ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ"

Transcript

1 1 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΔΠΑ ΓΔ / ΓΟΔΔ 20 / ΗΟΤΛΗΟ 2013 «Έιεγρνο Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ηεο ΠΑ» ΔΚΣΤΠΩΖ ΤΑΔ ΗΟΤΛΗΟ 2013

2 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ Α/Α ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΗΣΤΠΩΝ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΑΠΟΓΔΚΣΖ 1 ΓΔΑ/Γ1 1 2 ΓΔΑ/Γ6/ ΓΔΑ/ΓΟΔΔ 5 4 ΑΣΑ/Γ2 2 5 ΑΣΑ/ Β4/3 1 6 ΑΣΑ/ΓΔΟΜ 2 7 ΓΑΤ/Γ2 2 8 ΓΑΤ/Α1/6 1 9 ΓΑΤ/ΓΔΟΜ 1 10 ΓΑΔ/Γ ΓΑΔ/ Β1/ ΓΑΔ/ΓΔΟΜ 2 13 ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ ΠΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ Μ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ Μ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ Μ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ Μ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ Μ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΓΝΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΔΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΔΣΖ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΒΔ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΚΔΦΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΜΓΑΠ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΑΤ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΠΚΒ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ε ΜΔΠ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΔΜΤ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΓΑΚ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ν ΚΔΠ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ν ΚΔΠ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ν ΚΔΠ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΚΔΓΑ/ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΚΔΓΑ/Ε / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ Μ.ΓΔΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ Μ.ΑΣΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΤΠΑΔΑΒ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΒΚΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΤΠ/ΠΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΚΔΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ. 2 ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΗΣΤΠΟΤ

3 49 ΔΣΖΜ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΑΑ/ΡΟΓΟΤ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΔΡΓ.ΑΚ-ΔΔΟ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΔΡΓ.ΜΜ&ΔΔ ΑΡΑΞΟΤ / ΣΜ.ΟΗΚ-ΟΡΓΑΝ ΑΔΡΟΝΟΜΗΑ / ΣΜ.ΟΗΚ - ΟΡΓΑΝ ΟΛΚΑ/ΚΓ 1 55 ΟΛΚΑ/ΓΗΑΠΔ 1 56 ΟΛΚΑ/ΓΑΠΑ 1 57 ΜΗΠΑ 1 58 ΤΑΔ 1 59 ΔΛΓΑ/ΑΘΖΝΩΝ 2 60 ΔΛΓΑ/ΛΑΡΗΑ 2 61 ΓΖΜΟΗΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΘΖΝΑ 1 62 ΓΖΜΟΗΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ 1 63 ΓΔ/ΓΟΗ 1 64 ΓΔΝ/Δ4 1 ύλνιν 116

4 ΠΗΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΝ Α/Α ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΣΑΓΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΘΖΚΔ ΒΑΘΜΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΟΓΖΓΗΔ 1. Κάζε κεηαβνιή επηθέξεηαη κφλν θαηφπηλ Γηαηαγήο ηνπ εθδφηε. 2. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαηαρσξείηαη θάζε Γηαηαγή γηα λα επηβεβαησζεί ε εγγξαθή ηεο ηξνπνπνίεζεο. 3. Δλεκεξσκέλν αξρείν κε ηελ ηξέρνπζα ηξνπνπνίεζε είλαη δηαζέζηκν ζην MIS, (Οηθνλνκηθά Θέκαηα, Φξεκαηηθό Λνγηζηηθό, Εγρεηξίδηα Οηθνλνκηθνύ).

5 ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ ΠΡΟ : Πίλαθα Απνδεθηψλ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΚΟΗΝ : Σει Φ.800/AΓ Αζήλα, 31 Ηνπι 13 πλεκκέλα : Αληίηππα φπσο ν πίλαθαο απνδεθηψλ Α Π Ο Φ Α Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ Π.Α «ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ Π.Α» (ΔΠΑ ΓΔ/ΓΟΔΔ-20/ΗΟΤΛΗΟ 2013) 1. Έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 247/1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. β. Σηο δηαηάμεηο ην ΝΓ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ» (ΦΔΚ Α 251/1970) γ. Σα θαζνξηδφκελα ζηνλ απφ 14 Γεθεκβξίνπ 1981 Γεληθφ Καλνληζκφ πεξί «Διέγρνπ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ», πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. Φ.092.5/4/238509/ ΤΔΘΑ/5 ε ΜΔΟ Απφθαζε. δ. Σελ ΠαΓ 8-1/2010/ΓΔΑ «Πεξί Φχιαμεο - Σήξεζεο - Δλεκέξσζεο Οηθνλνκηθψλ Δγρεηξηδίσλ». ε. Σα θαζνξηδφκελα ζην ΔΠΑ Γ-2/Ηαλνπάξηνο 2013 Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ΠΑ Σφκνο Α. ζη. Σελ αλάγθε κεηεμέιημεο ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηηο λέεο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 2. Δγθξίλνπκε ην Δγρεηξίδην κε ηίηιν «Έιεγρνο Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ηεο ΠΑ» (ΔΠΑ ΓΔ/ΓΟΔΔ -20/ΗΟΤΛΗΟ

6 2013 «Έιεγρνο Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ηεο ΠΑ»). 3. Σν ελ ιφγσ Δγρεηξίδην ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο παξνχζεο. 4. Καηαξγνχκε ην ΔΠΑ ΓΔ/ΔΟΔΔ-20/1985 «Έιεγρνο Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ηεο ΠΑ». 5. Ζ ΓΑΤ/Γ6 λα εγθξίλεη ηελ εθηχπσζε ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ θαη λα εθδψζεη ζρεηηθή εληνιή πξνο ηελ ΤΑΔ. 6. Ζ ΤΑΔ λα πξνβεί ζηελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ηνπ Δγρεηξηδίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Γηαλνκήο απηνχ. 7. Οη απνδέθηεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ λα πξνβνχλ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζ απηφ. Αληηπηέξαξρνο (Η) Δπάγγεινο Σνπξλάο Α ξ ρ ε γ φ ο ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Μ.Τ. Παλ. Νηθνινπνχινπ Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο ΓΔΑ/ΓΟΔΔ Π/Β:

7 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ - ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α - ΓΔΝΗΚΑ... 1 ΣΜΖΜΑ 1ν... 1 ΚΟΠΟ... 1 ΣΜΖΜΑ 2ν... 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΔΚΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ... 1 ΣΜΖΜΑ 3ν... 1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - ΠΑΡΑΓΟΥΔ... 1 ΣΜΖΜΑ 4ν... 2 ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 2 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ - ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β - ΔΝΝΟΗΔ... 3 ΣΜΖΜΑ 5ν... 3 ΔΝΝΟΗΔ - ΟΡΗΜΟΗ Ζ Έλλνηα ηνπ Έιεγρνπ Γηάθξηζε Τπεξεζηψλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ πξξνή Αξκνδηνηήησλ Γαπάλε Αξκφδηα ξγαλα γηα ηελ Τινπνίεζε Γαπαλψλ Γηαηάθηεο Τπφινγνη Αζπκβίβαζην Ηδηφηεηαο Γηαηάθηε θαη Τπνιφγνπ Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Γαπαλψλ Αλάιεςε Γαπάλεο Έιεγρνο θαη Δθθαζάξηζε Γαπάλεο Δληνιή Πιεξσκήο Πιεξσκή Γαπάλεο Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο Καηαζηαιηηθφο Έιεγρνο... 9 ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ... 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ... 9 ΣΜΖΜΑ 6ν... 9 ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΔΝΗΚΑ... 9 ΣΜΖΜΑ 7ν...10 ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΔΝΗΚΑ...10 ΣΜΖΜΑ 8ν...10 ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΤ...10 ΣΜΖΜΑ 9ν...11 ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΤΛΗΚΟΤ - ΔΦΟΓΗΩΝ.11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ - ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ...12 ΣΜΖΜΑ 10ν...12 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΩΝ - ΚΟΠΟ...12 ΣΜΖΜΑ 11ν...13 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΩΝ...13

8 ΣΜΖΜΑ 12ν...14 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΩΝ...14 ΣΜΖΜΑ 13ν...16 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΔΤΘΤΝΔ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΩΝ...16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΔΟΓΩΝ...17 ΣΜΖΜΑ 14ν...17 ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΔΟΓΩΝ...17 ΣΜΖΜΑ 15ν...18 ΣΡΟΠΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΔΟΓΩΝ...18 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ - ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ...18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ - ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ...18 ΣΜΖΜΑ 16ν...18 ΚΟΠΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ...18 ΣΜΖΜΑ 17ν...19 ΔΝΝΟΗΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ...19 ΣΜΖΜΑ 18ν...19 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ...19 ΣΜΖΜΑ 19ν...19 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ...21 ΣΜΖΜΑ 20ν...21 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ...23 ΣΜΖΜΑ 21ν...23 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΚΖΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ...19 ΣΜΖΜΑ 22ν...25 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ...25 ΣΜΖΜΑ 23ν...25 ΔΤΘΤΝΔ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΖΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ...25 ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ...26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε - ΔΝΝΟΗΑ - ΚΟΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...26 ΣΜΖΜΑ 24ν...26 ΔΝΝΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...26 ΣΜΖΜΑ 25ν...27 ΚΟΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...27 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ - ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩΝ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΤ...27 ΣΜΖΜΑ 26ν...27 ΓΔΝΗΚΑ...27 ΣΜΖΜΑ 27ν...28 ΓΗΑΚΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...28 ΣΜΖΜΑ 28ν...29 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...29 ΣΜΖΜΑ 29ν...37 ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...37 ΣΜΖΜΑ 30ν...38 ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΗΝΣΑΗ Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ...38

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ - ΔΝΣΟΛΔ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...39 ΣΜΖΜΑ 31ν...39 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ - ΔΝΣΟΛΔ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ 32ν...40 ΣΑΚΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ...40 ΣΜΖΜΑ 33ν...41 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ...41 ΣΜΖΜΑ 34ν...42 ΔΚΣΑΚΣΖ - ΑΗΦΝΗΓΗΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ...42 ΣΜΖΜΑ 35ν...43 ΔΗΓΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ...43 ΣΜΖΜΑ 36ν...44 ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ...44 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η - ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...44 ΣΜΖΜΑ 37ν...44 ΔΚΘΔΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...44 ΣΜΖΜΑ 38ν...46 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΔΠΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ...46 ΣΜΖΜΑ 39ν...47 ΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ...47 ΣΜΖΜΑ 40ν...47 ΦΑΚΔΛΟΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΤ...47 ΣΜΖΜΑ 41ν...48 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΛΔΓΥΟ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΠΗΣΡΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΠΟΛΔΜΟΤ...48 ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ - ΗΥΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ - ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ...49 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΑ - ΗΥΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ - ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ...49 ΣΜΖΜΑ 42ν...49 ΗΥΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ...49 ΣΜΖΜΑ 43ν...49 ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ...49 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» Α-1 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β». Β-1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ». Γ-1 ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ

10 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΑ ΣΜΖΜΑ 1ν ΚΟΠΟ 1. θνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη ε παξνρή ησλ απαξαηηήησλ νδεγηψλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΠΑ επί ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ησλ Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηελεξγείαο ειέγρνπ θαη νηθνλνκηθψλ επηζεσξήζεσλ. 2. Δηδηθφηεξα, κε ην παξφλ εγρεηξίδην θαζνξίδνληαη νη κέζνδνη, δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ νηθνλνκηθήο κέξηκλαο θαη ινγηζηηθνχ ηεο ΠΑ, θαζψο θαη θάζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΣΜΖΜΑ 2ν ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΔΚΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 1. Σν παξφλ εγρεηξίδην εθδίδεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ ΝΓ.721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» θαη ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Γεληθφ Καλνληζκφ «Πεξί Διέγρνπ ησλ Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», απνηειεί δε θείκελν απνθιεηζηηθά γηα ππεξεζηαθή ρξήζε απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα αξκφδηα ξγαλα ηεο ΠΑ. 2. Ζ έθδνζε, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ απνηειεί επζχλε ηνπ ΓΔΑ/ΓΟΔΔ, εγθξίλεηαη δε απφ ηνλ Αξρεγφ ΓΔΑ. ΣΜΖΜΑ 3ν ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - ΠΑΡΑΓΟΥΔ 1. ην παξφλ εγρεηξίδην θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ, ηελ εθθαζάξηζε, ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν, ηηο νηθνλνκηθέο επηζεσξήζεηο ησλ Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ.

11 2 2. Οη δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην, θαηαξηίζζεθαλ κε βάζε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. ΣΜΖΜΑ 4ν ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηα θαζνξηδφκελα ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, σο αθνινχζσο : α. Ν.2362/1995 «Γεκφζην Λνγηζηηθφ, Έιεγρνο Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 247/1995). β. Ν.3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» (ΦΔΚ Α 141/2010). γ. Ν.4129/2013 «Κχξσζε Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» (ΦΔΚ Α 52/2013). δ. ΝΓ.721/1970 «Οηθνλνκηθή Μέξηκλα θαη Λνγηζηηθφ ΔΓ» (ΦΔΚ Α 251/1970). ε. ΠΓ.1123/1980 «Πεξηερφκελν Έλαξμε Πξναηξεηηθήο Δθαξκνγήο Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ» (ΦΔΚ Α 283/1980). ζη. ΠΓ.136/1998 «Πεξηνξηζκνί Έθδνζεο ΥΔΠ θαη Δπζχλεο Τπνιφγσλ» (ΦΔΚ Α 107/1998). δ. ΠΓ.151/1998 «Γηαδηθαζία Διέγρνπ, Δθθαζάξηζεο θαη Δληνιήο Πιεξσκήο ησλ Γαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α 116 /1998). ε. ΠΓ.205/1998 «Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ΝΠΓΓ» (ΦΔΚ Α 163/1998) θαη ΠΓ.146/2003 «Πεξί νξηζκνχ πεξηερνκέλνπ θαη ρξφλνπ ελάξμεσο εθαξκνγήο Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο» (ΦΔΚ Α 122/2003). ζ. ΠΓ.113/2010 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α 209/2010). η. ΠΓ.136/2011 «Καζνξηζκφο Καηψηαηνπ Όςνπο ησλ Γαπαλψλ πνπ Διέγρνληαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην» (ΦΔΚ Α 267/2011).

12 3 ηα. ΠΓ.97/2011 «Πξνζεζκία Απφδνζεο ΥΔΠ» (ΦΔΚ Α 232/2011). ηβ. ΠΓ.15/2011 «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο» (ΦΔΚ Α 30/2011). ηγ. Αξηζκ. Πξση. 2/91118/0026/29 Γεθ 10/ΤΟ/ΓΛΚ πεξί «Κνηλνπνίεζεο Γηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». ηδ. Αξηζκ. Πξση. 2/96117/0026/20 Γεθ 11/ΤΟ/ΓΛΚ πεξί «Αλαηξνπψλ θαη Αλαιήςεσλ Τπνρξεψζεσλ». ηε. Αξηζκ. Πξση. 2/98253/0094/30 Γεθ 11 /ΤΟ/ΓΛΚ πεξί «Οδεγηψλ γηα ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ». ηζη. Ο απφ 14 Γεθεκβξίνπ 1981 Γεληθφο Καλνληζκφο «Πεξί Διέγρνπ Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ΔΓ», πνπ εγθξίζεθε κε ηε Φ.092.5/4/238509/22 Γεθ 81/ΤΦΔΘΑ/ΓΔΔΘΑ/5ΜΔΟ Απφθαζε. ηδ. ηε. Σν ΔΠΑ Γ-2 ΜΑΗ 1985 / Οξγάλσζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ΠΑ. Σν ΔΠΑ Γ-2 ΗΑΝ 2013 / Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ΠΑ Σφκνο Α. 2. ην Παξάξηεκα «Α» θαηαγξάθεηαη ελδεηθηηθά κέξνο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηκήκαηα ησλ θεηκέλσλ ηνπ, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην επηηεινχκελν ειεγθηηθφ έξγν. 1. Ζ Έλλνηα ηνπ Διέγρνπ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΔΝΝΟΗΔ ΣΜΖΜΑ 5ν ΔΝΝΟΗΔ - ΟΡΗΜΟΗ α. Ο «έιεγρνο» είλαη κηα κεζνδνινγηθά πξνγξακκαηηζκέλε, ηεθκεξησκέλε θαη ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ κηαο Τπεξεζίαο.

13 4 β. Δηδηθφηεξα, κε ηνλ έιεγρν επηδηψθεηαη : (1) Ζ δηαπίζησζε θαηαζηάζεσλ. (2) Ζ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ, ηεο ηήξεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Γηαρεηξίζεσλ, Λνγηζηεξίσλ, Δθκεηαιιεχζεσλ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη γεληθά ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ. (3) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ, ηεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ειεγρφκελεο Τπεξεζίαο ή Μνλάδαο. γ. θνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε έγθαηξε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ, πξνηνχ απηά δηνγθσζνχλ θαη ε εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. δ. Ο έιεγρνο έρεη σο ζηφρν, ηελ παξνρή, κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ, βνήζεηαο θαη ζπκβνπιψλ πξνο ηελ ειεγρφκελε Μνλάδα ή Τπεξεζία θαη ηνπο Φνξείο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε, ψζηε λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ παξαβαηηθφηεηαο πνπ πηζαλψο εληνπίζηεθαλ. 2. Γηάθξηζε Τπεξεζηώλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνύ α. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ε νξγάλσζε ησλ Φνξέσλ ζηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε νηθνλνκηθή κέξηκλα θαη ην ινγηζηηθφ ηεο ΠΑ, αλαιχεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο «Γηεχζπλζεο», «Δθηέιεζεο», ηνπ «Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ» θαη ηεο «Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο». Δηδηθφηεξα : (1) Ζ «Γηεχζπλζε» πεξηιακβάλεη ηε ζρεδίαζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ ηθαλνπνίεζήο ηνπο, θαζψο θαη ην Γηνηθεηηθφ Έιεγρν θαη ηε Γηνηθεηηθή Δπηζεψξεζε ηεο «Δθηέιεζεο». (2) Ζ «Δθηέιεζε» αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη ζε θάζε άιιε εξγαζία ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο. (3) Ο «Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο» πεξηιακβάλεη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ θάζε θαηεγνξίαο δαπάλεο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν, ηνλ έιεγρν ησλ απνδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ην ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν.

14 5 (4) Ζ «Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε» πεξηιακβάλεη ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Γηαρεηξίζεσλ, Λνγηζηεξίσλ, ππνιφγσλ θαη γεληθά φζσλ δηαρεηξίδνληαη θάζε είδνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΠΑ. β. ξγαλα «Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ» είλαη : (1) Οη εθθαζαξηζηέο ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ, πιηθνχ, εθνδίσλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. (2) Οη ειεγθηέο. γ. ξγαλα «Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο» είλαη : (1) Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο. (2) Οη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο. 3. πξξνή Αξκνδηνηήησλ ε νπδεκία πεξίπησζε επηηξέπεηαη : α. Οη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα φξγαλα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηνλ Οηθνλνκηθφ Έιεγρν θαη ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε λα κεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο ηεο Γηεχζπλζεο ή ηεο Δθηέιεζεο. β. Ζ ζπγρψλεπζε Τπεξεζηψλ ή Μνλάδσλ πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζρέζε ειέγρνληνο θαη ειεγρνκέλνπ. γ. Ζ αλάζεζε ζην ίδην πξφζσπν ηεο εθθαζάξηζεο ή ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηθή ηνπ δηαρείξηζε. δ. Ζ πξνζππνγξαθή, κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, πξάμεσλ εθθαζάξηζεο ή ειέγρνπ ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ απφ πξφζσπν πνπ δηεηέιεζε δηαρεηξηζηήο θαηά ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ησλ δαπαλψλ απηψλ. ε. Ζ ππαγσγή ηνπ Γεκνζίνπ ηξαηησηηθνχ Σακείνπ ηεο ΠΑ ζε Πξντζηάκελν πνπ ηαπηφρξνλα θέξεη θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ ζε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ή ζε Τπεξεζία εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο δαπαλψλ. 4. Γαπάλε Δίλαη ε γελφκελε αλάισζε πίζησζεο, πξνεξρφκελε είηε απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, είηε απφ νξγαληθά έζνδα, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ.

15 5. Αξκόδηα Όξγαλα γηα ηελ Τινπνίεζε Γαπαλώλ 6 1. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΠΑ αλαηίζεηαη ζε δπν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δεκνζηνλνκηθψλ νξγάλσλ : α. Σνπο δηαηάθηεο, πνπ είλαη αξκφδηνη λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δαπάλεο. β. Σνπο ππνιφγνπο, πνπ είλαη αξκφδηνη λα πινπνηνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ δηαηαθηψλ θαη λα θαηαβάιινπλ ην αληίηηκν ηεο δαπάλεο. 2. Οη δαπάλεο ζε βάξνο εζφδσλ, πξνεξρφκελσλ απφ ηδία θεθάιαηα ησλ Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (Απφθαζε κεηαβίβαζεο νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά ξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ ΔΓ, ζρεηηθά εγρεηξίδηα νηθνλνκηθνχ θ.α.) 6. Γηαηάθηεο α. Ωο «δηαηάθηεο» ζεσξνχληαη ηα φξγαλα πνπ είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΠΑ, λα ππνινγίδνπλ ην αθξηβέο χςνο απηήο ζε βάξνο αληίζηνηρεο πίζησζεο θαη λα δηαηάζνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ηεο. β. Οη δηαηάθηεο ηνπ ΤΠΔΘΑ δηαθξίλνληαη ζηνλ θχξην θαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο, σο αθνινχζσο : (1) Κχξηνο δηαηάθηεο είλαη ν Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο (ΤΔΘΑ), ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ην φιν ή κέξνο ηεο εηδηθήο απηήο εμνπζίαο ηνπ ζε άιια φξγαλα ηεο ηεξαξρίαο θάζε Κιάδνπ ησλ ΔΓ, θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. (2) Γεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο είλαη νη Τπεξεζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηνπο έρνπλ δηαηεζεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ θπξίνπ δηαηάθηε. Οη ελ ιφγσ πηζηψζεηο κεηαβηβάδνληαη κε επηηξνπηθά εληάικαηα ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο ζηελ ΠΑ είλαη ηα Διεγθηήξηα Γαπαλψλ (ΔΛΓΑ). 7. Τπόινγνη α. Τπφινγνο ζεσξείηαη ην φξγαλν πνπ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν λα δηαρεηξίδεηαη κφληκα ή πξνζσξηλά ρξήκαηα, αμίεο, πιηθά ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γεληθά, πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο ζεσξείηαη απφ ην λφκν δεκφζηνο ππφινγνο.

16 7 β. Έιιεηκκα δεκνζίνπ ππνιφγνπ είλαη ε νπνηαδήπνηε έιιεηςε ρξεκάησλ, αμηψλ, πιηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γεληθά, πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ζηε δηαρείξηζή ηνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο πνπ ζεσξείηαη έιιεηκκα απφ ην λφκν. 8. Αζπκβίβαζην Ηδηόηεηαο Γηαηάθηε θαη Τπνιόγνπ χκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ αζπκβίβαζηνπ ηεο ηδηφηεηαο «δηαηάθηε» θαη «ππνιφγνπ», ηα θαζήθνληα ηνπ «δηαηάθηε» θαη ηνπ «ππνιφγνπ» δελ πξέπεη λα αζθνχληαη απφ ην ίδην φξγαλν, αιιά λα αλαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθά φξγαλα. 9. Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Γαπαλώλ Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλεηαη ζε δπν ζηάδηα : α. Γηνηθεηηθό ηάδην Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, ηελ αλάιεςε, ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ εληνιή πιεξσκήο. β. Λνγηζηηθό ηάδην Απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην πινπνίεζεο ησλ δαπαλψλ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο. 10. Αλάιεςε Γαπάλεο α. Ζ αλάιεςε ηεο δαπάλεο απνηειεί ηελ πξψηε πξάμε δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δαπάλεο. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21, παξάγξαθνο 1, ηνπ Ν.2362/1995, αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη ηξίησλ. β. Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ απαηηείηαη ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο απηήο, απφ ηνλ αξκφδην δηαηάθηε ή ην θαηά λφκν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο. 11. Έιεγρνο θαη Δθθαζάξηζε Γαπάλεο α. Οη δαπάλεο ηεο ΠΑ ειέγρνληαη θαη εθθαζαξίδνληαη απφ ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο Τπεξεζίεο (ΔΛΓΑ, Διεγθηηθφ πλέδξην θ.α.), βάζεη λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.

17 8 β. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. γ. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηάο ηνπο. Δηδηθφηεξα : (1) Νφκηκε είλαη ε δαπάλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε ή εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο πθίζηαηαη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. (2) Καλνληθή είλαη ε δαπάλε πνπ έρεη λφκηκα αλαιεθζεί, ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ζρεηηθή απαίηεζε δελ έρεη ππνπέζεη ζε παξαγξαθή. δ. Σνλ έιεγρν αθνινπζεί ε πξάμε εθθαζάξηζεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη ζρεηηθφο ηίηινο πιεξσκήο. ε. Ζ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ έρεη δηπιφ πεξηερφκελν, αθελφο απνηειεί ηελ πξάμε κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη - επηβεβαηψλεηαη ε παξνρή ππεξεζίαο, αθεηέξνπ θαζνξίδεηαη ην αθξηβέο χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο. 12. Δληνιή Πιεξσκήο Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά πξάμε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο είλαη ε εληνιή ηνπ δηαηάθηε ζηνλ ππφινγν, δειαδή ηνλ δεκφζην ηακία, λα πιεξψζεη κηα δαπάλε πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο λφκηκα θαη θαλνληθά αλαιεθζεί θαη εθθαζαξηζζεί. 13. Πιεξσκή Γαπάλεο Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην πινπνίεζεο ησλ δαπαλψλ θαη γίλεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θαζ χιελ αξκφδηεο Τπεξεζίεο, φπσο ηα Γεκφζηα ηξαηησηηθά Σακεία (ΓΣ), ε Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ), νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (ΓΟΤ) θ.α. 14. Πξνιεπηηθόο Έιεγρνο α. Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ δηελεξγείηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θαζ χιελ αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο ΠΑ, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ λφκηκνπ θαη θαλνληθνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο

18 9 Γηνίθεζεο, κε ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζε βάξνο πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΔΑ ή θεθαιαίσλ εθηφο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. β. ηελ ΠΑ πξνιεπηηθφ έιεγρν αζθνχλ νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Διέγρνπ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Κεθάιαην Σ ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ. 15. Καηαζηαιηηθόο Έιεγρνο α. Γηελεξγείηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηνπο ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ ησλ ππνιφγσλ, κε αληηθείκελν ηελ εμαθξίβσζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ απηψλ. β. Μεηά ην πέξαο ηνπ σο άλσ ειέγρνπ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην είηε απαιιάζζεη ηνλ ππφινγν απφ θάζε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ, είηε δηαπηζηψλεη έιιεηκκα ην νπνίν θαηαινγίδεη ζε βάξνο ηνπ ππαηηίνπ. ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΜΖΜΑ 6ν ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΔΝΗΚΑ 1. Ο έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ, πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Διέγρνπ, απνηειεί έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ. 2. Αξκφδηεο Τπεξεζίεο Διέγρνπ ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ είλαη ηα ΔΛΓΑ, νη Τπεξεζίεο ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζψο θαη ινηπέο Τπεξεζίεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δαπάλεο (Γηεπζχλζεηο Έξγσλ, Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία Διέγρνπ θ.α.)

19 10 ΣΜΖΜΑ 7ν ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΔΝΗΚΑ 1. Απφδνζε ινγαξηαζκνχ δαπάλεο είλαη ε ππνρξέσζε ησλ ππνιφγσλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΠΑ, λα ινγνδνηνχλ επί ησλ δηελεξγνχκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεψλ ηνπο ζηα θαζ χιελ αξκφδηα φξγαλα πνπ αζθνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν. 2. Ο έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απνδίδνληαη απφ ηνπο ππνιφγνπο, δηελεξγείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Ωο ππφινγνη αξκφδηνη γηα ηελ απφδνζε ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ ζεσξνχληαη νη αθφινπζνη : α. Οη Γηαρεηξηζηέο Υξεκαηηθνχ, νη ππφινγνη Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ) θαη γεληθά φινη νη ππφινγνη πνπ δηαρεηξίδνληαη ρξήκαηα, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ νξηζζεί κφληκα ή πξνζσξηλά σο δηαρεηξηζηέο. β. Οη Γηαρεηξηζηέο Τιηθνχ, Δθνδίσλ θαη παληφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πιελ ρξεκάησλ, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ νξηζζεί κφληκα ή πξνζσξηλά σο δηαρεηξηζηέο. ΣΜΖΜΑ 8ν ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΤ 1. Οη Γηαρεηξηζηέο Υξεκαηηθνχ θαη νη ινηπνί ππφινγνη, πνπ δηαρεηξίδνληαη ή δηαθπιάζζνπλ πξνζσξηλά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΠΑ, ππνρξενχληαη λα απνδίδνπλ ινγαξηαζκφ γηα θάζε δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε βάξνο είηε ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο ηεο Μνλάδαο, είηε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, είηε θεθαιαίσλ εθηφο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 2. Οη σο άλσ δαπάλεο δηαβηβάδνληαη ζηηο θαζ χιελ αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Κεθάιαην Γ ηνπ παξφληνο. 3. Οη ππφινγνη Γηαρεηξηζηέο Υξεκαηηθνχ απνδίδνπλ ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ ηνπιάρηζηνλ θάζε κήλα, κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ηεο Μνλάδαο ή Τπεξεζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην Σκήκα 12 ηνπ παξφληνο. 4. Δπίζεο, νη Γηαρεηξηζηέο Υξεκαηηθνχ κε ηελ παξάδνζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ επζχλε ηνπο σο ππφινγνη, σζηφζν γηα κελ ηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ κέζσ ησλ Γεκνζίσλ Σακείσλ, απαιιάζζνληαη φηαλ

20 11 απαιιαγνχλ νη νηθείνη Γεκφζηνη Σακίεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, γηα δε ηηο ππφινηπεο πξάμεηο, κε ηε δηελέξγεηα Σαθηηθήο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ηεο δηαρείξηζήο ηνπο θαη έθδνζεο ζρεηηθήο απαιιαθηηθήο πξάμεο ηνπ Τπνπξγνχ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΠΑ. 5. Οη ππφινγνη ΥΔΠ ή Πξνζσξηλψλ Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ απνδίδνπλ ινγαξηαζκφ ζηηο αξκφδηεο, γηα εθθαζάξηζε, Τπεξεζίεο ηεο ΠΑ, κε ηειηθφ απνδέθηε ην Διεγθηηθφ πλέδξην, απφ ην νπνίν απαιιάζζνληαη σο ππφινγνη. Δηδηθφηεξα, γηα ηα εληάικαηα θπξίνπ δηαηάθηε αξκφδηα Τπεξεζία εθθαζάξηζεο είλαη ην ΓΔΑ/ΓΟΔΔ, ελψ γηα ηα εληάικαηα δεπηεξεχνληνο δηαηάθηε ηα ΔΛΓΑ. 6. Οη ππφινγνη πνπ δηαρεηξίδνληαη θεθάιαηα εθηφο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (εθκεηαιιεχζεσλ εμππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ θ.α.) απνδίδνπλ ινγαξηαζκφ ηεο δηαρείξηζήο ηνπο ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο ΠΑ (ΔΛΓΑ) θαη απαιιάζζνληαη ηεο επζχλεο ηνπο θαηφπηλ δηελέξγεηαο Σαθηηθήο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη έθδνζεο ζρεηηθήο απαιιαθηηθήο πξάμεο ηνπ Τπνπξγνχ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην νξγάλσλ. 7. Οη Μνλάδεο θαη Τπεξεζίεο ηεο ΠΑ πνπ δελ είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο απνδίδνπλ ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ ζηηο Μνλάδεο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη νηθνλνκηθά. 8. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, έιεγρνο αζθείηαη θαη ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο Μνλάδεο πξνο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ, ΔΛΓΑ), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε νξζφηεηα θαη ε αθξίβεηα : α. Σσλ Απνγξαθψλ, Ηζνινγηζκψλ θαη Ηζνδπγίσλ. β. Σσλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη απφ νπνηνδήπνηε επίπεδν Γηνίθεζεο ηεο ΠΑ. γ. Σσλ εμαγφκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. δ. Σνπ εμαγφκελνπ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ΣΜΖΜΑ 9ν ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΤΛΗΚΟΤ - ΔΦΟΓΗΩΝ 1. Ο έιεγρνο ησλ απνδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ δηελεξγείηαη είηε απφ ην Διεγθηήξην Τιηθνχ Αεξνπνξίαο (ΔΛΤΑ), κε ηελ

21 12 απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζπλνδεπφκελσλ κε ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ, είηε επί ηφπνπ απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηζεσξήζεηο. 2. Οη ππφινγνη Γεληθνί Γηαρεηξηζηέο θαη νη Βνεζνί Γηαρεηξηζηέο πιηθνχ απνδίδνπλ ινγαξηαζκφ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, κέζσ ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κεηά δε απφ ηνλ ππφςε έιεγρν απαιιάζζνληαη ηεο επζχλεο ηνπο κε πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 3. Οη ππφινγνη Γηαρεηξηζηέο Σξνθψλ θαη Δθνδίσλ απνδίδνπλ ινγαξηαζκφ ηεο δηαρείξηζήο ηνπο κεηά ηνλ πξνβιεπφκελν Σαθηηθφ Οηθνλνκηθφ Έιεγρν ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο ή Τπεξεζίαο, απαιιάζζνληαη δε ηεο επζχλεο ηνπο κε πξάμε ηνπ αξκνδίνπ θαηά λφκνπ νξγάλνπ ηεο ΠΑ. Πξνθεηκέλνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Τιηθνχ, εθ φζνλ δελ ππφθεηληαη ζηελ ίδηα δηαρείξηζε θαη δελ παξαθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, απνδίδνπλ ινγαξηαζκφ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Δθνδίσλ. 4. Οη ππφινγνη Γεληθνί Γηαρεηξηζηέο Τιηθνχ, θαζψο θαη νη ππφινγνη απφ ηελ πξνζσξηλή δηαρείξηζε ή απφ ην δαλεηζκφ πιηθνχ ή ηε δηαθχιαμε απηνχ απνδίδνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ νηθεία αλεμάξηεηε εθνδηαζηηθή Μνλάδα απφ ηελ νπνία εμαξηψληαη. 5. Οη κέζνδνη, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ απνδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ πιηθνχ θαη εθνδίσλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο ΠΑ, εθηφο απφ ρξήκαηα, θαζνξίδνληαη ζην Κεθάιαην Δ ηνπ απφ 14 Γεθεκβξίνπ 1981 Γεληθνχ Καλνληζκνχ «Πεξί Διέγρνπ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» θαη ζην ΔΠΑ ΓΔ/ΔΟΔΔ - 21/ΗΟΤΛΗΟ 1985 «Πεξί Γηελέξγεηαο Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ Γηαρεηξίζεσλ Τιηθνχ - Σξνθψλ, Δπηζεψξεζεο θαη Γηάζεζεο Αρξήζηνπ Τιηθνχ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΜΖΜΑ 10ν ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΩΝ - ΚΟΠΟ 1. Ζ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη νθεηιέο ηεο ΠΑ, ην αθξηβέο πνζφ, ην απαηηεηφ θαη δηθαηνινγεκέλν απηψλ, θαηφπηλ εμέηαζεο θαη ειέγρνπ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ.

22 13 2. Δηδηθφηεξα, ε εθθαζάξηζε δαπαλψλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη ηελ έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην θάζε θνξά ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο. 3. Αξκφδηεο Τπεξεζίεο εθθαζάξηζεο δαπαλψλ είλαη, γηα ηηο εληνιέο αξκνδηφηεηαο πξσηεχνληνο δηαηάθηε ην ΓΔΑ/ΓΟΔΔ, γηα ηηο εληνιέο δεπηεξεχνληνο δηαηάθηε ηα ΔΛΓΑ. 4. θνπφο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ δαπαλψλ είλαη ε εμαθξίβσζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εμφθιεζή ηνπο κε έθδνζε ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο. ηηο δε δαπάλεο ζε βάξνο ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ ησλ Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ, ε εθθαζάξηζε απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηάο ηνπο. 5. Σα δηθαηνινγεηηθά θάζε θαηεγνξίαο δαπαλψλ, πνπ ειέγρνληαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε, θαζνξίδνληαη ζε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εγρεηξίδηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ινηπέο δηαηαγέο θαη νδεγίεο ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο. ΣΜΖΜΑ 11ν ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΩΝ 1. Ζ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο : α. Σελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ απνζηέιινληαη ζηα ΔΛΓΑ γηα έιεγρν θαη εληαικαηνπνίεζε. β. Σελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη κε έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξσηεχνληνο ή δεπηεξεχνληνο δηαηάθηε, ζην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ. γ. Σελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα Υξεκαηηθά Δληάικαηα Πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ). δ. Σελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βάξνο ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο εμππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ. 2. Ζ εθθαζάξηζε ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δαπάλεο θαη ηηο ηζρχνπζεο εληνιέο αξκνδηφηεηαο πξσηεχνληνο ή δεπηεξεχνληνο δηαηάθηε, παξαγξάθσλ 1α θαη 1δ γίλεηαη απφ ηα ΔΛΓΑ, ησλ δε 1β θαη 1γ απφ ην ΓΔΑ/ΓΟΔΔ θαη ηα ΔΛΓΑ.

23 14 ΣΜΖΜΑ 12ν ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΩΝ 1. Κάζε Μνλάδα ηεο ΠΑ πνπ δηαζέηεη Παγία Πξνθαηαβνιή ή πξνζσξηλφ δάλεην ή ηακεηαθά δηαζέζηκα ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν ζην ηέινο θάζε κήλα λα ζπληάζζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, θάζε είδνπο δαπαλψλ θαη λα ηνπο απνζηέιιεη, εληφο δεθαπελζεκέξνπ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο εθθαζάξηζεο. 2. ηνπο ινγαξηαζκνχο θάζε είδνπο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, πξσηφηππα θαη ρσξίο αιινηψζεηο, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2362/1995, ΠΓ.151/1998, ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (βι. Παξάξηεκα «Γ»), εγθπθιίσλ, εγρεηξηδίσλ νηθνλνκηθνχ ηεο ΠΑ θαη νδεγηψλ ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο. 3. Πιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθψλ, ζηνπο ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θπξίσο ηα αθφινπζα: α. «πγθεληξσηηθφο Λνγαξηαζκφο Γαπάλεο», ζηνλ νπνίν αλαθεθαιαηψλεηαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ κήλα. β. «Έθζεζε Καηαινγηζκνχ Γαπάλεο», ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη, θαηά Δηδηθφ Φνξέα (ΔΦ) θαη Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ (ΚΑΔ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φιεο νη πξνο εθθαζάξηζε δαπάλεο. γ. «Θεσξεκέλα Μεραλνγξαθηθά Αληίγξαθα Δθδνζέλησλ ΑΑΤ», ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ ηνλ Δπφπηε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΟΤ) ή ησλ Γηαρεηξηζηή Υξεκαηηθνχ (ΓΥ) ησλ Μνλάδσλ ή Τπεξεζηψλ ηεο ΠΑ (ζηξνγγπιή ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ελφο εθ ησλ δπν). δ. «Έγθξηζε Γαπάλεο - Βεβαίσζε Τπνινίπσλ ΑΑΤ», ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα ππφινηπα ησλ ΑΑΤ πνπ θηλνχληαη κε ην θιείζηκν θάζε ινγαξηαζκνχ. ε. «πγθεληξσηηθέο Καηαζηάζεηο Κξαηήζεσλ», «Αλαιπηηθέο Καηαζηάζεηο Κξαηήζεσλ» αλά δηθαηνχρν Σακείν αζθαιηζηηθφ θνξέα, θαζψο θαη «Ολνκαζηηθέο Καηαζηάζεηο», φπνπ απαηηνχληαη.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ : Παηήζηα, Ννκνχ Αηηηθήο ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1065 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα