ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο βρέθηκαν παρόντα 9 (εννέα) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 2. Σαββή Εµµανουήλ, 3. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 4. Περδίκη Ιωάννη 5. Κορωναίο Ιωάννη, 6. Μαχραµά Μιχαήλ, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Στάγκα Στέργο ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος) (αδικαιολόγητος), την Χατζηκωνσταντίνου Τίνα (δικαιολογηµένη). Η αδυναµία παρουσίας της κας Χατζηκωνσταντίνου προέκυψε ακριβώς τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής, γι αυτό και δεν κατέστη δυνατόν να προσκληθεί ο αναπληρωτής της, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ., του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Ζούρδη Αικατερίνης υπαλλήλου του γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής, του /ντη Οικονοµικών κ. Στεργιούλη Βασιλείου, της κας Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, του κ. Μπακίρη Φώτη υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των του ήµου Ρόδου, του κ. Κανάκα Εµµανουήλ υπαλλήλου του τµήµατος Προµηθειών, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη πέντε (5) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε την ανατροπή αναλήψεων - διαγραφή δεσµεύσεων που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµού 2011 και ειδικότερα για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής επιθεώρησης του Λυκείου Αρχαγγέλου, του Γυµνασίου 1

2 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου, του Γυµνασίου «Οικοκυρική», & του Γυµνασίου Σορωνής, λόγω διοικητικών λαθών, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως) άπτεται της κατακύρωσης διαγωνισµού, απόρροια προγραµµατικής σύµβασης, του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου» για το οποίο είναι σηµαντικό να επισπευσθούν οι διαδικασίες µέχρι και της τελικής υπογραφής αυτής της σηµαντικής σύµβασης για το νησί της Καρπάθου, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» έτους 2011, σηµαντική προµήθεια που θα πρέπει να περαιωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, το τέταρτο θέµα (4 ο προ ηµερησίας διατάξεως) για την επιµήκυνση του χρόνου απόδοσης των λογαριασµών υπολόγων, αφενός για τα προνοιακά επιδόµατα και αφετέρου για τους υπολόγους της πάγιας προκαταβολής έως και την 31 η /12/2011, βάσει του Β.. 17/5-15/ και το πέµπτο (5 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αφορά την έγκριση για έκδοση ενταλµάτων λογιστικής τακτοποίησης, λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς του ήµου Ρόδου. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθούν τα ανωτέρω θέµατα για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις. ΘΕΜΑ 1 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Aνατροπή αναλήψεων-διαγραφή δεσµεύσεων που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµού 2011, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. (Εισήγηση /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: Ακύρωση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Παρακαλούµε για την ακύρωση των κατωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης διότι δεν ολοκληρώθηκαν οι απευθείας αναθέσεις λόγω διοικητικών λαθών στις διαδικασίες. Αριθ. Α.Α.Υ Κ.Α. Ποσό Τίτλος 3.108/ ,20 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Λυκείου Αρχαγγέλου στον ενεργειακό 2

3 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ επιθεωρητή Αρφαρά Φιλήμονα (Α.Μ.33) 3.109/ ,30 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου στον ενεργειακό επιθεωρητή Φαναράκη Γεώργιο (Α.Μ.397) 3.283/ ,54 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου «Οικοκυρική» στον ενεργειακό επιθεωρητή Βρούχο Κωνσταντίνο (Α.Μ.712) 3.106/ ,82 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου Σορωνής στον ενεργειακό επιθεωρητή Τούτση Τζανή (Α.Μ.3367) Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση.» Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης µε αρ. πρωτ. 2/ , µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµανουήλ, Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη, Κορωναίου Ιωάννη, {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Στάγκας Στέργος, Ζαννετίδης Φιλήµονας, Μαχραµάς Μιχαήλ, δήλωσαν «παρόντες», και εγκρίνει την ανατροπή αναλήψεων-διαγραφή δεσµεύσεων που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµού 2011, λόγω διοικητικών λαθών στις διαδικασίες, ως κατωτέρω: Αριθ. Α.Α.Υ Κ.Α. Ποσό Τίτλος 3.108/ ,20 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Λυκείου Αρχαγγέλου στον ενεργειακό επιθεωρητή Αρφαρά Φιλήμονα (Α.Μ.33) 3.109/ ,30 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου στον ενεργειακό επιθεωρητή Φαναράκη Γεώργιο (Α.Μ.397) 3

4 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 3.283/ ,54 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου «Οικοκυρική» στον ενεργειακό επιθεωρητή Βρούχο Κωνσταντίνο (Α.Μ.712) 3.106/ ,82 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου Σορωνής στον ενεργειακό επιθεωρητή Τούτση Τζανή (Α.Μ.3367) ΘΕΜΑ 2 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της κατακύρωσης διαγωνισµού, του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου». (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ ) (Ανακοίνωση-Πρακτικό Επιτροπής ιαγωνισµού αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε αρ. πρωτ. 2/ , καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής ιαγωνισµού µε αρ. πρωτ. 2/ , όπου επισυνάπτεται και το Πρακτικό ιεξαγωγής του ιαγωνισµού, ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου:«αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 1. Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, ο οποίος διεξήχθη την και ώρα 10: Των υπ αρ. 2/ / , 2/127316/ και 2/127911/ έγγραφων της Προέδρου της Επιτροπής µε τα οποία ζητήθηκε από τα αρµόδια γραφεία του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης, Ρόδου και Αθηνών αντίστοιχα ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των τριών πρώτων µειοδοτών και τις απαντήσεις των ταµείων που µας κοινοποιήθηκαν µε τα υπ αρ. 470/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Ρόδου, 2/127880/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης και 2/149030/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε ΑΘΗΝΩΝ, που µας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 3. Την ολοκλήρωση του πρακτικού του διαγωνισµού την 24/11/11 (αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των εγγυητικών), σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17/ του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων. Παρακαλώ όπως : 4

5 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισµού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή ιαγωνισµού. 2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισµό στον µειοδότη, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού, 3) Εξουσιοδοτήσετε την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύµβασης.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών κ. Σαββή Εµµ. και του προϊσταµένου /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κολιάδη Θεοδόση) Οι παρακάτω υπογράφοντες, 1)Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως µέλος 3)Λαός Ιωάννης,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του ήµου Ρόδου για όλα τα έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου που γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης για το έτος 2011, σύµφωνα µε την Υπ Αριθµ. 36/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, άρα και του έργου του θέµατος, βρεθήκαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», ο διαγωνισµός του οποίου έγινε στις και ώρα 10:00 και έχοντας υπόψη: 1. To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού του έργου του θέµατος που διεξήχθη την Τα υπ αρ. 2/ / , 2/127316/ και 2/127911/ έγγραφα της Προέδρου της Επιτροπής µε τα οποία ζητήθηκε από τα αρµόδια γραφεία του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης, Ρόδου και Αθηνών αντίστοιχα ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των τριών πρώτων µειοδοτών. 3. Τις απαντήσεις των ταµείων που µας κοινοποιήθηκαν µε τα υπ αρ. 470/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Ρόδου, 2/127880/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης και 2/149030/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε ΑΘΗΝΩΝ, που µας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών, οπότε την 24/11/11 η επιτροπή ολοκλήρωσε το πρακτικό της, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17/ του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων 4. Την υπ αρ.2/151233/ ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσµα. 5. Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήµερο και δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 6. Τα αναγραφόµενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (Κ Ε), άρθρο 27 του Ν.3669/08 και άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04. 5

6 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Σας αποστέλλουµε Τα πρακτικά του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: :«Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ 42%, ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 41%, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 41%, ποσό προσφοράς ,63 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 41,819 % και συνολικό ποσό προσφοράς ,01 ευρώ (µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.16%) και παρακαλούµε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν /08. (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διαγωνισµού) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ιεξαγωγής διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφορά µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης ( άρθρο 7 του Π.. 609/85) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» Στην Ρόδο στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα Τρίτη 27 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 και ώρα 10:00 π.µ., οι παρακάτω: 1)Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως µέλος 3)Λαός Ιωάννης,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του ήµου Ρόδου για όλα τα έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου που γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης για το έτος 2011, σύµφωνα µε την Υπ Αριθµ. 36/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, άρα και του έργου του θέµατος, βρεθήκαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» και προβήκαµε στην διεξαγωγή του διαγωνισµού ως εξής: Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι προσκοµίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόµιµο της εκπροσώπησής τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της ιακήρυξης: 1. ΧΡΗΣΤΟΣ Θ.ΜΟΥΡΤΗΣ 2. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 6

7 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 3. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. 4. DYNAMIC WAY A.E. 5. AΡΚΤΟΣ A.T.E. 6. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 7. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 8. ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 9. Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 10. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ. ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε. 11. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και παρέδωσαν τις προσφορές τους µέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του καθ' ενός διαγωνιζόµενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθµός επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένος-κλειστός φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και µε την πρώτη διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόµενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, η επιτροπή ανοίγει τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα µονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές, τις µονογράφει και ανακοινώνει τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο και καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας σε πίνακα οικονοµικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του (σύµφωνα µε τα πτυχία που µπορούν να συµµετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνηµµένο πίνακα περιληπτικά, και κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή το νόµο περί εκτελέσεως των ηµοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόµενους. Στην συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής προσφοράς, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συµπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων,η διόρθωση λογιστικών σφαλµάτων στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολουθεί ο έλεγχος οµαλότητας. Μετά οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια η συνεδρίαση αποκαθίσταται δηµόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι αποκλείσθηκαν από την παραπέρα συµµετοχή οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι: 7

8 Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΟΥ ΕΙΣ Το τελικό αποτέλεσµα µετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης :«Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ 42%, ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 41%, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 41%, ποσό προσφοράς ,63 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 41,819 %. Με τα υπ αρ. 2/ / , 2/127316/ και 2/127911/ έγγραφα της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από τα αρµόδια γραφεία του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης, Ρόδου και Αθηνών αντίστοιχα ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των τριών πρώτων µειοδοτών. Οι απαντήσεις των ταµείων µας γνωστοποιήθηκαν µε το υπ αρ. 470/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Ρόδου, 2/127880/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης και 2/149030/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε ΑΘΗΝΩΝ, που µας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών\, οπότε σήµερα 24/11/11 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17/ του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων. Ο Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου, εξέδωσε ανακοίνωση ότι το πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εµ) E1 E2 E3 1. Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε ,63 41,819% 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΤΗΣ ,07 38,82% 3. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε ,28 38,026% 4. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,60 37,54% 5. ΑΡΚΤΟΣ ΑΤΕ ,61 29,18% 6. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,18 28,00% 7. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ. ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε ,80 26,00% 8. ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,29 21,683% 9. DYNAMIC WAY A.E ,71 17, ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,43 4,947% 11. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,53 4,282% (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διαγωνισµού) 8

9 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε αρ. πρωτ. 2/ , καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής ιαγωνισµού µε αρ. πρωτ. 2/ , όπου επισυνάπτεται και το Πρακτικό ιεξαγωγής του ιαγωνισµού, και Α) εγκρίνει το πρακτικό του διαγωνισµού όπως συντάχθηκε και στάλθηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού, Β) κατακυρώνει το διαγωνισµό στην εργοληπτική επιχείρηση: «Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ 42%, ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 41%, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 41%, ποσό προσφοράς ,63 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 41,819 % και συνολικό ποσό προσφοράς ,01 ευρώ (µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.16%) Γ) εξουσιοδοτεί τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύµβασης. ΘΕΜΑ 3 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της κατακύρωσης του ηµόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», έτους (Εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , στο οποίο επισυνάπτεται και το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, ως κατωτέρω: «Θέµα : Έγκριση πρακτικού επιτροπής πρόχειρου διαγωνισµού για την «προµήθεια κάδων απορριµµάτων (κωδ.20/ )», έτους

10 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Παρακαλούµε να προβείτε στην έγκριση του συνηµµένου πρακτικού της επιτροπής για τη διεξαγωγή δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «κάδων απορριµµάτων για το έτος 2011(κωδ. 20/ )». (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου) «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ιενέργειας ηµόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «προµήθεια κάδων απορριµµάτων(κωδ.20/ ), έτους 2011» Στη Ρόδο την 01 η εκεµβρίου 2011 και ώρα το πρωί, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την αρ. 666/2011 Απόφαση του Σ και που απαρτίζεται από τους: 1. Κολεζάκης Αντώνης (πρόεδρος), ΠΕ 2. Γεράσιµος Αντωνάτος (µέλος), ΠΕ 3. Γιαννόπουλος Γιώργος (µέλος), ΠΕ προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη της «προµήθειας κάδων απορριµµάτων (κωδ.20/ ), έτους 2011», ενδεικτικού προϋπολογισµού ευρώ µε φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η µελέτη του µε την απόφαση 329/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε µε την 2563/2011 Απόφαση του ηµάρχου και στάλθηκε για δηµοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ήµου στις 21/11/2011 µε την περίληψη του διαγωνισµού 2/49440/2011. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού µε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Στο διαγωνισµό, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα της διακήρυξης είχε σαν λήξη επίδοσης των προσφορών την 09η πρωινή στις 01/12/2011, προσήλθε εγκαίρως να καταθέσει προσφορά η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ. 1ο ΣΤΑ ΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Μόλις έφθασε η προβλεπόµενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η πρωινή στις 01/12/2011), η επιτροπή διαγωνισµού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντα. Ο προµηθευτής είχε όλα τα απαιτούµενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συµµετοχής ήταν επαρκή και σύµφωνα µε το νόµο. Κατόπιν τούτου, η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ περνάει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 10

11 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 2ο ΣΤΑ ΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού ήταν το άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα, το οποίο έγινε την ίδια ηµέρα. Τα ζητούµενα προιόντα της µελέτης του διαγωνισµού για τα οποία συµµετείχε ο διαγωνιζόµενος, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη µελέτη του διαγωνισµού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόµενος να προκριθεί στο επόµενο και τελευταίο στάδιο. 3ο ΣΤΑ ΙΟ: Μετά από αυτό, η επιτροπή του διαγωνισµού πέρασε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που περιλαµβάνει το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του συµµετεχόντα στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ηµέρα. Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ήταν ως τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Ε ί δ ο ς Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδας (ευρώ) απάνη (ευρώ) Πράσινοι κάδοι 770 lt Τεµάχιο , Πράσινοι κάδοι 240 lt Τεµάχιο Κάδοι χαρτιού 770 lt Τεµάχιο , Κάδοι αλουµινίου 240 lt Τεµάχιο Κάδοι πλαστικών 240 lt Τεµάχιο Υποδοχή πλαστικών - αλουµινίου Τεµάχιο 240 9, Κλειδαριές αλουµινίου Τεµάχιο 120 5, Συνολική αξία άνευ φπα Φ.Π. Α. (16%) 7976,96 Συνολική αξία µε φπα 16% ,96 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισµού γνωµοδοτεί στην Οικονοµική Επιτροπή: Να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, καθώς αυτή είναι κατά είδος αλλά και στο σύνολο χαµηλότερη από τον ενδεικτικό προυπολογισµό της µελέτης, ο οποίος 11

12 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ συντάχθηκε αφού έγινε έρευνα αγοράς µεταξύ των µεγαλύτερων εταιρειών κατασκευής κάδων στην Ελλάδα. Να κατακυρωθεί η προµήθεια των κάδων απορριµµάτων στην ανωτέρω εταιρεία, µε συνολική αξία ,96 ευρώ µε φπα. Ο ήµος έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όµως λιγότερα από το 50% αυτών. Με το µειοδότη προµηθευτή θα υπογραφεί σύµβαση και θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% της συµβατικής αξίας άνευ φπα.» (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής ιαγωνισµού) Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία επισυνάπτεται και το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ηµόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», (κωδ.20/ ) έτους 2011, εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού και κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, καθώς αυτή είναι κατά είδος αλλά και στο σύνολο χαµηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, ο οποίος συντάχθηκε αφού έγινε έρευνα αγοράς µεταξύ των µεγαλύτερων εταιρειών κατασκευής κάδων στην Ελλάδα, συνολικής αξίας ,96 ευρώ µε Φ.Π.Α., ως κατωτέρω: Α/Α Ε ί δ ο ς Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδας (ευρώ) απάνη (ευρώ) 1. Πράσινοι κάδοι 770 lt Τεµάχιο , Πράσινοι κάδοι 240 lt Τεµάχιο Κάδοι χαρτιού 770 lt Τεµάχιο , Κάδοι αλουµινίου 240 lt Τεµάχιο Κάδοι πλαστικών 240 lt Τεµάχιο Υποδοχή πλαστικών - Τεµάχιο 240 9,

13 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 7. αλουµινίου Κλειδαριές αλουµινίου Τεµάχιο 120 5, Συνολική αξία άνευ φπα Φ.Π. Α. (16%) 7976,96 Συνολική αξία µε φπα 16% ,96 Ο ήµος Ρόδου έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όµως λιγότερα από το 50% αυτών. Επίσης µε το µειοδότη προµηθευτή θα υπογραφεί σύµβαση και θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% της συµβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α.. ΘΕΜΑ 4 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της επιµήκυνσης του χρόνου απόδοσης των λογαριασµών υπολόγων, που αφορούν τα προνοιακά επιδόµατα και τους υπολόγους της πάγιας προκαταβολής, έως και την 31 η /12/2011. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστηρίου /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας της /νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας µε αρ. πρωτ. 14/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: «Αίτηµα για παράταση απόδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 1374Α / 2011 Προνοιακών Επιδοµάτων» Σε συνέχεια του υπ αριθµ.1374α / 2011 Χ.Ε.Π. ύψους ,00 και καθώς επίσης µε την υπ αριθµ. 333/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Πρακτικό αρ. 31/ σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ότι η προθεσµία απόδοσης του ανωτέρω λογαριασµού είναι µέχρι και την 30η Νοεµβρίου 2011, αιτούµαι την παράταση της σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ταχθείσης προθεσµίας απόδοσης λογαριασµού για επιπλέον 1 µήνα ήτοι µέχρι την 31/12/2011. (Ακολουθεί υπογραφή της υπολόγου υπαλλήλου κας Τρουλλάκου Μαρίας) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει ότι το ανωτέρω ταυτόσηµο αίτηµα αφορά και τους διαχειριστές της πάγιας προκαταβολής, οι οποίοι βάσει της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αρ.113/2011 (Α Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Σ), είχαν οριστεί ως υπόλογοι για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου 13

14 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Ρόδου, σύµφωνα µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ και την αποπληρωµή οποιασδήποτε έκτακτης δαπάνης που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που τους απονέµονται βάσει του ν. 3852/2010, όπως: A) απάνες για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82, εδάφ. γ ). Β) απάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82, εδαφ. δ ). Γ) απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82, εδαφ.ε ). ) απάνες για επείγουσες εργασίες καθορισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83, παρ.2, εδαφ.δ ). ως ακολούθως: α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 14

15 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος Οι ανωτέρω συνεχίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής λόγω αναγκών που µέχρι και σήµερα προκύπτουν αδυνατούν να αποδώσουν λογαριασµούς έως την 30 η /11/2011, όπως προβλέπει το άρθρο 35 του Β.. 17/5-15/ Ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 32 του Β.. 17/5-15/6 1959, ο χρόνος απόδοσης δύναται να επιµηκυνθεί έως και την 31 η /12/2011. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας της /νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας µε αρ. πρωτ. 14/ , καθώς και την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 15

16 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ και εγκρίνει, βάσει των κείµενων διατάξεων του Β.. 17/5-15/6 1959, την επιµήκυνση του χρόνου απόδοσης λογαριασµού, έως και την 31 η /12/2011, για τους κατωτέρω υπολόγους: Α) την κα Τρουλλάκου Μαρία, αναφορικά µε την απόδοση λογαριασµού για το υπ αριθµ. χρηµατικό ένταλµα 1374Α / 2011, ύψους ,00, και Β) τους διαχειριστές της πάγιας προκαταβολής, οι οποίοι βάσει της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αρ.113/2011 (Α Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Σ), είχαν οριστεί ως υπόλογοι για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου Ρόδου, ως κατωτέρω: α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 16

17 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος ΘΕΜΑ 5 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έκδοσης ενταλµάτων λογιστικής τακτοποίησης, λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστηρίου /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ : Εισήγηση έγκρισης έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής Με την παρούσα εισηγούµαστε την έκδοση απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την περ. (δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του ν. 3852/2010, σχετικά µε την έγκριση έκδοσης µη επιτροπικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής (ΧΕΠ), προκειµένου να αποκατασταθεί ταµειακή τακτοποίηση, η µη επίτευξη της οποίας οφείλεται στην πραγµατοποίηση κατασχέσεων χρηµατικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασµούς του ήµου ως κάτωθι περιγράφεται. 17

18 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Επισηµαίνεται ότι η έκδοση των εν λόγω ΧΕΠ καθίσταται απαραίτητη, καθ ότι το ηλεκτρονικό οικονοµικό σύστηµα που χρησιµοποιείται από το ήµο δεν αναγνωρίζει ούτε υποστηρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης εξόδου µε άλλον τρόπο πέραν του χρηµατικού εντάλµατος. Επίσης, επειδή αφενός η κατάσχεση δε συνιστά σε καµία περίπτωση εντολή πληρωµής, αφετέρου πρόκειται για χρηµατικά ποσά που ήδη έχουν αναγκαστικά εκταµιευτεί, για τους λόγους αυτούς τα εν λόγω ΧΕΠ δεν εµπίπτουν και στον αντίστοιχο υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης για τους ίδιους ακριβώς λόγους η έκδοσή τους δεν προϋποθέτει προηγούµενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και σχετική διάθεση πίστωσης. Οι εν λόγω κατασχέσεις έγιναν : 1) Σε εκτέλεση των υπ αρ. 1411/2010 και 1412/2010 ιαταγών Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου σε βάρος τραπεζικών λογαριασµών του ήµου ως εξής: Α) Ποσό ,72 (Τράπεζα Marfin Εγνατία) Β) Ποσό ,54 (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) Συνολικό ποσό : ,26 ικαιούχος : SPRIDER STORES 2) Σε εκτέλεση της υπ αρ. 45/2010 οριστικής και αµετάκλητης απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου σε βάρος τραπεζικού λογαριασµού του ήµου ως εξής : Ποσό : 6.471,34 (Τράπεζα Marfin Εγνατία) ικαιούχος : Θεοχαρίδου Βασιλική του Τριανταφύλλου.» (Ακολουθούν υπογραφές του /ντή Οικονοµικών κ. Στεργιούλη Βασιλείου και του προϊσταµένου του Λογιστηρίου κ. Παϊτάκη Εµµ.) Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµανουήλ, Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη, Κορωναίου Ιωάννη, {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Στάγκας Στέργος, Ζαννετίδης Φιλήµονας, Μαχραµάς Μιχαήλ, δήλωσαν «παρόντες», 18

19 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ και εγκρίνει την έκδοση µη επιτροπικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής (ΧΕΠ) λογιστικής τακτοποίησης, όπως ακριβώς αναφέρεται και για τους λόγους που επικαλείται η ανωτέρω εισήγηση, λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς του ήµου Ρόδου, για τις περιπτώσεις όπως ακριβώς περιγράφονται κατωτέρω, προκειµένου να αποκατασταθεί ταµειακή τακτοποίηση, σύµφωνα και πάλι µε την προαναφερόµενη εισήγηση: 1) Σε εκτέλεση των υπ αρ. 1411/2010 και 1412/2010 ιαταγών Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου σε βάρος τραπεζικών λογαριασµών του ήµου ως εξής: Α) Ποσό ,72 (Τράπεζα Marfin Εγνατία) Β) Ποσό ,54 (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) Συνολικό ποσό : ,26 ικαιούχος: SPRIDER STORES 2) Σε εκτέλεση της υπ αρ. 45/2010 οριστικής και αµετάκλητης απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου σε βάρος τραπεζικού λογαριασµού του ήµου ως εξής : Ποσό : 6.471,34 (Τράπεζα Marfin Εγνατία) ικαιούχος : Θεοχαρίδου Βασιλική του Τριανταφύλλου. ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων και ανατροπής αναλήψεων - διαγραφής δεσµεύσεων, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος, θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την Εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: ιαθέσεις πιστώσεων και ανατροπή αναλήψεων-διαγραφή δεσµεύσεων που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµού Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΡ. Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 19

20 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 1. ΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥ ΣΗ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΤΑ ΣΗΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Την αποδέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ ,00 σε βάρος του προϋπολογισµού του έτους 2011 για ΑΣΦΑΛΤΙ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια ευρώ, 500,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΩΣΤΑΡΙ ΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια ενενήντα ευρώ, 690,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΩΣΤΑΡΙ ΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τριακόσια δέκα ευρώ, 1.310,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΩΣΤΑΡΙ ΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι ευρώ, 20,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΩΣΤΑΡΙ ΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 2.898,44 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΡΑΜΜΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ,00 500,00 690, ,00 20, ,44 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 20-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 =========================

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 32/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 9 η Απόφαση υπ αριθµ. 186/2012 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 31 / 18-11-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 18 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 19 / 09-06-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 52 Της 1ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2541/572/6-7-2012 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 35 / 22-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 22 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28// 204 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 22/28--204 Αριθ. Απόφασης: 747/204 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:43638/25.09.2015 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 Της 8ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 7179/157/22-2-2013 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16/07/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/65827 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθμός: 14/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθμός: 14/ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθμός: 14/20-05-2015 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ., συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν ο 1 Π

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν ο 1 Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1175 Της 38 ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 46506/1037/7-11-2014 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.06.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 25409/03.06.2015 19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / 26-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθμ. 1191/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΛΝΣ ΕΡΙΜΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Α: ΒΙΡ5ΟΡΛΜ-Ο67 Α ΑΜ: 14PROC001862414 2014-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1433 Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015 Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 π.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα