, σ. 11).»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. 3. 1987, σ. 11).»"

Transcript

1 L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων σε περ ιπτωση µεταβιβ ασεων επιχειρ ησεων, εγκαταστ ασεων η τµηµ ατων εγκαταστ ασεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Εχοντα υπ οψη: τη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, και ιδ ιω το αρθρο 100, την πρ οταση τη Επιτροπ η ( 1 ), τη γν ωµη του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου ( 2 ), τη γν ωµη τη Οικονοµικ η και Κοινωνικ η Επιτροπ η ( 3 ), τη γν ωµη τη Επιτροπ η Περιφερει ων ( 4 ), Εκτιµ ωντα : (1) οτι ο κοινοτικ ο χ αρτη των θεµελιωδ ων κοινωνικ ων δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων, που εγκρ ιθηκε στι 9 εκεµβρ ιου 1989 («κοινωνικ ο χ αρτη»), ορ ιζει στο σηµε ιο 7 και στο σηµε ιο 18 οτι: «Η ολοκλ ηρωση τη εσωτερικ η αγορ α πρ επει να οδηγ ησει σε βελτ ιωση των συνθηκ ων διαβ ιωση και εργασ ια των εργαζο- µ ενων στην Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα. Η βελτ ιωση αυτ η πρ επει, επ ιση, να επιφ ερει, οπου ε ιναι αναγκα ιο, την αν απτυξη ορισµ ενων πλευρ ων τη εργατικ η νοµοθεσ ια, οπω οι διαδικασ ιε οµαδικ ων απολ υσεων η οι διαδικασ ιε πτ ωχευση. Η πληροφ ορηση, η διαβο υλευση και η συµµετοχ η των εργαζοµ ενων πρ επει να αναπτυχθο υν µε τον κατ αλληλο τρ οπο, σ υµφωνα µε τα κρατο υντα στα δι αφορα κρ ατη µ ελη. Η εν λ ογω πληροφ ορηση, διαβο υλευση και συµµετοχ η πρ επει να πραγµατοποιο υνται εγκα ιρω, ιδ ιω οταν πραγµατοποιο υνται αναδιαρθρ ωσει η συγχωνε υσει επιχειρ ησεων που εχουν αντ ικτυπο στην απασχ οληση εργαζο- µ ενων» (2) οτι η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ ( 5 ), προωθε ι την εναρµ ονιση των σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων εθνικ ων νοµοθεσι ων και απαιτε ι απ ο του εκχωρητ ε και του εκδοχε ι να ενηµερ ωνουν του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων και να προβα ινουν εγκα ιρω σε διαβουλε υσει µε αυτο υ (3) οτι ο στ οχο τη παρο υσα οδηγ ια ε ιναι η τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, ωστε να ευθυγραµµισθε ι προ τι συν επειε τη εσωτερικ η αγορ α, τι τ ασει τη νοµοθεσ ια των κρατ ων µελ ων οσον αφορ α ( 1 )ΕΕ C 274 τη , σ. 10. ( 2 )ΕΕ C 33 τη , σ. 81. ( 3 )ΕΕ C 133 τη , σ. 13. ( 4 )ΕΕ C 100 τη , σ. 25. ( 5 )ΕΕ L61τη , σ. 26. τη δι ασωση επιχειρ ησεων που αντιµετωπ ιζουν οικονο- µικ ε δυσχ ερειε, τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων, την οδηγ ια 75/129/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 17 εβρουαρ ιου 1975, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων που αφορο υν τι οµαδικ ε απολ υσει ( 6 ), και την ηδη ισχ υουσα στα περισσ οτερα κρ ατη µ ελη νοµοθεσ ια (4) οτι, για λ ογου διαφ ανεια και ασφ αλεια δικα ιου, ε ιναι αν αγκη να διευκρινιστε ι η νοµικ η εννοια των µεταβιβ ασεων µε β αση τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων οτι µια τ ετοια διευκρ ινιση δεν συνιστ α τροποπο ιηση του πεδ ιου εφαρµογ η τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, σ υµφωνα µε την ερµηνε ια του ικαστηρ ιου (5) οτι, για του ανωτ ερω λ ογου ε ιναι επ ιση αν αγκη να προβλεφθε ι ρητ α, µε β αση τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου, οτι η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ πρ επει να εφαρµ οζεται στι ιδιωτικ ε και δηµ οσιε επιχειρ ησει οι οπο ιε ασκο υν οικονοµικ ε δραστηρι οτητε, ε ιτε ε ιναι κερδοσκοπικ ε ε ιτε οχι (6) οτι πρ επει να διευκρινιστε ι η εννοια του «εργαζο- µ ενου» β ασει τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου (7) οτι, µε σκοπ ο την επιβ ιωση των αφερ εγγυων επιχειρ ησεων, πρ επει να επιτρ επεται ρητ α στα κρ ατη µ ελη να µην εφαρµ οζουν τα αρθρα 3 και 4 τη οδηγ ια 77/187/ ΕΟΚ σε περιπτ ωσει µεταβιβ ασεων που πραγµατοποιο υνται στο πλα ισιο των διαδικασι ων εκκαθ αριση και να επιτρ επονται ορισµ ενε παρεκκλ ισει απ ο τι γενικ ε διατ αξει τη ανωτ ερω οδηγ ια σε περιπτ ωσει µεταβιβ ασεων που πραγµατοποιο υνται στο πλα ισιο διαδικασι ων αφερεγγυ οτητα (8) οτι αυτ ε οι παρεκκλ ισει πρ επει επ ιση να επιτρ επονται και στην περ ιπτωση εν ο κρ ατου µ ελου, το οπο ιο τηρε ι ειδικ ε διαδικασ ιε για την δι ασωση εταιρει ων, οι οπο ιε δηλ ωνουν οτι ευρ ισκονται σε οικονο- µικ α κρ ισιµη κατ ασταση (9) οτι πρ επει να αποσαφηνιστο υν οι συνθ ηκε υπ ο τι οπο ιε πρ επει να διατηρηθε ι η λειτουργ ια και το καθεστ ω των εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων (10) οτι, προκειµ ενου να εξασφαλισθε ι η ιδια µεταχε ιριση για ιδιε καταστ ασει, ε ιναι αναγκα ιο να διασφαλισθε ι οτι τηρο υνται οι υποχρε ωσει σχετικ α µε την ενηµ ερωση και τη διαβο υλευση που προβλ επονται στην οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, ανεξ αρτητα απ ο τοε αν η ( 6 )ΕΕ L 48 τη , σ. 29 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 92/56/ΕΟΚ (ΕΕ L 245 τη , σ. 3).

2 EL L 201/89 απ οφαση που οδηγε ι στη µεταβ ιβαση λαµβ ανεται απ ο τον εργοδ οτη η απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη (11) οτι πρ επει να διευκρινιστε ι οτι, οταν τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν µ ετρα προκειµ ενου να εξασφαλισθε ι οτι ο εκδοχ εα εχει ενηµερωθε ι για ολα τα µεταβιβαζ οµενα δικαι ωµατα και υποχρε ωσει, η µη παροχ η αυτ ων των πληροφορι ων δεν πρ επει να θ ιξει τη µεταβ ιβαση των συγκεκριµ ενων δικαιωµ ατων και υποχρε ωσεων (12) οτι, οταν δεν υπ αρχουν εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, ε ιναι αναγκα ιο να αποσαφηνιστο υν οι συνθ ηκε υπ ο τι οπο ιε πρ επει να ενηµερ ωνονται οι εργαζ οµενοι (13) οτι ο κοινωνικ ο χ αρτη αναγνωρ ιζει τη σηµασ ια τη καταπολ εµηση κ αθε µορφ η διακρ ισεων, ιδ ιω των διακρ ισεων που βασ ιζονται στο φ υλο, το χρ ωµα, τη φυλ η, τι πεποιθ ησει και το θρ ησκευµα, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Αρθρο 1 Η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ τροποποιε ιται ω εξ η : 1. Ο τ ιτλο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «Οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 14η εβρουαρ ιου 1977, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων σχετικ α µετηδιατ ηρηση των δικαιω- µ ατων των εργαζοµ ενων σε περ ιπτωση µεταβιβ ασεων επιχειρ ησεων, εγκαταστ ασεων η τµηµ ατων εγκαταστ ασεων η επιχειρ ησεων». 2. Τα αρθρα 1 εω 7 αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «ΤΜΗΜΑ Ι Πεδ ιο εφαρµογ η και ορισµο ι Αρθρο 1 1. α) Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται σε οποιαδ ηποτε µεταβ ιβαση επιχε ιρηση, εγκατ ασταση η τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση σε αλλον εργοδ οτη, ω αποτ ελεσµα νοµικ η µεταβ ιβαση η συγχ ωνευση. β) Υπ ο την επιφ υλαξη του στοιχε ιου α) και των ακολο υθων διατ αξεων του παρ οντο αρθρου, θεωρε ιται ω µεταβ ιβαση, κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια, η µεταβ ιβαση µια οικονοµικ η οντ οτητα που διατηρε ι την ταυτ οτητ α τη, η οπο ια νοε ιται ω σ υνολο οργανωµ ενων π ορων µε σκοπ ο την ασκηση οικονοµικ η δραστηρι οτητα, ε ιτε κυρ ια ε ιτε δευτερε υουσα. γ) Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται σε δηµ οσιε η ιδιωτικ ε επιχειρ ησει, οι οπο ιε ασκο υν κερδοσκοπικ ε η µ η οικονοµικ ε δραστηρι οτητε. Η διοικητικ η αναδιοργ ανωση δηµοσ ιων διοικητικ ων αρχ ων η η µεταβ ιβαση διοικητικ ων καθηκ οντων µεταξ υ δηµοσ ιων διοικητικ ων αρχ ων δεν θεωρε ιται ω µεταβ ιβαση κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια. 2. Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται οταν και εφ οσον η µεταβιβαστ εα επιχε ιρηση, η εγκατ ασταση η το τµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση βρ ισκεται στο πεδ ιο εδαφικ η εφαρµογ η τη συνθ ηκη 3. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στα ποντοπ ορα σκ αφη. Αρθρο 2 1. Κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια, νοο υνται ω : α) εκχωρητ η, κ αθε φυσικ ο η νοµικ ο πρ οσωπο που, λ ογω µια µεταβιβ ασεω κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 χ ανει την ιδι οτητα του εργοδ οτη στην επιχε ιρηση, την εγκατ ασταση η τοτµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση β) εκδοχ εα, κ αθε φυσικ ο η νοµικ ο πρ οσωπο που, λ ογω µεταβιβ ασεω κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 αποκτ α την ιδι οτητα του εργοδ οτη στην επιχε ιρηση, την εγκατ ασταση η τοτµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση γ) εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων και συναφε ι εκφρ ασει, οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων που προβλ επονται απ ο τι νοµοθεσ ιε η τι πρακτικ ε των κρατ ων µελ ων δ) εργαζ οµενο, πρ οσωπο το οπο ιο, στο οικε ιο κρ ατο µ ελο, προστατε υεται ω εργαζ οµενο δυν αµει τη εθνικ η εργατικ η νοµοθεσ ια. 2. Η παρο υσα οδηγ ια δεν θ ιγει την εθνικ η νοµοθεσ ια οσον αφορ α τον ορισµ ο τη σ υµβαση εργασ ια η τη εργασιακ η σχ εση. Εντο υτοι, τα κρ ατη µ ελη δεν αποκλε ιουν απ ο τοπεδ ιο εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια, συµβ ασει εργασ ια η εργασιακ ε σχ εσει µε µοναδικ η αιτ ια: α) τον αριθµ ο των ωρ ων εργασ ια που πραγµατοποι ηθηκαν η που πρ επει να πραγµατοποιηθο υν β) οτι πρ οκειται για εργασιακ ε σχ εσει που δι επονται απ ο σ υµβαση εργασ ια ορισµ ενου χρ ονου, κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 τη οδηγ ια 91/383/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 25η Ιουν ιου 1991, για τη συµπλ ηρωση των µ ετρων που αποσκοπο υν στο να προαγ αγουν την βελτ ιωση τη ασφ αλεια και τη υγε ια κατ α την εργασ ια των εργαζοµ ενων µε σχ εση εργασ ια ορισµ ενου χρ ονου η µεσχ εση πρ οσκαιρη εργασ ια (*) η γ) οτι πρ οκειται για πρ οσκαιρε εργασιακ ε σχ εσει κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 2 τη οδηγ ια 91/383/ΕΟΚ, και οτι η µεταβιβαζ οµενη εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα αυτ ων ε ιναι η επιχε ιρηση παροχ η ευκαιριακ η εργασ ια, η οπο ια ε ιναι ο εργοδ οτη, η ε ιναι µ ερο αυτ η.

3 L 201/90 EL ΤΜΗΜΑ ΙΙ ιασφ αλιση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων Αρθρο 3 1. Τα δικαι ωµατα και οι υποχρε ωσει του εκχωρητ η, που απορρ εουν απ ο σ υµβαση εργασ ια η απ ο εργασιακ η σχ εση υφισταµ ενη κατ α την ηµεροµην ια τη µεταβιβ ασεω, µεταβιβ αζονται δι α τη µεταβιβ ασεω αυτ η στον εκδοχ εα. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να προβλ επουν οτι µετ α την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, ο εκχωρητ η και ο εκδοχ εα εξακολουθο υν να ευθ υνονται αλληλεγγ υω και ει ολ οκληρον, ω προ υποχρε ωσει που γενν ηθηκαν πριν απ ο την µεταβ ιβαση και απορρ εουν απ ο σ υµβαση εργασ ια η εργασιακ η σχ εση, οι οπο ιε υφ ισταντο κατ α την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση. 2. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να λαµβ ανουν τα κατ αλληλα µ ετρα προκειµ ενου να διασφαλισθε ι οτι o εκχωρητ η θα γνωστοποι ησει στον εκδοχ εα ολα τα µεταβιβαζ οµενα δικαι ωµατα και υποχρε ωσει, δυν αµει του παρ οντο αρθρου, στο βαθµ ο που αυτ α ε ιναι η επρεπε να ε ιναι γνωστ α στον εκχωρητ η κατ α τον χρ ονο τη µεταβ ιβαση. Παρ αλειψη του εκχωρητ η να ενηµερ ωσει τον εκδοχ εαγιαταενλ ογω δικαι ωµατα και υποχρε ωσει δεν θ ιγει τη µεταβ ιβαση αυτ ων των δικαιωµ ατων και υποχρε- ωσεων, ο υτε τα δικαι ωµατα των εργαζοµ ενων κατ α του εκδοχ εα η και του εκχωρητ η οσον αφορ α αυτ α ταδικαι- ωµατα η υποχρε ωσει. 3. Μετ α τη µεταβ ιβαση, ο εκδοχ εα εξακολουθε ι να τηρε ι του συµφωνηθ εντε µε συλλογικ η σ υµβαση ορου εργασ ια, ω αυτο ι εφαρµ οζονται και εναντι του εκχωρητ η, σ υµφωνα µε τη σ υµβαση, µ εχρι την ηµεροµην ια τη καταγγελ ια η λ ηξεω τη συλλογικ η συµβ ασεω η τη εν αρξεω τη ισχ υο η εφαρµογ η αλλη συλλογικ η συµβ ασεω. Τα κρ ατη µ ελη µπορο υν να περιορ ιζουν την περ ιοδο τηρ ησεω των εν λ ογω ορων εργασ ια, υπ ο την α ιρεση οτι η περ ιοδο αυτ η δεν θα ε ιναι κατ ωτερη του ετου. 4. α) Εκτ ο ε αν τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν αλλω, οι παρ αγραφοι 1 και 3 δεν εφαρµ οζονται επ ι των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων σε παροχ ε λ ογω γ ηρατο η αναπηρ ια η προ επιζ ωντε β ασει συµπληρωµατικ ων συστηµ ατων επαγγελµατικ η η διεπαγγελµατικ η συνταξιοδ οτηση, που ισχ υουν εκτ ο των προβλεποµ ενων εκ του ν οµου συστηµ ατων κοινωνικ η ασφαλ ισεω των κρατ ων µελ ων. β) Ακ οµη και οταν δεν προβλ επουν, σ υµφωνα µε το στοιχε ιο α), οτι οι παρ αγραφοι 1 και 3 εφαρµ οζονται επ ι αυτ ων των δικαιωµ ατων, τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τα απαρα ιτητα µ ετρα για την προστασ ια των συµφερ οντων των εργαζοµ ενων, καθ ω και των προσ ωπων που εχουν ηδη εγκαταλε ιψει την επιχε ιρηση του εκχωρητ η κατ α τηστιγµ η τη µεταβ ιβαση, οσον αφορ α τα κεκτηµ ενα δικαι ωµατ α του η εκε ινα που πρ οκειται να αποκτηθο υν για παροχ ε λ ογω γ ηρατο, περιλαµβανοµ ενων των Αρθρο 4 παροχ ων προ επιζ ωντε, β ασει των συµπληρωµατικ ων συστηµ ατων που αναφ ερονται στο ανωτ ερω στοιχε ιο α). 1. Η µεταβ ιβαση µια επιχε ιρηση, µια εγκατ ασταση η εν ο τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση δεν συνιστ α αυτ η καθ εαυτ η λ ογο απολ υσεω για τον εκχωρητ η η τον εκδοχ εα. H δι αταξη αυτ η δεν εµποδ ιζει απολ υσει για οικονοµικο υ, τεχνικο υ η οργανωτικο υ λ ογου, που συνεπ αγονται µεταβολ ε του εργατικο υ δυναµικο υ. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να προβλ επουν οτι το πρ ωτο εδ αφιο δεν εφαρµ οζεται σε ορισµ ενε ειδικ ε κατηγορ ιε εργαζοµ ενων που δεν καλ υπτονται απ ο τη νοµοθεσ ια η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων ω προ την προστασ ια του εναντι τη απολ υσεω. 2. Αν η σ υµβαση εργασ ια η η εργασιακ η σχ εση καταγγελθε ι λ ογω του οτι η µεταβ ιβαση συνεπ αγεται ουσιαστικ η µεταβολ η των ορων εργασ ια ει β αρο του εργαζοµ ενου, η καταγγελ ια τη συµβ ασεω εργασ ια η τη εργασιακ η σχ εσεω θεωρε ιται οτι επ ηλθε εξαιτ ια του εργοδ οτη. Αρθρο 4 α 1. Εκτ ο ε αν τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν αλλω, τα αρθρα 3 και 4 δεν εφαρµ οζονται στη µεταβ ιβαση επιχε ιρηση, εγκατ ασταση η τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση, οταν ο εκχωρητ η υπ οκειται σε διαδικασ ια πτ ωχευση η σε οποιαδ ηποτε αλλη αν αλογη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κινηθε ισα µε σκοπ ο την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων στοιχε ιων του εκχωρητ η και οι διαδικασ ιε αυτ ε διεξ αγονται υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, εξουσιοδοτηµ ενο απ ο αρµ οδια δηµ οσια αρχ η). 2. Οταν τα αρθρα 3 και 4 εφαρµ οζονται σε µεταβ ιβαση κατ α τη δι αρκεια διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κατ α του εκχωρητ η (ανεξ αρτητα απ ο τοε αν η διαδικασ ια αυτ η εχει κινηθε ι για την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων στοιχε ιων του εκχωρητ η), και εφ οσον η διαδικασ ια αυτ η τελε ι υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, ορισθε ι απ ο την εθνικ η νοµοθεσ ια) ενα κρ ατο µ ελο µπορε ι να προβλ επει οτι: α) υπ ο την επιφ υλαξη του αρθρου 3 παρ αγραφο 1, οι οφειλ ε του εκχωρητ η, που απορρ εουν απ ο συµβ ασει εργασ ια η απ ο εργασιακ ε σχ εσει και ηταν πληρωτ εε πριν απ ο τη µεταβ ιβαση η πριν απ ο την εναρξη τη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα δεν µεταβιβ αζονται στον εκδοχ εα, υπ ο την προ υπ οθεση οτι µε αυτ ην τη διαδικασ ια παρ εχεται, σ υµφωνα µε τη νοµοθεσ ια αυτο υ του κρ ατου µ ελου, προστασ ια τουλ αχιστον ισοδ υναµη προ την προβλεπ οµενη για τι περιπτ ωσει που δι επονται απ ο την οδηγ ια 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 20 η Οκτωβρ ιου 1980, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων σχετικ α µε την προστασ ια των µισθωτ ων σε περ ιπτωση αφερεγγυ οτητα του εργοδ οτη (**) η/και

4 EL L 201/91 β) ο εκδοχ εα, ο εκχωρητ η, η το η τα πρ οσωπα που ασκο υν καθ ηκοντα εκχωρητ η, αφεν ο, και οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, αφετ ερου, ε ιναι δυνατ ο να συµφων ησουν µεταβολ ε, στο βαθµ ο που το επιτρ επει ηισχ υουσα νοµοθεσ ια, των ορων και προ υποθ εσεων απασχ οληση των εργαζοµ ενων, προκειµ ενου να διατηρηθο υν οι ευκαιρ ιε απασχ οληση µ εσω τη επιβ ιωση τη επιχε ιρηση, τη εγκατ ασταση η του τµ ηµατο αυτ ων. 3. Ενα κρ ατο µ ελο µπορε ι να εφαρµ οσει την παρ αγραφο 2 στοιχε ιο στι µεταβιβ ασει οπου ο εκχωρητ η ευρ ισκεται σε κατ ασταση σοβαρ η οικονοµικ η κρ ιση οπω ορ ιζεται απ ο το εθνικ ο δ ικαιο, εφ οσον η κατ ασταση κηρ υσσεται απ ο αρµ οδια δηµ οσια αρχ η και ε ιναι ανοιχτ η στη δικαστικ η εποπτε ια, και µε την προ υπ οθεση οτι οι διατ αξει αυτ ε θα υπ αρχουν ηδη στην εθνικ η νοµοθεσ ια µ εχρι τι 17 Ιουλ ιου Η Επιτροπ η υποβ αλει εκθεση σχετικ α µε τι συν επειε αυτ η τη δι αταξη, πριν απ ο τι 17 Ιουλ ιου 2003 και θα υποβ αλει ενδεδειγµ ενε προτ ασει στο Συµβο υλιο. 4. Τα κρ ατη µ ελη λαµβ ανουν τα απαρα ιτητα µ ετρα για να αποφευχθε ι η καταχρηστικ η προσφυγ η στι διαδικασ ιε αφερεγγυ οτητα µε σκοπ ο να στερηθο υν οι εργαζ οµενοι των δικαιωµ ατων που απορρ εουν απ ο την παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 5 1. Ε αν η εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα εγκατ ασταση η επιχε ιριση διατηρε ι την αυτονοµ ια τη, το καθεστ ω και η λειτουργ ια των εκπροσ ωπων η τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων που θ ιγονται απ ο τηµεταβ ιβαση, διατηρο υνται µε του ιδιου ορου και υπ οκεινται στι ιδιε συνθ ηκε µε αυτ ε που ισχυαν πριν απ ο την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, δυν αµει νοµικ ων, κανονιστικ ων η διοικητικ ων διατ αξεων η συµφωνι ων, µε την επιφ υλαξη οτι πληρο υνται οι προ υποθ εσει που απαιτο υνται για τη σ υσταση τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων. Το πρ ωτο εδ αφιο δεν εφαρµ οζεται οταν, σ υµφωνα µε τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων η κατ οπιν τη συµφων ια µε του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων, πληρο υνται οι αναγκα ιοι οροι για το ν εο διορισµ ο εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων η την ανασ υσταση τη αντιπροσωπε ια του. Οταν ο εκχωρητ η υπ οκειται σε πτωχευτικ η διαδικασ ια η σε οποιαδ ηποτε αν αλογη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κινηθε ισα µε σκοπ ο την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων του στοιχε ιων και οι διαδικασ ιε αυτ ε διεξ αγονται υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, εξουσιοδοτηµ ενο απ ο αρµ οδια αρχ η), τα κρ ατη µ ελη µπορο υν να λαµβ ανουν τα αναγκα ια µ ετρα για να εξασφαλ ιζουν οτι οι µεταβιβαζ οµενοι εργαζ οµενοι εκπροσωπο υνται δε οντω µ εχρι τη ν εα εκλογ η η ορισµ ο εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων. Αν η εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα εγκατ ασταση η επιχε ιρηση δεν διατηρε ι την αυτονοµ ια τη, τα κρ ατη µ ελη λαµβ ανουν τα αναγκα ια µ ετρα για να διασφαλ ιζεται οτι οι µεταβιβασθ εντε εργαζ οµενοι, οι οπο ιοι δι εθεταν εκπροσ ωπηση πριν απ ο τη µεταβ ιβαση, εξακολουθο υν να εκπροσωπο υνται δε οντω και κατ α την περ ιοδο που απαιτε ιται για την ανασ υσταση η τον εο διορισµ ο τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων σ υµφωνα µε την εθνικ η νοµοθεσ ια η πρακτικ η. 2. Αν η θητε ια των εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων που θ ιγονται απ ο τη µεταβ ιβαση λ ηγει λ ογω αυτ η τη µεταβιβ ασεω, οι εκπρ οσωποι αυτο ι συνεχ ιζουν να απολα υουν τη προστασ ια που προβλ επεται απ ο τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Πληροφ ορηση και διαβο υλευση Αρθρο 6 1. Ο εκχωρητ η και ο εκδοχ εα υποχρεο υνται να πληροφορο υν του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του που θ ιγονται απ ο µια µεταβ ιβαση, για τα ακ ολουθα σηµε ια: ηµεροµην ια η προτειν οµενη ηµεροµην ια µεταβ ιβαση, λ ογοι µεταβιβ ασεω, νοµικ ε, οικονοµικ ε και κοινωνικ ε συν επειε τη µεταβιβ ασεω για του εργαζοµ ενου, προβλεπ οµενα µ ετρα οσον αφορ α του εργαζοµ ενου. Ο εκχωρητ η ε ιναι υποχρεωµ ενο να γνωστοποιε ι αυτ ε τι πληροφορ ιε στου εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του, εγκα ιρω, πριν απ ο την πραγµατοπο ιηση τη µεταβιβ ασεω. Ο εκδοχ εα ε ιναι υποχρεωµ ενο να γνωστοποιε ι αυτ ε τι πληροφορ ιε στου εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του εγκα ιρω, και οπωσδ ηποτε πριν οι εργαζ οµενο ι του θιγο υν αµεσα απ ο τη µεταβ ιβαση, ω προ τι συνθ ηκε απασχολ ησεω και εργασ ια. 2. Οταν ο εκχωρητ η η ο εκδοχ εα προτ ιθενται να λ αβουν µ ετρα οσον αφορ α του συγκεκριµ ενου εργαζο- µ ενου, ε ιναι υποχρεωµ ενοι να προβα ινουν εγκα ιρω σε διαβουλε υσει για τα µ ετρα αυτ α µε του εκπροσ ωπου των εν λ ογω εργαζοµ ενων προκειµ ενου να επιτευχθε ι συµφων ια. 3. Τα κρ ατη µ ελη, των οπο ιων οι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει προβλ επουν τη δυνατ οτητα για του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων να προσφε υγουν σε αρχ η διαιτησ ια για να επιτ υχουν απ οφαση για τα µ ετρα που πρ οκειται να ληφθο υν σε σχ εση µε του εργαζοµ ενου, µπορο υν να περιορ ισουν τι υποχρε ωσει που προβλ επονται στι παραγρ αφου 1 και 2, στι περιπτ ωσει που η πραγµατοποιο υµενη µεταβ ιβαση προκαλε ι αλλαγ ε στο επ ιπεδο τη εγκατ ασταση, οι οπο ιε ε ιναι δυνατ ον να συνεπ αγονται ουσι ωδη µειονεκτ ηµατα για σηµαντικ ο µ ερο των εργαζοµ ενων. Η πληροφ ορηση και οι διαβουλε υσει πρ επει να καλ υπτουν τουλ αχιστον τα µ ετρα που προβλ επονται οσον αφορ α του εργαζοµ ενου.

5 L 201/92 EL Οι πληροφορ ιε πρ επει να παρ εχονται και οι διαβουλε υσει να διενεργο υνται εγκα ιρω πριν πραγµατοποιηθο υν οι αλλαγ ε στο επ ιπεδο τη εγκατ ασταση οι οπο ιε προβλ επονται στο πρ ωτο εδ αφιο. 4. Οι υποχρε ωσει που προβλ επονται στο παρ ον αρθρο ισχ υουν ανεξ αρτητα απ ο τοανηαπ οφαση που καταλ ηγει σε µεταβ ιβαση εχει ληφθε ι απ ο τον εργοδ οτη η απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη. Κατ α την εξ εταση καταγγελι ων για παραβι ασει των απαιτ ησεων πληροφ ορηση και διαβο υλευση, οι οπο ιε προβλ επονται απ ο την παρο υσα οδηγ ια, δεν γ ινεται δεκτ ο ω δικαιολογ ια, επιχε ιρηµα που βασ ιζεται στο γεγον ο οτι δεν παρασχ εθηκαν οι πληροφορ ιε απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη. 5. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να περιορ ισουν τι υποχρε ωσει που καθορ ιζονται στι παραγρ αφου 1, 2 και 3, σε επιχειρ ησει η εγκαταστ ασει οι οπο ιε πληρο υν, ω προ τον αριθµ ο των εργαζοµ ενων που απασχολο υν, τι προ υποθ εσει για την εκλογ η η το διορισµ ο συλλογικο υ οργ ανου εκπροσ ωπηση των εργαζοµ ενων. 6. Τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν οτι, οταν σε µ ια επιχε ιρηση η εγκατ ασταση δεν υπ αρχουν εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, για λ ογου ανεξ αρτητου απ ο τηθ εληση αυτ ων των τελευτα ιων οι εργαζ οµενοι πρ επει να ενηµερ ωνονται εκ των προτ ερων: για την ηµεροµην ια η την προτειν οµενη ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, για του λ ογου τη µεταβ ιβαση, για τι νοµικ ε, οικονοµικ ε και κοινωνικ ε συν επειε τη µεταβ ιβαση για του εργαζοµ ενου, για τα προβλεπ οµενα µ ετρα οσον αφορ α του εργαζοµ ενου. ΤΜΗΜΑ IV Τελικ ε διατ αξει Αρθρο 7 Η παρο υσα οδηγ ια δεν εµποδ ιζει τα κρ ατη µ ελη να εφαρµ οσουν η να εισ αγουν ευνο ικ οτερε για του εργαζοµ ενου νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε η διοικητικ ε διατ αξει η να προωθο υν η επιτρ επουν την εφαρµογ η ευνο ικ οτερων για του εργαζοµ ενου συλλογικ ων συµβ ασεων η συµφωνι ων που συν απτονται µεταξ υ των κοινωνικ ων ετα ιρων. Αρθρο 7α Τα κρ ατη µ ελη εισ αγουν στην εθνικ η εννοµη τ αξη τα µ ετρα που απαιτο υνται για να εχουν ολοι οι εργαζ οµενοι και οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, οι οπο ιοι θεωρο υν οτι ζηµι ωνονται λ ογω αθετ ησεω των υποχρε ωσεων που προκ υπτουν απ ο την παρο υσα οδηγ ια, τη δυνατ οτητα να διεκδικ ησουν τα δικαι ωµατ α του δι α τη δικαστικ η οδο υ, µετ α, ενδεχοµ ενω, απ ο προσφυγ η σε αλλε αρµ οδιε αρχ ε. Αρθρο 7β Η Επιτροπ η υποβ αλλει στο Συµβο υλιο αν αλυση των επιπτ ωσεων τη παρο υσα οδηγ ια πριν απ ο τι 17 Ιουλ ιου 2006 και ενδεχοµ ενω προτε ινει τι αναγκα ιε τροποποι ησει. (*) ΕΕ L 206 τη , σ. 19. (**)ΕΕ L 283 τη , σ. 23 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 87/164/ΕΟΚ (ΕΕ L 66 τη , σ. 11).» Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θ ετουν σε ισχ υ τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει που ε ιναι απαρα ιτητε για τη συµµ ορφωση µε την παρο υσα οδηγ ια, το αργ οτερο µ εχρι τι 17 Ιουλ ιου 2001 η διασφαλ ιζουν, το αργ οτερο κατ α την ηµεροµην ια αυτ η, οτι οι κοινωνικο ι ετα ιροι εισ αγουν τι απαιτο υµενε διατ αξει µ εσω συµφων ια. Τα κρ ατη µ ελη υποχρεο υνται να λ αβουν τα ενδεδειγµ ενα µ ετρα που θα του επιτρ εψουν να εγγυ ωνται, αν α π ασα στιγµ η, τα αποτελ εσµατα που επιβ αλλονται απ ο την παρο υσα οδηγ ια. 2. Οι διατ αξει αυτ ε, οταν θεσπ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη, παραπ εµπουν στην παρο υσα οδηγ ια η συνοδε υονται απ ο παρ οµοια παραποµπ η κατ α την επ ισηµη δηµοσ ιευσ η του. Οι λεπτοµερε ι διατ αξει για την παραποµπ η αυτ η καθορ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη. Τα κρ ατη µ ελη ενηµερ ωνουν αµ εσω την Επιτροπ η για τα µ ετρα που λαµβ ανουν για την εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 3 Η παρο υσα οδηγ ια τ ιθεται σε ισχ υ την ηµ ερα τη δηµοσ ιευσ η τη στην Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων. Αρθρο 4 Η παρο υσα οδηγ ια απευθ υνεται στα κρ ατη µ ελη. Λουξεµβο υργο, 29 Ιουν ιου Για το Συµβο υλιο Ο Πρ οεδρο R. COOK

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 1 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3601 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.12.17 21:10:47 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα