ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : C(2008) /03/2008 1

2 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή ιαδικασία Σχεδιασµού Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης Περιοχής Συνεργασίας Εισαγωγή Περιοχή Συνεργασίας Γενικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Συνεργασίας Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών Χωρική διάσταση Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων Βασικά Πορίσµατα Προγραµµατικής Περιόδου Ανάλυση S.W.O.T Προοπτικές Περιοχής Συνεργασίας Αναπτυξιακή Στρατηγική Προγράµµατος Εισαγωγή Στρατηγικό Πλαίσιο Βασική Αναπτυξιακή Επιλογή - Όραµα Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες (Στρατηγικοί Στόχοι) Ανάλυση Στρατηγικής σε Άξονες Προτεραιότητας Ενδεικτική Κατανοµή Πόρων Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων - Στόχων Συνάφεια Στρατηγικής µε Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές Ισότητα των Φύλων και ίσων Ευκαιριών Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 3 του ΕΚ 1083/2006) Βασικά Πορίσµατα της Εκ των Προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγησης Βασικά Πορίσµατα Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Άξονες Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτισµικό Περιβάλλον Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιµότητα και Ασφάλεια Περιοχής Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη ιατάξεις Εφαρµογής Αρχές και Φορείς ιαχείρισης και Ελέγχου Ανάπτυξη και Επιλογή Πράξεων Πιστοποίηση απανών και Χρηµατοδοτικές Ροές Παρακολούθηση Αξιολόγηση Πληροφόρηση και ηµοσιότητα Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών εδοµένων ιασφάλιση της Εταιρικής Σχέσης Προαγωγή της Ισότητας των δυο Φύλων και ιασφάλιση της Αρχής της µη ιάκρισης Χρηµατοδοτικές ιατάξεις Παράρτηµα Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Σχηµάτων Συντοµογραφίες

3 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Εισαγωγή Ο Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006, σχετικά µε τους γενικούς κανόνες που διέπουν τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Προγραµµατική Περίοδο , ορίζει 3 Στόχους µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ: Στόχος 1 «Σύγκλιση», Στόχος 2 «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» και Στόχος 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Στο πλαίσιο αυτό τα Προγράµµατα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III της περιόδου αντικαθίστανται από τα Προγράµµατα του Στόχου 3, όπου εντάσσεται και το προτεινόµενο Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας (Cross-border co-operation). Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Στόχου 3 και ειδικότερα αναφορικά µε τη διασυνοριακή συνεργασία, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων µεταξύ των Κρατών - Μελών. Οι προτεραιότητες που τίθενται στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας είναι οι κάτωθι: ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας (µε έµφαση στους τοµείς: ΜΜΕ, τουρισµός, πολιτισµός και διασυνοριακό εµπόριο), προστασία και κοινή διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, υποστήριξη δεσµών µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, βελτίωση της πρόσβασης στα µέσα µεταφοράς, τα δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας, διασυνοριακά συστήµατα διαχείρισης υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας, κοινή χρήση υποδοµών υγείας, πολιτισµού, τουρισµού και εκπαίδευσης. Επιπλέον, αναφέρονται θέµατα διοικητικής συνεργασίας, αγοράς εργασίας, απασχόλησης, ισότητας των φύλων, κατάρτισης, κοινωνικής ένταξης, Ε&Τ. 2. ιαδικασία Σχεδιασµού Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Η αρχή της εταιρικής σχέσης, µε βάση τις πρόνοιες του Κανονισµού 1083/2006, για την κατάρτιση του Προγράµµατος εφαρµόστηκε µέσα από διαδικασίες που διασφαλίζουν ευρύτατο διάλογο µε όλους τους εταίρους στην επιλέξιµη διασυνοριακή περιοχή και µε όρους πλήρους διαφάνειας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος δηµιουργήθηκαν 2 οµάδες εργασίας (working groups). Η Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ), η οποία αποτελείτο από στελέχη της ΕΥ Interreg και του ΥΠ.ΟΙ.Ο της ς, καθώς και η Task Force στην οποία συµµετείχαν µέλη της ΟΣΠ και εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραµµατισµού της Κύπρου. Οι Οµάδες Εργασίας δηµιουργήθηκαν τον Μάιο του Μέχρι την χρονική στιγµή υποβολής του προγράµµατος υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: Πρόσληψη συµβούλου υποστήριξης της διαδικασίας σχεδιασµού (Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός Όµιλος - Ε.Ε.Ο Group Α.Ε). Πρόσληψη συµβούλων Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης (Ex Ante) και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ - SEA). 3

4 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Έξι (6) συναντήσεις της Task Force. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία, µε σκοπό την κατάρτιση του προγράµµατος, την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων, τον συντονισµό των αρχών των 2 Κρατών Μελών, κλπ. Έξι (6) συναντήσεις της ΟΣΠ. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Λευκωσία, µε αντικείµενο την εκπόνηση του προγράµµατος, την οργάνωση ερευνών πεδίου, την υλοποίηση δηµόσιας διαβούλευσης, κλπ. Συναντήσεις µε εκπροσώπους των Περιφερειών (ελληνική πλευρά), µε σκοπό την κατάθεση απόψεων για την διαδικασία σχεδιασµού και το περιεχόµενο του προγράµµατος. Συλλογή προτάσεων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (υπουργεία, Κυβερνητικά Τµήµατα, περιφερειακές και τοπικές αρχές, επιµελητήρια οργανώσεις) στις επιλέξιµες περιφέρειες των δυο Κρατών Μελών. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν δύο (2) έρευνες πεδίου, µε στόχο την συλλογή προτάσεων / δυνητικών έργων για την εκπόνηση του προγράµµατος. Συνολικά υποβλήθηκαν 208 προτάσεις έργων από 42 φορείς (Ελληνική και Κυπριακή πλευρά). Για την συλλογή των προτάσεων απεστάλη σχετικό ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο / έντυπο προς δυνητικά εµπλεκόµενους φορείς. Στην συνέχεια η Task Force µε τη συνεργασία του Συµβούλου υποστήριξης επεξεργάστηκε το σύνολο των απαντήσεων και ανέδειξε τις προτεραιότητες του προγράµµατος σύµφωνα µε τις απόψεις των φορέων. Συναντήσεις µε κοινωνικοοικονοµικούς φορείς. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Λευκωσία, είχαν δε στόχο την αποτύπωση των απόψεων των φορέων για την νέα προγραµµατική περίοδο, τα προβλήµατα της περιόδου , κλπ. ηµόσια ιαβούλευση σε Λευκωσία (23/1/2007) και Αθήνα (9/2/2007), µε συµµετοχή δηµόσιων φορέων, καθώς και κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων των επιλέξιµων περιφερειών στα δυο Κράτη Μέλη. Στις σχετικές συναντήσεις παρουσιάστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε το περιεχόµενο του. Τα βασικά συµπεράσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης ήταν τα ακόλουθα: o o o o Οι φορείς θεωρούν πολύ σηµαντικό το διασυνοριακό πρόγραµµα, καθώς ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια µιας επιτυχηµένης προσπάθειας. Οι προτεινόµενες δράσεις πρέπει να αφορούν κοινά έργα µε προστιθέµενη αξία. Επιβάλλεται η απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης των πράξεων. Ιδιαίτερη σηµαντικότητα δίδεται στην υλοποίηση δράσεων επιχειρηµατικότητας, ασφάλειας των συνόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα και αναφορικά µε τα αποτελέσµατα από την λειτουργία της Task Force και της ΟΣΠ, αυτά είναι τα ακόλουθα: Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης θα πρέπει να στοχεύει στην αποτύπωση βασικών αναπτυξιακών δεδοµένων της περιοχής, σε άµεση δε συνάφεια µε την προτεινόµενη στρατηγική. Η στρατηγική θα πρέπει να προσεγγιστεί τόσο «από πάνω προς τα κάτω» (Top down), όσο και «από κάτω προς τα πάνω» (Bottom Up). Ειδικά σηµεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την διαδικασία σχεδιασµού: o Η µείωση διαχειριστικού κόστους λαµβανοµένου υπόψη του µικρού µεγέθους του Προγράµµατος. 4

5 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ o Η δηµιουργία προστιθέµενης αξίας δράσεων και έργων. o Η προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης. Τέθηκε η προοπτική αντιµετώπισης του προγράµµατος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασµού στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, µε την εξέταση συνεργιών ή επικαλύψεων µε άλλα προγράµµατα που εκπονούνται ταυτόχρονα (MED, Mediterranean Sea Basic Program, κλπ). Ως γενική παρατήρηση τέθηκε η δυνατότητα ένταξης έργων µεγάλης ωριµότητας, αλλά και έργων µε σηµαντική προστιθέµενη αξία, δεδοµένου του εξαιρετικά περιορισµένου π/υ του προγράµµατος και την αποφυγή αστοχιών του παρελθόντος. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την ΟΣΠ και την Task Force αφορούν την προώθηση της επιχειρηµατικότητας (στην κατεύθυνση ενίσχυσης κυρίως συλλογικών φορέων και όχι ΜΜΕ), της Έρευνας & Τεχνολογίας (συνεργασία ερευνητικών ιδρυµάτων), της καινοτοµίας, της συνεργασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων (κοινά µεταπτυχιακά, ανταλλαγές φοιτητών, κλπ), την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (κυρίως στην κατεύθυνση προστασίας του θαλάσσιου χώρου και αντιµετώπισης/µείωσης της θαλάσσιας ρύπανσης) και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής (µε ενισχυµένη διασυνοριακή επιτήρηση για αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου και της λαθροµετανάστευσης), αλλά και την βελτίωση των υποδοµών (µεταφορές και Τεχνολογία Πληροφορικής & Επικοινωνιών). Σηµειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω συναντήσεων συµµετείχε ενεργά ο σύµβουλος σχεδιασµού, ενώ και για κάθε µία εκ των συναντήσεων τηρήθηκαν πρακτικά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι συναντήσεις που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού. Πίνακας 2-1: Συναντήσεις διαδικασίας σχεδιασµού Ηµεροµηνία Τοποθεσία Αντικείµενο Συµµετέχοντες 8/5/2006 Θεσσαλονίκη 1 η Συνάντηση Task Force Μέλη ΟΣΠ. Εκπρόσωποι Κυπριακής πλευράς Εκπρόσωποι Περιφερειών. Εκπρόσωπος Ε.Ε 22/9/2006 Θεσσαλονίκη 1 Η Συνάντηση ΟΣΠ 2 η Συνάντησης Task Force 6/10/2006 Αθήνα 2 Η Συνάντηση ΟΣΠ 3 η Συνάντησης Task Force Μέλη ΟΣΠ. Μέλη Task Force Σύµβουλος Σχεδιασµού. Μέλη ΟΣΠ. Μέλη Task Force Σύµβουλος Σχεδιασµού. Εκπρόσωπος Ε.Ε 18/12/2006 Αθήνα 3 Η Συνάντηση ΟΣΠ Μέλη ΟΣΠ. Μέλη Τεχνικών Γραµµατειών INTERREG III Σύµβουλος Σχεδιασµού. 9/1/2007 Θεσσαλονίκη 4 Η Συνάντηση ΟΣΠ Μέλη ΟΣΠ. Σύµβουλος Σχεδιασµού. 22/1/2007 Λευκωσία 5 Η Συνάντηση ΟΣΠ 4 η Συνάντησης Task Force Μέλη ΟΣΠ. Μέλη Task Force Σύµβουλος Σχεδιασµού. 23/1/2007 Λευκωσία ηµόσια ιαβούλευση Κοινωνικοοικονοµικοί φορείς. Μέλη ΟΣΠ. Μέλη Task Force 5

6 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ηµεροµηνία Τοποθεσία Αντικείµενο Συµµετέχοντες Σύµβουλος Σχεδιασµού. 8/2/2007 Θεσσαλονίκη 6 Η Συνάντηση ΟΣΠ Μέλη ΟΣΠ. Σύµβουλος Σχεδιασµού. 9/2/2007 Αθήνα ηµόσια ιαβούλευση Κοινωνικοοικονοµικοί φορείς. Μέλη ΟΣΠ. Μέλη Task Force Σύµβουλος Σχεδιασµού. 21/2/2007 Λευκωσία 5 η Συνάντησης Task Force Μέλη Task Force Σύµβουλος Σχεδιασµού. Εκπρόσωπος Ε.Ε. 9/3/2007 Βρυξέλλες Συνάντηση µε Εκπροσώπους DG Regio Μέλη Task Force Σύµβουλος Σχεδιασµού. Στελέχη Ε.Ε. 2/4/2007 Αθήνα 6 η Συνάντησης Task Force Μέλη Task Force Σύµβουλος Σχεδιασµού. Σύµβουλος Ex Ante αξιολόγησης. Σύµβουλος ΣΜΠΕ (SEA). Σε παράρτηµα επισυνάπτονται Κατάλογος µε τους φορείς που συµµετείχαν στην διαδικασία σχεδιασµού. Πίνακες µε τα µέλη της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΙΣΠ) και της Task Force. Oλα τα κείµενα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς και οι προτάσεις των φορέων που απεστάλησαν στην Οµάδα Σχεδιασµού είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 3. Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης Περιοχής Συνεργασίας 3.1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί την παρουσίαση βασικών στοιχείων αναφορικά µε την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή συνεργασίας. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από επίσηµες πηγές (Eurostat, ΕΣΥΕ, OECD), καθώς και από άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων ς. Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Κύπρου. ΕΣΠΑ ς. ΕΣΠΑ Κύπρου. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου. Κοινό Προγραµµατικό Έγγραφο INTERREG IIIA Ενδιάµεση Αξιολόγηση INTERREG IIIA. Θεµατικές Μελέτες ΥΠ.ΟΙ.Ο. ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (). ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» (). 6

7 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Περιοχή Συνεργασίας Για το πρόγραµµα η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας περιλαµβάνει τρεις περιφέρειες για την (Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και τµήµα του Νοτίου Αιγαίου), ενώ για την Κύπρο επιλέξιµη περιοχή αποτελεί το σύνολο της χώρας. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιοχή συνεργασίας µε κατανοµή σε NUTS I, II και III. Πίνακας 3-1: Επιλέξιµη περιοχή (Περιοχές Nuts) NUTS I NUTS II NUTS III ΕΛΛΑ Α Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου Νόµος Λέσβου Νοµός Σάµου Νοµός Χίου Νοµός ωδεκανήσου Νοµός Ηρακλείου Περιφέρεια Κρήτης Νοµός Λασιθίου Νοµός Ρεθύµνου Νοµός Χανίων ΚΥΠΡΟΣ Όλη η χώρα Όλη η χώρα Η περιοχή του προγράµµατος βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς συνδέει την περιοχή της Ευρώπης µε τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, ενώ αποτελεί την πύλη εισόδου-εξόδου της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Επίσης, κατέχει ιδιαίτερα σηµαντική θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας και κοµβική θέση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της «θαλάσσιας λεωφόρου» της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Χαρακτηριστικό της επιλέξιµης περιοχής είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας και η κυριαρχία του θαλάσσιου χώρου που προσδίδει µοναδικό πλούτο φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα υπάρχει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, απόρροια µιας µακράς ιστορικής διαδροµής και µεγάλων πολιτισµών, στοιχεία που ανέδειξαν τα νησιά σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισµούς. Αναφορικά µε την υφιστάµενη κατάσταση και σε σχέση µε την προγραµµατική περίοδο σηµειώνονται τα κάτωθι για την περιοχή συνεργασίας: Τα πληθυσµιακά και κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα της επιλέξιµης περιοχής δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά. εν διαφοροποιείται σε σηµαντικό βαθµό η υφιστάµενη κατάσταση βάσει των ενδογενών τάσεων ανάπτυξης. Εξακολουθούν οι γοργοί ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας µε µικρές διακυµάνσεις και η κυριαρχία του τριτογενή τοµέα, κυρίως του τουρισµού, στην παραγωγική διαδικασία. Χωρικά, εξακολουθούν οι τάσεις έντονης πληθυσµιακής συγκέντρωσης στα αστικά και τουριστικά κέντρα και ιδιαίτερα η χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας, µε επακόλουθο τις ανάλογες πιέσεις και απαιτήσεις σε υποδοµές. Εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήµατα λόγω της φυσικής αποµόνωσης που προκύπτει από το νησιωτικό χαρακτήρα της επιλέξιµης περιοχής. 7

8 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Σηµειώνεται, ότι η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης γίνεται σε επίπεδο NUTS II για την Κύπρο 1, και για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Όσον αφορά το Νοµό ωδεκανήσου επιπέδου NUTS III, που αποτελεί το µόνο επιλέξιµο νοµό εκ των δύο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο NUTS III γίνεται σχετική αναφορά διαφορετικά, ελλείψει στοιχείων, γίνεται αναφορά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε επίπεδο NUTS II ως έµµεση εκτίµηση για το Νοµό ωδεκανήσου. Ενδεχοµένως επίσης να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας του 10% που προβλέπεται στο άρθρο 21(3) του Κανονισµού για το ΕΤΠΑ (1080/2006), σύµφωνα µε την οποία ποσοστό έως 10% των πιστώσεων του Προγράµµατος µπορεί να δαπανάται εκτός της Κοινότητας. Οι σχετικοί πόροι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για δράσεις συνεργασίας µε περιφέρειες γειτονικών Κρατών εκτός Ε.Ε όπως η Αίγυπτος και ο Λίβανος. Στην περίπτωση χρήσης της ρήτρας ευελιξίας σε επίπεδο έργου θα τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα και θα καταδεικνύονται τα οφέλη που προκύπτουν από µια τέτοια συνεργασία Γενικότερα η τυχόν συνεργασία µε περιφέρειες γειτονικών Κρατών εκτός Ε.Ε σε συγκεκριµένες διασυνοριακές δράσεις των επιλέξιµων περιφερειών θα έχουν ως στόχο την µεγιστοποίηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση στη αντιµετώπιση κρίσιµων προβληµάτων της διασυνοριακής περιοχής. Οι τοµείς στους οποίους ενδεικτικά είναι δυνατόν να επιδιωχθεί, σε µικρή κλίµακα, µια τέτοια συνεργασία είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής, η πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και η διαχείριση φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων σε αυτούς τους τοµείς απαιτεί ολοκληρωµένη προσέγγιση λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη γεωγραφική θέση και τις ιδιοµορφίες της διασυνοριακής περιοχής. Στην περίπτωση υλοποίησης τέτοιας φύσεως δράσεων, θα επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από άλλα προγράµµατα στα πλαίσια του Στόχου της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», ή από άλλα Χρηµατοδοτικά Μέσα. Σε περίπτωση ένταξης στο Πρόγραµµα έργων/ πράξεων µε την εν λόγω διάσταση, η χρήση των πόρων της ρήτρας ευελιξίας θα παρακολουθείται και ελέγχεται ξεχωριστά στο πλαίσιο ειδικών διευθετήσεων εντασσόµενων στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος. Στην συνέχεια παρατίθεται ο Χάρτης της επιλέξιµης περιοχής. 1 Σηµειώνεται ότι µε βάση το Πρωτόκολλο Αρ. 10 της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην ΕΕ, η εφαρµογή του Κοινοτικού Κεκτηµένου αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής ηµοκρατίας όπου δεν ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος. Σύµφωνα επίσης µε το Πρωτόκολλο Αρ. 3, οι Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου, της Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο δεν περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες περιοχές.(ισχύει µόνο για την Κύπρο) 8

9 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Εικόνα 1: Χάρτης Περιοχής Συνεργασίας 3.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Συνεργασίας Γεωµορφολογικά στοιχεία Η επιλέξιµη περιοχή καταλαµβάνει συνολική έκταση τ.χλµ. Χαρακτηριστικά της περιοχής αποτελούν: Η νησιωτικότητα (περιλαµβάνει την Κύπρο, την Κρήτη, 9 κατοικηµένα νησιά στο Β. Αιγαίο και 18 στα ωδεκάνησα). Οι µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των νησιών. Η ύπαρξη ορεινών όγκων (κυρίως στην ελληνική επιλέξιµη περιοχή και σε µικρότερο βαθµό στην Κύπρο). Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της ς και καταλαµβάνει συνολική έκταση τ.χλµ. Αποτελείται από τους νοµούς Λέσβου, Χίου και Σάµου και περιλαµβάνει 9 κατοικηµένα νησιά. Έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη. Μεγάλες διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται µεταξύ των νησιών όσον αφορά το µέγεθος, το ανάγλυφο του εδάφους και τις ακτογραµµές ενώ επικρατούν κυρίως ορεινές εκτάσεις. Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας είναι οι µεγάλες αποστάσεις των νησιών, τόσο µεταξύ τους, όσο και από την Ηπειρωτική. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει ως επιλέξιµη περιοχή το Νοµό ωδεκανήσου, νησιωτικό σύµπλεγµα στο νοτιοανατολικό άκρο της ς µε συνολική έκταση τ. χλµ.. Παρότι το όνοµα της περιοχής αναφέρεται σε δώδεκα νησιά, υπάρχουν 18 κατοικηµένα νησιά, καθώς και άλλα 9

10 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ µικρότερα νησιά και βραχονησίδες. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι η πόλη της Ρόδου. Το έδαφος των νησιών στα ωδεκάνησα είναι άγονο και πετρώδες µε σηµαντικές ελλείψεις σε υδάτινους και ενεργειακούς πόρους. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται νότια της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και αποτελεί ουσιαστικά νησί-περιφέρεια καθώς περιλαµβάνει εξ ολοκλήρου το νησί της Κρήτης και κάποια µικρά νησιά, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ακατοίκητα. Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί στην και το δεύτερο µεγαλύτερο (µετά την Κύπρο) της ανατολικής Μεσογείου. Έχει συνολική έκταση τ.χλµ και αποτελείται από τους νοµούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων. Το νησί είναι εξαιρετικά ορεινό και καθορίζεται από µια υψηλή σειρά βουνών που το διασχίζει από τη δύση ως την ανατολή, ενώ υπάρχουν και µικρές πεδιάδες σε παράκτιες περιοχές. Η αποτελεί το τρίτο σε µέγεθος νησί της Μεσογείου µε έκταση τ.χλµ και βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό άκρο της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, σε στρατηγική θέση καθώς αποτελεί σταυροδρόµι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Σε σχέση µε την, η οποία βρίσκεται δυτικά της Κύπρου, απέχει 280 χιλιόµετρα από το µικρό νησάκι της Μεγίστης (γνωστό και ως Καστελόριζο), 400 χιλιόµετρα από τη Ρόδο και περίπου 800 χιλιόµετρα από την ηπειρωτική. Τα κυρίαρχα γεωγραφικά στοιχεία περιλαµβάνουν την οροσειρά του Τροόδους η οποία καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του νοτιοδυτικού τµήµατος του νησιού, την οροσειρά του Πενταδάκτυλου στο βόρειο τµήµα γύρω από την Κερύνεια µε την πεδιάδα της Μεσαορίας ενδιάµεσα, όπου βρίσκεται και η πρωτεύουσα, Λευκωσία ηµογραφικά στοιχεία Ο πληθυσµός στην περιοχή συνεργασίας ανέρχεται στους κατοίκους, εκ των οποίων οι βρίσκονται στην επιλέξιµη περιοχή της ς (9,1% του πληθυσµού της ς) και στην Κύπρο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής το Όσον αφορά το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού, αυτή ανήλθε σε 12,1% ( ) Στην αύξηση του πληθυσµού θα πρέπει να υπολογιστεί και η αύξηση της καθαρής µετανάστευσης. Τα ποσοστά των αλλοδαπών εµφανίζονται ιδιαίτερα αυξηµένα στα ωδεκάνησα και την Κύπρο (9,9% και 9,4% αντίστοιχα). Σηµειώνεται ότι τόσο η, όσο και η αντιµετωπίζουν εντονότατα φαινόµενα εισροής και διέλευσης οικονοµικών µεταναστών, γεγονός που δηµιουργεί ανάγκες οµαλής ενσωµάτωσής τους στην τοπική οικονοµία και κοινωνία προς αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού. Σηµειώνεται ότι από το 2001 το ποσοστό των αλλοδαπών στην Π.Π έχει αυξηθεί περίπου κατά 3% (Στοιχεία Eurostat, New Cronos 2006). Αναφορικά µε την αναλογία των ηλικιωµένων ως προς το συνολικό πληθυσµού, στην επιλέξιµη περιοχή, όπως και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται το φαινόµενο της δηµογραφικής γήρανσης που µεταβάλλει σταδιακά τη δοµή της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσµού. Πίνακας 3-2: ηµογραφικά Χαρακτηριστικά είκτες / Περιοχές Βόρειο Σύνολο ωδεκάνησα Κρήτη Αιγαίο ΠΠ Πληθυσµός - Απογραφή *

11 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ είκτες / Περιοχές Βόρειο Σύνολο ωδεκάνησα Κρήτη Αιγαίο ΠΠ 1991 Πληθυσµός - Απογραφή % της χώρας 1,9% 1,7% 5,5% Κάτοικοι ανά km2 55,3 70,0 72,1 83, ,4 % Μεταβολή πληθυσµού ,5 16,3 11,3 6,9 14,4 12,1 % αλλοδαποί 5,1% 9,9% 7,6% 7,3% 9,4% 8,0% % ηλικιωµένων (>65 ετών) 21,0% 11,6% 16,3% 16,7% 11,7% 15,2% *1992 Πηγή :ΕΣΥΕ, Eurostat, 2006 Συµπερασµατικά στην περιοχή συνεργασίας: Παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις του πληθυσµού, µε βασική αιτία την εισροή οικονοµικών µεταναστών. Παρατηρείται µετακίνηση πληθυσµού από τις περιοχές της υπαίθρου στα αστικά κέντρα. Σηµαντική αύξηση καταγράφεται στην δηµογραφική γήρανση. 3.4 Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών Οικονοµικές Επιδόσεις Αναφορικά µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως δείκτη αναπτυξιακού και βιοτικού επιπέδου, η επιλέξιµη περιοχή παρουσιάζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2003) το οποίο αντιστοιχεί στο 69,8% της ΕΕ-25. Ειδικότερα το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 65% της ΕΕ-25 ενώ τα ωδεκάνησα και η παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 72,4% και 74,2% αντίστοιχα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους ΜΑ στις επιλέξιµες περιοχές, κυµαίνεται µεταξύ 80% και 90% του αντίστοιχου µέσου όρου της ΕΕ-25. Το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη εντάσσονται στο Στόχο 1 «Σύγκλιση» κατά την προγραµµατική περίοδο , καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ την τριετία δεν ξεπερνά το 75% το µέσου όρου της ΕΕ-25. Από την άλλη µεριά, το Ν. Αιγαίο/ ωδεκάνησα και η υπερβαίνουν το όριο και θεωρούνται επιλέξιµες περιοχές για το Στόχο 2 «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» σε µεταβατική και ειδική βάση «σταδιακής εισόδου». Το σύνολο της επιλέξιµης περιοχής παρουσιάζει ικανοποιητικό ρυθµό ανάπτυξης 4,6% κατά µέσο όρο, την τριετία Συγκεκριµένα, οι περιφέρειες του Στόχου 1, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, 5,6% και 4,8% αντίστοιχα, ενώ στο Ν. Αιγαίο και την Κύπρο που εντάσσονται στο Στόχο 2, o ρυθµός ανάπτυξης κυµαίνεται περίπου στο 3% και υπερβαίνει κατά µία περίπου ποσοστιαία µονάδα τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ-15 (2,1%). 11

12 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι θετικές επιδόσεις που παρουσιάζουν τα ωδεκάνησα οφείλονται στα ιδιαιτέρως ανεπτυγµένα νησιά (Κως, Ρόδος) λόγω των εσόδων από τον τουρισµό και δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατική εικόνα του συνόλου του νησιωτικού συµπλέγµατος καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ακόµη και γειτονικών νησιών. Πίνακας 3-3: Κατανοµή ΑΕΠ - κατά κεφαλήν ΑΕΠ Παραγωγικότητα Εργασίας, 2003 Βόρειο ωδεκάνησα είκτες / Περιοχές Κρήτη ΠΠ ΕΕ 25 Αιγαίο ΑΕΠ σε εκατ. Ευρώ 2.875, , , , ,5 9,3 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ , , , , ,6 ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25 65,0 72,4 65,2 74,2 69,8 100,0 ΑΕΠ σε ΜΑ 3.593, , ,6 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ , , , , , , ,6 ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25 81,2 90,4 81,5 79,9 81,8 100,0 Μέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης ΑΕΠ Περιόδου Παραγωγικότητα Εργασίας (ΑΕΠ σε ΜΑ ανά απασχολούµενο) Παραγωγικότητα Εργασίας (ΑΕΠ σε ΜΑ ανά απασχολούµενο) - ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25 5,6 3,0 * 4,8 3,3 4,6 2,1 (ΕΕ-15) ,3% 90,3% 68% 75,6% 78,8% 100 * Αναφορά στο σύνολο του Ν. Αιγαίου. εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα ωδεκάνησα. Πηγή: Eurostat, 2006 Σε σχέση µε την παραγωγικότητα της εργασίας αλλά και το βαθµό απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο, καθοριστική επίδραση ασκεί µεταξύ άλλων η τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης αλλά και το µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού σε περιφερειακό επίπεδο. Στην περιοχή προγραµµατισµού η παραγωγικότητα της εργασίας δεν κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση µε την Ε.Ε 25 (78,8%). Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες αποτελούν η χαµηλή αξιοποίηση των ΤΠΕ, η µη επαρκής αξιοποίηση της καινοτοµίας και των σύγχρονων µεθόδων διεύθυνσης, παραγωγής και εµπορίας ιδιαίτερα λόγω του µικρού µεγέθους των επιχειρήσεων. Επίσης άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο της παραγωγικότητας αφορούν την προσαρµοστικότητα του ανθρώπινου δυναµικού, τις ελλείψεις ορισµένων δεξιοτήτων και άλλες διαρθρωτικές αδυναµίες στην αγορά εργασίας Οικονοµικά στοιχεία κατά τοµέα παραγωγής Η κατανοµή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) στους τρεις παραγωγικούς τοµείς στην επιλέξιµη περιοχή καταδεικνύει τα εξής: ο πρωτογενής τοµέας υπολείπεται σε ποσοστό συµµετοχής έναντι των άλλων δύο τοµέων, αλλά έχει σηµαντική παρουσία στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, ο δευτερογενής τοµέας συµµετέχει µε µεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική ΑΠΑ σε σχέση µε τον πρωτογενή τοµέα, 12

13 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ο τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγικό τοµέα στην επιλέξιµη περιοχή µε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στο Νότιο Αιγαίο/ ωδεκάνησα,την Κρήτη και την Κύπρο, κυρίως λόγω του ανεπτυγµένου τουριστικού κλάδου. Γενικότερα, η οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή επικεντρώνεται στον τουρισµό. Η υπέρµετρη ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας είχε ως αποτέλεσµα την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων συνδεδεµένων µε την παραγωγή και την µεταποίηση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή της ΑΠΑ ανά παραγωγικό τοµέα. Πίνακας 3-4: Κατανοµή Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας κατά τοµέα παραγωγής, 2003 είκτες/περιοχές Βόρειο Αιγαίο ωδεκάνησα Κρήτη ΠΠ Συνολική ΑΠΑ 2.520, , , , ,2 Πρωτογενής τοµέας (% συµµετοχή στην ΑΠΑ της κάθε 11,0% 6,4% 10,1% 6,7% 3,7% περιοχής) ευτερογενής τοµέας (% συµµετοχή στην ΑΠΑ της κάθε 26,3% 7,6% 12,7% 17,0% 19.1% περιοχής) Τριτογενής τοµέας (% συµµετοχή στην ΑΠΑ της κάθε 62,7% 85,9% 77,2% 76,3% 77.2% περιοχής) - Ξενοδοχεία και εστιατόρια (% συµµετοχή στην ΑΠΑ της κάθε περιοχής) 3,5% 21,3% * 15,0% 8,0% 12,5% * Αναφορά στο σύνολο του Ν. Αιγαίου. εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα ωδεκάνησα. Πηγή: Eurostat, 2006 Πρωτογενής τοµέας Στην Περιοχή Προγραµµατισµού ο πρωτογενής τοµέας παρουσιάζει διαχρονικά καθοδική πορεία και παράγει το 6,7% της συνολικής ΑΠΑ της περιοχής σε τιµές του Όσον αφορά τη συµµετοχή του τοµέα στην ΑΠΑ κάθε περιοχής, η παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό µε 3.7% ενώ µεγαλύτερη συµµετοχή παρατηρείται στην ελληνική πλευρά µε 6,4% στα ωδεκάνησα, 10,1% στην Κρήτη και 11% στο Β. Αιγαίο. Στη διάρθρωση της παραγωγής επικρατούν η ελαιοκαλλιέργεια, η αµπελοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια, η αλιεία ανοικτής θαλάσσης, η κτηνοτροφία και η µελισσοκοµία. Επιπλέον, στην Κρήτη υπάρχει αξιόλογη παραγωγή κηπευτικών και συγκέντρωση µεγάλου αριθµού θερµοκηπίων, ενώ στην Κύπρο υπάρχει σηµαντική παραγωγή σε πατάτες, σιτηρά, λαχανικά και εσπεριδοειδή. Οι παράγοντες που λειτουργούν κατασταλτικά στην ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα είναι ο µικρός αγροτικός κλήρος, οι περιορισµένοι φυσικοί πόροι, η γήρανση και το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσµού καθώς και η µειωµένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων λόγω αυξηµένου κόστους παραγωγής και µεταφοράς. Επισηµαίνεται ότι αρκετά γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην επιλέξιµη περιοχή (ελαιόλαδα, βρώσιµες ελιές, τυριά κλπ.), έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕ ως Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένων (ΕΠΠΕ) κλπ. ενώ υπάρχουν πολλά ακόµη ποιοτικά προϊόντα µε δυνατότητα πιστοποίησης. 13

14 ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ευτερογενής τοµέας Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής έχει µεγαλύτερη συµµετοχή σε σύγκριση µε τον πρωτογενή τοµέα, 17% στη συνολική ΑΠΑ της Περιοχής Προγραµµατισµού. Το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής του δευτερογενή τοµέα, 26,3% στη συνολική ΑΠΑ της περιφέρειας, σε σχέση µε τις άλλες περιοχές, ποσοστό το οποίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο των κατασκευών (87% συµµετοχή στη συνολική ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα της περιφέρειας). Στο Νότιο Αιγαίο ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 7,6% της συνολικής ΑΠΑ της περιφέρειας και αφορά κυρίως βιοτεχνικές µονάδες µικρού µεγέθους. Στην Κρήτη ο δευτερογενής τοµέας έχει σχετικά έντονη παρουσία, µε την συµµετοχή του να ανέρχεται στο 12,7% της συνολικής ΑΠΑ της περιφέρειας και η παραγωγή του σχετίζεται κυρίως µε την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή (κυρίως προϊόντα ελιάς - αµπέλου), αλλά και µε τους κλάδους των δοµικών υλικών και των πλαστικών. Στην Κύπρο ο τοµέας της µεταποίησης, παρουσιάζει πτωτική τάση και ποσοστό 19.1% το 2003 και επικεντρώνεται στον κλάδο των τροφίµων - ποτών και καπνού, ενώ σηµαντική συµµετοχή έχουν και οι κλάδοι των χηµικών-πλαστικών και πετρελαιοειδών, των προϊόντων µετάλλου και µηχανηµάτων, της ένδυσηςυπόδησης, των µη µεταλλικών ορυκτών, των ειδών από ξύλο και των επίπλων. Τα βασικά προβλήµατα του τοµέα, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά εµπόδια στην αναπτυξιακή του πορεία, είναι το πολύ µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων µε εξειδίκευση σε δραστηριότητες χαµηλής προστιθέµενης αξίας, οι χαµηλές επενδύσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό και στην έρευνα, η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, το δυσανάλογα µεγάλο κόστος των µεταφορών και η µη επαρκής έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων και της παραγωγικής διαδικασίας. Τριτογενής τοµέας Στην Περιοχή Προγραµµατισµού κυριαρχεί ο τριτογενής τοµέας και ιδιαίτερα ο τουριστικός κλάδος, µε συµµετοχή 76,3% και 12,5% αντίστοιχα στην ΑΠΑ της περιοχής. Ο τουρισµός αποτελεί τον δυναµικότερο κλάδο της οικονοµίας της περιοχής προγραµµατισµού, καθώς αποτελεί τον κινητήριο µοχλό ανάπτυξης, που τροφοδοτεί και άλλες δραστηριότητες, ενώ παρουσιάζει διαχρονική δυναµική.. Τα κυριότερα προβλήµατα του τουρισµού που αντιµετωπίζει η επιλέξιµη περιοχή εστιάζονται στη µονοδιάστατη ανάπτυξη σύµφωνα µε τα πρότυπα του µαζικού τουρισµού, στη µικρής διάρκειας τουριστική περίοδο (Απρίλιος-Σεπτέµβριος για την ελληνική πλευρά και Απρίλιος Οκτώβριος για την Κύπρο), στη χωρική συγκέντρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε ορισµένες περιοχές και στην ανάγκη βελτίωσης των έργων υποδοµής (θαλάσσιες µεταφορές και οδικό δίκτυο). Οι αδυναµίες αυτές επιδεινώνονται από τον εντονότερο και αυξηµένο ανταγωνισµό τόσο από νέες χώρες, όσο και από παραδοσιακούς προορισµούς, ενώ διαφαίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού (οικοτουρισµός, αγροτουρισµός, συνεδριακός, θρησκευτικός, τρίτης ηλικίας, αθλητικός, εκτός περιόδων αιχµής κλπ.) Σηµαντικός επίσης είναι ο ρόλος του εµπορίου, µε την επισήµανση ότι η δυναµική του κλάδου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία της τουριστικής κίνησης. Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής προγραµµατισµού ο τουρισµός αποτελεί τον σηµαντικότερο κλάδο του τριτογενή τοµέα. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται συνολικά ξενοδοχεία και λοιπά οµοειδή καταλύµατα, µε µέσο όρο 101 κλίνες ανά µονάδα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν 25 κάµπινγκ, µε δυναµικότητα κλινών. Για κάθε ένα ηµεδαπό και αλλοδαπό τουρίστα αντιστοιχούν κατά µέσο όρο 6,9 ηµέρες διανυκτέρευσης, αναλογία που παραµένει διαχρονικά σταθερή (η τυπική απόκλιση για τα έτη είναι 0,16). Για το 2005 η περιφέρεια προγραµµατισµού δέχτηκε περίπου 6 εκ. ηµεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες (79% αλλοδαποί), 14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ref. Ares(2012)942317-03/08/2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 0 7 2 0 1 3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013

Δ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 0 7 2 0 1 3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιοχής Συνεργασίας... 3 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Συνεργασίας...4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός»

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός» Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός» Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη» Κωνσταντίνος Σέρβος Αντιδήμαρχος Λευκάδας Κοινωνικοοικονομικό προφίλ περιοχής Δήμου Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19.03.2002, σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2002) 55/19-03-02. Για την Ελλάδα το

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής του προγράμματος ΙΝΤΕRREG III Α Ελλάδα-Κύπρος για να αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Κυρίες και κύριοι, Εγκαινιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 Ενηµέρωση για το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»...2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»...3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»...4 ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ...4

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση σχετικά με τα θεματικά πεδία της πρόσκλησης για Στρατηγικά Έργα

Πρόταση σχετικά με τα θεματικά πεδία της πρόσκλησης για Στρατηγικά Έργα Πρόταση σχετικά με τα θεματικά πεδία της πρόσκλησης για Στρατηγικά Έργα 1 Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα Κύπρος" 2007 2013 (εφ εξής Πρόγραμμα) είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou,gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος Η νησιωτική διάσταση σε πολύ-περιφερειακό επίπεδο: «Το παράδειγµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτη και Νησιά του Αιγαίου» Πηγή : Ministry of Economy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του Καν (ΕΚ) 1260/99 ο τρόπος αξιολόγησης διευκρινίζεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στις Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα