Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ"

Transcript

1 Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο, Αιεμάλδξεην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο Γαιαλάθεο Μηράιεο, MSc, Οξγαλσηηθόο Ψπρνιόγνο, Γηδαθηνξηθόο Φνηηεηήο Ψπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθώλ & Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Περίληψη Η Δπηιόρεηα Καηάζιηςε είλαη κηα ζπρλή δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινρείαο. Τα πνζνζηά ηεο δηαηαξαρήο θπκαίλνληαη κεηαμύ10% -53%. Σηελ παξνύζα κειέηε ην δείγκα απνηεινύζαλ 116 ιερσίδεο. Σαλ εξγαιεία κέηξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε θιίκαθα ηνπ Δδηκβνύξγνπ γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε (EPDS) θαη ε θιίκαθα γηα ηελ θαηάζιηςε ηεο Beck (ΒDΙ). Σύκθσλα κε ηε ΒDΙ ην πνζνζηό ησλ ιερσίδσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία αλέξρεηαη ζην 22, 40%. Σύκθσλα κε ηε EPDS ην πνζνζηό ησλ ιερσίδσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία αλέξρεηαη ζην 18, 10%. Δπίζεο ε αλάιπζε ησλ ςπρνκεηξηθώλ πνηνηήησλ έδεημε όηη EPDS δηαζέηεη εγθπξόηεηα θξηηεξίνπ (0,421) θαη πςειή αμηνπηζηία (Cronbach a=0,74). BDI.. Λέμεηο θιεηδηά: Λνρεία, Δπηιόρεηα Καηάζιηςε, θιίκαθα EPDS, θιίκαθα Μ. Μσξαΐηνπ, Σκήκα Μαηεπηηθήο, Αιεμάλδξεην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ίλδνο Θεζζαινλίθε. Μ. Γαιαλάθεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθώλ & Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Ψπρνινγίαο, Αζήλα. 1

2 Δηζαγσγή Παξ όηη θαηάζιηςε είλαη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή πνπ πεξηγξάθεθε πξηλ ρξόληα από ηνλ Ηππνθξάηε (Gilbert, 1999) ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα πνζνζηά ηεο, νη ζπλέπεηεο θαη ην θνηλσληθό ηεο θόζηνο (Αιεβίδνο, 1999) απμάλνληαη αλεζπρεηηθά. Ωο θαηάζιηςε νξίδεηαη κηα θαηάζηαζε παζνινγηθήο ζιίςεο πνπ ζπλνδεύεηαη από: (α) ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη (β) επώδπλε ζπλείδεζε ηεο επηβξάδπλζεο ησλ λνεηηθώλ, ςπρνθηλεηηθώλ θαη νξγαληθώλ ιεηηνπξγηώλ (Κιεθηάξαο, 1998) θαη αθνξά έκκεζα ή άκεζα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ (Bloomfield & McWiliams, 2001), αθνύ εθηηκάηαη όηη έλα πνζνζηό 10-25% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ εθδειώλεη ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ έληνλα ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο (Κιεθηάξαο, 1998). Αλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ην γεγνλόο όηη θαη ηα άηνκα πνπ είλαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ αηόκνπ κε θαηάζιηςε, επεξεάδνληαη, ηόηε ηα πνζνζηά απμάλνληαη γεσκεηξηθά. ε ζρέζε κε ην θύιν θαίλεηαη όηη νη γπλαίθεο ππνθέξνπλ από θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ζε πςειόηεξα πνζνζηά από όηη νη άλδξεο (Bebbington, Κιεθηάξαο, 1998) θαη κε πςειόηεξε ζε έληαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο δσήο (25-44 ρξόλσλ) (Wisner, Gelenberg, Leonard, Zarin, & Frank, 1999). Οη γπλαίθεο ελδέρεηαη λα είλαη πην επηξξεπείο ζηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο, ιόγσ ςπρηθήο θαηαπόλεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θύιν, ζε ζπλδπαζκό κε δηαθνξέο ζηνπο ηξόπνπο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο (Meagher & Murray, 1997). Η Δπηιόρεηα Καηάζιηςε Ζ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ηαιαηπσξεί ηηο γπλαίθεο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ηνπο ζηε κεηξόηεηα, παξά ηα θνηλσληθά ζηεξεόηππα πνπ πξνβάιινπλ ηελ εγθπκνζύλε θαη ηε λέα κεηξόηεηα ζαλ κηα από ηηο επηπρέζηεξεο πεξηόδνπο ζηε δσή ησλ γπλαηθώλ. πρλά ε εγθπκνζύλε θαη ν ηνθεηόο ζεσξνύληαη από κόλα ηνπο επαξθώο αγρνγόλα γεγνλόηα, πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηάζιηςε (Areias, Kumar, Barros, & Figueiredo, 1996). Ζ παξνπζία θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο κεηά ηνλ ηνθεηό είλαη ζεκαληηθή εμαηηίαο ηνπ θνηλσληθνύ ξόινπ πνπ απαηηείηαη από ηηο γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινρείαο (O Hara, Stuart, Gorman, & Wenzel, 2000). Ζ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε είλαη κηα ζπρλή θαη ζνβαξή λόζνο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηόζν ηεο κεηέξαο όζν θαη ηνπ παηδηνύ. εκαληηθό πξόβιεκα απνηειεί ην γεγνλόο όηη ππνδηαγλώζθεηαη αθνύ ε αζζελήο ζπρλά δελ αλαδεηά ςπρνινγηθή βνήζεηα. Γηα απηό, είλαη εμαηξεηηθήο πξνιεπηηθήο ζεκαζίαο ε αλαγλώξηζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε γπλαίθα ηελ πεξίνδν απηή (όπσο νη καίεο, νη γπλαηθνιόγνη, νη παηδίαηξνη θ.α.) θαη ε έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ηεο δηαηαξαρήο (ηακνύιε, 2000). Ζ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα εηεξνγελή νκάδα θαηαζιηπηηθώλ δηαηαξαρώλ ζηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο (Evins, Theofrastous, & Galvin, 2000). ύκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθό θαη ηαηηζηηθό Δγρεηξίδην ησλ Ψπρηθώλ Γηαηαξαρώλ ηεο Ακεξηθάληθεο Ψπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994) ε Δπηιόρεηα Καηάζιηςε είλαη έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθό επεηζόδην ην νπνίν επηζπκβαίλεη εληόο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ από ηνλ ηνθεηό. 2

3 Σπρλόηεηα ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο Ζ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε αλαγλσξίζηεθε κε ηελ κειέηε ηνπ Pitt (1968) ζε λνζνθνκείν ηνπ Λνλδίλνπ. Ο Pitt δηαπίζησζε όηη ην 10% ησλ κεηέξσλ πνπ είραλ γελλήζεη ζηε καηεπηηθή θιηληθή εκθάληδαλ θαηάζιηςε ηηο πξώηεο 6 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηό, ρσξίο πξνεγνύκελα ζπκπηώκαηα θαηά ηελ παξαθνινύζεζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θύεζεο. ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ε ζπρλόηεηα ηεο δηαηαξαρήο θπκαίλεηαη ζε πνζνζηό από 10% κέρξη 53% ησλ ιερσίδσλ (Drago Carabotta, Panagopoulos, Laganara, Maggino & Alessi, 1997, Μπεξγηαλλάθε, 2000). Ο θίλδπλνο εθδήισζεο ηεο δηαηαξαρήο ζηηο πξσηνηόθεο είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνο από ηηο πνιπηόθεο (Harris, Deaty, Harris, Leew, & Wilson, 1996). ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ε δηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο, εμαξηάηαη από ην δείγκα ησλ γπλαηθώλ, ηνλ ηόθν, ηνλ δηαρσξηζκό ηεο θαηάζιηςεο ζε ήπηα, κέηξηα θαη ζνβαξή, ηελ εμαίξεζε ή ηελ ζπκκεηνρή ζην δείγκα γπλαηθώλ κε ηζηνξηθό θαηάζιηςεο, ηελ ρξνληθή απόζηαζε από ηνλ ηνθεηό, ηελ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη από ηελ ηήξεζε ησλ δηαβαζκίζεσλ πνπ νξίδεη θάζε θιίκαθα (γηα παξάδεηγκα ζηελ έξεπλα ησλ Georgiopoulos, Bryan, Yawn, Houston, Rummans θαη Thernaeau (1999) αλαθέξεηαη πνζνζηό θαηάζιηςεο 19,8% κε βαζκνινγία άλσ ησλ 10 θαη πνζνζηό 11,4% κε βαζκνινγία άλσ ησλ 12, ζηελ κέηξεζε κε ηελ θιίκαθα Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ). Από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ζηαζεξά θιηληθά πξόηππα γηα κηα πην αθξηβή εθηίκεζε ηεο θαηάζιηςεο (Gotlib, Whiffen, Wallace, & Mouht, O Hara, Rehm, & Campbell, 1983). Σν γεγνλόο απηό έρεη απμήζεη ηε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ εξεπλώλ θαη έρεη βειηηώζεη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ βαζίδνληαη ζε ιηγόηεξν θιηληθά θαηλόκελα ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο θαηάζιηςεο, εθαξκόδνληαο πην έγθπξεο θαη ζηαζεξέο κεηξήζεηο (Hobfoll, Ritter, Lavin, Hulsizer, & Cameron, 1995). Κιίκαθεο εθηίκεζεο ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο Οη θιίκαθεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε δνκεκέλσλ δηαγλσζηηθώλ ζπλεληεύμεσλ π.ρ. Καηάινγνο πλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ θαη ρηδνθξέλεηαο, (SADS, Endicott & Spitzer, 1978) θαη κέηξα απηναλαθνξάο π.ρ. ε θιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI, Beck, Ward, & Medelson, 1961), ε θιίκαθα Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS, Cox, Holden, & Sagovsky, 1987), ην εξσηεκαηνιόγην γεληθήο πγείαο (GHQ: Goldberg, 1978). Έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηώλ γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε είλαη ε ηάζε ησλ εξεπλεηώλ λα επηρεηξνύλ εθηηκήζεηο κε δπν επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο θιίκαθεο γηα ηελ θαηάζιηςε: ηελ θιίκαθα ηνπ Δδηκβνύξγνπ γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε (EPDS) θαη ηελ θιίκαθα γηα ηελ θαηάζιηςε ηνπ Beck (ΒDΗ). Ζ θιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) παξ όηη αξρηθά αλαπηύρζεθε σο έλα γεληθό εξγαιείν γηα λα κεηξάηαη ε έληαζε θαη νη ζπκπεξηθνξηθέο εθδειώζεηο ηεο θιηληθήο θαηάζιηςεο, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ έξεπλα θαη γηα ηελ ζπκπησκαηνινγία ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο. Ωζηόζν, ε ρξήζε ηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο θαιεί γηα πξνζεθηηθή εξκελεία (Affonso, 2000). Ζ δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηελ 3

4 αιιεινεπηθάιπςε ησλ θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ κε ηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηε πεξίνδν ηεο ινρείαο. Αιιαγέο ζηνλ ύπλν, ηελ όξεμε, ηε ζεμνπαιηθή δηάζεζε θαη ην αίζζεκα θόπσζεο είλαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηεο θαηάζιηςεο όζν θαη ηεο πεξηόδνπ ηεο ινρείαο (Παππά, & νιδάηνπ, 1999). Πέξα όκσο από απηέο ηηο πξνθπιάμεηο, ε BDI είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζε κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνγελλεηηθά δείγκαηα, καθξνρξόληνπο ζρεδηαζκνύο θαη ηε κέηξεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ (Affonso, 2000). Ζ BDI απνηειείηαη από 21 θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ. Κάζε θαηεγνξία πεξηγξάθεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξηθή εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο θαη απνηειείηαη από 4 κε 5 δειώζεηο απηναμηνιόγεζεο δηαβαζκηζκέλεο θαη αιιεινπρία. Οη δειώζεηο απηέο είλαη ηαμηλνκεκέλεο έηζη ώζηε λα αληαλαθινύλ ηε δηαθύκαλζε ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ από κεδεληθήο κέρξη κεγίζηεο ζπνπδαηόηεηαο. Αξηζκεηηθέο αμίεο από ην 0-3 έρνπλ νξηζηεί γηα θάζε δήισζε ώζηε λα θαίλεηαη ν βαζκόο ζπνπδαηόηεηαο (Beck et al., 1961). Ζ θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS), αλαπηύρζεθε θαη εγθξίζεθε κέζα από δηάθνξεο κειέηεο ζε ιερσίδεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη έρεη γίλεη ην εξγαιείν γηα ηε εθηίκεζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηώλ. Ζ EPDS αλαπηύρζεθε γηα λα αληηπαξαηεζεί ζηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ άιισλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ηεο θαηάζιηςεο, πνπ δελ αλαπηύρζεθαλ εηδηθά γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε. Ζ EPDS δελ αληηθαζηζηά πιήξσο ηηο θιηληθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο, όκσο νη πςειέο βαζκνινγίεο ζηελ θιίκαθα απηή θαηαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε γηα παξνρή βνήζεηαο (Georgiopoulos, et al., 1999). Ζ δέθα ζεκάησλ έθδνζε ηεο θιίκαθαο ηνπ Δδηκβνύξγνπ απνηειείηαη από δειώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε θη έρνπλ ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο, θάζε κηα βαζκνινγνύκελε ζύκθσλα κε ηε ζνβαξόηεηα ή ηε δηάξθεηα. ηελ κεηά-αλάιπζε ηεο Beck C.T. (2001), ζε 84 κειέηεο πνπ έγηλαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, αλαθέξεηαη όηη ε EPDS ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζόηεξν ζε κειέηεο πνπ αθνξνύζαλ ακηγώο ηελ κειέηε ηεο επηιόρεηαο θαηάζιηςεο (Ν=30) ζε ζρέζε κε ηελ BDI (Ν=24). ύκθσλα κε ηε Beck C.T. (1992) ζηελ πνηνηηθή ηεο κειέηε γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε ζε θακία από ηηο θιίκαθεο δελ αλαγλσξίδνληαη όια ηα ζέκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο. Δπηπιένλ παξαηήξεζε όηη ε θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) παξ όηη απνηηκά ζθέςεηο απηνθαηαζηξνθηθέο, αλεζπρίαο θαη θόβνπ δελ εμεηάδεη ζέκαηα όπσο αθόξεηεο κνλαμηάο, αδπλακίαο ζπγθέληξσζεο θαη απώιεηαο ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ηε έξεπλα ησλ Terry, Mayocchi, θαη Hynes (1996) γηα ηε κειέηε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δύν θιίκαθεο BDI θαη EPDS. Οη εξεπλήηξηεο αλαθέξνπλ όηη ηηο επέιεμαλ γαηί θαη νη δύν θιίκαθεο έρνπλ αμηνινγεζεί ζε αλεμάξηεηεο ςπρηαηξηθέο εθηηκήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ BDI θαη ηελ EPDS. Γηα ηε κειέηε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ε EPDS (Γξαγώλα, 1989, Ράκκνπ, Παπαιεγνύξα & Κηνζένγινπ, 2004) θαη ε BDI (Μσξαΐηνπ, 2002, 2004). ε θακία όκσο από ηηο έξεπλεο απηέο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ από θνηλνύ νη δύν θιίκαθεο, άξα δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ ζρέζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ζε Διιεληθό πιεζπζκό. Ζ ύπαξμε ζπγθξηηηθώλ απνηειεζκάησλ είλαη 4

5 απαξαίηεηε ώζηε λα κπνξνύλ νη ρξήζηεο ησλ δύν θιηκάθσλ λα αμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνζηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θάζε θιίκαθαο ζηε εθηίκεζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ινρείαο. Οη ζθνπνί ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ: α) λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηό ησλ λέσλ κεηέξσλ νη νπνίεο είραλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ επηιόρεηα θαηάζιηςε, θαη β) λα δηαπηζησζεί ε απόθιηζε ησλ ηηκώλ ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο EPDS θαη ΒDΗ θαη λα γίλεη κηα πξώηε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηηο ςπρνκεηξηθέο πνηόηεηεο ηνπ EPDS. Γείγκα Μέζνδνο Σν δείγκα απνηέιεζαλ 116 Διιελίδεο ιερσίδεο πνπ λνζειεπόηαλ, κεηά ηνλ ηνθεηό ηνπο, ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ Ηππνθξάηεην θαη Παπαγεσξγίνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη Αιεμάλδξα ζηελ Αζήλα. Κξηηήξην επηινγήο πέξα από ηελ εζεινληηθή αλώλπκε ζπκκεηνρή απνηεινύζε ε θαιή γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 1. Σν Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) είλαη έλα εξγαιείν απηόαλαθνξάο εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηε κέηξεζε θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ζε γπλαηθείν πιεζπζκό κεηά ηνλ ηνθεηό (Cox, Chapman, Murray, & Jones, 1996). Ζ δέθα ζεκάησλ έθδνζε ηεο θιίκαθαο ηνπ Δδηκβνύξγνπ απνηειείηαη από δειώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηιόρεηα θαηάζιηςε θη έρνπλ ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο, θάζε κηα βαζκνινγνύκελε ζύκθσλα κε ηε ζνβαξόηεηα ή ηε δηάξθεηα. Ζ θαζεκία δήισζε βαζκνινγείηαη από 0-3 θαη ε ηειηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη από Βαζκνινγία κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ 12 δειώλεη θίλδπλν επηιόρεηαο θαηάζιηςεο. ύκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ε επαηζζεζία ηεο θιίκαθαο (sensitivity) ήηαλ.86, ν βαζκόο αξηηόηεηαο (specificity).78 θαη ν δείθηεο Cronbach s alpha ήηαλ.87 (Cox et al., 1987). Παξ όηη ε επίζεκε ζηάζκηζε ηνπ εξγαιείνπ ζηελ ειιεληθή γιώζζα δελ έρεη δεκνζηεπζεί, ε νκάδα πνπ επεμεξγάζηεθε ηε ζηάζκηζε καο ηελ παξαρώξεζε (Μσξατηνπ, Γαιαλάθεο, ηαιίθαο). 2. Σν Beck Depression Inventory (BDI) θαηαζθεπάζηεθε γηα λα κεηξά ηελ θαηάζιηςε ζαλ κηα δηάζηαζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο (Gotlib, & Hammen, 1992). Αμηνινγεί 21 ζπκπηώκαηα θαη ζηάζεηο. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ BDI γίλεηαη κε πξόζζεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εμεηαδνκέλνπ γηα θαζέλα από ηα 21 εξσηήκαηα. Κάζε εξώηεκα απνηειείηαη από κηα νκάδα ηεζζάξσλ δειώζεσλ πνπ βαζκνινγνύληαη από κεδέλ έσο ηξία, ε κέγηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη 63. Οη βαζκνινγίεο από 0-9 ζεσξνύληαη σο ειάρηζηεο, από ππνδειώλνπλ ήπηα θαηάζιηςε, από κέηξηα θαηάζιηςε θαη από ζνβαξή θαηάζιηςε. ύκθσλα κε ελλέα κειέηεο ησλ Beck, Steer, & Garbin (1988) ε αμηνπηζηία ηνπ BDI ζε κε ςπρηαηξηθνύο αζζελείο θπκάλζεθε κεηαμύ 0.60 θαη Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα κειέηε έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά θαη ζηαζκηζηεί από ηνπο Νηώληα θαη Γεκεξηδή (1983) θαη επηπιένλ πξνζαξκόζηεθε από ηελ Αλαγλσζηνπνύινπ (2002). Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ όηη ην ηεζη παξνπζηάδεη επαξθή εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο 5

6 θαηαζθεπήο. ην ειιεληθό BDI ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή (ν δείθηεο Cronbach a είλαη 0,84). ηελ παξνύζα κειέηε αμηνπνηήζεθε ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ BDI όκσο δελ ζπλππνινγίζζεθε ε απάληεζε ζην εξώηεκα απώιεηα βάξνπο (εξώηεκα 19), δηόηη ην βάξνο ησλ γπλαηθώλ ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό κεηώλεηαη. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ Σα εξσηεκαηνιόγηα ρνξεγήζεθαλ ζηηο ιερσίδεο κεηαμύ 2-5 κέξαο ηεο ινρείαο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην καηεπηήξην. Οη γπλαίθεο απαληνύζαλ κόλεο ηνπο ην εξσηεκαηνιόγην θαη δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο όηαλ δεηήζεθαλ. Σα εξσηεκαηνιόγηα ρνξεγήζεθαλ ζηηο ιερσίδεο ζε απνγεπκαηηλέο ώξεο πνπ δελ ππήξρε επηζθεπηήξην θαη ηαηξηθή επίζθεςε. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην ηνπ Απνηειέζκαηα ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ ζπλνιηθώλ ζθνξ ησλ 116 γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ θιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Beck. ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα λέεο κεηέξεο (74,13%) δελ εκθάληζαλ ζπκπησκαηνινγία επηιόρεηαο θαηάζιηςεο. 23 λέεο κεηέξεο (πνζνζηό 19,82%) θαίλεηαη όηη ζπγθέληξσζαλ ζθνξ κεγαιύηεξν ή ίζν ησλ βαζκώλ, δειαδή εκθαλίδνπλ έζησ θαη ήπηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα. Σέινο από ηηο ιερσίδεο ηνπ δείγκαηνο καο κόλν 3 ζπγθεληξώλνπλ βαζκνινγία άλσ ησλ 17 βαζκώλ, δειαδή εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα κέηξηαο θαηάζιηςεο (πνζνζηό 2,58%) θαη θακία δελ εθδειώλεη ζπκπηώκαηα ζνβαξήο κνξθήο θαηάζιηςε (βαζκνινγίεο βαζκνί). Πίνακαρ 1. Κατανομή σςσνοτήτων ολικών σκοπ στην Κλίμακα τος Beck Απόλςτη Σςσνότητα Σσετική Σςσνότητα Σκορ , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Σύνολο ,55 Άκσρα 4 3,45 Σύνολο ,00 Ο αληίζηνηρνο πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS), (πίλαθαο 2.) δείρλεη όηη 91 από ηηο λέεο κεηέξεο ηνπ δείγκαηνο καο (78,44%) δελ παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα επηιόρεηαο 6

7 θαηάζιηςεο (βαζκνινγίεο 0-11 βαζκνύο). 18 από ηηο λέεο κεηέξεο ηνπ δείγκαηνο καο (πνζνζηό 15,52%) εκθαλίδνπλ θίλδπλν εθδήισζεο ήπηαο έληαζεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο, δειαδή ζπγθεληξώλνπλ βαζκνινγίεο από 12 κέρξη 18 βαζκνύο. Σέινο κόλν 3 λέεο κεηέξεο εκθαλίδνπλ κέηξηαο έληαζεο θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα (πνζνζηό 2,58%) ελώ θακία δελ εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα βαξηάο θαηάζιηςεο. Σα απνηειέζκαηα δηάγλσζεο ηεο επηιόρεηαο θαηάζιηςεο κε ηελ θιίκαθα Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) ζπκθσλνύλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ζηελ θιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Beck πνπ παξαζέηνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Πίνακαρ 2. Κατανομή σςσνοτήτων ολικών σκοπ στην Κλίμακα τος Edinburgh Βαθμολογίερ Απόλςτη Σςσνότητα Σσετική Σςσνότητα Αθποιστική Σσετική Σςσνότητα Εγκσρα 0 4 3,45 3, ,86 4, ,17 9, ,59 12, ,31 16, ,31 21, ,62 30, ,21 41, ,62 50, ,48 60, ,48 70, ,34 81, ,31 85, ,45 89, ,59 91, ,59 94, ,72 96, ,86 97, ,72 99, ,86 100,00 Σύνολο ,55 ΆΚΥΡΑ 4 3,45 Σύνολο ,00 ρεηηθά κε ηηο ςπρνκεηξηθέο πνηόηεηεο ηεο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS), θαηαξρήλ δηαπηζηώλεηαη όηη ε θιίκαθα είλαη έγθπξε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δηάγλσζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο. Ζ θιίκαθα EPDS δηαζέηεη πςειή εγθπξόηεηα θξηηεξίνπ. Ωο θξηηήξην ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηνπ Beck ε νπνία ήδε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζώξα εξεπλώλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ζπλνιηθώλ ζθνξ ησλ γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο καο ζηηο 2 θιίκαθεο παξαζέηνληαη ζηνλ πίλαθα 3. ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3 ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 2 θιηκάθσλ ηζνύηαη κε 0,421 θαη είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,01. Πίνακαρ 3. Ανάλςση εγκςπότηταρ κπιτηπίος για το τεστ Edinburgh Edinburgh BECK Edinburgh Pearson Correlation 1,000 0,421 Sig. (2-tailed), 0,000 N 112, ,000 BECK Pearson Correlation 0,421** 1,000 Sig. (2-tailed) 0,000, N ** ** ε ζπζρέηηζε Correlation είλαη ζηαηηζηηθά is significant ζεκαληηθή at the ζε επίπεδν 0.01 level 0.01 (2-tailed). (2πιήο θαηεύζπλζεο) ** 7

8 Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δείθηε a ηνπ Cronbach. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο παξαζέηνληαη ζηνλ πίλαθα 4. ύκθσλα κε απηόλ ε θιίκαθα EPDS δηαζέηεη ζρεηηθά πςειή αμηνπηζηία (a=0,74). Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνδεηθλύεη όηη ε θιίκαθα είλαη αμηόπηζηε ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηνύκε όηη ην a επεξεάδεηαη αξλεηηθά από ηνλ κηθξό αξηζκό εξσηεκάησλ θαη παξόηη νη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο EPDS είλαη 10 ν δείθηεο a ηνπ Cronbach είλαη αξθεηά πςειόο. Πίνακαρ 4. Ανάλςση Αξιοπιστίαρ για το τεστ Edinburgh - Cronbach a Δείγμα = 112,0 Σηαηιζηικοί δείκηες Μέζος Mean όρος Variance Διαζπορά Std Dev Variables Τσπική Απόκλιζη Αριθμός Items για ηην κλιμακα 8,44 17,53 4,19 10 Σηαηιζηικοί δείκηες Μέζος όρος Ελάτιζηο Μέγιζηο Διαζπορά για ηις ερωηήζεις 0,84 0,89 1,65 0,34 Reliability Coefficients 10 items Alpha =,74 Standardized item alpha =,73 Σπδήηεζε Ζ έξεπλα γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε είλαη αλαγθαία γηαηί ε Δπηιόρεηα Καηάζιηςε είλαη κηα δηαηαξαρή κε κεγάιε ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη πνιιέο επηπηώζεηο ζηελ γπλαίθα, ζην παηδί, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσλία. Παξ όηη νη απηναλαθεξόκελεο θιίκαθεο δελ παξέρνπλ κηα θιηληθή δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο, ε έγθαηξε πξόιεςε ηεο κε έλα έγθπξν δηαγλσζηηθό εξγαιείν πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο γπλαίθεο πνπ θηλδπλεύνπλ λα εθδειώζνπλ ηελ δηαηαξαρή είλαη απαξαίηεην. Σν εξγαιείν απηό επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη εύρξεζην θαη απνηειεζκαηηθό, ώζηε λα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ιεηηνπξγνύο πγείαο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο. Ζ αλίρλεπζε ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο κε έλα νηθνλνκηθό θαη αθξηβέο εξγαιείν κπνξεί βνεζήζεη ζηελ εληόπηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη λα νδεγήζεη ηελ ιερσίδα κε ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ζηνλ εηδηθό ηεο ςπρηθήο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα δερζεί ηελ αλάινγε ζεξαπεπηηθή θξνληίδα. ηελ παξνύζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δύν δεκνθηιέζηεξεο θιίκαθεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ινρείαο, ε θιίκαθα ηνπ Δδηκβνύξγνπ γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε (EPDS) θαη ε θιίκαθα γηα ηελ θαηάζιηςε ηεο Beck (ΒDΗ). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο έδεημαλ ζύκθσλα κε ηε ΒDΗ πνζνζηό 22, 40% θαη ζύκθσλα κε ηε EPDS πνζνζηό 18, 8

9 10% ιερσίδσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη αλάινγα κε ηα πνζνζηά ηεο δηαηαξαρήο πνπ αλαδεηθλύεη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία. Αθόκε ε δηαθνξά ησλ πνζνζηώλ ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμύ ησλ δύν θιηκάθσλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 4%. ε πξνεγνύκελε κειέηε ησλ Terry, Mayocchi, θαη Hynes (1996) όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δύν θιίκαθεο BDI θαη EPDS, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ όηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ BDI θαη ηελ EPDS. Παξόκνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηεο παξνύζαο έξεπλαο, κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηθξό ζπκπησκαηηθό δείγκα κε ειέγρνπ ησλ πηζαλνηήησλ. Ωζηόζν παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θάπνηα αξρηθά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζύγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 2 ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ. Δπίζεο ζηελ παξνύζα κειέηε επηρεηξήζεθε πηινηηθή δηεξεύλεζε ησλ ςπρνκεηξηθώλ πνηνηήησλ ηεο θιίκαθαο ηνπ Δδηκβνύξγνπ γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε (EPDS) ζε πιεζπζκό Διιελίδσλ ιερσίδσλ πξνθείκελνπ λα θξηζεί ε εγθπξόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο ζε δείγκα Διιελίδσλ. Ζ αλάιπζε ησλ ςπρνκεηξηθώλ πνηνηήησλ έδεημε όηη EPDS δηαζέηεη ηόζν εγθπξόηεηα θξηηεξίνπ (0,421) όζν θαη πςειή αμηνπηζηία. Δηδηθόηεξα ν δείθηεο Cronbach s alpha εκθαλίδεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε ίζνο κε 0,74, αλάινγνο κε ηνλ αληίζηνηρν 0,84 ηεο θιίκαθα γηα ηελ θαηάζιηςε ηεο Beck (ΒDΗ) ζηνλ Διιεληθό πιεζπζκό (Νηώληα & Γεκεξηδή, 1983) θαη αλάινγνο κε ηνλ αληίζηνηρν 0,87 ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηεο θιίκαθαο ηνπ Δδηκβνύξγνπ γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε (EPDS) (Cox et al., 1987). Αθόκε ε EPDS δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή εγθπξόηεηα θξηηεξίνπ. ηελ παξνύζα κειέηε ζαλ θξηηήξην ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Beck ε νπνία ήδε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζώξα εξεπλώλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Ζ εγθπξόηεηα θξηηεξίνπ ήηαλ 0,421 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν κεγαιύηεξν ηνπ πκπεξαζκαηηθά ε θιίκαθα ηνπ Δδηκβνύξγνπ γηα ηελ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε (EPDS) δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθέο ςπρνκεηξηθέο πνηόηεηεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη γηα δηαγλσζηηθνύο ζθνπνύο ζηελ γλσζηηθή πεξηνρή ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο. Ωζηόζν ζηελ παξνύζα κειέηε ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ 116 ιερσίδεο. Ίζσο ν αξηζκόο απηόο ζεσξείηαη ζρεηηθά κηθξόο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάζιηςεο ζηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο. Μεγαιύηεξνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ θαη παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηελ πξώηε εβδνκάδα κεηά ηνλ ηνθεηό θαζώο θαη κεηά από δύν κήλεο, κεηά από έμη κήλεο θαη κεηά από έλα ρξόλν από ηνλ ηνθεηό ζα κπνξνύζε λα παξέρεη αζθαιέζηεξα απνηειέζκαηα ηεο ζπρλόηεηαο ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο, όπσο επίζεο θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηνλ ηνθεηό. Δπίζεο απαξαίηεηε θξίλεηαη ε πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ ηεζη κε ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύςνπλ από αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο κε εηδηθνύο θαηά ηα πξόηππα ηεο πξσηόηππεο ζηάζκηζεο ηνπ. Βηβιηνγξαθία Affonso, D. D. (2000). An international study exploring levels of postpartum depressive symptomatology. Journal of Psychosomatic Research, 49, Αιεβίδνο, Β. (1999). Ζ ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο. Ιαηξηθή ηνπ ζήκεξα, 26,

10 Areias, M.E.G., Kumar, R., Barros, H., & Figueiredo E. (1996). Correlates νf postnatal Depression in Mothers and Fathers. British Journal of Psychiarty. 169, Bebbington, P.R. (1998). H επίδξαζε ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θύινπ ζηε ζπρλόηεηα ησλ θαηαζιηπηηθώλ θαηαζηάζεσλ: πνξίζκαηα ηεο εζληθήο έξεπλαο ςπρηαηξηθήο λνζεξόηεηαο. Psychological Medicine, 28, Beck, A.T., Steer, R.A., & Garbin, M.G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation Clinical Psychology Review, 8, Beck, A.T., Steer, R.A., Kovacks, M., & Garrison, B. (1985). Hopelessness and eventual suicide: A 10-year prospective study of patients hospitalized with suicidal ideation. American Journal of Psychiatry, 142, Beck, A.T., Ward, C.H. & Medelson, M. (1961). An inventory for measuring depression. Arch, Gen. Psychiatry, 4, Beck, C.T. (1993). Tectering on the edge: a substantive theory of postpartum depression. Nursing Research, 41, Beck, C.T. (1998). The Effects of Postpartum Depression on Child Development: A meta-analysis. Archives of Psychiatric Nursing, Vol. XII, 1, Beck, C.T. (2001). Predictors of Postpartum Depression: An Update. Nursing Research, 50, 5, Bloomfield, H.H., & McWiliams, P. (2001). Θεξαπεύνληαο ηελ θαηάζιηςε. Αζήλα: Θπκάξη. 3 ε έθδνζε. Cox, J.L., Holden, J.M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, Cox, J.L., Chapman, G., Murray, D., & Jones, P. (1996). Research report: Validation of the Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) in non-postnatal women. Journal of Affective Disorders, 39, Drago Carabotta, D., Παλαγόπνπινο, Π., Laganara, R., Maggino, T., & Alessi, C. (1997). Οη παξαζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηεο επηηόθνπ ζηνλ ηνθεηό γέλλεζε. Διιεληθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία, 9, 2, Γξαγώλα, Θ. (1989). Καηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηό: Οη ςπρνθνηλσληθέο ηεο δηαζηάζεηο. Ψπρνινγηθά ζέκαηα, 2,1, Γξαγώλα, Θ. (1992). Βηώλεηαη ε κεηάβαζε ζηε γνλετθή ηδηόηεηα σο θξίζε; Ψπρνινγηθά ζέκαηα, 5, 4, Evins, G.G., Theofrastous, J.P., & Galvin, S.L. (2000). Postpartum depression: A comparison of screening and routine clinical evaluation. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 182, 5, Georgiopoulos, A. M., Bryan, T. L., Yawn, B. P., Houston, M. S., Rummans, T. A., & Thernaeau, T.M. (1999). Population Based Screening for postpartum Depression. Journal of Obstetrics and Gynecology, 93, 5, 1, Gotlib. I.H., Whiffen, V.E., Wallace, P.M., & Mouht, J.H. (1991). Depression and General Psychopathology in University Students. Journal of Abnormal Psychology, 93, Gνtlib, I.H., & Hammen, C.L. (1992). Psychological Aspects of Depression: Toward a Cognitive - Interpersonal Integration. New York: John Wiley & Sons. 10

11 Harris, N.D., Deaty, I.J., Harris, M.B., Lees, M.M., & Wilson, J.A. (1997). Peripartal cognitive impairment: Secondary to depression? British Journal of Health psychology, 1, Hobfoll, S.E., Ritter, C., Lavin, J., Hulsizer, M.R., & Cameron, R. (1995). Depression Prevalence and Incidence Among Inner City Women. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 3, Κιεθηάξαο, Γ. (1998). Η Καηάζιηςε ζήκεξα : πεξηγξαθή, δηάγλσζε, ζεσξίεο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Meagher, D., & Murray, D. (1997). Ζ θαηάζιηςε ζηε γπλαίθα. Lancet, 349, Μπεξγηαλλάθε, Η.Γ. (2000). Ψπρνινγηθέο θαη Ψπρηαηξηθέο Γηαηαξαρέο ζπλδεόκελεο κε ηε Λνρεία. Χξηζηνδνύινπ Γ.Ν. (επ. έθδ.) Ψπρηαηξηθή. Αζήλα: ΒΖΣΑ Ηαηξηθέο εθδόζεηο. Μσξαΐηνπ, Μ. (2002). Έξεπλα γηα ηελ επηιόρεηα θαηάζιηςε ζηελ Διιάδα. Διεπζώ, 7, 1, Μσξαΐηνπ Μ. (2004). Το βίωμα της μητρότητας. Αζήλα: Βήηα Ηαηξηθέο Δθδόζεηο. Νηώληαο,., & Γεκεξηδήο, Η. (1983). ηάζκηζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο κε ην εξσηεκαηνιόγην θαηάζιηςεο ηνπ Beck. Πξαθηηθά 10 νπ παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Νεπξνινγίαο θαη Ψπρηαηξηθήο, 1, Θεζζαινλίθε. O Hara, M., Rehm, L., & Campbell, S. (1983). Postpartum Depression. A role for Social Network and Life Stress Variables. Journal of Nervous and Mental Disease, 6, O Hara, M., Stuart, S., Gorman, L., & Wenzel, A. (2000). Efficacy of Interpersonal Psychotherapy for Postpartum Depression. Arch.Gen.Psychiatry, 57, Παππά, Γ. & νιδάηνπ, Μ. (1999). Ψπρνινγία θαη Ψπρνπαζνινγία ηεο γπλαίθαο. ην Κ. νιδάηνο (έπ.έθδ.) Άγρνο θαη Καηάζιηςε: Δθδειώζεηο θαη Αληηκεηώπηζε ζηε Γεληθή Ιαηξηθή. Αζήλα: Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ. Ράκκνπ,., Παπαιεγνύξα, Ε. & Κηνζένγινπ, Γ. (2005). Ζ Δπηιόρεηα Καηάζιηςε ζε Διιελίδεο κεηέξεο. Πξαθηηθά 3 εο Δπηζηεκνληθήο Γηεκεξίδαο «Έξεπλα θαη λεώηεξα δεδνκέλα ζηε Μαηεπηηθή», 1, Θεζζαινλίθε. ηακνύιε,.. (2000). Δπηιόρεηα Καηάζιηςε. ην Χξηζηνδνύινπ, Γ., Κνληαμάθεο, Β., & Οηθνλόκνπ, Μ., (έπ.έθδ.) Πξνιεπηηθή Ψπρηαηξηθή. Αζήλα: Βήηα Ηαηξηθέο Δθδόζεηο. Terry, D.J., Mayocchi, L., & Hynes, G.J.(1996) Depressive Symptomatology in New Mothers: A Stress and Coping Perspective. Journal of Abnormal Psychology, 105, 2, Wisner, K.L., Gelenberg, A.J., Leonard, H., Zarin D., & Frank, E. (1999). Pharmacologic Treatment of Depression During Pregnancy. Journal of American Medical Association, 283,13,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η μέτρηση της επιλόχειας κατάθλιψης σε δείγμα Κυπρίων λεχωίδων

Η μέτρηση της επιλόχειας κατάθλιψης σε δείγμα Κυπρίων λεχωίδων Eπιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 22 (2010) 9-24 Μιχάλης Γαλανάκης* Μάρθα Μωραΐτου** Αναστάσιος Σταλίκας*** Η μέτρηση της επιλόχειας κατάθλιψης σε δείγμα Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστηµών Αγωγής Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης. επιστηµονική ε π ε τ η ρ ί δ α

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστηµών Αγωγής Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης. επιστηµονική ε π ε τ η ρ ί δ α Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστηµών Αγωγής Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης επιστηµονική ε π ε τ η ρ ί δ α Τόµος 22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α 9 Μιχάλης Γαλανάκης Μάρθα Μωραΐτου Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης»

«Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης» «Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης» Ελισάβετ Ντουντουλάκη MSc Psychology, Διδακτορική Ερευνήτρια Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δείγμα Συνολικό δείγμα συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα