ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9. ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 12. ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 14. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 16. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ 17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 20. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Π1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π2. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Π3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Π5. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π6. ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π7. ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΡΑ - ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π10. ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π11. ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ Π14. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π15. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Π16. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2

3 Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης Στην... σήµερα...,...//...//2013, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων ΑΦΕΝΟΣ Της..., (εφεξής Πελάτης), η οποία εδρεύει στ.... επί της οδού..., µε Α.Φ.Μ.... και ΟΥ... και εκπροσωπείται νοµίµως για την υπογραφή της παρούσας από τον... µε Α..Τ...., ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ Της... (εφεξής Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών), η οποία εδρεύει στ.... επί της οδού..., µε Α.Φ.Μ.... και ΟΥ... και εκπροσωπείται νοµίµως για την υπογραφή της παρούσας από τον... µε Α..Τ...., υπογράφεται η παρούσα σύµβαση ενεργειακής απόδοσης, εφεξής καλούµενη Σύµβαση µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας και συναφούς µε αυτήν κόστους στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, εφεξής καλούµενες Συµβατική Εγκατάσταση και συµφωνούνται τα ακόλουθα. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι ορισµοί. Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης (εφεξής Σύµβαση). Η παρούσα σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας και συναφούς µε αυτήν οικονοµικού οφέλους. Συµβατική Περίοδος. Η χρονική περίοδος από την έναρξη ισχύος µέχρι τη λύση της Σύµβασης. Συµβατικός Εξοπλισµός. Ο εξοπλισµός που εγκαθίσταται, αναβαθµίζεται ή εκσυγχρονίζεται στο πλαίσιο της Σύµβασης. 3

4 Συµβατική Εγκατάσταση. Οι εγκαταστάσεις (κτίρια ή/και τµήµατα κτιρίων) του Πελάτη, όπου υλοποιείται το Εργο. Μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας (εφεξής Μέτρο). Η προµήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισµού, ο εκσυγχρονισµός ή αντικατάσταση υφιστάµενου εξοπλισµού, καθώς και κάθε εργασία ή υπηρεσία που παρέχεται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύµβασης µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση. Κατάλογος Μέτρων και Συµβατικού Εξοπλισµού. Πίνακας που περιλαµβάνει βασικά στοιχεία για τα Μέτρα, τον νέο εξοπλισµό καθώς και τον αναβαθµιζόµενο ή εκσυγχρονιζόµενο εξοπλισµό στο πλαίσιο της Σύµβασης. Πρόγραµµα Υλοποίησης. Το σχέδιο εκτέλεσης του έργου, µε εκτενή περιγραφή δραστηριοτήτων, πόρων και χρονοδιαγραµµάτων κάθε Μέτρου. Έργο. Το σύνολο των Μέτρων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Σύµβασης. Συνολική Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας που εγγυάται η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών ότι θα προκύψει ως αποτέλεσµα του Έργου. Συνολικό Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος. Το οικονοµικό όφελος που εγγυάται η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών ότι θα προκύψει ως αποτέλεσµα του Έργου. Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας εντός της Περιόδου Παρακολούθησης που εγγυάται η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών ότι θα προκύψει από την υλοποίηση των δράσεων του Έργου Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης. Το οικονοµικό όφελος εντός της Περιόδου Παρακολούθησης που εγγυάται η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών ότι θα προκύψει από την υλοποίηση των δράσεων του Έργου. Περίοδος Αναφοράς. Η χρονική περίοδος της οποίας οι καταναλώσεις ενέργειας κρίνονται αντιπροσωπευτικές από τα συµβαλλοµένα µέρη. Τιµές Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης. Μέσες µοναδιαίες τιµές ενέργειας της Περιόδου Παρακολούθησης, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση ενέργειας και τον υπολογισµό οικονοµικού οφέλους από εξοικονόµηση ενέργειας. Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση. Η κατανάλωση ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση κατά την Περίοδο Αναφοράς. 4

5 Εκκαθάριση. Η περιοδική διαδικασία τεχνικής και οικονοµικής αποτίµησης της προόδου του Έργου και προσδιορισµού του Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών. Περίοδος Παρακολούθησης. Κάθε χρονική περίοδος εντός της Συµβατικής Περιόδου, µετά την πάροδο της οποίας υπολογίζεται η Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση, το Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος και το Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα. Προβλεπόµενη Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης. Η κατανάλωση ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση εντός της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία υπολογίζεται µε το σενάριο εξέλιξης της Βασικής Ενεργειακής Κατανάλωσης που περιγράφεται στο Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης. Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης. Η κατανάλωση ενέργειας εντός της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα µετρήσεων και υπολογισµών, βάσει του Προγράµµατος Μέτρησης και Επαλήθευσης. Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας που προκύπτει από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων εντός της Περιόδου Παρακολούθησης. Προσδιορίζεται ως διαφορά της Πραγµατικής Ενεργειακής Κατανάλωσης από την Προβλεπόµενη Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου. Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης. Το οικονοµικό όφελος που προκύπτει από την Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας της Περιόδου Παρακολούθησης Συνολική Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας. Η συνολική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας που προκύπτει ως αποτέλεσµα του Έργου. Συνολικό Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος. Το συνολικό οικονοµικό όφελος που προκύπτει ως αποτέλεσµα της Συνολικής Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας. Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα. Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση αµοιβή της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εντός µιας Περιόδου Παρακολούθησης. Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα. Η αποδιδόµενη στην Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εντός µιας Περιόδου Παρακολούθησης, όπως προκύπτει από την Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης. 5

6 Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών. Η αναφορά που συντάσσεται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών µε την ολοκλήρωση µιας εργασίας ή οµάδας εργασιών που εκτελείται στο πλαίσιο του Έργου. Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών. Το σχέδιο εκτέλεσης των ενεργειών αποκατάστασης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών. Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης. Η έκθεση που συντάσσεται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης και περιλαµβάνει µετρήσεις και υπολογισµούς που έχουν γίνει για τον προσδιορισµό της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας, του Πραγµατικού Οικονοµικού Οφέλους, καθώς και την οικονοµική εκκαθάριση για τον προσδιορισµό του Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών για την Περίοδο Παρακολούθησης. Κατάλογος Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων. Κατάλογος εµπειρογνωµόνων στους οποίους τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι δύνανται να προσφεύγουν για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεµάτων, στο πλαίσιο της Σύµβασης. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1. Στο πλαίσιο της Σύµβασης, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών υλοποιεί το Έργο που έχει ως στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση του βαθµού ενεργειακής απόδοσης στη Συµβατική Εγκατάσταση. Το οικονοµικό αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών προέρχεται από την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του Έργου Το Έργο θα υλοποιηθεί στη Συµβατική Εγκατάσταση, η οποία περιγράφεται στο Παράρτηµα Ο Πελάτης αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση, µε ίδια ή/και ξένα κεφάλαια, του Συµβατικού Εξοπλισµού Το Έργο αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (Μέτρα) και αφορούν τη µέριµνα για την επιλογή και προµήθεια νέου εξοπλισµού, την εγκατάσταση νέου εξοπλισµού, την αναβάθµιση ή/και τον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου εξοπλισµού καθώς και δραστηριότητες και παρεµβάσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βαθµού ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση Πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, η Επιχείρηση Ενεργειακών 6

7 Υπηρεσιών εκπόνησε Μελέτη Σκοπιµότητας για τις ενεργειακές παρεµβάσεις (Παράρτηµα 2), βάσει της οποίας τα συµβαλλόµενα µέρη διαµόρφωσαν και οριστικοποίησαν τον Κατάλογο Μέτρων και Συµβατικού Εξοπλισµού (Παράρτηµα 8) καθώς και το Πρόγραµµα Υλοποίησης (Παράρτηµα 9). 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1. Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τους συµβαλλόµενους. Η ηµεροµηνία αυτή αποτελεί την ηµεροµηνία έναρξης της Σύµβασης Ως ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης ορίζεται η Συµβατική Περίοδος είναι το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης έως την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης Σε περίπτωση επίτευξης του Συνολικού Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους σε χρονικό διάστηµα µικρότερο της Συµβατικής Περιόδου, η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται στην περίπτωση αυτή να συµφωνήσουν για παράταση της συνεργασίας τους, µε τους ίδιους ή διαφορετικούς οικονοµικούς όρους, είτε µέσω τροποποίησης της Σύµβασης είτε µέσω σύναψης νέας σύµβασης ενεργειακής απόδοσης. 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4.1. Η Συµβατική Περίοδος υποδιαιρείται σε Περιόδους Παρακολούθησης Η Περίοδος Παρακολούθησης αποτελεί τη βασική χρονική µονάδα παρακολούθησης της εκτέλεσης της Σύµβασης. Στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης, διενεργούνται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οι προβλεπόµενες µετρήσεις και υπολογισµοί για τον προσδιορισµό της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης και του αντίστοιχου Πραγµατικού Οικονοµικού Οφέλους Περιόδου Παρακολούθησης (σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης) και συντάσσεται η προβλεπόµενη από το άρθρο 14 Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης Οι Περίοδοι Παρακολούθησης αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.1. Για τη διενέργεια των υπολογισµών προσδιορισµού της Πραγµατικής 7

8 Εξοικονόµησης Ενέργειας και του Πραγµατικού Οικονοµικού Οφέλους των Περιόδων Παρακολούθησης, χρησιµοποιείται ως χρονική περίοδος η Περίοδος Αναφοράς Η κατανάλωση κάθε ενεργειακού προϊόντος εντός της Περιόδου Αναφοράς (Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση), αποτελεί την αφετηρία για τον προσδιορισµό της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας κάθε Περιόδου Παρακολούθησης. Με βάση το σενάριο εξέλιξης που περιγράφεται στο Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης, προσδιορίζεται για κάθε Περίοδο Παρακολούθησης, ανά ενεργειακό προϊόν, η Προβλεπόµενη Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση, η οποία αποτελεί τη βάση σύγκρισης µε την Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου Παρακολούθησης Οι Βασικές Ενεργειακές Καταναλώσεις των Περιόδων Παρακολούθησης αναφέρονται στο Παράρτηµα Για την κοστολόγηση της ενέργειας και τη µετατροπή ενεργειακού οφέλους σε οικονοµικό όφελος, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην χρήση τιµών ενέργειας για κάθε Περίοδο Παρακολούθησης (Τιµές Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης), οι οποίες προέκυψαν από την εφαρµογή σεναρίου εξέλιξης τιµών ενέργειας Για κάθε ενεργειακό προϊόν, η Τιµή Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης θεωρείται ότι αποτελεί τη µέση τιµή αυτής κατά την Περίοδο Παρακολούθησης Οι Τιµές Ενέργειας των Περιόδων Παρακολούθησης αναφέρονται στο Παράρτηµα ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών παρέχει στον Πελάτη εγγυήσεις σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας και το οικονοµικό όφελος από την υλοποίηση του Έργου, ως εξής : 6.1. Συνολική Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας kwh, αναλυόµενη κατά ενεργειακό προϊόν ως ακολούθως : - ηλεκτρική ενέργεια... - φυσικό αέριο... - πετρέλαιο... - υγραέριο... - θερµική ενέργεια... - άλλο ενεργειακό προϊόν... 8

9 6.2. Συνολικό Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος... ευρώ, 6.3. Εγγυηµένες Εξοικονοµήσεις Ενέργειας και Εγγυηµένα Οικονοµικά Οφέλη Περιόδων Παρακολούθησης, σύµφωνα µε τους πίνακες που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ο υπολογισµός του Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους (συνολικά καθώς και για κάθε Περίοδο Παρακολούθησης) γίνεται µε βάση την αντίστοιχη Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας και τις Τιµές Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης, µε προσµέτρηση και του οικονοµικού οφέλους λόγω µείωσης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης στη Συµβατική Εγκατάσταση. 7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν καταρτίσει Κατάλογο Μέτρων και Συµβατικού Εξοπλισµού, στον οποίο καταγράφονται όλα τα µέτρα που υλοποιούνται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών καθώς και ο εξοπλισµός που εγκαθίσταται ή εκσυγχρονίζεται στο πλαίσιο της Σύµβασης Ο Κατάλογος Μέτρων και Συµβατικού Εξοπλισµού περιλαµβάνει Πίνακα Μέτρων, Πίνακα Νέου Εξοπλισµού και Πίνακα Αναβαθµιζόµενου και Εκσυγχρονιζόµενου Εξοπλισµού και παρατίθεται στο Παράρτηµα Για την κωδικοποίηση των Μέτρων τεχνολογικής φύσεως, χρησιµοποιείται η κατηγοριοποίηση του Παραρτήµατος 3, ενώ των Μέτρων οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως η κατηγοριοποίηση του Παραρτήµατος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.1. Το Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Σύµβασης συµφωνείται ότι ανέρχεται σε ευρώ για κάθε Περίοδο Παρακολούθησης. Τούτο αποτελεί το Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα που καταβάλλεται στην Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι το Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος της Περιόδου Παρακολούθησης δεν είναι µικρότερο από το Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος αυτής Σε περίπτωση που σε κάποια Περίοδο Παρακολούθησης το Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος υπολείπεται του Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους, το Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών προκύπτει από το Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα, µε αποµείωση αυτού κατά το ποσό της διαφοράς. Εάν το Πραγµατικό 9

10 Οικονοµικό Αντάλλαγµα είναι αρνητικό, τούτο καταβάλλεται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη ως αποζηµίωση Το Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών προσδιορίζεται στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης και συνοψίζεται σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης (Παράρτηµα 13) Σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης της Σύµβασης λόγω επίτευξης του Συνολικού Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους σε χρονικό διάστηµα µικρότερο της Συµβατικής Περιόδου (όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.4), καταβάλλεται από τον Πελάτη προς την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών η εναποµείνουσα διαφορά του συνολικού Συµβατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. 9. ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 9.1. Στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών διενεργεί µετρήσεις και υπολογισµούς, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης, µε σκοπό τον προσδιορισµό της Πραγµατικής Ενεργειακής Κατανάλωσης της Περιόδου Παρακολούθησης και τη σύγκριση αυτής µε την Προβλεπόµενη Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου Παρακολούθησης για τον υπολογισµό της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας της Περιόδου Παρακολούθησης και το εξ αυτής προκύπτον Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος της Περιόδου Παρακολούθησης Εντός χρονικού διαστήµατος ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της Περιόδου Παρακολούθησης, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών ετοιµάζει και υποβάλει στον Πελάτη την Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης (Παράρτηµα 13), η οποία περιλαµβάνει - Αναλυτικούς υπολογισµούς και αποτελέσµατα µετρήσεων για τον προσδιορισµό της ενεργειακής κατανάλωσης εντός της Περιόδου Παρακολούθησης, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης - Πίνακες προσδιορισµού του ενεργειακού και οικονοµικού οφέλους της Περιόδου Παρακολούθησης (Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας και Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος), κατά ενεργειακό προϊόν. - Πίνακα Οικονοµικής Εκκαθάρισης, ο οποίος περιλαµβάνει τις αποκλίσεις από την Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας και το Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος της Περιόδου Παρακολούθησης, κατά ενεργειακό προϊόν, καθώς και τον προσδιορισµό του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών για την Περίοδο Παρακολούθησης Ο έλεγχος της Έκθεσης Περιόδου Παρακολούθησης γίνεται µε βάση το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης, το οποίο περιγράφει όλες τις 10

11 διαδικασίες για τον προσδιορισµό του ενεργειακού και οικονοµικού οφέλους της Περιόδου Παρακολούθησης, καθώς και µε βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 σχετικά µε το Οικονοµικό Αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών Μετά την έγκριση της Έκθεσης Περιόδου Παρακολούθησης από τον Πελάτη, αυτή υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη και, εφόσον προκύπτει θετικό Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα, εκδίδεται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών τιµολόγιο για την Περίοδο Παρακολούθησης, µε ποσό αυτό, ενώ σε περίπτωση αρνητικού Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, τούτο καταβάλλεται ως αποζηµίωση από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη σε πίστωση του λογαριασµού που αναφέρεται στο Παράρτηµα Η εξόφληση του τιµολογίου Περιόδου Παρακολούθησης γίνεται εντός χρονικού διαστήµατος από τη λήψη του Η καταβολή τυχόν προκύπτουσας αποζηµίωσης από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη γίνεται εντός χρονικού διαστήµατος από την υπογραφή της Έκθεσης Περιόδου Παρακολούθησης Περιγραφή 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το σχέδιο εκτέλεσης του Έργου, µε αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων, πόρων και χρονοδιαγραµµάτων αποτυπώνεται στο Πρόγραµµα Υλοποίησης (Παράρτηµα 9) Έναρξη εκτέλεσης του Έργου Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, εντός χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, οφείλει να προβεί στην έναρξη εκτέλεσης του Έργου βάσει του Προγράµµατος Υλοποίησης Νοµική συµµόρφωση Το Έργο πρέπει να υλοποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, προτύπων και κανονισµών Έλεγχος ποιότητας Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας των Μέτρων καθ'όλη τη χρονική διάρκεια υλοποίησης τους. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να επιθεωρεί και ελέγχει κάθε εργασία που εκτελείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που υφίστανται στο πλαίσιο της Σύµβασης. 11

12 10.5. Χρονοδιάγραµµα Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να εκτελεί τις εργασίες για την υλοποίηση του Προγράµµατος Υλοποίησης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που αυτό περιλαµβάνει Τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος του Προγράµµατος Υλοποίησης δεν επιτρέπεται, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων/ανωτέρας βίας. Η τροποποίηση του χρονικού διαστήµατος υλοποίησης των Μέτρων στις εν λόγω περιπτώσεις επιτρέπεται µε συµπληρωµατικό συµφωνητικό, το οποίο υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη και προσαρτάται στη Σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή, το χρονικό διάστηµα υλοποίησης των Μέτρων επιµηκύνεται όχι περισσότερο από εκείνο που αποδίδεται στο έκτακτο γεγονός/ανωτέρα βία, το οποίο προκύπτει από κατάλληλο επιβεβαιωτικό έγγραφο Αυτεπιστασία - Υπεργολαβίες Το Έργο υλοποιείται µε ίδια µέσα από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών δύναται να αναθέτει την υλοποίηση συγκεκριµένων εργασιών που εµπίπτουν στο αντικείµενο της Σύµβασης σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει έναντι του Πελάτη πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες της µη εκπλήρωσης ή ανεπαρκούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των τρίτων Πρόσβαση στη Συµβατική Εγκατάσταση Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει στην Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών καθώς και στους υπεργολάβους αυτής πρόσβαση στη Συµβατική Εγκατάσταση για προγραµµατισµό και εκτέλεση εργασιών, ρυθµίσεις, επιθεώρηση και παρακολούθηση λειτουργίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µε την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία της Συµβατικής Εγκατάστασης. Πρόσβαση µπορεί επίσης να παρέχεται και εκτός ωραρίου εργασίας κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών Ο Πελάτης δεν µπορεί να εµποδίζει την πρόσβαση της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών στη Συµβατική Εγκατάσταση όταν πρόκειται για την πρόληψη ή αντιµετώπιση ζηµιών και άλλων έκτακτων καταστάσεων Χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και υλικά Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των εργασιών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύµβασης πραγµατοποιείται µε ίδια µέσα και υλικά Κατά την εκτέλεση των εργασιών και παροχή υπηρεσιών, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να χρησιµοποιεί τα υλικά και εξοπλισµό που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Μέτρων και σύµφωνα µε τους 12

13 ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών δύναται, µετά από έγγραφη έγκριση από τον Πελάτη, να χρησιµοποιεί παρόµοια υλικά και εξοπλισµό, τα οποία αντιστοιχούν ή υπερέχουν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, εκείνων που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Μέτρων Τα χρησιµοποιούµενα υλικά και εξοπλισµός πρέπει να φέρουν σήµανση και να συνοδεύονται από τεχνικό φάκελλο µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόµενες συνθήκες λειτουργίας/χρήσης κλπ). Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να παρέχει αντίγραφα των ανωτέρω εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Πελάτη Κατά την εκτέλεση των εργασιών η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να συµµορφώνεται µε τις τεχνικές οδηγίες των κατασκευαστών/προµηθευτών υλικών και εξοπλισµού και τις παρεχόµενες από αυτούς διαδικασίες εγκατάστασης, χρήσης και ποιοτικού ελέγχου ιαδικασίες έγκρισης και παραλαβής Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τον Πελάτη σχετικά µε την ολοκλήρωση κάθε εργασίας ή οµάδας εργασιών Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, εντός προθεσµίας το αργότερο ηµερολογιακών ηµερών από την ολοκλήρωση του Μέτρου, αποστέλλει προς τον Πελάτη την Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών Ο Πελάτης ελέγχει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών µε βάση το Πρόγραµµα Υλοποίησης Αν στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα Υλοποίησης, τα συµβαλλόµενα µέρη καταρτίζουν και συνυπογράφουν Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών, το οποίο περιλαµβάνει τις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των αποκλίσεων και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει µε ίδια µέσα και έξοδα να προβεί στην υλοποίηση του Προγράµµατος Συµπληρωµατικών Εργασιών εντός χρονικού διαστήµατος ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσµία σε αυτό Εφόσον οι εργασίες έχουν υλοποιηθεί σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Υλοποίησης, η Εκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη Η υπογραφή της Εκθεσης Ολοκλήρωσης Εργασιών από τα συµβαλλόµενα µέρη πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν και οι οποίες περιγράφονται στο Πρόγραµµα Υλοποίησης. Η αποτίµηση ενεργειακών και οικονοµικών οφελών δεν περιλαµβάνεται στις Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Εργασιών, αλλά µόνο στις Εκθέσεις Περιόδου Παρακολούθησης, οπότε και λαµβάνει χώρα η τακτοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 13

14 Προαπαιτούµενα Μέτρα Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών δεν δύναται να προβαίνει σε έναρξη υλοποίησης Μέτρων, για τα οποία υφίστανται, βάσει του Προγράµµατος Υλοποίησης, προαπαιτούµενα Μέτρα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως πιστοποιείται από τις Έκθέσεις Ολοκλήρωσης Εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει µε ιδία δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και οδηγίες του Πελάτη Οδηγίες - εκπαίδευση Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να παρέχει στον Πελάτη οδηγίες για τη λειτουργία και συντήρηση του Συµβατικού Εξοπλισµού, καθώς και πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών αυτού Εντός χρονικού διαστήµατος ηµερολογιακών ηµερών από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάθε στοιχείου Συµβατικού Εξοπλισµού, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να προβεί σε εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδείξει ο Πελάτης σχετικά µε τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού αυτού Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Υλοποίησης παρέχοντας τις εγγυήσεις ποιότητας που περιγράφονται για κάθε εργασία σε αυτό (εγγυήσεις καλής εκτέλεσης) Έναρξη ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι η ηµεροµηνία υπογραφής από τα συµβαλλόµενα µέρη της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Εργασιών Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών Εάν κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης διαπιστωθούν ελλείψεις ή ατέλειες στις εκτελεσθείσες εργασίες ή στον εγκατεστηµένο Συµβατικό Εξοπλισµό, τα συµβαλλόµενα µέρη συντάσσουν και υπογράφουν από κοινού Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών(Παράρτηµα 12) Το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών, αφού υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτάται στη Σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής Το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης που απαιτούνται καθώς και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης τους Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει, µε ίδια δαπάνη και µέσα, να υλοποιήσει το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών. Σε αυτή την περίπτωση, το χρονικό διάστηµα ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα Σε περίπτωση άρνησης της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών για 14

15 συµµετοχή στη σύνταξη του Προγράµµατος Συµπληρωµατικών Εργασιών, ο Πελάτης δικαιούται να ορίσει εµπειρογνώµονα από τον Κατάλογο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων (Παράρτηµα 15 ο οποίος συντάσσει το πρόγραµµα αυτό, τούτο δε καθίσταται δεσµευτικό για τα συµβαλλόµενα µέρη. Ο ορισµός εµπειρογνώµονα δεν αποκλείει το δικαίωµα των συµβαλλόµενων µερών να επιδιώξουν επίλυση της διαφοράς σε αρµόδιο ελληνικό δικαστήριο. 11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν συµφωνήσει ότι όλες οι διαδικασίες µέτρησης και υπολογισµού του ενεργειακού και οικονοµικού οφέλους από την υλοποίηση του Έργου θα γίνονται µε βάση το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης (Παράρτηµα 13) Κατά την εκπόνηση του Προγράµµατος Μέτρησης και Επαλήθευσης, έχουν ληφθεί υπ όψη διάφοροι παράγοντες, όπως ο τύπος των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, η προβλεπόµενη εξοικονόµηση ενέργειας και το συνεπαγόµενο οικονοµικό όφελος, ο βαθµός αβεβαιότητας σχετικά µε τις εξοικονοµήσεις, καθώς και ο σκοπούµενος διαµοιρασµός κινδύνου µεταξύ Πελάτη και Παρόχου Το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης αποτελεί σηµείο αναφοράς για τα συµβαλλόµενα µέρη κατά την προετοιµασία και έλεγχο των Εκθέσεων Περιόδων Παρακολούθησης Το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης καθορίζει τις διαδικασίες και τη µεθοδολογία µέτρησης και επαλήθευσης κάθε Μέτρου. Οι διαδικασίες και µεθοδολογία µέτρησης περιγράφονται στο Παράρτηµα 13 και είναι σύµφωνες µε το ιεθνές Πρωτόκολλο Μέτρησης και Επαλήθευσης (International Performance Measurement & Verification Protocol IPMVP). 12. ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ουσιώδης αλλαγή είναι κάθε αλλαγή στις εγκαταστάσεις του Πελάτη που αναµένεται να έχει ως συνέπεια την αύξηση ή µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον % Στις ουσιώδεις αλλαγές εντάσσονται τα παρακάτω : - Αλλαγές του τρόπου χρήσης της εγκατάστασης - Αλλαγές του ωραρίου λειτουργίας της εγκατάστασης - Μεταβολές στα πρότυπα επίπεδα λειτουργίας και άνεσης - Μεταβολές/προσθήκες εξοπλισµού της εγκατάστασης - Αναδιαρρυθµίσεις/ανακαινίσεις στην εγκατάσταση 15

16 - Κακή χρήση του εξοπλισµού της εγκατάστασης - Παράλειψη εκτέλεσης συντήρησης και επισκευών εξοπλισµού - Αλλαγή προµηθευτή ή τρόπου τιµολόγησης ενέργειας - Περιορισµός ή αναστολή λειτουργίας µετά από δικαστική απόφαση - Κλείσιµο της εγκατάστασης - Κάθε άλλη µεταβολή πλην καιρικών συνθηκών που επηρεάζει την ενεργειακή κατανάλωση της εγκατάστασης Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι κάθε ουσιώδης αλλαγή αποτελεί λόγο τροποποίησης της Σύµβασης, καθώς καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των τεχνικών παραµέτρων και υπολογισµών του Έργου Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών για κάθε ουσιώδη αλλαγή στις εγκαταστάσεις του τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εν λόγω αλλαγή. 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Για την πληµµελή εκτέλεση της Σύµβασης, τα συµβαλλόµενα µέρη φέρουν ευθύνη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της Σύµβασης Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Πελάτη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληρωµής του Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών έχει το δικαίωµα να απαιτήσει ρήτρα ανερχόµενη σε... % επί του οφειλόµενου ποσού για κάθε ηµέρα καθυστέρησης Ο Πελάτης απαλλάσσεται από τη ρήτρα που αναφέρεται στην παράγραφο 13.2 εάν αποδείξει ότι η αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληρωµής του Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα τρίτων Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη για τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Σύµβασης καθώς και για τυχόν παραβάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τεχνικών κανονισµών Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει ευθύνη για την ποιότητα του Συµβατικού Εξοπλισµού, των υλικών και των εκτελεσθεισών εργασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης αυτών και εντός της Συµβατικής Περιόδου Σε περίπτωση καθυστέρησης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών που προβλέπονται στη Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης της καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών και 16

17 στην αποκατάσταση διαπιστωµένων αδυναµιών ή/και ελλείψεων, ο Πελάτης δικαιούται να απαιτήσει αποζηµίωση Η καταβολή αποζηµίωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάληψη ευθύνης δεν απαλλάσσει τα συµβαλλόµενα µέρη από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της Σύµβασης Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µερική ή πλήρη αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους βάσει της Σύµβασης σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει την ευθύνη για αποζηµίωση έναντι ζηµιών που προκαλούνται σε τρίτους ως αποτέλεσµα εργασιών στο πλαίσιο της Σύµβασης, εκτός εάν αποδείξει ότι αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα τρίτων Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασίας καταστεί προφανές ότι αυτή δεν εκτελείται µε τον δέοντα τρόπο, ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών τη διόρθωση των ελλείψεων και ατελειών, ορίζοντας προς τούτο εύλογο χρονικό διάστηµα, και, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών της απαίτησης αυτής, να καταγγείλει µονοµερώς τη Σύµβαση και να απαιτήσει αποζηµίωση. 14. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο Πελάτης έχει την κυριότητα κάθε εξοπλισµού που εγκαθίσταται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών στη Συµβατική Εγκατάσταση. 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτουν από τη Σύµβαση αναστέλλονται σε περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εµποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών Ως περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται ιδίως η πληµµύρα, ο κεραυνός, ο σεισµός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόµοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των µερών Σε περίπτωση που συµβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συµβαλλόµενο µέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 17

18 από τη Σύµβαση, εντός δύο (2) ηµερών από τη στιγµή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναµία του αυτή στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούµενη διάρκεια, και οφείλει να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας Το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συµβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυµβαλλόµενο µέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά µόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καµία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζηµίωσης οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη. 16. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης θα συνεργάζονται αρµονικά και µε πνεύµα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της Σύµβασης Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση ή ερµηνείας της Σύµβασης µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Στην περίπτωση αυτή συγκροτείται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης ιαφοράς, αποτελούµενη από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών. Το αποτέλεσµα των φιλικών διαπραγµατεύσεων αποτυπώνεται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής Για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεµάτων, έστω και αν αυτές συνεπάγονται οικονοµικές συνέπειες ή επιµερισµό υπαιτιότητας, τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να προσφεύγουν σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα (από τον Κατάλογο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων του Παραρτήµατος 15. Το πόρισµα της τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης, όσον αφορά το τεχνικό αντικείµενο της διαφοράς, είναι υποχρεωτικό για τα συµβαλλόµενα µέρη. Για τεχνικά θέµατα µε οικονοµικές συνέπειες ή επιµερισµό της υπαιτιότητας και σε περίπτωση µη αποδοχής του οικονοµικού µέρους ή του επιµερισµού της υπαιτιότητας του πορίσµατος της τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης, το θιγόµενο συµβαλλόµενο µέρος δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς στα αρµόδια πολιτικά 18

19 δικαστήρια Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της Σύµβασης εκ του γεγονότος ότι τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης ιαφοράς ή της διεξαγωγής τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 9.3 ή έχουν προσφύγει στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια. 17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων του αντισυµβαλλόµενου µέρους, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα σε αυτήν Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώµατος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας των δέκα πέντε (15) ηµερών, η οποία τάσσεται µε έγγραφο που κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στο µέρος που εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, προκειµένου το τελευταίο να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις (προθεσµία αποκατάστασης) Το δικαίωµα της καταγγελίας ασκείται µε ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας άρχονται µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης, καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζηµία. 18. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίσηµη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδεχοµένως διατυπώνονται σε άλλη γλώσσα χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών Η µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σηµειώµατα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδεχοµένως διατυπώνονται σε άλλη γλώσσα χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, που 19

20 αφορά στη Σύµβαση, γίνεται στη διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη ως αποδέκτης αυτών Ρητά διευκρινίζεται ότι α) Έγγραφο που αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ηµέρα της αποστολής του, εάν το σύστηµα της τηλεοµοιοτυπίας του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15 η ώρα. ιαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόµενη της αποστολής ηµέρα. β) Υπό τον όρο ότι τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν εγγράφως τον τρόπο τον οποίο θεωρούν ως αποδεικτικό αποστολής εγγράφου µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ηµέρα της αποστολής του, εάν το σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15 η ώρα. ιαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόµενη της αποστολής ηµέρα. 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο µε έγγραφη και ρητή συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 20. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λύση της Σύµβασης µπορεί να γίνει είτε µε συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, είτε µε απόφαση δικαστηρίου Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης µε συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, τούτο γίνεται εγγράφως, µε ιδιαίτερο συµφωνητικό λύσης Η λύση της Σύµβασης µε απόφαση δικαστηρίου γίνεται µε βάση το αστικό δίκαιο και τους όρους της Σύµβασης Λόγους λύσης της Σύµβασης µε απόφαση δικαστηρίου συνιστούν ιδίως - αθέτηση ουσιωδών όρων της Σύµβασης - συστηµατικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα εκ µέρους της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών, χωρίς ουδεµία υπαιτιότητα από τον Πελάτη - αδυναµία εξασφάλισης των απαραίτητων για την εκτέλεση του Έργου αδειών και εγκρίσεων - συστηµατική αδυναµία συµµόρφωσης της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τις προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας του Έργου - η θέση σε εκκαθάριση ή η πτώχευσης κάποιου από τα συµβαλλόµενα µέρη 20

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) Στ, σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια 31/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αρ. Πρ. 28806 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ :50500 Σέρβια Τηλ.: 24643 50117 Fax : 24640 24655 14SYMV002256935 2014-08-26 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα III.

Εκπαιδευτική Ενότητα III. Εκπαιδευτική Ενότητα III. Διαδικασία για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) από τη Σύμβαση μέχρι την Εγγυημένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013. Θέμα: Ενημέρωση Συλλεκτών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ]

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Βουγιουκλάκης Γιάννης Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Υπευθ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 11.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.19354 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV001858066 2014-02-07 ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Παρουσίαση Πρότυπων Εγγράφων

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Παρουσίαση Πρότυπων Εγγράφων Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Παρουσίαση Πρότυπων Εγγράφων 3 Δεκεμβρίου, 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Μέθοδοι Υλοποίησης Συμβάσεων Β. Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού για ΣΕΑ Τόμος Α, Μέρη Ι και ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.616,20 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα II.

Εκπαιδευτική Ενότητα II. Εκπαιδευτική Ενότητα II. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Διαδικασία από τη Σύμβαση μέχρι τη Διασφαλισμένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), Νίκης 4, Τ.Κ 10248, Αθήνα, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα την στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), Νίκης 4, Τ.Κ 10248, Αθήνα, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση πρότασης αξιοποίησης με εναλλακτικές λύσεις του ακινήτου του ΤΕΕ στο Αμαρούσιο Αττικής συνολικού ποσού ευρώ 10.000,00 πλέον ΦΠΑ Στην

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /

Αρ. Πρωτ.: / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Αρ. Πρωτ.: 5 8 0 8 / 13 08-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 28/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: -11084- ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Αμοιβής μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμού: 24.

ΜΕΛΕΤΗ. «Αμοιβής μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμού: 24. ΜΕΛΕΤΗ «Αμοιβής μηχανικών για την Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» CPV: 71314300-5 (Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση) Νοέμβριος 2016 1 ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα