Οι Τάσεις στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών Πληροφορικής και οι Μελλοντικές Εξελίξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Τάσεις στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών Πληροφορικής και οι Μελλοντικές Εξελίξεις"

Transcript

1 Οι Τάσεις στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών και οι Μελλοντικές Εξελίξεις Μαριάνθη Καρατζά 1, Αργύριος Τζικόπουλος 2, Ιωάννης Αποστολάκης 3 1 Τράπεζα Κύπρου 2 Εργαστήριο, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 3 Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία γίνεται επισκόπηση των προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Για να ανταποκριθούν τα προγράµµατα σπουδών πληροφορικής αποτελεσµατικά τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όσο και της ανάπτυξης της επιστήµης, περιέχουν συγκεκριµένες οµάδες µαθηµάτων και ενοτήτων. Σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες έχουν προσδιορισθεί µε ακρίβεια οι θεµατικές περιοχές και κατευθύνσεις στα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών πληροφορικής, ώστε να µπορεί ένας απόφοιτος προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού προγράµµατος να απορροφηθεί γρηγορότερα από την αγορά εργασίας αλλά και να είναι περισσότερο έτοιµος να αντιµετωπίσει καθηµερινές προκλήσεις σε επαγγελµατικό και επιστηµονικό επίπεδο. Γίνεται µία συνολική εκτίµηση των ελληνικών προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής και κατά πόσο αυτά πλησιάζουν ή αποκλίνουν από το µοντέλο αυτό, ενώ εντοπίζονται σηµεία στα οποία µπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Τέλος, γίνονται προβλέψεις και εκτιµήσεις για τις µελλοντικές τάσεις των προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής στην Ελλάδα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Προγράµµατα Σπουδών, Κοινωνικοοικονοµική Προσέγγιση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονοµία τονίζεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να οδηγούν στις ικανότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας (OECD 2005). Η βιοµηχανία των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της (ΤΠΕ) στην Ευρώπη αντιµετωπίζει έλλειψη ικανού εξειδικευµένου προσωπικού, γεγονός που απειλεί τους ρυθµούς προόδου σε αυτόν τον τοµέα, αλλά και σε όσες επιστήµες δέχονται επιρροές από αυτόν (Allister et al. 2002). Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να µελετάται και να αναλύεται το περιεχόµενο των σπουδών στον τοµέα της σε σχέση µε το τι χρειάζεται αντίστοιχα η κοινωνία και η οικονοµία (Marchese & Ronchetti 2004) σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι σύγχρονες λύσεις στις ΤΠΕ είναι συνδυασµοί υλικού και λογισµικού, Πρακτικά Εργασιών 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική της» Α. Τζιµογιάννης (επιµ.) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005

2 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο επικεντρωµένες στην ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη. Για το λόγο αυτό οι ΤΠΕ αποτελούν συνδυασµό πολλών αρχών όπως είναι οι βασικές τεχνολογίες και η επιστήµη (µικροηλεκτρονική, υλικά), η δοµική επιστήµη (επιστήµη των υπολογιστών, πληροφορική), και η εφαρµογή λύσεων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη αναγνωρίζοντας επιχειρηµατικές ευκαιρίες (Paquette 2005). ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ιστορία της ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής στα πανεπιστήµια, διεθνώς, ακολουθεί την ανάπτυξη των φυσικών και των δοµικών επιστηµών. Πιο συγκεκριµένα, µια βασική ροή προέρχεται από τους ηλεκτρολόγους µηχανικούς και τη φυσική, ενώ η άλλη από την πληροφορική, την επιστήµη των υπολογιστών και τα µαθηµατικά (Marchese & Ronchetti 2004). Ιστορικά αυτές οι δύο ροές αναπτύσσονται σε διαφορετικές σχολές και τµήµατα ακολουθώντας διαφορετικές προσεγγίσεις, µεθοδολογίες και κουλτούρες, ακόµη και στην αντιµετώπιση παρόµοιων προβληµάτων. Οι σχολές των ηλεκτρολόγων µηχανικών επικεντρώθηκαν σε δύο βασικές περιοχές, την ενέργεια και την πληροφορία. Η βιοµηχανία των ΤΠΕ ενθαρρύνει την υιοθέτηση τέτοιων µεθοδολογιών και σε περιοχές που δεν έχουν σχέση µε το υλικό του υπολογιστή (Career Space 2001). Η βασική φιλοσοφία των σχολών αυτών περιλαµβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις ένα κοινό πρόγραµµα σπουδών για τα πρώτα χρόνια και στη συνέχεια χωρίζεται σε κατευθύνσεις ειδικότερων εφαρµογών. Αντίθετα, στα τµήµατα της πληροφορικής υπάρχει ξεκάθαρη τάση προς δοµές και µεθόδους σχετικά µε το λογισµικό. Σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, το πτυχίο δεν θεωρείται πτυχίο µηχανικού, γεγονός ενδεικτικό της διαφορετικής κουλτούρας ανάµεσα στους µηχανικούς και τους επιστήµονες της (Career Space 2001). Παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που γίνονται για να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο διαφορετικών κατευθύνσεων (Σφηκόπουλος 2003), παραµένει η εντύπωση ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, πρακτικές και µεθοδολογίες, σύµφωνα µε τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Τα οικονοµικά, η διοίκηση επιχειρήσεων, ο δηµιουργικός σχεδιασµός, οι κοινωνικές επιστήµες και η ψυχολογία έχουν σηµαντικό και αυξανόµενο ρόλο στην εκπαίδευση για τις ΤΠΕ (Kelly 2002). Οι περισσότεροι εργοδότες όταν ζητούν επαγγελµατίες ΤΠΕ χρειάζονται ειδικούς για να αναπτύσσουν λύσεις βασισµένες σε εφαρµογές, να διοικούν και να υποστηρίζουν συστήµατα ΤΠΕ, να πωλούν και να συµβουλεύουν (Marchese & Ronchetti 2004). Οι απόφοιτοι των σχολών λοιπόν πρέπει να συνδυάζουν προσόντα από την κατεύθυνση των µηχανικών, από την πληροφορική, αλλά και από θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη συµπεριφορά (Samaca 2002). Για τους παραπάνω λόγους είναι σηµαντικό τα πανεπιστήµια να υιοθετούν περισσότερο καινοτοµικές προσεγγίσεις στα προγράµµατα σπουδών τους και να εντάσσουν στοιχεία από περισσότερες κατευθύνσεις (Kelly 2002). Σηµαντική έρευνα και µελέτη, σχετικά µε τα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών πληροφορικής, έχει γίνει από τις επιτροπές τις ΙΕΕΕ, Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS) και Computer Society (IEEE-CS) (Shackelford et al. 2004, Impagliazzo 2005, Thomson & Edwards 2002a, Varanasi 2003, Matocha et al. 2003, Thompson & Edwards 2002b, Soldan et al. 2004).

3 ιδακτική της Οι βασικές κατευθύνσεις των προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής που εντοπίσθηκαν και ερευνήθηκαν ξεχωριστά ήταν αρχικά τέσσερις: η Επιστήµη των Υπολογιστών (Computer Science), η Μηχανική Υλικού (Computer Engineering), η Μηχανική Λογισµικού (Software Engineering) και τα Πληροφοριακά Συστήµατα (Information Systems) (IEEE-ACM 2001). Χαρακτηριστικό της ραγδαίας εξέλιξης των Προγραµµάτων Σπουδών είναι ότι σε αντίστοιχη έκθεση λίγα χρόνια αργότερα δίνεται και νέα περιοχή (Information Technology), ενώ υπάρχει πρόβλεψη για νέες περιοχές που θα προκύψουν ανάλογα µε τις ανάγκες της επιστηµονικής κοινότητας (ΙΕΕΕ-ACM/AIS/CS 2005). Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Για τη µελέτη των κατευθύνσεων των προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής, όσο και των κατευθύνσεων που είναι επιθυµητές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε µια κοινοπραξία οργανισµών, µεγάλων επιχειρήσεων ΤΠΕ και Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων (Domingo 2003). Μετά από πολυετή έρευνα κατέληξε σε ένα επιθυµητό µοντέλο ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής µε καινοτοµικά στοιχεία και ικανότητα παραγωγής επιστηµόνων ανάλογα µε τις σύγχρονες και µελλοντικές ανάγκες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης απαραίτητο στοιχείο των νέων προγραµµάτων σπουδών πρέπει να είναι ο συνδυασµός των δύο βασικών κατευθύνσεων που ως τώρα λειτουργούν ανεξάρτητα. Σε αυτό το πλαίσιο µάλιστα δεν αρκεί απλώς να τοποθετηθούν µερικά µαθήµατα στη µία και την άλλη πλευρά, αλλά ακόµη περισσότερο να υπάρξει µια ευρύτερη οπτική γωνία µε δυνατότητα αντίληψης των περιορισµών των διαφορετικών τεχνολογιών και την ύπαρξη µιας «κοινής γλώσσας» ανάµεσα στη διαφορετικότητα των επαγγελµατιών που εµπλέκονται σε αυτόν τον τοµέα. Έτσι προκύπτει ένα µοντέλο που περιέχει τέσσερις θεµατικές περιοχές που λειτουργούν ως βάση των νέων προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής (Domingo 2003). Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των τεσσάρων βασικών θεµατικών περιοχών που θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε ένα πρόγραµµα σπουδών. 25% 15% 30% µαθήµατα τεχνολογίας υπολογιστών µαθήµατα πληροφορικής επιστήµης εφαρµογές και συστήµατα σκέψης 30% προσωπικές και διοικητικές ικανότητες Σχήµα 1: Βασικές Θεµατικές Περιοχές που πρέπει να αντιπροσωπεύονται στα Νέα Προγράµµατα Σπουδών

4 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταυτόχρονα προκύπτουν, µέσα από τη µελέτη, και τα προφίλ των επαγγελµατιών και των ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν, ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζει η αγορά εργασίας στο χώρο της. Πιο συγκεκριµένα από το Σχήµα 2 φαίνεται ότι οι περισσότερες ανάγκες συγκεντρώνονται σε επαγγελµατίες που κατέχουν τόσο τον ένα όσο και τον άλλο τοµέα, ενώ συνήθως τα προγράµµατα σπουδών πληροφορικής επικεντρώνουν είτε στη µία είτε στην άλλη περιοχή, µε λιγότερα να συνδυάζουν και τις δύο κατευθύνσεις (Career Space 2001). Υλικό ίκτυα Ποσοτική Ανάγκη της Βιοµηχανίας των ΤΠΕ Λογισµικό Παραδοσιακό Προγράµµατα Μηχανικών Ανάγκη για ανάπτυξη Νέων Προγραµµάτων Σπουδών Παραδοσιακά Προγράµµατα Σχήµα 2: Η προσφορά προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής σε σχέση µε τη ζήτηση (πηγή: Career Space-2001) Τελική Εργασία Βάθος γνώσεων Επιστηµονική Βάση 30% Μεθοδολογία Εφαρµογών και Συστηµάτων 25% Προσωπικές & ιοικητικές Ικανότητες 15% Τεχνολογική Βάση 30% Πρακτική Άσκηση Εύρος Σπουδών Σχήµα 3: Μοντέλο για την ανάπτυξη των Νέων Προγραµµάτων Σπουδών (πηγή: Career Space-2001)

5 ιδακτική της Αυτό που τελικά προτείνεται για την ανάπτυξη των νέων προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής είναι το µοντέλο του Σχήµατος 3. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Για τη διερεύνηση των Προγραµµάτων Σπουδών στην Ελλάδα επιλέχθηκε να µελετηθεί το σύνολο των τµηµάτων ΑΕΙ που ασχολούνται µε τις ΤΠΕ. Στη µελέτη περιλήφθηκαν τα τµήµατα του Πίνακα 1 (Κώστογλου & Παπαρίζος 2004). Πίνακας 1: Τµήµατα ΤΠΕ ΑΕΙ Ονοµασία Τµήµατος Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Πανεπιστήµιο Πειραιά Συστηµάτων Επιστήµης Η/Υ Πανεπιστήµιο Κρήτης Επιστήµης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Εφαρµοσµένης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πολυτεχνείο Κρήτης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ Πανεπιστήµιο Πατρών Μηχανικών Η/Υ Και Πανεπιστήµιο Πατρών Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πανεπιστήµιο Αιγαίου Συστηµάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πανεπιστήµιο Πειραιά και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Αθήνας Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι η έρευνα περιορίστηκε στην εξέταση του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων µε στόχο να εντοπισθεί κατά πόσο συγκλίνουν ή αποκλίνουν από µοντέλο της ολιστικής κοινωνικοοικονοµικής προσέγγισης. Για τη µελέτη των προγραµµάτων σπουδών των παραπάνω πανεπιστηµιακών σχολών ανακτήθηκαν όλα τα προγράµµατα των προπτυχιακών και των µεταπτυχιακών σπουδών από τα αντίστοιχα ιδρύµατα. Στη συνέχεια έγινε κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων που προσφέρονται. Από την µελέτη των µαθηµάτων, και σε συνδυασµό µε την ανάγκη για θεµατολογική διερεύνηση των προγραµµάτων σπουδών, σύµφωνα µε όσα παραπάνω αναλύθηκαν, προέκυψαν οι κατηγορίες του Πίνακα 2.

6 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κωδικός Μ (Μαθηµατικά) Υ (Υλικό) Λ (Λογισµικό) Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση Μαθηµάτων Μαθήµατα Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν µαθήµατα που αφορούσαν την επιστήµη των µαθηµατικών όπως π.χ. Μαθηµατικά, ιαφορικές Εξισώσεις, ιακριτά Μαθηµατικά, Πιθανότητες και Στατιστική Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν τα µαθήµατα που αφορούσαν το υλικό και την τεχνολογία, όπως π.χ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ψηφιακή Σχεδίαση, Ολοκληρωµένα Ψηφιακά Κυκλώµατα, Μικροεπεξεργαστές κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν µαθήµατα σχετικά µε το λογισµικό, όπως π.χ. Αλγόριθµοι και οµές εδοµένων, Πολυµέσα, Βάσεις εδοµένων κ.λπ. Φ (Φυσική) Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν µαθήµατα που σχετίζονταν µε διάφορους κλάδους της φυσικής, π.χ. Φυσική, Ηλεκτροµαγνητικό Πεδίο, Οπτική, Εφαρµοσµένη Θερµοδυναµική κ.λπ. ( ιοίκηση) Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν µαθήµατα σχετικά µε τη διοίκηση και διαχείριση συστηµάτων, αλλά και θέµατα σχετικά µε την οικονοµία, π.χ. Μακροοικονοµική Θεωρία, Χρηµατοδοτική ιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης κ.λπ. Ε (Εισαγωγικά-Γενικά) Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν µαθήµατα που δεν σχετίζονταν µε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες και κατά κανόνα αποτελούσαν µαθήµατα εισαγωγικά στους υπολογιστές, ξένες γλώσσες και µαθήµατα ανθρωπιστικών σπουδών όπως π.χ. παιδαγωγική, διδακτική της πληροφορικής, στοιχεία κοινωνιολογίας κ.λπ. Στη συνέχεια οι σχολές χωρίσθηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες µε βάση την κατεύθυνση που ακολουθούν είτε προς την Πληροφορική (Computing) είτε προς τους Μηχανικούς (Engineering), όπως παρουσιάστηκαν στο Σχήµα 2. Σχετικά µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα πρέπει να αναφερθεί ότι στην ποσοτική έρευνα περιλήφθηκαν µόνο τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που προσφέρονται αµιγώς από τα αντίστοιχα τµήµατα. Μετά την κατηγοριοποίηση σχολών και µαθηµάτων βρέθηκε το ποσοστό των µαθηµάτων που προσφέρεται σε κάθε κατηγορία. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν σε µεγάλο ποσοστό ότι υπάρχει έντονος διαχωρισµός ανάµεσα στις δύο κατευθύνσεις: η προσφορά µαθηµάτων λογισµικού γίνεται κατά 60% από σχολές Πανεπιστηµιακές, ενώ του υλικού κατά 60% από σχολές Μηχανικών. Ακόµη µεγαλύτερη διαφοροποίηση υπάρχει στην προσφορά µαθηµάτων που σχετίζονται µε τα µαθηµατικά και τη φυσική. Στα παρακάτω γραφήµατα (Σχήµατα 4-6) παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα. Ειδικότερα, από το γράφηµα του Σχήµατος 6 βλέπουµε ότι τα προγράµµατα σπουδών που είναι προσανατολισµένα προς την κατεύθυνση του υλικού έχουν µεγαλύτερη ευελιξία και ευρύτητα, σε αντίθεση µε την οµάδα σχολών που επικεντρώνεται στο λογισµικό. Είναι δηλαδή φανερό ότι οι σχολές που είναι προσανατολισµένες στο υλικό έχουν και αρκετά µαθήµατα λογισµικού (26%) ενώ οι σχολές που είναι προσανατολισµένες στο λογισµικό έχουν αναλογικά λιγότερα µαθήµατα υλικού (17%).

7 ιδακτική της Σε αυτό σηµείο βέβαια πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι σχολές που είναι προσανατολισµένες στο λογισµικό έχουν περισσότερα µαθήµατα που ανήκουν στις κατηγορίες και Ε. 100% 90% 80% 7,68 26,11 7,53 7,29 70% 29,02 60% 50% 22,37 engineering computing 40% 30% 8,52 41,92 17,25 12,80 20% 17,04 10% 2,48 0% Ε Υ Λ Φ Μ Σχήµα 4: Ποσοστά ανά κατηγορία µαθηµάτων στην κατεύθυνση και συνολικά στην κατεύθυνση ENGINEERING COMPUTING 22% 8% 7% 8% 29% Ε Υ Λ Φ Μ 17% 2% 13% 9% 17% Ε Υ Λ Φ Μ 26% 42% Σχήµα 5: Ποσοστά ανά κατεύθυνση και κατηγορία µαθηµάτων Πέρα από τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία προέκυψαν και περαιτέρω συµπεράσµατα σε σχέση µε τη σύνθεση των προγραµµάτων. Ειδικότερα, ήταν σαφές ότι τµήµατα πληροφορικής που δεν είχαν δηµιουργηθεί σε πολυτεχνικές σχολές ή σε πανεπιστήµια που παραδοσιακά µελετούν τις θετικές επιστήµες, είχαν περισσότερο ευέλικτα προγράµµατα µε ευρύτερη θεµατολογία. Τέλος, η δηµιουργία καινοτοµικών προγραµµάτων σπουδών αρχίζει να διαφαίνεται εντονότερα στα µεταπτυχιακά

8 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο προγράµµατα, καθώς σε µερικές περιπτώσεις επιχειρούνται συνδυασµοί και µε άλλες επιστήµες, όπως η διοίκηση, ή η ιατρική, και συνεργασίες ανάµεσα σε σχολές των ίδιων πανεπιστηµίων ή και άλλων από το εξωτερικό. 50,00 Ε 40,00 30,00 20,00 Υ 10,00 0,00 computing engineering Μ Λ Φ Σχήµα 6: Ευελιξία των δύο κατευθύνσεων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε να αναδειχθεί η ανάγκη για τη µελέτη των προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής που προσφέρονται, σε συνάρτηση µε τους επιστήµονες και τους επαγγελµατίες που είναι ανάγκη να αναπτυχθούν για να καλύψουν τις ανάγκες της βιοµηχανίας των ΤΠΕ αλλά και της επιστηµονικής καινοτοµίας. Για το λόγο αυτό έγινε µια θεµατολογική προσέγγιση των προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής προπτυχιακά και µεταπτυχιακά- που προσφέρονται στην Ελλάδα, σε Πανεπιστηµιακό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι σε µεγάλο βαθµό προσφέρονται παραδοσιακά προγράµµατα σπουδών που εστιάζονται είτε στη µία είτε στην άλλη κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, τα νέα τµήµατα που δηµιουργούνται, ιδιαίτερα από Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα που δεν ανήκουν παραδοσιακά στο χώρο των θετικών επιστηµών τείνουν να είναι περισσότερο καινοτοµικά. Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να τονίσουµε ότι η µελέτη των προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής είναι ανάγκη να προχωρήσει σε µεγαλύτερο βάθος και ανάλυση ώστε να αναδειχθούν συγκεκριµένες ανάγκες καινοτοµιών. Είναι δεδοµένο πως για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται συντονισµένη προσπάθεια και συνεργασία των πανεπιστηµίων. Τέλος θα πρέπει να τονίσουµε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα και µελέτη, σε συνδυασµό µε τα παραπάνω συµπεράσµατα, έχουν και άλλες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγµα η αξιολόγηση των µαθηµάτων και των προγραµµάτων σπουδών συνολικότερα από διδάσκοντες και φοιτητές, αλλά και η διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών. Περαιτέρω έρευνα σε αυτούς τους τοµείς µπορεί να δείξει κατά πόσο περισσότερο ολιστικά προγράµµατα σπουδών ικανοποιούν περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση µε πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις.

9 ιδακτική της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Allister R. M., Edwards R. & Turner J. (2002), Engineers for the Future?, The Institution of Electrical Engineers, London Career Space (2001), Curriculum development guidelines, designing tomorrow s education, new ICT curricula for the 21 st Century, Cedefop, Luxemburg Domingo J. (2003), Networking in the New ICT Curricula, Proceedings of the International Conference on the Information Technology: Computers and Communications, (ITCC 03), Computer Society, IEEE IEEE-ACM (2001), Computing Curricula 2001 Computer Science, The Joint Task Forse on Computing Curricula, IEEE Computer Society, ACM, IEEE-ACM-AIS-CS (2005), Computing Curricula 2005 the overview report, The Joint Task Forse for Computing Curricula, /curricula.html Impagliazzo J. (2005), Computing Curricula Overview Project, ITiCSE, Monte de Caparica, Portugal, June Kelly M. (2002), Critical Elements of Successful Faculty Development in Information and Communication Technology, Proceedings of the International Conference in Computers Education, (ICCE 02), Computer Society, IEEE Marchese M. & Ronchetti M.(2004), New models for higher educational curricula, Department of Information and Communication Technology, University of Trento, IEEE Matocha J., Edwards A., Giguette M. S. & Lang R. R. (2003), From theory to practice: implementing the CC2001`s introductory programming sequence, Frontiers in Education (FIE 2003), 33 rd Annual, Vol. 1, T3C- 1-6, 5-8 Nov McGettrick A., Theys M. D., Soldan D. L. & Srimani P. K., (2003), Computer engineering curriculum in the new millennium, IEEE Transactions on Education, 46(4), OECD (2005), Economic Survey of Greece, OECD Observer, June 2005 Paquette E. (2005), Computer Graphics education in different curricula: analysis and proposal for courses, Computer and Graphics, 29, Samaca M. (2002), Changing a Computer Science Curriculum in Light of Computing Curricula 2001, SIGCSE Bulletin, 34(4) Shackelford R., Cassel L., Cross J., Impagliazzo J., Lawson E., LeBlank R., McGettrick A., Sloan R. & Topi H. (2004), Computing Curricula 2004: The Overview Project, SIGCSE, Norfolk, Virginia, March 3-7 Soldan D. L., Nelson V. P., McGettrick A., Impagliazzo J. & Clements A. (2004), Panel session: a report on the model curriculum for computer engineering, Frontiers in Education (FIE 2004), 34 th Annual, Vol.2, p. F3B-F31 Thompson J. B. & Edwards H. M. (2002a), An account and appraisal of the ongoing development of the Software Engineering volume of CC2001 and its international applicability, Software Engineering Conference, , Ninth, Asia Pacific

10 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Thompson J. B. & Edwards H. M. (2002b), Workshop on developing software engineering courses using Computing Curricula 2001 (CC2001) documentation, Proceedings of the 15 th Conference on Software Engineering Education and Training, Varanasi M. (2003), Computing curricula-computer engineering, Proceedings of the International Conference on Microelectronic Systems Education, IEEE, Vol.1, p. T3C Κώστογλου Β. & Παπαρίζος Κ. (2004), Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις, στο Π. Πολίτης (επιµ.), Πρακτικά 2 ης Πανελληνίας ιηµερίδας µε ιεθνή Συµµετοχή «ιδακτική της», Σφηκόπουλος Θ. (2003), Οι δράσεις του ΥΠΕΠΘ για την αντιµετώπιση του «χάσµατος δεξιοτήτων» στις Νέες Τεχνολογίες enuzone=1 ιαδικτυακοί Τόποι Τµηµάτων ΤΠΕ

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές Μ.Α. Σταμούλη 1, Χ. Μπαλής 2, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας

ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας Σάµψων., Μανουσέλης Ν. (2004), ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση : ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας. Περιοδικό Επιστήµες Αγωγής, Ειδικό Τεύχος ια Βίου και Εξ'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ιαµόρφωση εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους Παπαδάκης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Βασίλη Κώστογλου Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επίκουρος καθηγητής του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

NUMERACY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NUMERACY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ NUMERACY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στέλιος Βερνίκος, Μαθηματικός Μέλος της Ομάδας Παρακολούθησης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Email: sverniko@gsae.edu.gr Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα