Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας"

Transcript

1 Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διεθνοποιημένη κοινωνία της γνώσης, η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί απαραίτητο συστατικό για ένα σύγχρονο σχολείο. Η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική που υιοθετείται σε πολλές χώρες του κόσμου υποστηρίζει ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να εμπλουτίσει τη διδασκαλία με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία αμφίδρομης επικοινωνίας και να αναβαθμίσει το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η παρούσα εισήγηση εξετάζει την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Υποστηρίζουμε ότι ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί, εκτός των άλλων, να αποτελέσει ένα πρόσφορο μέσο για την ενεργητική και ολόπλευρη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Αυξάνει τα μαθησιακά τους κίνητρα, ενισχύει την συνεργατική μάθηση, προωθεί την κριτική και δημιουργική σκέψη, ενθαρρύνει την επικοινωνία σε ένα αυθεντικό και φυσικό επικοινωνιακό πλαίσιο, και συνακόλουθα συμβάλει με θετικό τρόπο στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, αγγλική γλώσσα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν, πλέον, ένα αναπόσπαστο κομμάτι στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Έχουν διεισδύσει σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της σύγχρονης «κοινωνίας της γνώσης» και παρέχουν πολλές δυνατότητες για αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, και ιδιαίτερα την τεχνολογία Web 2.0 με πολύ θετικά αποτελέσματα. Επισημαίνουμε ότι ο όρος Web 2.0 δεν αναφέρεται σε μια νέα τεχνολογία, αλλά «σε μια διαφορετική χρήση του Παγκόσμιου Ιστού που έχει να κάνει με Διαδικτυακές Κοινότητες που διευκολύνουν την συνεργασία μεταξύ των χρηστών» (Αθανασιάδης & Μαντζαρίδου, 2013:3). Η ευρεία διάχυση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, δύο παραγόντων. Πρώτον, είναι αποτέλεσμα της διαπίστωσης, σε θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, ότι οι νέες τεχνολογίες [52]

2 προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα στη διδακτική πράξη. Ειδικότερα, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι νέες τεχνολογίες: (α) βοηθούν τον εκπαιδευτικό να γίνει διαμεσολαβητής της γνώσης, να παρέχει μαθησιακά κίνητρα και να διευκολύνει τη μάθηση λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, (β) προωθούν την ενεργητική μάθηση μέσα από την ομαδοσυνεργατική οργάνωση της διδασκαλίας και τη συμμετοχή σε εργασία σε ομάδες για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας, συχνά σε ένα διαθεματικό πλαίσιο, (γ) ενθαρρύνουν την κριτική και δημιουργική σκέψη, βοηθώντας τους μαθητές να προσεγγίζουν τα γνωστικά αντικείμενα με διερευνητικό τρόπο, και (δ) παρέχουν δυνατότητες για αυθεντικές δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους μαθητές, μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση στη μάθηση. Ωστόσο, όπως έχει συχνά επισημανθεί σε σχετικές έρευνες, τα πλεονεκτήματα αυτά δεν απορρέουν με ένα φυσικό και «αυτόματο» τρόπο. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι αποτελεσματική όταν «οργανώνεται στο πλαίσιο οργανωμένου και δομημένου τρόπου διδασκαλίας που ολοκληρώνεται σε σενάρια διδασκαλίας, τα οποία σχεδιάζονται κυρίως με βάση τις αρχές των εποικοδομητικών και κοινωνιογνωστικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, όπου ο μαθητής τοποθετείται στο επίκεντρο της διαδικασίας και αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο, τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές του και την τεχνολογία» (Μικρόπουλος, 2011). Ο δεύτερος παράγοντας που έχει συμβάλει στην ευρεία αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο σχολείο αφορά το πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης του εποικοδομισμού, που επηρεάζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές που υιοθετούνται σε πολλές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικο-γνωστικής διαδικασίας ενεργητικής οικοδόμησης της γνώσης, οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται ως ένα ιδανικό εργαλείο που βοηθάει τους μαθητές να οικοδομήσουν με ενεργό τρόπο τη γνώση αξιοποιώντας την προσωπική τους εμπειρία, η οποία είναι κοινωνικά προσδιορισμένη. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές καθίστανται ενεργοί, κι όχι παθητικοί δέκτες μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν, δηλαδή, «αρκετές δυνατότητες για την εξασφάλιση εποικοδομιστικών μαθησιακών περιβαλλόντων στις σχολικές τάξεις», καθιστώντας την μάθηση περισσότερο αποτελεσματική, καθώς αυτή «λαμβάνει χώρα σε ένα συναφές πλαίσιο (in context)» (Παπαδοπούλου & Κοτρίδης, 2010:1516). Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Παρουσιάζει τα αρχικά ευρήματα μιας ευρύτερης βιβλιογραφικής έρευνας η οποία έχει ως στόχο την επισκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Η εργασία που παρουσιάζουμε επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τα κίνητρα για μάθηση, να εμπλέξουν τους μαθητές σε αυθεντικές επικοινωνιακές, ομαδοσυνεργατικές και διαθεματικές δραστηριότητες, να εμπλουτίσουν τα σχολικά εγχειρίδια και να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο και υποστηρικτικό κλίμα στη σχολική τάξη, με απώτερο στόχο να βοηθήσουν στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. [53]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Σε μεγάλο βαθμό, αυτή η ευρεία αξιοποίηση των ΤΠΕ οφείλεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, η αποτελεσματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας προϋποθέτει: (α) την παροχή ενός πλούσιου γλωσσικού περιβάλλοντος στους μαθητές, έτσι ώστε αυτοί να συμμετέχουν ενεργητικά σε γλωσσικές δραστηριότητες και να αλληλεπιδρούν γλωσσικά με τους συμμαθητές τους, (β) την έκθεση και εξοικείωση των μαθητών με αυθεντικά κείμενα της ξένης γλώσσας, (γ) την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, την προσαρμογή, δηλαδή, της διδασκαλίας στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, το επίπεδο ετοιμότητάς τους, την επίδοση και το μαθησιακό τους προφίλ, και (δ) τη δημιουργία ενός φιλικού, υποστηρικτικού και συνεργατιούό κλίματος μέσα στην τάξη (Alderman, 2004). Όπως άλλωστε περιγράφεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), η προσέγγιση που υιοθετείται για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών δίνει έμφαση στην έννοια του πολυγραμματισμού, η οποία συνδέεται με την ποικιλία μορφών κειμένου που παράγονται στα σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας με τη χρήση γλωσσικών αλλά και μη γλωσσικών μέσων, ενώ στην εποχή των νέων τεχνολογιών το ΕΠΣ-ΞΓ προωθεί με συστηματικό τρόπο τη διδασκαλία της χρήσης της γλώσσας σε μια ποικιλία γραπτών και προφορικών κειμένων «μονοτροπικών αλλά και πολυτροπικών» (Δενδρινού, 2011:20). Το διαδίκτυο αποτελεί μια άριστη πηγή αυθεντικών πολυτροπικών κειμένων, τα οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στη σύγχρονη εποχή, καθώς χρησιμοποιούν περισσότερο από ένα τρόπο σημείωσης, όπως λ.χ. γλώσσα, εικόνα, ήχο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν ιστότοπους εφημερίδων, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους και να συμπληρώσουν με δημιουργικό τρόπο τα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς συχνά τα σχολικά εγχειρίδια δεν περιέχουν αρκετά αυθεντικά κείμενα, αλλά κείμενα τα οποία έχουν γραφεί με στόχο την παρουσίαση ενός γραμματικού ή συντακτικού φαινομένου. Ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με πληροφορίες και αυθεντικά κείμενα από το διαδίκτυο παρέχει, επίσης, στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να εξοικειώσει τους μαθητές με στοιχεία του πολιτισμού των ανθρώπων που μιλούν την αγγλική γλώσσα, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική διάσταση που χρειάζεται να έχει η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα κείμενα από το διαδίκτυο που επιλέγει να χρησιμοποιήσει στην τάξη ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι λίγο παραπάνω από το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών, ενσωματωμένα μέσα σε εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία δεν εστιάζονται αποκλειστικά στη γραμματική (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Εκτός από τα παραπάνω, το διαδίκτυο αποτελεί μια πολύ χρήσιμη πηγή από την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν βίντεο, είτε αυτά έχουν δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είτε όχι. Τα παιδαγωγικά οφέλη συνίσταται στο γεγονός ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα αφενός να βελτιώσουν την προφορά τους και αφετέρου και να εκτεθούν στη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε ένα αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ξεφύγει από ένα αυστηρά δασκαλοκεντρικό μοτίβο διδασκαλίας και να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και τα [54]

4 ενδιαφέροντα των μαθητών σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, όπου οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες των 4-6 ατόμων για να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες. Η εργασία σε ομάδες προωθεί τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, και παράλληλα αυξάνει το επίπεδο αυτοπεποίθησης που έχουν οι μαθητές στη χρήση της αγγλικής γλώσσας (Skehan, Fried-Booth, 2002). Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η αξιοποίηση του διαδικτύου, αλλά και εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας. Το διαδίκτυο μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας, τα οποία συνήθως είναι ο προβληματισμός, ο προγραμματισμός και η διεξαγωγή των διδακτικών δραστηριοτήτων, και η αξιολόγηση (Κρίβας, 1999). Για παράδειγμα, οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σε διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες ή σε άλλους αξιόπιστους ιστότοπους. Φυσικά, η αναζήτηση πληροφοριών μπορεί να γίνει και από άλλες πηγές, όπως βιβλία και εφημερίδες, ωστόσο η αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε σχέση με πιο «παραδοσιακές» πηγές αναζήτησης δεδομένων. Πρώτον, στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές πληροφορίες για σύγχρονα ζητήματα, καθώς αυτό είναι περισσότερο ενημερωμένο. Επίσης, είναι ευκολότερη η συλλογή πληροφοριών από αυτό, κυρίως σε περιπτώσεις που οι μαθητές ζουν σε μέρη μακριά από αστικά κέντρα ή φοιτούν σε σχολεία που δεν υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη. Επίσης, οι μαθητές που αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο αποκτούν ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες θα τους χρησιμεύσουν και στην ενήλικη ζωή τους, καθώς θα πρέπει, για παράδειγμα, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναζητήσουν έγκυρες και αξιόπιστες πηγές πληροφοριών μέσα από τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Τέλος, συνήθως η αξιοποίηση του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς αυξάνει τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών, και ιδιαίτερα των μαθητών οι οποίοι έχουν χαμηλή σχολική επίδοση (Dornyei, 2001). Στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίων εργασίας ειδικό λογισμικό μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων, ενώ εργαλεία Web 2.0 μπορούν να αξιοποιηθούν για τη συνεργασία των μαθητών εκτός του σχολείου. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να εργάζονται επάνω σε ένα κείμενο, να κάνουν τροποποιήσεις, προσθήκες, κλπ., χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αλλά μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους. Τέλος, εργαλεία Web 2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση των τελικών προϊόντων ενός σχεδίου εργασίας. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορεί να επιλέξουν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, περιοδικό, ή εφημερίδα, μια διαδραστική αφίσα, τη δημιουργία ιστοσελίδας, ιστολογίου (blog), ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book), την δημιουργία βίντεο, κλπ. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECTS ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Εκτός από την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με τους τρόπους που ήδη περιγράψαμε, οι νέες τεχνολογίες βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αναφορικά με την πραγματοποίηση projects τα οποία βασίζονται στη συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία. Τέτοια projects είναι, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα e-twinning. Στα προγράμματα αυτά σχολεία από 32 ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, παροτρύνοντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και να συνεργαστούν για την υλοποίηση projects με μια ευρεία θεματολογία (Πατεράκη, [55]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 2013). Η επικοινωνία και η συνεργασία με μαθητές από άλλες χώρες είναι σημαντική, καθώς, όπως περιγράφεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), η εκμάθηση της ξένης γλώσσας συνδέεται με την έννοια του γλωσσικού γραμματισμού, την ικανότητα, δηλαδή του ατόμου να επικοινωνεί «κατανοώντας και παράγοντας νοήματα με διάφορους τρόπους σημείωσης και με τρόπο που είναι κατάλληλος για την κάθε περίσταση» (Δενδρινού, 2011:19). Οι μαθητές από σχολεία από πολλές χώρες συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν ένα κοινό project. Για την υλοποίησή του, οι μαθητές χρειάζεται να επικοινωνούν, αξιοποιώντας για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), ή προγράμματα όπως το Skype, με τα οποία επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με εκπαιδευτικούς και μαθητές από άλλα σχολεία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπλακεί σε μια τέτοιου τύπου επικοινωνία αναφέρουν ότι αυτή αυξάνει το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών για συμμετοχή. Επίσης, επειδή η επικοινωνία γίνεται συνήθως στην αγγλική γλώσσα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να τη χρησιμοποιήσουν για την επικοινωνία σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να έχει ως στόχο, για παράδειγμα, τη γνωριμία των μαθητών, τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση του project, την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής του, κλπ. Ένα επιπλέον πρόγραμμα που απαιτεί την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί το πρόγραμμα Virtual e-class (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων Τάξεων), στο οποίο σχολεία από την Ελλάδα συνεργάζονται με σχολεία από άλλες χώρες και πραγματοποιούν κοινά project, με την υλοποίηση των νέων τεχνολογιών. Όπως επισημαίνεται στον σχετικό ιστότοπο (https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/project-definition) «η συνεργασία θα οργανωθεί γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με τρόπο που θα παρακινεί τους μαθητές των συνεργαζόμενων τάξεων να κατανοούν και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, αναφορικά με τη δική τους κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα, και που θα τους βοηθά να αναπτύξουν διαπολιτισμική επίγνωση». Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στον παραπάνω ιστότοπο, οι μαθητές επικοινωνούν αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, ενώ τα τελικά προϊόντα του κοινού project που δημιουργούνται από τις συνεργαζόμενες τάξεις μπορεί να είναι: κείμενα word με εικονογραφήσεις, παρουσιάσεις powerpoint, αφίσες, άλμπουμ φωτογραφιών με συνοδευτικά κείμενα, ηχητικά ντοκουμέντα / podcasting, βίντεο, e-books, ιστοσελίδες, blogs /websites. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Στην παρούσα εισήγηση, στην οποία παρουσιάσαμε τα αρχικά αποτελέσματα μιας ευρύτερης βιβλιογραφικής έρευνας, υποστηρίξαμε ότι η συμβολή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία είναι σημαντική. Η παιδαγωγική αξιοποίησή τους, ωστόσο, δεν προκύπτει άμεσα, αλλά προϋποθέτει λεπτομερή σχεδιασμό από τον εκπαιδευτικό. Υποστηρίξαμε, επίσης, ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι απαραίτητη στη διδασκαλία και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο σύγχρονο σχολείο, καθώς οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας επικοινωνιακών τάξεων με δραστηριότητες οι οποίες προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό τα αυθεντικά περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Επιπλέον η σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η οποία λαμβάνει υπόψη το γνωστικό επίπεδο, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, παρέχει μια σειρά από [56]

6 οφέλη. Αυξάνει τα κίνητρα για μάθηση, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, προωθεί την ομαδοσυνεργατικότητα, παρέχει δυνατότητες για διαφοροποιημένη διδασκαλία, αναγνωρίζοντας την έντονη διαφοροποίηση των μαθητών σε κοινωνικό, πολιτισμικό επίπεδο, αλλά και αναφορικά με το γνωστικό επίπεδο, και γενικότερα συμβάλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αθανασιάδης, Χ., & Μαντζαρίδου, Α. (2013). Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ στο σχολείο. Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εισαγωγή και τη διαχείριση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αθήνα. Alderman, M., K. (2004). Motivation for Achievement. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum. Δενδρινού, Β. (επιμ.) (2011). Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Dörnyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Fried-Booth, D. (2002). Project work (2nd ed.). New York: Oxford University Press. Κρίβας, Σ. (1999). Παιδαγωγική Επιστήμη. Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg. Μικρόπουλος, Α. (2011). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Βασικό επιμορφωτικό υλικό. Τόμος Α. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών- Α φάση, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, τόμος Β: Ειδικό Μέρος ΠΕ06 Αγγλικών, συντονιστής: Ν. Σηφάκης. Αθήνα. Παπαδοπούλου, Ε., & Κοτρίδης, Α. (2010). Θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική. Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Ημαθίας, σσ , Βέροια και Νάουσα Απριλίου Πατεράκη, Ε. (2013). Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα etwinning - Creative writing in etwinning, a hands-on experience. Στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, Μαΐου Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford University Press. [57]

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Διδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Αξιοποίηση της τεχνολογίας του Podcasting για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα