, σ. 11).»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. 3. 1987, σ. 11).»"

Transcript

1 L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων σε περ ιπτωση µεταβιβ ασεων επιχειρ ησεων, εγκαταστ ασεων η τµηµ ατων εγκαταστ ασεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Εχοντα υπ οψη: τη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, και ιδ ιω το αρθρο 100, την πρ οταση τη Επιτροπ η ( 1 ), τη γν ωµη του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου ( 2 ), τη γν ωµη τη Οικονοµικ η και Κοινωνικ η Επιτροπ η ( 3 ), τη γν ωµη τη Επιτροπ η Περιφερει ων ( 4 ), Εκτιµ ωντα : (1) οτι ο κοινοτικ ο χ αρτη των θεµελιωδ ων κοινωνικ ων δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων, που εγκρ ιθηκε στι 9 εκεµβρ ιου 1989 («κοινωνικ ο χ αρτη»), ορ ιζει στο σηµε ιο 7 και στο σηµε ιο 18 οτι: «Η ολοκλ ηρωση τη εσωτερικ η αγορ α πρ επει να οδηγ ησει σε βελτ ιωση των συνθηκ ων διαβ ιωση και εργασ ια των εργαζο- µ ενων στην Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα. Η βελτ ιωση αυτ η πρ επει, επ ιση, να επιφ ερει, οπου ε ιναι αναγκα ιο, την αν απτυξη ορισµ ενων πλευρ ων τη εργατικ η νοµοθεσ ια, οπω οι διαδικασ ιε οµαδικ ων απολ υσεων η οι διαδικασ ιε πτ ωχευση. Η πληροφ ορηση, η διαβο υλευση και η συµµετοχ η των εργαζοµ ενων πρ επει να αναπτυχθο υν µε τον κατ αλληλο τρ οπο, σ υµφωνα µε τα κρατο υντα στα δι αφορα κρ ατη µ ελη. Η εν λ ογω πληροφ ορηση, διαβο υλευση και συµµετοχ η πρ επει να πραγµατοποιο υνται εγκα ιρω, ιδ ιω οταν πραγµατοποιο υνται αναδιαρθρ ωσει η συγχωνε υσει επιχειρ ησεων που εχουν αντ ικτυπο στην απασχ οληση εργαζο- µ ενων» (2) οτι η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ ( 5 ), προωθε ι την εναρµ ονιση των σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων εθνικ ων νοµοθεσι ων και απαιτε ι απ ο του εκχωρητ ε και του εκδοχε ι να ενηµερ ωνουν του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων και να προβα ινουν εγκα ιρω σε διαβουλε υσει µε αυτο υ (3) οτι ο στ οχο τη παρο υσα οδηγ ια ε ιναι η τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, ωστε να ευθυγραµµισθε ι προ τι συν επειε τη εσωτερικ η αγορ α, τι τ ασει τη νοµοθεσ ια των κρατ ων µελ ων οσον αφορ α ( 1 )ΕΕ C 274 τη , σ. 10. ( 2 )ΕΕ C 33 τη , σ. 81. ( 3 )ΕΕ C 133 τη , σ. 13. ( 4 )ΕΕ C 100 τη , σ. 25. ( 5 )ΕΕ L61τη , σ. 26. τη δι ασωση επιχειρ ησεων που αντιµετωπ ιζουν οικονο- µικ ε δυσχ ερειε, τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων, την οδηγ ια 75/129/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 17 εβρουαρ ιου 1975, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων που αφορο υν τι οµαδικ ε απολ υσει ( 6 ), και την ηδη ισχ υουσα στα περισσ οτερα κρ ατη µ ελη νοµοθεσ ια (4) οτι, για λ ογου διαφ ανεια και ασφ αλεια δικα ιου, ε ιναι αν αγκη να διευκρινιστε ι η νοµικ η εννοια των µεταβιβ ασεων µε β αση τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων οτι µια τ ετοια διευκρ ινιση δεν συνιστ α τροποπο ιηση του πεδ ιου εφαρµογ η τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, σ υµφωνα µε την ερµηνε ια του ικαστηρ ιου (5) οτι, για του ανωτ ερω λ ογου ε ιναι επ ιση αν αγκη να προβλεφθε ι ρητ α, µε β αση τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου, οτι η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ πρ επει να εφαρµ οζεται στι ιδιωτικ ε και δηµ οσιε επιχειρ ησει οι οπο ιε ασκο υν οικονοµικ ε δραστηρι οτητε, ε ιτε ε ιναι κερδοσκοπικ ε ε ιτε οχι (6) οτι πρ επει να διευκρινιστε ι η εννοια του «εργαζο- µ ενου» β ασει τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου (7) οτι, µε σκοπ ο την επιβ ιωση των αφερ εγγυων επιχειρ ησεων, πρ επει να επιτρ επεται ρητ α στα κρ ατη µ ελη να µην εφαρµ οζουν τα αρθρα 3 και 4 τη οδηγ ια 77/187/ ΕΟΚ σε περιπτ ωσει µεταβιβ ασεων που πραγµατοποιο υνται στο πλα ισιο των διαδικασι ων εκκαθ αριση και να επιτρ επονται ορισµ ενε παρεκκλ ισει απ ο τι γενικ ε διατ αξει τη ανωτ ερω οδηγ ια σε περιπτ ωσει µεταβιβ ασεων που πραγµατοποιο υνται στο πλα ισιο διαδικασι ων αφερεγγυ οτητα (8) οτι αυτ ε οι παρεκκλ ισει πρ επει επ ιση να επιτρ επονται και στην περ ιπτωση εν ο κρ ατου µ ελου, το οπο ιο τηρε ι ειδικ ε διαδικασ ιε για την δι ασωση εταιρει ων, οι οπο ιε δηλ ωνουν οτι ευρ ισκονται σε οικονο- µικ α κρ ισιµη κατ ασταση (9) οτι πρ επει να αποσαφηνιστο υν οι συνθ ηκε υπ ο τι οπο ιε πρ επει να διατηρηθε ι η λειτουργ ια και το καθεστ ω των εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων (10) οτι, προκειµ ενου να εξασφαλισθε ι η ιδια µεταχε ιριση για ιδιε καταστ ασει, ε ιναι αναγκα ιο να διασφαλισθε ι οτι τηρο υνται οι υποχρε ωσει σχετικ α µε την ενηµ ερωση και τη διαβο υλευση που προβλ επονται στην οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, ανεξ αρτητα απ ο τοε αν η ( 6 )ΕΕ L 48 τη , σ. 29 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 92/56/ΕΟΚ (ΕΕ L 245 τη , σ. 3).

2 EL L 201/89 απ οφαση που οδηγε ι στη µεταβ ιβαση λαµβ ανεται απ ο τον εργοδ οτη η απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη (11) οτι πρ επει να διευκρινιστε ι οτι, οταν τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν µ ετρα προκειµ ενου να εξασφαλισθε ι οτι ο εκδοχ εα εχει ενηµερωθε ι για ολα τα µεταβιβαζ οµενα δικαι ωµατα και υποχρε ωσει, η µη παροχ η αυτ ων των πληροφορι ων δεν πρ επει να θ ιξει τη µεταβ ιβαση των συγκεκριµ ενων δικαιωµ ατων και υποχρε ωσεων (12) οτι, οταν δεν υπ αρχουν εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, ε ιναι αναγκα ιο να αποσαφηνιστο υν οι συνθ ηκε υπ ο τι οπο ιε πρ επει να ενηµερ ωνονται οι εργαζ οµενοι (13) οτι ο κοινωνικ ο χ αρτη αναγνωρ ιζει τη σηµασ ια τη καταπολ εµηση κ αθε µορφ η διακρ ισεων, ιδ ιω των διακρ ισεων που βασ ιζονται στο φ υλο, το χρ ωµα, τη φυλ η, τι πεποιθ ησει και το θρ ησκευµα, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Αρθρο 1 Η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ τροποποιε ιται ω εξ η : 1. Ο τ ιτλο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «Οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 14η εβρουαρ ιου 1977, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων σχετικ α µετηδιατ ηρηση των δικαιω- µ ατων των εργαζοµ ενων σε περ ιπτωση µεταβιβ ασεων επιχειρ ησεων, εγκαταστ ασεων η τµηµ ατων εγκαταστ ασεων η επιχειρ ησεων». 2. Τα αρθρα 1 εω 7 αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «ΤΜΗΜΑ Ι Πεδ ιο εφαρµογ η και ορισµο ι Αρθρο 1 1. α) Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται σε οποιαδ ηποτε µεταβ ιβαση επιχε ιρηση, εγκατ ασταση η τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση σε αλλον εργοδ οτη, ω αποτ ελεσµα νοµικ η µεταβ ιβαση η συγχ ωνευση. β) Υπ ο την επιφ υλαξη του στοιχε ιου α) και των ακολο υθων διατ αξεων του παρ οντο αρθρου, θεωρε ιται ω µεταβ ιβαση, κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια, η µεταβ ιβαση µια οικονοµικ η οντ οτητα που διατηρε ι την ταυτ οτητ α τη, η οπο ια νοε ιται ω σ υνολο οργανωµ ενων π ορων µε σκοπ ο την ασκηση οικονοµικ η δραστηρι οτητα, ε ιτε κυρ ια ε ιτε δευτερε υουσα. γ) Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται σε δηµ οσιε η ιδιωτικ ε επιχειρ ησει, οι οπο ιε ασκο υν κερδοσκοπικ ε η µ η οικονοµικ ε δραστηρι οτητε. Η διοικητικ η αναδιοργ ανωση δηµοσ ιων διοικητικ ων αρχ ων η η µεταβ ιβαση διοικητικ ων καθηκ οντων µεταξ υ δηµοσ ιων διοικητικ ων αρχ ων δεν θεωρε ιται ω µεταβ ιβαση κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια. 2. Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται οταν και εφ οσον η µεταβιβαστ εα επιχε ιρηση, η εγκατ ασταση η το τµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση βρ ισκεται στο πεδ ιο εδαφικ η εφαρµογ η τη συνθ ηκη 3. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στα ποντοπ ορα σκ αφη. Αρθρο 2 1. Κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια, νοο υνται ω : α) εκχωρητ η, κ αθε φυσικ ο η νοµικ ο πρ οσωπο που, λ ογω µια µεταβιβ ασεω κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 χ ανει την ιδι οτητα του εργοδ οτη στην επιχε ιρηση, την εγκατ ασταση η τοτµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση β) εκδοχ εα, κ αθε φυσικ ο η νοµικ ο πρ οσωπο που, λ ογω µεταβιβ ασεω κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 αποκτ α την ιδι οτητα του εργοδ οτη στην επιχε ιρηση, την εγκατ ασταση η τοτµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση γ) εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων και συναφε ι εκφρ ασει, οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων που προβλ επονται απ ο τι νοµοθεσ ιε η τι πρακτικ ε των κρατ ων µελ ων δ) εργαζ οµενο, πρ οσωπο το οπο ιο, στο οικε ιο κρ ατο µ ελο, προστατε υεται ω εργαζ οµενο δυν αµει τη εθνικ η εργατικ η νοµοθεσ ια. 2. Η παρο υσα οδηγ ια δεν θ ιγει την εθνικ η νοµοθεσ ια οσον αφορ α τον ορισµ ο τη σ υµβαση εργασ ια η τη εργασιακ η σχ εση. Εντο υτοι, τα κρ ατη µ ελη δεν αποκλε ιουν απ ο τοπεδ ιο εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια, συµβ ασει εργασ ια η εργασιακ ε σχ εσει µε µοναδικ η αιτ ια: α) τον αριθµ ο των ωρ ων εργασ ια που πραγµατοποι ηθηκαν η που πρ επει να πραγµατοποιηθο υν β) οτι πρ οκειται για εργασιακ ε σχ εσει που δι επονται απ ο σ υµβαση εργασ ια ορισµ ενου χρ ονου, κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 τη οδηγ ια 91/383/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 25η Ιουν ιου 1991, για τη συµπλ ηρωση των µ ετρων που αποσκοπο υν στο να προαγ αγουν την βελτ ιωση τη ασφ αλεια και τη υγε ια κατ α την εργασ ια των εργαζοµ ενων µε σχ εση εργασ ια ορισµ ενου χρ ονου η µεσχ εση πρ οσκαιρη εργασ ια (*) η γ) οτι πρ οκειται για πρ οσκαιρε εργασιακ ε σχ εσει κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 2 τη οδηγ ια 91/383/ΕΟΚ, και οτι η µεταβιβαζ οµενη εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα αυτ ων ε ιναι η επιχε ιρηση παροχ η ευκαιριακ η εργασ ια, η οπο ια ε ιναι ο εργοδ οτη, η ε ιναι µ ερο αυτ η.

3 L 201/90 EL ΤΜΗΜΑ ΙΙ ιασφ αλιση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων Αρθρο 3 1. Τα δικαι ωµατα και οι υποχρε ωσει του εκχωρητ η, που απορρ εουν απ ο σ υµβαση εργασ ια η απ ο εργασιακ η σχ εση υφισταµ ενη κατ α την ηµεροµην ια τη µεταβιβ ασεω, µεταβιβ αζονται δι α τη µεταβιβ ασεω αυτ η στον εκδοχ εα. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να προβλ επουν οτι µετ α την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, ο εκχωρητ η και ο εκδοχ εα εξακολουθο υν να ευθ υνονται αλληλεγγ υω και ει ολ οκληρον, ω προ υποχρε ωσει που γενν ηθηκαν πριν απ ο την µεταβ ιβαση και απορρ εουν απ ο σ υµβαση εργασ ια η εργασιακ η σχ εση, οι οπο ιε υφ ισταντο κατ α την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση. 2. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να λαµβ ανουν τα κατ αλληλα µ ετρα προκειµ ενου να διασφαλισθε ι οτι o εκχωρητ η θα γνωστοποι ησει στον εκδοχ εα ολα τα µεταβιβαζ οµενα δικαι ωµατα και υποχρε ωσει, δυν αµει του παρ οντο αρθρου, στο βαθµ ο που αυτ α ε ιναι η επρεπε να ε ιναι γνωστ α στον εκχωρητ η κατ α τον χρ ονο τη µεταβ ιβαση. Παρ αλειψη του εκχωρητ η να ενηµερ ωσει τον εκδοχ εαγιαταενλ ογω δικαι ωµατα και υποχρε ωσει δεν θ ιγει τη µεταβ ιβαση αυτ ων των δικαιωµ ατων και υποχρε- ωσεων, ο υτε τα δικαι ωµατα των εργαζοµ ενων κατ α του εκδοχ εα η και του εκχωρητ η οσον αφορ α αυτ α ταδικαι- ωµατα η υποχρε ωσει. 3. Μετ α τη µεταβ ιβαση, ο εκδοχ εα εξακολουθε ι να τηρε ι του συµφωνηθ εντε µε συλλογικ η σ υµβαση ορου εργασ ια, ω αυτο ι εφαρµ οζονται και εναντι του εκχωρητ η, σ υµφωνα µε τη σ υµβαση, µ εχρι την ηµεροµην ια τη καταγγελ ια η λ ηξεω τη συλλογικ η συµβ ασεω η τη εν αρξεω τη ισχ υο η εφαρµογ η αλλη συλλογικ η συµβ ασεω. Τα κρ ατη µ ελη µπορο υν να περιορ ιζουν την περ ιοδο τηρ ησεω των εν λ ογω ορων εργασ ια, υπ ο την α ιρεση οτι η περ ιοδο αυτ η δεν θα ε ιναι κατ ωτερη του ετου. 4. α) Εκτ ο ε αν τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν αλλω, οι παρ αγραφοι 1 και 3 δεν εφαρµ οζονται επ ι των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων σε παροχ ε λ ογω γ ηρατο η αναπηρ ια η προ επιζ ωντε β ασει συµπληρωµατικ ων συστηµ ατων επαγγελµατικ η η διεπαγγελµατικ η συνταξιοδ οτηση, που ισχ υουν εκτ ο των προβλεποµ ενων εκ του ν οµου συστηµ ατων κοινωνικ η ασφαλ ισεω των κρατ ων µελ ων. β) Ακ οµη και οταν δεν προβλ επουν, σ υµφωνα µε το στοιχε ιο α), οτι οι παρ αγραφοι 1 και 3 εφαρµ οζονται επ ι αυτ ων των δικαιωµ ατων, τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τα απαρα ιτητα µ ετρα για την προστασ ια των συµφερ οντων των εργαζοµ ενων, καθ ω και των προσ ωπων που εχουν ηδη εγκαταλε ιψει την επιχε ιρηση του εκχωρητ η κατ α τηστιγµ η τη µεταβ ιβαση, οσον αφορ α τα κεκτηµ ενα δικαι ωµατ α του η εκε ινα που πρ οκειται να αποκτηθο υν για παροχ ε λ ογω γ ηρατο, περιλαµβανοµ ενων των Αρθρο 4 παροχ ων προ επιζ ωντε, β ασει των συµπληρωµατικ ων συστηµ ατων που αναφ ερονται στο ανωτ ερω στοιχε ιο α). 1. Η µεταβ ιβαση µια επιχε ιρηση, µια εγκατ ασταση η εν ο τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση δεν συνιστ α αυτ η καθ εαυτ η λ ογο απολ υσεω για τον εκχωρητ η η τον εκδοχ εα. H δι αταξη αυτ η δεν εµποδ ιζει απολ υσει για οικονοµικο υ, τεχνικο υ η οργανωτικο υ λ ογου, που συνεπ αγονται µεταβολ ε του εργατικο υ δυναµικο υ. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να προβλ επουν οτι το πρ ωτο εδ αφιο δεν εφαρµ οζεται σε ορισµ ενε ειδικ ε κατηγορ ιε εργαζοµ ενων που δεν καλ υπτονται απ ο τη νοµοθεσ ια η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων ω προ την προστασ ια του εναντι τη απολ υσεω. 2. Αν η σ υµβαση εργασ ια η η εργασιακ η σχ εση καταγγελθε ι λ ογω του οτι η µεταβ ιβαση συνεπ αγεται ουσιαστικ η µεταβολ η των ορων εργασ ια ει β αρο του εργαζοµ ενου, η καταγγελ ια τη συµβ ασεω εργασ ια η τη εργασιακ η σχ εσεω θεωρε ιται οτι επ ηλθε εξαιτ ια του εργοδ οτη. Αρθρο 4 α 1. Εκτ ο ε αν τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν αλλω, τα αρθρα 3 και 4 δεν εφαρµ οζονται στη µεταβ ιβαση επιχε ιρηση, εγκατ ασταση η τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση, οταν ο εκχωρητ η υπ οκειται σε διαδικασ ια πτ ωχευση η σε οποιαδ ηποτε αλλη αν αλογη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κινηθε ισα µε σκοπ ο την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων στοιχε ιων του εκχωρητ η και οι διαδικασ ιε αυτ ε διεξ αγονται υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, εξουσιοδοτηµ ενο απ ο αρµ οδια δηµ οσια αρχ η). 2. Οταν τα αρθρα 3 και 4 εφαρµ οζονται σε µεταβ ιβαση κατ α τη δι αρκεια διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κατ α του εκχωρητ η (ανεξ αρτητα απ ο τοε αν η διαδικασ ια αυτ η εχει κινηθε ι για την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων στοιχε ιων του εκχωρητ η), και εφ οσον η διαδικασ ια αυτ η τελε ι υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, ορισθε ι απ ο την εθνικ η νοµοθεσ ια) ενα κρ ατο µ ελο µπορε ι να προβλ επει οτι: α) υπ ο την επιφ υλαξη του αρθρου 3 παρ αγραφο 1, οι οφειλ ε του εκχωρητ η, που απορρ εουν απ ο συµβ ασει εργασ ια η απ ο εργασιακ ε σχ εσει και ηταν πληρωτ εε πριν απ ο τη µεταβ ιβαση η πριν απ ο την εναρξη τη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα δεν µεταβιβ αζονται στον εκδοχ εα, υπ ο την προ υπ οθεση οτι µε αυτ ην τη διαδικασ ια παρ εχεται, σ υµφωνα µε τη νοµοθεσ ια αυτο υ του κρ ατου µ ελου, προστασ ια τουλ αχιστον ισοδ υναµη προ την προβλεπ οµενη για τι περιπτ ωσει που δι επονται απ ο την οδηγ ια 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 20 η Οκτωβρ ιου 1980, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων σχετικ α µε την προστασ ια των µισθωτ ων σε περ ιπτωση αφερεγγυ οτητα του εργοδ οτη (**) η/και

4 EL L 201/91 β) ο εκδοχ εα, ο εκχωρητ η, η το η τα πρ οσωπα που ασκο υν καθ ηκοντα εκχωρητ η, αφεν ο, και οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, αφετ ερου, ε ιναι δυνατ ο να συµφων ησουν µεταβολ ε, στο βαθµ ο που το επιτρ επει ηισχ υουσα νοµοθεσ ια, των ορων και προ υποθ εσεων απασχ οληση των εργαζοµ ενων, προκειµ ενου να διατηρηθο υν οι ευκαιρ ιε απασχ οληση µ εσω τη επιβ ιωση τη επιχε ιρηση, τη εγκατ ασταση η του τµ ηµατο αυτ ων. 3. Ενα κρ ατο µ ελο µπορε ι να εφαρµ οσει την παρ αγραφο 2 στοιχε ιο στι µεταβιβ ασει οπου ο εκχωρητ η ευρ ισκεται σε κατ ασταση σοβαρ η οικονοµικ η κρ ιση οπω ορ ιζεται απ ο το εθνικ ο δ ικαιο, εφ οσον η κατ ασταση κηρ υσσεται απ ο αρµ οδια δηµ οσια αρχ η και ε ιναι ανοιχτ η στη δικαστικ η εποπτε ια, και µε την προ υπ οθεση οτι οι διατ αξει αυτ ε θα υπ αρχουν ηδη στην εθνικ η νοµοθεσ ια µ εχρι τι 17 Ιουλ ιου Η Επιτροπ η υποβ αλει εκθεση σχετικ α µε τι συν επειε αυτ η τη δι αταξη, πριν απ ο τι 17 Ιουλ ιου 2003 και θα υποβ αλει ενδεδειγµ ενε προτ ασει στο Συµβο υλιο. 4. Τα κρ ατη µ ελη λαµβ ανουν τα απαρα ιτητα µ ετρα για να αποφευχθε ι η καταχρηστικ η προσφυγ η στι διαδικασ ιε αφερεγγυ οτητα µε σκοπ ο να στερηθο υν οι εργαζ οµενοι των δικαιωµ ατων που απορρ εουν απ ο την παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 5 1. Ε αν η εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα εγκατ ασταση η επιχε ιριση διατηρε ι την αυτονοµ ια τη, το καθεστ ω και η λειτουργ ια των εκπροσ ωπων η τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων που θ ιγονται απ ο τηµεταβ ιβαση, διατηρο υνται µε του ιδιου ορου και υπ οκεινται στι ιδιε συνθ ηκε µε αυτ ε που ισχυαν πριν απ ο την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, δυν αµει νοµικ ων, κανονιστικ ων η διοικητικ ων διατ αξεων η συµφωνι ων, µε την επιφ υλαξη οτι πληρο υνται οι προ υποθ εσει που απαιτο υνται για τη σ υσταση τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων. Το πρ ωτο εδ αφιο δεν εφαρµ οζεται οταν, σ υµφωνα µε τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων η κατ οπιν τη συµφων ια µε του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων, πληρο υνται οι αναγκα ιοι οροι για το ν εο διορισµ ο εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων η την ανασ υσταση τη αντιπροσωπε ια του. Οταν ο εκχωρητ η υπ οκειται σε πτωχευτικ η διαδικασ ια η σε οποιαδ ηποτε αν αλογη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κινηθε ισα µε σκοπ ο την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων του στοιχε ιων και οι διαδικασ ιε αυτ ε διεξ αγονται υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, εξουσιοδοτηµ ενο απ ο αρµ οδια αρχ η), τα κρ ατη µ ελη µπορο υν να λαµβ ανουν τα αναγκα ια µ ετρα για να εξασφαλ ιζουν οτι οι µεταβιβαζ οµενοι εργαζ οµενοι εκπροσωπο υνται δε οντω µ εχρι τη ν εα εκλογ η η ορισµ ο εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων. Αν η εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα εγκατ ασταση η επιχε ιρηση δεν διατηρε ι την αυτονοµ ια τη, τα κρ ατη µ ελη λαµβ ανουν τα αναγκα ια µ ετρα για να διασφαλ ιζεται οτι οι µεταβιβασθ εντε εργαζ οµενοι, οι οπο ιοι δι εθεταν εκπροσ ωπηση πριν απ ο τη µεταβ ιβαση, εξακολουθο υν να εκπροσωπο υνται δε οντω και κατ α την περ ιοδο που απαιτε ιται για την ανασ υσταση η τον εο διορισµ ο τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων σ υµφωνα µε την εθνικ η νοµοθεσ ια η πρακτικ η. 2. Αν η θητε ια των εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων που θ ιγονται απ ο τη µεταβ ιβαση λ ηγει λ ογω αυτ η τη µεταβιβ ασεω, οι εκπρ οσωποι αυτο ι συνεχ ιζουν να απολα υουν τη προστασ ια που προβλ επεται απ ο τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Πληροφ ορηση και διαβο υλευση Αρθρο 6 1. Ο εκχωρητ η και ο εκδοχ εα υποχρεο υνται να πληροφορο υν του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του που θ ιγονται απ ο µια µεταβ ιβαση, για τα ακ ολουθα σηµε ια: ηµεροµην ια η προτειν οµενη ηµεροµην ια µεταβ ιβαση, λ ογοι µεταβιβ ασεω, νοµικ ε, οικονοµικ ε και κοινωνικ ε συν επειε τη µεταβιβ ασεω για του εργαζοµ ενου, προβλεπ οµενα µ ετρα οσον αφορ α του εργαζοµ ενου. Ο εκχωρητ η ε ιναι υποχρεωµ ενο να γνωστοποιε ι αυτ ε τι πληροφορ ιε στου εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του, εγκα ιρω, πριν απ ο την πραγµατοπο ιηση τη µεταβιβ ασεω. Ο εκδοχ εα ε ιναι υποχρεωµ ενο να γνωστοποιε ι αυτ ε τι πληροφορ ιε στου εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του εγκα ιρω, και οπωσδ ηποτε πριν οι εργαζ οµενο ι του θιγο υν αµεσα απ ο τη µεταβ ιβαση, ω προ τι συνθ ηκε απασχολ ησεω και εργασ ια. 2. Οταν ο εκχωρητ η η ο εκδοχ εα προτ ιθενται να λ αβουν µ ετρα οσον αφορ α του συγκεκριµ ενου εργαζο- µ ενου, ε ιναι υποχρεωµ ενοι να προβα ινουν εγκα ιρω σε διαβουλε υσει για τα µ ετρα αυτ α µε του εκπροσ ωπου των εν λ ογω εργαζοµ ενων προκειµ ενου να επιτευχθε ι συµφων ια. 3. Τα κρ ατη µ ελη, των οπο ιων οι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει προβλ επουν τη δυνατ οτητα για του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων να προσφε υγουν σε αρχ η διαιτησ ια για να επιτ υχουν απ οφαση για τα µ ετρα που πρ οκειται να ληφθο υν σε σχ εση µε του εργαζοµ ενου, µπορο υν να περιορ ισουν τι υποχρε ωσει που προβλ επονται στι παραγρ αφου 1 και 2, στι περιπτ ωσει που η πραγµατοποιο υµενη µεταβ ιβαση προκαλε ι αλλαγ ε στο επ ιπεδο τη εγκατ ασταση, οι οπο ιε ε ιναι δυνατ ον να συνεπ αγονται ουσι ωδη µειονεκτ ηµατα για σηµαντικ ο µ ερο των εργαζοµ ενων. Η πληροφ ορηση και οι διαβουλε υσει πρ επει να καλ υπτουν τουλ αχιστον τα µ ετρα που προβλ επονται οσον αφορ α του εργαζοµ ενου.

5 L 201/92 EL Οι πληροφορ ιε πρ επει να παρ εχονται και οι διαβουλε υσει να διενεργο υνται εγκα ιρω πριν πραγµατοποιηθο υν οι αλλαγ ε στο επ ιπεδο τη εγκατ ασταση οι οπο ιε προβλ επονται στο πρ ωτο εδ αφιο. 4. Οι υποχρε ωσει που προβλ επονται στο παρ ον αρθρο ισχ υουν ανεξ αρτητα απ ο τοανηαπ οφαση που καταλ ηγει σε µεταβ ιβαση εχει ληφθε ι απ ο τον εργοδ οτη η απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη. Κατ α την εξ εταση καταγγελι ων για παραβι ασει των απαιτ ησεων πληροφ ορηση και διαβο υλευση, οι οπο ιε προβλ επονται απ ο την παρο υσα οδηγ ια, δεν γ ινεται δεκτ ο ω δικαιολογ ια, επιχε ιρηµα που βασ ιζεται στο γεγον ο οτι δεν παρασχ εθηκαν οι πληροφορ ιε απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη. 5. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να περιορ ισουν τι υποχρε ωσει που καθορ ιζονται στι παραγρ αφου 1, 2 και 3, σε επιχειρ ησει η εγκαταστ ασει οι οπο ιε πληρο υν, ω προ τον αριθµ ο των εργαζοµ ενων που απασχολο υν, τι προ υποθ εσει για την εκλογ η η το διορισµ ο συλλογικο υ οργ ανου εκπροσ ωπηση των εργαζοµ ενων. 6. Τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν οτι, οταν σε µ ια επιχε ιρηση η εγκατ ασταση δεν υπ αρχουν εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, για λ ογου ανεξ αρτητου απ ο τηθ εληση αυτ ων των τελευτα ιων οι εργαζ οµενοι πρ επει να ενηµερ ωνονται εκ των προτ ερων: για την ηµεροµην ια η την προτειν οµενη ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, για του λ ογου τη µεταβ ιβαση, για τι νοµικ ε, οικονοµικ ε και κοινωνικ ε συν επειε τη µεταβ ιβαση για του εργαζοµ ενου, για τα προβλεπ οµενα µ ετρα οσον αφορ α του εργαζοµ ενου. ΤΜΗΜΑ IV Τελικ ε διατ αξει Αρθρο 7 Η παρο υσα οδηγ ια δεν εµποδ ιζει τα κρ ατη µ ελη να εφαρµ οσουν η να εισ αγουν ευνο ικ οτερε για του εργαζοµ ενου νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε η διοικητικ ε διατ αξει η να προωθο υν η επιτρ επουν την εφαρµογ η ευνο ικ οτερων για του εργαζοµ ενου συλλογικ ων συµβ ασεων η συµφωνι ων που συν απτονται µεταξ υ των κοινωνικ ων ετα ιρων. Αρθρο 7α Τα κρ ατη µ ελη εισ αγουν στην εθνικ η εννοµη τ αξη τα µ ετρα που απαιτο υνται για να εχουν ολοι οι εργαζ οµενοι και οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, οι οπο ιοι θεωρο υν οτι ζηµι ωνονται λ ογω αθετ ησεω των υποχρε ωσεων που προκ υπτουν απ ο την παρο υσα οδηγ ια, τη δυνατ οτητα να διεκδικ ησουν τα δικαι ωµατ α του δι α τη δικαστικ η οδο υ, µετ α, ενδεχοµ ενω, απ ο προσφυγ η σε αλλε αρµ οδιε αρχ ε. Αρθρο 7β Η Επιτροπ η υποβ αλλει στο Συµβο υλιο αν αλυση των επιπτ ωσεων τη παρο υσα οδηγ ια πριν απ ο τι 17 Ιουλ ιου 2006 και ενδεχοµ ενω προτε ινει τι αναγκα ιε τροποποι ησει. (*) ΕΕ L 206 τη , σ. 19. (**)ΕΕ L 283 τη , σ. 23 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 87/164/ΕΟΚ (ΕΕ L 66 τη , σ. 11).» Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θ ετουν σε ισχ υ τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει που ε ιναι απαρα ιτητε για τη συµµ ορφωση µε την παρο υσα οδηγ ια, το αργ οτερο µ εχρι τι 17 Ιουλ ιου 2001 η διασφαλ ιζουν, το αργ οτερο κατ α την ηµεροµην ια αυτ η, οτι οι κοινωνικο ι ετα ιροι εισ αγουν τι απαιτο υµενε διατ αξει µ εσω συµφων ια. Τα κρ ατη µ ελη υποχρεο υνται να λ αβουν τα ενδεδειγµ ενα µ ετρα που θα του επιτρ εψουν να εγγυ ωνται, αν α π ασα στιγµ η, τα αποτελ εσµατα που επιβ αλλονται απ ο την παρο υσα οδηγ ια. 2. Οι διατ αξει αυτ ε, οταν θεσπ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη, παραπ εµπουν στην παρο υσα οδηγ ια η συνοδε υονται απ ο παρ οµοια παραποµπ η κατ α την επ ισηµη δηµοσ ιευσ η του. Οι λεπτοµερε ι διατ αξει για την παραποµπ η αυτ η καθορ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη. Τα κρ ατη µ ελη ενηµερ ωνουν αµ εσω την Επιτροπ η για τα µ ετρα που λαµβ ανουν για την εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 3 Η παρο υσα οδηγ ια τ ιθεται σε ισχ υ την ηµ ερα τη δηµοσ ιευσ η τη στην Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων. Αρθρο 4 Η παρο υσα οδηγ ια απευθ υνεται στα κρ ατη µ ελη. Λουξεµβο υργο, 29 Ιουν ιου Για το Συµβο υλιο Ο Πρ οεδρο R. COOK

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε 3 ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI Περι οδου Σεπτεµ ρ ιου 6 Σεπτεµ ρ ιου 008 Απαντ ηστε στα προ λ ηµατα που ακολουθο υν µε σαφ ηνεια, ακρ ι εια και απλ οτητα. Ολα τα προ

Διαβάστε περισσότερα

EL L 184/41 Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τι αναγκα ιε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσ

EL L 184/41 Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τι αναγκα ιε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσ L 184/40 EL Ο ΗΓΙΑ 98/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 19η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 95/21/ΕΚ του Συµβουλ ιου για την επιβολ η, σχετικ α µε την ναυσιπλοι α που συνεπ αγεται χρ ηση κοινοτικ ων

Διαβάστε περισσότερα

C 104 τη ). 1997, σ. 40).

C 104 τη ). 1997, σ. 40). 1. 8. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 215/65 Ο ΗΓΙΑ 98/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 17η Ιουλ ιου 1998 για τροποπο ιηση τη οδηγ ια 93/75/ΕΟΚ για τι ελ αχιστε προδιαγραφ ε που απαιτο

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI 27 Ιουν ιου 2008 Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε στα 3 Θ εµατα µε σαφ ηνεια απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται ιδιαιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 94, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1), τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

2 Ε 007Π01 3 ζιία η: 9,: ΑΔΑ: 4ΙΦΖΦ-2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Ε 007Π01 3 ζιία η: 9,: ΑΔΑ: 4ΙΦΖΦ-2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ! ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες "M " 6 "ONP Q Q Q RS"MTU και µ αζες " Q Q Q RV

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες M  6 ONP Q Q Q RSMTU και µ αζες  Q Q Q RV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 2 Σεπτεµ ρρ ιου 200 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 10 ισοδ υναµα ερωτ ηµατα. Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/23/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/23/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 82/16 Ο ΗΓΙΑ 2001/23/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Μαρτίου 2001 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2 j H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι Φε ρου αριος 2005 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου ΘΕΜΑ 1 (25 µον αδες) Σωµατ ιδιο µοναδια ιας µ αζας κινε ιται σ υµφωνα µε το δυναµικ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο τησ περιε- οµενο

Κεφ αλαιο Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο τησ περιε- οµενο Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagange 3. Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο της περιεχ οµενο Ε ιδαµε στο πρ ωτο Κεφ αλαιο οτι ο δυναµικ ος ν οµος του Νε υτωνα ε ιναι ισοδ υναµος µε την απα ιτηση η δρ αση, ως το ολοκλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 3. Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα. 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων

Κεφ αλαιο 3. Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα. 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Κεφ αλαιο 3 Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Για τον προσδιορισµ ο των ενεργ ων διατοµ ων απ ο τις µετρ ησεις στη Στουτγ αρδη αναλ υθηκαν τα φ ασµατα εκε ινα, τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος Κεφ αλαιο 6 Στροφ ες Ειδικ η Θεωρ ια της Σχετικ οτητας Στο εξ ης ο χ ωρος και ο χρ ονος ως ανεξ αρτητες εννοιες ε ιναι καταδικασµ ενοι να σ ησουν, καταντ ωντας απλ ες σκι ες, και µ ονο ενα ε ιδος συν ενωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο οτε ενα συναρτησοειδ εσ καθ ισταται στ ασιµο

Κεφ αλαιο οτε ενα συναρτησοειδ εσ καθ ισταται στ ασιµο Κεφ αλαιο 2 Λογισµ ος των Μετα ολ ων Σε π εντε λεπτ α θα πε ιτε οτι ολα ηταν τ οσο απ ιστευτα απλ α Sherlock Holes 2.1 Π οτε ενα συναρτησοειδ ες καθ ισταται στ ασιµο Στο προηγο υµενο κεφ αλαιο διατυπ ωσαµε

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ Κεφ αλαιο 4 Απ ο την Αρχ η του D Alembert στην Αρχ η της Ισοδυναµ ιας Αν στο µν ηµα σας χαρ αξουν κ ατι τ ετοιο, τ οτε τα π ατε περ ιφηµα. Richard Feynman Σχ ηµα 4.1: Το σχ εδιο αυτ ο ε ιναι χαραγµ ενο

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

12:00 12:05 12:00 12:03

12:00 12:05 12:00 12:03 Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Ιο υνιος 4 Θ εµα : (α) Γρ αψτε υπ ο µορφ η π ινακα το µετασχηµατισµ ο oretz που συνδ εει τις χωροχρονικ ες συντεταγµ ενες δ υο συστηµ ατων που κινο υνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο Κεφ αλαιο 7 Παραδε ιγµατα Λαγκρανζιαν ων Συναρτ ησεων Σκο υπες σκουπ ακια ρουφηχτ ηρια φτερ α τιναχτ ηρια ξεσκον οπανα κουρελ οπανα κλ οουν θ ορυ οι και τρ οποι ακρο ατες, µαστ ιγιο π εφτουν οι κιν ησεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ. Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ. Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου Αριστοτ ελειο Πανεπιστ ηµιο Θεσσαλον ικης Τµ ηµα Ηλεκτρολ ογων Μηχανικ ων

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικ οσ προσδιορισµ οσ τησ θεµελει ωδουσ ταλ αντωσησ µι ασ αλυσ ιδασ

Προσεγγιστικ οσ προσδιορισµ οσ τησ θεµελει ωδουσ ταλ αντωσησ µι ασ αλυσ ιδασ Το πηλ ικο Rayleigh O Rayleigh το 187 τη εποχ η που ερευνο υσε τις ιδι οτητες των ηχητικ ων κυµ ατων ανεκ αλυψε µ ια ιδι οτητα των χαρακτηριστικ ων συχνοτ ητων και ταλαντ ωσεων που εχει ιδια ιτερη σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

[ ` + = [ + + q τροχι ας ε ιναι: \ / : : 98< D "!$# ) + 3.W/X 1G &% ' & 98 + &Z W /0 98< \> /0 98< [ & 98 W + / : : 98 + \ / : : 98 / : : 98 $]^ ε αφο

[ ` + = [ + + q τροχι ας ε ιναι: \ / : : 98< D !$# ) + 3.W/X 1G &% ' & 98 + &Z W /0 98< \> /0 98< [ & 98 W + / : : 98 + \ / : : 98 / : : 98 $]^ ε αφο Κεντρικ α πεδ ια στα οπο ια ολες οι φραγ ενες τροχι ες ε ιναι και περιοδικ ες παραλλαγ η της απ οδειξης του Arnod σ. 3) Καθ ως ενα σωατ ιδιο οναδια ιας αζας κινε ιται σε ενα κεντρικ ο δυναικ ο η γων ια

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

LAFARGE BETON A.B.E.E

LAFARGE BETON A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Γ.Ε.Μ Η.: 000236501000 19,3 χ λµ Λ εω φ. Μ αρ κο πο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ. Θεσσαλονίκη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ. Θεσσαλονίκη ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ Θεσσαλονίκη 14.7.2017 Στις 6-7-2017 ο Υπουργός Μεταφορών κ. Σπίρτζης παρουσίασε σε φορείς της Θεσσαλονίκης Νοµοσχέδιο µε τον τίτλο «Νέο ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Αναφορών 2004/0001(COD) 28.7.2005 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

που δεν περιγρ αφεται οµως οπως προηγουµ ενως ως ενα απλ ο ηµ ιτονο, αλλ α ως ενα αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων. Παρ αδειγµα: Εστω:

που δεν περιγρ αφεται οµως οπως προηγουµ ενως ως ενα απλ ο ηµ ιτονο, αλλ α ως ενα αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων. Παρ αδειγµα: Εστω: Αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων Η σχ εση "! # &%"' δηλ ωνει οτι οταν προσθ ετουµε ηµιτονοειδ η σ ηµατα που σχετ ιζονται αρµονικ α, δηλ. που περι εχουν συχν οτητες οι οπο ιες ε ιναι ακ εραια πολλαπλ ασια µιας

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα