Έντυϖο ιατρικών ϖληροφοριών Το ϖαρόν έντυϖο µάς δίνει τη δυνατότητα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυϖο ιατρικών ϖληροφοριών Το ϖαρόν έντυϖο µάς δίνει τη δυνατότητα:"

Transcript

1 Έντυϖο ιατρικών ϖληροφοριών Το ϖαρόν έντυϖο µάς δίνει τη δυνατότητα: 1. να εξετάσουµε την αϖαίτησή σας και να ζητήσουµε µια ιατρική αναφορά ή να συζητήσουµε για τη θεραϖεία σας µε τον ιατρό ϖου σας ϖαρακολουθεί ή το νοσοκοµείο σας εάν χρειαστούµε ϖερισσότερες ϖληροφορίες σχετικά µε την αϖ αίτησή σας και 2. να διενεργούµε ελέγχους ϖροκειµένου να διασφαλίζουµε την ορθότητα των ϖληροφοριών ϖου µας ϖαρέχονται. Παρακαλείσθε να συµϖληρώσετε το έντυϖο µεκεφαλαίαγράµµατα. Στοιχεία του ασθενούς (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) Αριθµός ϖελάτη: Όνοµα: Αριθµός αϖαίτησης: Εϖώνυµο: Aριθµός τηλεφώνου του ασθενούς: Ηµεροµηνία γέννησης ασθενούς: 1 Στοιχεία ϖληρωµής (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) Συνήθως διακανονίζουµε τους λογαριασµούς ϖου ϖληρούν τις ϖρο ϖοθέσεις αϖευθείας µε το νοσοκοµείο και τον αντίστοιχο ιατρό. Εάν έχετε εξοφλήσει τους λογαριασµούς, τότε θα χρειαστούµε τις αϖοδείξεις και θα ϖρέϖει να συµϖ ληρώσετε τα στοιχεία ϖληρωµής σας στην ϖαρακάτω ενότητα, ώστε να σας αϖοζηµιώσουµε αϖευθείας. 1.1 Νόµισµα στο οϖοίο θα ϖληρωθεί η αϖαίτηση: 1.5 Χώρα: 1.2 Αριθµός τραϖεζικού λογαριασµού: 1.6 IBAN*: 1.3 Paynee όνοµα: 1.7 Κωδικός Swift*: 1.4 Όνοµα και ταχυδροµική διεύθυνση τράϖεζας: 1.8 Όνοµα λογαριασµού: 1.9 Αριθµός ΑBA: *Σηµείωση: οι κωδικοί IBAN και Swift είναι αϖαραίτητοι εάν η ϖληρωµή ϖρόκειται να γίνει σε ευρώ 2 Π ρόσθετες ϖληροφορίες (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) 2.1 Στοιχεία νοσοκοµείου 2.2 Εµϖλοκή τρίτου µέρους Ζητάτε ωφέληµα σε Η θεραϖεία είναι αϖ µετρητά για νοσοκοµειακή αραίτητη λόγω ϖερίθαλψη ϖου λάβατε δωρεάν; τραυµατισµού ϖου ϖροκλήθηκε αϖό ατύχηµα; Εάν, δηλώστε τις ηµεροµηνίες εισαγωγής και εξόδου και εσωκλείστε ένα ϖιστοϖοιητικό αϖό το νοσοκοµείο ϖου να εϖιβεβαιώνει τις ηµεροµηνίες ϖαραµονής. Ηµεροµηνία εισαγωγής: Ηµεροµηνία εξόδου: 2.3 Εάν ναι, ενεϖλάκη τρίτο µέρος εναντίον του οϖοίου ενδέχεται να θέλετε να εγείρετε αϖαίτηση; 2.4 Έχετε κάϖοιο άλλο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ϖου θα µϖορούσε να καλύψει τα έξοδά σας, για ϖαράδειγµα ταξιδιωτική ασφάλιση; συνέχεια στην εϖόµενη σελίδα AXA PPP International limited είναι η εµϖορική ονοµασία της εταιρείας AXA PPP healthcare, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 2PL. AXA PPP International limited. Έδρα: 5 Old Broad Street, London EC2N 1AD, United Kingdom. Εγγεγραµµένη στην Αγγλία µε Αρ Με εξουσιοδότηση και υϖό την εϖοϖτεία της Αρχής Χρηµατοοικονοµικών Υϖηρεσιών (Financial Services Authority). Προκειµένου να διατηρήσουµε την ϖοιότητα υϖηρεσιών, οι τηλεφωνικές συνοµιλίες ενδέχεται να ηχογραφούνται και/ή να ϖαρακολουθούνται για λόγους διασφάλισης ϖοιότητας, εκϖαίδευσης και για λόγους συγκέντρωσης αϖοδείξεων. 1 αϖό 5

2 2.5 Ολοκληρωµένη ιατρική ϖερίθαλψη για οµαδικά ϖρογράµµατα υγείας Εάν είστε µέλος ενός οµαδικού ϖρογράµµατος υγείας, ο εργοδότης σας δύναται να ϖαρέχει/χρησιµοϖ οιεί τις υϖηρεσίες των εταιρειών AXA ICAS (AXA ICAS Occupational Health Service) και/ή AXA ICAS Ltd [το οϖοίο ϖαρέχει το Π ρόγραµµα Υϖοστήριξης Εργαζοµένων (Employee Assistance)]. Εϖιθυµία µας είναι να ϖαρέχουµε έγκαιρη και συντονισµένη υϖοστήριξη σε εσάς και στον εργοδότη σας. Οι εταιρείες AXA ICAS Occupational Health Services limited, AXA ICAS Ltd και AXA PPP healthcare limited (συµϖεριλαµβανοµένης της AXA PPP International) είναι χωριστές εταιρείες του οµίλου AXA. Με τη συγκατάθεσή σας, οι εταιρείες αυτές θα κοινοϖοιούν µεταξύ τους ευαίσθητα ϖροσωϖικά στοιχεία, αυστηρώς εµϖιστευτικά και µόνον όσα είναι αϖαραίτητο να γνωρίζουν. Αυτό θα µας βοηθήσει να ϖ αρέχουµε σε εσάς και, όϖου είναι αϖαραίτητο στην ϖερίϖτωση των εταιρειών AXA ICAS Occupational Health Services και AXA ICAS Ltd, στον εργοδότη σας, υϖοστήριξη και συµβουλές όσον αφορά τη σωµατική και/ή ϖνευµατική σας υγεία ή κατάσταση. Σηµειώστε ένα αϖό τα ϖαρακάτω ϖ λαίσια. 3 Δήλωση και συγκατάθεση (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) Εϖιβεβαιώνω ότι διάβασα και κατανόησα τις ϖ ληροφορίες ϖου ϖεριλαµβάνονται στο ϖαρόν έντυϖο. Εϖιθυµώ να υϖοβάλω αϖαίτηση για καταβολή αϖ οζηµίωσης και δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία ϖου έδωσα είναι, εξ όσων γνωρίζω, αληθή και ακριβή. Συγκατατίθεµαι στην εξέταση των ϖληροφοριών ϖου ϖεριλαµβάνονται σε αυτό το έντυϖο αϖό την AXA PPP International. Συγκατατίθεµαι στο να ζητήσει η AXA PPP International ιατρικές ϖληροφορίες, εάν χρειαστεί, αϖ ό τον ιατρό και/ή το νοσοκοµείο του ασθενούς. Συγκατατίθεµαι στην ϖαροχή αϖό τον ιατρό και/ή το νοσοκοµείο ιατρικών αναφορών και ϖρόσβασης σε αντίγραφα των εν λόγω αρχείων υγείας, εφόσον ζητηθούν αϖό την AXA PPP International. Αυτό είναι αϖ αραίτητο ώστε AXA PPP International limited να είναι σε θέση: a. να διεκϖεραιώσει την αίτηση/αϖαίτηση για καταβολή αϖοζηµίωσης, b. να διενεργήσει ελέγχους και άλλες έρευνες, και c. να εϖεξεργαστεί και να κοινοϖοιήσει ιατρικά στοιχεία σε τρίτους, εφόσον υϖάρχει σχετική νοµική αϖαίτηση. Συγκατατίθεµαι στην εξέταση αϖό την AXA PPP International ϖληροφοριών ϖου ϖεριλαµβάνονται σε ιατρικές αναφορές ή αρχεία υγείας ϖου ενδέχεται να ζητηθούν. Συγκατατίθεµαι στην εξέταση αϖό τον ιατρό και/ή το νοσοκοµείο ϖου έχει αναλάβει την ιατρική ϖερίθαλψη του ασθενούς ιατρικών λεϖτοµερειών ή λεϖ τοµερειών της θεραϖείας και των διευθετήσεων εξόδου µε την AXA PPP International. Συµφωνώ στην αϖοστολή εκµέρους της AXA PPP International όλης της ϖεραιτέρω αλληλογραφίας σχετικά µε αυτή την αϖαίτηση στον κάτοχο του ασφαλιστηρίου, εκτός εάν σας ζητήσω να µη γίνει κάτι τέτοιο. 3.1 Βεβαιώνω ότι είµαι ο ασθενής 3.2 Ο ασθενής είναι κάτω των 16 ετών; 3.3 Εάν ναι, βεβαιώνω ότι είµαι ο γονέας/κηδεµόνας του ασθενούς 3.4 Εϖιθυµώ να βλέϖω οϖοιαδήϖοτε αναφορά αϖ ό τον ιατρό ϖριν αϖό την αϖοστολή της σε εσάς. 3.5 Υϖογραφή*: Ηµεροµηνία: 3.6 Ονοµατεϖώνυµο ασθενούς (*Υϖογράφεται αϖ ό τον ασθενή ή τον γονέα/κηδεµόνα του ασθενούς, εάν ο ασθενής είναι κάτω των 16 ετών) Λίστα ελέγχου (Σηµειώστε τα κατάλληλα ϖλαίσια σε αυτή την ενότητα) 1. Συµϖλήρωση των στοιχείων του ασθενούς 2. Συµϖλήρωση των στοιχείων ϖληρωµής (Ενότητα 1) 3. Π ρόσθετα στοιχεία (Ενότητα 2) 4. Συµϖλήρωση της δήλωσης και συγκατάθεσης (Ενότητα ) 5. Υϖογραφή και χρονολόγηση του εντύϖου (Ενότητα ) 6. Συµϖλήρωση των ιατρικών στοιχείων (Ενότητα 4) 2 αϖό 5

3 Στοιχεία του ασθενούς (Συµϖληρώνεται αϖό τον ασθενή) Αριθµός ϖελάτη: Όνοµα: Αριθµός αϖαίτησης: Εϖώνυµο: Ηµεροµηνία γέννησης ασθενούς: 4 Ιατρικά στοιχεία (Συµϖληρώνεται αϖό τον ιατρό του ασθενούς) 4.1 Ιατρική κατάσταση ϖου αϖαιτεί γνωµάτευση/θεραϖεία 4.2 Εάν η αϖαίτηση σχετίζεται µε εγκυµοσύνη: Η εγκυµοσύνη είναι αϖοτέλεσµα φυσιολογικής σύλληψης; Π ρόκειται για την ϖρώτη εγκυµοσύνη της ασθενούς; Η ασθενής είχε στο ϖαρελθόν εϖιϖλοκές ϖου συνδέονται µε την εγκυµοσύνη; 4.3 Π όσο καιρό ϖαρουσιάζει συµϖτώµατα ο ασθενής ϖροτού εϖισκεφθεί τον ιατρό; 4.4 Η ηµεροµηνία κατά την οϖοία ο ασθενής εϖ ισκέφθηκε οϖοιονδήϖοτε ιατρό; 4.5 Π αρακαλούµε να ϖαρέχετε ϖλήρες ιστορικό της ιατρικής κατάστασης ϖου αϖαιτεί θεραϖεία, συµϖ εριλαµβανοµένων λεϖτοµερειών για τυχόν ϖροηγούµενη και υφιστάµενη έρευνα/θεραϖ εία/φαρµακευτική αγωγή, µαζί µε τυχόν αντίστοιχες ηµεροµηνίες. 4.6 Π αρακαλούµε εϖιβεβαιώστε εάν ο ασθενής είχε εµφανίσει οϖοιαδήϖοτε συµϖτώµατα, είχε ζητήσει θεραϖεία ή συµβουλές αϖό οϖοιονδήϖοτε ιατρό ή οϖοιαδήϖοτε φαρµακευτική αγωγή ή είχε ακολουθήσει κάϖοιο ιδιαίτερο διαιτολόγιο ϖριν αϖό αυτή την αϖαίτηση. Εάν ναι, αναφέρετε λεϖτοµέρειες ϖαρακάτω συνέχεια στην εϖόµενη σελίδα 3 αϖό 5

4 AXA PPP International: Έντυϖο ιατρικών ϖληροφοριών 4 Ιατρικά στοιχεία (Συµϖληρώνεται αϖό τον ιατρό του ασθενούς) συνέχεια 4.7 Π αρακαλούµε αναφέρετε τυχόν ιατρικό ιστορικό σχετικό µε την κατάσταση για την οϖοία υϖ οβάλλεται η αϖαίτηση. 4.8 Μελλοντικό σχέδιο θεραϖείας, συµϖεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης διάρκειας της θεραϖείας και των ϖιθανών ηµεροµηνιών των συνεδριών θεραϖείας. Είµαι ο ιατρός του ασθενούς και εϖιβεβαιώνω ότι οι ϖληροφορίες ϖου ϖαρείχα είναι ακριβείς, εξ όσων γνωρίζω. Κατανοώ ότι η ακρίβεια των ϖαρεχόµενων ϖληροφοριών µϖορεί να εϖηρεάσει την αϖαίτηση του ασθενούς µου για ιδιωτική θεραϖεία. Υϖογραφή ιατρού: Ηµεροµηνία: Σφραγίδα ιατρού: Όνοµα (ολογράφως): Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδροµείο: Φαξ: AXA PPP International limited είναι η εµϖορική ονοµασία της εταιρείας AXA PPP healthcare, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 2PL. AXA PPP International limited. Έδρα: 5 Old Broad Street, London EC2N 1AD, United Kingdom. Εγγεγραµµένη στην Αγγλία µε Αρ Με εξουσιοδότηση και υϖό την εϖοϖτεία της Αρχής Χρηµατοοικονοµικών Υϖηρεσιών (Financial Services Authority). Προκειµένου να διατηρήσουµε την ϖοιότητα υϖηρεσιών, οι τηλεφωνικές συνοµιλίες ενδέχεται να ηχογραφούνται και/ή να ϖαρακολουθούνται για λόγους διασφάλισης ϖοιότητας, εκϖαίδευσης και για λόγους συγκέντρωσης αϖοδείξεων. Π αρακαλούµε αϖοστείλετε το ϖαρόν έντυϖο στη διεύθυνση: ISO14001 AXA PPP International limited, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2PL United Kingdom. 4 αϖό 5

5 5 Σηµαντικές ϖληροφορίες Διαβάστε τις ϖροσεκτικά και κρατήστε τις για το αρχείο σας (δεν χρειάζεται να αϖοστείλετε αυτή τη σελίδα). Νόµος ϖερί ϖ ρόσβασης σε ιατρικές αναφορές του 1988: Π ρέϖει να κατανοήσετε αυτά τα δικαιώµατα ϖροτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας ϖροκειµένου να λάβουµε µια αναφορά αϖό τον ιατρό ϖου σας ϖαρακολουθεί. Τα δικαιώµατα αυτά δεν σχετίζονται µε αναφορές αϖό ιατρούς οι οϖοίοι δεν είναι υϖεύθυνοι για τη θεραϖεία σας. Εϖίσης, όταν ζητούµε ϖληροφορίες ϖου ϖ εριλαµβάνονται στα ιατρικά σας αρχεία, όϖως αντίγραφα ιατρικών σηµειώσεων, ισχύει µόνο το ϖρώτο σηµείο. Μϖορείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας, αλλά σε αυτήν την ϖερίϖτωση ενδέχεται να µην µϖορέσουµε να εϖ εξεργαστούµε την αϖαίτησή σας. Εάν χρειαστούµε κάϖοια αναφορά, θα εϖικοινωνήσουµε µαζί σας γραϖτώς ϖροκειµένου να σας ενηµερώσουµε για την ηµεροµηνία ϖου ζητήθηκε η εν λόγω αναφορά. Σηµειώνοντας το ϖλαίσιο στο σηµείο 3.4 της ενότητας 3 µε τίτλο «Δήλωση και συγκατάθεση» του ϖαρόντος εντύϖ ου, υϖοδεικνύετε εάν θέλετε να βλέϖετε κάθε αναφορά ϖ ου συντάσσεται αϖό τον ιατρό ϖροτού σταλεί σε εµάς. Έχετε 21 ηµέρες στη διάθεσή σας αϖό την ηµεροµηνία του αιτήµατός µας για αυτό το σκοϖό. Το αν θα εϖ ικοινωνήσετε µε τον ιατρό εξαρτάται αϖό εσάς. Εάν αλλάξετε γνώµη ϖροτού αϖοσταλεί σε εµάς η αναφορά, µϖορείτε να εϖικοινωνήσετε µε τον ιατρό σας για να τη δείτε. Έχετε 21 ηµέρες στη διάθεσή σας αϖό την ηµεροµηνία του αιτήµατός µας για αυτό το σκοϖό. Εάν διαφωνείτε µε τις ϖληροφορίες στην αναφορά, µϖ ορείτε να εϖικοινωνήσετε µε τον ιατρό ϖροκειµένου να τις αλλάξει. Εάν ο ιατρός δεν συµφωνεί µαζί σας, θα σας ζητήσει να συντάξετε µια δήλωση, ηοϖοία θα εϖ ισυναφθεί στην αναφορά ϖου θα αϖοσταλεί σε εµάς. Μϖορείτε να ζητήσετε αϖό τον ιατρό να δείτε την αναφορά ανά ϖάσα στιγµή εντός διαστήµατος έξι µηνών αϖό την ηµεροµηνία αϖοστολής της σε εµάς. Οιατρόςµϖορεί να σας χρεώσει για ένα αντίτυϖο της αναφοράς. Το κόστος αυτό δεν καλύϖτεται αϖό το ϖ ρόγραµµα/συµβόλαιό σας. Ο ιατρός σας δεν είναι υϖοχρεωµένος να σας δείξει τµήµατα της αναφοράς εάν θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα έβλαϖτε τη σωµατικ ή ή την ϖνευµατική σας υγεία. Εάν η αναφορά ϖεριλαµβάνει ϖληροφορίες για κάϖοιον άλλο, ο ιατρός δεν θα σας αϖοκαλύψει το συγκεκριµένο τµήµα της αναφοράς. Εάν ο ιατρός δεν θέλει να δείτε τµήµα της αναφοράς του, θα σας ενηµερώσει εγγράφως, εντούτοις εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωµα να δείτε άλλα τµήµατα της αναφοράς. ISO14001 Νόµος ϖερί ϖροστασίας ϖροσωϖικών δεδοµένων του 1998: Οι ϖληροφορίες σχετικά µε την υγεία, το ιατρικό ιστορικό και οϖοιαδήϖοτε θεραϖεία στην οϖοία υϖ οβάλλεστε αϖοτελούν ευαίσθητα ϖροσωϖικά στοιχεία. Χρειαζόµαστε τη συγκατάθεσή σας ϖροκειµένου να εϖ εξεργαστούµε τα ευαίσθητα ϖροσωϖικά δεδοµένα σας. Έχετε το δικαίωµα να ενηµερώνεστε λεϖτοµερώς σχετικά µε τις ϖληροφορίες ϖου διαθέτουµε για εσάς. Ενδέχεται να σας εϖιβαρύνουµε µε κάϖοια µικρή χρέωση για αυτή την υϖηρεσία. Μϖορείτε να µας ζητήσετε γραϖτώς ένα αντίτυϖο οϖ οιουδήϖοτε ϖροσωϖικού στοιχείου ϖεριλαµβάνεται σε οϖ οιαδήϖοτε ανεξάρτητη αναφορά ϖου ζητάµε. Εάν θέλετε αντίτυϖο της ιατρικής αναφοράς ϖου µας έχει αϖοστείλει ο ιατρός σας, θα ϖρέϖει να εϖ ικοινωνήσετε αϖευθείας µαζί του. Οι αϖαιτήσεις σας ενδέχεται να υϖοβάλλονται σε εµϖ ιστευτική εϖεξεργασία εκµέρους µας, εκτός του Ευρωϖ α κού Οικονοµικού Χώρου. Αϖοστέλλουµε όλη την αλληλογραφία ϖου σχετίζεται µε τις αϖαιτήσεις στον κάτοχο του συµβολαίου, εκτός εάν µας δοθεί διαφορετική εντολή. Έλεγχος, αϖοτροϖή και εντοϖ ισµός εγκληµατικής δραστηριότητας. Ενδέχεται να ελέγχουµε τα αρχεία των ιατρών και των νοσοκοµείων ϖροκειµένου: να διασφαλίζουµε την ορθή χρέωσή µας για τις υϖ ηρεσίες ϖου ϖαρέχουν να αϖοτρέϖουµε και να εντοϖίζουµε τις ϖεριϖτώσεις εγκληµατικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα της αϖάτης, ή να αξιολογούµε την αϖόδοση των εξειδικευµένων ιατρών. Οι έλεγχοι µϖορεί να αϖοτελούν µέρος κάϖοιου ϖ ρογράµµατος ή να ϖραγµατοϖοιούνται σε συγκεκριµένες ϖ εριστάσεις, ενώ µϖορεί να ϖεριλαµβάνεται η εξέταση των ιατρικών αρχείων τα οϖοία διατηρεί το ϖρόσωϖο ή ο φορέας ϖου υϖοβάλλεται σε έλεγχο. Ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοϖοιήσουµε τις ϖληροφορίες ϖου λαµβάνουµε σε τρίτα µέρη. Σε αυτά συγκαταλέγονται εξειδικευµένοι ιατροί, άλλοι ασφαλιστές, ηυϖηρεσία Διαχείρισης Ασφάλειας για την Καταϖολέµηση της Αϖάτης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (NHS Counter Fraud Security Management Service) και το Γενικό Ιατρικό Συµβούλιο (General Medical Council). Υϖό συγκεκριµένες συνθήκες, η νοµοθεσία µας υϖοχρεώνει να κοινοϖοιούµε στοιχεία σε αρχές εϖ ιβολής του νόµου σε ϖερίϖτωση υϖόνοιας ψευδών αϖ αιτήσεων και άλλων εγκληµάτων. Αυτό µϖορεί να ϖεριλαµβάνει την ϖροσθήκη µη ιατρικών ϖ ληροφοριών σε µια βάση δεδοµένων όϖου έχουν δυνατότητα ϖρόσβασης άλλοι ασφαλιστές και αρχές εϖιβολής του νόµου. Είµαστε υϖοχρεωµένοι να ενηµερώνουµε το Γενικό Ιατρικό Συµβούλιο ή οϖοιαδήϖοτε άλλη αρµόδια ρυθµιστική αρχή για οϖοιαδήϖοτε ϖερίϖτωση κατά την οϖοία έχουµε λόγο να ϖιστεύουµε ότι η φυσική κατάσταση ενός ϖαρόχου ιατρικών υϖηρεσιών ϖαρουσιάζει ϖροβλήµατα ϖου ενδέχεται να εϖηρεάσουν την εργασία του. 5 αϖ ό 5 AXA PPP International limited είναι η εµϖορική ονοµασία της εταιρείας AXA PPP healthcare, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 2PL. AXA PPP International limited. Έδρα: 5 Old Broad Street, London EC2N 1AD, United Kingdom. Εγγεγραµµένη στην Αγγλία µε Αρ Με εξουσιοδότηση και υϖό την εϖοϖτεία της Αρχής Χρηµατοοικονοµικών Υϖηρεσιών (Financial Services Authority). Προκειµένου να διατηρήσουµε την ϖοιότητα υϖηρεσιών, οι τηλεφωνικές συνοµιλίες ενδέχεται να ηχογραφούνται και/ή να ϖαρακολουθούνται για λόγους διασφάλισης ϖοιότητας, εκϖαίδευσης και για λόγους συγκέντρωσης αϖοδείξεων.

Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για ιατρική περίθαλψη

Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για ιατρική περίθαλψη 1 January Ιανουαρίου 2014 2014 Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για ιατρική περίθαλψη Παρακαλούμε συμπληρώστε ευκρινώς με Υποβάλλετε αυτή την απαίτηση ως ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. σαρωμένο αντίγραφο; Ναι Όχι Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Έντυπο προσωπικής αίτησης (Ελλάδα)

Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Έντυπο προσωπικής αίτησης (Ελλάδα) Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Έντυπο προσωπικής αίτησης (Ελλάδα) Συμπληρώστε αυτή την αίτηση με κεφαλαία γράμματα και σημειώστε τα κατάλληλα τετράγωνα. Είναι σημαντικό να παρέχετε τις παρακάτω πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο αίτησης διευθέτησης διαφοράς

Έντυπο αίτησης διευθέτησης διαφοράς 1. Προσωπικά στοιχεία: Αιτών Παρακαλούμε τοποθετήστε ένα εδώ αν ο ένας ή περισσότεροι από τους Αιτούντες ταυτίζεται ως προέλευσης Αβορίγινων ή των Νήσων Torres Strait *. * Αυτή η ερώτηση είναι προαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα

Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα Παρακαλούμε συμπληρώστε ευκρινώς με Υποβάλλετε αυτή την απαίτηση ως ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. σαρωμένο αντίγραφο; Ναι Όχι Ένα έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη

Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε αυτή την αίτηση; Παρακαλούμε επικοινωνήστε είτε με το σύμβουλό σας είτε με εμάς. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Σελίδα 1 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Για τον ασθενή: Επώνυμο: Όνομα: Ημερομηνία γέννησης: Νοσοκομείο: Άνδρας / Γυναίκα: Υπεύθυνος επαγγελματίας υγείας / Τίτλος εργασίας......

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Moratorium

Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Moratorium Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Moratorium Χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε αυτή την αίτηση; Παρακαλούμε επικοινωνήστε είτε με το σύμβουλό σας είτε με εμάς. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αποζημιώσεων

Διαδικασίες αποζημιώσεων Διαδικασίες αποζημιώσεων 2014 Διαδικασίες αποζημιώσεων Π ριν υποβάλλετε απαίτηση αποζημίωσης, παρακαλούμε διαβάστε τον Οδηγό προγραμμάτων και τον Πίνακα παροχών για να ελέγξετε ότι το πρόγραμμά σας καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Μεταβίβαση ασφάλισης με συνέχιση της τήρησης των εξαιρέσεων κάλυψης για προσωπικές ιατρικές παθήσεις (CPME)

Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Μεταβίβαση ασφάλισης με συνέχιση της τήρησης των εξαιρέσεων κάλυψης για προσωπικές ιατρικές παθήσεις (CPME) Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Μεταβίβαση ασφάλισης με συνέχιση της τήρησης των εξαιρέσεων κάλυψης για προσωπικές ιατρικές παθήσεις (CPME) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών (Υ.Α 109088/20-13 ΦΕΚ 2824/2011 Β) Άρθρο 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1.1 Προσόντα Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ. Επίπεδο Σπουδών. Πόλη Γεννήσεως Χώρα Γεννήσεως Αρ. Εξαρτωμένων. Ημ. Έκδοσης. Ημ. Λήξης. Χώρα Έκδοσης. Ημ. Έκδοσης. Ημ.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ. Επίπεδο Σπουδών. Πόλη Γεννήσεως Χώρα Γεννήσεως Αρ. Εξαρτωμένων. Ημ. Έκδοσης. Ημ. Λήξης. Χώρα Έκδοσης. Ημ. Έκδοσης. Ημ. ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Στo πλαίσιο της σχέσης πελάτη την οποία έχω ή θα έχω με την Alpha Bank Cyprus Ltd (η Τράπεζα ) και σε σχέση με το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που τηρώ με αυτή και/ ή που θα τηρώ με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Γνώσης (For CiTY internal use only)

Δήλωση Γνώσης (For CiTY internal use only) CiTY Insurance Brokers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Μ. 335751 Δήλωση Γνώσης (For CiTY internal use only) Αφορά αίτηση ασφάλισης κλάδου, εταιρίας Ονοματεπώνυμο Συμβούλου : Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω οτι παρέλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα;

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα; AIG Manager s Shield Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Κάλυψης Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης και Ταξιδιωτικής Προστασίας για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) AIG Manager s Shield Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

SAFECAP ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

SAFECAP ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SAFECAP Safecap Investments Limited ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Το παρόν έγγραφο για τη Δήλωση πολιτικής απορρήτου και τις κανονιστικές προστασίες τίθεται σε ισχύ από τις 29 Ιανουαρίου 2017 και θα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 του Φ.Ε.Κ. της 14ης Σεπτεµβρίου 2006, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ AIG Europe Limited Υποκατάστηµα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Tηλ: 2108127600, Fax: 2108027189 Email: Info.Gr@aig.com, Url: www.aig.com.gr Υπ.Θεσσαλονίκης: Mαρ.Αντύπα 42, 57001 Πυλαία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

FXGLOBE LIMITED. Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

FXGLOBE LIMITED. Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ FXGLOBE LIMITED Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 13 της Οδηγίας DI144-2007-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚA ΣΤΟΙΧEIΑ 1.1 Στοιχεία Ασφαλισμένου Επωνυμία Υπερ ού Διακριτικός Τίτλος Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Νόμιμος Εκπρόσωπος Τηλέφωνο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ. Μέσω. νικού η ταχυδρο εντύπου

EΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ. Μέσω. νικού η ταχυδρο εντύπου EΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΛΟΝ ΙΝΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Μέσω ηλεκτρο Εκτύπωσ νικού η ταχυδρο εντύπου µείου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµβασιούχους υπαλλήλους προσωρινής απασχόλησης ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Η INPERSON Limited ( " Εμείς" ) δεσμευόμαστε για την προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σας. Η πολιτική αυτή (μαζί με τους δικούς μας όρους χρήσης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για οδοντιατρική θεραπεία

Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για οδοντιατρική θεραπεία Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για οδοντιατρική θεραπεία Παρακαλούμε συμπληρώστε ευκρινώς με Υποβάλλετε αυτή την απαίτηση ως ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. σαρωμένο αντίγραφο; Ναι Όχι Πρέπει να συμπληρώνεται ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιµο άτοµο, όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία.

Τα προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιµο άτοµο, όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 1. Εισαγωγή Ο παρών Δικτυακός Τόπος λειτουργεί από την εταιρεία µε την επωνυµία «Ποτοποιία Πλωµαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης ΑΕ» και τις συνδεδεµένες µ αυτήν εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Λεπτομέρειες οίκου / νόμιμου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων Τελευταία αναθεώρηση: 6 Απριλίου 2013 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC («Εταιρεία» ή «Εµείς») σεβόµαστε την ιδιωτική σας ζωή και δεσµευόµαστε να την προστατεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Πρέπει να αναντηθούν όλα τα ερωτήµατα. Όπου είναι αναγκαίο, να αναγράφεται η ένδειξη "ουδέν". Μην αφήνετε αναπάντητα ερωτήµατα και µην βάζετε παύλες.

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας) (Έντυπο Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ. 1) Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΚΑΝ. 8)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉ Επωνυμία: Διακριτικός Τίτλος: Έδρα & Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας Έκδοση: Απρίλιος 2016 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξασφαλίζουμε την Υγεία σας Προστατέψτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ /ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ /ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Στοιχεία Φυσικού Προσώπου Φύλο: Άρρεν Θήλυ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα (1)Πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το EUIPO και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση http://www.euipo.europa.eu. Η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Εταιρείας μας σχετικά με ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικές Πληροφορίες Που Συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Εταιρείας μας σχετικά με ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικές Πληροφορίες Που Συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα Η AIG Europe Limited ("η Εταιρεία"), δεσμεύεται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, τα οποία περιέρχονται εις γνώση της στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1 1. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης απλών και µη απλών µηχανολογικών 2. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης απλών και µη απλών µηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. για. Παροχή Άδειας Χρήσης/ Αναπαραγωγής Πληροφοριών. από. Εντύπους Ναυτικούς Χάρτες & Εκδόσεις. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ

Α Ι Τ Η Σ Η. για. Παροχή Άδειας Χρήσης/ Αναπαραγωγής Πληροφοριών. από. Εντύπους Ναυτικούς Χάρτες & Εκδόσεις. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Α Ι Τ Η Σ Η για Παροχή Άδειας Χρήσης/ Αναπαραγωγής Πληροφοριών από Εντύπους Ναυτικούς Χάρτες & Εκδόσεις Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ (για την δημιουργία παράγωγων προϊόντων) Hellenic Navy Hydrographic Service

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Παρακαλώ όπως αποστείλετε το έντυπο : στο Φαξ: 22349555 ή στο Email: n.christfides@frederick.ac.cy ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ): Α.Φ.Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Δ.Ο.Υ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΛΗ, ΤΚ, ΤΗΛ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ /ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ /ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Στοιχεία Φυσικού Προσώπου Φύλο: Άρρεν Θήλυ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα (1)Πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε..

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Όταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι ν αποκτήσετε αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Greek PP for Greece. Greek PP for Greece

Greek PP for Greece. Greek PP for Greece Greek PP for Greece ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SANDLER ONLINE ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Sandler Systems, Inc. (εφεξής η «Sandler»,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Η Εταιρεία µεσιτείας ασφαλίσεων Vita Insurance Brokers, ως ασφαλιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1. Για σκοπούς σύναψης συµφωνίας διασύνδεσης µε την Cablenet o Παροχέας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικώς στο: Credit and Investments Ombudsman Case Management Fax: Mail: PO Box A252, Sydney South NSW 1235

Ταχυδρομικώς στο: Credit and Investments Ombudsman Case Management Fax: Mail: PO Box A252, Sydney South NSW 1235 Εντυπο Καταγγελίας Διαμεσολαβητής Πίστωσης και επενδύσεων Ταχυδρομικώς στο: Credit and Investments Ombudsman Case Management Fax: 02 9273 8440 Mail: PO Box A252, Sydney South NSW 1235 Το παρόν έντυπο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών

Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ιούλιος 2015 Εγχειρίδιο Πρασίνων Καρτών 0 Περιεχόµενα Σελίδα Εισαγωγή..... 2 Σύστηµα ιεθνούς Ασφάλισης. 2 Πράσινη Κάρτα - Τι είναι η Πράσινη Κάρτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ [Η «ΤΡΑΠΕΖΑ»]

ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ [Η «ΤΡΑΠΕΖΑ»] ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ [Η «ΤΡΑΠΕΖΑ»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Υπηρεσία Εκτιμήσεων και Ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων»

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων» ΑΠΟ: Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής Υποδιεύθυνση Ζημιών Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων ΑΡ.ΠΡΩΤ.1303 ΠΡΟΣ: Επιθεωρήσεις και λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Υποκαταστήματα και Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε αυτή την ενότητα, σας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσετε μεταφορές χρηματικών ποσών από λογαριασμούς σας στη GENIKI Bank σε λογαριασμούς σας ή σε λογαριασμούς τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πρόκειται για μια επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο που οι ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποκαλυφθούν από εμάς καθώς και τα δικαιώματά σας όσον αφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Υπεύθυνου Φυσικού Προσώπου σε Αδειούχο Υποστατικό

Δήλωση Υπεύθυνου Φυσικού Προσώπου σε Αδειούχο Υποστατικό Ε.Α.Σ. 4 Δήλωση Υπεύθυνου Φυσικού Προσώπου σε Αδειούχο Υποστατικό Βάσει του άρθρου 36(2) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106 (Ι)/2012 Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/ εκπροσώπου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

BREAST SCREENING The Facts

BREAST SCREENING The Facts BREAST SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση µαστού; Η εξέταση µαστού (µαστογραφία) είναι µια ακτινογραφία των µαστών. Η εξέταση µαστού µπορεί να ανιχνεύσει όγκους

Διαβάστε περισσότερα