ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο βρέθηκαν παρόντα 9 (εννέα) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 2. Σαββή Εµµανουήλ, 3. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 4. Περδίκη Ιωάννη 5. Κορωναίο Ιωάννη, 6. Μαχραµά Μιχαήλ, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Στάγκα Στέργο ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος) (αδικαιολόγητος), την Χατζηκωνσταντίνου Τίνα (δικαιολογηµένη). Η αδυναµία παρουσίας της κας Χατζηκωνσταντίνου προέκυψε ακριβώς τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής, γι αυτό και δεν κατέστη δυνατόν να προσκληθεί ο αναπληρωτής της, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ., του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Ζούρδη Αικατερίνης υπαλλήλου του γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής, του /ντη Οικονοµικών κ. Στεργιούλη Βασιλείου, της κας Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, του κ. Μπακίρη Φώτη υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των του ήµου Ρόδου, του κ. Κανάκα Εµµανουήλ υπαλλήλου του τµήµατος Προµηθειών, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη πέντε (5) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε την ανατροπή αναλήψεων - διαγραφή δεσµεύσεων που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµού 2011 και ειδικότερα για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής επιθεώρησης του Λυκείου Αρχαγγέλου, του Γυµνασίου 1

2 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου, του Γυµνασίου «Οικοκυρική», & του Γυµνασίου Σορωνής, λόγω διοικητικών λαθών, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως) άπτεται της κατακύρωσης διαγωνισµού, απόρροια προγραµµατικής σύµβασης, του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου» για το οποίο είναι σηµαντικό να επισπευσθούν οι διαδικασίες µέχρι και της τελικής υπογραφής αυτής της σηµαντικής σύµβασης για το νησί της Καρπάθου, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» έτους 2011, σηµαντική προµήθεια που θα πρέπει να περαιωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, το τέταρτο θέµα (4 ο προ ηµερησίας διατάξεως) για την επιµήκυνση του χρόνου απόδοσης των λογαριασµών υπολόγων, αφενός για τα προνοιακά επιδόµατα και αφετέρου για τους υπολόγους της πάγιας προκαταβολής έως και την 31 η /12/2011, βάσει του Β.. 17/5-15/ και το πέµπτο (5 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αφορά την έγκριση για έκδοση ενταλµάτων λογιστικής τακτοποίησης, λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς του ήµου Ρόδου. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθούν τα ανωτέρω θέµατα για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις. ΘΕΜΑ 1 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Aνατροπή αναλήψεων-διαγραφή δεσµεύσεων που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµού 2011, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. (Εισήγηση /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: Ακύρωση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Παρακαλούµε για την ακύρωση των κατωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης διότι δεν ολοκληρώθηκαν οι απευθείας αναθέσεις λόγω διοικητικών λαθών στις διαδικασίες. Αριθ. Α.Α.Υ Κ.Α. Ποσό Τίτλος 3.108/ ,20 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Λυκείου Αρχαγγέλου στον ενεργειακό 2

3 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ επιθεωρητή Αρφαρά Φιλήμονα (Α.Μ.33) 3.109/ ,30 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου στον ενεργειακό επιθεωρητή Φαναράκη Γεώργιο (Α.Μ.397) 3.283/ ,54 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου «Οικοκυρική» στον ενεργειακό επιθεωρητή Βρούχο Κωνσταντίνο (Α.Μ.712) 3.106/ ,82 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου Σορωνής στον ενεργειακό επιθεωρητή Τούτση Τζανή (Α.Μ.3367) Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση.» Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης µε αρ. πρωτ. 2/ , µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµανουήλ, Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη, Κορωναίου Ιωάννη, {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Στάγκας Στέργος, Ζαννετίδης Φιλήµονας, Μαχραµάς Μιχαήλ, δήλωσαν «παρόντες», και εγκρίνει την ανατροπή αναλήψεων-διαγραφή δεσµεύσεων που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµού 2011, λόγω διοικητικών λαθών στις διαδικασίες, ως κατωτέρω: Αριθ. Α.Α.Υ Κ.Α. Ποσό Τίτλος 3.108/ ,20 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Λυκείου Αρχαγγέλου στον ενεργειακό επιθεωρητή Αρφαρά Φιλήμονα (Α.Μ.33) 3.109/ ,30 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου στον ενεργειακό επιθεωρητή Φαναράκη Γεώργιο (Α.Μ.397) 3

4 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 3.283/ ,54 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου «Οικοκυρική» στον ενεργειακό επιθεωρητή Βρούχο Κωνσταντίνο (Α.Μ.712) 3.106/ ,82 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του Γυμνασίου Σορωνής στον ενεργειακό επιθεωρητή Τούτση Τζανή (Α.Μ.3367) ΘΕΜΑ 2 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της κατακύρωσης διαγωνισµού, του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου». (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ ) (Ανακοίνωση-Πρακτικό Επιτροπής ιαγωνισµού αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε αρ. πρωτ. 2/ , καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής ιαγωνισµού µε αρ. πρωτ. 2/ , όπου επισυνάπτεται και το Πρακτικό ιεξαγωγής του ιαγωνισµού, ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου:«αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 1. Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, ο οποίος διεξήχθη την και ώρα 10: Των υπ αρ. 2/ / , 2/127316/ και 2/127911/ έγγραφων της Προέδρου της Επιτροπής µε τα οποία ζητήθηκε από τα αρµόδια γραφεία του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης, Ρόδου και Αθηνών αντίστοιχα ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των τριών πρώτων µειοδοτών και τις απαντήσεις των ταµείων που µας κοινοποιήθηκαν µε τα υπ αρ. 470/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Ρόδου, 2/127880/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης και 2/149030/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε ΑΘΗΝΩΝ, που µας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 3. Την ολοκλήρωση του πρακτικού του διαγωνισµού την 24/11/11 (αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των εγγυητικών), σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17/ του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων. Παρακαλώ όπως : 4

5 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισµού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την Επιτροπή ιαγωνισµού. 2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισµό στον µειοδότη, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού, 3) Εξουσιοδοτήσετε την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύµβασης.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών κ. Σαββή Εµµ. και του προϊσταµένου /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κολιάδη Θεοδόση) Οι παρακάτω υπογράφοντες, 1)Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως µέλος 3)Λαός Ιωάννης,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του ήµου Ρόδου για όλα τα έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου που γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης για το έτος 2011, σύµφωνα µε την Υπ Αριθµ. 36/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, άρα και του έργου του θέµατος, βρεθήκαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», ο διαγωνισµός του οποίου έγινε στις και ώρα 10:00 και έχοντας υπόψη: 1. To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού του έργου του θέµατος που διεξήχθη την Τα υπ αρ. 2/ / , 2/127316/ και 2/127911/ έγγραφα της Προέδρου της Επιτροπής µε τα οποία ζητήθηκε από τα αρµόδια γραφεία του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης, Ρόδου και Αθηνών αντίστοιχα ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των τριών πρώτων µειοδοτών. 3. Τις απαντήσεις των ταµείων που µας κοινοποιήθηκαν µε τα υπ αρ. 470/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Ρόδου, 2/127880/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης και 2/149030/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε ΑΘΗΝΩΝ, που µας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών, οπότε την 24/11/11 η επιτροπή ολοκλήρωσε το πρακτικό της, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17/ του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων 4. Την υπ αρ.2/151233/ ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσµα. 5. Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήµερο και δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 6. Τα αναγραφόµενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (Κ Ε), άρθρο 27 του Ν.3669/08 και άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04. 5

6 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Σας αποστέλλουµε Τα πρακτικά του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: :«Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ 42%, ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 41%, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 41%, ποσό προσφοράς ,63 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 41,819 % και συνολικό ποσό προσφοράς ,01 ευρώ (µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.16%) και παρακαλούµε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν /08. (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διαγωνισµού) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ιεξαγωγής διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφορά µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης ( άρθρο 7 του Π.. 609/85) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» Στην Ρόδο στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα Τρίτη 27 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 και ώρα 10:00 π.µ., οι παρακάτω: 1)Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως µέλος 3)Λαός Ιωάννης,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ. Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του ήµου Ρόδου για όλα τα έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου που γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης για το έτος 2011, σύµφωνα µε την Υπ Αριθµ. 36/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, άρα και του έργου του θέµατος, βρεθήκαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση Χ.Α..Α. στη θέση Σάνταλος του ήµου Καρπάθου», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» και προβήκαµε στην διεξαγωγή του διαγωνισµού ως εξής: Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι προσκοµίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόµιµο της εκπροσώπησής τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της ιακήρυξης: 1. ΧΡΗΣΤΟΣ Θ.ΜΟΥΡΤΗΣ 2. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 6

7 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 3. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. 4. DYNAMIC WAY A.E. 5. AΡΚΤΟΣ A.T.E. 6. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 7. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 8. ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 9. Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 10. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ. ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε. 11. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και παρέδωσαν τις προσφορές τους µέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του καθ' ενός διαγωνιζόµενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθµός επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένος-κλειστός φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και µε την πρώτη διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόµενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, η επιτροπή ανοίγει τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα µονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές, τις µονογράφει και ανακοινώνει τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο και καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας σε πίνακα οικονοµικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του (σύµφωνα µε τα πτυχία που µπορούν να συµµετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνηµµένο πίνακα περιληπτικά, και κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή το νόµο περί εκτελέσεως των ηµοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόµενους. Στην συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής προσφοράς, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συµπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων,η διόρθωση λογιστικών σφαλµάτων στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολουθεί ο έλεγχος οµαλότητας. Μετά οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια η συνεδρίαση αποκαθίσταται δηµόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι αποκλείσθηκαν από την παραπέρα συµµετοχή οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι: 7

8 Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΟΥ ΕΙΣ Το τελικό αποτέλεσµα µετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης :«Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ 42%, ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 41%, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 41%, ποσό προσφοράς ,63 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 41,819 %. Με τα υπ αρ. 2/ / , 2/127316/ και 2/127911/ έγγραφα της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από τα αρµόδια γραφεία του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης, Ρόδου και Αθηνών αντίστοιχα ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των τριών πρώτων µειοδοτών. Οι απαντήσεις των ταµείων µας γνωστοποιήθηκαν µε το υπ αρ. 470/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Ρόδου, 2/127880/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης και 2/149030/ έγγραφο του ΤΣΜΕ Ε ΑΘΗΝΩΝ, που µας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών\, οπότε σήµερα 24/11/11 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17/ του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων. Ο Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου, εξέδωσε ανακοίνωση ότι το πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εµ) E1 E2 E3 1. Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε ,63 41,819% 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΤΗΣ ,07 38,82% 3. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε ,28 38,026% 4. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,60 37,54% 5. ΑΡΚΤΟΣ ΑΤΕ ,61 29,18% 6. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,18 28,00% 7. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ. ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε ,80 26,00% 8. ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,29 21,683% 9. DYNAMIC WAY A.E ,71 17, ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,43 4,947% 11. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,53 4,282% (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διαγωνισµού) 8

9 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε αρ. πρωτ. 2/ , καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής ιαγωνισµού µε αρ. πρωτ. 2/ , όπου επισυνάπτεται και το Πρακτικό ιεξαγωγής του ιαγωνισµού, και Α) εγκρίνει το πρακτικό του διαγωνισµού όπως συντάχθηκε και στάλθηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού, Β) κατακυρώνει το διαγωνισµό στην εργοληπτική επιχείρηση: «Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ 42%, ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 41%, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 41%, ποσό προσφοράς ,63 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι µέση έκπτωση 41,819 % και συνολικό ποσό προσφοράς ,01 ευρώ (µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.16%) Γ) εξουσιοδοτεί τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύµβασης. ΘΕΜΑ 3 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της κατακύρωσης του ηµόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», έτους (Εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , στο οποίο επισυνάπτεται και το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, ως κατωτέρω: «Θέµα : Έγκριση πρακτικού επιτροπής πρόχειρου διαγωνισµού για την «προµήθεια κάδων απορριµµάτων (κωδ.20/ )», έτους

10 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Παρακαλούµε να προβείτε στην έγκριση του συνηµµένου πρακτικού της επιτροπής για τη διεξαγωγή δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «κάδων απορριµµάτων για το έτος 2011(κωδ. 20/ )». (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου) «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ιενέργειας ηµόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «προµήθεια κάδων απορριµµάτων(κωδ.20/ ), έτους 2011» Στη Ρόδο την 01 η εκεµβρίου 2011 και ώρα το πρωί, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την αρ. 666/2011 Απόφαση του Σ και που απαρτίζεται από τους: 1. Κολεζάκης Αντώνης (πρόεδρος), ΠΕ 2. Γεράσιµος Αντωνάτος (µέλος), ΠΕ 3. Γιαννόπουλος Γιώργος (µέλος), ΠΕ προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη της «προµήθειας κάδων απορριµµάτων (κωδ.20/ ), έτους 2011», ενδεικτικού προϋπολογισµού ευρώ µε φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η µελέτη του µε την απόφαση 329/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε µε την 2563/2011 Απόφαση του ηµάρχου και στάλθηκε για δηµοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ήµου στις 21/11/2011 µε την περίληψη του διαγωνισµού 2/49440/2011. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού µε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Στο διαγωνισµό, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα της διακήρυξης είχε σαν λήξη επίδοσης των προσφορών την 09η πρωινή στις 01/12/2011, προσήλθε εγκαίρως να καταθέσει προσφορά η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ. 1ο ΣΤΑ ΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Μόλις έφθασε η προβλεπόµενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09η πρωινή στις 01/12/2011), η επιτροπή διαγωνισµού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντα. Ο προµηθευτής είχε όλα τα απαιτούµενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, κτλ). Όλα τα έγγραφα συµµετοχής ήταν επαρκή και σύµφωνα µε το νόµο. Κατόπιν τούτου, η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ περνάει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 10

11 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 2ο ΣΤΑ ΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού ήταν το άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα, το οποίο έγινε την ίδια ηµέρα. Τα ζητούµενα προιόντα της µελέτης του διαγωνισµού για τα οποία συµµετείχε ο διαγωνιζόµενος, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη µελέτη του διαγωνισµού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόµενος να προκριθεί στο επόµενο και τελευταίο στάδιο. 3ο ΣΤΑ ΙΟ: Μετά από αυτό, η επιτροπή του διαγωνισµού πέρασε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που περιλαµβάνει το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του συµµετεχόντα στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ηµέρα. Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ήταν ως τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Ε ί δ ο ς Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδας (ευρώ) απάνη (ευρώ) Πράσινοι κάδοι 770 lt Τεµάχιο , Πράσινοι κάδοι 240 lt Τεµάχιο Κάδοι χαρτιού 770 lt Τεµάχιο , Κάδοι αλουµινίου 240 lt Τεµάχιο Κάδοι πλαστικών 240 lt Τεµάχιο Υποδοχή πλαστικών - αλουµινίου Τεµάχιο 240 9, Κλειδαριές αλουµινίου Τεµάχιο 120 5, Συνολική αξία άνευ φπα Φ.Π. Α. (16%) 7976,96 Συνολική αξία µε φπα 16% ,96 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισµού γνωµοδοτεί στην Οικονοµική Επιτροπή: Να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, καθώς αυτή είναι κατά είδος αλλά και στο σύνολο χαµηλότερη από τον ενδεικτικό προυπολογισµό της µελέτης, ο οποίος 11

12 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ συντάχθηκε αφού έγινε έρευνα αγοράς µεταξύ των µεγαλύτερων εταιρειών κατασκευής κάδων στην Ελλάδα. Να κατακυρωθεί η προµήθεια των κάδων απορριµµάτων στην ανωτέρω εταιρεία, µε συνολική αξία ,96 ευρώ µε φπα. Ο ήµος έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όµως λιγότερα από το 50% αυτών. Με το µειοδότη προµηθευτή θα υπογραφεί σύµβαση και θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% της συµβατικής αξίας άνευ φπα.» (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής ιαγωνισµού) Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία επισυνάπτεται και το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ηµόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», (κωδ.20/ ) έτους 2011, εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού και κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, καθώς αυτή είναι κατά είδος αλλά και στο σύνολο χαµηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, ο οποίος συντάχθηκε αφού έγινε έρευνα αγοράς µεταξύ των µεγαλύτερων εταιρειών κατασκευής κάδων στην Ελλάδα, συνολικής αξίας ,96 ευρώ µε Φ.Π.Α., ως κατωτέρω: Α/Α Ε ί δ ο ς Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδας (ευρώ) απάνη (ευρώ) 1. Πράσινοι κάδοι 770 lt Τεµάχιο , Πράσινοι κάδοι 240 lt Τεµάχιο Κάδοι χαρτιού 770 lt Τεµάχιο , Κάδοι αλουµινίου 240 lt Τεµάχιο Κάδοι πλαστικών 240 lt Τεµάχιο Υποδοχή πλαστικών - Τεµάχιο 240 9,

13 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 7. αλουµινίου Κλειδαριές αλουµινίου Τεµάχιο 120 5, Συνολική αξία άνευ φπα Φ.Π. Α. (16%) 7976,96 Συνολική αξία µε φπα 16% ,96 Ο ήµος Ρόδου έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όµως λιγότερα από το 50% αυτών. Επίσης µε το µειοδότη προµηθευτή θα υπογραφεί σύµβαση και θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% της συµβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α.. ΘΕΜΑ 4 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της επιµήκυνσης του χρόνου απόδοσης των λογαριασµών υπολόγων, που αφορούν τα προνοιακά επιδόµατα και τους υπολόγους της πάγιας προκαταβολής, έως και την 31 η /12/2011. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστηρίου /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας της /νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας µε αρ. πρωτ. 14/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: «Αίτηµα για παράταση απόδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 1374Α / 2011 Προνοιακών Επιδοµάτων» Σε συνέχεια του υπ αριθµ.1374α / 2011 Χ.Ε.Π. ύψους ,00 και καθώς επίσης µε την υπ αριθµ. 333/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Πρακτικό αρ. 31/ σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ότι η προθεσµία απόδοσης του ανωτέρω λογαριασµού είναι µέχρι και την 30η Νοεµβρίου 2011, αιτούµαι την παράταση της σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ταχθείσης προθεσµίας απόδοσης λογαριασµού για επιπλέον 1 µήνα ήτοι µέχρι την 31/12/2011. (Ακολουθεί υπογραφή της υπολόγου υπαλλήλου κας Τρουλλάκου Μαρίας) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει ότι το ανωτέρω ταυτόσηµο αίτηµα αφορά και τους διαχειριστές της πάγιας προκαταβολής, οι οποίοι βάσει της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αρ.113/2011 (Α Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Σ), είχαν οριστεί ως υπόλογοι για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου 13

14 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Ρόδου, σύµφωνα µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ και την αποπληρωµή οποιασδήποτε έκτακτης δαπάνης που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που τους απονέµονται βάσει του ν. 3852/2010, όπως: A) απάνες για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82, εδάφ. γ ). Β) απάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82, εδαφ. δ ). Γ) απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82, εδαφ.ε ). ) απάνες για επείγουσες εργασίες καθορισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83, παρ.2, εδαφ.δ ). ως ακολούθως: α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 14

15 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος Οι ανωτέρω συνεχίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής λόγω αναγκών που µέχρι και σήµερα προκύπτουν αδυνατούν να αποδώσουν λογαριασµούς έως την 30 η /11/2011, όπως προβλέπει το άρθρο 35 του Β.. 17/5-15/ Ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 32 του Β.. 17/5-15/6 1959, ο χρόνος απόδοσης δύναται να επιµηκυνθεί έως και την 31 η /12/2011. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας της /νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας µε αρ. πρωτ. 14/ , καθώς και την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 15

16 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ και εγκρίνει, βάσει των κείµενων διατάξεων του Β.. 17/5-15/6 1959, την επιµήκυνση του χρόνου απόδοσης λογαριασµού, έως και την 31 η /12/2011, για τους κατωτέρω υπολόγους: Α) την κα Τρουλλάκου Μαρία, αναφορικά µε την απόδοση λογαριασµού για το υπ αριθµ. χρηµατικό ένταλµα 1374Α / 2011, ύψους ,00, και Β) τους διαχειριστές της πάγιας προκαταβολής, οι οποίοι βάσει της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αρ.113/2011 (Α Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Σ), είχαν οριστεί ως υπόλογοι για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου Ρόδου, ως κατωτέρω: α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 16

17 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος ΘΕΜΑ 5 ο : (προ ηµερησίας διατάξεως) : (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έκδοσης ενταλµάτων λογιστικής τακτοποίησης, λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστηρίου /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ : Εισήγηση έγκρισης έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής Με την παρούσα εισηγούµαστε την έκδοση απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την περ. (δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του ν. 3852/2010, σχετικά µε την έγκριση έκδοσης µη επιτροπικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής (ΧΕΠ), προκειµένου να αποκατασταθεί ταµειακή τακτοποίηση, η µη επίτευξη της οποίας οφείλεται στην πραγµατοποίηση κατασχέσεων χρηµατικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασµούς του ήµου ως κάτωθι περιγράφεται. 17

18 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ Επισηµαίνεται ότι η έκδοση των εν λόγω ΧΕΠ καθίσταται απαραίτητη, καθ ότι το ηλεκτρονικό οικονοµικό σύστηµα που χρησιµοποιείται από το ήµο δεν αναγνωρίζει ούτε υποστηρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης εξόδου µε άλλον τρόπο πέραν του χρηµατικού εντάλµατος. Επίσης, επειδή αφενός η κατάσχεση δε συνιστά σε καµία περίπτωση εντολή πληρωµής, αφετέρου πρόκειται για χρηµατικά ποσά που ήδη έχουν αναγκαστικά εκταµιευτεί, για τους λόγους αυτούς τα εν λόγω ΧΕΠ δεν εµπίπτουν και στον αντίστοιχο υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης για τους ίδιους ακριβώς λόγους η έκδοσή τους δεν προϋποθέτει προηγούµενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και σχετική διάθεση πίστωσης. Οι εν λόγω κατασχέσεις έγιναν : 1) Σε εκτέλεση των υπ αρ. 1411/2010 και 1412/2010 ιαταγών Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου σε βάρος τραπεζικών λογαριασµών του ήµου ως εξής: Α) Ποσό ,72 (Τράπεζα Marfin Εγνατία) Β) Ποσό ,54 (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) Συνολικό ποσό : ,26 ικαιούχος : SPRIDER STORES 2) Σε εκτέλεση της υπ αρ. 45/2010 οριστικής και αµετάκλητης απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου σε βάρος τραπεζικού λογαριασµού του ήµου ως εξής : Ποσό : 6.471,34 (Τράπεζα Marfin Εγνατία) ικαιούχος : Θεοχαρίδου Βασιλική του Τριανταφύλλου.» (Ακολουθούν υπογραφές του /ντή Οικονοµικών κ. Στεργιούλη Βασιλείου και του προϊσταµένου του Λογιστηρίου κ. Παϊτάκη Εµµ.) Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµανουήλ, Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη, Κορωναίου Ιωάννη, {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Στάγκας Στέργος, Ζαννετίδης Φιλήµονας, Μαχραµάς Μιχαήλ, δήλωσαν «παρόντες», 18

19 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ και εγκρίνει την έκδοση µη επιτροπικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής (ΧΕΠ) λογιστικής τακτοποίησης, όπως ακριβώς αναφέρεται και για τους λόγους που επικαλείται η ανωτέρω εισήγηση, λόγω κατάσχεσης ποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς του ήµου Ρόδου, για τις περιπτώσεις όπως ακριβώς περιγράφονται κατωτέρω, προκειµένου να αποκατασταθεί ταµειακή τακτοποίηση, σύµφωνα και πάλι µε την προαναφερόµενη εισήγηση: 1) Σε εκτέλεση των υπ αρ. 1411/2010 και 1412/2010 ιαταγών Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου σε βάρος τραπεζικών λογαριασµών του ήµου ως εξής: Α) Ποσό ,72 (Τράπεζα Marfin Εγνατία) Β) Ποσό ,54 (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) Συνολικό ποσό : ,26 ικαιούχος: SPRIDER STORES 2) Σε εκτέλεση της υπ αρ. 45/2010 οριστικής και αµετάκλητης απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου σε βάρος τραπεζικού λογαριασµού του ήµου ως εξής : Ποσό : 6.471,34 (Τράπεζα Marfin Εγνατία) ικαιούχος : Θεοχαρίδου Βασιλική του Τριανταφύλλου. ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων και ανατροπής αναλήψεων - διαγραφής δεσµεύσεων, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος, θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την Εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: ιαθέσεις πιστώσεων και ανατροπή αναλήψεων-διαγραφή δεσµεύσεων που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµού Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΡ. Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 19

20 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ 1. ΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥ ΣΗ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΤΑ ΣΗΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Την αποδέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ ,00 σε βάρος του προϋπολογισµού του έτους 2011 για ΑΣΦΑΛΤΙ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια ευρώ, 500,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΩΣΤΑΡΙ ΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια ενενήντα ευρώ, 690,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΩΣΤΑΡΙ ΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τριακόσια δέκα ευρώ, 1.310,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΩΣΤΑΡΙ ΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι ευρώ, 20,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΩΣΤΑΡΙ ΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 2.898,44 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΡΑΜΜΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ,00 500,00 690, ,00 20, ,44 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 27 / 05-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 05 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ. Προϋπολογισµού: 1.297.460,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ. Προϋπολογισµού: 1.297.460,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΤΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου 14PROC002454428 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ 04/12/2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. πρωτ: 38767 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.:2894 /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 e-mail : vorria@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων - Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθµισης

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων - Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία : Προβολή της Πράξης σε έντυπα και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 2392330000 FAX: 2392022368 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος έργου: Αρ.µελέτης 37/2013 «Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα