ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού ΔΟΠΑΕΛ έτους Στην Λάρισα σήμερα την 15 η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 5) Αλαμάνης Ευθύμιος, 6) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 7) Αράπκουλε Δέσποινα, 8) Γαλάτος Αριστοκλής, 9) Γιαννούλας Κων/νος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσπονα, 23) Μητσιός Αθανάσιος, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου- Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσιαούσης Κων/νος και 37) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 4) Ούντρια Ευαγγελή, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Πράππας Αντώνιος, 7) Σάπκας Ιωάννης και 8) Σουλούκου Ασπασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 25

2 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Λέτσιος Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος δήλωσαν ότι αποχωρούν λόγω του ότι θεωρούν ότι ευρισκόμενοι σε προεκλογική περίοδο δεν θα πρέπει να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων ως τα περιλαμβανόμενα στην Ημερήσια Διάταξη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση, εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Έγκριση Απολογισμού ΔΟΠΑΕΛ έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 234 & 240 του Ν. 3463/ Τον Ν. 3852/ Την με αριθμ.πρωτ.32506/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής: Το ΝΠΔΔ καταργήθηκε µε το ΦΕΚ 2544/ , οι δραστηριότητες αυτού, όλου του προσωπικού του, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, ενσωματώθηκαν στην οργανωτική, διοικητική και υπηρεσιακή δοµή του Δήµου Λαρισαίων. Παρακαλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει τον Απολογισµό του ΔΟΠΑΕΛ έτους Την διαφωνία των δημοτικών Συμβούλων κ. Λαμπρούλη Γεωργίου και Κρίκη Πέτρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον απολογισμό του ΔΟΠΑΕΛ, έτους 2013, όπως επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 25

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ , , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000,00 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000,00 0, ,00 301,58 301,58 301, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , , , ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ,00 0, , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, ,00 0, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,05 Γενικά Σύνολα : , , , , , ,68 Σελίδα 3 από 25

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ , , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000,00 0, , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.000,00 0, , , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 5.000,00 0, , , , , Εσοδα ενοικιων παραχωρησης Αναψυκτηριου Πισινας 5.000,00 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000,00 0, ,00 301,58 301,58 301, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000,00 0, ,00 301,58 301,58 301, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000,00 0, ,00 301,58 301,58 301, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 0, , , , , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ ,00 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ,00 0, , , , , Εσοδα απο εισητηρια κινηματογραφου ,00 0, , , , , Εσοδα απο πολιτιστικες εκδηλωσεις 5.000,00 0, , , , ,00 Σελίδα 4 από 25

5 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ,00 0, , , , , Εσοδα χρησης αθλητικων εγκαταστασεων ,00 0, , , , , Εσοδα φοιτησης στην αθλητικες ακαδημιες 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα φοιτησης στη σχολη μπαλετου και ανωτ. σχολη χορου ,00 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , , ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , , Επιχορηγηση Δημου Λαρισαιων για την καληψη λειτουργικων αναγκων , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα απο πωλησης βιβλιων ή εντυπων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , , , ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ,00 0, , , , , ΔΩΡΕΕΣ ,00 0, , , , , Προϊόν δωρεών ,00 0, , , , , Εσοδα χορηγιων ,00 0, , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , , , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 5.000,00 0, , , , , Εσοδα εισητηριων παραστασης σχολης μπαλετου & ανωτερης σχολης χορου 5.000,00 0, , , , , Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" ,00 0, , , , , Εσοδα απο παραχωρηση Χατζηγιαννειου ,00 0, , , , , Εσοδα απο παραχωρηση θερινου κινηματογραφου 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 25

6 Σελίδα 6 από 25 ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΩΛΞ-ΥΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, ,00 0, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0, , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0, , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ,00 0, ,00 0, , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000,00 0, ,00 0,00 601,70 601, Φορος εισοδηματος 20% 2.400,00 0, ,00 0,00 108,00 108, Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου 600,00 0,00 600,00 0,00 493,70 493, Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ ,00 0, ,00 0, , , Φορος στις προμηθειες αγαθων ή υπηρεσιων ,00 0, ,00 0, , , Φορος ελευθερων επαγγελματιων ,00 0, ,00 0, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0, ,00 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΙΚΑ εργοδοτη ,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΙΚΑ ασφαλισμενου ,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ασφαλισμενου 1.000,00 0, ,00 0,00 768,20 768, Εσοδα απο κρατησεις ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ασφαλισμενου 3.000,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΥΔΚΥ ασφαλισμενου 4,55% 3.600,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΥΔΚΥ εργοδοτη 12,50% ,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΣΠΕΑΘ ασφαλισμενου 8,5% 2.900,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτη 7,5% 2.600,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ειδ. λογαριασμος ανεργιας εργοδοτη 2% 800,00 0,00 800,00 0,00 363,60 363, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝ 2.500,00 0, ,00 0, , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚ ΜΟΝ 1% 1.500,00 0, ,00 0,00 935,50 935, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΙΔΑΧ) 1.000,00 0, ,00 0,00 363,60 363,60

7 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ (ΙΔΑΧ) 4.000,00 0, ,00 0, , , Εκτακτη εισφορα 1% & 2% ,00 0, ,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0, ,00 0, , , Κρατησεις στις αποδοχες για την εξοφληση δανειων παρακαταθηκων ,00 0, ,00 0, , , Κρατησεις στις για εξοφληση δανειων Ταχυδ/κο Ταμ/ριο 2.500,00 0, ,00 0, , , Κρατησεις στις αποδοχες υπερ ΟΔΔΥ 720,00 0,00 720,00 0,00 540,00 540, Κρατησειε στις αποδοχες υπερ Σωματειου 1.300,00 0, ,00 0,00 341,04 341, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , , , Χρηματικο υπολοιπο ΔΟΠΑΕΛ Δημου Λαρισας , , , , , ,05 Γενικά Σύνολα : , , , , , ,68 Σελίδα 7 από 25

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Δεσμευθέντα Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,20 0, , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,20 0, , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 723,19 723,19 723,19 723, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.959,20 0, ,20 617,16 617,16 506,46 506, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0, , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 500,00 0,00 500,00 157,50 157,50 157,50 157, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, , , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0, , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,72 0, , , , , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,72 0, , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ,72 0, , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ,00 0, , ,60 0, , ,60 Γενικά Σύνολα : , , , , , , ,16 Σελίδα 8 από 25

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2013 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Δεσμευθέντα Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,20 0, , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,20 0, , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4.000,00 0, , , , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 4.000,00 0, , , , , , Αμοιβες Νομικων και Συμβολαιογραφων 4.000,00 0, , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0, , , ,00 540,00 540, Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) ,00 0, , , ,00 540,00 540, Εξοδα παραστασης προεδρου & αντιπροεδρου ΔΟΠΑΕΛ ,00 0, , , ,00 540,00 540, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.000,00 0, , , , , , Λοιπές αμοιβές τρίτων 5.000,00 0, , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιωματα ΑΕΠΙ Ανωνυμος Εταρεια Πνευματικης Ιδικτησιας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 723,19 723,19 723,19 723, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 0, ,00 723,19 723,19 723,19 723, Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 0, ,00 337,58 337,58 337,58 337, Ταχυδρομικα Τελη 1.000,00 0, ,00 337,58 337,58 337,58 337, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 0, ,00 112,00 112,00 112,00 112, Τηλεφωνικα, τηλεγραφικα και τηλεομοιοτυπικα τελη εσωτερικου ,00 0, ,00 112,00 112,00 112,00 112, Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 0,00 500,00 273,61 273,61 273,61 273,61 Σελίδα 9 από 25

10 Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 0,00 500,00 273,61 273,61 273,61 273, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.959,20 0, ,20 617,16 617,16 506,46 506, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων του Ν.Π.Δ.Δ. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 700,00 0,00 700,00 382,50 382,50 382,50 382, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 700,00 0,00 700,00 382,50 382,50 382,50 382,50 Συνδρομες σε εφημεριδες και περιοδικα και ηλεκτρονικα μεσα 700,00 0,00 700,00 382,50 382,50 382,50 382, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 110,70 110,70 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 500,00 110,70 110,70 0,00 0, Εξοδα λοιπων δημοσιευσεων - διαφημησεων 500,00 0,00 500,00 110,70 110,70 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 5.259,20 0, ,20 123,96 123,96 123,96 123, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.259,20 0, ,20 123,96 123,96 123,96 123, Λοιπες δαπανες γενικης φυσης 5.259,20 0, ,20 123,96 123,96 123,96 123, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, , , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, , , , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.000,00 0, ,00 81,12 81,12 81,12 81, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 7.000,00 0, , , , , , Λοιπες προσυαξησεις 1.000,00 0, ,00 8,87 8,87 8,87 8, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0, , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0, , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, , , , , ,37 Τακτικες αποδοχες (περιλαμβανονται οι καθε ειδους αποδεοχες των μονιμων υπαλληλων και τα κατ' αποκοοπη εξοδα κινησης) ,00 0, , , , , ,37 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0, , , , , ,96 Σελίδα 10 από 25

11 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, , , , , , Τακτικες αποδοχες (περιλάμβανονται οι καθε ειδους αποδοχες των μονιμων υπαλληλων, τα κατ'αποκοπη εξοδα κινησης, καθως και η αποζημιωση των συνταξιοδοτουμενων υπαλληλων αρθρο 300 του Ν. 1188/1981) ,00 0, , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) ,00 0, , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, , , , , , Αποδοχες προσωπικου Ν. 3584/2007 (εκτακτων αναγκων) ,00 0, , , , , , Αποδοχες προσωπικου οκταμηνης συμβασης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,00 0, , , , , ,23 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 0, , , , , , Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη μονιμων υπαλληλων ,00 0, , , , , , Εισφορες υπερ ΤΥΔΚΥ εργοδοτη μονιμων υπαλληλων 12,5% ,00 0, , , , , ,64 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου ,00 0, , , , , , Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη υπαλ. ιδ. αοριστου χρονου ,00 0, , , , , , Εισφορες υπερ ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτη υπαλ. ιδ. αοριστου χρονου 2.500,00 0, , , , , , Εισφορες εργοδοτη υπερ ειδικου λογ. ανεργιας 700,00 0,00 700,00 377,07 377,07 363,60 363, Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού ,00 0, , , , , , Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη εκτακτων υπαλληλων ,00 0, , , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχες ενδυσης (ενδυση εργατοτεχνικου και ενστολου προσωπικου) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , , , ,00 Σελίδα 11 από 25

12 ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΩΛΞ-ΥΡΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0, , , , , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία ,00 0, , , , , , Συμβαση εργου εργατη γενικων καθηκοντων ,00 0, , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,00 0, , , , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0, , , , , , Μισθωματα κτιριων για την στεγαση πολιτιστικων λεσχων ,00 0, , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500,00 0,00 500,00 402,00 402,00 402,00 402, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 402,00 402,00 402,00 402, Ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων 500,00 0,00 500,00 402,00 402,00 402,00 402, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , , , ,43 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0, , , , , , Συντηρηση και επισκευη πισινας ,00 0, , , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 115,04 115,04 115,04 115, Συντηρηση και επισκευη μεταφορικων μεσων 500,00 0,00 500,00 115,04 115,04 115,04 115, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 7.500,00 0, , , , , , Συντηρηση και επισκευη λοιπων μηχανηματων 4.000,00 0, , , ,32 811,80 811, Συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων 1.500,00 0, ,00 430,50 430,50 430,50 430, Συντηρηση και επισκευη φωτοτυπικων και φαξ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντηρηση και επισκευη ηλεκτρονικων υπολογιστων 1.500,00 0, ,00 496,00 496,00 496,00 496, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 0, , , , , ,24 Συντηρηση και επισκευη επιπλων σκευων και λοιπου εξοπλισμου 4.000,00 0, , , , , , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 3.000, , , , , , , Συντηρηση εφαρμογων λογισμικου 3.000, , , , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) ,00 0, , , , , ,77 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 2.000,00 0, , , , , , Δαπανες ηλεκτροφωτισμου 2.000,00 0, , , , , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα ,00 0, , , , , , Δαπανες απολυμανσης-μυοκτονιων 500,00 0,00 500,00 86,10 86,10 86,10 86,10 Σελίδα 12 από 25

13 Δαπανες κοινοχρηστων ,00 0, , , , , , Δαπανες κτηνιατρικης περιθαλψης αλογων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 500,00 0,00 500,00 157,50 157,50 157,50 157, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 0,00 500,00 157,50 157,50 157,50 157, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 500,00 157,50 157,50 157,50 157, Τελη κυκλοφοριας φορτηγων αυτοκινητων 500,00 0,00 500,00 157,50 157,50 157,50 157, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.500,00 0, , , , , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 2.500,00 0, , , , , , Μεταφορες γενικα 2.500,00 0, , , , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 0, ,00 385,12 385,12 385,12 385, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 2.000,00 0, ,00 385,12 385,12 385,12 385, Οδοιπορικα εξοδα μετακινουμενων τριτων εκτος εδρας στο εσωτερικο 2.000,00 0, ,00 385,12 385,12 385,12 385,12 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , , , , , , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , , , , Εξοδα πολιτιστικων εκδηλωσεων , , , , , , , Εξοδα κινηματογραφικων προβολων ,00 0, , , , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ,00 0, , , , , , Πρωταθλημα εργαζομενων 8.000,00 0, , , , , , Βραβευση διακριθεντων αθλητων 2.000,00 0, , , ,26 869,74 869, Ημιμαραθωνιος αγωνας δρομου 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Γυρος Λαρισας 3.000,00 0, , , , , , Τουρνουα ποδοσφαιρου "Δ. Κουκολιτσιος - Δ. Μουσαρης" 3.000,00 0, , , , , , Λοιπες αθλητικες εκδηλωσεις 5.000,00 0, , , , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 5.000,00 0, , , , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 0, , , , , , Λοιπες δαπανες γενικης φυσης 5.000,00 0, , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ,00 0, , , , , , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π ,00 0, , , ,35 222,30 222, Προμηθεια βιβλιων κτλ ,00 0, , , ,35 222,30 222, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 0, , , , , , Προμηθεια γραφικης υλης 8.000,00 0, , , , , ,13 Σελίδα 13 από 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183 Ενότητα 7... 185 7.Περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων... 185 7.1 Οργάνωση και Συνεργασίες Δήμου Λαρισαίων... 185 7.1.1 Οργάνωση του Δήμου Λαρισαίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα