ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd"

Transcript

1 ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα.

2 Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο εγθαηαζηάζεηο, εθηόο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνδόηεζεο, ηξνθνδνηνύληαη ελεξγεηαθά από Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεύγε (γελλήηξηεο πεηξειαίνπ) ζε 24σξε βάζε. Έηζη ην θόζηνο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο είλαη πνιιαπιάζην ζε ζύγθξηζε κε ην θόζηνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ δηθηύνπ. Ζ γελλήηξηα πξηλ ην ΣΔΚ Σε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ηξνθνδνηνύκελε από γελλήηξηα πεηξειαίνπ, ε γελλήηξηα ιεηηνπξγεί θαηά θαλόλα ππό ζπλζήθεο κηθξήο θόξηηζεο, κε ρακειό ζπληειεζηή απόδνζεο. Έηζη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ (θαη ζπλεπώο θαη ε εθπνκπή ξύπσλ) θαη ε θζνξά ηεο γελλήηξηαο είλαη, επίζεο θαηά θαλόλα, πνιιαπιάζηεο ηεο πξαγκαηηθά απαηηνύκελεο. Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ: Μεγάιε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε ζύγθξηζε κε ηελ παξαγόκελε ελέξγεηα θαη θαηά ζπλέπεηα, πςειό θόζηνο γηα θαύζηκα. Υςειέο εθπνκπέο ξύπσλ (δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ, κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, άθαπηνη πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζσκαηίδηα). Υςειό θόζηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο γελλήηξηαο (service, ιηπαληηθά, θίιηξα, αληαιιαθηηθά). Υςειό θόζηνο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο γελλήηξηαο από ηελ κεγάιε θζνξά ηεο ιόγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο.

3 Ζ ΛΥΣΖ ΔΗΝΑΗ ΤΟ ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ Δίλαη ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ Alfaphonet Ltd. Σθνπόο είλαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο. ΣΔΚ ιεηηνπξγνύλ ζε Σηαζκνύο Βάζεηο από ηνλ Αύγνπζην ηνπ Τν πξντόλ ζρεδηάζηεθε γηα λα θαιύςεη ηηο απζηεξέο ηερληθέο κεγάιεο εηαηξίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Μέρξη ζήκεξα έρνπκε εγθαηαζηήζεη ελληά ΣΔΚ ζηελ επεηξσηηθή ρώξα θαη ζηα λεζηά. Τα Οθέιε: Εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ, από 50% σο 75%. Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηώξα είλαη αλάινγε ηεο πξαγκαηηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Μείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ αλάινγε ηεο εμνηθνλόκεζεο θαπζίκνπ. Μείσζε ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο ζε 4-8 ώξεο ηελ κέξα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα: Μείσζε ηνπ ζνξύβνπ αλάινγε ηεο κείσζεο ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο. Τα δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ service ηεο γελλήηξηαο κεγαιώλνπλ από 2 εβδνκάδεο ζε 6-8 εβδνκάδεο κε αλάινγε κείσζε ηνπ θόζηνπο γηα ηα service. 3 σο 4 θνξέο κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ηεο γελλήηξηαο κε αλάινγε κείσζε ζην θόζηνο γηα αληηθαηάζηαζή ηεο.

4 Ζ Λεηηνπξγία Τνπ ΣΔΚ Φάξε ζην ΣΔΚ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο, ε γελλήηξηα ιεηηνπξγεί κόλν θαηά ηνλ απνιύησο απαξαίηεην ρξόλν θαη θάησ από ζπλζήθεο πςειήο θόξηηζεο, επηηπγράλεηαη, δειαδή, ε βέιηηζηε απόδνζε ηεο γελλήηξηαο. Σηελ ζπλέρεηα, ην πεξίζζεπκα ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη παξαρζεί απνζεθεύεηαη ζε κπαηαξίεο. Τέινο ε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο ζηακαηάεη απηόκαηα θαη ε εγθαηάζηαζε ηξνθνδνηείηαη από ηηο κπαηαξίεο. Απηόο ν θύθινο επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο κέζα ζηελ εκέξα. Έηζη ε γελλήηξηα ιεηηνπξγεί ιίγεο ώξεο αλά εκέξα θαη ε θαηαλάισζε είλαη πνιύ θνληά ζηελ ηδαληθή. Όηαλ ε γελλήηξηα δελ ιεηηνπξγεί, όια ηα DC θνξηία (π.ρ. ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο) ηξνθνδνηνύληαη απ επζείαο από ηηο κπαηαξίεο ηνπ ΣΔΚ. Τα AC θνξηία (π.ρ. θιηκαηηζηηθά, θσηηζκόο) ηξνθνδνηνύληαη από θαηάιιεινπο ζηηβαξνύο inverters (αληηζηξνθείο) κεγάιεο ηζρύνο.

5 Πεξηγξαθή Τνπ ΣΔΚ Τν ΣΔΚ είλαη έλα απηνηειέο ζύζηεκα, πνπ βγαίλεη ζε δύν εθδόζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο θαη ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο. ΣΔΚ S-300 Τν ΣΔΚ θαη νη κπαηαξίεο βξίζθνληαη κέζα ζε έλαλ νηθίζθν 1,6Φ2,8Φ2,3 (Βάζνο Φ Μήθνο Φ Ύςνο) αλζεθηηθό ζε πηέζεηο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ κεηαθέξεηαη εύθνια από θνξηεγό εμνπιηζκέλν κε αλπςσηηθό κεράλεκα. Τν ζπλνιηθό βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 3000 θηιά. ΣΔΚ C-300 Απνηειείηαη από ηξεηο μερσξηζηέο θακπίλεο (δύν γηα ηηο κπαηαξίεο θαη κία γηα ηνλ ππόινηπν εμνπιηζκό), αλζεθηηθέο ζε πηέζεηο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Έηζη είλαη πην επέιηθην ζηελ κεηαθνξά θαη ζηελ εγθαηάζηαζε. Οη δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο ηνπ ΣΔΚ είλαη 0,6Φ1,2Φ1,8 θαη ησλ θακπίλσλ ησλ κπαηαξηώλ 1Φ1Φ1,6 (ΒΦΜΦΥ) θαη ην βάξνο ηνπο 350 θηιά θαη 1050 θηιά, αληίζηνηρα.

6 Ζ Σύλδεζε Τνπ ΣΔΚ Με Τνλ Υπάξρνληα Δμνπιηζκό Απαηηείηαη έλαο ειάρηζηνο αξηζκόο ζπλδέζεσλ ζηα αθόινπζα κέξε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ: 1) έμνδνο ηεο γελλήηξηαο, 2) ζπλδέζεηο κεραλήο, 3) έμνδνο ηνπ ηξνθνδνηηθνύ (αλνξζσηηθνύ) 48V DC, 4) πίλαθα ηξνθνδνζίαο ησλ AC θνξηίσλ. Σεκαληηθό: Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα ην ΣΔΚ λα ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη λα παξαθάκπηεηαη εληειώο κε ηε βνήζεηα δύν κεηαγσγηθώλ δηαθνπηώλ. Αλ ην ΣΔΚ δελ είλαη πιένλ απαξαίηεην ζε θάπνηα εγθαηάζηαζε (πρ αλ ε εγθαηάζηαζε ηειηθά κπεη ζην δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο), κπνξεί εύθνια λα απνζπλδεζεί θαη λα κεηαθεξζεί ζε άιιε εγθαηάζηαζε.

7 Έιεγρνο Καη Γηαρείξηζε Τνπ Σπζηήκαηνο Αλ θαη ην ΣΔΚ είλαη εληειώο απηόλνκν θαη απηόκαην ζύζηεκα, παξαθνινπζείηαη ζπλερώο από έλα «έμππλν» ζύζηεκα Τηλεπαρακολούθησης και Τηλετειρισμού. Φάξε ζε απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή ε δπλαηόηεηα νινθιεξσκέλεο εηθόλαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (Real-time mode). Τα ζηνηρεία απνζεθεύνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη ζπλεπώο είλαη δπλαηή ε παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ παξειζόληνο (history mode). Έηζη κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ θαη λα απνθεπρζνύλ δεκηέο πξηλ πξνθύςνπλ. Δπηπιένλ Όθεινο γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ΣΔΚ είλαη όηη, κέζσ ηνπ σσστήματος Τηλεπαρακολούθησης και Τηλετειρισμού κπνξεί επίζεο λα παξαθνινπζεί θαη λα ρεηξίδεηαη, εθηόο από ην ΣΕΚ, νιόθιεξε ηελ εγθαηάζηαζε: Σηάζκε θαπζίκνπ γελλήηξηαο, ζεξκνθξαζία γελλήηξηαο, πίεζε ιαδηνύ, ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ, κπαηαξία κίδαο θαη ό,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ γελλήηξηα, ηάζεηο θαη ξεύκαηα, ζεξκνθξαζίεο ζηνλ εμνπιηζκό, αλνηρηέο πόξηεο θ.α. είλαη κόλν κεξηθέο από ηηο ελδείμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Τειεπαξαθνινύζεζεο. Κάζε έλδεημε είλαη δηαζέζηκε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ή γηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην παξειζόλ. Ο Τειερεηξηζκόο επηηξέπεη ρεηξηζκνύο ζηνλ εμνπιηζκό, (μεθίλεκα ή ζηακάηεκα ηεο γελλήηξηαο, αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ηεο, θ.α.), ρσξίο ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο.

8 Ζ Σύλζεζε Τνπ ΣΔΚ 1.Μία ζπζηνηρία 48V (κπαηαξία) βηνκεραληθνύ ηύπνπ OPZS (ρσξεηηθόηεηαο ζπλήζσο 1200AH). 2. Τξία PMS (Power Management Systems). Δίλαη ακθίδξνκνη κεηαηξνπείο (48 DC 230V AC) βαξέσο ηύπνπ κε ελζσκαησκέλνπο micro controllers θαη κε ζύζηεκα θαηαγξαθήο εηδηθώλ ζπκβάλησλ. Τα PMS αλαιακβάλνπλ όιεο ηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο (θόξηηζε κπαηαξίαο θαη ηξνθνδνζία ησλ AC θνξηίσλ). Μπνξνύλ λα παξέρνπλ κεγάιε ηζρύ γηα κηθξό ρξόλν (κέρξη θαη 30 kw) γηα ηελ εθθίλεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ 3. Πίλαθαο Απηνκαηηζκώλ. Απνηειείηαη από ηνπο θαηάιιεινπο δηαθόπηεο, αζθάιεηεο θαη ξειέ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα. 4. Controllers. Τνλ System Controller θαη ηνλ Diesel Controller.

9 Ο System Controller Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ πςεινύ επηπέδνπ δηεμάγνληαη από ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν System Controller ηνπ ΣΔΚ, ν νπνίνο: Σπλδέεηαη κε ηνπο controllers πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζηα ππόινηπα κέξε ηνπ ΣΔΚ (PMS, Diesel Controller, κεηξεηηθό εμνπιηζκό) κε RS232 θαη βειηηζηνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Διέγρεη θαηεπζείαλ ηελ ξνή ελέξγεηαο κέζσ ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα απηνκαηηζκώλ. Σπλδέεηαη κέζσ ελόο ελζσκαησκέλνπ GSM/GPRS modem κε ηνλ θεληξηθό server ησλ ΣΔΚ από όπνπ ηειεπαξαθνινπζείηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Έρεη εθεδξηθέο ζύξεο επηθνηλσλίαο θαη θαηάιιειν software γηα λα ελζσκαηώλεη θαηεπζείαλ (ρσξίο ηελ αλάγθε άιινπ εμνπιηζκνύ) κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο θαη θσηνβνιηατθά.

10 Ο Diesel Controller Δίλαη έλαο εηδηθόο controller γηα ηελ γελλήηξηα, ν νπνίνο : Δπηηεξεί όιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο (ζεξκνθξαζία, πίεζε, ηάζε ηεο κπαηαξίαο ηεο κίδαο, θηι) θαη ζα βγάιεη ζπγθεθξηκέλα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα όηαλ ρξεηαζηεί. Ξεθηλάεη ή ζηακαηάεη ηελ γελλήηξηα ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ System Controller θαη θαηαγξάθεη εηδηθά ζπκβάληα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε Σε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο δηαθνπήο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ System Controller βάδεη ηελ γελλήηξηα ζε κόληκε ιεηηνπξγία θαη ελεξγνπνηεί κε επαθέο μεξνύ ηύπνπ ζεκαηνδνζίεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ζηαζκνύ.

11 Software Γηα Τειεπαξαθνινύζεζε & Τειερεηξηζκό Κάζε ΣΔΚ έρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνλ θεληξηθό server ησλ ΣΔΚ. Έλα εηδηθό software ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ηξέρεη ζηνλ server, παξαιακβάλεη ηα εηζεξρόκελα reports από ηα ΣΔΚ, ηα θαηαγξάθεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη επίζεο ηα παξνπζηάδεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Απηά ηα reports πεξηέρνπλ αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ΣΔΚ, ηάζεηο, ξεύκα, ζεξκνθξαζίεο, ζπκβάληα αιιά θαη alarms, βιάβεο, θηι. Όπσο επίζεο θαη ηα εηδηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. Από ηνλ θεληξηθό server ησλ ΣΔΚ κπνξνύλ λα ζηαινύλ εληνιέο ειέγρνπ ζηα ΣΔΚ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν Απηό ην software κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαηήξεζε πξνεγνύκελσλ reports θαη γηα ηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ, θηι. Αμηνπηζηία Δθεδξεία Απηνλνκία Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΣΔΚ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πςειήο πνηόηεηαο θαη θαηαμησκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο. Ο εθηηκώκελνο ρξόλνο δσήο ηεο κπαηαξίαο είλαη πάλσ από 10 ρξόληα, ράξε ζηελ εηδηθή κεηαρείξηζή ηεο από ην ζύζηεκα. Κάζε PMS ζπλήζσο ππνζηεξίδεη κόλν ηνπ όια ηα AC θνξηία ηεο εγθαηάζηαζεο. Απηόο ν ζρεδηαζκόο αθνινπζεί ηνλ θαλόλα Ν+2 θαη νδεγεί ζε πνιύ πςειή αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα δνπιέςεη θαλνληθά αθόκα θαη αλ έλα ή δύν PMS δελ είλαη πξνζσξηλά ή κόληκα δηαζέζηκν (ιόγσ ππεξθόξησζεο, ππεξζέξκαλζεο ή βιάβεο). Ζ κεγάιε ρσξεηηθόηεηα ηεο κπαηαξίαο απμάλεη ηελ απηνλνκία ηεο εγθαηάζηαζεο ζε αξθεηέο ώξεο. Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ βιαβώλ από ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεπαξαθνινύζεζεο θαη κε ηελ δπλαηόηεηα ηειερεηξηζκώλ βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο θαη ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν επηπηώζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο.

12 Οινθιεξσκέλε Δηθόλα Τεο Δγθαηάζηαζεο Φάξε ζηελ παξνρή Τειεπαξαθνινύζεζεο θαη Τειερεηξηζκνύ, ν ηδηνθηήηεο δελ έρεη κόλν νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ ΣΔΚ αιιά επίζεο νιόθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο (αλνηρηέο πόξηεο, ιεηηνπξγία ηνπ air-condition θηι). Δπεξρόκελα ζέκαηα θαη βιάβεο κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ θαη λα δηνξζσζνύλ πξηλ ζπκβνύλ πξαγκαηηθά. Πιεξνθνξίεο από reports θαη από εγγξαθέο εηδηθώλ ζπκβάλησλ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα εξεπλεζνύλ βιάβεο θαη λα αληρλεπηεί ε πξνέιεπζή ηνπο. Σην ΣΔΚ Δλζσκαηώλεηαη Καηεπζείαλ Κάζε Δμνπιηζκόο Παξαγσγήο Πξάζηλεο Δλέξγεηαο Σην ΣΔΚ ελζσκαηώλνληαη θαηεπζείαλ, ρσξίο ηελ αλάγθε άιινπ εμνπιηζκνύ, κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο θαη θσηνβνιηατθά. Έρνπκε ήδε εγθαηαζηήζεη αλεκόκεηξα γηα λα εθηηκεζεί ην αηνιηθό δπλακηθό γηα κειινληηθή εγθαηάζηαζε επηπξόζζεησλ κηθξώλ αλεκνγελλεηξηώλ.

13 Πξόιεςε Βιαβώλ Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε εθηίκεζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ην ζύζηεκα Τειεπαξαθνινύζεζεο έρεη νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκό επεξρόκελσλ βιαβώλ ζηα ζπζηήκαηα ςύμεο θαη ιίπαλζεο ηεο γελλήηξηαο, ζηελ κίδα θαη ζηελ κπαηαξία ηεο κίδαο, ζην alternator, δηαξξνέο θαπζίκνπ θηι. Όια απηά ηα ζέκαηα αλαθέξζεθαλ θαη επηζθεπάζηεθαλ άκεζα από ην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο πξηλ θαηαιήμνπλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθέο βιάβεο. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο επίζεο, βιάβεο ζηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό έρνπλ δηαγλσζηεί ηελ ζηηγκή πνπ πξνέθπςαλ. Έηζη ην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο ήηαλ πξνεηνηκαζκέλν λα δηνξζώζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο θαη απνθεύρζεθαλ πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα. Παξαδείγκαηα απνηεινύλ βιάβεο ζηνλ εμαεξηζκό, ζηελ γελλήηξηα, ζην air-condition ηεο εγθαηάζηαζεο θηι. Πνιύ ζπρλά, όηαλ ην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο βξίζθεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε γηα λα δηνξζώζεη θάπνηα βιάβε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ, λα ηνπνζεηήζεη θάπνην αληαιιαθηηθό, θηι, ππνζηεξίδεηαη από ην πξνζσπηθό ζην help desk (δηθό καο πξνζσπηθό) θαη δνπιεύνπλ ζαλ νκάδα επηηπγράλνληαο κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα.

14 Η πρώτη επιλογή ςτισ τηλεπικοινωνίεσ και τα δίκτυα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm Διαβοφλευςθ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Φωτιςτικών LED και υςτήματοσ παρακολοφθηςησ και διαχείριςησ ενζργειασ, ςτο πλαίςιο του ζργου : «ENERGY MONITORING AND CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Siemens SET, Αςφρματο ςφςτημα αυτονομίασ θέρμανςησ-κατανομήσ δαπανών

Siemens SET, Αςφρματο ςφςτημα αυτονομίασ θέρμανςησ-κατανομήσ δαπανών Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα