Cà D oro. Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cà D oro. Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73"

Transcript

1 Cà D oro Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73 Your ideal climate in absolute silence. Ihr absolut laufruhiges Klima Le climat idéal, pour vous, dans un silence absolu. Tu clima ideal en silencio absoluto Το ιδανικό κλίμα σας με απόλυτη ησυχία. Le soluzioni per distribuire il tuo bisogno di benessere. The solutions for distributing your comfort needs. Die Lösungen zur Verteilung Ihres Wellnessbedarfs. Des solutions pour satisfaire votre besoin de bien-être. Las soluciones para distribuir su necesidad de bienestar. Οι λύσεις για τις ανάγκες ευεξίας σας. VTILCONVETTORE FAN COIL UN GEBLÄSEKONVEKTOR VTILO-CONVECTEUR VTIL-CONVECTOR ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

2 DE Il ventilconvettore Ca d Oro è una apparecchiatura termoelettrica che abbinata ad un impianto di riscaldamento o condizionamento, ha la funzione di climatizzare l aria degli ambienti. La versalità d installazione unita ai numerosi accessori possibili, rende questo prodotto utilizzabile in qualsiasi ambiente dove sia richiesto un buon comfort. The Ca d Oro fan coil unit is a thermopile, which, combined with a heating or air conditioning system, has the function to condition the air in the rooms. The versatility of installation combined with many possible accessories, makes this product usable in any environment where good comfort is required. Der Gebläsekonvektor Ca d Oro ist ein thermoelektrisches Gerät, das zusammen mit einer Heiz- oder Klimaanlage zur Klimatisierung der Raumluft dient. Die vielseitige Installation und das zahlreiche Zubehör sorgen dafür, dass dieses Gerät in jedem Raum einsetzbar ist, für den man einen gewissen Komfort wünscht. Le ventilo-convecteur Ca d Oro est un appareil thermo-électrique combinant système de chauffage et climatisation. Il a pour fonction de conditionner l air des espaces intérieurs. La flexibilité d installation combinée aux nombreux accessoires disponibles permet d utiliser cet appareil dans tous les espaces de haut niveau de confort. El ventil-convector Ca d Oro es un aparato termoeléctrico que combinado con una instalación de calefacción o aire acondicionado, tiene la función de climatizar el aire de los ambientes. Su versatilidad de instalación, junto a los numerosos acccesorios posibles, hace que este producto pueda utilizarse en cualquier ambiente donde se requiera un buen confort. Ο ανεμιστήρας αγωγών θερμότητας Ca d Oro είναι μία θερμοηλεκτρική συσκευή η οποία συνδυαζόμενη με μία μονάδα θέρμανσης ή κλιματισμού, έχει τη λειτουργία να κλιματίζει τον αέρα των χώρων. Η προσαρμοστικότητα της εγκατάστασης σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθιστά αυτό το προϊόν ικανό να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον όπου απαιτείται άνεση. Raffreddamento, deumidificazione e riscaldamento dell aria. Cooling, dehumidification and air heating. Kühlung, Entfeuchtung und Erwärmung der Luft. Refroidissement, déshumidification et réchauffement de l air. Enfriamiento, deshumidificación y calefacción del aire. Ψύξη, αφύγρανση και θέρμανση του αέρα. Aria pulita: ottenuta dal passaggio attraverso il filtro incorporato. Clean Air: obtained by passage through the built-in filter. Saubere Luft: sie erhält man durch den eingebauten Filter. Air propre: obtenu par le passage à travers le filtre incorporé. Aire limpio: obtenido del pasaje a través del filtro incorporado. Καθαρός αέρας: επιτυγχάνεται με τη διέλευση μέσω του ενσωματωμένου φίλτρου. Economia di esercizio: la bassa inerzia termica favorisce il funzionamento ad intermittenza con una pronta risposta ai comandi ed un conseguente risparmio energetico. Low power consumption: the low thermal inertia favors intermittent operation with a quick response to commands and consequent energy saving. Wirtschaftlichkeit: die niedrige Wärmeträgheit begünstigt den Wechselbetrieb mit der sofortigen Reaktion auf die Bedienungen, wodurch wiederum Energie eingespart wird. Economie de fonctionnement: la faible inertie thermique favorise le fonctionnement par intermittence avec une réponse rapide aux commandes et économie d énergie conséquente. Economia de ejercicio: la baja inercia térmica favorece el funcionamiento intermitente con una rápida respuesta a los mandos y su consiguiente ahorro energético. Οικονομία λειτουργίας: η χαμηλή θερμική αδράνεια βοηθά την ασυνεχή λειτουργία με άμεση απόκριση στις εντολές και με επακόλουθη εξοικονόμηση ενέργειας. Funzionamento silenzioso mediante la regolazione della ventilazione si ottiene una bassa rumosità anche in camera da letto. Quiet operation by adjusting the ventilation results in low noise even in the bedroom. Laufruhiger Betrieb: durch die Regulierung der Lüftung erhält man auch im Schlafzimmer einen niedrigen Schallpegel. Fonctionnement en silence - La régulation de la ventilation permet de limiter le bruit également dans la chambre à coucher. Funcionamiento silencioso a través de la regulación de la ventilación se obtiene un reducido nivel de ruido incluso en el dormitorio. Σιωπηλή λειτουργία με τη ρύθμιση του εξαερισμού επιτυγχάνεται χαμηλός θόρυβος και στην κρεβατοκάμαρα. Funzionamento in sicurezza: il pieno rispetto delle norme di sicurezza ed i severi collaudi in produzione garantiscono l affidabilità e la sicurezza del prodotto. Safe operation: full compliance with safety standards and rigorous testing in the production guarantee the reliability and safety of the product. Sicherer Betrieb: die volle Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und die strengen Endabnahmen in der Produktion garantieren die Zuverlässigkeit und die Sicherheit des Erzeugnisses. Fonctionnement en toute sécurité: le respect total des normes de sécurité et l exécution de tests sévères en phase de production permettent de garantir la fiabilité et la sécurité du produit. Funcionamiento de seguridad: el respeto total por las normas de seguridad y las rigurosas pruebas en la producción garantizan la fiabilidad y seguridad del producto. Ασφαλής λειτουργία: η πλήρης τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οι αυστηροί έλεγχοι κατά την παραγωγή εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια του προϊόντος.

3 Componenti Components - Bauteile - Composants - Componentes - Εξαρτήματα Mobile copertura Costruito con lamiera d acciaio stampata, colore RAL La forma estetica è caratterizzata dalle ampie raggiature degli angoli. Cover furniture Made of pressed sheet steel, color RAL The aesthetic form is characterized by the large radii of the corners. DE Lose Abdeckung Aus geformtem Stahlblech hergestellt, RAL-Farbton Die ästhetische Form wird durch die großen Rundungen der Ecken gekennzeichnet. Meuble de couverture Construit en tôle d acier imprimée, couleur RAL La forme esthétique est caractérisée par les amples rayons des angles. Cubierta móvil Construido con chapa de acero, color RAL Estéticamente se caracteriza por la amplias molduras cóncavas de las esquinas Διάρθρωση καλύμματος Κατασκευασμένο με σταμπωτό χαλυβδοέλασμα, χρώμα RAL Η αισθητική μορφή χαρακτηρίζεται από τις ευρείες ακτινώσεις των γωνιών. Batteria di scambio termico Costruita con tubi di rame e alette di alluminio fissate mediante espansione meccanica, collettori in bronzo per attacchi idrici da 1/2 F dotati di valvola di sfiato aria (pressione massima di esercizio 10 bar). Nella versione a 3-4 ranghi la batteria è dotata di 2 attacchi da Ø1/2 gas femmina. I collettori delle batterie sono corredati di sfoghi d aria e di scarichi d acqua da Ø1/8 gas. I nostri ventil possono essere corredati di batteria addizionale (solo per riscaldamento), a un rango, con attacchi da 1/2 gas (versione per impianti a quattro tubi). La posizioni di serie degli attacchi è sinistra, guardando l apparecchio. Comunque con facile operazione in cantiere, la posizione degli attacchi può essere a destra. Heat exchange battery Constructed with copper tubes and aluminium fins fixed by mechanical expansion, bronze collectors for water fittings from 1/2 F with air vent valve (10 bar maximum working pressure). In the 3-4 ranks version the battery has 2 Ø1/2 female BSP connectors. The collectors of the batteries are equipped with air vents and Ø1/8 BSP water drains. Our fans can be equipped with an additional battery (only for heating), to a rank, with 1/2 BSP connectors ( version for four-pipe systems). The default position of the connectors is on the left, facing the device. However, with easy operation on site, the position of the connector can be on the right. DE Wärmetauscher Aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen hergestellt, die mit mechanischer Expansion befestigt sind, Kollektoren aus Bronze für Wasseranschlüsse mit 1/2 F mit Entlüftungsventil (maximaler Betriebsdruck 10 Bar). In der Ausführung mit 3-4 Rohrreihen verfügt das Register über 2 Gasanschlüsse Ø1/2 mit Innengewinde. Die Kollektoren der Register sind mit Luftablässen und Wasserabläufen Ø1/8 Gas ausgerüstet. Unsere Ventile können mit einem Zusatzregister (nur für Heizung) mit einer Rohrreihe und Gasanschluss 1/2 (Modell für Vier-Rohr-Anlagen) ausgestattet werden. Wenn man vor dem Gerät steht, befinden sich die Anschlüsse serienmäßig auf der linken Seite. Die Stellung der Anschlüsse kann man während der Installation mit einem einfachen Vorgang auf die rechte Seite verlegen. Struttura interna è realizzata in lamiera zincata di adeguato spessore e coibentata per l isolamento termico e acustico. internal Structure It s made of galvanized sheet metal of adequate thickness and insulated for thermal and acoustic insulation. Batterie d échange thermique Fabriquée avec tuyaux en cuivre et ailettes en aluminium fixées par expansion mécanique, collecteurs en bronze pour raccordements hydriques de 1/2 F équipés d une soupape de relâchement d air (pression d exercice maximum de 10 bars). Dans la version à 3-4 rangs, la batterie est équipée de 2 raccords femelles Ø1/2 à filetage gaz. Les collecteurs sont dotés d un système d échappement d air et de déchargement d eau de Ø1/8 à filetage gaz. Nos ventilo-convecteurs peuvent être équipés d une batterie supplémentaire (pour le chauffage uniquement), à un rang, avec raccords de 1/2 gas (version pour systèmes à quatre tuyaux). Les raccords sont positionnés à gauche de série, regardant l appareil. Cependant, le positionnement des raccords à droite est facilement réalisable sur site. DE Innenkorpus Aus verzinktem Blech mit geeigneter Stärke und einer Wärmeisolierung und Schalldämmung. Structure interne Elle est réalisée en tôle galvanisée d épaisseur adaptée avec isolation thermique et acoustique. Estructura interna Está realizada en una hoja de zinc de espesor adecuado e isotérmica para el aislamiento térmico y acústico. Εσωτερική δομή είναι κατασκευασμένη από ψευδαργυρωμένο έλασμα κατάλληλου πάχους και μονωμένη για τη θερμική και ακουστική μόνωση. Batería de intercambio térmico Construida en tubos de cobre y aletas de aluminio fijadas mediante expansión mecánica, colectores de bronce para conexiones hidráulicas de1/2 F dotados de válvula de purga de aire (presión máxima de ejercicio 10 bar). En la versión a 3-4 rangos la batería cuenta con 2 conectores de Ø1/2 gas hembra. Los colectores de las baterías están equipados con salidas de aire y tubos de desagüe de Ø1/8 gas. Nuestros ventil pueden equiparse con una batería complementaria (solo para calefacción), a un rango, con conexiones de 1/2 gas ( versión para instalaciones a 4 tubos). La posición de serie de las conexiones es a la izquierda, mirando al aparato. De cualquier modo, con una sencilla operación en la fábrica, se puede cambiar la posición de las conexiones a la derecha. Μπαταρία θερμικής ανταλλαγής Κατασκευασμένη με χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου στερεωμένα μέσω μηχανικής διόγκωσης, ορειχάλκινοι συλλέκτες για συνδέσμους ύδρευσης 1/2 Θ που διαθέτουν βαλβίδα εξαέρωσης (μέγιστη πίεση λειτουργίας10 bar). Στον τύπο με 3-4 βαθμούς η μπαταρία διαθέτει 2 συνδέσμους με Ø1/2 θηλυκό σπείρωμα gas. Οι συλλέκτες των μπαταριών είναι εξοπλισμένοι με οπές εξαερισμού και εκκενώσεις νερού με Ø1/8 με σπείρωμα gas. Οι ανεμιστήρες μας με θερμούς αγωγούς είναι εξοπλισμένοι με πρόσθετη μπαταρία (μόνο για τη θέρμανση), ενός βαθμού, με συνδέσμους 1/2 με σπείρωμα gas (τύπος για μονάδες τεσσάρων σωλήνων). Η θέση των συνδέσμων στην παραγωγή εν σειρά είναι αριστερά, κοιτώντας τη συσκευή. Σε κάθε περίπτωση με εύκολη διαδικασία στο εργοτάξιο, η θέση των συνδέσμων μπορεί να είναι δεξιά.

4 Componenti Components - Bauteile - Composants - Componentes - Εξαρτήματα Diffusione aria Avviene in modo uniforme attraverso gli elementi in ABS termoresistente ad alette inclinate, con possibilità di deviare il flusso. Air diffusion Will move smoothly through the inclined fins elements in heat-resistant ABS, with the possibility of diverting the flow. DE Luftverteilung Sie erfolgt gleichmäßig über die Elemente mit schräg gestellten Lamellen aus hitzebeständigem ABS, der Luftstrom kann auch umgeleitet werden. Diffusion d air Elle est effectuée uniformément à travers les éléments en ABS thermorésistants à ailettes inclinées, avec possibilité de déviation du flux. Difusión de aire Se da uniformemente a través de los elementos en ABS termoresistente de aletas inclinadas, con posibilidad de desviar el flujo. Διάδοση αέρα Πραγματοποιείται με ομοιογενή τρόπο μέσω των στοιχείων από πυρίμαχο ABS με κεκλιμένα πτερύγια, με δυνατότητα εκτροπής της ροής. Sezione Filtrante Realizzata da pannello in propilene microforato inserito su telaio portante e rete di protezione, posto sul lato aspirazione, facilmente rimovibile per la pulizia; Efficienza del 75%. Filtering section Made of micro-perforated propylene panel mounted on supporting frame and safety net, placed on the suction side, easily removable for cleaning; Efficiency of 75%. DE Filterabschnitt Er besteht aus einem mikrogelochten Propylenpanel, das auf dem Tragrahmen und Schutzgitter eingesetzt ist. Es befindet sich auf der Saugseite und ist für die Reinigung leicht zu entfernen, die Effizienz beträgt 75%. Section filtrante Réalisée à l aide d un panneau en propylène micro-perforé inséré dans le cadre portant et grille de protection, située du côté d aspiration, facilement escamotable pour le nettoyage. Efficace à 75%. Sección filtrante Realizada de panel en propileno con microorificios introducido en el bastidor portante y la red de protección, colocado en el lado de aspiración y fácil de retirar para limpiar; eficiencia del 75%. Τμήμα Φιλτραρίσματος Κατασκευασμένο από πάνελ προπυλενίου με μικρο-οπές το οποίο είναι εισαγμένο σε φέροντα σκελετό και δίκτυο προστασίας, το οποίο βρίσκεται στην πλευρά της απορρόφησης, και αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του, Απόδοση 75%. Gruppo ventilante Gruppo ventilazione costituito a singola, doppia e tripla aspirazione, particolarmente silenziosi con giranti in alluminio bilanciate staticamente e dinamicamente, direttamente calettate all albero motore. Il motore elettrico di tipo monofase, 6 velocita (di cui tre collegate) con condensatore permanentemente inserito, grado di protezione IP20. Ventilating group Ventilation group consisting of single, double and triple inlet, particularly silent with statically and dynamically balanced aluminium impellers, directly keyed to the crankshaft. Single phase electric motor, 6 speeds (three of which are connected) with capacitor permanently connected, IP20 degree of protection. DE Lüftergruppe Die Lüftergruppe setzt sich aus einer einfachen, doppelten und dreifachen Ansaugung zusammen, mit statisch und dynamisch ausgeglichene Aluminiumlaufräder, die sich direkt auf der Motorachse befinden und extrem leise sind. Einphasiger Elektromotor, 6 Geschwindigkeitsstufen (davon drei verbunden) mit dauerhaft eingeschaltetem Verflüssiger, Schutzgrad IP20. Groupe de ventilation Groupe de ventilation réalisé avec aspiration simple, double et triple, particulièrement silencieux avec pales en aluminium équilibrées statiquement et dynamiquement, directement calées sur l arbre moteur Le moteur électrique est monophasé à 6 vitesses (dont trois raccordées) avec condensateur permanent et degré de protection IP20. Grupo de ventilación: Grupo de ventilación, formado por aspiración simple, doble y triple, especialmente silencioso con rotores en aluminio equilibrados estática y dinámicamente, directamente ensamblado al cigüeñal. El motor es eléctrico de tipo monofásico, seis velocidades (de las que tres está conectadas), con condensador activado permanentemente y grado de protección IP20. Γκρουπ αερισμού Γκρουπ αερισμού αποτελούμενο από μονή, διπλή και τριπλή απορρόφηση, ιδιαίτερα σιωπηλά με φτερωτές αλουμινίου στατικά και δυναμικά ισορροπημένες, συνδεόμενες απ ευθείας στον άξονα του κινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι μονοφασικού τύπου, 6 ταχυτήτων (εκ των οποίων τρεις συνδεόμενες) με συμπυκνωτή μόνιμα ενεργοποιημένο, βαθμός προστασίας IP20. Quadro comandi Contiene i componenti elettrici ed elettronici di regolazione e la morsettiera per il collegamento (230V 50Hz). Viene montato di serie a destra. I comandi sono accessibili aprendo lo sportello della copertura. Control panel Contains the electrical and electronic components as well as the terminal board for connection (230V 50Hz). By default it s installed on the right. The controls are accessible by opening the cover door. DE Bedientafel Umfasst die elektrischen und elektronischen Bauteile und die Klemmenleiste für den Anschluss (230V 50Hz). Wird serienmäßig rechts montiert. Die Bedienungen sind durch Öffnen der Abdeckklappe zugänglich. Panneau de commandes Il contient les composants électriques et électroniques de régulation et le panneau de connexion destiné au branchement (230V 50Hz). Il est monté à droite de série Les commandes sont accessibles en ouvrant le volet de couverture. Cuadro de mandos Contiene los componentes eléctricos y electrónicos de regulación y la caja de bornes para la conexión (230V 50Hz). Viene de serie montado a la derecha. Se puede acceder a los mandos abriendo la tapa de la cubierta. Πίνακας χειρισμών Περιέχει τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα ρύθμισης και την πλακέτα ακροδεκτών για τη σύνδεση (230V 50Hz). Στη σειρά παραγωγής τοποθετείται δεξιά. Οι εντολές είναι προσβάσιμες ανοίγοντας τη θυρίδα του καλύμματος.

5 Modelli Models - Modelle - Modèles - Modelos - Μοντέλα Installazione a parete con comando VB completo di: commutatore tre velocità, deviatore estate-off-inverno. Il comando non gestisce eventuali elettrovalvole. con comando AB completo di: commutatore tre velocità, deviatore estate-off-inverno, termostato ambiente. Il comando gestisce elettrovalvole per impianti a due e quattro tubi. con comando CRE completo di: sonda minima, commutazione estate-inverno manuale ed automatico, termostato ambiente, commutatore tre velocità manuale ed automatico, gestione elettrovalvole per impianti a due e quattro tubi, gestione resistenza elettrica. Installazione a soffitto Ceiling Suspended version DE Deckenmontage Installation au plafond Instalación en techo Εγκατάσταση στην οροφή Floor Mounted version with VB control complete with: three-speed switch, summer-off-winter switch. The control does not operate any valves. with AB control complete with: three-speed switch, summer-off-winter switch, room thermostat The command operates solenoid valves for two-and four-pipe systems. with CRE control complete with: minimum probe, manual and automatic summer-winter switch, room thermostat, manual and automatic three-speed switch, handling of valves for two and four-pipe system, heating element management. DE Wandmontage mit VB-Bedienung einschließlich: Umschalter mit drei Drehzahlbereichen, Umleiter Sommer-off-Winter. Die Bedienung regelt keine Magnetventile. mit AB-Bedienung einschließlich: Umschalter mit drei Drehzahlbereichen, Umleiter Sommer-off-Winter, Raumthermostat. Die Bedienung regelt Magnetventile für 2- und 4-Rohranlagen. mit CRE-Bedienung einschließlich: Mindesttemperaturfühler, manuelle und automatische Umschaltung Sommer/ Winter, Raumthermostat, manueller und automatischer Umschalter mit drei Drehzahlbereichen, Regelung von Magnetventilen für 2- und 4-Rohranlagen, Regelung des Heizwiderstandes. Installation murale avec commande VB, fournie avec: commutateur à trois vitesses, déviateur été-off-hiver. La commande ne gère pas les éventuelles électrovannes. avec commande AB, fournie avec: commutateur à trois vitesses, déviateur été-off-hiver, thermostat ambiant. La commande gère les électrovannes des systèmes à deux ou quatre tuyaux. avec commande CRE, fournie avec: capteur de valeur minimum, commutation été-hiver manuelle et automatique, thermostat ambiant, commutateur à trois vitesses manuel et automatique, gestion des électrovannes pour les systèmes à deux ou quatre tuyaux, gestion de la résistance électrique. Instalación en pared el mando VB cuenta con: conmutador tres velocidades, desviador verano-off-invierno. El mando no controla posibles electroválvulas. el mando AB cuenta con: conmutador tres velocidades, desviador verano-off-invierno, termostato ambiente. El mando garantiza electroválvulas para instalaciones a dos y cuatro tubos. el mando CRE cuenta con: sonda mínima, conmutación verano-invierno manual y automática, termostato ambiente, conmutador tres velocidades manual y automático, gestión electroválvulas para instalaciones a dos y cuatro tubos, gestión resistencia eléctrica. Επιτοίχια εγκατάσταση με χειρισμό VB εξοπλισμένο με: μετατροπέα τριών ταχυτήτων, εκτροπέα καλοκαίρι-off-χειμώνας. Η εντολή δεν διαχειρίζεται ενδεχόμενες ηλεκτροβαλβίδες. με χειρισμό AB εξοπλισμένο με: μετατροπέα τριών ταχυτήτων, εκτροπέα καλοκαίρι-off-χειμώνας, θερμοστάτη περιβάλλοντος. Η εντολή διαχειρίζεται ηλεκτροβαλβίδες για μονάδες δύο και τεσσάρων σωλήνων. με εντολή CRE εξοπλισμένο με: αισθητήρα ελαχίστου, μετατροπή καλοκαίρι-χειμώνας χειροκίνητο και αυτόματο, θερμοστάτη περιβάλλοντος, μετατροπέα τριών ταχυτήτων χειροκίνητο και αυτόματο, διαχείριση ηλεκτροβαλβίδων για μονάδες δύο και τεσσάρων σωλήνων, διαχείριση ηλεκτρικής αντίστασης. Installazione ad incasso Built-in Horizontal version DE Einbaumontage Installation encastrée Instalación empotrada Εντοιχισμένη εγκατάσταση Installazione ad incasso con presa aria frontale Built-in Vertical version DE Einbaumontage mit vorderem Saugplenum Installation encastrée avec prise d air frontale Instalación empotrada con toma de aire frontal Εντοιχισμένη εγκατάσταση με μετωπική λήψη αέρα Installazione filo muro Flush with the wall installation DE Wandbündige Installation Installation avec encastrement total dans le mur Instalación a ras de muro Εγκατάσταση στην άκρη του τοίχου

6 Dati tecnici Technical data - Technische Daten - Données techniques Datos técnicos - Τεχνικά στοιχεία MODLO - MOD - MODL - MODÈLE MODO - ΜΟΝΤΕΛΟ VT10 VT20 VT30 VT35 VT40 VT50 VT60 VT70 VT80 MODLO - MOD - MODL - MODÈLE MODO - ΜΟΝΤΕΛΟ VT10 VT20 VT30 VT35 VT40 VT50 VT60 VT70 VT80 Potenza termica riscaldmento - Heating capacity - Heizleistung - Puissance thermique de chauffage - Potencia térmica calefacción -Θερμική ισχύς θέρμανσης Portata d acqua - Water flow - Wasserdurchsatz - Débit d eau - Flujo de agua - Παροχή νερού max. W med. W min. W max. l/h Portata d acqua - Water flow - Wasserdurchsatz - Débit d eau - Flujo de agua - Παροχή νερού Portata d aria - Air capacity - Luftmenge - Débit d air - Caudal de aire - Παροχή αέρα max. l/h max med. m3/h min Perdite di carico - Pressure drops - Druckverluste -Pertes de charge - Pérdidas de carga - Διαρροές φορτίου Potenza termica riscaldmento - Heating capacity - Heizleistung - Puissance thermique de chauffage - Potencia térmica calefacción - Θερμική ισχύς θέρμανσης Perdite di carico - Pressure drops - Druckverluste - Pertes de charge - Pérdidas de carga - Διαρροές φορτίου Potenza termica riscaldmento - Heating capacity - Heizleistung - Puissance thermique de chauffage - Potencia térmica calefacción - Θερμική ισχύς θέρμανσης max. Kpa 3,08 6,92 4,34 8,5 13,1 6,9 7,08 12,2 14,9 max. W med. W min. W max. Kpa 2,5 5,0 4,6 7,3 12,3 6, ,1 18,8 max. W med. W Tensione di alimentazione - Power-supply voltage - Versorgungsspannung - Tension d alimentation - Tensión de alimentación - Τάση τροφοδοσίας Pressione statica [20Pa] - Static pressure [20Pa] - Statischer Druck [20Pa] - Pression statique [20Pa] - Presión estática [20Pa] - Στατική πίεση [20Pa] Resistenza elettrica - Heating element - Résistance électrique - Heizung - Resistencia eléctrica - Ηλεκτρική αντίσταση Corrente di esercizio - Operating current - Betriebsstrom - Courant d exploitation - Corriente de ejercicio - Ρεύμα λειτουργίας V / f / hz 230 / 1 / 50 max med. m3/h min W max. A 0,21 0,14 0,28 0,24 0,39 0,47 0,63 0,75 0,94 Perdite di carico - Pressure drops - Druckverluste - Pertes de charge - Pérdidas de carga - Διαρροές φορτίου Portata d acqua - Water flow - Wasserdurchsatz - Débit d eau - Flujo de agua - Παροχή νερού Potenza totale raffreddamento - Total cooling capacity - Gesamte Kühlleistung - Puissance totale de refroidissement - Potencia total enfriamiento - Ολική ισχύς ψύξης min. W max. Kpa 3 6,1 12, ,1 9,6 10,3 17,9 22,4 max. l/h max. W med. W Potenza assorbita - Absorbed power - Aufgenommene Leistung - Puissance absorbée - Potencia absorbida - Απορροφούμενη ισχύς Potenza sonora - Sound power level - Schallleistung - Puissance sonore - Potencia sonora - Ηχητική ισχύς max. W med. W min. W max. W med. W min. W min. W max. W 38,5 38,5 41,5 45,5 47,5 48,5 54,5 53,5 57,5 Potenza sensibile raffreddamento - Sensible cooling capacity - Fühlbare Kühlleistung - Puissance sensible de refroidissement - Potencia sensible enfriamiento - Αισθητή ψυκτική ισχύς Perdite di carico - Pressure drops - Druckverluste- Pertes de charge - Pérdidas de carga - Διαρροές φορτίου max. W med. W min. W max. Kpa 2,6 5,9 5,4 6,7 14,7 9,6 10,3 17,9 22,4 Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: 1) temperatura acqua 70/60 c, tempratura aria 20 c; 2) temperatura ingresso 50 c, portata acqua in raffreddamento, temperatura ingresso aria 20 c; 3) temperatura acqua 7/12 c, temperatura aria 27 c b.s.,19 c b.u. (47% ur); 4) portata d aria riferita a batteria secca; 5) pressione sonora calcolata per una distanza di 1,5 m, con fattore di direzionalita pari a 4; 6) Valori riferiti alla batteria aggiuntiva 1 rango; Max = dati relativi alla velocità massima fornita di serie. Performance refers to the following conditions: 1) water temperature 70/60 C, air temperature 20 C, 2) inlet temperature 50 C, water flow in cooling mode, inlet air temperature 20 C, 3) water temperature 7/12 C, air temperature 27 C db, 19 C wb (47% RH), 4) air flow referring to dry battery; 5) sound pressure level calculated for a distance of 1.5 m, with directionality factor of 4; 6) Values referred to the 1-row additional battery, Max = data on the maximum speed provided as standard. Die Leistung bezieht sich auf folgende Bedingungen: 1) Wassertemperatur 70/60 c, Lufttemperatur 20 c; 2) Eintrittstemperatur 50 c, Wasserdurchfluss bei Kühlung, Eintrittstemperatur Luft 20 c; 3) Wassertemperatur 7/12 c, Lufttemperatur 27 c TK,19 c FK (47% RF); 4) Luftdurchsatz bei trockenem Register; 5) im Abstand von 1,5 m und Richtungsfaktor 4 errechneter Schalldruck; 6) Werte des Zusatzregisters mit 1 Rohrreihe; Max. = Daten der maximalen, serienmäßigen Drehzahl Les performances dépendent des conditions suivantes : 1) température de l eau 70/60 c, température de l air 20 c, 2) température d entrée 50 c, débit d eau en mode refroidissement, température d entrée d air 20 c; 3) température de l eau 7/12 c, température de l air 27 c b.s.,19 c b.u. (47% ur), 4) débit d air indiqué à batterie sèche, 5) pression sonore calculée pour une distance de 1,5 m, avec facteur de direction de 4, 6) Valeurs indiquées pour la batterie supplémentaire 1 rang; Max = données relatives à la vitesse maximum fournie de série. Pressione sonora - Sound pressure level - Schalldruck - Pression sonore - Presión sonora - Ηχητική πίεση Peso netto indicativo con copertura - Approximate net weight with cover - Nettogewicht mit Abdeckung - Poids net indicatif avec couverture - Peso neto indicativo con cubierta - Ενδεικτικό καθαρό βάρος με κάλυμμα Peso netto indicativo senza copertura - Approximate net weight without cover - Nettogewicht ohne Abdeckung - Poids net indicatif sans couverture - Peso neto indicativo sin cubierta - Ενδεικτικό καθαρό βάρος χωρίς κάλυμμα med. W 34,5 36,5 36,5 39,5 37,5 40,5 48,5 48,5 53,5 min. W 28,5 32,5 27,5 29,5 26,5 34,5 41,5 44,5 50,5 kg , kg , El rendimiento se refiere a las siguientes condiciones: 1) temperatura agua 70/60 C, temperatura aire 20 C; 2) temperatura entrada 50 C, caudal agua en enfriamiento, temperatura entrada aire 20 C; 3) temperatura agua /12 C, temperatura aire 27 C b.s.,19 c b.h. (47% hr); 4) caudal de aire referido a batería seca; 5) presión sonora calculada para una distancia de 1,5 m, con factor de direccionalidad equivalente a 4; 6) Valores referidos a la batería adicional 1 rango; Máx = datos correspondientes a la velocidad máxima proporcionada de serie. Οι επιδόσεις αναφέρονται στις ακόλουθες συνθήκες: 1) θερμοκρασία νερού 70/60 c, θερμοκρασία αέρα 20 c, 2) θερμοκρασία εισόδου 50 c, παροχή νερού ψύξης, θερμοκρασία εισόδου αέρα 20 c, 3) θερμοκρασία νερού 7/12 c, θερμοκρασία αέρα 27 c b.s.,19 c b.u. (47% σχ.υγρ.), 4) παροχή αέρα αναφερόμενη σε ξηρή μπαταρία, 5) ηχητική πίεση υπολογιζόμενη για μία απόσταση 1,5 m, με παράγοντα διεύθυνσης ίσο με 4, 6) Τιμές αναφερόμενες στην πρόσθετη μπαταρία 1 βαθμός, Max = στοιχεία αναφερόμενα στην μέγιστη παρεχόμενη ταχύτητα σειράς.

7 Dati dimensionali Dimensional data - Maßangaben - Dimensions Datos dimensionales - Στοιχεία διαστάσεων VT a soffitto - Ceiling - VT - VT Deckenmontage - VT pour plafond - VT para techo - VT οροφής VT/ZC a soffitto - Ceiling VT/ZC - VT/ZC Deckenmontage - VT/ZC pour plafond - VT/ZC para techo - VT/ZC οροφής VT a parete - Wall VT - VT Wandmontage - VT pour mur - VT para parete - VT επί τοίχου VT/ZC a parete con zoccolo - Wall with base VT/ZC - VT/ZC Wandmontage mit Sockel - VT/ZC pour mur avec plinthe - VT/ZC para pared con zócalo - VT/ZC επί τοίχου με βάση MODLO DIMSIONI FORI FISSAGGIO ATTACCHI STANDARD ATTACCHI BATTERIA SUPPLEMTARE SCARICO CONDSA DISTANZA MOD MODL MODÈLE MODO ΜΟΝΤΕΛΟ DIMSIONS ABMSUNG DIMSIONS DIMSION ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MOUNTING HOL BEFTIGUNGSBOHRUNG TROUS DE FIXATION ORIFICIOS DE FIJACIÓN FΟΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ STANDARD FIXTUR STANDARDANSCHLÜSSE RACCORDS STANDARD CONEXION TÁNDAR ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΝΤΑΡ FIXTUR ADDIONAL BATTERY ANSCHLÜSSE ZUSATZREGISTER RACCORDS BATTERIE SUPPLÉMTAIRE CONEXION BATERÍA SUPLEMTARIA ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CONDSATION WASTE PIPE ABLAUF KONDSWASSER ÉVACUATION CONDSATION DAGÜE CONDSADOS ΕΚΡΟΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ distance Abstand distance distancia απόσταση A B C D E F G H I L M N O P Q R S T , , , , , , , , , , ,5 201, , , ,5 201,5 129

8 Dati dimensionali Dimensional data - Maßangaben - Dimensions Datos dimensionales - Στοιχεία διαστάσεων VT a incasso - Built-in VT - VT zum Einbau - VT à encastrement - VT empotrado - VT εντοιχισμού VT/F a incasso presa aria frontale - Built-in VT/F with front air intake - VT/F zum Einbau vorderes Saugplenum - VT/F à encastrement prise d air frontale - VT/F empotrado toma de aire frontal - VT/F εντοιχισμού μετωπική λήψη αέρα A1 = quota riferita all'installazione in orizzontale - A1 = quote for horizontal installation - A1 = Höhe bezogen auf horizontale Installation - A1 = hauteur indiquée pour l installation horizontale - A1 = medida referida a la instalación en horizontal - A1 = τιμή αναφερόμενη στην οριζόντια εγκατάσταση A2 = quota riferita all installazione in vertiale - A2 = quote for vertical installation - A2 = Höhe bezogen auf vertikale Installation - A2 = hauteur indiquée pour l installation verticale - A2 = medida referida a la instalación en vertical - A2 = τιμή αναφερόμενη στην κάθετη εγκατάσταση MODLO DIMSIONI FORI FISSAGGIO ATTACCHI STANDARD ATTACCHI BATTERIA SUPPLEMTARE SCARICO CONDSA MOD DIMSIONS MOUNTING HOL STANDARD FIXTUR FIXTUR ADDIONAL BATTERY CONDSATION WASTE PIPE MODL ABMSUNG BEFTIGUNGSBOHRUNG STANDARDANSCHLÜSSE ANSCHLÜSSE ZUSATZREGISTER ABLAUF KONDSWASSER MODÈLE DIMSIONS TROUS DE FIXATION RACCORDS STANDARD RACCORDS BATTERIE SUPPLÉMTAIRE ÉVACUATION CONDSATION MODO DIMSION ORIFICIOS DE FIJACIÓN CONEXION TÁNDAR CONEXION BATERÍA SUPLEMTARIA DAGÜE CONDSADOS ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ FΟΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΚΡΟΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ A1 A2 B C D E F G H I L M N O P Q R S , , , , , , , , , , ,5 201, , , ,5 201,5

9 Dati dimensionali Dimensional data - Maßangaben - Dimensions - Datos dimensionales - Στοιχεία διαστάσεων Accessori Accessories - Zubehör - Accessoires - Accesorios - Αξεσουάρ VFM filo muro - Flush with the wall VFM - VFM mauerbündig - VFM à encastrement intégral dans le mur - VFM a ras de pared - VFM στο άκρο του τοίχου FM - structure - Struttura FM - Structure FM - Estructura FM - Δομή FM Kit termostato TDC Minima temperatura acqua. Thermostat kit Minimum water temperature. DE Thermostatsatz Wassermindesttemperatur. Kit thermostat Valeur minimum de température de l eau. Kit termostato Mínima temperatura agua. Comando con commutatore di velocità CEM Estate inverno, termostato ambiente, gestione termostato di minima e valvole motorizzate per impianti 2/4 tubi. Control with speed switch Summer Winter, room thermostat, minimum thermostat management and motorized valves for 2/4 pipe systems. DE Bedienung mit Drehzahlschalter Sommer Winter, Raumthermostat, Regelung der Mindesttemperatur und motorisierte Ventile für 2/4 Rohr-Anlagen. Κιτ θερμοστάτη Ελάχιστη θερμοκρασία νερού. Commande avec commutateur de vitesse Eté hiver, thermostat ambiant, gestion du thermostat de valeurs minimum et soupapes motorisée pour systèmes 2/4 tuyaux. MODLO ALTEZZA (H) PROFONDà (P) LARGHEZZA (L) ALTEZZA (H) PROFONDà (P1) LARGHEZZA (L) MOD MODL MODÈLE MODO ΜΟΝΤΕΛΟ HEIGHT (H) HÖHE (H) HAUTEUR (H) ALTURA(H) ΥΨΟΣ (Υ) SAE (on demand) - SAE (a richiesta) - SAE (sur demande) - SAE (bajo pedido) - SAE (κατόπιν ζήτησης) Accessori - Accessories - Zubehör - Accessoires - Accesorios - Αξεσουάρ A Struttura per installazione a filo muro - Structure for flush with the wall installation - Tragrahmen für wandbündige Installation - Structure pour installation à encastrement mural - Estructura para instalación a ras de la pared - Δομή για εγκατάσταση στο άκρο του τοίχου B Copertura per installatore a filo muro - Cover for flush with the wall installer - Abdeckung für wandbündige Installation - Couverture pour installateur à encastrement mural - Cubierta para instalador a ras de la pared - Κάλυμμα για εγκαταστάτη στο άκρο του τοίχου A DEPTH (D) TIEFE (P) PROFONDEUR (P) PROFUNDIDAd (P) ΒΑΘΟΣ (Β) WIDTH (W) BREE (L) LARGEUR (L) ANCHURA (L) ΠΛΑΤΟΣ (Π) HEIGHT (H) HÖHE (H) HAUTEUR (H) ALTURA(H) ΥΨΟΣ (Υ) DEPTH (P1) TIEFE (P1) PROFONDEUR (P1) PROFUNDIDAd (P1) ΒΑΘΟΣ (Β1) WIDTH (W) BREE (L) LARGEUR (L) ANCHURA (L) ΠΛΑΤΟΣ (Π) mm mm mm mm mm mm Versione filo muro - Flush with the wall version - Wandbündiges Modell - Version à encastrement intégral - Versión a ras de pared - Τύπος στο άκρο του τοίχου B Comando a bordo AB Estate/Inverno-commutatore a tre velocità - Termostato ambiente - comando valvole. Control aboard Summer/Winter-three-speed switch - Room thermostat - valves control. DE Eingebaute Bedienung Sommer/Winter-Umschalter mit drei Drehzahlbereichen - Raumthermostat - Ventilsteuerung. Commande à bord Eté/Hiver-commutateur à trois vitesses - Thermostat ambiant - commande des soupapes. Mando a bordo Verano/Invierno-conmutador a tres velocidades - Termostato ambiente - mando válvulas. Χειρισμός επί της συσκευής Καλοκαίρι/Χειμώνας-μετατροπέας τριών ταχυτήτων - Θερμοστάτης περιβάλλοντος - χειρισμός βαλβίδων. Comando a bordo VB Estate/Inverno Commutatore tre velocità. Control aboard Summer/Winter Three-speed switch. DE Eingebaute Bedienung Sommer/Winter Umschalter mit drei Drehzahlbereichen. Commande à bord Eté/Hiver Commutateur à trois vitesses. Mando a bordo Verano/Invierno Conmutador tres velocidades. Χειρισμός επί της συσκευής Καλοκαίρι/Χειμώνας Μετατροπέας τριών ταχυτήτων. Mando con conmutador de velocidad Verano invierno, termostato ambiente, gestión termostato de mínima y válvulas motorizadas para instalaciones 2/4 tubos. Χειρισμός με μετατροπέα ταχύτητας Καλοκαίρι χειμώνας, θερμοστάτης περιβάλλοντος, διαχείριση θερμοστάτη ελαχίστου και μηχανοκίνητες βαλβίδες για μονάδες 2/4 σωλήνων. Comando con microprocessore CEM-D Termostato ambiente, commutatore, estate/inverno/automatico, commutatore velocità manuale e automatico, con parametri programmabili, sonda di minima, valvole motorizzate per impianti 2/4 tubi e resistenza elettrica. Control with microprocessor Room thermostat, switch, summer / winter / automatic, manual and automatic speed switch, with programmable parameters, minimum probe, motorized valves for 2/4 pipe systems and heating element. DE Steuerung mit Mikroprozessor Raumthermostat, Umschalter, Sommer/Winter/automatisch, manueller und automatischer Drehzahlschalter, mit programmierbaren Parametern, Mindesttemperaturfühler, motorisierte Ventile für 2/4 Rohr-Anlagen und Heizwiderstand. Commande avec micro-processeur Thermostat ambiant, commutateur, été/hiver/automatique, commutateur de vitesse manuel et automatique, avec paramètres programmables, capteur de valeur minimum, soupapes motorisées pour système à 2/4 tuyaux et résistance électrique. Mando con microprocesador Termostato ambiente, conmutador verano/invierno/automático, conmutador velocidad manual y automático, con parámetros programables, sonda de mínima, válvulas motorizadas para instalaciones de 2/4 tubos y resistencia eléctrica. Χειρισμός με μικροεπεξεργαστή Θερμοστάτης περιβάλλοντος, μετατροπέας, καλοκαίρι/χειμώνας/ αυτόματο, μετατροπέας ταχύτητας χειροκίνητος και αυτόματος, με προγραμματιζόμενες παραμέτρους, ανιχνευτής ελαχίστου, μηχανοκίνητες βαλβίδες για μονάδες 2/4 σωλήνων και ηλεκτρονική αντίσταση.

10 Accessori Accessories - Zubehör - Accessoires - Accesorios - Αξεσουάρ Piedini per griglia GR PZ Feet for grid GR Füße für Gitter GR DE Pieds pour grille GR Pies para rejilla GR Ποδαρικά για πλέγμα GR Piedi d appoggio PCS Per modelli pavimento Support legs For floor models DE Stützfüße Für Standmodell Pieds d appui Pour modèles de sol Pies de apoyo Para modelos suelo Πόδια στήριξης Για μοντέλα δαπέδου Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa Per ventilconvettori ad installazione orizzontale Auxiliary condensate collection tank For horizontal installation fan coil units DE Zusätzliche Kondensatauffangschale Für Gebläsekonvektoren mit horizontaler Installation Cuve auxiliaire de collecte de la condensation Pour ventilo-convecteurs à installation horizontale Bandeja auxiliar recolectora condensación Para ventil-convectores de instalación horizontal VEO Βοηθητική λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος για ανεμιστήρες αγωγών θερμότητας οριζόντιας εγκατάστασης Griglia per zoccolo PZ GR Grid for base PZ Gitter für Sockel PZ DE Grille pour plinthe PZ Rejilla para zócalo PZ Πλέγμα για βάση PZ Vaschetta ausiliaria di raccolta condensa Per ventilconvettori ad installazione verticale Auxiliary condensate collection tank For vertical installation fan coil units DE Zusätzliche Kondensatauffangschale Für Gebläsekonvektoren mit vertikaler Installation Cuve auxiliaire de collecte de la condensation Pour ventilo-convecteurs à installation verticale Bandeja auxiliar recolectora condensación Para ventil-convectores de instalación vertical VEV Βοηθητική λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος για ανεμιστήρες αγωγών θερμότητας κάθετης εγκατάστασης Kit valvola ON-OFF EV2 Con detentori per impianto a due tubi ON-OFF valve Kit With holders for two-pipe system DE ON-OFF-Ventilsatz Mit Absperrhähnen für Zwei-Rohr- Anlagen Kit soupape ON-OFF Avec détenteurs pour systèmes à deux tuyaux Kit válvula ON-OFF Con soportes para instalación a dos tubos Κιτ βαλβίδας ON-OFF με περιοριστές για μονάδα δύο σωλήνων Kit valvola ON-OFF EV4 Con detentori per impianti a quattro tubi ON-OFF valve Kit With holders for four-pipe systems DE ON-OFF-Ventilsatz Mit Absperrhähnen für Vier-Rohr- Anlagen Kit soupape ON-OFF Avec détenteurs pour systèmes à quatre tuyaux Kit válvula ON-OFF Con soportes para instalación a cuatro tubos Κιτ βαλβίδας ON-OFF με περιοριστές για μονάδες τεσσάρων σωλήνων Raccordo di ripresa RCD/R Per canale d aria dritto Recovery fitting For straight air duct DE Sauganschluss Für geraden Luftkanal Raccord de reprise Pour canalisation d air droite Conector de recuperación Para conducto de aire recto Ρακόρ λήψης για ευθύ κανάλι αέρα Raccordo di ripresa RC90/R per canale d aria a 90 Recovery fitting for 90 air duct DE Sauganschluss für 90 Luftkanal Raccord de reprise pour canalisation d air à 90 Niple de recuperación para conducto de aire a 90 Raccordo di mandata RCD/M Per canale d aria dritto Delivery fitting For straight air duct DE Druckanschluss Für geraden Luftkanal Raccord de refoulement Pour canalisation d air droite Niple de impulsión Para conducto de aire recto Ρακόρ παροχής για ευθύ κανάλι αέρα Raccordo di ripresa RC90/M Per canale d aria a 90 Recovery fitting For 90 air duct DE Sauganschluss Für 90 Luftkanal Raccord de reprise Pour canalisation d air à 90 Niple de recuperación Para conducto de aire a 90 Ρακόρ λήψης για κανάλι αέρα 90 Serranda per presa aria esterna SAE Rolling shutter for fresh air intake DE Klappe für Frischluftzufuhr Volet pour prise d air externe Persiana para toma de aire exterior Θυρίδα εξωτερικής λήψης αέρα Ρακόρ λήψης για κανάλι αέρα 90

11 Accessori Accessories - Zubehör - Accessoires - Accesorios - Αξεσουάρ DE Serranda per presa aria esterna (manuale) modelli ad incasso Rolling shutter for fresh air intake (manual) built-in models Klappe für Frischluftzufuhr (manuell) Einbaumodelle SAE/I Volet pour prise d air externe (manuelle) modèles à encastrement Persiana para toma de aire exterior (manual) modelos empotrados Θυρίδα για εξωτερική λήψη αέρα (χειροκίνητη) εντοιχισμένων μοντέλων DE Serranda per la presa d aria esterna (motorizzata) Rolling shutter for fresh air intake (motorized) Klappe für Frischluftzufuhr (motorisiert) Volet pour la prise d air externe (motorisé) Persiana para toma de aire exterior (motorizada) SAE/M Θυρίδα για την εξωτερική λήψη αέρα (μηχανοκίνητη) Resistenza elettrica per VTP R Heating element for VTP Heizwiderstand für VTP DE Résistance électrique pour VTP Resistencia eléctrica para VTP Ηλεκτρική αντίσταση για VTP Copertura posteriore verniciata CPV Per modello ad installazione verticale Coperutra posteriore CPO Per modello ad installazione orizzontale Back cover For horizontal installation model DE Rückseitige Abdeckung Für Modell mit horizontaler Installation Couverture postérieure Pour modèle à installation horizontale Cubierta posterior Para modelos de instalación horizontal Πίσω κάλυμμα για μοντέλο οριζόντιας εγκατάστασης Serranda per la presa d aria esterna SAE/M/I (motorizzata - modelli ad incasso) Rolling shutter for fresh air intake (motorized - built-in models) DE Klappe für Frischluftzufuhr (motorisiert - Einbaumodelle) Volet pour la prise d air externe (motorisé - modèles à encastrement) Persiana para toma de aire exterior (motorizada - modelos empotrados) Θυρίδα για την εξωτερική λήψη αέρα (μηχανοκίνητη - εντοιχιζόμενα μοντέλα) Griglia in alluminio anodizzato GRM Completa di telaio (mandata) Anodized aluminium grid Full frame (delivery) DE Eloxiertes Aluminiumgitter Einschließlich Rahmen (Vorlauf) Grille en aluminium anodisé Avec cadre (refoulement) Rejilla en aluminio anodizado Con marco (vuelta) Πλέγμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο εξοπλισμένο με πλαίσιο (παροχή) Painted back cover For vertical installation model DE Rückseitige lackierte Abdeckung Für Modell mit vertikaler Installation Couverture postérieure peinte Pour modèle à installation verticale Cubierta posterior pintada Para modelos de instalación vertical Πίσω βαμμένο κάλυμμα για μοντέλο κάθετης εγκατάστασης Interfaccia di potenza MEP Per il controllo di 4 ventilconvettori con un unico comando Power interface To control 4 fan coil units with a single command DE Leistungsschnittstelle Zur Steuerung von 4 Gebläsekonvektoren mit einer einzigen Bedienung Interface de puissance Pour le contrôle de 4 ventilo-convecteurs avec commande unique Interfaz de potencia Verano invierno, termostato ambiente, gestión termostato de mínima y válvulas motorizadas para instalaciones 2/4 tubos Griglia in alluminio anodizzato GRR Completa di telaio (ripresa) Anodized aluminium grid Full frame (recovery) DE Eloxiertes Aluminiumgitter Einschließlich Rahmen (Saugung) Grille en aluminium anodisé Avec cadre (reprise) Rejilla en aluminio anodizado Con marco (recuperación) Πλέγμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο εξοπλισμένο με πλαίσιο (λήψη) Griglia in alluminio anodizzato GRS Completa di telaio Anodized aluminium grid Full frame DE Eloxiertes Aluminiumgitter Einschließlich Rahmen Grille en aluminium anodisé Avec cadre Rejilla en aluminio anodizado Con marco Πλέγμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο εξοπλισμένο με πλαίσιο Interface ισχύος Για τον έλεγχο 4 ανεμιστήρων αγωγών θερμότητας με μία μοναδική εντολή

12

13 TONONFORTY progetta, produce e vende apparecchiature e sistemi per il riscaldamento e la climatizzazione. Scelte vincenti ed in anticipo sui tempi hanno portato la TONON, fondata nel 1963, a ricoprire oggi nel settore un ruolo di assoluto rilievo sia a livello nazionale che internazionale. La consapevolezza infatti che solo prodotti innovativi e di concreta qualità avrebbero potuto incontrare i favori del pubblico, ha da sempre costituito il punto di forza principale di un azienda che ha conosciuto una crescita massiccia e rapida allo stesso tempo. Proprio attraverso importanti sviluppi ed investimenti in ricerca e sviluppo con enti e professionisti del settore, si è giunti al marchio TONONFORTY, che simboleggia gli oltre quarant anni di presenza sul mercato e che rilancia la sfida Tonon nel segno di un forte rinnovamento guidato dall esperienza. TONONFORTY designs, manufacturers and sells equipment and systems for heating and air conditioning. Winning choices made with great foresight have led TONON, founded in 1963, to occupy a role in the sector today which is of utmost importance on both a national and international level. In fact, the knowledge that only innovative products with solid quality would be able to please the public has always been the main strength of a company that has enjoyed swift and substantial growth. Precisely through important developments and investments in research and development with sector authorities and professionals, the company has been able to create the TONONFORTY brand, which symbolizes the more than forty years of activity on the market and relaunches the Tonon challenge as proof of intense modernization guided by experience. TONONFORTY conçoit, produit et vend des appareils et des systèmes pour le chauffage et la climatisation. Des choix gagnants et en avance pour l époque ont conduit TONON, fondée en 1963, à jouer aujourd hui, dans le secteur, un rôle de grande importance aussi bien au niveau national qu international. La prise de conscience que seuls des produits innovants et de qualité concrète auraient pu plaire au public, a représenté, depuis toujours, la force principale d une entreprise qui a connu une forte et rapide croissance. C est justement par des développements et des investissements importants dans la recherche et le développement, avec des organismes et des professionnels du secteur, que l on est arrivé à la marque TONONFORTY, qui est aujourd hui le symbole des quarante ans de présence sur le marché et qui relance le défi Tonon à l enseigne d un fort renouveau guidé par l expérience. TONONFORTY entwickelt, produziert und vertreibt Geräte und Systeme für Heizung und Klimatisierung. Durch erfolgreiche Entscheidungen, die ihrer Zeit voraus waren, spielt das Unternehmen TONON, das 1963 gegründet wurde, heute eine absolut herausragende Rolle in diesem Bereich, sowohl national als auch international. Das Bewusstsein, dass nur innovative und wirklich hochwertige Produkte die Gunst der Käufer finden, war schon immer die besondere Stärke eines Unternehmens mit schnellem und massivem Wachstum. Durch bedeutende Entwicklungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung, zusammen mit Organisationen und Unternehmen dieses Bereichs, wurde die Marke TONONFORTY geschaffen, die für über vierzige Jahre Marktpräsenz steht und die Tonon, im Zeichen einer vollkommenen Erneuerung, von der Erfahrung geleitet, als Herausforderung ansieht. TONONFORTY es una empresa líder que diseña, produce y vende equipos y sistemas de calefacción y climatización. Decisiones ganadoras y adelantadas a su tiempo han llevado a TONON, fundada en 1963, a desempeñar hoy un papel de absoluta relevancia en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, la consciencia de que solo los productos innovadores y de calidad concreta podrían recibir el visto bueno del público siempre ha sido el principal punto fuerte de una empresa que ha experimentado un crecimiento sólido y rápido al mismo tiempo. Precisamente mediante importantes avances e inversiones en investigación y desarrollo con organismos y profesionales del sector, se ha llegado a la marca TONONFORTY, que simboliza los más de cuarenta años de presencia en el mercado y que da un nuevo impulso al desafío Tonon en nombre de una fuerte renovación guiada por la experiencia. Η TONONFORTY σχεδιάζει, παράγει και πουλάει εξοπλισμούς και συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Πετυχημένες και προτερόχρονες επιλογές οδήγησαν την TONON, που ιδρύθηκε το 1963, να κατέχει σήμερα στον τομέα της έναν απολύτως σημαντικό ρόλο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πράγματι η συνειδητοποίηση ότι μόνο καινοτομικά και χειροπιαστής ποιότητας προϊόντα θα μπορούσαν να συναντήσουν την εύνοια του κοινού, ανέκαθεν αποτελούσε το κύριο σημείο ισχύος μιας εταιρίας που γνώρισε μία ογκώδη και γρήγορη ταυτόχρονα ανάπτυξη. Ακριβώς μέσα από σημαντικές εξελίξεις και επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη με φορείς και επαγγελματίες του κλάδου, φθάσαμε στο σήμα TONONFORTY, που συμβολίζει πάνω από σαράντα χρόνια παρουσίας στην αγορά και δίνει ώθηση στην πρόκληση της Tonon στο βαθμό μιας μεγάλης ανανέωσης με την καθοδήγηση της εμπειρίας. Il presente listino è di proprietà esclusiva della Tonon Forty. Divieto di riproduzione, copiatura, ecc. di quanto contenuto. La Tonon Forty non è responsabile per eventuali inesattezze del presente listino dovute ad errori di scrittura o altro. Si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente listino senza preavviso. This price list remains the sole property of Tonon Forty. Reproduction, coping etc. of the contents there of are prohibited. Tonon Forty may not be held responsible for any inaccuracies caused by printing errors or other, hereby reserves the right to modify this price list at its sole discretion. Le présent listing est la propriété exclusive de Tonon Forty. Toute reproduction, copie, etc. de son contenu sont interdites. Tonon Forty ne sera pas tenue responsable en cas d éventuelles inexactitudes dans le présent listing dues à des erreurs de frappes ou autres. De plus, Tonon Forty se réserve le droit d apporter des modifications au présent manuel, sur son seul jugement et sans aucun préavis. Die vorliegende Preisliste ist ausschließlich Eigentum der Firma Tonon Forty. Wiedergabe, Kopieren, usw. des Inhalts ist verboten. Tonon Forty haftet nicht für Unstimmigkeiten in dieser Preisliste, die auf Schreibfehler oder Anderes zurückzuführen sind. TononForty behält sich vor, diese Preisliste nach ihrer unanfechtbaren Entscheidung und ohne Vorankündigung zu ändern. Este catálogo pertenece exclusivamente a Tonon Forty. Está prohibida la copia, reproducción etc. de la totalidad de su contenido. Tonon Forty no se hace responsable de cualquier posible inexactitud de este catálogo debida a errores de escritura o de otro tipo. Tonon Forty se reserva además, a su incontrovertible discreción, el derecho de modificar el presente catálogo sin aviso previo. Ο παρών κατάλογος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Tonon Forty. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, κλπ. των περιεχομένων. Η Tonon Forty δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ανακρίβειες του παρόντος καταλόγου που οφείλονται σε σφάλματα εγγραφής ή άλλα. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αδιαμφισβήτητη κρίση της, να τροποποιεί τον παρόντα κατάλογο χωρίς προειδοποίηση. TONON FORTY S.p.A. Via Concordia, 1 Zona Industriale Oderzo Treviso - Italy T r.a. F / Cà D ORO --DE---

a legna e a pellet. Contrassegnato francese che garantisce la qualità, efficienza e un alta prestazione dei prodotti di riscaldamento

a legna e a pellet. Contrassegnato francese che garantisce la qualità, efficienza e un alta prestazione dei prodotti di riscaldamento 1 NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA /LA NOSTRA TECNOLOGIA NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. SCL SP Sistema Cristal Limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior

Διαβάστε περισσότερα

NOVEDADES 2014-2015 NEWS 2014-2015

NOVEDADES 2014-2015 NEWS 2014-2015 NOVEDADES 2014-2015 NEWS 2014-2015 NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA / LA NOSTRA TECNOLOGIA NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. SISTEMA INDEPDITE DE CANALIZACIÓN (SIC) INDEPDT CHANNELING

Διαβάστε περισσότερα

La TECNOLOGÍA OASYS es un novedoso y exclusivo sistema desarrollado por el departamento de I+D+i

La TECNOLOGÍA OASYS es un novedoso y exclusivo sistema desarrollado por el departamento de I+D+i EN The OASYS TECHNOLOGY () is an innovative and exclusive system introduced by the Bronpi Calefacción Research, Development & Innovation Department. This modern technology controls and analyzes the main

Διαβάστε περισσότερα

ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ECO 8-10 MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLATION AND NOTICE MAINTENANCE

Διαβάστε περισσότερα

BIZZI & TEDESCHI ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4

BIZZI & TEDESCHI ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4 BIZZI & TEDESCHI IT 100% made in Italy ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4 EN MANUAL OF USE FOR 4 PALMA SUBMERSIBLE PUMPS SX SERIES, COUPLED WITH

Διαβάστε περισσότερα

NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA /LA NOSTRA TECNOLOGIA / NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ.

NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA /LA NOSTRA TECNOLOGIA / NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE / NOSSA TECNOLOGIA /LA NOSTRA TECNOLOGIA / NOTRE TECHNOLOGIE / Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. Sistema Cristal Limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato

Διαβάστε περισσότερα

Savings Time saving for each maintenance and economical saving both for the high efficiency obtained and the type of usable fuel.

Savings Time saving for each maintenance and economical saving both for the high efficiency obtained and the type of usable fuel. Collezione 2013 Q Sistema Qualità CS Thermos CS Thermos offre il massimo della qualità rispettando i requisiti e i metodi di prova delle Normative Europee EN14785 EN13240 EN12815 EN303-5. I prodotti sono

Διαβάστε περισσότερα

02660.1. Corrente di mantenimento

02660.1. Corrente di mantenimento 02660. ITALIANO Apparecchio di illuminazione d emergenza autonomo con ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Διαβάστε περισσότερα

Produktový katalog 2015. Zdroje tepla na Biomasu. made in italy

Produktový katalog 2015. Zdroje tepla na Biomasu. made in italy Produktový katalog 2015 Zdroje tepla na Biomasu made in italy 1 Kalor innovates with art Our Company has a whole tradition of Venetian production of wood-burning stoves but aims to innovate, to create

Διαβάστε περισσότερα

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06.

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06. Sommario La Royal Frigo Il sistema Qualità Tech-nica Series Vitru-tech Series Big Store Series Porte Accessori pagina 03 pagina 06 pagina 08 pagina 14 pagina 15 pagina 23 pagina 41 La Royal Frigo L attività

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Μπόιλερ Λεβητοστασίου, Δοχεία Αδρανείας & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα

Μπόιλερ Λεβητοστασίου, Δοχεία Αδρανείας & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα Μπόιλερ Λεβητοστασίου, Δοχεία Αδρανείας & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα Storage Tanks for life Ballons pour toute une vie 1st National Award, Business Excellence Ministry of Development, General Secretariat

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier

OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier ENGLISH...1 FRANÇAIS...3 DEUTSCH...5 ESPAÑOL...7 NEDERLANDS...10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...12...15 SPECIFICATIONS...18 V1.0 Figure 1 Rear view O U T P U T MONO OUT IN IR Figure 2

Διαβάστε περισσότερα

Presso il rivenditore, al numero verde o sul sito www.edilkamin.com può trovare il nominativo del Centro Assistenza più vicino.

Presso il rivenditore, al numero verde o sul sito www.edilkamin.com può trovare il nominativo del Centro Assistenza più vicino. FORTE PLUS I FORTE PLUS, Installazione, uso e manutenzione p. 2 UK FORTE PLUS, Installation, use and maintenance p. 12 E FORTE PLUS, Instalación, uso y mantenimiento p. 22 P FORTE PLUS, Instalação, uso

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

La Royal Frigo. Dal 1980 in continua evoluzione

La Royal Frigo. Dal 1980 in continua evoluzione La Royal Frigo L attività industriale della Royal Frigo S.r.l. ha inizio ufficialmente nel 1980, ma la formazione specialistica settoriale risale a diversi decenni prima. Soci fondatori i fratelli Giammusso,

Διαβάστε περισσότερα

F4 PLUS F4 PLUS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Electronic control unit INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS

F4 PLUS F4 PLUS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Electronic control unit INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZII PER L INSTALLAZIE Electronic control unit INSTRUCTIS FOR INSTALLATIS I UK F E D P NL GR I UK F D E P NL GR Questo prodotto stato collaudato in GI.BI.DI. verificando

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio,

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 16th October 2012

PRESS RELEASE 16th October 2012 PRESS RELEASE 16th October 2012 www.mecasolar.com MECASOLAR suministrará seguidores para una planta solar de 1 MW con módulos de baja concentración en Cerdeña (Italia) Los seguidores solares MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL MANUEL DU PROPRIETAIRE BETRIEBSANLEITUNG MANUALE DEL PROPRIETARIO MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO USUÁRIO Οδηγίες Χρήσηα ENGLISH AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) Concealed Duct Type CLIMATISEUR

Διαβάστε περισσότερα

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK ES IT GB DE FR P TR GR Manual de instrucciones Istruzioni d uso Operating instructions Bedienungsanleitung Instructions d emploi Manual de instruções Kullanma Kılavuzu Oδηγία χειρισµού BHL112K / PBL120K

Διαβάστε περισσότερα

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada.

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada. lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 3 37 71 105 139 173 207 2 Indice generale 1. Guida 1.1 Controlli e indicatori 1.2 Accensione

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

Contractor Series. CWM200 Owner s manual

Contractor Series. CWM200 Owner s manual Contractor Series CWM200 Owner s manual Figure 1 Owner s manual CWM200 English1 Franais 2 Deutsch3 Espaol4 Portugus 5 Italiano 6 Nederlands 7 Ελληνικά 8 9 Figure 2 Figure 3 INTRODUCTION Thank you for purchasing

Διαβάστε περισσότερα

90x57 INSERTABLES / INSERTS / INSERIVEIS / INSERTI / INSERTS/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΖΑΚΙΑ ΞΥΛΟΥ

90x57 INSERTABLES / INSERTS / INSERIVEIS / INSERTI / INSERTS/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΖΑΚΙΑ ΞΥΛΟΥ 190 EN More than 25 years of experience in fireplaces sector show that we are a reliable and safe Spanish brand. External certifications such as the ISO 9001 standards, the certification in R+D+I Systems

Διαβάστε περισσότερα

à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ

à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ IT USO E MANUTENZIONE ES MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN USE AND MAINTENANCE PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO FR DE MANUEL D INSTRUCTIONS POUR L EMPLOI BEDIENUNGS- UND WARTUN- GTSANLEITUNG EL à πƒπ π πø

Διαβάστε περισσότερα

1 2 A B C C D D E F F 3 G G I H 4 5 6 7

1 2 A B C C D D E F F 3 G G I H 4 5 6 7 631 1 2 A B C C D D E F G F G I 3 H 4 5 6 7 IT AVVERTENZE IMPORTANTI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL USO Usando apparecchi elettrici necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali: 1 Assicurarsi

Διαβάστε περισσότερα