επίπεδν έδαθνο ή αλαγθάδεηαη λα ζηακαηάεη θαηά ηε βάδηζε κε ην δηθό ηνπ ξπζκό ζε επίπεδν έδαθνο 3 Ο αζζελήο αλαγθάδεηαη λα ζηακαηάεη θάζε 100 μέηπα ή κεηά από ιίγα ιεπηά όηαλ βαδίδεη ζε επίπεδν έδαθνο 4 Ο αζζελήο δεν μποπεί να βγει από ηο ζπίηι θαη δελ κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί (π.ρ. λα ληπζεί) ιόγσ δύζπλνηαο

10

11 ην βαζκό ππεξδηάηαζεο (IC/TLC) ηε ζπλύπαξμε θαξδηαθήο λόζνπ ή πλεπκνληθήο ππέξηαζεο ηελ παξνπζία αλαηκίαο ην βαζκό δηαηαξαρήο ηεο αληαιιαγήο ησλ αεξίσλ Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο παίδνπλ ππογνυζηικό πόλο Casanova et al. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:591-7 Mannino DM et al. Eur Respir J 2008; 32: Cote C et al. Eur Respir J 2007;29: Chaouat A et al. Am J Respir Crit Care Med 2005;172 : Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med 1980;93:391 8.

12 Domingo-Salvany A et al. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:680 5

13 173 αζζελείο, 5-8 έηε Αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε επηηαρπλζηόκεηξν Οη αζζελείο κε απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα είραλ κεησκέλν θίλδπλν λνζειείαο θαη θαιύηεξε επηβίσζε Garcia-Rio F et al. Chest 2012 Epub ahead of print

14 Μειέηε ζε 1,5 εθ. αζθαιηζκέλνπο ζε δηάζηεκα 1 έηνπο Νενδηαγλσζζέληεο κε ΧΑΠ: άηνκα Μόλιρ ηο 32% είραλ ππνβιεζεί ζε ζπηξνκέηξεζε ζην δηάζηεκα 2 ρξόληα πξηλ έσο 6 κήλεο κεηά ηε δηάγλσζε Han MK et al. Chest 2007; 132:403 9

15 Εκπαιδετμένοι νοςηλετσέρ Στνήθηρ υπονσίδα (GP) Australia Σπιπομεσπήςειρ 531/904 (59%) 87/1130 (8%) < p Αποδεκσέρ και επαναλήχιμερ ςπιπομεσπήςειρ 76% 44% < είραλ FEV 1 /FVC < 70% Καζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε θαη ζηηο δύν νκάδεο Μόιηο 8% (8/133) είρε λέα δηάγλσζε ΧΑΠ 3 κήλεο κεηά ηε ζπηξνκέηξεζε Walters JA et al Thorax 2008; 63:

16 1. Ο βαζκόο δύζπλνηαο, ε πνηόηεηα δσήο θαη ε θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδνληαη κε ηελ ππόγνυζη ησλ αζζελώλ κε ΧΑΠ 2. Η θιηκάθσζε θαη ε απνθιηκάθσζε ηεο αγσγήο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ςπότη και ηα ζςμπηώμαηα 3. Η ππώιμη ανίσνεςζη ηεο λόζνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε επυηημαηολόγια διαλογήρ (screening)

17 1. Γηαηί θαη εξσηεκαηνιόγηα ζηε ΧΑΠ; 2. Δπυηημαηολόγια διαλογήρ (screening) 3. Δξσηεκαηνιόγηα παξαθνινύζεζεο

18 Πιζηοποιημένα επυηημαηολόγια: ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ ιεπηνκεξνύο ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ κε ηελ evidence-based medicine In fact, the content, structure and scoring system of these questionnaires have been the result of sophisticated development processes using a rigorous methodology Jones PW et al. Respir Med 1991;85:25-31

19 Δπηινγή ηνπ δείγμαηορ πιεζπζκνύ (γεληθόο, κόλν θαπληζηέο, θαπληζηέο ΚΑΙ >40 εηώλ, αδηάγλσζηνη αζζελείο) Γεξαμενή εξσηήζεσλ (ηζηνξηθό, ζπκπησκαηνινγία, δηαβάζκηζε) Γηεμαγσγή ζπιπομέηπηζηρ (εληνπηζκόο ησλ αζζελώλ) Δπηινγή ησλ εξσηήζεσλ κε ηελ ςτηλόηεπη αξία ππόβλετηρ

20 818 ζπκκεηέρνληεο, θαπληζηέο θαη >40 εηώλ, αδηάγλσζηνη, 19% πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα ΧΑΠ 54 αξρηθέο εξσηήζεηο 8 από αςηέρ είραλ ηελ πςειόηεξε πξνβιεπηηθή αμία 246 ζπκκεηέρνληεο πήξαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ ηειηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ Price DB et al. Respiration 2006;73:285 95

21 Boehringer Ingelheim International GmbH and Pfizer Inc.

22 17 πόληνπο PPV: 30,3% NPV: 92,7% Πνζνζηό ΧΑΠ βάζε ζθνξ: 16: 7,3% 17-19: 20,4% 20: 37% Cutpoint A: 19,5. Cutpoint B: 16,5 Price DB et al. Chest 2006; 129:1531 9

23 676 άηνκα, όινη ελεξγνί θαπληζηέο 41% πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα ηεο ΧΑΠ Τν ζθνξ ηεο ειηθίαο έδσζε ηελ ίδηα ROC κε ην ζπλνιηθό εξσηεκαηνιόγην Οη θαπληζηέο ρσξίο ΧΑΠ έρνπλ ζπρλά ζπκπηώκαηα όκνηα κε απηά ηεο λόζνπ AUC:0,65 Kotz D et al. Eur Respir J 2008; 31:

24 Sichletidis et al. Prim Care Respir J 2011; 20(2): 184-9

25 295 άηνκα (36% GP, 64% πλεπκνλνιόγνη) 16,4% ελεξγνί θαπληζηέο 48% πξώελ θαπληζηέο 39% είραλ ηαηξηθή δηάγλσζε ΧΑΠ AUC: 0,81 Σκοπ 5: PPV: 56,8% NPV: 86,4% Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. and Pfizer Inc Martinez FJ et al. J Chron Obstruct Pulmon Dis 2008;5:85-95

26 837 άηνκα, >40 εηώλ 2 γεληθά πνιπταηξεία Με θαπληζηέο: 46% 18,6% είραλ απόθξαμε (prebd) Σκοπ 18 AUC: 0,652 PPV: 26,5% NPV: 92,3% GlaxoSmithKline funded this study Hanania NA et al. Respir Med 2010;104:

27 ?????????? Spyratos et al. Eur Respir Dis 2011;7(2):127 30

28 Χξήζηκα ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο Χξήζηκα ζε ελεξγνύο ή πξώελ θαπληζηέο, >55-60 εηώλ Αξλεηηθό εξσηεκαηνιόγην: 9/10 δεν πάζσοςν Θεηηθό εξσηεκαηνιόγην: 1/4-1/3 πάζσοςν

29 1. Γηαηί θαη εξσηεκαηνιόγηα ζηε ΧΑΠ; 2. Δξσηεκαηνιόγηα δηαινγήο (screening) 3. Δπυηημαηολόγια παπακολούθηζηρ

30 Οη αζζελείο κε ΧΑΠ ζέινπλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα απλό επγαλείο ώζηε: Να απηναμηνινγνύλ ηε βαξύηεηα ηεο λόζνπ Να ππάξρεη θνηλή γιώζζα επηθνηλσλίαο κε ηνλ γηαηξό ηνπο

31 Αλαθέξεηαη ζηηο πξνεγνύκελεο 4 εβδνκάδεο 17 εξσηήζεηο, 76 πηζαλέο ζεηηθέο απαληήζεηο, ζθνξ 0-100, +4 ε θιηληθά ζεκαληηθή δηαθνξά Τπειρ ςποενόηηηερ: 1. ζπκπηώκαηα 2. δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθαινύλ ή επηδεηλώλνπλ ηε δύζπλνηα, 3. επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο Jones PW et al. Respir Med 1991;85:25-31

32 1.503 αζζελείο από 6 ρώξεο Σηόρνο ε κείσζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ SGRQ r=0.80, p< Απνδεθηή ζπζρέηηζε κε ηα ζπηξνκεηξηθά ζηάδηα Παξόμπλζε: +5 κνλάδεο Jones PW et al. Eur Respir J 2009; 34:

33 1. Βήσαρ 2. Απόσπεμτη 3. Σθίξιμο ζηο ζηήθορ 4. Γύζπνοια ζηην άζκηζη 5. Γπαζηηπιόηηηερ ζπιηιού 6. Αςηοπεποίθηζη εκηόρ ζπιηιού 7. Ύπνορ 8. Δνέπγεια

34

35 Ställberg B et al. Health and Quality of Life Outcomes 2009, 7:26

36

37 Miravitlles M et al. Eur Respir J 2009; 33:

38 Δξσηεκαηνιόγηα δηαινγήο (screening) γηα ηε ΧΑΠ ζε κάθε σώπο ππυηοβάθμιαρ θπονηίδαρ ςγείαρ Η παξαθνινύζεζε κάθε αζθενούρ με ΧΑΠ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ παξαθνινύζεζεο

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα