ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων, με επιλογή, Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 2920/2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α /2001), όπως έχει τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων, με το άρθρο 64 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α /2011), με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α /2013) και με το άρθρο 62 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α /2014) και ισχύει. β) του άρθρου 37 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α /2003). γ) του άρθρου 25 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α /2011), όπως ισχύει. δ) του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου..» (ΦΕΚ 54/Α /2012), όπως ισχύει. ε) του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α /2007), όπως ισχύει. 1

2 2. Τις υπουργικές αποφάσεις: α) την αριθμ. ΔΥ(3-4)α/οικ.2161/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 1008/Β /2001). β) την αριθμ. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.63021/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός κλάδου προσωπικού για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)» (ΦΕΚ 994/Β /2003). γ) την αριθμ. ΔΥ1α/οικ.19226/ απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συμπλήρωση της αριθ. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π / (ΦΕΚ 994/Β /2003) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με περιεχόμενο τον καθορισμό κλάδου προσωπικού για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)» (ΦΕΚ 596/Β /2014). 3. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.41/501/32645,31770/ Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Απόσπαση υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε θέσεις Επιθεωρητών Σ.Ε.Υ.Υ.Π.». 4. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ.οικ. 222/ Ενημερωτικό Σημείωμα του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. προς τον Υπουργό Υγείας. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα κι επιθυμούν να αποσπασθούν για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και στο Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας - Θράκης, να υποβάλουν υποψηφιότητα προκειμένου να στελεχώσουν τις κατωτέρω κενές θέσεις Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών, ανά ειδικότητα, ως εξής: 2

3 Α. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (ΑΘΗΝΑ) 1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 7 4. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 12 ΣΥΝΟΛΟ 51 Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 4 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 4 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 3 4. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ 14 - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα τα οποία ορίζονται: 1) στις διατάξεις α) του άρθρου 4 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α /2001), όπως έχει τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων, με το άρθρο 64 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α /2011), με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α /2013) και με το άρθρο 62 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α /2014) και ισχύει και β) του άρθρου 37 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α /2003), καθώς και 2) στις αριθμ. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π / (ΦΕΚ 994/Β /2003) και ΔΥ1α/οικ / (ΦΕΚ 596/Β /2014) υπουργικές αποφάσεις. Αναλυτικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι, ανά ειδικότητα, ως ακολούθως: 3

4 Α. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (ΑΘΗΝΑ) 1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 16 Στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ, των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιειονολόγων, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Νοσοκομειακών Φυσικών, ΠΕ Κλινικών Χημικών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Υγιειονολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) καθώς και υπάλληλοι της ειδικότητας Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. Επίσης, στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν ιατροί, οδοντίατροι, και φαρμακοποιοί του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α, καθώς και ιατροί και οδοντίατροι του Ι.Κ.Α. που ασκούν καθήκοντα Διευθυντή ή Επιμελητή Α ή ιατροί, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί του Ι.Κ.Α., του Ο.Γ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητών Υγείας, τουλάχιστον επί τριετία, μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α και Β βαθμού που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών και έχουν βαθμό Α, καθώς και οι υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργηθέντα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2920/2001 κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών της επίσης καταργηθείσας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν. 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 16 Στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ, που ανήκουν σε κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό ή ΠΕ Διοικητικό ή ΠΕ Οικονομικό ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους. 4

5 Επίσης, στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν και οι υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργηθέντα κλάδο ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Επιθεωρητών της επίσης καταργηθείσας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 7 Στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ, των κλάδων ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (Κοινωνικής Ιατρικής), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ΠΕ Παιδαγωγικής και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων ή των Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμίδας, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Επίσης, στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α και Β βαθμού που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών και έχουν βαθμό Α, καθώς και οι υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργηθέντα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2920/2001 κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών και από τον καταργηθέντα κλάδο ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Επιθεωρητών της επίσης καταργηθείσας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων, μπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι των παραπάνω φορέων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους. 4. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 12 Στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό 5

6 τουλάχιστον Δ, του Υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργημένο κλάδο ΔΕ Διαχειριστών του άρθρου 4 του Ν. 1431/1984 (ΦΕΚ 46/Α /1984). Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 4 Στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ, των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιειονολόγων, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Νοσοκομειακών Φυσικών, ΠΕ Κλινικών Χημικών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Υγιειονολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) καθώς και υπάλληλοι της ειδικότητας Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. Επίσης, στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν ιατροί, οδοντίατροι, και φαρμακοποιοί του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α, καθώς και ιατροί και οδοντίατροι του Ι.Κ.Α. που ασκούν καθήκοντα Διευθυντή ή Επιμελητή Α ή ιατροί, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί του Ι.Κ.Α., του Ο.Γ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητών Υγείας, τουλάχιστον επί τριετία, μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α και Β βαθμού που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών και έχουν βαθμό Α, καθώς και οι υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργηθέντα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2920/2001 κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών της επίσης καταργηθείσας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν. 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 4 Στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό 6

7 τουλάχιστον Γ, που ανήκουν σε κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό ή ΠΕ Διοικητικό ή ΠΕ Οικονομικό ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους. Επίσης, στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν και οι υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργηθέντα κλάδο ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Επιθεωρητών της επίσης καταργηθείσας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 3 Στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ, των κλάδων ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (Κοινωνικής Ιατρικής), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ΠΕ Παιδαγωγικής και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων ή των Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμίδας, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Επίσης, στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α και Β βαθμού που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών και έχουν βαθμό Α, καθώς και οι υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργηθέντα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2920/2001 κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών και από τον καταργηθέντα κλάδο ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Επιθεωρητών της επίσης καταργηθείσας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων, μπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι των παραπάνω φορέων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους. 7

8 4. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 3 Στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό τουλάχιστον Δ, του Υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργημένο κλάδο ΔΕ Διαχειριστών του άρθρου 4 του Ν. 1431/1984 (ΦΕΚ 46/Α /1984). - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 2920/2001, όπως ισχύει, η επιλογή στις ανωτέρω θέσεις Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών πραγματοποιείται μετά από συνέντευξη, ενώπιον Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και διαμορφώνει γνώμη για την προσωπικότητα και την ικανότητα άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή. Ακολούθως, η απόσπαση των επιλεγέντων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, όπως προβλέπεται στο εδάφιο α της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.2920/2001 και στην παράγραφο 16 του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί σε θέση Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή υπάλληλος που κατέχει θέση Προϊσταμένου (ανεξαρτήτως επιπέδου), απαιτείται να προηγηθεί της πράξης απόσπασης η παραίτησή του από τη θέση αυτή καθώς και η αποδοχή της παραιτήσεώς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 68 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Στην παρούσα πρόσκληση δύνανται να λάβουν μέρος και οι ήδη υπηρετούντες Επιθεωρητές των οποίων η θητεία λήγει εντός του

9 -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται καλούνται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Προσωπικού, Τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας (ταχ.διεύθυνση: Αριστοτέλους 17, Τ.Κ , Αθήνα), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση υπόδειγμα. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή και αληθή. 4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει: α) η ημερομηνία διορισμού ανάληψης υπηρεσίας του υπαλλήλου, η κατηγορία, ο κλάδος ή η ειδικότητα, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα, οι αποσπάσεις και μετακινήσεις. β) ότι δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος του πειθαρχική δίωξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευθεί σε δύο Εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Αίτηση υποψηφιότητας 9

10 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Δ/νση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.11523, Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο κας Υφυπουργού 4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 5. κ. Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 6. κ.κ. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 7. Διεύθυνση Προσωπικού: - Τμήμα Προσωπικού 10

11 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.... ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:.. ΚΛΑΔΟΣ.:.. ΒΑΘΜΟΣ:.. ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:... ΚΙΝΗΤΟ:.... ΘΕΜΑ: «Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στην επιλογή Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π (Αθήνα) και του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.27880/ πρόσκληση.» Παρακαλώ για την επιλογή μου σε θέση: 1. α. Επιθεωρητή ειδικότητας: Υγειονομικού Επιθεωρητή Διοικητικού Οικονομικού Επιθεωρητή Κοινωνικού Επιθεωρητή β. Βοηθού Επιθεωρητή 2. α. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Αθήνα) β. Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. σύμφωνα με την αριθμ.δυ1α/γ.π.27880/ πρόσκλησή σας. Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Βιογραφικό Σημείωμα 2. Υπεύθυνη Δήλωση 3. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Ο/Η ΑΙΤ.. ΑΘΗΝΑ, / /

12 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 155 62 Πληροφορίες : Τηλ.: 213 2040322, 323, 370

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα 13 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/302 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά Πληροφορίες : Ελένη Μυλωνάκη, Ελένη Κωνσταντακάκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (24.02.2015) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 05.02.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.:1053 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 05.02.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.:1053 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Βατουσιάδη Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Διοικητικού 1. Υπουργείων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους υπαλλήλους τους και τα εποπτευόμενα Ν.Π.) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ7155171014 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογράφθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα