, σ. 11).»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. 3. 1987, σ. 11).»"

Transcript

1 L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων σε περ ιπτωση µεταβιβ ασεων επιχειρ ησεων, εγκαταστ ασεων η τµηµ ατων εγκαταστ ασεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Εχοντα υπ οψη: τη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, και ιδ ιω το αρθρο 100, την πρ οταση τη Επιτροπ η ( 1 ), τη γν ωµη του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου ( 2 ), τη γν ωµη τη Οικονοµικ η και Κοινωνικ η Επιτροπ η ( 3 ), τη γν ωµη τη Επιτροπ η Περιφερει ων ( 4 ), Εκτιµ ωντα : (1) οτι ο κοινοτικ ο χ αρτη των θεµελιωδ ων κοινωνικ ων δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων, που εγκρ ιθηκε στι 9 εκεµβρ ιου 1989 («κοινωνικ ο χ αρτη»), ορ ιζει στο σηµε ιο 7 και στο σηµε ιο 18 οτι: «Η ολοκλ ηρωση τη εσωτερικ η αγορ α πρ επει να οδηγ ησει σε βελτ ιωση των συνθηκ ων διαβ ιωση και εργασ ια των εργαζο- µ ενων στην Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα. Η βελτ ιωση αυτ η πρ επει, επ ιση, να επιφ ερει, οπου ε ιναι αναγκα ιο, την αν απτυξη ορισµ ενων πλευρ ων τη εργατικ η νοµοθεσ ια, οπω οι διαδικασ ιε οµαδικ ων απολ υσεων η οι διαδικασ ιε πτ ωχευση. Η πληροφ ορηση, η διαβο υλευση και η συµµετοχ η των εργαζοµ ενων πρ επει να αναπτυχθο υν µε τον κατ αλληλο τρ οπο, σ υµφωνα µε τα κρατο υντα στα δι αφορα κρ ατη µ ελη. Η εν λ ογω πληροφ ορηση, διαβο υλευση και συµµετοχ η πρ επει να πραγµατοποιο υνται εγκα ιρω, ιδ ιω οταν πραγµατοποιο υνται αναδιαρθρ ωσει η συγχωνε υσει επιχειρ ησεων που εχουν αντ ικτυπο στην απασχ οληση εργαζο- µ ενων» (2) οτι η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ ( 5 ), προωθε ι την εναρµ ονιση των σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων εθνικ ων νοµοθεσι ων και απαιτε ι απ ο του εκχωρητ ε και του εκδοχε ι να ενηµερ ωνουν του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων και να προβα ινουν εγκα ιρω σε διαβουλε υσει µε αυτο υ (3) οτι ο στ οχο τη παρο υσα οδηγ ια ε ιναι η τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, ωστε να ευθυγραµµισθε ι προ τι συν επειε τη εσωτερικ η αγορ α, τι τ ασει τη νοµοθεσ ια των κρατ ων µελ ων οσον αφορ α ( 1 )ΕΕ C 274 τη , σ. 10. ( 2 )ΕΕ C 33 τη , σ. 81. ( 3 )ΕΕ C 133 τη , σ. 13. ( 4 )ΕΕ C 100 τη , σ. 25. ( 5 )ΕΕ L61τη , σ. 26. τη δι ασωση επιχειρ ησεων που αντιµετωπ ιζουν οικονο- µικ ε δυσχ ερειε, τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων, την οδηγ ια 75/129/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 17 εβρουαρ ιου 1975, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων που αφορο υν τι οµαδικ ε απολ υσει ( 6 ), και την ηδη ισχ υουσα στα περισσ οτερα κρ ατη µ ελη νοµοθεσ ια (4) οτι, για λ ογου διαφ ανεια και ασφ αλεια δικα ιου, ε ιναι αν αγκη να διευκρινιστε ι η νοµικ η εννοια των µεταβιβ ασεων µε β αση τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων οτι µια τ ετοια διευκρ ινιση δεν συνιστ α τροποπο ιηση του πεδ ιου εφαρµογ η τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, σ υµφωνα µε την ερµηνε ια του ικαστηρ ιου (5) οτι, για του ανωτ ερω λ ογου ε ιναι επ ιση αν αγκη να προβλεφθε ι ρητ α, µε β αση τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου, οτι η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ πρ επει να εφαρµ οζεται στι ιδιωτικ ε και δηµ οσιε επιχειρ ησει οι οπο ιε ασκο υν οικονοµικ ε δραστηρι οτητε, ε ιτε ε ιναι κερδοσκοπικ ε ε ιτε οχι (6) οτι πρ επει να διευκρινιστε ι η εννοια του «εργαζο- µ ενου» β ασει τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου (7) οτι, µε σκοπ ο την επιβ ιωση των αφερ εγγυων επιχειρ ησεων, πρ επει να επιτρ επεται ρητ α στα κρ ατη µ ελη να µην εφαρµ οζουν τα αρθρα 3 και 4 τη οδηγ ια 77/187/ ΕΟΚ σε περιπτ ωσει µεταβιβ ασεων που πραγµατοποιο υνται στο πλα ισιο των διαδικασι ων εκκαθ αριση και να επιτρ επονται ορισµ ενε παρεκκλ ισει απ ο τι γενικ ε διατ αξει τη ανωτ ερω οδηγ ια σε περιπτ ωσει µεταβιβ ασεων που πραγµατοποιο υνται στο πλα ισιο διαδικασι ων αφερεγγυ οτητα (8) οτι αυτ ε οι παρεκκλ ισει πρ επει επ ιση να επιτρ επονται και στην περ ιπτωση εν ο κρ ατου µ ελου, το οπο ιο τηρε ι ειδικ ε διαδικασ ιε για την δι ασωση εταιρει ων, οι οπο ιε δηλ ωνουν οτι ευρ ισκονται σε οικονο- µικ α κρ ισιµη κατ ασταση (9) οτι πρ επει να αποσαφηνιστο υν οι συνθ ηκε υπ ο τι οπο ιε πρ επει να διατηρηθε ι η λειτουργ ια και το καθεστ ω των εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων (10) οτι, προκειµ ενου να εξασφαλισθε ι η ιδια µεταχε ιριση για ιδιε καταστ ασει, ε ιναι αναγκα ιο να διασφαλισθε ι οτι τηρο υνται οι υποχρε ωσει σχετικ α µε την ενηµ ερωση και τη διαβο υλευση που προβλ επονται στην οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ, ανεξ αρτητα απ ο τοε αν η ( 6 )ΕΕ L 48 τη , σ. 29 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 92/56/ΕΟΚ (ΕΕ L 245 τη , σ. 3).

2 EL L 201/89 απ οφαση που οδηγε ι στη µεταβ ιβαση λαµβ ανεται απ ο τον εργοδ οτη η απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη (11) οτι πρ επει να διευκρινιστε ι οτι, οταν τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν µ ετρα προκειµ ενου να εξασφαλισθε ι οτι ο εκδοχ εα εχει ενηµερωθε ι για ολα τα µεταβιβαζ οµενα δικαι ωµατα και υποχρε ωσει, η µη παροχ η αυτ ων των πληροφορι ων δεν πρ επει να θ ιξει τη µεταβ ιβαση των συγκεκριµ ενων δικαιωµ ατων και υποχρε ωσεων (12) οτι, οταν δεν υπ αρχουν εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, ε ιναι αναγκα ιο να αποσαφηνιστο υν οι συνθ ηκε υπ ο τι οπο ιε πρ επει να ενηµερ ωνονται οι εργαζ οµενοι (13) οτι ο κοινωνικ ο χ αρτη αναγνωρ ιζει τη σηµασ ια τη καταπολ εµηση κ αθε µορφ η διακρ ισεων, ιδ ιω των διακρ ισεων που βασ ιζονται στο φ υλο, το χρ ωµα, τη φυλ η, τι πεποιθ ησει και το θρ ησκευµα, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Αρθρο 1 Η οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ τροποποιε ιται ω εξ η : 1. Ο τ ιτλο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «Οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 14η εβρουαρ ιου 1977, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων σχετικ α µετηδιατ ηρηση των δικαιω- µ ατων των εργαζοµ ενων σε περ ιπτωση µεταβιβ ασεων επιχειρ ησεων, εγκαταστ ασεων η τµηµ ατων εγκαταστ ασεων η επιχειρ ησεων». 2. Τα αρθρα 1 εω 7 αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «ΤΜΗΜΑ Ι Πεδ ιο εφαρµογ η και ορισµο ι Αρθρο 1 1. α) Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται σε οποιαδ ηποτε µεταβ ιβαση επιχε ιρηση, εγκατ ασταση η τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση σε αλλον εργοδ οτη, ω αποτ ελεσµα νοµικ η µεταβ ιβαση η συγχ ωνευση. β) Υπ ο την επιφ υλαξη του στοιχε ιου α) και των ακολο υθων διατ αξεων του παρ οντο αρθρου, θεωρε ιται ω µεταβ ιβαση, κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια, η µεταβ ιβαση µια οικονοµικ η οντ οτητα που διατηρε ι την ταυτ οτητ α τη, η οπο ια νοε ιται ω σ υνολο οργανωµ ενων π ορων µε σκοπ ο την ασκηση οικονοµικ η δραστηρι οτητα, ε ιτε κυρ ια ε ιτε δευτερε υουσα. γ) Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται σε δηµ οσιε η ιδιωτικ ε επιχειρ ησει, οι οπο ιε ασκο υν κερδοσκοπικ ε η µ η οικονοµικ ε δραστηρι οτητε. Η διοικητικ η αναδιοργ ανωση δηµοσ ιων διοικητικ ων αρχ ων η η µεταβ ιβαση διοικητικ ων καθηκ οντων µεταξ υ δηµοσ ιων διοικητικ ων αρχ ων δεν θεωρε ιται ω µεταβ ιβαση κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια. 2. Η παρο υσα οδηγ ια εφαρµ οζεται οταν και εφ οσον η µεταβιβαστ εα επιχε ιρηση, η εγκατ ασταση η το τµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση βρ ισκεται στο πεδ ιο εδαφικ η εφαρµογ η τη συνθ ηκη 3. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στα ποντοπ ορα σκ αφη. Αρθρο 2 1. Κατ α την εννοια τη παρο υσα οδηγ ια, νοο υνται ω : α) εκχωρητ η, κ αθε φυσικ ο η νοµικ ο πρ οσωπο που, λ ογω µια µεταβιβ ασεω κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 χ ανει την ιδι οτητα του εργοδ οτη στην επιχε ιρηση, την εγκατ ασταση η τοτµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση β) εκδοχ εα, κ αθε φυσικ ο η νοµικ ο πρ οσωπο που, λ ογω µεταβιβ ασεω κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 αποκτ α την ιδι οτητα του εργοδ οτη στην επιχε ιρηση, την εγκατ ασταση η τοτµ ηµα επιχε ιρηση η εγκατ ασταση γ) εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων και συναφε ι εκφρ ασει, οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων που προβλ επονται απ ο τι νοµοθεσ ιε η τι πρακτικ ε των κρατ ων µελ ων δ) εργαζ οµενο, πρ οσωπο το οπο ιο, στο οικε ιο κρ ατο µ ελο, προστατε υεται ω εργαζ οµενο δυν αµει τη εθνικ η εργατικ η νοµοθεσ ια. 2. Η παρο υσα οδηγ ια δεν θ ιγει την εθνικ η νοµοθεσ ια οσον αφορ α τον ορισµ ο τη σ υµβαση εργασ ια η τη εργασιακ η σχ εση. Εντο υτοι, τα κρ ατη µ ελη δεν αποκλε ιουν απ ο τοπεδ ιο εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια, συµβ ασει εργασ ια η εργασιακ ε σχ εσει µε µοναδικ η αιτ ια: α) τον αριθµ ο των ωρ ων εργασ ια που πραγµατοποι ηθηκαν η που πρ επει να πραγµατοποιηθο υν β) οτι πρ οκειται για εργασιακ ε σχ εσει που δι επονται απ ο σ υµβαση εργασ ια ορισµ ενου χρ ονου, κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 1 τη οδηγ ια 91/383/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 25η Ιουν ιου 1991, για τη συµπλ ηρωση των µ ετρων που αποσκοπο υν στο να προαγ αγουν την βελτ ιωση τη ασφ αλεια και τη υγε ια κατ α την εργασ ια των εργαζοµ ενων µε σχ εση εργασ ια ορισµ ενου χρ ονου η µεσχ εση πρ οσκαιρη εργασ ια (*) η γ) οτι πρ οκειται για πρ οσκαιρε εργασιακ ε σχ εσει κατ α την εννοια του αρθρου 1 παρ αγραφο 2 τη οδηγ ια 91/383/ΕΟΚ, και οτι η µεταβιβαζ οµενη εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα αυτ ων ε ιναι η επιχε ιρηση παροχ η ευκαιριακ η εργασ ια, η οπο ια ε ιναι ο εργοδ οτη, η ε ιναι µ ερο αυτ η.

3 L 201/90 EL ΤΜΗΜΑ ΙΙ ιασφ αλιση των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων Αρθρο 3 1. Τα δικαι ωµατα και οι υποχρε ωσει του εκχωρητ η, που απορρ εουν απ ο σ υµβαση εργασ ια η απ ο εργασιακ η σχ εση υφισταµ ενη κατ α την ηµεροµην ια τη µεταβιβ ασεω, µεταβιβ αζονται δι α τη µεταβιβ ασεω αυτ η στον εκδοχ εα. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να προβλ επουν οτι µετ α την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, ο εκχωρητ η και ο εκδοχ εα εξακολουθο υν να ευθ υνονται αλληλεγγ υω και ει ολ οκληρον, ω προ υποχρε ωσει που γενν ηθηκαν πριν απ ο την µεταβ ιβαση και απορρ εουν απ ο σ υµβαση εργασ ια η εργασιακ η σχ εση, οι οπο ιε υφ ισταντο κατ α την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση. 2. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να λαµβ ανουν τα κατ αλληλα µ ετρα προκειµ ενου να διασφαλισθε ι οτι o εκχωρητ η θα γνωστοποι ησει στον εκδοχ εα ολα τα µεταβιβαζ οµενα δικαι ωµατα και υποχρε ωσει, δυν αµει του παρ οντο αρθρου, στο βαθµ ο που αυτ α ε ιναι η επρεπε να ε ιναι γνωστ α στον εκχωρητ η κατ α τον χρ ονο τη µεταβ ιβαση. Παρ αλειψη του εκχωρητ η να ενηµερ ωσει τον εκδοχ εαγιαταενλ ογω δικαι ωµατα και υποχρε ωσει δεν θ ιγει τη µεταβ ιβαση αυτ ων των δικαιωµ ατων και υποχρε- ωσεων, ο υτε τα δικαι ωµατα των εργαζοµ ενων κατ α του εκδοχ εα η και του εκχωρητ η οσον αφορ α αυτ α ταδικαι- ωµατα η υποχρε ωσει. 3. Μετ α τη µεταβ ιβαση, ο εκδοχ εα εξακολουθε ι να τηρε ι του συµφωνηθ εντε µε συλλογικ η σ υµβαση ορου εργασ ια, ω αυτο ι εφαρµ οζονται και εναντι του εκχωρητ η, σ υµφωνα µε τη σ υµβαση, µ εχρι την ηµεροµην ια τη καταγγελ ια η λ ηξεω τη συλλογικ η συµβ ασεω η τη εν αρξεω τη ισχ υο η εφαρµογ η αλλη συλλογικ η συµβ ασεω. Τα κρ ατη µ ελη µπορο υν να περιορ ιζουν την περ ιοδο τηρ ησεω των εν λ ογω ορων εργασ ια, υπ ο την α ιρεση οτι η περ ιοδο αυτ η δεν θα ε ιναι κατ ωτερη του ετου. 4. α) Εκτ ο ε αν τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν αλλω, οι παρ αγραφοι 1 και 3 δεν εφαρµ οζονται επ ι των δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων σε παροχ ε λ ογω γ ηρατο η αναπηρ ια η προ επιζ ωντε β ασει συµπληρωµατικ ων συστηµ ατων επαγγελµατικ η η διεπαγγελµατικ η συνταξιοδ οτηση, που ισχ υουν εκτ ο των προβλεποµ ενων εκ του ν οµου συστηµ ατων κοινωνικ η ασφαλ ισεω των κρατ ων µελ ων. β) Ακ οµη και οταν δεν προβλ επουν, σ υµφωνα µε το στοιχε ιο α), οτι οι παρ αγραφοι 1 και 3 εφαρµ οζονται επ ι αυτ ων των δικαιωµ ατων, τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τα απαρα ιτητα µ ετρα για την προστασ ια των συµφερ οντων των εργαζοµ ενων, καθ ω και των προσ ωπων που εχουν ηδη εγκαταλε ιψει την επιχε ιρηση του εκχωρητ η κατ α τηστιγµ η τη µεταβ ιβαση, οσον αφορ α τα κεκτηµ ενα δικαι ωµατ α του η εκε ινα που πρ οκειται να αποκτηθο υν για παροχ ε λ ογω γ ηρατο, περιλαµβανοµ ενων των Αρθρο 4 παροχ ων προ επιζ ωντε, β ασει των συµπληρωµατικ ων συστηµ ατων που αναφ ερονται στο ανωτ ερω στοιχε ιο α). 1. Η µεταβ ιβαση µια επιχε ιρηση, µια εγκατ ασταση η εν ο τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση δεν συνιστ α αυτ η καθ εαυτ η λ ογο απολ υσεω για τον εκχωρητ η η τον εκδοχ εα. H δι αταξη αυτ η δεν εµποδ ιζει απολ υσει για οικονοµικο υ, τεχνικο υ η οργανωτικο υ λ ογου, που συνεπ αγονται µεταβολ ε του εργατικο υ δυναµικο υ. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να προβλ επουν οτι το πρ ωτο εδ αφιο δεν εφαρµ οζεται σε ορισµ ενε ειδικ ε κατηγορ ιε εργαζοµ ενων που δεν καλ υπτονται απ ο τη νοµοθεσ ια η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων ω προ την προστασ ια του εναντι τη απολ υσεω. 2. Αν η σ υµβαση εργασ ια η η εργασιακ η σχ εση καταγγελθε ι λ ογω του οτι η µεταβ ιβαση συνεπ αγεται ουσιαστικ η µεταβολ η των ορων εργασ ια ει β αρο του εργαζοµ ενου, η καταγγελ ια τη συµβ ασεω εργασ ια η τη εργασιακ η σχ εσεω θεωρε ιται οτι επ ηλθε εξαιτ ια του εργοδ οτη. Αρθρο 4 α 1. Εκτ ο ε αν τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν αλλω, τα αρθρα 3 και 4 δεν εφαρµ οζονται στη µεταβ ιβαση επιχε ιρηση, εγκατ ασταση η τµ ηµατο επιχε ιρηση η εγκατ ασταση, οταν ο εκχωρητ η υπ οκειται σε διαδικασ ια πτ ωχευση η σε οποιαδ ηποτε αλλη αν αλογη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κινηθε ισα µε σκοπ ο την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων στοιχε ιων του εκχωρητ η και οι διαδικασ ιε αυτ ε διεξ αγονται υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, εξουσιοδοτηµ ενο απ ο αρµ οδια δηµ οσια αρχ η). 2. Οταν τα αρθρα 3 και 4 εφαρµ οζονται σε µεταβ ιβαση κατ α τη δι αρκεια διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κατ α του εκχωρητ η (ανεξ αρτητα απ ο τοε αν η διαδικασ ια αυτ η εχει κινηθε ι για την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων στοιχε ιων του εκχωρητ η), και εφ οσον η διαδικασ ια αυτ η τελε ι υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, ορισθε ι απ ο την εθνικ η νοµοθεσ ια) ενα κρ ατο µ ελο µπορε ι να προβλ επει οτι: α) υπ ο την επιφ υλαξη του αρθρου 3 παρ αγραφο 1, οι οφειλ ε του εκχωρητ η, που απορρ εουν απ ο συµβ ασει εργασ ια η απ ο εργασιακ ε σχ εσει και ηταν πληρωτ εε πριν απ ο τη µεταβ ιβαση η πριν απ ο την εναρξη τη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα δεν µεταβιβ αζονται στον εκδοχ εα, υπ ο την προ υπ οθεση οτι µε αυτ ην τη διαδικασ ια παρ εχεται, σ υµφωνα µε τη νοµοθεσ ια αυτο υ του κρ ατου µ ελου, προστασ ια τουλ αχιστον ισοδ υναµη προ την προβλεπ οµενη για τι περιπτ ωσει που δι επονται απ ο την οδηγ ια 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλ ιου, τη 20 η Οκτωβρ ιου 1980, περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων σχετικ α µε την προστασ ια των µισθωτ ων σε περ ιπτωση αφερεγγυ οτητα του εργοδ οτη (**) η/και

4 EL L 201/91 β) ο εκδοχ εα, ο εκχωρητ η, η το η τα πρ οσωπα που ασκο υν καθ ηκοντα εκχωρητ η, αφεν ο, και οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, αφετ ερου, ε ιναι δυνατ ο να συµφων ησουν µεταβολ ε, στο βαθµ ο που το επιτρ επει ηισχ υουσα νοµοθεσ ια, των ορων και προ υποθ εσεων απασχ οληση των εργαζοµ ενων, προκειµ ενου να διατηρηθο υν οι ευκαιρ ιε απασχ οληση µ εσω τη επιβ ιωση τη επιχε ιρηση, τη εγκατ ασταση η του τµ ηµατο αυτ ων. 3. Ενα κρ ατο µ ελο µπορε ι να εφαρµ οσει την παρ αγραφο 2 στοιχε ιο στι µεταβιβ ασει οπου ο εκχωρητ η ευρ ισκεται σε κατ ασταση σοβαρ η οικονοµικ η κρ ιση οπω ορ ιζεται απ ο το εθνικ ο δ ικαιο, εφ οσον η κατ ασταση κηρ υσσεται απ ο αρµ οδια δηµ οσια αρχ η και ε ιναι ανοιχτ η στη δικαστικ η εποπτε ια, και µε την προ υπ οθεση οτι οι διατ αξει αυτ ε θα υπ αρχουν ηδη στην εθνικ η νοµοθεσ ια µ εχρι τι 17 Ιουλ ιου Η Επιτροπ η υποβ αλει εκθεση σχετικ α µε τι συν επειε αυτ η τη δι αταξη, πριν απ ο τι 17 Ιουλ ιου 2003 και θα υποβ αλει ενδεδειγµ ενε προτ ασει στο Συµβο υλιο. 4. Τα κρ ατη µ ελη λαµβ ανουν τα απαρα ιτητα µ ετρα για να αποφευχθε ι η καταχρηστικ η προσφυγ η στι διαδικασ ιε αφερεγγυ οτητα µε σκοπ ο να στερηθο υν οι εργαζ οµενοι των δικαιωµ ατων που απορρ εουν απ ο την παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 5 1. Ε αν η εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα εγκατ ασταση η επιχε ιριση διατηρε ι την αυτονοµ ια τη, το καθεστ ω και η λειτουργ ια των εκπροσ ωπων η τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων που θ ιγονται απ ο τηµεταβ ιβαση, διατηρο υνται µε του ιδιου ορου και υπ οκεινται στι ιδιε συνθ ηκε µε αυτ ε που ισχυαν πριν απ ο την ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, δυν αµει νοµικ ων, κανονιστικ ων η διοικητικ ων διατ αξεων η συµφωνι ων, µε την επιφ υλαξη οτι πληρο υνται οι προ υποθ εσει που απαιτο υνται για τη σ υσταση τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων. Το πρ ωτο εδ αφιο δεν εφαρµ οζεται οταν, σ υµφωνα µε τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων η κατ οπιν τη συµφων ια µε του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων, πληρο υνται οι αναγκα ιοι οροι για το ν εο διορισµ ο εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων η την ανασ υσταση τη αντιπροσωπε ια του. Οταν ο εκχωρητ η υπ οκειται σε πτωχευτικ η διαδικασ ια η σε οποιαδ ηποτε αν αλογη διαδικασ ια αφερεγγυ οτητα κινηθε ισα µε σκοπ ο την εκκαθ αριση των περιουσιακ ων του στοιχε ιων και οι διαδικασ ιε αυτ ε διεξ αγονται υπ ο την εποπτε ια αρµ οδια δηµ οσια αρχ η (που µπορε ι να ε ιναι σ υνδικο πτωχε υσεω, εξουσιοδοτηµ ενο απ ο αρµ οδια αρχ η), τα κρ ατη µ ελη µπορο υν να λαµβ ανουν τα αναγκα ια µ ετρα για να εξασφαλ ιζουν οτι οι µεταβιβαζ οµενοι εργαζ οµενοι εκπροσωπο υνται δε οντω µ εχρι τη ν εα εκλογ η η ορισµ ο εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων. Αν η εγκατ ασταση, επιχε ιρηση η τµ ηµα εγκατ ασταση η επιχε ιρηση δεν διατηρε ι την αυτονοµ ια τη, τα κρ ατη µ ελη λαµβ ανουν τα αναγκα ια µ ετρα για να διασφαλ ιζεται οτι οι µεταβιβασθ εντε εργαζ οµενοι, οι οπο ιοι δι εθεταν εκπροσ ωπηση πριν απ ο τη µεταβ ιβαση, εξακολουθο υν να εκπροσωπο υνται δε οντω και κατ α την περ ιοδο που απαιτε ιται για την ανασ υσταση η τον εο διορισµ ο τη αντιπροσωπε ια των εργαζοµ ενων σ υµφωνα µε την εθνικ η νοµοθεσ ια η πρακτικ η. 2. Αν η θητε ια των εκπροσ ωπων των εργαζοµ ενων που θ ιγονται απ ο τη µεταβ ιβαση λ ηγει λ ογω αυτ η τη µεταβιβ ασεω, οι εκπρ οσωποι αυτο ι συνεχ ιζουν να απολα υουν τη προστασ ια που προβλ επεται απ ο τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει η την πρακτικ η των κρατ ων µελ ων. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Πληροφ ορηση και διαβο υλευση Αρθρο 6 1. Ο εκχωρητ η και ο εκδοχ εα υποχρεο υνται να πληροφορο υν του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του που θ ιγονται απ ο µια µεταβ ιβαση, για τα ακ ολουθα σηµε ια: ηµεροµην ια η προτειν οµενη ηµεροµην ια µεταβ ιβαση, λ ογοι µεταβιβ ασεω, νοµικ ε, οικονοµικ ε και κοινωνικ ε συν επειε τη µεταβιβ ασεω για του εργαζοµ ενου, προβλεπ οµενα µ ετρα οσον αφορ α του εργαζοµ ενου. Ο εκχωρητ η ε ιναι υποχρεωµ ενο να γνωστοποιε ι αυτ ε τι πληροφορ ιε στου εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του, εγκα ιρω, πριν απ ο την πραγµατοπο ιηση τη µεταβιβ ασεω. Ο εκδοχ εα ε ιναι υποχρεωµ ενο να γνωστοποιε ι αυτ ε τι πληροφορ ιε στου εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων του εγκα ιρω, και οπωσδ ηποτε πριν οι εργαζ οµενο ι του θιγο υν αµεσα απ ο τη µεταβ ιβαση, ω προ τι συνθ ηκε απασχολ ησεω και εργασ ια. 2. Οταν ο εκχωρητ η η ο εκδοχ εα προτ ιθενται να λ αβουν µ ετρα οσον αφορ α του συγκεκριµ ενου εργαζο- µ ενου, ε ιναι υποχρεωµ ενοι να προβα ινουν εγκα ιρω σε διαβουλε υσει για τα µ ετρα αυτ α µε του εκπροσ ωπου των εν λ ογω εργαζοµ ενων προκειµ ενου να επιτευχθε ι συµφων ια. 3. Τα κρ ατη µ ελη, των οπο ιων οι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει προβλ επουν τη δυνατ οτητα για του εκπροσ ωπου των εργαζοµ ενων να προσφε υγουν σε αρχ η διαιτησ ια για να επιτ υχουν απ οφαση για τα µ ετρα που πρ οκειται να ληφθο υν σε σχ εση µε του εργαζοµ ενου, µπορο υν να περιορ ισουν τι υποχρε ωσει που προβλ επονται στι παραγρ αφου 1 και 2, στι περιπτ ωσει που η πραγµατοποιο υµενη µεταβ ιβαση προκαλε ι αλλαγ ε στο επ ιπεδο τη εγκατ ασταση, οι οπο ιε ε ιναι δυνατ ον να συνεπ αγονται ουσι ωδη µειονεκτ ηµατα για σηµαντικ ο µ ερο των εργαζοµ ενων. Η πληροφ ορηση και οι διαβουλε υσει πρ επει να καλ υπτουν τουλ αχιστον τα µ ετρα που προβλ επονται οσον αφορ α του εργαζοµ ενου.

5 L 201/92 EL Οι πληροφορ ιε πρ επει να παρ εχονται και οι διαβουλε υσει να διενεργο υνται εγκα ιρω πριν πραγµατοποιηθο υν οι αλλαγ ε στο επ ιπεδο τη εγκατ ασταση οι οπο ιε προβλ επονται στο πρ ωτο εδ αφιο. 4. Οι υποχρε ωσει που προβλ επονται στο παρ ον αρθρο ισχ υουν ανεξ αρτητα απ ο τοανηαπ οφαση που καταλ ηγει σε µεταβ ιβαση εχει ληφθε ι απ ο τον εργοδ οτη η απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη. Κατ α την εξ εταση καταγγελι ων για παραβι ασει των απαιτ ησεων πληροφ ορηση και διαβο υλευση, οι οπο ιε προβλ επονται απ ο την παρο υσα οδηγ ια, δεν γ ινεται δεκτ ο ω δικαιολογ ια, επιχε ιρηµα που βασ ιζεται στο γεγον ο οτι δεν παρασχ εθηκαν οι πληροφορ ιε απ ο επιχε ιρηση που ελ εγχει τον εργοδ οτη. 5. Τα κρ ατη µ ελη δ υνανται να περιορ ισουν τι υποχρε ωσει που καθορ ιζονται στι παραγρ αφου 1, 2 και 3, σε επιχειρ ησει η εγκαταστ ασει οι οπο ιε πληρο υν, ω προ τον αριθµ ο των εργαζοµ ενων που απασχολο υν, τι προ υποθ εσει για την εκλογ η η το διορισµ ο συλλογικο υ οργ ανου εκπροσ ωπηση των εργαζοµ ενων. 6. Τα κρ ατη µ ελη προβλ επουν οτι, οταν σε µ ια επιχε ιρηση η εγκατ ασταση δεν υπ αρχουν εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, για λ ογου ανεξ αρτητου απ ο τηθ εληση αυτ ων των τελευτα ιων οι εργαζ οµενοι πρ επει να ενηµερ ωνονται εκ των προτ ερων: για την ηµεροµην ια η την προτειν οµενη ηµεροµην ια τη µεταβ ιβαση, για του λ ογου τη µεταβ ιβαση, για τι νοµικ ε, οικονοµικ ε και κοινωνικ ε συν επειε τη µεταβ ιβαση για του εργαζοµ ενου, για τα προβλεπ οµενα µ ετρα οσον αφορ α του εργαζοµ ενου. ΤΜΗΜΑ IV Τελικ ε διατ αξει Αρθρο 7 Η παρο υσα οδηγ ια δεν εµποδ ιζει τα κρ ατη µ ελη να εφαρµ οσουν η να εισ αγουν ευνο ικ οτερε για του εργαζοµ ενου νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε η διοικητικ ε διατ αξει η να προωθο υν η επιτρ επουν την εφαρµογ η ευνο ικ οτερων για του εργαζοµ ενου συλλογικ ων συµβ ασεων η συµφωνι ων που συν απτονται µεταξ υ των κοινωνικ ων ετα ιρων. Αρθρο 7α Τα κρ ατη µ ελη εισ αγουν στην εθνικ η εννοµη τ αξη τα µ ετρα που απαιτο υνται για να εχουν ολοι οι εργαζ οµενοι και οι εκπρ οσωποι των εργαζοµ ενων, οι οπο ιοι θεωρο υν οτι ζηµι ωνονται λ ογω αθετ ησεω των υποχρε ωσεων που προκ υπτουν απ ο την παρο υσα οδηγ ια, τη δυνατ οτητα να διεκδικ ησουν τα δικαι ωµατ α του δι α τη δικαστικ η οδο υ, µετ α, ενδεχοµ ενω, απ ο προσφυγ η σε αλλε αρµ οδιε αρχ ε. Αρθρο 7β Η Επιτροπ η υποβ αλλει στο Συµβο υλιο αν αλυση των επιπτ ωσεων τη παρο υσα οδηγ ια πριν απ ο τι 17 Ιουλ ιου 2006 και ενδεχοµ ενω προτε ινει τι αναγκα ιε τροποποι ησει. (*) ΕΕ L 206 τη , σ. 19. (**)ΕΕ L 283 τη , σ. 23 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 87/164/ΕΟΚ (ΕΕ L 66 τη , σ. 11).» Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θ ετουν σε ισχ υ τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει που ε ιναι απαρα ιτητε για τη συµµ ορφωση µε την παρο υσα οδηγ ια, το αργ οτερο µ εχρι τι 17 Ιουλ ιου 2001 η διασφαλ ιζουν, το αργ οτερο κατ α την ηµεροµην ια αυτ η, οτι οι κοινωνικο ι ετα ιροι εισ αγουν τι απαιτο υµενε διατ αξει µ εσω συµφων ια. Τα κρ ατη µ ελη υποχρεο υνται να λ αβουν τα ενδεδειγµ ενα µ ετρα που θα του επιτρ εψουν να εγγυ ωνται, αν α π ασα στιγµ η, τα αποτελ εσµατα που επιβ αλλονται απ ο την παρο υσα οδηγ ια. 2. Οι διατ αξει αυτ ε, οταν θεσπ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη, παραπ εµπουν στην παρο υσα οδηγ ια η συνοδε υονται απ ο παρ οµοια παραποµπ η κατ α την επ ισηµη δηµοσ ιευσ η του. Οι λεπτοµερε ι διατ αξει για την παραποµπ η αυτ η καθορ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη. Τα κρ ατη µ ελη ενηµερ ωνουν αµ εσω την Επιτροπ η για τα µ ετρα που λαµβ ανουν για την εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 3 Η παρο υσα οδηγ ια τ ιθεται σε ισχ υ την ηµ ερα τη δηµοσ ιευσ η τη στην Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων. Αρθρο 4 Η παρο υσα οδηγ ια απευθ υνεται στα κρ ατη µ ελη. Λουξεµβο υργο, 29 Ιουν ιου Για το Συµβο υλιο Ο Πρ οεδρο R. COOK

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI 27 Ιουν ιου 2008 Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε στα 3 Θ εµατα µε σαφ ηνεια απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται ιδιαιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 94, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1), τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος Κεφ αλαιο 6 Στροφ ες Ειδικ η Θεωρ ια της Σχετικ οτητας Στο εξ ης ο χ ωρος και ο χρ ονος ως ανεξ αρτητες εννοιες ε ιναι καταδικασµ ενοι να σ ησουν, καταντ ωντας απλ ες σκι ες, και µ ονο ενα ε ιδος συν ενωσ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ Κεφ αλαιο 4 Απ ο την Αρχ η του D Alembert στην Αρχ η της Ισοδυναµ ιας Αν στο µν ηµα σας χαρ αξουν κ ατι τ ετοιο, τ οτε τα π ατε περ ιφηµα. Richard Feynman Σχ ηµα 4.1: Το σχ εδιο αυτ ο ε ιναι χαραγµ ενο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο Κεφ αλαιο 7 Παραδε ιγµατα Λαγκρανζιαν ων Συναρτ ησεων Σκο υπες σκουπ ακια ρουφηχτ ηρια φτερ α τιναχτ ηρια ξεσκον οπανα κουρελ οπανα κλ οουν θ ορυ οι και τρ οποι ακρο ατες, µαστ ιγιο π εφτουν οι κιν ησεις

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργε ίο ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικ ής ιακυβέρνησης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» 22 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι»

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι» 1. Η εταιρεια Αρτοβιομ ηχανια Καραμ ολεγκος Α. Ε. ( εφεξης καλουμ ενη Δ ιοργανωτης/ Δ ιοργανωτρια ), διοργανωνει ηλεκτρονικα μ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δ όσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμ ένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

_.ι_ -ea υrgαος.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. .~,. Εντολή~ ικ ι µ Συµβουλ ίου

_.ι_ -ea υrgαος.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. .~,. Εντολή~ ικ ι µ Συµβουλ ίου ΑΛΕΕ. ΙΙΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 945.246, 2310 947.232 FAX: 2310 951.379 _.ι_ -ea υrgαος.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Υπόψη κ. Τάσού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Επιτροπή Ερευνών, Συνεδρία 387/14-12-2012 Σύγκλητος, Συνεδρία 309/20-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α. Α.1.1. Α τεύχος σελ. 130: «Η άρνηση ή η κωλυσιεργία του Ιµπραήµ όπου υπογράφτηκε και η οµώνυµη συνθήκη».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α. Α.1.1. Α τεύχος σελ. 130: «Η άρνηση ή η κωλυσιεργία του Ιµπραήµ όπου υπογράφτηκε και η οµώνυµη συνθήκη». ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Α τεύχος σελ. 130: «Η άρνηση ή η κωλυσιεργία του Ιµπραήµ όπου υπογράφτηκε και η οµώνυµη συνθήκη». Α.1.2 Β τεύχος σελ. 161: «Στις 22 Οκτωβρίου 1929 τίτλοι µετοχών», σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης.

ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης. Σημ ειώσει Ευρωπαϊκού Κεφ. 1 Ευρωπαϊκό Δί καιο είναι το δίκαιο που θεσπί στηκε στα πλαίσια του Συμ βουλίου τη Ευρώπη και εντά σσεται στο κλασσικό διεθνέ δίκαιο. Γέννημ α αυτού του δικαίου εί ναι η ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ὧ ὕ ἶ ς ὸ ἀ ά ςἔ ή ἐ ὴ έ ἰςἀ ὸς ύ ἀ ὦ ῦ ῶἔ ί ς ί ςἐ ός ῖ ς ἃςἐ ά ἐ ό έ ς ὶ ό ςἐ ί ἴ ἀ ώ ἐ ό ῶ ύ έ ς ὸςἐ ά ὑ ή ί ά ἀ ὶ ώ ἐ ῦ ά ῖ έ ς ὡςὁ ᾷ ά ό ς ἐ ὼ ὲ

ὧ ὕ ἶ ς ὸ ἀ ά ςἔ ή ἐ ὴ έ ἰςἀ ὸς ύ ἀ ὦ ῦ ῶἔ ί ς ί ςἐ ός ῖ ς ἃςἐ ά ἐ ό έ ς ὶ ό ςἐ ί ἴ ἀ ώ ἐ ό ῶ ύ έ ς ὸςἐ ά ὑ ή ί ά ἀ ὶ ώ ἐ ῦ ά ῖ έ ς ὡςὁ ᾷ ά ό ς ἐ ὼ ὲ ὐ ί ά ἥ ὸς ῖς ή ί ό ό ς ὃ ί ἡ ά ό έ ῖ ἀ ό ῳ ί ὴ ἀ ί ςἐ ῦ ί ά ί ς ά Ἰ ῦ ὕ ὁ ῶ ὲ ὸς ῆ ῆς ί ς ό ἐ ὺς ἴ ὶ όἐ ί ό ί ὸςἔ ῶ ό ἀ ά Ἥ ς έ ἰςἐ ὴ ὕ ἰ ῶ ὲ ά ἄ ὃς έ ό ί ὸς ό ἀ έ έ έἐ ὼ ά ώ όῃ ὼ ὲ ῶ ὺς ύ ς ύ ς ῶ ῶ ἡ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα