Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ10/317 Αριθμ.: 104

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008. Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ10/317 Αριθμ.: 104"

Transcript

1 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κορδέλλου Τηλέφωνο : AX : Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ10/317 Αριθμ.: 104 Π Ρ Ο Σ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Θ Ε Μ Α : «Έναρξη λειτουργίας του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης». 1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας: α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3693/08 (ΦΕΚ 174/τ. Α / ), με τις οποίες συστάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά Ν. Ηρακλείου Κρήτης. β) Τη με αριθμ. 195/Συν. 29/ (ΦΕΚ 2005/τ. Β / ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή, εντός της οποίας θα ασκεί τις αρμοδιότητές του. γ) Τη με αριθμ. Υ10/315/ απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με την οποία καθορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του η 3η Νοεμβρίου Από την ίδια ημερομηνία θα καταργηθεί το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καμινίων Κρήτης και θα λειτουργήσει το μεταστεγαζόμενο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου. Το νέο Υποκατάστημα θα υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Ηρακλείου. 2. Ο κωδικός αριθμός του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά είναι (317) και η εσωτερική του διάρθρωση είναι η ακόλουθη: - Τμήμα Εσόδων-Μητρώου - Τμήμα Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας - Τμήμα Οικονομικού-Διοικητικού 3. Για τη λογιστική παρακολούθηση του ανωτέρω Υποκαταστήματος προστίθενται στο Λογιστικό Σχέδιο οι παρακάτω λογαριασμοί: «Ταμείο Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά Κ.Α » «Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά Κ.Α »

2 4. Η ταχυδρομική του διεύθυνση είναι: Αγίου Μηνά 11/Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 5. Οι αριθμοί τηλεφώνων και ax ανά Τμήμα είναι οι εξής: Διευθυντής ax Τμήμα Εσόδων-Μητρώου Προϊστάμενος Ταμειακή Υπηρεσία ax Οικοδομοτεχνικά Έργα ax Τμήμα Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας Προϊστάμενος Τμήμα Οικονομικού-Διοικητικού Προϊστάμενος ax ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Φ (8) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2

3 3255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετή σιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροπο ποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών νόμος έχει ως αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της ) και τη συνεπαγόμενη, λόγω της προαναφερόμενης εναρμό νισης, συμπλήρωση και μεταβολή του νομοθετικού πλαι σίου, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, όπως, κυρίως, το νομοθετικό αυτό πλαίσιο έχει ρυθμισθεί από το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξε ων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α / ). Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και κάθε νο μοθετικής ρύθμισης, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. «Υποχρεωτικός έλεγχος»: ο έλεγχος των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προ βλέπονται από τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 (ΕΕ L 222 της ), 83/349 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 (ΕΕ L193 της ), 86/635 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμ βρίου 1986 (ΕΕ L 372 της ) και της Οδηγίας 91/ 674 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ L 374 της ). Επίσης ως «υποχρεωτικός έλεγχος» ορίζεται και οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτι κή εργασία προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθε σία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ότι διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Με Κανονιστικές Πράξεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) μπορεί να χαρακτηρι σθεί ως «υποχρεωτικός έλεγχος» οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική εργασία αναλαμβάνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του παρόντος άρθρου. 2. «Νόμιμος ελεγκτής»: φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει, σύμφωνα, με τον παρόντα νόμο ή την Οδηγία 43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της ) άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους να διενεργεί υπο χρεωτικούς ελέγχους. 3. «Ελεγκτικό γραφείο»: νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τύπο της νομικής του προσωπικότητας ή οποια δήποτε άλλη οντότητα, που δεν έχει νομική προσωπικό τητα, η οποία έχει λάβει σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή την Οδηγία 43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της ) άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέ λους να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους. 4. «Ελεγκτική οντότητα τρίτης χώρας»: οντότητα, με νομική προσωπικότητα ή η οποία δεν έχει νομική προ σωπικότητα, που έχει δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρείας, η οποία έχει συσταθεί κατά τη νομοθεσία τρίτης χώρας. 5. «Ελεγκτής τρίτης χώρας»: φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα να διενεργεί ελεγκτική εργασία σε ατομικές ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εταιρείας που έχει συσταθεί κατά τη νομοθεσία τρίτης χώρας. 6. «Ελεγκτής ομίλου»: ένας ή περισσότεροι νόμιμοι ελε γκτές ή ένα ή περισσότερα ελεγκτικά γραφεία ή ένας ή περισσότεροι νόμιμοι ελεγκτές με ένα ή περισσότερα ελεγκτικά γραφεία, που έχουν δικαίωμα να διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 7. «Δίκτυο»: ευρύτερη διάρθρωση συνεργασίας στην οποία ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γρα φείο και η οποία αποσκοπεί στην κατανομή κερδών ή στοιχείων κόστους ή βρίσκεται υπό κοινή ιδιοκτησία,

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3269 μετά την πάροδο της οποίας η χρήση, διοίκηση και δι αχείριση όλων των εγκαταστάσεων του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους και όλου του εξοπλισμού τους, όπως θα έχουν διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση ευρίσκονται το χρόνο εκείνον επα νέρχονται αυτοδικαίως στο Δήμο Λαρισαίων, άνευ ου δεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος Δήμος θα έχει εφεξής την αποκλει στική ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων. δ) Το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας όλων των αθλη τικών εγκαταστάσεων. ε) Οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που επιβάλλονται για την καλή και εμπρόθεσμη πραγ ματοποίηση των πιο πάνω εργασιών και επεμβάσεων. στ) Οι όροι και ο τρόπος της διάθεσης από το σω ματείο των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες λειτουργίας του υφιστάμενου κλειστού γυμνα στηρίου, οι οποίες θα διατίθενται άνευ ανταλλάγματος για την τέλεση των αγώνων. ζ) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του πα ρόντος. η) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου ποδοσφαίρου θα καταβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η υποχρέωση της ως άνω καταβολής αρχίζει δεκαπέντε χρόνια μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου, μη εφαρμοζομένων των διατά ξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α ), όπως ισχύει. θ) Ο τρόπος παραχώρησης της χρήσης των αθλη τικών εγκαταστάσεων στον φορέα διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013, ο χρόνος της χρήσεως των εγκαταστάσεων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως και 15 Αυγούστου 2013, καθώς και ο χρόνος χρήσης τους απο τον παραπάνω φορέα για την πραγματοποίηση των δοκιμαστικών συναντήσεων των αγώνων (test events). ι) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. α. Με την ίδια σύμβαση το σωματείο αναλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας όλων των εγκαταστάσε ων αθλητικών, εμπορικών και λοιπών συνοδευτικών χρήσεων, και την εκτέλεση όλων των συναρτώμενων εργασιών, όπως ενδεικτικώς της διαμόρφωσης του πε ριβάλλοντος χώρου, των χώρων στάθμευσης, των πε ριφράξεων και φυτεύσεων αυτού. Όλες οι δαπάνες των εργασιών κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συνοδών και εμπορικών χρήσεων, καθώς και οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας τους, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το σωματείο, το οποίο για την κάλυψή τους, καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μπορεί να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προβλεπόμενη στην παράγρα φο 2 του παρόντος άρθρου σύμβαση, σε τρίτους, ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μη εφαρμοζομένων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του άρθρου 67 του ν. 2725/1999. β. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσης που ορίζονται στην απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και σύμ φωνα με τις αθλητικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθορισθούν με τη σύμβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για την έγκριση των περιβαλλοντι κών όρων του έργου εφαρμόζεται η περίπτωση στ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α ), όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α ). Άρθρο 51 Προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» 1. Ως προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» νοούνται τα προ γράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. που αποσκοπούν στη συστη ματική προετοιμασία ανέργων ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, αποφοίτων τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαί δευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εν όψει της σταθερής ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 2. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑ ΣΙΑ», ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, με Ν.Π.Δ.Δ., με Ν.Π.Ι.Δ., με φορείς και επιχει ρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., με ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά με ερ γοδότες. 3. Η διάρκεια των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επτά μήνες. 4. Στους συμμετέχοντες στα προγράμματα «ΠΡΟΕΡ ΓΑΣΙΑ» καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μηνιαίως απο ζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προ αναφερόμενη αποζημίωση. 5. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτά, υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους συντάξε ως, ασθένειας σε είδος και κινδύνου ατυχήματος. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου. Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο Ι.Κ.Α., μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό. 6. Για τις δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρ μογή των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/ 1973 (ΦΕΚ 200 Α ). 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζεται το ειδικό περιεχόμενο των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑ ΣΙΑ», η διάρκεια αυτών, ο αριθμός και η ηλικία των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο μέρεια για την εφαρμογή των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡ ΓΑΣΙΑ» και γενικά του παρόντος άρθρου. Άρθρο 52 Οργανωτικά θέματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και λοιπές ρυθμίσεις 1. Στη Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης, Νομού Ηρακλεί ου: α) συνιστάται Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αγίου Μηνά Ηρακλείου, το οποίο υπάγεται στο Περι φερειακό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ηρακλείου και το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:

5 3270 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. Τμήμα Εσόδων Μητρώου 2. Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας 3. Τμήμα Οικονομικού Διοικητικού β) καταργείται το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Καμινίων. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζεται η ασφαλιστική περιοχή εντός της οποίας ασκούνται οι αρμοδιότητες του συνιστώμενου Τοπικού Υποκαταστήματος Αγίου Μηνά Ηρακλείου και ανακαθορίζεται η ασφαλιστική περιοχή του Περιφερει ακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ηρακλείου στην οποία περιέρχεται και η ασφαλιστική περιοχή του Τοπι κού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Καμινίων, το οποίο καταργείται με την παρούσα διάταξη. 3. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συνιστώ μενου Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αγίου Μηνά Ηρακλείου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 4. Η περίπτωση ζ του άρθρου 38 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ) συμπληρώνεται ως εξής: «καθώς και του γενικότε ρου έργου της Κοινωνικής Ασφάλισης». 5. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας δύναται να διατίθενται ποσά σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφά λισης (Λ.Β.Κ.Α.) για την εφαρμογή του ν. 3655/ 2008 (ΦΕΚ 58 Α ), για δαπάνες που αφορούν τη στέγαση και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων των νέων φορέων και τομέων, την προμήθεια εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής για μισθοδοσία και εγκατάσταση λογι στηρίου και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω δαπάνες θα αποδοθούν στο Λ.Β.Κ.Α. από τους νέους φορείς, με κατανομή στους τομείς, μετά την έναρξη λειτουργίας τους. 6. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.) με ελεγκτές ιατρούς οδοντιάτρους ισχύουν έναντι του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς διαφό ρων ειδικοτήτων από το Τ.Α.Ξ.Υ., συνεχίζονται κανονικά και μετά την ημερομηνία ένταξης του κλάδου ασθένειας στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο υπεισέρχεται στις συμβάσεις αυτές ως διάδοχος φορέας με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί προσαυ ξάνουν το ποσοστό της παραγράφου 9 του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α ). Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου, για τους ασφαλισμένους του τέως Τ.Α.Ξ.Υ., εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις περιοχές που θα συναφθούν οι ως άνω συμβάσεις οι ιατροί που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Τ.Α.Ξ.Υ. κατά πράξη και περί πτωση και αμείβονται από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. με το κρα τικό τιμολόγιο. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από το Τ.Α.Ξ.Υ. με επιμελητές εισπράξεων ισχύουν έναντι του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.). Άρθρο 53 Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η χωρική αρμοδιότητα των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. όπως έχει καθορισθεί με τα: β.δ. 331/1970 (ΦΕΚ 102 Α ), π.δ. 917/1976 (ΦΕΚ 334 Α ) και π.δ. 84/1985 (ΦΕΚ 29 Α ) ανακαθορίζεται ως εξής: 1. Το Α Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθή νας έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνας, Κηφισιάς, Πλατείας Ομονοίας, Πλατείας Συντάγματος, Κορωπίου και του Υποκατα στήματος Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προ σωπικού Δ.Ε.Η.. 2. Το Β Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθή νας έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αγίας Παρασκευής, Αλεξάνδρας, Αμα ρουσίου, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Νέας Φι λαδέλφειας, Πατησίων, Χαλανδρίου, Χολαργού, Αγίου Στεφάνου, Ραφήνας και Σπάτων. 3. Το Γ Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθή νας έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αμφιθέας, Αργυρούπολης, Βύρωνα, Γλυ φάδας, Δάφνης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Νέου Κόσμου και Παγκρατίου. 4. Το Δ Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθή νας έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αγίου Ιεροθέου, Αγίων Αναργύρων, Αιγά λεω, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Ιλίου, Καματερού, Κεραμει κού, Νέας Ζωής, Περιστερίου, Πετρούπολης, Πλατείας Αττικής και Χαϊδαρίου. 5. Το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Πει ραιά έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Πειραιά, Αγίας Σοφίας, Αμφιάλης, Δρα πετσώνας, Καμινίων, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Περάματος και Σαλαμίνας. 6. Το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Θεσσα λονίκης έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντί στοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκατα στημάτων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης, Αγίας Τριάδας, 25ης Μαρτίου, Ευόσμου, Ιωνίας, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Πύλης Αξιού, Σταυρούπολης και Τούμπας. Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί ζεται διαφορετικά.

6 28865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΠΑΠΠΑ ΑΝ ΔΡΕΑ του ΒΑΓΓΕΛΗ... 1 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 24 ης Μαΐου 2007 σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών Αττικής... 2 Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Αρχείων Σύγ χρονης Κοινωνικής Ιστορίας οικονομικού έτους Αυτοδίκαιη δημιουργία θέσης Δ.Ε.Π. στο Αριστοτέ λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης... 4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προ σωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Β εξάμηνο του Αυτοδίκαιη δημιουργία θέσης Δ.Ε.Π. στο Αριστοτέ λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης... 6 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Μαστι χοχωρίων Ν. Χίου... 7 Τροποποίηση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Ηπείρου... 8 Σύσταση θέσεων στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πολυγύρου για την ένταξη εργαζομένων Α.Μ.Ε.Α με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολυγύρου (ΔΕΠΟ) στο Δήμο Πολυγύρου... 9 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟ του ΣΩΚΡΑΤΗ Μεταφορά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Ιωαννίνων, μιας (1) θέσης ΔΕΠ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας Ανακαθορισμός των ασφαλιστικών ορίων του Περ/ κού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηρακλείου και τον κα θορισμό της ασφαλιστικής περιοχής του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγ. Μηνά Ηρακλεί ου Κρήτης Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρ μακευτικού προϊόντος DICLAZURIL/JANSSEN PHARMACEUTICAL B.V, BELGIUM Aνάκληση αδειών κυκλοφορίας των Φαρμακευτικών προϊόντων α) TADENAN, και β) ENOIBRATE/ SYNKEM Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του Φαρμακευτικού προϊόντος APTEOR Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρ μακευτικού προϊόντος ENROLOXACIN 10%/SP VETERINARIA S.A Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος RAZIL ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 07/ΔΤΑ/1634 τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «17 η Σχολική Επιτρο πή Δήμου Νίκαιας Αττικής» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΠΑΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΒΑΓΓΕΛΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ /51519/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΠΑΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Αριθμ /Β.1291 (2) Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ μύρες της 24ης Μαΐου 2007 σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών Αττικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ.Α / ) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. (1)

7 28870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) Λαμβάνει γνώση της αλληλογραφίας των Παραρτη μάτων και υπογράφει την αλληλογραφία που απευθύ νεται στην κεντρική διοίκηση ή τις λοιπές ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι., αλλά και προς όλες τις υπηρεσίες του νομού στον οποίο εδρεύει το Παράρτημα, για θέματα εκπαιδευτικά και διοικητικής μέριμνας του Παραρτήμα τος, με κοινοποίηση στην κεντρική υπηρεσία Τ.Ε.Ι. στ) Εγκρίνει μετακινήσεις εκπαιδευτικού, διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των Παραρτημάτων, εκτός έδρας για εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σχετική κοινο ποίηση στην κεντρική υπηρεσία Τ.Ε.Ι. ζ) Κατανέμει και ανακατανέμει το Διοικητικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό μεταξύ των Τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιών του Παραρ τήματος, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των τμημάτων των Παραρτημάτων και τον Γραμματέα του Τ.Ε.Ι., ανάλογα με τις πραγματικές υπηρεσιακές τους ανάγκες. η) Είναι υπεύθυνος για θέματα εκπαιδευτικής διαδι κασίας και δράσης των Παραρτημάτων, τα οποία και εισηγείται στο Συμβούλιο του ΤΕΙ κατόπιν συνεργασίας με τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών υποθέσεων. θ) Είναι υπεύθυνος για θέματα σπουδαστικών εκδη λώσεων κάθε μορφής καθώς και για τα θέματα σπου δών των Τμημάτων των Παραρτημάτων για τα οποία συνεργάζεται με τον Αντιπρόεδρο των Ακαδημαϊκών υποθέσεων. η) Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των Παραρτημάτων του ΤΕΙ Πάτρας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί η Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Δρ Γεωργία Θεοδωρακοπούλου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Πρόεδρος Σ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ Αριθμ. 071/25 (14) Ανακαθορισμός των ασφαλιστικών ορίων του Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηρακλείου και τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής του Τοπικού Υποκατα στήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγ. Μηνά Ηρακλείου Κρήτης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Συνεδρίαση Δ.Σ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 29 / Απόφ. 195) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 12 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιή θηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. β) Του άρθρου 52 του ν. 3693/2008. γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/ ). 2. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Οργά νωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών με θέμα: «Ανα καθορισμός ασφαλιστικών ορίων του Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηρακλείου και καθορισμός της ασφαλιστικής περιοχής του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγ. Μηνά Ηρακλείου Κρήτης». 3. Τις απόψεις των μελών. 4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (με τη σύμφωνη γνώμη της Αναπλ. Κυβερνητικής Επιτρόπου) Τον Ανακαθορισμό των ασφαλιστικών ορίων του Περ/ κού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηρακλείου και τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγ.Μηνά Ηρακλείου Κρήτης ως εξής: Α. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Ανατολικά: από βορρά ξεκινώντας από θάλασσα με κατεύθυνση προς νότο συναντάμε την οδό Εθνικής Αντιστάσεως Εθνικής Αντιστάσεως συμβολή με την οδό Μονής Πρεβέλης Μονή Πρεβέλης συμβολή με την οδό Μονής Γωνιάς Μονή Γωνιάς συμβολή με την οδό Σκεπετζή Σκεπετζή συμβολή με την οδό Πιτσουλάκη Πιτσουλάκη συμβολή με την οδό Μίνωος Καλοκαιρι νού Μίνωος Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή με τη νέα Εθνική Οδό Χανίων Σητείας η οποία θα αποτελεί και το φυσικό όριο προς νότο. Δυτικά: από βορρά ξεκινώντας από θάλασσα με κα τεύθυνση προς νότο συναντάμε την οδό Μίνωος (πε ταλωειδής) συμβολή με την οδό Σμπώκου Σμπώκου συμβολή με την οδό Ιερολοχιτών Ιερολοχιτών συμβολή με την οδό Μνησικλέους Μνησικλέους συμβολή με τη νέα Εθνική Οδό Χανίων Σητείας. Νότια: νέα Εθνική Οδός Χανίων Σητείας. Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανατολικά: από βορρά ξεκινώντας από θάλασσα με κατεύθυνση προς νότο συναντάμε την οδό Μίνωος (πεταλωειδής) συμβολή με την οδό Σμπώκου Σμπώ κου συμβολή με την οδό Ιερολοχιτών Ιερολοχιτών συμβολή με την οδό Μνησικλέους Μνησικλέους συμ βολή με τη νέα Εθνική Οδό Χανίων Σητείας κομμάτι εθνικής οδού Χανίων Σητείας από τη συμβολή της με τη Μνησικλέους μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μίνωος Καλακαιρινού. Από το σημείο της συμβολής Μίνωος Καλοκαιρινού με τη νέα Εθνική Οδό Χανίων Σητείας το φυσικό όριο των δύο Υποκαταστημάτων (Περιφερειακού και Ν. Αλικαρνασσού) είναι από το σημείο της συμβολής των οδών Αϊδινίου και Παπαδά κη Χαραλάμπους. Ακολουθώντας την οδό Παπαδάκη Χαραλάμπους προς ανατολικά η βόρεια πλευρά της υπάγεται στο Τοπικό Υποκατάστημα Ν. Αλικαρνασσού και η νότια πλευρά της στο Περιφερειακό Υποκατά στημα Ηρακλείου. Η οδός Παπαδάκη Χαραλάμπους φθάνει ασφαλτο στρωμένη έως το νούμερο 97 της οικοδομής ιδιοκτησί ας Σκουλουδάκη Μενελάου και από εκεί συνεχίζει σαν αγροτικός δρόμος και φθάνει έως το ποτάμι (Κνωσσού Κατσαμπά), που αποτελεί μέχρι το σημείο αυτό τα όρια των Υποκαταστημάτων. Από το ποτάμι και μετά τα όρια των Υποκαταστημά των ακολουθούν τις διοικητικές Περιφέρειες Καλλιθέας που υπάγεται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ν. Αλικαρνασσού και Σκαλανίου που υπάγεται στο Περι φερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηρακλείου. Συνεχίζοντας προς νότο έχουμε τα ασφαλιστικά όρια των Παραρτημάτων Αρκαλοχωρίου και Μοιρών μέχρι τη θάλασσα προς νότο.

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δυτικά: ασφαλιστικά όρια Παραρτήματος Περάματος, Μοιρών και Τυμπακίου μέχρι τη θάλασσα προς νότο. Δηλαδή το νέο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ηρακλείου θα συμπεριλάβει τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Γαζίου, Γοργολαίνης, Κρουσώνα, Τεμένους, Παλιανής, Τυλίσσου, Αρχανών, Αστερουσίων, Κόφινα, Καζαντζάκη (εκτός από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αλαγνίου και Αστριτσίου) και από το Δήμο Ηρακλείου τα Δημοτικά Διαμερίσματα Βουτών, Δαφνών και Σταυ ρακίων και Σκαλανίου. Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύ ρωση των Πρακτικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητή. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ (16) Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα κευτικού προϊόντος DICLAZURIL/JANSSEN PHARMA CEUTICAL B.V, BELGIUM. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της υπ αριθμ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν DICLAZURIL/JANSSEN PHARMACEUTICAL B.V, BELGIUM. Δραστική ουσία: DICLAZURIL Δικαιούχου: JANSSEN PHARMACEUTICAL B.V., BEL GIUM Υπεύθυνος κυκλοφορίας: JANSSEN PHARMACEUTICAL B.V., BELGIUM. Μορφή: Πόσιμο εναιώρημα. Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (17) Aνάκληση αδειών κυκλοφορίας των Φαρμακευτικών προϊόντων α) TADENAN και β) ENOIBRATE/SYNKEM. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ. 4389/ απόφαση του ΕΟΦ ανακαλούνται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α) 83657/2005 κοινής υπουργικής από φασης, οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊ όντων: α) TADENAN και β) ENOIBRATE/SYNKEM. Μορφή: Α) Καψάκιο μαλακό 50mg/cap και β) Επικα λυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 160mg/TAB. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (18) Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του Φαρμακευτικού προϊόντος: APTEOR. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ ανακαλείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α) 83657/2005 κοινής υπουργικής από φασης, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊ όντος: APTEOR. Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 160mg/ TAB. Δικαιούχος σήματος: OURNIER INDUSTRIE ET SANTE S.A, RANCE Υπεύθυνος κυκλοφορίας: LABORATOIRES OURNIER S.A, RANCE Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (19) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα κευτικού προϊόντος ENROLOXACIN 10%/SP VE TE RINARIA S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της υπ αριθμ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν «ENROLOXACIN 10%/SP VETERINARIA S.A.» Δραστική ουσία: ENROLOXACIN Δικαιούχου: SP VETERINARIA S.A, SPAIN Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SP VETERINARIA S.A, SPAIN Μορφή: Πόσιμο διάλυμα. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (20) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος RAZIL. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με τις υπ αριθμ , 56034/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν RAZIL. Δραστική ουσία: DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Μορφές: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 5mg/ TAB και 10mg/TAB. Δικαιούχος σήματος: RAARM ΑΕΒΕ Υπεύθυνος κυκλοφορίας: RAARM ΑΕΒΕ Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (21) Στην υπ αριθμ. 07/ΔΤΑ/1634 τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «17η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νίκαιας Αττικής» που δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 686/ τ. Β, σελίδα 8452, στήλη

9

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΔΑ: Β41Ξ4691Ω3-ΛΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3534 Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλ λες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 25 Αυγούστου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3693 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών καθαριότητας χώρων λειτουργί ας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους 2006.... 1 Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση Προγράμματος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74 26 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύ σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». Αθήνα 25/ 5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/39 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ : Δ/ΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα