Έντυϖο ιατρικών ϖληροφοριών Το ϖαρόν έντυϖο µάς δίνει τη δυνατότητα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυϖο ιατρικών ϖληροφοριών Το ϖαρόν έντυϖο µάς δίνει τη δυνατότητα:"

Transcript

1 Έντυϖο ιατρικών ϖληροφοριών Το ϖαρόν έντυϖο µάς δίνει τη δυνατότητα: 1. να εξετάσουµε την αϖαίτησή σας και να ζητήσουµε µια ιατρική αναφορά ή να συζητήσουµε για τη θεραϖεία σας µε τον ιατρό ϖου σας ϖαρακολουθεί ή το νοσοκοµείο σας εάν χρειαστούµε ϖερισσότερες ϖληροφορίες σχετικά µε την αϖ αίτησή σας και 2. να διενεργούµε ελέγχους ϖροκειµένου να διασφαλίζουµε την ορθότητα των ϖληροφοριών ϖου µας ϖαρέχονται. Παρακαλείσθε να συµϖληρώσετε το έντυϖο µεκεφαλαίαγράµµατα. Στοιχεία του ασθενούς (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) Αριθµός ϖελάτη: Όνοµα: Αριθµός αϖαίτησης: Εϖώνυµο: Aριθµός τηλεφώνου του ασθενούς: Ηµεροµηνία γέννησης ασθενούς: 1 Στοιχεία ϖληρωµής (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) Συνήθως διακανονίζουµε τους λογαριασµούς ϖου ϖληρούν τις ϖρο ϖοθέσεις αϖευθείας µε το νοσοκοµείο και τον αντίστοιχο ιατρό. Εάν έχετε εξοφλήσει τους λογαριασµούς, τότε θα χρειαστούµε τις αϖοδείξεις και θα ϖρέϖει να συµϖ ληρώσετε τα στοιχεία ϖληρωµής σας στην ϖαρακάτω ενότητα, ώστε να σας αϖοζηµιώσουµε αϖευθείας. 1.1 Νόµισµα στο οϖοίο θα ϖληρωθεί η αϖαίτηση: 1.5 Χώρα: 1.2 Αριθµός τραϖεζικού λογαριασµού: 1.6 IBAN*: 1.3 Paynee όνοµα: 1.7 Κωδικός Swift*: 1.4 Όνοµα και ταχυδροµική διεύθυνση τράϖεζας: 1.8 Όνοµα λογαριασµού: 1.9 Αριθµός ΑBA: *Σηµείωση: οι κωδικοί IBAN και Swift είναι αϖαραίτητοι εάν η ϖληρωµή ϖρόκειται να γίνει σε ευρώ 2 Π ρόσθετες ϖληροφορίες (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) 2.1 Στοιχεία νοσοκοµείου 2.2 Εµϖλοκή τρίτου µέρους Ζητάτε ωφέληµα σε Η θεραϖεία είναι αϖ µετρητά για νοσοκοµειακή αραίτητη λόγω ϖερίθαλψη ϖου λάβατε δωρεάν; τραυµατισµού ϖου ϖροκλήθηκε αϖό ατύχηµα; Εάν, δηλώστε τις ηµεροµηνίες εισαγωγής και εξόδου και εσωκλείστε ένα ϖιστοϖοιητικό αϖό το νοσοκοµείο ϖου να εϖιβεβαιώνει τις ηµεροµηνίες ϖαραµονής. Ηµεροµηνία εισαγωγής: Ηµεροµηνία εξόδου: 2.3 Εάν ναι, ενεϖλάκη τρίτο µέρος εναντίον του οϖοίου ενδέχεται να θέλετε να εγείρετε αϖαίτηση; 2.4 Έχετε κάϖοιο άλλο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ϖου θα µϖορούσε να καλύψει τα έξοδά σας, για ϖαράδειγµα ταξιδιωτική ασφάλιση; συνέχεια στην εϖόµενη σελίδα AXA PPP International limited είναι η εµϖορική ονοµασία της εταιρείας AXA PPP healthcare, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 2PL. AXA PPP International limited. Έδρα: 5 Old Broad Street, London EC2N 1AD, United Kingdom. Εγγεγραµµένη στην Αγγλία µε Αρ Με εξουσιοδότηση και υϖό την εϖοϖτεία της Αρχής Χρηµατοοικονοµικών Υϖηρεσιών (Financial Services Authority). Προκειµένου να διατηρήσουµε την ϖοιότητα υϖηρεσιών, οι τηλεφωνικές συνοµιλίες ενδέχεται να ηχογραφούνται και/ή να ϖαρακολουθούνται για λόγους διασφάλισης ϖοιότητας, εκϖαίδευσης και για λόγους συγκέντρωσης αϖοδείξεων. 1 αϖό 5

2 2.5 Ολοκληρωµένη ιατρική ϖερίθαλψη για οµαδικά ϖρογράµµατα υγείας Εάν είστε µέλος ενός οµαδικού ϖρογράµµατος υγείας, ο εργοδότης σας δύναται να ϖαρέχει/χρησιµοϖ οιεί τις υϖηρεσίες των εταιρειών AXA ICAS (AXA ICAS Occupational Health Service) και/ή AXA ICAS Ltd [το οϖοίο ϖαρέχει το Π ρόγραµµα Υϖοστήριξης Εργαζοµένων (Employee Assistance)]. Εϖιθυµία µας είναι να ϖαρέχουµε έγκαιρη και συντονισµένη υϖοστήριξη σε εσάς και στον εργοδότη σας. Οι εταιρείες AXA ICAS Occupational Health Services limited, AXA ICAS Ltd και AXA PPP healthcare limited (συµϖεριλαµβανοµένης της AXA PPP International) είναι χωριστές εταιρείες του οµίλου AXA. Με τη συγκατάθεσή σας, οι εταιρείες αυτές θα κοινοϖοιούν µεταξύ τους ευαίσθητα ϖροσωϖικά στοιχεία, αυστηρώς εµϖιστευτικά και µόνον όσα είναι αϖαραίτητο να γνωρίζουν. Αυτό θα µας βοηθήσει να ϖ αρέχουµε σε εσάς και, όϖου είναι αϖαραίτητο στην ϖερίϖτωση των εταιρειών AXA ICAS Occupational Health Services και AXA ICAS Ltd, στον εργοδότη σας, υϖοστήριξη και συµβουλές όσον αφορά τη σωµατική και/ή ϖνευµατική σας υγεία ή κατάσταση. Σηµειώστε ένα αϖό τα ϖαρακάτω ϖ λαίσια. 3 Δήλωση και συγκατάθεση (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) Εϖιβεβαιώνω ότι διάβασα και κατανόησα τις ϖ ληροφορίες ϖου ϖεριλαµβάνονται στο ϖαρόν έντυϖο. Εϖιθυµώ να υϖοβάλω αϖαίτηση για καταβολή αϖ οζηµίωσης και δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία ϖου έδωσα είναι, εξ όσων γνωρίζω, αληθή και ακριβή. Συγκατατίθεµαι στην εξέταση των ϖληροφοριών ϖου ϖεριλαµβάνονται σε αυτό το έντυϖο αϖό την AXA PPP International. Συγκατατίθεµαι στο να ζητήσει η AXA PPP International ιατρικές ϖληροφορίες, εάν χρειαστεί, αϖ ό τον ιατρό και/ή το νοσοκοµείο του ασθενούς. Συγκατατίθεµαι στην ϖαροχή αϖό τον ιατρό και/ή το νοσοκοµείο ιατρικών αναφορών και ϖρόσβασης σε αντίγραφα των εν λόγω αρχείων υγείας, εφόσον ζητηθούν αϖό την AXA PPP International. Αυτό είναι αϖ αραίτητο ώστε AXA PPP International limited να είναι σε θέση: a. να διεκϖεραιώσει την αίτηση/αϖαίτηση για καταβολή αϖοζηµίωσης, b. να διενεργήσει ελέγχους και άλλες έρευνες, και c. να εϖεξεργαστεί και να κοινοϖοιήσει ιατρικά στοιχεία σε τρίτους, εφόσον υϖάρχει σχετική νοµική αϖαίτηση. Συγκατατίθεµαι στην εξέταση αϖό την AXA PPP International ϖληροφοριών ϖου ϖεριλαµβάνονται σε ιατρικές αναφορές ή αρχεία υγείας ϖου ενδέχεται να ζητηθούν. Συγκατατίθεµαι στην εξέταση αϖό τον ιατρό και/ή το νοσοκοµείο ϖου έχει αναλάβει την ιατρική ϖερίθαλψη του ασθενούς ιατρικών λεϖτοµερειών ή λεϖ τοµερειών της θεραϖείας και των διευθετήσεων εξόδου µε την AXA PPP International. Συµφωνώ στην αϖοστολή εκµέρους της AXA PPP International όλης της ϖεραιτέρω αλληλογραφίας σχετικά µε αυτή την αϖαίτηση στον κάτοχο του ασφαλιστηρίου, εκτός εάν σας ζητήσω να µη γίνει κάτι τέτοιο. 3.1 Βεβαιώνω ότι είµαι ο ασθενής 3.2 Ο ασθενής είναι κάτω των 16 ετών; 3.3 Εάν ναι, βεβαιώνω ότι είµαι ο γονέας/κηδεµόνας του ασθενούς 3.4 Εϖιθυµώ να βλέϖω οϖοιαδήϖοτε αναφορά αϖ ό τον ιατρό ϖριν αϖό την αϖοστολή της σε εσάς. 3.5 Υϖογραφή*: Ηµεροµηνία: 3.6 Ονοµατεϖώνυµο ασθενούς (*Υϖογράφεται αϖ ό τον ασθενή ή τον γονέα/κηδεµόνα του ασθενούς, εάν ο ασθενής είναι κάτω των 16 ετών) Λίστα ελέγχου (Σηµειώστε τα κατάλληλα ϖλαίσια σε αυτή την ενότητα) 1. Συµϖλήρωση των στοιχείων του ασθενούς 2. Συµϖλήρωση των στοιχείων ϖληρωµής (Ενότητα 1) 3. Π ρόσθετα στοιχεία (Ενότητα 2) 4. Συµϖλήρωση της δήλωσης και συγκατάθεσης (Ενότητα ) 5. Υϖογραφή και χρονολόγηση του εντύϖου (Ενότητα ) 6. Συµϖλήρωση των ιατρικών στοιχείων (Ενότητα 4) 2 αϖό 5

3 Στοιχεία του ασθενούς (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) Αριθµός ϖελάτη: Όνοµα: Αριθµός αϖαίτησης: Εϖώνυµο: Ηµεροµηνία γέννησης ασθενούς: 4 Ιατρικά στοιχεία (Συµϖληρώνεται αϖό τον ιατρό του ασθενούς) 4.1 Ιατρική κατάσταση ϖου αϖαιτεί γνωµάτευση/θεραϖεία 4.2 Εάν η αϖαίτηση σχετίζεται µε εγκυµοσύνη: Η εγκυµοσύνη είναι αϖοτέλεσµα φυσιολογικής σύλληψης; Π ρόκειται για την ϖρώτη εγκυµοσύνη της ασθενούς; Η ασθενής είχε στο ϖαρελθόν εϖιϖλοκές ϖου συνδέονται µε την εγκυµοσύνη; 4.3 Π όσο καιρό ϖαρουσιάζει συµϖτώµατα ο ασθενής ϖροτού εϖισκεφθεί τον ιατρό; 4.4 Η ηµεροµηνία κατά την οϖοία ο ασθενής εϖ ισκέφθηκε οϖοιονδήϖοτε ιατρό; 4.5 Π αρακαλούµε να ϖαρέχετε ϖλήρες ιστορικό της ιατρικής κατάστασης ϖου αϖαιτεί θεραϖεία, συµϖ εριλαµβανοµένων λεϖτοµερειών για τυχόν ϖροηγούµενη και υφιστάµενη έρευνα/θεραϖ εία/φαρµακευτική αγωγή, µαζί µε τυχόν αντίστοιχες ηµεροµηνίες. 4.6 Π αρακαλούµε εϖιβεβαιώστε εάν ο ασθενής είχε εµφανίσει οϖοιαδήϖοτε συµϖτώµατα, είχε ζητήσει θεραϖεία ή συµβουλές αϖό οϖοιονδήϖοτε ιατρό ή οϖοιαδήϖοτε φαρµακευτική αγωγή ή είχε ακολουθήσει κάϖοιο ιδιαίτερο διαιτολόγιο ϖριν αϖό αυτή την αϖαίτηση. Εάν ναι, αναφέρετε λεϖτοµέρειες ϖαρακάτω συνέχεια στην εϖόµενη σελίδα 3 αϖό 5

4 AXA PPP International: Έντυϖο ιατρικών ϖληροφοριών 4 Ιατρικά στοιχεία (Συµϖληρώνεται αϖό τον ιατρό του ασθενούς) συνέχεια 4.7 Π αρακαλούµε αναφέρετε τυχόν ιατρικό ιστορικό σχετικό µε την κατάσταση για την οϖοία υϖ οβάλλεται η αϖαίτηση. 4.8 Μελλοντικό σχέδιο θεραϖείας, συµϖεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης διάρκειας της θεραϖείας και των ϖιθανών ηµεροµηνιών των συνεδριών θεραϖείας. Είµαι ο ιατρός του ασθενούς και εϖιβεβαιώνω ότι οι ϖληροφορίες ϖου ϖαρείχα είναι ακριβείς, εξ όσων γνωρίζω. Κατανοώ ότι η ακρίβεια των ϖαρεχόµενων ϖληροφοριών µϖορεί να εϖηρεάσει την αϖαίτηση του ασθενούς µου για ιδιωτική θεραϖεία. Υϖογραφή ιατρού: Ηµεροµηνία: Σφραγίδα ιατρού: Όνοµα (ολογράφως): Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδροµείο: Φαξ: AXA PPP International limited είναι η εµϖορική ονοµασία της εταιρείας AXA PPP healthcare, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 2PL. AXA PPP International limited. Έδρα: 5 Old Broad Street, London EC2N 1AD, United Kingdom. Εγγεγραµµένη στην Αγγλία µε Αρ Με εξουσιοδότηση και υϖό την εϖοϖτεία της Αρχής Χρηµατοοικονοµικών Υϖηρεσιών (Financial Services Authority). Προκειµένου να διατηρήσουµε την ϖοιότητα υϖηρεσιών, οι τηλεφωνικές συνοµιλίες ενδέχεται να ηχογραφούνται και/ή να ϖαρακολουθούνται για λόγους διασφάλισης ϖοιότητας, εκϖαίδευσης και για λόγους συγκέντρωσης αϖοδείξεων. Π αρακαλούµε αϖοστείλετε το ϖαρόν έντυϖο στη διεύθυνση: ISO14001 AXA PPP International limited, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2PL United Kingdom. 4 αϖό 5

5 5 Σηµαντικές ϖληροφορίες Διαβάστε τις ϖροσεκτικά και κρατήστε τις για το αρχείο σας (δεν χρειάζεται να αϖοστείλετε αυτή τη σελίδα). Νόµος ϖερί ϖ ρόσβασης σε ιατρικές αναφορές του 1988: Π ρέϖει να κατανοήσετε αυτά τα δικαιώµατα ϖροτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας ϖροκειµένου να λάβουµε µια αναφορά αϖό τον ιατρό ϖου σας ϖαρακολουθεί. Τα δικαιώµατα αυτά δεν σχετίζονται µε αναφορές αϖό ιατρούς οι οϖοίοι δεν είναι υϖεύθυνοι για τη θεραϖεία σας. Εϖίσης, όταν ζητούµε ϖληροφορίες ϖου ϖ εριλαµβάνονται στα ιατρικά σας αρχεία, όϖως αντίγραφα ιατρικών σηµειώσεων, ισχύει µόνο το ϖρώτο σηµείο. Μϖορείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας, αλλά σε αυτήν την ϖερίϖτωση ενδέχεται να µην µϖορέσουµε να εϖ εξεργαστούµε την αϖαίτησή σας. Εάν χρειαστούµε κάϖοια αναφορά, θα εϖικοινωνήσουµε µαζί σας γραϖτώς ϖροκειµένου να σας ενηµερώσουµε για την ηµεροµηνία ϖου ζητήθηκε η εν λόγω αναφορά. Σηµειώνοντας το ϖλαίσιο στο σηµείο 3.4 της ενότητας 3 µε τίτλο «Δήλωση και συγκατάθεση» του ϖαρόντος εντύϖ ου, υϖοδεικνύετε εάν θέλετε να βλέϖετε κάθε αναφορά ϖ ου συντάσσεται αϖό τον ιατρό ϖροτού σταλεί σε εµάς. Έχετε 21 ηµέρες στη διάθεσή σας αϖό την ηµεροµηνία του αιτήµατός µας για αυτό το σκοϖό. Το αν θα εϖ ικοινωνήσετε µε τον ιατρό εξαρτάται αϖό εσάς. Εάν αλλάξετε γνώµη ϖροτού αϖοσταλεί σε εµάς η αναφορά, µϖορείτε να εϖικοινωνήσετε µε τον ιατρό σας για να τη δείτε. Έχετε 21 ηµέρες στη διάθεσή σας αϖό την ηµεροµηνία του αιτήµατός µας για αυτό το σκοϖό. Εάν διαφωνείτε µε τις ϖληροφορίες στην αναφορά, µϖ ορείτε να εϖικοινωνήσετε µε τον ιατρό ϖροκειµένου να τις αλλάξει. Εάν ο ιατρός δεν συµφωνεί µαζί σας, θα σας ζητήσει να συντάξετε µια δήλωση, ηοϖοία θα εϖ ισυναφθεί στην αναφορά ϖου θα αϖοσταλεί σε εµάς. Μϖορείτε να ζητήσετε αϖό τον ιατρό να δείτε την αναφορά ανά ϖάσα στιγµή εντός διαστήµατος έξι µηνών αϖό την ηµεροµηνία αϖοστολής της σε εµάς. Οιατρόςµϖορεί να σας χρεώσει για ένα αντίτυϖο της αναφοράς. Το κόστος αυτό δεν καλύϖτεται αϖό το ϖ ρόγραµµα/συµβόλαιό σας. Ο ιατρός σας δεν είναι υϖοχρεωµένος να σας δείξει τµήµατα της αναφοράς εάν θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα έβλαϖτε τη σωµατικ ή ή την ϖνευµατική σας υγεία. Εάν η αναφορά ϖεριλαµβάνει ϖληροφορίες για κάϖοιον άλλο, ο ιατρός δεν θα σας αϖοκαλύψει το συγκεκριµένο τµήµα της αναφοράς. Εάν ο ιατρός δεν θέλει να δείτε τµήµα της αναφοράς του, θα σας ενηµερώσει εγγράφως, εντούτοις εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωµα να δείτε άλλα τµήµατα της αναφοράς. ISO14001 Νόµος ϖερί ϖροστασίας ϖροσωϖικών δεδοµένων του 1998: Οι ϖληροφορίες σχετικά µε την υγεία, το ιατρικό ιστορικό και οϖοιαδήϖοτε θεραϖεία στην οϖοία υϖ οβάλλεστε αϖοτελούν ευαίσθητα ϖροσωϖικά στοιχεία. Χρειαζόµαστε τη συγκατάθεσή σας ϖροκειµένου να εϖ εξεργαστούµε τα ευαίσθητα ϖροσωϖικά δεδοµένα σας. Έχετε το δικαίωµα να ενηµερώνεστε λεϖτοµερώς σχετικά µε τις ϖληροφορίες ϖου διαθέτουµε για εσάς. Ενδέχεται να σας εϖιβαρύνουµε µε κάϖοια µικρή χρέωση για αυτή την υϖηρεσία. Μϖορείτε να µας ζητήσετε γραϖτώς ένα αντίτυϖο οϖ οιουδήϖοτε ϖροσωϖικού στοιχείου ϖεριλαµβάνεται σε οϖ οιαδήϖοτε ανεξάρτητη αναφορά ϖου ζητάµε. Εάν θέλετε αντίτυϖο της ιατρικής αναφοράς ϖου µας έχει αϖοστείλει ο ιατρός σας, θα ϖρέϖει να εϖ ικοινωνήσετε αϖευθείας µαζί του. Οι αϖαιτήσεις σας ενδέχεται να υϖοβάλλονται σε εµϖ ιστευτική εϖεξεργασία εκµέρους µας, εκτός του Ευρωϖ α κού Οικονοµικού Χώρου. Αϖοστέλλουµε όλη την αλληλογραφία ϖου σχετίζεται µε τις αϖαιτήσεις στον κάτοχο του συµβολαίου, εκτός εάν µας δοθεί διαφορετική εντολή. Έλεγχος, αϖοτροϖή και εντοϖ ισµός εγκληµατικής δραστηριότητας. Ενδέχεται να ελέγχουµε τα αρχεία των ιατρών και των νοσοκοµείων ϖροκειµένου: να διασφαλίζουµε την ορθή χρέωσή µας για τις υϖ ηρεσίες ϖου ϖαρέχουν να αϖοτρέϖουµε και να εντοϖίζουµε τις ϖεριϖτώσεις εγκληµατικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα της αϖάτης, ή να αξιολογούµε την αϖόδοση των εξειδικευµένων ιατρών. Οι έλεγχοι µϖορεί να αϖοτελούν µέρος κάϖοιου ϖ ρογράµµατος ή να ϖραγµατοϖοιούνται σε συγκεκριµένες ϖ εριστάσεις, ενώ µϖορεί να ϖεριλαµβάνεται η εξέταση των ιατρικών αρχείων τα οϖοία διατηρεί το ϖρόσωϖο ή ο φορέας ϖου υϖοβάλλεται σε έλεγχο. Ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοϖοιήσουµε τις ϖληροφορίες ϖου λαµβάνουµε σε τρίτα µέρη. Σε αυτά συγκαταλέγονται εξειδικευµένοι ιατροί, άλλοι ασφαλιστές, ηυϖηρεσία Διαχείρισης Ασφάλειας για την Καταϖολέµηση της Αϖάτης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (NHS Counter Fraud Security Management Service) και το Γενικό Ιατρικό Συµβούλιο (General Medical Council). Υϖό συγκεκριµένες συνθήκες, η νοµοθεσία µας υϖοχρεώνει να κοινοϖοιούµε στοιχεία σε αρχές εϖ ιβολής του νόµου σε ϖερίϖτωση υϖόνοιας ψευδών αϖ αιτήσεων και άλλων εγκληµάτων. Αυτό µϖορεί να ϖεριλαµβάνει την ϖροσθήκη µη ιατρικών ϖ ληροφοριών σε µια βάση δεδοµένων όϖου έχουν δυνατότητα ϖρόσβασης άλλοι ασφαλιστές και αρχές εϖιβολής του νόµου. Είµαστε υϖοχρεωµένοι να ενηµερώνουµε το Γενικό Ιατρικό Συµβούλιο ή οϖοιαδήϖοτε άλλη αρµόδια ρυθµιστική αρχή για οϖοιαδήϖοτε ϖερίϖτωση κατά την οϖοία έχουµε λόγο να ϖιστεύουµε ότι η φυσική κατάσταση ενός ϖαρόχου ιατρικών υϖηρεσιών ϖαρουσιάζει ϖροβλήµατα ϖου ενδέχεται να εϖηρεάσουν την εργασία του. 5 αϖ ό 5 AXA PPP International limited είναι η εµϖορική ονοµασία της εταιρείας AXA PPP healthcare, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 2PL. AXA PPP International limited. Έδρα: 5 Old Broad Street, London EC2N 1AD, United Kingdom. Εγγεγραµµένη στην Αγγλία µε Αρ Με εξουσιοδότηση και υϖό την εϖοϖτεία της Αρχής Χρηµατοοικονοµικών Υϖηρεσιών (Financial Services Authority). Προκειµένου να διατηρήσουµε την ϖοιότητα υϖηρεσιών, οι τηλεφωνικές συνοµιλίες ενδέχεται να ηχογραφούνται και/ή να ϖαρακολουθούνται για λόγους διασφάλισης ϖοιότητας, εκϖαίδευσης και για λόγους συγκέντρωσης αϖοδείξεων.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα