Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24 ης Ιουνίου 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24 ης Ιουνίου 2005"

Transcript

1

2 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24 ης Ιουνίου 2005 Αγαπητοί Μέτοχοι, Εργαζόμενοι και Συνεργάτες, Την 31 η Δεκεμβρίου 2004 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ συμπλήρωσε 30 χρόνια από την ίδρυσή της. Από μια μικρή κατασκευαστική εταιρεία της Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα Όμιλο Εταιρειών με δραστηριότητες πέραν των κατασκευών και στην ανάπτυξη εκμετάλλευση ακινήτων, την ενέργεια και την βιομηχανία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βουλγαρία, στην Ουκρανία, και στη Ρωσία. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας ανερχόταν σε 20,0 εκατομμύρια δραχμές (ή ευρώ) το οποίο στη διάρκεια των τριάντα ετών αυξήθηκε στα 137,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 1974 το πάγιο ενεργητικό της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ είχε αξία περί τα 22,0 εκατομμύρια δραχμές (ή ευρώ), ενώ στα τέλη του 2004 ο Όμιλος Εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ διέθετε πάγιο ενεργητικό ύψους 176 εκατ. και τρέχουσας αξίας 298 εκατομμύρια ευρώ. Η αξία των Ακινήτων της Εταιρείας αυξήθηκε από τα 12,2 εκατομμύρια δραχμές ( ευρώ) και έχει τρέχουσα αξία περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ. Το προσωπικό από 50 άτομα που απασχολούνταν στην αρχική εταιρεία, κυμαίνεται σήμερα στα άτομα που εργάζονται στις εταιρείες του ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια της λειτουργίας της η ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 120 μεγάλα κατασκευαστικά έργα συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της υποδομών της χώρας, στην ενδυνάμωση της οικονομίας αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου και της βαρύτητας του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Το 2004 ήταν ένας ακόμη χρόνος με σημαντικά επιτεύγματα για την ΜΗΧΑΝΙΚΗ τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στα στοιχεία που ακολουθούν καταγράφεται η βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος: Δ% Κύκλος Εργασιών Ομίλου (εκατ. ) 152,66 152,12 +0,4% Κέρδη προ Φόρων Ομίλου 19,09 16,72 +14,2% Κύκλος Εργασιών ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 107,61 109,53-1,7% Κέρδη προ Φόρων ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 15,35 12,22 +25,6% Μέρισμα (καθαρό ανά μετοχή) 0,12 0,10 +20,0% 1

3 Αναλυτικά τα μεγέθη των εταιρειών του Ομίλου ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχουν ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): Εταιρεία Ομίλου (σε χιλ. ευρώ*) Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ φόρων Ίδια Κεφάλαια ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ & Κ/ΞΙΕΣ ΕΛΛΗΝ.ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ ΕΛΒΙΞ Α.Ε ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ Α.Ε ΘΟΛΟΣ Α.Ε. & Κ/ΞΙΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ κ.α ΔΙΑΦ.ΕΝΟΠ. & ΔΙΚ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΥΝΟΛΑ * Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού ετών ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (σε εκατ. ευρώ) Ενεργητικό 288,8 286,7 Καθαρή Θέση (Ίδια Κεφάλαια) 249,7 256,5 Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 50,9 52,9 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 139,9 159,7 Συμμετοχές 88,5 106,4 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 38,7 30,1 Βραχυπρόθ. Τραπεζικός Δανεισμός 0 0 Διανομή Κερδών προς Διάθεση 111,60% 112,99% Λογιστική αξία μετοχής 2,69 2,76 2

4 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 2004: Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρακτικό 1760/ , προτείνει στη Γενική Συνέλευση την διανομή των κερδών ύψους ευρώ ,41 σύμφωνα με το Ν.2065/1992 μετά την αφαίρεση των φόρων, ως κατωτέρω (σε ευρώ): 1. Τακτικό αποθεματικό ,73 2. Πρώτο Μέρισμα ,66 3. Πρόσθετο Μέρισμα ,90 4. Φορολογημένα αποθεματικά για ίδιες μετοχές ,30 5. Αφορολόγητα αποθεματικά Αρ.38Ν.2238/ Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών & οικοδομικών επιχειρήσεων ,99 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ ,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον ,83 Συνολικά Κέρδη προς Διάθεση ,41 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την περίοδο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (σε χιλιάδες ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα-Oικόπεδα (2.055) Ορυχεία-Μετάλλ.-Λατομ.-Αγροί- Φυτείες-Δάση 0 (182) 0 (182) Κτήρια και τεχνικά έργα Μηχαν. εγκατ. και λοιπός τεχν. Εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοπ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές 378 (8.228) 729 (7.121) Σύνολο Β Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συμ/χές, σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (2.820) Σύνολο Γ (2.820) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ (1.089)

5 Στρατηγική του Ομίλου εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ αποτελεί η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε προσοδοφόρους τομείς που έχουν συμπληρωματικότητα με το κατασκευαστικό αντικείμενο, διευρύνουν τις πηγές εσόδων και αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων και οικονομίες κλίμακας. Συγκεκριμένα, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ εστιάζει την ενδιαφέρον της στις Κατασκευές, στην Ανάπτυξη Ακινήτων / Εκμεταλλεύσεις και στην Ενέργεια. Στο εξωτερικό έχει στρέψει την προσοχή της στις γοργά αναπτυσσόμενες περιφερειακές αγορές που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες στην ανάπτυξη ακινήτων και θα επωφεληθούν περαιτέρω από την ραγδαία βελτίωση του γενικότερου οικονομικού κλίματος και την σταδιακή προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιες αγορές είναι η Βουλγαρία, η Ουκρανία και η Ρωσία στις οποίες η ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει παρουσία. Ακολουθούν οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Ι. Κατασκευές ΙΙ. Ανάπτυξη Ακινήτων - Εκμεταλλεύσεις ΙΙΙ. Ενέργεια ΙV. Βιομηχανία Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Το 2004 δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην έγκαιρη εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ παρέδωσε έγκαιρα τα ολυμπιακά έργα συμβάλλοντας στη μεγάλη προσπάθεια της χώρας για άρτια και επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 1. Ολυμπιακό Χωριό αξίας: 23,8 εκατ. 2. Ολυμπιακό Κέντρο Γραπτού Τύπου // 27,4 εκατ. 3. Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου // 5,9 εκατ. 4. Θαλάσσιο Μέτωπο Φαληρικού Όρμου // 9,7 εκατ. 5. Έργα Οδοποιίας περί του Ολυμ. Σταδίου // 11,1 εκατ. 6. Στάδια Μπάσκετ-Χειροσφ. & Ξιφασκίας // 38,2 εκατ. 4

6 Πέραν των Ολυμπιακών έργων, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ κατά το 2004 συνέχισε την κατασκευή σημαντικών δημόσιων έργων υποδομής της χώρας, όπως: 1. Σιδηροδρομική Γέφυρα Ισθμού αξίας: 8,3 εκατ. 2. Αγωγοί Ύδρευσης Πολυφύτου Κοζάνης // 14,6 εκατ. 3. Σήραγγα Μεσοχώρας Γέφυρα Ν. Πεύκης // 19,4 εκατ. 4. Ασφαλτόστρωση Τμημάτων ΠΑΘΕ // 14,6 εκατ. 5. Αντιπλημμυρικά Βάρης-Κορωπίου (θυγατρική ΘΟΛΟΣ) // 4,3 εκατ. 6. ΕΓΝΑΤΙΑ-Γέφυρα Βοτονοσίου-Σήραγγα Ανθοχωρίου // 59,0 εκατ. 7. ΕΓΝΑΤΙΑ-Τμήμα Βέροια-Λευκόπετρα // 8,3 εκατ. 8. Διαμόρφωση Ελεύθ. Χώρων Ολυμπ. Χωριού // 3,7 εκατ. Παράλληλα μέρος των εργασιών της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ αποτέλεσε και η εκτέλεση ιδιωτικών έργων όπως τα κάτωθι: 1. Ανέγερση Εμπορικού Κέντρου στην Πυλαία αξίας: 26,9 εκατ. 2. Lamda-Olympia Village - Κτήρια & φέρον οργανισμός // 7,6 εκατ. Κατά το 2005 η Εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή των παρακάτω έργων: Α. Δημόσια Έργα: 1. ΠΑΘΕ-Τμήμα: Σκάρφεια-Λαμία_Ράχες αξίας: 41,7 εκατ. 2. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Παράκαμψη Αγρινίου // 31,2 εκατ. 3. Αποπεράτωση Φράγματος Συκιάς // 96,4 εκατ. Β. Ιδιωτικά έργα: 1. Κατασκευή συγκοινωνιακού Κόμβου στην Πυλαία 2,1 εκατ. 2. Αρχιτεκτονικές και Η/Μ εργασίας στην Πυλαία 14,0 εκατ. Επίσης, η Εταιρεία αναμένει την υπογραφή συμβάσεων των κάτωθι δημόσιων έργων: 1. Διευθέτηση Χειμάρρου Διακονιάρη προϋπολ. 60,0 εκατ. 2. Παράκαμψη Άρτας- Φιλιππιάδας ΙΙ. // 32,5 εκατ. 3. Επέκταση Λιμένα Τήνου (θυγατρική ΘΟΛΟΣ) // 12,9 εκατ. 5

7 YΠOΓPAΦH NEΩN ΣYMBAΣEΩN TPIETIAΣ (ποσά σε χιλιάδες)* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ (1 η και 2 η Συμπλ. Σύμβαση) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ - Β-600 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 33,33%) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (M.P.C.) - (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ - (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ - (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 28,33% ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Α.Κ.Α. - ΟΔΟΠΟΙΙΑ - (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΘΜΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ / ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΚΑΛΗΣ (ΧΕΝ) - ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ Α.Η.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ- ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΓΕΦΥΡΑΣ Ν. ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 359 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΙΑΝΟ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 631 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ * Tυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 6

8 ΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Είναι ο τομέας που ο Όμιλος ΜΗΧΑΝΙΚΗ δίδει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ιδίως εν όψει του σταδιακού περιορισμού των δημοσίων έργων στην Ελλάδα, αλλά και λόγω του γενικότερου προσανατολισμού των έργων παγκοσμίως σε μορφές «κατασκευής χρηματοδότησης εκμετάλλευσης» από ιδιωτικές εταιρείες και κοινοπρακτικά σχήματα (Built Operate Transfer BOT, κλπ). Κατά το 2004 οι δραστηριότητες της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ αναπτύσσονται στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία, στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Αναλυτικά: ΕΛΛΑΣ 1. Οικιστικό Συγκρότημα Εκάλης (Αθήνα) Σε μια πευκόφυτη έκταση 28 στρεμμάτων η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. κατασκευάζει τις «Δρυάδες» ένα υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας οικιστικό συγκρότημα 55 πολυτελών κατοικιών στην Εκάλη. Οι Δρυάδες αποτελούν έναν πρότυπο οικισμό με ανεξάρτητες κατοικίες στις οποίες έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα, στην ασφάλεια και άνεση των χώρων τους, στο φυσικό άπλετο φωτισμό, στην εύκολη πρόσβαση και εσωτερική διακίνηση. Η κάθε κατοικία είναι μικτής επιφάνειας από 270 τμ έως και 440 τμ, και περιλαμβάνει ημιυπόγειο με Play room, χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και βοηθητικούς χώρους, ισόγειο με χώρους διημέρευσης, όροφο με τρία ή τέσσαρα υπνοδωμάτια και δύο έως τρία λουτρά και δώμα. 2. Συγκρότημα Κτηρίων Γραφείων Αμαρουσίου (Αθήνα) Σε ιδιόκτητο οικόπεδο, στο Μαρούσι, η Εταιρεία έχει κατασκευάσει τρία κτήρια συνολικής επιφάνειας τ.μ. Συγκεκριμένα: Το πρώτο στεγάζει τα γραφεία της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Το δεύτερο επωλήθη στις εταιρίες GENERALI HELLAS και GENERALI LIFE έναντι τιμήματος 9,2 εκατ. ευρώ κατά το έτος Το τρίτο κτήριο μεταβιβάστηκε, το 2001, στην εταιρεία Πειραιώς-Leasing (πρώην ΕΤΒΑ-Leasing) έναντι 10,3 εκατ. ευρώ και για χρονικό διάστημα 10 ετών με δικαίωμα επαναγοράς. Τα έσοδα από την ενοικίαση του κτηρίου ανήλθαν κατά το 2004 σε 438,2 χιλιάδες ευρώ. 7

9 3. Κτήριο Γραφείων Κομοτηνής Κτήριο τ.μ. που έχει ανεγερθεί στο κέντρο της Κομοτηνής, εντός οικοπέδου 402 τ.μ. το οποίο περιλαμβάνει γραφεία και άλλους πολυχρηστικούς χώρους. Εντός του κτηρίου στεγάζεται το περιφερειακό γραφείο της Εταιρείας στην Θράκη, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι έχουν ενοικιαστεί σε διάφορες υπηρεσίες. Κατά το 2004 τα έσοδα ανήλθαν σε 74,5 χιλιάδες ευρώ. 4. Ακίνητο Κέρκυρας Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. έχει συμμετοχή 66,6% σε οικόπεδο στη Κέρκυρα συνολικής επιφάνειας τ.μ. Εξετάζεται τόσο η περίπτωση αξιοποίησης της έκτασης με σκοπό την οικιστική της ανάπτυξη, όσο και η περίπτωση της πώλησής της. 5. Ακίνητα Μυκόνου Στην Μύκονο η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. διαθέτει εδαφικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας τ.μ. Εξετάζεται τόσο η περίπτωση αξιοποίησής τους προς οικιστικές ή άλλες χρήσεις, όσο και η περίπτωση της πώλησής τους. 6. Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων Πλατείας Κοτζιά Πρόκειται για ένα από το πρώτα στην Ελλάδα έργα που πραγματοποιήθηκαν με ιδιωτική χρηματοδότηση και παραχώρηση χρήσης 30 ετών (έως το έτος 2026). Ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στην πλατεία Κοτζιά διανύει την ένατη χρονιά λειτουργίας του από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διαθέτει 691 θέσεις που λόγω της θέσης στο κέντρο της Αθήνας έχει σχεδόν μονίμως πληρότητα 100%. Κατά το 2004 τα έσοδα του σταθμού ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 667,4 χιλιάδες ευρώ. 7. Κοιμητήριο Συνδέσμου Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής Είναι το δεύτερο μεγάλο αυτό-χρηματοδοτούμενο έργο της Εταιρείας, το οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση παραχώρησης σε κοινοπραξία στην οποία η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 97%. Το κοιμητήριο καλύπτει έκταση 330 στρεμμάτων και διαθέτει πλήρες και σύγχρονο δίκτυο υποδομών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της σύμβασης η ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει το δικαίωμα να πωλήσει όλους τους οικογενειακούς τάφους που έχουν δοθεί σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεται τους χώρους στάθμευσης και το κυλικείο για περίοδο 6 ετών και τα διάφορα καταστήματα του Νεκροταφείου (π.χ ανθοπωλεία μαρμαράδικα κα.) για περίοδο 15 ετών από την πλήρη λειτουργία του έργου. 8

10 Η σύμβαση (αρ.15 παρ. 5/ ) προβλέπει ότι οι 8 δήμοι που απαρτίζουν τον Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής υποχρεούνται να σταματήσουν τη λειτουργία των υπαρχόντων νεκροταφείων και να κάνουν αποκλειστική χρήση του συγκεκριμένου κοιμητηρίου. Το 2004 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ μεταβίβασε επιπλέον 211 τάφους και έχει το δικαίωμα να πωλήσει ακόμη περί τους τάφους. 8. Καζίνο Ρόδου Κατά το 2004 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. αποφάσισε να αποχωρήσει από την επένδυση στην εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. στην οποία μετείχε με μειοψηφικό μερίδιο και δεν ασκούσε την διοίκησή του. Η Εταιρεία μεταβίβασε το μερίδιο συμμετοχής της, ήτοι ποσοστό 36,96%, αντί τιμήματος 5,0 εκατ. ευρώ. 1. Τσαριγκράτσκο Σοσσέ (Σόφια) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ, μέσω της θυγατρικής της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, έχει αγοράσει οικόπεδα συνολικής έκτασης 17,6 στρεμμάτων σε μια από τις πλέον εμπορικές οδούς της Βουλγαρίας, κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου που συνδέει την Σόφια με το διεθνές αεροδρόμιο. Για το ακίνητο αυτό έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και περιλαμβάνει την ανέγερση πέντε κτηρίων, συνολικής επιφάνειας τ.μ. τα οποία προορίζονται για οικιστικές και εμπορικές χρήσεις. 2. Βοτανικός Κήπος (Σόφια) Η Εταιρεία έχει ήδη εξαγοράσει οικόπεδα συνολικής εκτάσεως περί των 32 στρεμμάτων στην περιοχή του Βοτανικού Κήπου της Σόφιας και στοχεύει στην απόκτηση συνολικά 40 στρεμμάτων. Η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Βίτοσα με πανοραμική άποψη της πόλης και θεωρείται μια από τις πλέον ελκυστικές περιοχές της πρωτεύουσας. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ θα αναπτύξει την έκταση για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου οικιστικών συγκροτημάτων σε μια περιοχή που γνωρίζει ραγδαία άνοδο των αξιών των ακινήτων. ΟΥΚΡΑΝΙΑ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ, μέσω της θυγατρικής της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, έχει παρουσία από το 1995 στην χώρα με σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά οφέλη για την δραστηριότητα του Ομίλου επιτυγχάνοντας διαρκή εισροή πόρων από την ανάπτυξη ακινήτων σε μία από τις πλέον γοργά αναπτυσσόμενες αγορές της ανατολικής Ευρώπης. 9

11 1. Εμπορικό Κέντρο «Αθηνά», Οδησσός Τον περασμένο Σεπτέμβριο εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο Εμπορικό Κέντρο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ στην Οδησσό που αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον εντυπωσιακά κτήρια στην Ουκρανία συνολικής επιφάνειας τ.μ. Το Εμπορικό Κέντρο που φέρει την ονομασία «Αθηνά» και είναι διακοσμημένο με έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, βρίσκεται επί της «Πλατείας των Ελλήνων» στο κέντρο της Οδησσού, αποτελείται από επτά ορόφους ανωδομή και δύο επίπεδα υπογείων χώρων για καταστήματα και γραφεία και έχει αναγνωρισθεί με το πρώτο βραβείο αρχιτεκτονικής αισθητικής στην Ουκρανία. Ήδη το 65% των καταστημάτων και γραφείων του έχει πωληθεί σε εγχώριες και ξένες εταιρείες. Παράλληλα ο Δήμος Οδησσού απένειμε στον πρόεδρο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, κ. Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, την Ανώτατη Διάκριση της πόλης (Μετάλλιο Γρηγόριος Μαρασλής) για την συνεισφορά του στην οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Μεταξύ των 15 διακεκριμένων προσωπικοτήτων της Ουκρανίας που βραβεύθηκαν, ο κ. Εμφιετζόγλου ήταν ο μόνος ξένος υπήκοος. 2. Κτήριο Διαμερισμάτων & Καταστημάτων, Πλατεία Ελλήνων, Οδησσός Κατά το 2004 η εταιρεία προχώρησε στην εκποίηση, διατηρώντας την διαχείριση, του κτηρίου των τ.μ. στην Πλατεία των Ελλήνων στην Οδησσό με διαμερίσματα και καταστήματα. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει πωλήσει το 100% του κτηρίου. 3. Κτήριο Γραφείων, Μαριούπολη Η εταιρεία ολοκληρώνει δύο κτήρια στην Μαριούπολη εντός του καλοκαιριού. Το πρώτο κτήριο αφορά σε γραφεία τ.μ. τα οποία θα διατεθούν προς ενοικίαση ή πώληση, ενώ το δεύτερο κτήριο είναι πολιτιστικό κέντρο εμβαδού τ.μ. 4. Συγκρότημα Κτηρίων Γραφείων-Διαμερισμάτων, Ντάρνιτσα, Κίεβο Στην περιοχή Ντάρνιτσα της Ουκρανικής πρωτεύουσας η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ξεκινά άμεσα την ανέγερση Μικτού Συγκροτήματος Κατοικιών, Γραφείων και Καταστημάτων σε οικόπεδο εμβαδού 8 στρεμμάτων κοντά στις όχθες του Δνείπερου ποταμού στα ανατολικά προάστια της πόλης. Το συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας τ.μ., θα περιλαμβάνει 198 διαμερίσματα, καταστήματα, εστιατόρια, υπόγεια γκαράζ κλπ. 5. Μπόριτσεβ Τοκ, Κίεβο Στην περιοχή Μπόριτσεβ Τοκ η ΜΗΧΑΝΙΚΗ σκοπεύει να αναγείρει πολυτελές κτήριο τ.μ. για εμπορική χρήση. 6. Τουργκένιτσκα, Κίεβο 10

12 Στην περιοχή Τουργκένιτσκα του Κιέβου η ΜΗΧΑΝΙΚΗ σκοπεύει να αναγείρει κτήριο γραφείων οκτώ επιπέδων δομήσιμης επιφάνειας τ.μ. 7. Συγκρότημα Delfinia, Οδησσός Η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην εξασφάλιση μεγάλης παραθαλάσσιας έκτασης 200 στρεμμάτων στην Οδησσό με σκοπό την δημιουργία πρότυπου συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων. Πρόκειται για το Οικιστικό και Ψυχαγωγικό Πάρκο Delfinia στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας στο οποίο, σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό προβλέπεται η ανέγερση αρκετών κτηρίων σε δομήσιμη επιφάνεια τ.μ. περίπου. Χαρακτηριστικό του έργου είναι η ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής της πόλης και της σχέσης της με τη θάλασσα, ενώ παράλληλα θα αποτελεί ένα σύγχρονο πυρήνα που θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές οικιστικές και ψυχαγωγικές ανάγκες της Οδησσού. 8. Εμπορικό Κέντρο Ομπολόν, Κίεβο Κατόπιν διαγωνισμού η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ανάλαβε την κατασκευή και εκμετάλλευση ενός Εμπορικού Κέντρου στην περιοχή Ομπολόν του Κιέβου. Σε οικόπεδο έκτασης 18,5 στρεμμάτων η Εταιρεία θα κατασκευάσει και στη συνέχεια θα διαχειρίζεται σύγχρονο εμπορικό κέντρο τριών επιπέδων και δομήσιμης επιφάνειας τ.μ. Το συγκεκριμένο οικόπεδο θεωρείται σημαντικής εμπορικής αξίας και εξυπηρετείται και από το Μετρό της πόλης, σταθμός του οποίου εφάπτεται στα όριά του. ΡΩΣΙΑ Το 2004 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στη Ρωσία με την επωνυμία MICHANIKI RUSSIA Ltd και έδρα τη Μόσχα. Σκοπός της εν λόγω εταιρείας είναι η κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων και η εμπορία προϊόντων των βιομηχανιών του Ομίλου στην αγορά της Ρωσίας. Μετά την επίλυση των αρχικών οργανωτικών ζητημάτων η Εταιρεία προχωρά άμεσα στην υλοποίηση των σχεδίων της για την επίτευξη συμφωνιών για: 1. Την κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Ρωσικής πρωτεύουσας και αποτελείται από δύο κτήρια μικτών χρήσεων για εμπορική χρήση των πρώτων επιπέδων και οικιστικές και γραφειακές χρήσεις στους υπόλοιπους ορόφους. 2. Την κατασκευή συγκροτήματος γραφείων δομήσιμης επιφάνειας περί των τ.μ. σε οικόπεδο που βρίσκεται επί του 4 ου περιφερειακού κύκλου της Μόσχας και πολύ κοντά στη Λεωφόρο Λενιγκράτσκι που συνδέει το κέντρο της Μόσχας με το αεροδρόμιο. 11

13 ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 1. ΥΗΕ Θεοδώριανων Άρτας (4 MW) Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ έχει ολοκληρώσει από τον Απρίλιο του 2001 το πρώτο ιδιωτικό Υδροηλεκτρικό Έργο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση αυτή αφορά στην κατασκευή μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) στον χειμαρο-πόταμο Γκούρα στα ανατολικά Τζουμέρκα, ισχύος 4 MW. Από το Δεκέμβριο του 2003 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία του σταθμού και η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον ΔΕΣΜΗΕ (βάσει 10ετούς συμφωνίας). Κατά το 2004 ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας είχε κύκλο εργασιών 1,03 εκατ. ευρώ και απέφερε κέρδη προ φόρων της τάξης των 593 χιλιάδων ευρώ. 2. YHE Αγίου Νικολάου Άρτας (93 MW) Το δεύτερο, μεγαλύτερο, βήμα της Εταιρείας στον τομέα της Ενέργειας αφορά σε ένα Υδροηλεκτρικό Έργο πολλαπλάσιας ισχύος και παραγωγικής δυνατότητας: το ΥΗΕ Αγίου Νικολάου νομού Άρτας, ισχύος 93MW. Το ΥΗΕ Αγίου Νικολάου χωροθετείται ανάντη του ΥΗΕ Πουρναρίου I της ΔΕΗ Α.Ε. στον ποταμό Άραχθο και το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 147 εκατ. ευρώ, με απόδοση 300 εκατομμύρια κιλοβατώρες ετησίως. Τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα που θα προέρχονται από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ. Το ΥΗΕ Αγίου Νικολάου θα έχει φράγμα με μέγιστο ύψος 86 m, μήκος στέψης 426 m, ανώτατη και κατώτατη στάθμη λειτουργίας 240 m και 215 m αντίστοιχα. Θα διαθέτει δύο σήραγγες εκτροπής μήκους 266 m και 297 m και διαμέτρου 8,5 m έκαστη, σήραγγα προσαγωγής ύδατος από το φράγμα στο κτήριο του Υδροηλεκτρικού σταθμού μήκους m και διαμέτρου 6,0 m. Κτήριο Υδροηλεκτρικού σταθμού 90 MW βορειοδυτικά του οικισμού Πτέρης και μικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 3,0 ΜW, εγκατεστημένο στον εκκενωτή πυθμένα του φράγματος με σκοπό την ενεργειακή εκμετάλλευση της οικολογικής παροχής του έργου, με συνεχή εικοσιτετράωρη παροχή κατάντη. Για το ΥΗΕ Αγ. Νικολάου η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ έχει λάβει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άδεια παραγωγής, από το ΥΠΕΧΩΔΕ προέγκριση χωροθέτησης και προκαταρκτική περιβαλλοντική αξιολόγηση και αναμένεται εντός του Ιουνίου 2005 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Αυτό είναι το κυριότερο βήμα για την άδεια εγκατάστασης και για την υλοποίηση του έργου. 12

14 ΙV. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Στη μεταβιομηχανική εποχή που διανύουμε οι παραδοσιακές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Για τους λόγους αυτούς επιδιώκεται ο περιορισμός της δραστηριότητας του Ομίλου ΜΗΧΑΝΙΚΗ στον τομέα της παραδοσιακής βιομηχανίας, η διακοπή λειτουργίας των μη παραγωγικών μονάδων και ο δραστικός περιορισμός των δαπανών ώστε οι εναπομείνασες μονάδες να είναι κερδοφόρες με καλές προοπτικές στο μέλλον. Οι βιομηχανικές μονάδες του Ομίλου είναι οι κάτωθι: ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Για τη χρήση του 2004 οι πωλήσεις της Εταιρείας σημείωσαν οριακή μείωση και διαμορφώθηκαν στα 19,5 εκ. έναντι 19,8 του προηγούμενου έτους. Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης εμφανίζουν αυξημένες ζημίες ύψους 3,7 εκ., οι οποίες οφείλονται κυρίως σε δαπάνες αναδιοργάνωσης προηγούμενων χρήσεων, αποζημιώσεις προσωπικού, αυξημένες αποσβέσεις παγίων, ζημίες από πώληση χρεογράφων και απόσβεση διαφοράς αποτίμησης χρεογράφων του έτους Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕBITDA) εμφανίζονται θετικά κατά 305 χιλ., έναντι 1,64 εκ. πέρυσι. Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας μειώθηκε σημαντικά στα 5,4 εκ. έναντι των 7,3 εκ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Βαλκάν Εξπόρτ Α.Ε. παραμένουν μηδενικές και γι αυτή τη χρήση. Με το πέρας της διαδικασίας κλεισίματος ζημιογόνων μονάδων, περιορισμού του προσωπικού και μείωσης των γενικών δαπανών, αναμένεται από τούδε ανάκαμψη των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. Η Εταιρεία το 2004 παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 10,6% σε σχέση με το 2003 πετυχαίνοντας ωστόσο να αυξήσει ελαφρώς τα κέρδη προ φόρων κατά 4,7%. Η διεθνής οικονομική συγκυρία και κυρίως η ισοτιμία /$ που αποτελεί αρνητικό παράγοντα για εξαγωγές από την ζώνη του Ευρώ, συνεχίζει να επηρεάζει την εταιρεία, της οποίας οι εξαγωγές περιορίστηκαν στο 2,7% του συνολικού κύκλου εργασιών. Πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί η εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες, ενώ η υστέρηση δημοπράτησης και εκτέλεσης μεγάλων έργων υποδομής και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, επιδεινώνει την κατάσταση. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. ανανέωσε έως και το 2007, το δικαίωμα χρήσης του επίσημου διεθνούς σήματος API, για την παραγωγή σωλήνων υψηλής ποιότητας, ύστερα από επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε από το American 13

15 Petroleum Institute, των εγκαταστάσεων παραγωγής, δοκιμής και ελέγχου καθώς και της οργανώσεως που διαθέτει η εταιρεία. Επιπλέον και συνεχίζοντας την πολιτική δέσμευσης για ποιοτικά προϊόντα, πέραν του πιστοποιημένου συστήματος κατά ISO9001, πιστοποιήθηκε το σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/23/EC που αφορά εξοπλισμό υπό πίεση. ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Κατά το 2004 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κυμάνθηκε σε επίπεδα των 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. το 2003, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 72,9 χιλ. ευρώ, από 45,2 χιλ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση. Οι πωλήσεις των προϊόντων μαρμάρου της εταιρείας απευθύνονται κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, ο ανταγωνισμός ωστόσο είναι έντονος από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες το κόστος εργασίας είναι πολύ χαμηλότερο και οι διαδικασίες έγκρισης λειτουργίας νέων λατομικών μονάδων είναι πολύ ποιο γρήγορες. Από χρόνια τώρα η εταιρεία διαθέτει σημαντικό μέρος των πωλήσεών της στην Κύπρο, στην Ισπανία, στην Γερμανία την Αυστρία και την Ολλανδία. Παράλληλα έχει διεισδύσει και επιδιώξει να διευρύνει το μερίδιό της στις αναπτυσσόμενες αγορές των Βαλκανίων (Κροατία, Σερβία) στην Ουκρανία, τα Ην. Αραβικά Εμιράτα και την Βραζιλία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. Λόγω του ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν απέφερε κέρδη για τον Όμιλο, η Διοίκηση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ αποφάσισε την διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας της και εξετάζει την πώληση των ακινήτων της καθώς και του εξοπλισμού της. 14

16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρείας Αποτελέσµατα Χρήσεων Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων Χρήσεων Οικονοµικές Καταστάσεις Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Πίνακας Αναµόρφωσης Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας Ενοποιηµένα Απολογιστικά Στοιχεία Εταιρείας Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεων Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεων Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεων Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ & ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγορά-Πώληση Ιδίων Μετοχών Ίδρυση Νέας Θυγατρικής ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ LTD Ενοποίηση Πώληση Μειοψηφικού Μεριδίου ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ ΟΥ Α.Ε ηµόσιες Προσφορές ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Έργα υπό Εκτέλεση την Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα - Κτηριακές εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Λογιστική Αξία Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Επενδύσεις Επενδύσεις Τριετίας Τρέχουσες Επενδύσεις Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών 78 2

18 6.5.1 Μέλη.Σ. - ιευθυντικά Στελέχη Κατάσταση Προσώπων που υπόκεινται στις ιατάξεις του άρθρου 8 της υπ' αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Προσωπικό Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας Οργανόγραµµα Συµµετοχές των µελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση η/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών κατά την AΠOΛOΓlΣΤΙΚA ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρείας ραστηριότητα Εταιρείας Αποτελέσµατα Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση Κερδών ιάθεση των Προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Απολογιστικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία του Οµίλου Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ιάρθρωση του Οµίλου ΜΗΧΑΝΙΚΗ κατά την Θυγατρικές Εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ OΥKPANIA ΘΟΛΟΣ Α.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ Α.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ LTD Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι η/και τα Μέλη του.σ. της Εταιρείας Κοινοπραξίες Κοινοπραξίες που συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 5% στον συνολικό Κύκλο Εργασιών η/και 171 στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά την Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες ιεταιρικές Συναλλαγές ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της Εταιρείας ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μερισµατική Πολιτική Φορολογία Μερισµάτων Φορολογία Αποθεµατικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 182 3

19 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρείας Αποτελέσµατα Χρήσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (σε 000 )* Αµιγής Κύκλος Εργασιών Κύκλος εργασιών από Κοινοπραξίες Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μείον: Κόστος Εκτέλεσης Έργων (1) Μικτό Κέρδος από αµιγή Κύκλο Εργασιών (1) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους από συµµετοχή σε Κ/Ξ (4) Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Καθαρά Κέρδη προ Φόρων Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. (2), (8) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων (2), (3), (8) Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) (6) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (χιλ.) (5) Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης (6) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες προ Φόρων (4.044) Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από Φόρους & Αµοιβές Σ (2) (8.832) Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων (2), (3) (8.832) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,13 0,18 0,21 Κέρδη προ Φόρων 0,08 0,13 0,16 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ.(2) 0,05 0,10 0,11 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων (2), (3) 0,02 0,09 0,11 Μέρισµα ανά µετοχή (6) 0,05 0,10 0,12 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 0,08 0,14 - Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. (2) 0,04 0,10 - Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων.(2), (3) 0,04 0,10 - * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 1 Προ Αποσβέσεων χρήσεων Οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, για την ιδιότητά τους αυτή, στην χρήση 2002 ήταν µηδενικές ενώ για την χρήση 2003 ανήλθαν σε Τέλος οι προτεινόµενες αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2004 ανέρχονται σε Πλήρη ανάλυση φορολογικού ελέγχου (βλέπε ενότητα φορολογικοί έλεγχοι κεφάλαιο 2). 4 Για την χρήση 2002 ποσό ύψους ,05, επί του συνόλου των κερδών από συµµετοχές της χρήσης, αφορούσε κέρδη από συµµετοχή σε κοινοπραξίες οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Για την χρήση 2003 ποσό ύψους ,71 επί του συνόλου των κερδών από συµµετοχές της χρήσης, αφορούσε κέρδη από συµµετοχή σε κοινοπραξίες οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Για την χρήση 2004 το ποσό των ,23 του συνόλου των κερδών από συµµετοχές της χρήσης, αφορούσε κέρδη από συµµετοχή σε κοινοπραξίες οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 4

20 5. Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών, ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. 6. Για τον υπολογισµό του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, ελήφθη υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από δρχ. 500 σε δρχ. 500,9025 ή 1,47 Ευρώ που αποφασίσθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Η Τακτική Γενική Συνέλευση της αποφάσισε την έκφραση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και σε Ευρώ κατά τις διατάξεις του ν.2842/2000 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής (κοινής και προνοµιούχου) από 500 σε 500,9025 δραχµές ή 1,47 Ευρώ και παράλληλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,79 ( δραχµές). Το ως άνω ποσό της αυξήσεως εκ ,79 ( δραχµές). προήλθε από κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το Αποθεµατικό µε τίτλο «Φορολογηθέντα Κέρδη Τεχνικών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων», το οποίο έχει φορολογηθεί και το οποίο ανερχόταν σε ,16 ( δραχµές), µετά δε την ως άνω κεφαλαιοποίηση περιορίσθη σε δραχµές ή ,37 Ευρώ. Το προτεινόµενο µέρισµα της χρήσης 2004 τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 7. Για τον υπολογισµό αυτών των µεγεθών -πλην µερίσµατος ανά µετοχή- έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. 8. Στον ισολογισµό της χρήσης 2003 υφίσταται στον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσµάτων φόρος αποθεµατικού Ν. 1297/72 ποσού ,01. Το ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και στα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορ/κού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων του ανωτέρω πίνακα λόγω του ότι δεν αφορά φόρο για κέρδη της χρήσης αλλά φόρο µέρους αφορολόγητου αποθεµατικού προηγούµενης χρήσης το οποίο φορολογείται και διανέµεται στην παρούσα χρήση Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας έχουν ληφθεί υπόψη οι κάτωθι παρατηρήσεις, για τις χρήσεις , που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς επίσης και στις σηµειώσεις του ισολογισµού για τις χρήσεις Εταιρική Χρήση ) Τα αποτελέσµατα της χρήσεως έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων δύο χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου που αφορά στο υπόλοιπο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). 4) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στην διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 880 χιλ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) εκ των οποίων 30 χιλ. ευρώ θα βάρυναν την παρούσα χρήση. 5) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 9,50 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ από 1,30 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. Κατά την χρήση 2002 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Εταιρείας που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα αποτελέσµατα της χρήσης. Εταιρική Χρήση ) Τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου, που αφορά στην αναλογία του 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµιάς) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν. 2874/ ). 3) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και την διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 660 χιλ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) εκ των οποίων 160 χιλ. ευρώ θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 9,70 5

21 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ 1,40 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. Κατά την χρήση 2003 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Εταιρείας που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα αποτελέσµατα της χρήσης. Εταιρική Χρήση ) Τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου, που αφορά στην αναλογία του 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµιάς) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.(άρθρο 37 του Ν. 2874/ ). 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 23,80 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ 21,60 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. Κατά την χρήση 2004 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Εταιρείας που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα αποτελέσµατα της χρήσης. Φορολογικοί Έλεγχοι Παράλληλα για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και των εταιριών που έχουν απορροφηθεί έχουν ληφθεί υπόψη και οι αναλογούντες φόροι φορολογικού ελέγχου κατά χρήση (πλήρη ανάλυση φορολογικού ελέγχου βλέπε κεφ. 2) Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων Χρήσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΕ 000 )* Κέρδη προ Φόρων Πλέον: 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. ( Άρθρο 37 του Ν. 2874/ ). Μείον: ιαφορά Μη διενεργηθείσας Πρόβλεψης για Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μείον: Απαιτήσεις ανεπίδεκτης είσπραξης Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες προ Φόρων (4.044) Μείον: Φόροι Χρήσης** Μείον: Αµοιβές.Σ Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ (8.832) Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Εταιρείας και εταιριών που απορροφήθηκαν Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων (8.832) * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ** Στον ισολογισµό της χρήσης 2003 υφίσταται στον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσµάτων φόρος αποθεµατικού Ν. 1297/72 ποσού ,01. Το ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και στα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορ/κού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων του ανωτέρω πίνακα λόγω του ότι δεν αφορά φόρο για κέρδη της χρήσης αλλά φόρο µέρους αφορολόγητου αποθεµατικού προηγούµενης χρήσης το οποίο φορολογείται και διανέµεται στην παρούσα χρήση. 6

22 Οικονοµικές Καταστάσεις (ποσά σε 000 )* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί Λογιστική Αξία Μετοχής** 3,54 2,76 2,69 * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις **Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Για την αναµόρφωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχουν ληφθεί υπόψη οι κάτωθι παρατηρήσεις, για τις χρήσεις , που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς επίσης και στις σηµειώσεις του ισολογισµού για τις χρήσεις Εταιρική Χρήση ) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στην διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 880 χιλ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) εκ των οποίων 30 χιλ. ευρώ θα βάρυναν την παρούσα χρήσης. 5) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 9,50 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ από 1,30 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. Κατά την χρήση 2002 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Εταιρείας που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα ίδια κεφάλαια της χρήσης. 7

23 Εταιρική Χρήση ) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και την διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 660 χιλ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) εκ των οποίων 160 χιλ. ευρώ θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 9,70 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ 1,40 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. Κατά την χρήση 2003 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Εταιρείας που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα ίδια κεφάλαια της χρήσης. Εταιρική Χρήση ) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και την διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 655 χιλ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου, ενώ το αντίστοιχο ποσό για την προηγούµενη χρήση ήταν 660 χιλ. ευρώ περίπου). 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 23,80 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ 21,60 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. Κατά την χρήση 2004 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Εταιρείας που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα ίδια κεφάλαια της χρήσης Πίνακας Αναµόρφωσης Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε 000 )* Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Οφειλόµενο ιαφορά από έκδοση µετοχών Υπέρ το άρτιο Καταβληµένο ιαφορά από έκδοση µετοχών Υπέρ το άρτιο Οφειλόµενο ιαφορές Αναπροσαρµογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Αποθεµατικά κεφάλαια και Κέρδη εις Νέον (1.948) (14.389) (21.114) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μείον: ιαφορά Μη διενεργηθείσας Πρόβλεψης για Αποζηµίωση 818 Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μείον: Απαιτήσεις ανεπίδεκτης είσπραξης Μείον: Συσσωρευµένοι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Εταιρείας*** ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής** 3,51 2,74 2,45 *Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις **Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης *** Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των συσσωρευµένων φόρων φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας απεικονίζεται ως µηδενικό λαµβάνοντας υπόψη ότι µέσω της διανοµής έχουν µειωθεί µε τα αντίστοιχα ποσά των φόρων φορολογικού ελέγχου τα αποτελέσµατα εις νέον και βάσει αυτού κατ επέκταση και στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισµό της κάθε χρήσης. 8

24 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας, για την περίοδο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Συνολικού Κύκλου Εργασιών 35,1% 53,7% (1,8%) Αµιγή Κύκλου Εργασιών 37,1% 51,9% 17,6% Κερδών προ Φόρων 21,1% 60,8% 25,6% Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ* 45,6% 91,2% 18,3% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων* (42,2%) 367,4% 21,5% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 33,33% 2,8% 0,6% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων (7,3%) (2,9%) 0,7% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (πριν από φόρους) Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων 2,7% 4,6% 6,1% Αποδοτικότητα µ.ο. Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 2,6% 4,3% 5,5% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ) Απαιτήσεων Προµηθευτών Αποθεµάτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα /Ίδια Κεφάλαια 0,08 0,12 0,16 Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 5,36 4,11 3,78 Άµεση Ρευστότητα 4,05 3,22 2,89 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 3,5% 2,4% 2,3% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Κέρδη χρήσης προ Τόκων και Φόρων) 3,6% 2,6% 2,2% *Στον ισολογισµό της χρήσης 2003 υφίσταται στον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσµάτων φόρος αποθεµατικού Ν. 1297/72 ποσού ,01. Το ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και στα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορ/κού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων του ανωτέρω πίνακα λόγω του ότι δεν αφορά φόρο για κέρδη της χρήσης αλλά φόρο µέρους αφορολόγητου αποθεµατικού προηγούµενης χρήσης το οποίο φορολογείται και διανέµεται στην παρούσα χρήση. 9

25 Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι βασικότεροι αναµορφωµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας, για την περίοδο : ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Αναµορφωµένων Κερδών/Ζηµιών προ Φόρων 26,1% 80,4% (131,7%) Αναµορφωµένων Κερδών/Ζηµιών µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ.* 62,8% 128,6% (193,2%) Αναµορφωµένων Κερδών/Ζηµιών µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων* 77,4% 130,4% (193,2%) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (πριν από φόρους) Αποδοτικότητα µ.ο. Αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων 2,5% 4,9% (1,7%) Αποδοτικότητα µ.ο. Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 2,4% 4,5% (1,3%) ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα /Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 0,08 0,12 0,17 Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Αναµορφωµένα Κέρδη χρήσης προ 3,9% 2,5% (9,5%) Τόκων και Φόρων) *Στον ισολογισµό της χρήσης 2003 υφίσταται στον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσµάτων φόρος αποθεµατικού Ν. 1297/72 ποσού ,01. Το ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και στα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορ/κού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων του ανωτέρω πίνακα λόγω του ότι δεν αφορά φόρο για κέρδη της χρήσης αλλά φόρο µέρους αφορολόγητου αποθεµατικού προηγούµενης χρήσης το οποίο φορολογείται και διανέµεται στην παρούσα χρήση. 10

26 1.2. Ενοποιηµένα Απολογιστικά Στοιχεία Εταιρείας Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΕ 000 )* Κύκλος εργασιών Αµιγής Κύκλος Εργασιών Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μείον: Κόστος Εκτέλεσης Έργων (1) Μικτό Κέρδος από αµιγή Κύκλο Εργασιών (1) Καθαρά Κέρδη από συµµετοχές Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη προ Φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και δικαιώµατα µειοψηφίας (2) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (χιλ.) (4) Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης (5) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες προ Φόρων (5.136) Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες προ Φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας (2.890) Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από Φόρους Χρήσης (2) (10.286) Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους χρήσης και δικαιώµατα µειοψηφίας (2) (8.040) Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων και ικαιώµατα µειοψηφίας (2) (3) (8.040) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (6) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,33 0,28 0,29 Κέρδη προ Φόρων 0,18 0,18 0,18 Κέρδη προ Φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 0,18 0,18 0,20 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και δικαιώµατα µειοψηφίας (2) 0,13 0,14 0,15 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (6) Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες προ Φόρων 0,08 0,17 - Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες προ Φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 0,07 0,17 - Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από Φόρους Χρήσης (2) 0,03 0,13 - Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους χρήσης και δικαιώµατα µειοψηφίας (2) 0,03 0,14 - Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµίες µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων και 0,03 0,14 - ικαιώµατα µειοψηφίας (2) (3) *Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 1. Προ Αποσβέσεων χρήσεων

27 2. Στον ισολογισµό της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. της χρήσης 2003 υφίσταται στον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσµάτων φόρος αποθεµατικού Ν. 1297/72 ποσού ,01. Το ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στα Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και ικαιώµατα Μειοψηφίας του ανωτέρω πίνακα λόγω του ότι δεν αφορά φόρο για κέρδη της χρήσης αλλά φόρο µέρους αφορολόγητου αποθεµατικού προηγούµενης χρήσης το οποίο φορολογείται και διανέµεται στην παρούσα χρήση. 3. Πλήρη ανάλυση φορολογικού ελέγχου (βλέπε ενότητα φορολογικοί έλεγχοι κεφάλαιο 2). 4. Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών, ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. 5. Για τον υπολογισµό του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, ελήφθη υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από δρχ. 500 σε δρχ. 500,9025 ή 1,47 Ευρώ που αποφασίσθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Η Τακτική Γενική Συνέλευση της αποφάσισε την έκφραση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και σε Ευρώ κατά τις διατάξεις του ν.2842/2000 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής (κοινής και προνοµιούχου) από 500 σε 500,9025 δραχµές ή 1,47 Ευρώ και παράλληλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,79 ( δραχµές). Το ως άνω ποσό της αυξήσεως εκ ,79 ( δραχµές). προήλθε από κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το Αποθεµατικό µε τίτλο «Φορολογηθέντα Κέρδη Τεχνικών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων», το οποίο έχει φορολογηθεί και το οποίο ανερχόταν σε ,16 ( δραχµές), µετά δε την ως άνω κεφαλαιοποίηση περιορίσθη σε δραχµές ή ,37 Ευρώ. Το προτεινόµενο µέρισµα της χρήσης 2004 τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 6. Για τον υπολογισµό αυτών των µεγεθών -πλην µερίσµατος ανά µετοχή- έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεων Για την αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Εταιρείας έχουν ληφθεί υπόψη οι κάτωθι παρατηρήσεις, για τις χρήσεις , που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς επίσης και στις σηµειώσεις του ενοποιηµένου ισολογισµού για τις χρήσεις Εταιρική Χρήση ) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' Αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 2,14 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 94 χιλ. περίπου), εκ των οποίων 93 χιλ. ευρώ θα βάρυναν την παρούσα χρήση. 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 21,51 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 5,20 εκατ. κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως.(σχηµατισµένη πρόβλεψη 0,17 εκατ. ευρώ). Επίσης, περιλαµβάνονται και Έξοδα αναδιοργανώσεως συνολικού ύψους από ευρώ 2,28 εκατ. περίπου (λογ. ''Χρεώστες ιάφοροι'' θυγατρικής εταιρείας), από εισφορές και προσαυξήσεις προς το Ι.Κ.Α., καθυστερηµένες αµοιβές προσωπικού και επιστροφή προς τον Ο.Α.Ε.. που καταβλήθηκαν από την νέα ιοίκηση της θυγατρικής εταιρείας και αφορούσαν προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις, καθώς περιλαµβάνονται και δαπάνες λόγω εξαγωγών, άλλης θυγατρικής εταιρείας, που είχαν καταβληθεί σε προηγούµενες χρήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 460 χιλ. περίπου. 6) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων δύο χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 0,80 εκατ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). 6) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων δύο χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 0,80 εκατ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). 7) Οι µη διενεργηθείσες αποσβέσεις της χρήσης στα ''Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός'' θυγατρικής εταιρείας, ως σηµείωση αρίθµ. 13 της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, ανέρχονται σε ευρώ 0,72 εκατ. περίπου. Κατά την χρήση 2002 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Οµίλου που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης. 12

28 Εταιρική Χρήση ) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' Αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 1,67 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 94 χιλ. περίπου), εκ των οποίων 177 χιλ. ευρώ περίπου θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 3) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 22,19 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 5,60 εκατ. περίπου κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως (σχηµατισµένη πρόβλεψη 0,17 εκατ. ευρώ περίπου). Επίσης, περιλαµβάνονται και δαπάνες λόγω εξαγωγών, θυγατρικής εταιρείας, που είχαν καταβληθεί σε προηγούµενες χρήσεις, συνολικού ποσού από ευρώ 460 χιλ. περίπου. 5) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων τριών χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). Κατά την χρήση 2003 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Οµίλου που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης. Εταιρική Χρήση ) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' Αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 1,50 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) ενώ το αντίστοιχο ποσό για την προηγούµενη χρήση ήταν ευρώ 1,67 εκατ. περίπου. 3) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 38,66 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 27,43 εκατ. περίπου κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 5) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων τεσσάρων χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). Κατά την χρήση 2004 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Οµίλου που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης. Φορολογικοί Έλεγχοι Παράλληλα για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων του Οµίλου έχουν ληφθεί υπόψη και οι αναλογούντες φόροι φορολογικού ελέγχου κατά χρήση (πλήρη ανάλυση φορολογικού ελέγχου βλέπε κεφ. 2). 13

29 Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΕ 000 )* Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων Μείον: ιαφορά Μη διενεργηθείσας Πρόβλεψης για Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μείον: Απαιτήσεις ανεπίδεκτης είσπραξης Μείον: Έξοδα αναδιοργανώσεως λογαριασµού χρεώστες διάφοροι προηγουµένων χρήσεων Πλέον: 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. ( Άρθρο 37 του Ν. 2874/ ). Μείον: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις λογαριασµού µηχανηµάτωντεχνικών εγκατ.-λοιπού µηχ. Εξοπλ. θυγατρικής Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων (5.136) Μείον: Φόροι Χρήσης Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης (10.286) Μείον: ικαιώµατα µειοψηφίας 375 (316) (2.246) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και (8.040) ικαιώµατα µειοψηφίας Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου µητρικής Εταιρείας Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου θυγατρικών εταιρειών Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων και ικαιώµατα µειοψηφίας * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (8.040) 14

30 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (ποσά σε 000 )* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο ικαιώµατα µειοψηφίας ιαφορές Ενοποίησης (3.579) (3.872) (8.406) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί Λογιστική Αξία Μετοχής** 4,77 3,93 4,03 * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις **Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Για την αναµόρφωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχουν ληφθεί υπόψη οι κάτωθι παρατηρήσεις, για τις χρήσεις , που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς επίσης και στις σηµειώσεις του ενοποιηµένου ισολογισµού για τις χρήσεις Εταιρική Χρήση ) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 2,14 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 94 χιλ. περίπου), εκ των οποίων 93 χιλ. ευρώ θα βάρυναν την παρούσα χρήση. 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 21,51 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 5,20 εκατ. κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως.(σχηµατισµένη πρόβλεψη 0,17 εκατ. ευρώ). Επίσης, περιλαµβάνονται και Έξοδα αναδιοργανώσεως συνολικού ύψους από ευρώ 2,28 εκατ. περίπου (λογ. ''Χρεώστες ιάφοροι'' θυγατρικής εταιρείας), από εισφορές και προσαυξήσεις προς το Ι.Κ.Α., καθυστερηµένες αµοιβές προσωπικού και επιστροφή προς τον Ο.Α.Ε.. που καταβλήθηκαν από την νέα ιοίκηση της θυγατρικής εταιρείας και αφορούσαν προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις, καθώς περιλαµβάνονται και δαπάνες λόγω εξαγωγών, άλλης θυγατρικής εταιρείας, που είχαν καταβληθεί σε προηγούµενες χρήσεις συνολικού ποσού από 15

31 ευρώ 460 χιλ. περίπου. 5) Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' θυγατρικής εταιρείας από ευρώ 12,00 εκατ. περίπου (ευρώ 10,56 εκατ. και ευρώ 1,44 εκατ. περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων της ίδιας θυγατρικής εταιρείας, περιλαµβάνεται και ποσό από ευρώ 15,80 εκατ. περίπου που έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. 7) Οι µη διενεργηθείσες αποσβέσεις της χρήσης στα ''Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός'' θυγατρικής εταιρείας, ως σηµείωση αρίθµ. 13 της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, ανέρχονται σε ευρώ 0,72 εκατ. περίπου. Κατά την χρήση 2002 δεν υφίστανται σηµειώσεις της Οµίλου που να επιδέχονται αναµορφώσεις στα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια της χρήσης. Εταιρική Χρήση ) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' Αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 1,67 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 94 χιλ. περίπου), εκ των οποίων 177 χιλ. ευρώ περίπου θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 3) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 22,19 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 5,60 εκατ. περίπου κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως (σχηµατισµένη πρόβλεψη 0,17 εκατ. ευρώ περίπου). Επίσης, περιλαµβάνονται και δαπάνες λόγω εξαγωγών, θυγατρικής εταιρείας, που είχαν καταβληθεί σε προηγούµενες χρήσεις, συνολικού ποσού από ευρώ 460 χιλ. περίπου. 4) Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' θυγατρικής εταιρείας από ευρώ 12,00 εκατ. περίπου (ευρώ 10,56 εκατ. και ευρώ 1,44 εκατ. περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων της ίδιας θυγατρικής εταιρείας, περιλαµβάνεται και ποσό από ευρώ 15,80 εκατ. περίπου που έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. Κατά την χρήση 2003 αναφέρεται η εξής σηµείωση του Οµίλου στον Ισολογισµό: 6. εν διενεργήθηκαν αποσβέσεις από ευρώ 720 χιλ. περίπου σε ολόκληρο τον µηχανολογικό εξοπλισµό θυγατρικής εταιρείας, επειδή τα αναληφθέντα έργα της, εκτελούνται µε Κοινοπραξίες ή Υπεργολαβίες. Επίσης άλλη θυγατρική εταιρεία κάνοντας χρήση των ειδικών διατάξεων του Π.. 299/2003 ΠΟΛ 1122/ και σε συνδυασµό µε την περίπτωση δ του άρθρου 43 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, διενήργησε µειωµένες ετήσιες αποσβέσεις κατά ευρώ 550 χιλ. περίπου στα πάγια περιουσιακά στοιχεία εργοστασιακής µονάδας που τέθηκε στην διάρκεια της χρήσης, εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Εταιρική Χρήση ) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' Αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 1,50 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) ενώ το αντίστοιχο ποσό για την προηγούµενη χρήση ήταν ευρώ 1,67 εκατ. περίπου. 3) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 38,66 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 27,43 εκατ. περίπου κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 4) Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' θυγατρικής εταιρείας από ευρώ 12,00 εκατ. περίπου (ευρώ 10,56 εκατ. περίπου και ευρώ 1,44 εκατ. 16

32 περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων της ίδιας θυγατρικής εταιρείας, περιλαµβάνεται και ποσό από ευρώ 15,80 εκατ. περίπου που έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. 6) Στο κονδύλι των Αποθεµάτων περιλαµβάνονται και αποθέµατα Ετοίµων Προϊόντων - Εµπορευµάτων, θυγατρικής εταιρείας, ύψους από ευρώ εκατ. περίπου, τα οποία λόγω παλαιότητας, ποιοτικής υποβάθµισης και ως εκ τούτου µικρής εµπορευσιµότητας, έχουν υποστεί µείωση της αξίας τους (σε ποσοστό 70% περίπου) η οποία δεν εµφανίζεται στις Ενοποιηµένες Λογιστικές Καταστάσεις. Κατά την χρήση 2004 αναφέρεται η εξής σηµείωση του Οµίλου στον Ισολογισµό: 5. εν διενεργήθηκαν αποσβέσεις από ευρώ 786 χιλ. περίπου σε ολόκληρο τον µηχανολογικό εξοπλισµό θυγατρικής εταιρείας, επειδή τα αναληφθέντα έργα της, εκτελούνται µε Κοινοπραξίες ή Υπεργολαβίες. Επίσης άλλη θυγατρική εταιρεία κάνοντας χρήση των ειδικών διατάξεων του Π.. 299/2003 ΠΟΛ 1122/ και σε συνδυασµό µε την περίπτωση δ του άρθρου 43 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, διενήργησε µειωµένες ετήσιες αποσβέσεις κατά ευρώ χιλ. περίπου στα πάγια περιουσιακά στοιχεία εργοστασιακής µονάδας που τέθηκε στην διάρκεια της προηγούµενης χρήσης, εκτός παραγωγικής διαδικασίας Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε 000 )* Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Οφειλόµενο ιαφορά από έκδοση µετοχών Υπέρ το άρτιο Καταβληµένο ιαφορά από έκδοση µετοχών Υπέρ το άρτιο Οφειλόµενο ιαφορές Αναπροσαρµογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Αποθεµατικά κεφάλαια και Κέρδη εις Νέον ιαφορές Ενοποίησης (3.579) (3.872) (8.406) ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Μείον: ιαφορά Μη διενεργηθείσας Πρόβλεψης για Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μείον: Απαιτήσεις ανεπίδεκτης είσπραξης Μείον: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων και Εξόδων Εγκατάστασης Μείον: Μείωση αξίας αποθεµάτων θυγατρικής εταιρείας κατά 70% Μείον: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις µηχανηµάτων Μείον: Συσσωρευµένοι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου µητρικής Εταιρείας*** Μείον: Συσσωρευµένοι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου θυγατρικών εταιρειών*** ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αναµορφωµένη Ενοποιηµένη Λογιστική Αξία Μετοχής** 4,31 3,54 3,27 *Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις **Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης *** Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των συσσωρευµένων φόρων φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας και των εταιριών που ενοποιούνται στον Όµιλο απεικονίζεται ως µηδενικό λαµβάνοντας υπόψη ότι µέσω της διανοµής έχουν µειωθεί µε τα αντίστοιχα ποσά των φόρων φορολογικού ελέγχου τα αποτελέσµατα εις νέον και βάσει αυτού κατ επέκταση και στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισµό της κάθε χρήσης. 17

33 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου, για την περίοδο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Συνολικού Κύκλου Εργασιών 5,2% 25,5% 0,4% Αµιγή Κύκλου Εργασιών (1,4%) 16,4% 12,3% Κερδών προ Φόρων 24,4% 14,3% 2,7% Κερδών προ Φόρων και µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας 21,7% 19,6% 14,1% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης και δικαιώµατα µειοψηφίας* 41,8% 31,4% 5,1% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 0,6% 6,4% 9,2% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 2,1% 1,9% 5,7% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (πριν από φόρους) Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων 3,9% 4,5% 4,6% Αποδοτικότητα µ.ο. Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 3,6% 4,1% 4,0% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ) Απαιτήσεων Προµηθευτών Αποθεµάτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα /Ίδια Κεφάλαια 0,12 0,16 0,19 Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,02 0,04 0,05 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 4,93 4,20 3,88 Άµεση Ρευστότητα 3,61 3,11 2,83 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 2,0% 2,6% 2,5% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Κέρδη χρήσης προ Τόκων και Φόρων) 3,2% 3,8% 3,6% *Στον ισολογισµό της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. της χρήσης 2003 υφίσταται στον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσµάτων φόρος αποθεµατικού Ν. 1297/72 ποσού ,01. Το ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στα Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και ικαιώµατα Μειοψηφίας του ανωτέρω πίνακα λόγω του ότι δεν αφορά φόρο για κέρδη της χρήσης αλλά φόρο µέρους αφορολόγητου αποθεµατικού προηγούµενης χρήσης το οποίο φορολογείται και διανέµεται στην παρούσα χρήση. Προ Αποσβέσεων χρήσεων

34 Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι βασικότεροι αναµορφωµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου, για την περίοδο : ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Αναµορφωµένων Κερδών/Ζηµιών προ Φόρων (37,3%) 126,0% (132,3%) Αναµορφωµένων Κερδών/Ζηµιών προ Φόρων και µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας (40,4%) 143,5% (117,8%) Αναµορφωµένων Κερδών/Ζηµιών µετά από Φόρους Χρήσης* (54,1%) 295,2% (182,5%) Αναµορφωµένων Κερδών/Ζηµιών µετά από Φόρους Χρήσης και δικαιώµατα µειοψηφίας* (59,2%) 359,9% (162,9%) Αναµορφωµένα Κέρδη/Ζηµιών µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων και δικαιώµατα µειοψηφίας* (56,9%) 366,7% (162,9%) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (πριν από φόρους) Αποδοτικότητα µ.ο. Αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων 2,0% 4,8% (1,6%) Αποδοτικότητα µ.ο. Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 1,8% 4,0% (1,0%) ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα /Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 0,13 0,17 0,23 Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 0,02 0,04 0,06 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Αναµορφωµένα Κέρδη χρήσης προ 6,2% 3,8% (14,0%) Τόκων και Φόρων) *Στον ισολογισµό της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. της χρήσης 2003 υφίσταται στον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσµάτων φόρος αποθεµατικού Ν. 1297/72 ποσού ,01. Το ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στα Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και ικαιώµατα Μειοψηφίας του ανωτέρω πίνακα λόγω του ότι δεν αφορά φόρο για κέρδη της χρήσης αλλά φόρο µέρους αφορολόγητου αποθεµατικού προηγούµενης χρήσης το οποίο φορολογείται και διανέµεται στην παρούσα χρήση. Προ Αποσβέσεων χρήσεων

35 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ. Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της δραστηριότητας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (Η "Εταιρεία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 91 & 25ης Μαρτίου, Αµαρούσιο Αττικής , τηλ , υπεύθυνος κος Απόστολος Αθανασόπουλος, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του Ετήσιου ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι : 1. η κα Μελίνα Εµφιετζόγλου, ιευθύνουσα Σύµβουλος, Μεγ. Αλεξάνδρου 91 & 25ης Μαρτίου, Αµαρούσιο Αττικής Τ.Κ , τηλ ο κος Απόστολος Αθανασόπουλος, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, Μεγ. Αλεξάνδρου 91 & 25ης Μαρτίου, Αµαρούσιο Αττικής Τ.Κ , τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Επισηµαίνεται ότι τυχόν αρνητική έκβαση του συνόλου των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες αφορούν τόσο σε απαιτήσεις της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, των εταιρειών του Οµίλου η/και Κοινοπραξιών, στις οποίες η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. µετέχει, όσο και αντιστρόφως, δεν φαίνεται πιθανή. Τυχόν αρνητική έκβαση µεµονωµένων υποθέσεων, που αφορούν σε απαιτήσεις τρίτων κατά της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., των εταιρειών του Οµίλου ή/και Κοινοπραξιών, στις οποίες η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. µετέχει, εκτιµάται ότι δεν θα επιφέρει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις. Αντίστοιχη είναι και η εκτίµηση ότι τυχόν αρνητική έκβαση µεµονωµένων υποθέσεων, που αφορούν σε απαιτήσεις της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., των εταιρειών του Οµίλου ή/και Κοινοπραξιών, στις οποίες η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. µετέχει, κατά τρίτων δεν θα έχει δυσµενή επακόλουθα. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης της χρήσης 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ιωάννης Παπασυµεών (Α.Μ.Σ.Ο.Ε , Σ.Ο.Λ. Α.Ε., ιεύθυνση Εργασίας Γιαννιτσών 31 και Π. Κυρίλλου «κτήριο Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη, τηλ. (2310) ). Τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης της χρήσης 2003 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Γεώργιος Σκαµπαβίριας (ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ , Σ.Ο.Λ. Α.Ε., ιεύθυνση Εργασίας Γιαννιτσών 31 και Π. Κυρίλλου «κτήριο Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη, τηλ. (2310) ). Τον 20

36 τακτικό έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης της χρήσης 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ιωάννης Παπασυµεών (Α.Μ.Σ.Ο.Ε , Σ.Ο.Λ. Α.Ε., ιεύθυνση Εργασίας Γιαννιτσών 31 και Π. Κυρίλλου «κτήριο Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη, τηλ. (2310) ). Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου παρατίθενται στο συνοδευτικό παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Τον τακτικό έλεγχο της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της χρήσης 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ιωάννης Παπασυµεών (Α.Μ.Σ.Ο.Ε , Σ.Ο.Λ. Α.Ε., ιεύθυνση Εργασίας Γιαννιτσών 31 και Π. Κυρίλλου «κτήριο Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη, τηλ. (2310) ). Τον τακτικό έλεγχο της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της χρήσης 2003 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Γεώργιος Σκαµπαβίριας (ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ , Σ.Ο.Λ. Α.Ε., ιεύθυνση Εργασίας Γιαννιτσών 31 και Π. Κυρίλλου «κτήριο Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη, τηλ. (2310) ). Τον τακτικό έλεγχο της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της χρήσης 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ιωάννης Παπασυµεών (Α.Μ.Σ.Ο.Ε , Σ.Ο.Λ. Α.Ε., ιεύθυνση Εργασίας Γιαννιτσών 31 και Π. Κυρίλλου «κτήριο Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη, τηλ. (2310) ). Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου παρατίθενται στο συνοδευτικό παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της Εταιρείας, για τις χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρική Χρήση ) Στα κονδύλια του Ενεργητικού ''Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις'' και ''Χρεόγραφα'' περιλαµβάνονται συµµετοχές σε Κοινοπραξίες και µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων, εκτός µίας (ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.), στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που πέντε εξ' αυτών ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με βάση τους συνταχθέντες Ισολογισµούς τους, η συνολική λογιστική τους αξία καλύπτει το ποσό των συµµετοχών και χρεογράφων. Όσον αφορά στην συµµετοχή της εταιρείας στην ''ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.'' αυτή αποτιµήθηκε στη χρηµατιστηριακή της αξία και η διαφορά από ευρώ 21,97 εκατ. περίπου ήχθη σε µείωση της Καθαρής Θέσης, ως σηµείωση αρίθµ. 8 της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό. 2) Από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως έξι θυγατρικών(κατά 100%) εταιρειών δι' απορροφήσεώς τους από την µητρική Εταιρεία ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93, για τις ανάγκες επανακρίσεως από το ΥΠ.Ε.ΧΩ..Ε. (Ν. 2940/2001), ως σηµείωση αρίθµ. 11 της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, προέκυψε χρεωστική διαφορά (Goodwill) από ευρώ ,31 που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό '' ιαφορά προκύψασα από τον µετασχηµατισµό του Ν. 2166/1993'' η οποία θα συµψηφιστεί ισόποσα σε δύο χρήσεις (2002 και 2003) ως σηµείωση της εταιρείας αριθµ. 12 κάτω από τον Ισολογισµό. Επίσης, από την παραπάνω συγχώνευση, µεταφέρθηκαν διάφορα υφιστάµενα ποσά ''Καθαρής Θέσης'' ( ιαφορές αναπροσαρµογής - επιχορηγήσεις, Αποθεµατικά Κεφάλαια και Υπόλοιπα αποτελεσµάτων εις νέο) των απορροφηθεισών εταιρειών, συνολικού ποσού από ευρώ ,62, σε αντίστοιχους λογαριασµούς ''Καθαρής Θέσης'' της απορροφήσασας εταιρείας ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.". 3) Τα αποτελέσµατα της χρήσεως έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων δύο χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου που αφορά στο υπόλοιπο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). 4) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στην διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 880 χιλ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) εκ των οποίων 30 χιλ. ευρώ θα βάρυναν την παρούσα χρήσης. 5) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 9,50 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ από 1,30 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 6) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση

37 Παράλληλα στον Ισολογισµό της Εταιρείας παρατίθενται οι εξής σηµαντικότερες σηµειώσεις: 1. εν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του ισολογισµού της Η β' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 02/08/2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,03 και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο από Ευρώ ,22, που καταχωρήθηκε στους σχετικούς λογαριασµούς του παθητικού. Η µερική κάλυψη της αύξησης αυτής πιστοποιήθηκε την 03/01/2001 και η διαδικασία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού ολοκληρώθηκε µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της 31/01/2001 που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1061/ ). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν ,67 Ευρώ, τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν σε 0,79 εκατ. Ευρώ περίπου, η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ορίσθη από τις 22/11/2000 µέχρι της 22/12/2000. Ο αριθµός των νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση είναι κοινές µετοχές και προνοµιούχες µετοχές. 4. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνοµιούχων Μετόχων της αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ,95 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση α) του συνόλου του αποθεµατικού " ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" ποσού ,14 ευρώ και β) µέρους του αποθεµατικού " ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο" ύψους ,81 ευρώ, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής (κοινής και προνοµιούχου), από ευρώ 1,47 σε 1,48. Μετά την παραπάνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,60 ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές (κοινές και προνοµιούχες ) ονοµαστικής αξίας 1,48 ευρώ εκάστης. Η σχετική µε την αύξηση αυτή τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε µε την Κ /02 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε / ). 5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ,64 µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του Αποθεµατικού '' ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο'' µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ( κοινών και προνοµιούχων) που θα δοθούν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία δύο (2) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές, ονοµαστικής αξίας 1,48 ευρώ, και τροποποίηση των σχετικών άρθρων (5 και 27) του Καταστατικού. 6. Οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας στην χρήση 2002 ανήλθαν σε 26,54 εκατ. Ευρώ. 7. Η διαφορά αποτίµησης της συµµετοχής µας σε εισηγµένη στο Χ.Α. θυγατρικής εταιρείας από 21,97 εκατ. Ευρώ ήχθη σε µείωση των αποθεµατικών (παρ.1 αρθ.2 ν.2992/02). 8. Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία προσωπικού ήταν, κατά µέσον όρο, 583 άτοµα. 9. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 10. Η ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' (ως απορροφούσα) είχε υποβάλλει στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν.2940/2001 κοινή δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης µε τις, κατά 100%, θυγατρικές της εργοληπτικές εταιρείες ''ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η ΑΤΕ'', ''Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ-Χ. ΣΥΜΦΟΡΙ ΗΣ Α.Τ.&Ε.Ε. Α.Ε.'', ''ΒΙΟΜΗΛΚΑ Α.Τ.Ε & Β.Ε.'', ''ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.'', ''Τ.Ε & Τ.Α.Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ ΗΣ Α.Ε.'' και µε την επίσης κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ''ΒΙΕΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.'', (ως απορροφούµενες) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 (και ειδικότερα του άρθρου 78) και του Ν.2166/93, µε Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού ως αποφάσεις των ιοικητικών τους Συµβουλίων , , και Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών ολοκληρώθηκε και ενεκρίθη µε την υπ' αρίθµ. Κ2-8204(δις)/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 6200/ ). Μετά την διαδικασία της επανάκρισης η ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' έλαβε Πτυχίο της νέας 7ης Τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. 11. Η εταιρεία, µε βάση την ερµηνευτική εγκύκλιο 1038/ του Ν. 3091/2002, αποφάσισε όπως στον οριστικό Ισολογισµό της, την προκύψασα υπεραξία (Goodwill), από την απορρόφηση των προαναφερθεισών θυγατρικών της εργοληπτικών εταιρειών, από ευρώ ,31, την συµψηφίσει ισόποσα σε δύο χρήσεις µε το λογαριασµό '' ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο''. 12. Ο παρών ισολογισµός δεν είναι απολύτως συγκρίσιµος µε τον ισολογισµό της ως προς τους λογαριασµούς που έχουν επηρεασθεί από 22

38 την εισροή νέων στοιχείων, λόγω της συγχώνευσης των ως άνω απορροφηθεισών εταιρειών. 13. H τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε µε βάση τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 2065/92 στη χρήση Στοιχεία ως απόφαση 58/ του.σ. του Χ.Α. (Φ.Ε.Κ. 129/Β'/ ), περίπτωση β): Κωδικοί - ΣΤΑΚΟ /03 Εταιρική Χρήση )Στα κονδύλια του Ενεργητικού ''Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις'' και ''Χρεόγραφα'' περιλαµβάνονται συµµετοχές σε Κοινοπραξίες και µετοχές ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων, εκτός µίας, στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, που τέσσερις εξ' αυτών ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η διαφορά αποτίµησης που προέκυψε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από ευρώ 10,86 ήχθη σε µείωση της Καθαρής Θέσης, ως σηµείωση αριθµ. 8 της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό. 2) Τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου, που αφορά στην αναλογία του 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµιάς) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν. 2874/ ). 3) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και την διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 660 χιλ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) εκ των οποίων 160 χιλ. ευρώ θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 9,70 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ 1,40 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 5) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Παράλληλα στον Ισολογισµό της Εταιρείας παρατίθενται οι εξής σηµαντικότερες σηµειώσεις: 1. εν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του ισολογισµού της Η β' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 02/08/2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,03 και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο από Ευρώ ,22, που καταχωρήθηκε στους σχετικούς λογαριασµούς του παθητικού. Η µερική κάλυψη της αύξησης αυτής πιστοποιήθηκε την 03/01/2001 και η διαδικασία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού ολοκληρώθηκε µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της 31/01/2001 που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1061/ ). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν ,67 Ευρώ, τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν σε 0,79 εκατ. Ευρώ περίπου, η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ορίσθη από τις 22/11/2000 µέχρι της 22/12/2000. Ο αριθµός των νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση είναι κοινές µετοχές και προνοµιούχες µετοχές. 4. H έκτακτη γενική συνέλευση της και η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ ,64 µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του αποθεµατικού " ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο " µε την έκδοση νέων ονοµαστικών ( κοινών και προνοµιούχων) που περιήλθαν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία δύο (2) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές, ονοµαστικής αξίας 1,48 ευρώ, και τροποποίηση των σχετικών άρθρων (5 και 27) του καταστατικού, η οποία ενεκρίθη µε την υπ' αριθ. Κ2-4759/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3748/ ). 5. Η εταιρεία, µε βάση την ερµηνευτική εγκύκλιο 1038/ του ν.3091/2002, αποφάσισε να συµψηφίσει την προκύψασα υπεραξία (Goodwill), από την απορρόφηση θυγατρικών της εργοληπτικών εταιρειών στην χρήση 2002, από ευρώ ,31, ισόποσα σε δύο χρήσεις µε το λογαριασµό " ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ". 6. Οι συνολικές δαπάνες για επενδύσεις της Εταιρείας στη χρήση 2003 ανήλθαν σε 4.528,95 εκατ. Ευρώ περίπου. 7. Tα αποτελέσµατα από συµµετοχές σε κ/ξίες βασίστηκαν σε βεβαιώσεις τους. 8. Η διαφορά αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων 23

39 από εκατ. ευρώ 10,90 ήχθη σε µείωση της καθαρής θέσης (Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2992/2002). 9. Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία και κ/ξίες προσωπικού ήταν κατά µέσο όρο 704 άτοµα. 10. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 11. Η ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' (ως απορροφούσα) υπέβαλε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν.2940/2001 κοινή δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης µε τις, κατά 100% θυγατρικές της εργοληπτικές εταιρείες ''ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η ΑΤΕ'', ''Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ-Χ. ΣΥΜΦΟΡΙ ΗΣ Α.Τ.& Ε.Ε. Α.Ε.'', ''ΒΙΟΜΗΛΚΑ Α.Τ.Ε. & Β.Ε.'', ''ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.'', ''Τ.Ε. & Τ.Α.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ ΗΣ Α.Ε.'' και µε την επίσης κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ''ΒΙΕΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.'', (ως απορροφούµενες) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 (και ειδικότερα του άρθρου 78) και του Ν. 2166/93, µε Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού ως αποφάσεις των ιοικητικών τους Συµβουλίων , , και Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών ολοκληρώθηκε και ενεκρίθη µε την υπ' αρίθµ. Κ2-8204(δις)/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 6200/ ). Μετά την διαδικασία της επανάκρισης η ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' έλαβε Πτυχίο της νέας 7ης Τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. 12. Από τις ως άνω συγχωνεύσεις επηρεάσθηκαν τα αποτελέσµατα του παρόντος ισολογισµού, στην περίοδο 01/01/ /12/2003, καθώς και του αντίστοιχου περσινού ισολογισµού, στην περίοδο 01/04/ /12/2002, και υπό την έννοια αυτή, ως προς, τα αποτελέσµατα δεν υφίσταται απόλυτη συγκρισιµότητα. 13. Για λόγους συγκρισιµότητας έγινε ανακατανοµή κονδυλίου αποσβέσεων ποσού ,23 ευρώ στο Ενεργητικό της χρήσης 2002,συγκεκριµένα από τον λογ/σµό " Β.4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης " στον λογ/σµό " Β.1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης ". 14. Η τελευταία αναπροσαρµογή ακινήτων έγινε µε βάση τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 2065/92 στη χρήση Στοιχεία ως απόφαση 58/ του.σ. του Χ.Α. (Φ.Ε.Κ. 129/Β'/ ), περίπτωση β): Κωδικοί - ΣΤΑΚΟ /03 Εταιρική Χρήση ) Στα κονδύλια του Ενεργητικού ''Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις'' και ''Χρεόγραφα'' περιλαµβάνονται συµµετοχές σε Κοινοπραξίες και µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων, εκτός µιάς, στο Χρηµατιστήριο Αξιών, που τέσσερις εξ' αυτών ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η διαφορά αποτίµησης που προέκυψε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, από ευρώ 8,60 εκατ. περίπου ήχθη σε µείωση της Καθαρής Θέσης, ως σηµείωση αριθµ. 6 της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό. 2) Τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου, που αφορά στην αναλογία του 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµιάς) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.(άρθρο 37 του Ν. 2874/ ). 3) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και την διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 655 χιλ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου, ενώ το αντίστοιχο ποσό για την προηγούµενη χρήση ήταν 660 χιλ. ευρώ περίπου). 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 23,80 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ 21,60 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 5) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Παράλληλα στον Ισολογισµό της Εταιρείας παρατίθενται οι εξής σηµαντικότερες σηµειώσεις: 1. εν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του ισολογισµού της Η β' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 02/08/2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,03 και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο από Ευρώ ,22, που καταχωρήθηκε στους σχετικούς λογαριασµούς του παθητικού. Η µερική κάλυψη της αύξησης 24

40 αυτής πιστοποιήθηκε την 03/01/2001 και η διαδικασία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού ολοκληρώθηκε µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της 31/01/2001 που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1061/ ). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν ,67 Ευρώ, τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν σε 0,79 εκατ. Ευρώ περίπου, η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ορίσθη από τις 22/11/2000 µέχρι της 22/12/2000. Ο αριθµός των νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση είναι κοινές µετοχές και προνοµιούχες µετοχές. 4. Οι συνολικές δαπάνες για επενδύσεις της Εταιρείας στη χρήση 2004 ανήλθαν σε 3.630,87 χιλ. Ευρώ περίπου. 5. Tα αποτελέσµατα από συµµετοχές σε κ/ξίες βασίστηκαν σε βεβαιώσεις τους. 6. Η διαφορά αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων από χιλ. ευρώ 8.617,94 ήχθη σε µείωση της καθαρής θέσης (Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2992/2002). 7. Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία και κ/ξίες προσωπικού ήταν κατά µέσο όρο 912 άτοµα. 8. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 9. Η τελευταία αναπροσαρµογή ακινήτων έγινε µε βάση τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 2065/92 στη χρήση Στοιχεία ως απόφαση 58/ του.σ. του Χ.Α. (Φ.Ε.Κ. 129/Β'/ ), περίπτωση β): Κωδικοί - ΣΤΑΚΟ /03. H ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2002 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρείας, τις εταιρείες ΕΛ.ΒΙ.Ξ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ Α.Ε., ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Α.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. H ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2003 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρείας, τις εταιρείες ΕΛ.ΒΙ.Ξ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ Α.Ε., ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Α.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. H ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2004 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρείας, τις εταιρείες ΕΛ.ΒΙ.Ξ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ Α.Ε., ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών από τα πιστοποιητικά Ελέγχου του Οµίλου Εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., για τις χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση ) Από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως έξι θυγατρικών (κατά 100%) εταιρειών δι' απορροφήσεώς τους από την µητρική Εταιρεία ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93, για τις ανάγκες επανακρίσεως από το ΥΠ.Ε.ΧΩ..Ε. (Ν. 2940/2001), ως σηµείωση αρίθµ. 10 της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, προέκυψε χρεωστική διαφορά (Goodwill) από ευρώ ,31 που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό '' ιαφορά προκύψασα από τον µετασχηµατισµό του Ν. 2166/1993'' η οποία θα συµψηφιστεί ισόποσα σε δύο χρήσεις (2002 και 2003), ως σηµείωση της εταιρείας αριθµ. 12 κάτω από τον Ισολογισµό. Επίσης, από την παραπάνω συγχώνευση, µεταφέρθηκαν διάφορα υφιστάµενα ποσά ''Καθαρής Θέσης'' ( ιαφορές αναπροσαρµογής - επιχορηγήσεις, Αποθεµατικά Κεφάλαια και Υπόλοιπα αποτελεσµάτων εις νέο) των απορροφηθεισών εταιρειών, συνολικού ποσού από ευρώ ,62, σε αντίστοιχους λογαριασµούς ''Καθαρής Θέσης'' της απορροφήσασας εταιρείας ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.". 2) Σύµφωνα µε την δυνατότητα της υπ' Αρίθµ /11332/Β0012/ΠΟΛ1294/ απόφασης, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές θυγατρικής εταιρείας, από εξόφληση υποχρεώσεων και αποτίµησης σε ξένο νόµισµα (USD) ευρώ 813 χιλ., περίπου είχαν µεταφερθεί στην χρήση 2000 σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης για τριετή απόσβεση ( ). Έτσι, τα αποτελέσµατα και της 25

41 χρήσεως 2002 επιβαρύνθηκαν µε ευρώ 271 χιλ. περίπου (1/3 του συνολικού ποσού).επίσης, σύµφωνα µε τη δυνατότητα της Απόφασης Αρ. πρωτ /10287/Β0012/ του Υφυπουργού Οικονοµικών, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές θυγατρικής εταιρείας, από ευρώ 153 χιλ. περίπου, που προέκυψαν κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε USD στη χρήση 2002, µεταφέρθηκαν σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης για τριετή απόσβεση ( ). Έτσι, τα αποτελέσµατα της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε ποσό από ευρώ 51 χιλ. περίπου (1/3 του συνολικού ποσού). 3) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' Αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 2,14 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 94 χιλ. περίπου), εκ των οποίων 93 χιλ. ευρώ θα βάρυναν την παρούσα χρήση. 4) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 21,51 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 5,20 εκατ. κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως.(σχηµατισµένη πρόβλεψη 0,17 εκατ. ευρώ).επίσης, περιλαµβάνονται και Έξοδα αναδιοργανώσεως συνολικού ύψους από ευρώ 2,28 εκατ. περίπου (λογ. ''Χρεώστες ιάφοροι'' θυγατρικής εταιρείας), από εισφορές και προσαυξήσεις προς το Ι.Κ.Α., καθυστερηµένες αµοιβές προσωπικού και επιστροφή προς τον Ο.Α.Ε.. που καταβλήθηκαν από την νέα ιοίκηση της θυγατρικής εταιρείας και αφορούσαν προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις, καθώς περιλαµβάνονται και δαπάνες λόγω εξαγωγών, άλλης θυγατρικής εταιρείας, που είχαν καταβληθεί σε προηγούµενες χρήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 460 χιλ. περίπου. 5) Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' θυγατρικής εταιρείας από ευρώ 12,00 εκατ. περίπου (ευρώ 10,56 εκατ. και ευρώ 1,44 εκατ. περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων της ίδιας θυγατρικής εταιρείας, περιλαµβάνεται και ποσό από ευρώ 15,80 εκατ. περίπου που έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. 6) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων δύο χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 0,80 εκατ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). 7) Οι µη διενεργηθείσες αποσβέσεις της χρήσης στα ''Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός'' θυγατρικής εταιρείας, ως σηµείωση αρίθµ. 13 της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, ανέρχονται σε ευρώ 0,72 εκατ. περίπου. Παράλληλα στον Ισολογισµό της Εταιρείας παρατίθενται οι εξής σηµαντικότερες σηµειώσεις: 1. Στον ενοποιηµένο ισολογισµό της περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ Α.Ε., ΕΛΒΙΞ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ενώ στον αντίστοιχο Ενοποιηµένο ισολογισµό της δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΘΟΛΟΣ Α.Ε. και αντίθετα, περιλαµβάνονταν οι εταιρείες ΒΙΕΧ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και Γ.ΡΟΥΣΣΟΣ- Χ.ΣΥΜΦΟΡΙ ΗΣ Α.Τ. & Ε.Ε.. οι οποίες συγχωνεύθηκαν από την µητρική Εταιρεία µέσα στην χρήση Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του ισολογισµού της Η β' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 02/08/2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,03 και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο από Ευρώ ,22, που καταχωρήθηκε στους σχετικούς λογαριασµούς του παθητικού. Η µερική κάλυψη της αύξησης αυτής πιστοποιήθηκε την 03/01/2001 και η διαδικασία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού ολοκληρώθηκε µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της 31/01/2001 που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1061/ ). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν ,67 Ευρώ, τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν σε 0,79 εκατ. Ευρώ περίπου, η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ορίσθη από τις 22/11/2000 µέχρι της 22/12/2000. Ο αριθµός των νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση είναι κοινές µετοχές και προνοµιούχες µετοχές. 4. Η Έκτακτη Γενική 26

42 Συνέλευση της και η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνοµιούχων Μετόχων της αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ,95 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση α) του συνόλου του αποθεµατικού " ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" ποσού ,14 ευρώ και β) µέρους του αποθεµατικού " ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο" ύψους ,81 ευρώ, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής (κοινής και προνοµιούχου), από ευρώ 1,47 σε 1,48. Μετά την παραπάνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,60 ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές (κοινές και προνοµιούχες ) ονοµαστικής αξίας 1,48 ευρώ εκάστης. Η σχετική µε την αύξηση αυτή τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε µε την Κ /02 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε / ). 5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ,64 µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του Αποθεµατικού '' ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο'' µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ( κοινών και προνοµιούχων) που θα δοθούν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία δύο (2) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές, ονοµαστικής αξίας 1,48 ευρώ, και τροποποίηση των σχετικών άρθρων (5 και 27) του Καταστατικού. 6. εν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ τρίτων, εκτός των ακινήτων των θυγατρικών εταιρειών ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. και ΘΟΛΟΣ Α.Ε., συνολικού ποσού 1,15 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων, οι οποίες όµως κατά τον χρόνο συντάξεως αυτών των καταστάσεων έχουν µόνο τυπική ισχύ, λόγω εξοφλήσεώς των. 7. Οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας στην χρήση 2002 ανήλθαν σε 26,54 εκατ. Ευρώ. 8. Ο αριθµός του απασχολούµενου στον 'Οµιλο προσωπικού ήταν, κατά µέσον όρο, άτοµα. 9. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 10. Η ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' (ως απορροφούσα) είχε υποβάλλει στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν.2940/2001 κοινή δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης µε τις, κατά 100%, θυγατρικές της εργοληπτικές εταιρείες ''ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η ΑΤΕ'', ''Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ-Χ. ΣΥΜΦΟΡΙ ΗΣ Α.Τ.&Ε.Ε. Α.Ε.'', ''ΒΙΟΜΗΛΚΑ Α.Τ.Ε & Β.Ε.'', ''ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.'', ''Τ.Ε & Τ.Α.Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ ΗΣ Α.Ε.'' και µε την επίσης κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ''ΒΙΕΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.'', (ως απορροφούµενες) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 (και ειδικότερα του άρθρου 78) και του Ν.2166/93, µε Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού ως αποφάσεις των ιοικητικών τους Συµβουλίων , , και Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών ολοκληρώθηκε και ενεκρίθη µε την υπ' αρίθµ. Κ2-8204(δις)/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 6200/ ). Μετά την διαδικασία της επανάκρισης η ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' έλαβε Πτυχίο της νέας 7ης Τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. 11. Επίσης η ΘΟΛΟΣ Α.Ε., θυγατρική της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. κατά ποσοστό 100% (ως απορροφούσα),είχε υποβάλλει στο ΥΠΕΧΩ Ε σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, κοινή δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης µε τις εταιρείες, Ν.ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ, ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ. & Ε.Ε. και ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Τ.Ε. (ως απορροφούµενες), επίσης κατά 100% θυγατρικές της Εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.". Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών ολοκληρώθηκε και ενεκρίθη µε την υπ' αριθµ. Κ2-1047/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 8719/ ).Μετά την διαδικασία της επανάκρισης η ΘΟΛΟΣ Α.Ε., έλαβε Πτυχίο της νέας 6ης Τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. 12. Η Εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., µε βάση την ερµηνευτική εγκύκλιο 1038/ του Ν. 3091/2002, αποφάσισε όπως στον οριστικό Ισολογισµό της, την προκύψασα υπεραξία (Goodwill), από την απορρόφηση από αυτήν, των προαναφερθεισών θυγατρικών της εργοληπτικών εταιρειών, από ευρώ ,31, την συµψηφίσει, ισόποσα, σε δύο χρήσεις µε το λογαριασµό '' ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο''. 13. εν διενεργήθηκαν αποσβέσεις σε ολόκληρο τον µηχανολογικό εξοπλισµό, θυγατρικής εταιρείας, επειδή τα αναληφθέντα έργα της, εκτελούνται µε Κοινοπραξίες ή Υπεργολαβίες. 14. Ο παρών ισολογισµός δεν είναι απολύτως συγκρίσιµος µε τον ισολογισµό της ως προς τους λογαριασµούς που έχουν επηρεασθεί από την εισροή νέων στοιχείων στην µητρική Εταιρεία, λόγω της συγχώνευσης των ως άνω απορροφηθεισών εταιρειών. 15. H τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε µε βάση τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 2065/92 στη χρήση 2000 για όλες τις εταιρείες του Οµίλου, πλην των εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 16. Η προκύψασα διαφορά ενοποίησης της 27

43 θυγατρικής εταιρείας ΘΟΛΟΣ Α.Ε. (αρχική ενοποίηση) από 3.579,02 χιλ. ευρώ ήχθη σε µείωση της καθαρής θέσης. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των λοιπών διαφορών ενοποίησης (ασώµατες ακινητοποιήσεις) από 23,15 χιλ. ευρώ, βάρυνε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 17. Στοιχεία ως απόφαση 58/ του.σ. του Χ.Α. (Φ.Ε.Κ. 129/Β'/ ), περίπτωση β): Κωδικοί - ΣΤΑΚΟ /03. Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση Σύµφωνα µε τη δυνατότητα της Απόφασης Αρ. πρωτ /10287/Β0012/ του Υφυπουργού Οικονοµικών, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές θυγατρικής εταιρείας, από ευρώ 153 χιλ. περίπου, που προέκυψαν κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε USD στη χρήση 2002, µεταφέρθηκαν σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης για τριετή απόσβεση ( ). Έτσι, τα αποτελέσµατα της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε ποσό από ευρώ 51 χιλ. περίπου (1/3 του συνολικού ποσού). 2) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' Αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 1,67 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 94 χιλ. περίπου), εκ των οποίων 177 χιλ. ευρώ περίπου θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 3) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 22,19 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 5,60 εκατ. περίπου κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως (σχηµατισµένη πρόβλεψη 0,17 εκατ. ευρώ περίπου). Επίσης, περιλαµβάνονται και δαπάνες λόγω εξαγωγών, θυγατρικής εταιρείας, που είχαν καταβληθεί σε προηγούµενες χρήσεις, συνολικού ποσού από ευρώ 460 χιλ. περίπου. 4) Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' θυγατρικής εταιρείας από ευρώ 12,00 εκατ. περίπου (ευρώ 10,56 εκατ. και ευρώ 1,44 εκατ. περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων της ίδιας θυγατρικής εταιρείας, περιλαµβάνεται και ποσό από ευρώ 15,80 εκατ. περίπου που έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. 5) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων τριών χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). Παράλληλα στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της Εταιρείας παρατίθενται οι εξής σηµαντικότερες σηµειώσεις: 1. Στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΕΛΒΙΞ Α.Ε.. Στον αντίστοιχο Ενοποιηµένο Ισολογισµό της περιλαµβάνονταν οι ίδιες εταιρείες. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ενοποιηµένου Ισολογισµού της Η β' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 02/08/2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,03 και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο από Ευρώ ,22, που καταχωρήθηκε στους σχετικούς λογαριασµούς του παθητικού. Η µερική κάλυψη της αύξησης αυτής πιστοποιήθηκε την 03/01/2001 και η διαδικασία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού ολοκληρώθηκε µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της 31/01/2001 που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1061/ ). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν ,67 Ευρώ, τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν σε 0,79 εκατ. Ευρώ περίπου, η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ορίσθη από τις 22/11/2000 µέχρι της 22/12/2000. Ο αριθµός των νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση είναι κοινές µετοχές και προνοµιούχες µετοχές. 4. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ,64 µε 28

44 κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του Αποθεµατικού '' ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο'' µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ( κοινών και προνοµιούχων) που περιήλθαν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία δύο (2) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές, ονοµαστικής αξίας 1,48 ευρώ, και τροποποίηση των σχετικών άρθρων (5 και 27) του Καταστατικού, η οποία ενεκρίθη µε την υπ' αρίθµ. Κ2-4759/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3748/ ). 5. εν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ τρίτων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εταιριών του Οµίλου, εκτός α) των ακινήτων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. επί των οποίων εξακολουθούν να υπάρχουν υποθήκεςπροσηµειώσεις συνολικού ύψους 0,71 εκατ. ευρώ περίπου για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων παλαιοτέρων χρήσεων τα οποία βαίνουν σταδιακώς µειούµενα, β) επί ακινήτου της εταιρείας ΘΟΛΟΣ Α.Ε. υπάρχει υποθήκη ύψους 0,15 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 6. εν διενεργήθηκαν αποσβέσεις από ευρώ 720 χιλ. περίπου σε ολόκληρο τον µηχανολογικό εξοπλισµό θυγατρικής εταιρείας, επειδή τα αναληφθέντα έργα της, εκτελούνται µε Κοινοπραξίες ή Υπεργολαβίες. Επίσης άλλη θυγατρική εταιρεία κάνοντας χρήση των ειδικών διατάξεων του Π.. 299/2003 ΠΟΛ 1122/ και σε συνδυασµό µε την περίπτωση δ του άρθρου 43 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, διενήργησε µειωµένες ετήσιες αποσβέσεις κατά ευρώ 550 χιλ. περίπου στα πάγια περιουσιακά στοιχεία εργοστασιακής µονάδας που τέθηκε στην διάρκεια της χρήσης, εκτός παραγωγικής διαδικασίας. 7. Οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας στη χρήση 2003 ανήλθαν σε 4.528,95 χιλ. Ευρώ. 8. Ο αριθµός του απασχολούµενου στον 'Όµιλο προσωπικού ήταν, κατά µέσον όρο, άτοµα. 9. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 10. Η ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' (ως απορροφούσα) υπέβαλε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν.2940/2001 κοινή δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης µε τις, κατά 100% θυγατρικές της εργοληπτικές εταιρείες ''ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ.Ε.'', ''Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ-Χ. ΣΥΜΦΟΡΙ ΗΣ Α.Τ. & Ε.Ε. Α.Ε.'', ''ΒΙΟΜΗΛΚΑ Α.Τ.Ε. & Β.Ε.'', ''ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.'', ''Τ.Ε. & Τ.Α.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ ΗΣ Α.Ε.'' και µε την επίσης κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ''ΒΙΕΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.'', (ως απορροφούµενες) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 (και ειδικότερα του άρθρου 78) και του Ν. 2166/93, µε Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού ως αποφάσεις των ιοικητικών τους Συµβουλίων , , και Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών ολοκληρώθηκε και ενεκρίθη µε την υπ' αρίθµ. Κ2-8204(δις)/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 6200/ ). Μετά την διαδικασία της επανάκρισης η ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' έλαβε Πτυχίο της νέας 7ης Τάξης του Μ.Ε.Ε.Π Επίσης η ''ΘΟΛΟΣ Α.Ε.'' θυγατρική της ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'' κατά ποσοστό 100% (ως απορροφούσα) υπέβαλε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, κοινή δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης (µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού ) µε τις επίσης κατά 100% θυγατρικές της εταιρείας ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.'', ''Ν. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ'', ''ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ. & Ε.Ε.'' και ''ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Τ.Ε.'' (ως απορροφούµενες). Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιριών ολοκληρώθηκε και ενεκρίθη µε την υπ' αρίθµ. Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 8719/ ). Μετά την διαδικασία της επανάκρισης η ''ΘΟΛΟΣ Α.Ε.'', έλαβε Πτυχίο της νέας 6ης Τάξης του Μ.Ε.Ε.Π Από τις ως άνω συγχωνεύσεις (ως σηµειώσεις 10,11) επηρεάσθηκαν τα αποτελέσµατα του παρόντος Ενοποιηµένου Ισολογισµού, στην περίοδο 01/01/03-31/12/03, καθώς και του αντίστοιχου περσινού Ενοποιηµένου Ισολογισµού, στην περίοδο 01/04/02-31/12/02, και υπό την έννοια αυτή ως προς τα αποτελέσµατα δεν υφίσταται απόλυτη συγκρισιµότητα. 13. Για λόγους συγκρισιµότητας έγινε ανακατανοµή κονδυλίου αποσβέσεων ποσού ,23 ευρώ στο Ενεργητικό της χρήσης 2002, συγκεκριµένα από το λογ/σµό '' Β.4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης '' στον λογ/σµό '' Β.1 έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης ''. 14. Η εταιρεία, µε βάση την ερµηνευτική εγκύκλιο 1038/ του Ν. 3091/2002, αποφάσισε να συµψηφίσει την προκύψασα υπεραξία (Goodwill), από την απορρόφηση θυγατρικών της εργοληπτικών εταιριών στη χρήση 2002, από ευρώ ,31, ισόποσα σε δύο χρήσεις µε το λογαριασµό '' ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο''. 15. H τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε µε βάση τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 2065/92 στη χρήση 2000 για όλες τις εταιρείες του Οµίλου, πλην των εταιριών ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. 16. Στοιχεία ως απόφαση 58/ του.σ. του Χ.Α. (Φ.Ε.Κ. 129/Β'/ ), περίπτωση β): Κωδικοί - ΣΤΑΚΟ /03. 29

45 Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση ) Σύµφωνα µε τη δυνατότητα της Απόφασης Αρ.πρωτ /10287/Β0012/ του Υφυπουργού Οικονοµικών, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές θυγατρικής εταιρείας, από ευρώ 153 χιλ. περίπου, που προέκυψαν κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε USD στη χρήση 2002, µεταφέρθηκαν σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης για τριετή απόσβεση ( ). Έτσι, τα αποτελέσµατα της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε ποσό από ευρώ 51 χιλ. περίπου. 2) Οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βασιζόµενες στην υπ' Αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζαν µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 1,50 εκατ. περίπου (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 62 χιλ. περίπου) ενώ το αντίστοιχο ποσό για την προηγούµενη χρήση ήταν ευρώ 1,67 εκατ. περίπου 3) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων ( ΙΙ) γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 38,66 εκατ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους ευρώ 27,43 εκατ. περίπου κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 4) Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' θυγατρικής εταιρείας από ευρώ 12,00 εκατ. περίπου (ευρώ 10,56 εκατ. περίπου και ευρώ 1,44 εκατ. περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων της ίδιας θυγατρικής εταιρείας, περιλαµβάνεται και ποσό από ευρώ 15,80 εκατ. περίπου που έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. 5) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί, όπως και των προηγουµένων τεσσάρων χρήσεων, µε ποσό από ευρώ 807 χιλ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την , µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (άρθρο 37 του Ν.2874/ ). 6) Στο κονδύλι των Αποθεµάτων περιλαµβάνονται και αποθέµατα Ετοίµων Προϊόντων - Εµπορευµάτων, θυγατρικής εταιρείας, ύψους από ευρώ εκατ. περίπου, τα οποία λόγω παλαιότητας, ποιοτικής υποβάθµισης και ως εκ τούτου µικρής εµπορευσιµότητας, έχουν υποστεί µείωση της αξίας τους (σε ποσοστό 70% περίπου) η οποία δεν εµφανίζεται στις Ενοποιηµένες Λογιστικές Καταστάσεις. Παράλληλα στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της Εταιρείας παρατίθενται οι εξής σηµαντικότερες σηµειώσεις: 1. Στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΕΛΒΙΞ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ. Στον αντίστοιχο Ενοποιηµένο Ισολογισµό της περιλαµβάνονταν οι ίδιες εταιρείες, εκτός της νεοϊδρυθείσης θυγατρικής εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ενοποιηµένου Ισολογισµού της Η β' επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 02/08/2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,03 και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο από Ευρώ ,22, που καταχωρήθηκε στους σχετικούς λογαριασµούς του παθητικού. Η µερική κάλυψη της αύξησης αυτής πιστοποιήθηκε την 03/01/2001 και η διαδικασία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού ολοκληρώθηκε µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της 31/01/2001 που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1061/ ). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν ,67 Ευρώ, τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν σε 0,79 εκατ. Ευρώ περίπου, η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ορίσθη από τις 22/11/2000 µέχρι της 22/12/2000. Ο αριθµός των νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση είναι κοινές µετοχές και προνοµιούχες µετοχές. 4. εν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ τρίτων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εταιριών του Οµίλου, εκτός α) των ακινήτων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. επί των οποίων εξακολουθούν να υπάρχουν υποθήκες-προσηµειώσεις συνολικού ύψους 0,71 εκατ. ευρώ περίπου για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων παλαιοτέρων χρήσεων τα οποία βαίνουν σταδιακώς µειούµενα, β) επί ακινήτου της εταιρείας ΘΟΛΟΣ ΑΕ υπάρχει υποθήκη ύψους 0,15 εκατ. 30

46 ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 5. εν διενεργήθηκαν αποσβέσεις από ευρώ 786 χιλ. περίπου σε ολόκληρο τον µηχανολογικό εξοπλισµό θυγατρικής εταιρείας, επειδή τα αναληφθέντα έργα της, εκτελούνται µε Κοινοπραξίες ή Υπεργολαβίες. Επίσης άλλη θυγατρική εταιρεία κάνοντας χρήση των ειδικών διατάξεων του Π.. 299/2003 ΠΟΛ 1122/ και σε συνδυασµό µε την περίπτωση δ του άρθρου 43 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, διενήργησε µειωµένες ετήσιες αποσβέσεις κατά ευρώ χιλ. περίπου στα πάγια περιουσιακά στοιχεία εργοστασιακής µονάδας που τέθηκε στην διάρκεια της προηγούµενης χρήσης, εκτός παραγωγικής διαδικασίας. 6. Οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας στη χρήση 2004 ανήλθαν σε 3.630,87 χιλ. Ευρώ. 7. Ο αριθµός του απασχολούµενου στον 'Όµιλο προσωπικού ήταν, κατά µέσον όρο, άτοµα. 8. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 9. Για λόγους συγκρισιµότητας έγινε ανακατανοµή κονδυλίων απαιτήσεων α) ποσού ,56 ευρώ και β) ποσού ,47 ευρώ στο Ενεργητικό της χρήσης 2003, συγκεκριµένα α) από το λογ/σµό ''.ΙΙ.2 Γραµµάτια εισπρακτέα '' στον λογ/σµό ''.ΙΙ.3α. Επιταγές εισπρακτέες '' και β) από τον λογ/σµό ".ΙΙ.3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση " στον λογ/σµό ".ΙΙ.3β. Επιταγές σε καθυστέρηση " αντίστοιχα. 10. H τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε µε βάση τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 2065/92 στη χρήση 2004 για όλες τις εταιρείες του Οµίλου, πλην των εταιριών ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ. 11. Στοιχεία ως απόφαση 58/ του.σ. του Χ.Α. (Φ.Ε.Κ. 129/Β'/ ), περίπτωση β): Κωδικοί - ΣΤΑΚΟ /03. Επιπλέον, παρουσιάζονται κάτωθι οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου των εν λόγω εταιρειών και αφορούν τις χρήσεις στις οποίες αυτές ενοποιούνται κατά την περίοδο Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., για τις χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρική Χρήση ) Σύµφωνα µε την δυνατότητα της υπ' αρίθµ /11332/β0012/πολ1294/ απόφασης, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από εξόφληση υποχρεώσεων και αποτίµησης σε ξένο νόµισµα (USD) 813 χιλ. περίπου είχαν µεταφερθεί στην χρήση 2000 σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης για τριετή απόσβεση ( ). Έτσι τα αποτελέσµατα και της χρήσεως 2002 επιβαρύνθηκαν µε 271 χιλ. περίπου (1/3 του συνολικού ποσού). Επίσης σύµφωνα µε την δυνατότητα της Απόφασης Αρ. πρωτ /10287/Β0012/ του Υφυπουργού Οικονοµικών, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από 153 χιλ. Περίπου που προέκυψαν κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε USD στην χρήση 2002 µεταφέρθηκαν σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης για τριετή απόσβεση ( ). Έτσι τα αποτελέσµατα και της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε ποσό από 51 χιλ. περίπου (1/3 του συνολικού ποσού). 2) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από 140 χιλ. Περίπου (συµπεριλαµβανοµένων και των χαρακτηρισθέντων, από την εταιρεία, ως επισφαλών-επίδικων πελατών από 64 χιλ. περίπου) και από το ποσό αυτό, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ύψους 100 χιλ. περίπου. 3) Η εταιρεία, βασιζόµενη στη γνωµοδότηση υπ' αριθµ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν, αυτή θα ανερχόταν σωρευτικά σε 193 χιλ. περίπου. 4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Εταιρική Χρήση ) Σύµφωνα µε την δυνατότητα της Απόφασης Αρ. πρωτ /10287/Β0012/ του Υφυπουργού Οικονοµικών, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από 153 χιλ. περίπου που προέκυψαν κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε USD στην χρήση 2002 µεταφέρθηκαν σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης για τριετή απόσβεση ( ). Έτσι τα αποτελέσµατα και της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε 31

47 ποσό από 51 χιλ. περίπου (1/3 του συνολικού ποσού). 2) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού 150 χιλ. περίπου (συµπεριλαµβανοµένων και των χαρακτηρισθέντων, από την εταιρεία, ως επισφαλώνεπίδικων πελατών από 80 χιλ. περίπου) και από το ποσό αυτό, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ύψους 100 χιλ. περίπου. 3) Η Εταιρεία, βασιζόµενη στη γνωµοδότηση υπ' αριθµ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν, αυτή θα ανερχόταν σωρευτικά σε 176 χιλ. περίπου (έναντι µη διενεργηθείσας πρόβλεψης κατά την χιλ. περίπου). 4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Εταιρική Χρήση ) Σύµφωνα µε τη δυνατότητα της Απόφασης Αρ. πρωτ /10287/Β0012/ του Υφυπουργού Οικονοµικών, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από ευρώ 153 χιλ. περίπου που προέκυψαν κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε USD στη χρήση 2002, µεταφέρθηκαν σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης για τριετή απόσβεση ( ). Έτσι τα αποτελέσµατα της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε ποσό από ευρώ 51 χιλ. περίπου (1/3 του συνολικού ποσού). 2) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 150 χιλ. περίπου (συµπεριλαµβανοµένων και των χαρακτηρισθέντων, από την εταιρεία, ως επισφαλών - επίδικων πελατών από ευρώ 80 χιλ. περίπου) και από το ποσό αυτό, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ύψους 100 χιλ. ευρώ περίπου. 3) Η Εταιρεία, βασιζόµενη στη γνωµοδότηση υπ' αριθµ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν, αυτή θα ανερχόταν σωρευτικά, σε 210 χιλ. ευρώ περίπου. 4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της θυγατρικής ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., για τις χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρική Χρήση Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' από χιλ. περίπου ( χιλ. και χιλ. περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων περιλαµβάνεται και ποσό από χιλ. περίπου έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. 2. Τα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό από χιλ. περίπου, που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. ( Άρθρο 37 του Ν. 2874/ ). 3. Στις Απαιτήσεις γενικά ( ΙΙ) και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού (Ε) υπάρχουν επισφαλείς ύψους χιλ. περίπου έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από 150 χιλ. περίπου. Επίσης στον λογαριασµό «Χρεώστες ιάφοροι» περιλαµβάνονται και έξοδα αναδιοργανώσεως, συνολικού ύψους από χιλ. περίπου (εισφορές και προσαυξήσεις προς Ι.Κ.Α., καθυστερηµένες αµοιβές προσωπικού και επιστροφή προς τον Ο.Α.Ε..) που καταβλήθηκαν από την νέα ιοίκηση της Εταιρείας και αφορούσαν προηγούµενες ( µέχρι και την χρήση 1999) χρήσεις. 4. Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζε µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε 700 χιλ. περίπου. 5. Η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση Εταιρική Χρήση ) Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' από ευρώ 12,00 εκατ. περίπου (ευρώ 10,56 εκατ. και ευρώ 1,44 εκατ. περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνεται και ποσό από ευρώ 15,80 εκατ. περίπου που έπρεπε να 32

48 είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. 2) Τα αποτελέσµατα της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε ποσό από ευρώ χιλ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (Άρθρο 37 του Ν.2874/ ). 3) Στις Απαιτήσεις γενικά ( ΙΙ) και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς του Ενεργητικού (Ε), περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ χιλ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ χιλ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως (έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από ευρώ 150 χιλ. περίπου). 4) Η εταιρεία, βασιζόµενη στην υπ 'αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζε µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 430 χιλ. περίπου (έναντι µη διενεργηθείσας πρόβλεψης κατά την ευρώ 700 χιλ. περίπου). 5) Η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος µέχρι τη χρήση Εταιρική Χρήση ) Αναπόσβεστο υπόλοιπο παλαιών Εξόδων ''Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης'' καθώς και ''Ερευνών και ανάπτυξης'' από ευρώ 12,00 εκατ. περίπου (ευρώ 10,56 εκατ. και ευρώ 1,44 εκατ. περίπου, αντίστοιχα), έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1998) χρήσεις. Επίσης, στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώµατων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνεται και ποσό από ευρώ 15,80 εκατ. περίπου που έπρεπε να είχε ήδη αποσβεστεί σε προηγούµενες (µέχρι και τη χρήση 1999) χρήσεις. 2) Τα αποτελέσµατα της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε ποσό από ευρώ χιλ. περίπου που αφορά στο 1/5 της προκύψασας διαφοράς (ζηµίας) από την αποτίµηση, κατά την 31/12/2000, µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (Άρθρο 37 του Ν.2874/ ). 3) Τα αποθέµατα, γενικά, λόγω παλαιότητας, ποιοτικής υποβάθµισης και ως εκ τούτου µικρής εµπορευσιµότητας, έχουν υποστεί µείωση της αξίας τους (σε ποσοστό 70% περίπου) η οποία δεν εµφανίζεται στις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις. 4) Στις Απαιτήσεις γενικά ( ΙΙ) και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς του Ενεργητικού (Ε), περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ 12,50 εκατ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ 4,37 εκατ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 5) Η Εταιρεία, βασιζόµενη στην υπ 'αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζε µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ευρώ 351 χιλ. περίπου (έναντι µη διενεργηθείσας πρόβλεψης κατά την ευρώ 424 χιλ. περίπου). 6) Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος µέχρι και τη χρήση Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της θυγατρικής ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., για τις χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρικές Χρήσεις Οι χρήσεις της θυγατρικής "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε." δεν ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή λαµβάνοντας υπόψη ότι µε βάση το άρθρο 36 το Κ.Ν. 2190/1920 η εταιρεία κατά τις χρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του αυτού νόµου όπως αυτό ισχύει. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της θυγατρικής ΕΛΒΙΞ Α.Ε., για τις χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρικές Χρήσεις Οι χρήσεις 2002, 2003 και 2004 της θυγατρικής "ΕΛΒΙΞ Α.Ε." δεν ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή λαµβάνοντας υπόψη ότι µε βάση το άρθρο 36 το Κ.Ν. 2190/1920 η εταιρεία 33

49 κατά τις χρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του αυτού νόµου όπως αυτό ισχύει. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της θυγατρικής ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., για τις χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρική Χρήση ) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων (ΙΙ 1-12) γενικά, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από χιλ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ύψους από 800 χιλ. περίπου για το οποίο ποσό δεν σχηµατίστηκε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης. 2) Στο κονδύλι του Ισολογισµού "Χρεώστες ιάφοροι" (ΙΙ 11) περιλαµβάνονται δαπάνες λόγω εξαγωγών, συνολικού ποσού από 460 χιλ. περίπου προηγούµενων χρήσεων που θα έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσης (λογ. «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων»). 3) Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ. 205/1988 απόφαση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ενώ αν σχηµάτιζε µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε 370 χιλ. περίπου έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης από 32 χιλ. περίπου. 4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Εταιρική Χρήση ) Στους λογαριασµούς των Απαιτήσεων γενικά και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από χιλ. περίπου που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ύψους από 800 χιλ. περίπου για το οποίο ποσό δεν σχηµατίστηκε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης. 2) Στο κονδύλι του Ισολογισµού "Χρεώστες ιάφοροι" (ΙΙ 11) περιλαµβάνονται και δαπάνες λόγω εξαγωγών, συνολικού ποσού από 460 χιλ. περίπου προηγούµενων χρήσεων που θα έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσης (λογ. «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων»). 3) Η Εταιρεία µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και την διάταξη της περιπτώσεως ιε του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε 280 χιλ. περίπου (έναντι µη διενεργηθείσας πρόβλεψης κατά την χιλ. περίπου). 4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Εταιρική Χρήση )Στις Απαιτήσεις γενικά ( ΙΙ) και στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς του Ενεργητικού (Ε), περιλαµβάνονται και απαιτήσεις συνολικού ποσού από ευρώ χιλ. περίπου, που παραµένουν ανείσπρακτες από προηγούµενες χρήσεις και από το ποσό αυτό, απαιτήσεις ύψους από ευρώ χιλ. περίπου, κρίνονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 2) Η Εταιρεία, µε βάση την υπ' αριθµ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και την διάταξη της περιπτώσεως ιε' του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε ευρώ 293 χιλ. περίπου, εκ των οποίων ποσό απο ευρώ 13 χιλ. περίπου θα βάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσης. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Κατά την χρήση που έληξε την , ο όµιλος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ενοποίησε για πρώτη φορά την θυγατρική της κατά 100% µε την επωνυµία ΘΟΛΟΣ Α.Ε. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της θυγατρικής ΘΟΛΟΣ Α.Ε., για τις χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 34

50 Εταιρική Χρήση ) Οι µη διενεργηθείσες αποσβέσεις της χρήσης στα «Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός» ως σηµείωση αριθµ. 5 της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, ανέρχονται σε περίπου (αντίστοιχο ποσό στην προηγούµενη χρήση περίπου). 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Εταιρική Χρήση ) Οι µη διενεργηθείσες αποσβέσεις της χρήσης, ως σηµείωση αρίθµ. 4 της εταιρείας κάτω από Ισολογισµό, ανέρχονται σε Ευρώ περίπου. 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Εταιρική Χρήση ) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2001 Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες, η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε.» (ενοποιείται κατά τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004) ελέγχεται από τοπικό Ορκωτό Λογιστή, η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ» (ενοποιείται κατά τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004) ελέγχεται από τοπικούς επιθεωρητές ενώ η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ» (ενοποιείται κατά την χρήση 2004) βρίσκεται ακόµα στο στάδιο οργάνωσης της. Φορολογικοί Έλεγχοι ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2001, µετά από αίτηση της Εταιρείας, µε τακτικό φορολογικό έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε από το ΕΘΕΚ Αθηνών και αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, ΦΠA, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών). Παράλληλα διενεργήθηκε ο φορολογικός έλεγχος δύο εκ των απορροφούµενων εταιρειών και συγκεκριµένα της ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Ε. για τις χρήσεις και της ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ Η Α.Ε. για τις χρήσεις Τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 35

51 ( ΧΡΗΣΕΙΣ ) Α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. & ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (σε ) ΦΟΡΟΙ ΦΠΑ - ΚΒΣ - ΧΑΡΤ/ΜΟ Φ.Μ.Α.Π ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ , , ,10 0, , , , ,10 0, , , , ,30 0, , , , ,20 0, , ,50 0,00 788,60 0, , ,90 0, ,30 0, , ,80 0, ,30 0, , ,30 0, ,00 0, , ,00 0, ,20 0, , ,00 0, ,20 0, , ,30 0, ,80 0, ,10 ΣΥΝΟΛΑ , , ,10 0, ,10 Β) ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η ΑΤΕ ,00 286,00 0,00 0, ,00 Γ) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ Η ΑΕ , , ,00 2,323, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,10 2,323, ,10 Παράλληλα εντός της χρήσης 2003 διενεργήθηκε και φορολογικός έλεγχος των απορροφούµενων εταιρειών και συγκεκριµένα της εταιρείας ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ.Ε. και όσον αφορά την χρήση 2001, των ΒΙΟΜΗΛΚΑ Α.Ε. και ΚΕΡΝ Α.Ε. όσον αφορά τις χρήσεις και της ΒΙΕΧ Α.Ε. όσον αφορά τις χρήσεις Τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (σε ) ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Α) ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η ΑΤΕ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΠΑ - ΚΒΣ - ΧΑΡΤ/ΜΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Φ.Μ.Α.Π ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛ.1144/98-(ΧΡ/2001) ,00 0,00 0,00 264, ,00 Β) ΒΙΟΜΗΛΚΑ ΑΕ ΠΟΛ.1085/03-(ΧΡ/ ) ,00 0,00 0,00 0, ,00 Γ) ΚΕΡΝ Α.Ε. ΠΟΛ.1085/03-(ΧΡ/ ) 3.160,80 0,00 0,00 0, ,80 ) ΒΙΕΧ Α.Ε. ΠΟΛ.1144-(ΧΡ/ ) , ,00 572,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+ ) , ,00 572,00 264, ,80 36

52 Το ποσό των ,80 που καταλογίσθηκε µείωσε τα καθαρά κέρδη της χρήσης προς διανοµή. Τέλος εντός της χρήσης 2004 διενεργήθηκε και φορολογικός έλεγχος των απορροφούµενων εταιρειών και συγκεκριµένα της εταιρείας ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ Η Α.Ε. και όσον αφορά την χρήση 2002, της ΚΕΡΝ Α.Ε. όσον αφορά τις χρήσεις , της ΒΙΕΧ Α.Ε. όσον αφορά την χρήση 2002, της ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. όσον αφορά τις χρήσεις και της πρώην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. όσον αφορά τις χρήσεις Τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (σε ) ΦΟΡΟΙ ΦΠΑ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΒΣ - ΧΑΡΤ/ΜΟ Φ.Μ.Α.Π ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Α) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ Η Α.Ε. ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν. 3259/04 (ΧΡ/2002) Β) ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΒΕΤΕ ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν. 3259/04 (ΧΡ/2002) Γ) ΚΕΡΝ Α.Ε. ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν. 3259/04 (ΧΡ/ ) ) ΒΙΕΧ Α.Ε. ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν. 3259/04 (ΧΡ/2002) Ε) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν. 3259/04 (ΧΡ/ ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+ +Ε) 142,00 0,00 0,00 0,00 142, ,00 0,00 0,00 0, ,00 259,00 0,00 0,00 0,00 259, ,65 0,00 0,00 0, ,65 260,00 0,00 0,00 0,00 260, ,65 0,00 0,00 0, ,65 ΕΛΒΙΞ Α.Ε. Η θυγατρική ΕΛΒΙΞ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998 µε τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις ο οποίος διεξήχθη εντός του έτους 2003 και αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (Φόρος Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών, Τέλη Χαρτοσήµου κλπ.), τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι εισοδήµατος ,15 οι οποίοι λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2003 µε επιβάρυνση των προς ιάθεση Αποτελεσµάτων. Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι φόροι εισοδήµατος, προσαυξήσεις και ΦΠΑ για τις χρήσεις : Χρήσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΒΙΞ Α.Ε. ( ) Φόροι Εισοδήµατος Προσαυξήσεις Εισοδήµατος ΦΠΑ Προσαυξήσεις ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ,15 0,00 0,00 0, ,15 Σύνολο ,15 0,00 0,00 0, ,15 37

53 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις διεξήχθη εντός του Οι λογιστικές διαφορές, µετά από συµβιβασµό, ανήλθαν σε ,86 και προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου, µαζί µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις, συνολικού ύψους ,79. Επίσης, από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων προέκυψαν ΦΠΑ και άλλοι φόροι συνολικού ύψους ,07. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου µαζί µε τα πρόστιµα, τις προσαυξήσεις και τους λοιπούς φόρους των χρήσεων ύψους ,24 λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 1999 µε επιβάρυνση των προς ιάθεση Αποτελεσµάτων. Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι λογιστικές διαφορές, οι φόροι φορολογικού ελέγχου µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις για τις χρήσεις : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. ( ) Χρήση Λογιστικές ιαφορές Φόροι Φορολογικού Eλέγχου Πρόστιµα Προσαυξήσεις ΦΠΑ Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ , ,95 881, , , , , , , , , , ,46 0, , , , , , , , , , , ,28 Σύνολο , , , , ,86 Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις διεξήχθη εντός της χρήσης 2001 ( ). Οι λογιστικές διαφορές ανήλθαν σε ,47 και προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου, µαζί µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις, συνολικού ύψους ,29. Επίσης, από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων προέκυψαν ΦΠΑ και άλλοι φόροι συνολικού ύψους 578,00. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου µαζί µε τα πρόστιµα, τις προσαυξήσεις και τους λοιπούς φόρους των χρήσεων λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2001 µε επιβάρυνση των προς ιάθεση Αποτελεσµάτων. Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι λογιστικές διαφορές, οι φόροι φορολογικού ελέγχου µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις για τις χρήσεις : 38

54 Χρήση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. ( ) Λογιστικές ιαφορές Φόροι Φορολογικ ού Eλέγχου Πρόστιµα Προσαυξήσεις Βεβαιωθ. Προς Αποδ. Φόροι ΦΠΑ Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ , , , ,39 578, , , , , ,81 0, ,81 Σύνολο , , , ,19 578, ,20 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη.ο.υ. ΦΑΕ Θεσ/κης µέχρι και τη χρήση Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων , δηλαδή χρήσεων που αφορούν σε δραστηριότητα της Εταιρείας πριν από την περιέλευσή της στον Όµιλο της Μηχανικής, διεξήχθη εντός του 2000 ύστερα από αίτηση της Εταιρείας για την επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε στον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας (εισοδήµατος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, τελών χαρτοσήµων, φόρων µισθωτών υπηρεσιών, κλπ.). Από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων προέκυψαν, λόγω φορολογικών διαφορών, επιπλέον φόροι συνολικού ποσού ευρώ ,09 οι οποίοι επιβάρυναν τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης Επίσης, από το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 1999 προέκυψαν φόροι συνολικού ποσού ευρώ ,24 οι οποίοι επιβάρυναν τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης Η εξόφληση των παραπάνω ποσών ξεκίνησε την χρήση 2000 και ολοκληρώθηκε την 31/5/2002. Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι φόροι φορολογικού ελέγχου µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις για τις χρήσεις : ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (σε ) Χρήση Φόρος ΦΠΑ - ΚΒΣ Λοιποί ΣΥΝΟΛΟ Εισοδήµατος Πρόστιµα Φόροι , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Γενικό Σύνολο , , , ,38 Όπως αναφέρεται και στο πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της χρήσης 2004: «Η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος µέχρι τη χρήση 2002». ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Η θυγατρική ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. µέχρι 31/12/2004 δεν είχε ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της. Ήδη κατά την σύνταξη του παρόντος Ετήσιου ελτίου η εταιρεία ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις από την Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ. ΘΟΛΟΣ Α.Ε. Η απορροφούµενη εταιρεία ΘΟΛΟΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2001 µε τακτικό φορολογικό έλεγχο ο οποίος αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (Φόρος Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Φόροι Μισθωτών 39

55 Υπηρεσιών, Τέλη Χαρτοσήµου κλπ.), τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2003 και οι φόροι φορολογικού ελέγχου ποσού ,80 βάρυναν την διάθεση των κερδών της χρήσης Στην χρήση 2003 ελέγχθηκε φορολογικά και η απορροφούµενη εταιρεία Ν. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Α.Ε. µέχρι και την χρήση 2001 και προέκυψαν φόροι ποσού ,0. Παράλληλα κατά την χρήση 2003 ελέγχθηκε και η απορροφούµενη εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. για τις χρήσεις Η ανάλυση των φόρων που προέκυψαν από τους ανωτέρω φορολογικούς ελέγχους αναλύεται στον κάτωθι πίνακα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣ Α.Ε. ( ) Χρήσεις Φόροι Εισοδήµατος Προσαυξήσεις Εισοδήµατος ΦΠΑ Προσαυξήσεις ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Α.Ε ,25 0,00 0,00 0, ,25 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε ,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο ,50 0,00 0,00 0, ,50* * Επισηµαίνεται ότι το άθροισµα το φόρων που προέκυψαν συνολικά, ήτοι 120 χιλ. επιβάρυναν την χρήση 2003 κατά το ποσό των 68 χιλ. Το υπόλοιπο ποσό των 52 χιλ. επιβάρυνε την χρήση του Παράλληλα εντός της χρήσης 2004 διενεργήθηκε και φορολογικός έλεγχος της απορροφούµενης εταιρείας ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. όσον αφορά τις χρήσεις Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣ Α.Ε. ( ) Χρήσεις Φόροι Εισοδήµατος Προσαυξήσεις Εισοδήµατος ΦΠΑ Προσαυξήσεις ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ,00 0,00 0,00 0,00 216,00 Σύνολο 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Η θυγατρική ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις διεξήχθη εντός του έτους Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι εισοδήµατος, ΦΠΑ και λοιποί φόροι συνολικού ποσού ,65 οι οποίοι λογιστικοποιήθηκαν και εξοφλήθηκαν στις χρήσεις 2000 και Παράλληλα ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις διεξήχθη εντός του έτους Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι εισοδήµατος, ΦΠΑ και λοιποί φόροι συνολικού ποσού ,00 οι οποίοι λογιστικοποιήθηκαν µερικώς κατά το ποσό των ,66 στην χρήση Το υπόλοιπο ποσό από ,34 θα λογιστικοποιηθεί στις επόµενες δύο χρήσεις. Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι φόροι εισοδήµατος, προσαυξήσεις, ΦΠΑ και λοιποί φόροι για τις χρήσεις : 40

56 Χρήσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ( ) Φόροι Εισοδήµατος Προσαυξήσεις Εισοδήµατος ΦΠΑ- Προσαυξήσεις Λοιποί Φόροι ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Σύνολο , , , , ,00 Τέλος ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2002 διεξήχθη εντός του έτους Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι φόροι εισοδήµατος, προσαυξήσεις, ΦΠΑ και λοιποί φόροι για την χρήση 2002: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ( ) Χρήσεις Φόροι Εισοδήµατος Προσαυξήσεις Εισοδήµατος ΦΠΑ- Προσαυξήσεις Λοιποί Φόροι ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο 7.622,00 0,00 0,00 0, ,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ Όσον αφορά τις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε.», «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ», «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ» και «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε τα ισχύοντα δεν υποχρεούνται σε υποβολή αίτησης για φορολογικό έλεγχο καθώς έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται ολοσχερώς στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία και Σκόπια αντίστοιχα). Όσον αφορά τις Κοινοπραξίες που συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 5% στον συνολικό Κύκλο Εργασιών η/και στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά την και συγκεκριµένα η Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.& Τ.Ε., η Κ/ΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ- ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.-ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ και η Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ELLISDON CONSTRUCTION INC δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση τους. 41

57 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγορά-Πώληση Ίδιων Μετοχών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. απέκτησε, κατά την διάρκεια της χρήσης 2004, συνολικά κοινές ονοµαστικές µετοχές µε µέση τιµή 1,725 συνολικής αξίας ,30. Παράλληλα η Εταιρεία προέβη στην πώληση συνολικά µετοχών συνολικής αξίας ,31. Συγκεκριµένα πωλήθηκαν κοινές ονοµαστικές µετοχές χρήσης 2001 µε µέση τιµή κτήσης 2,149 συνολικής αξίας κτήσης ,21 και προνοµιούχες µετοχές χρήσης 2001 µε µέση τιµή κτήσης 1,674 συνολικής αξίας κτήσης ,10. Επιπρόσθετα πωλήθηκαν κοινές ονοµαστικές µετοχές χρήσης 2002 µε µέση τιµή κτήσης 2,046 συνολικής αξίας κτήσης ,60 και προνοµιούχες µετοχές χρήσης 2002 µε µέση τιµή κτήσης 1,732 συνολικής αξίας κτήσης ,60.βΑπό τις παραπάνω πωλήσεις ιδίων µετοχών προέκυψαν κέρδη ύψους ,04 και ζηµίες ύψους , Ίδρυση Νέας Θυγατρικής ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ LTD Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. εντός της χρήσης 2004 προχώρησε στην σύσταση της θυγατρικής της εταιρείας µε την επωνυµία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ LTD (MICHANIKI RUSSIA LTD). Η εταιρεία έχει ως αντικείµενο εργασιών την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, την ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων και την εµπορία προϊόντων των βιοµηχανιών του Οµίλου στην αγορά της Ρωσίας Ενοποίηση H ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2004 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρείας, τις εταιρείες ΕΛ.ΒΙ.Ξ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ Α.Ε., ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης Πώληση µειοψηφικού µεριδίου ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ ΟΥ Α.Ε. Κατά το 2004 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. αποφάσισε να αποχωρήσει από την επένδυση στην εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ ΟΥ Α.Ε. στην οποία µετείχε µε µειοψηφικό µερίδιο και δεν ασκούσε την διοίκησή του. Η Εταιρεία µεταβίβασε το µερίδιο συµµετοχής της, ήτοι ποσοστό 36,96%, αντί τιµήµατος 5,0 εκατ. ευρώ ηµόσιες Πρόσφορες Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρείας. 42

58 4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν την µηνιαία τιµή κλεισίµατος, την αναπροσαρµοσµένη τιµή κλεισίµατος σύµφωνα µε την τελευταία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών και την µηνιαία αξία συναλλαγών των κοινών και προνοµιούχων χωριστά για το διάστηµα Ηµερ/νία ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) Αναπρoσαρµοσµένη Τιµή Όγκος Αξία Συναλλαγών (σε χιλ. )* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ΜΑΙΟΣ , ΙΟΥΝΙΟΣ , ΙΟΥΛΙΟΣ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ , ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ , ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ , (*) Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 43

59 Ηµερ/νία ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Π) Αναπροσαρµοσµένη Τιµή Όγκος Αξία Συναλλαγών (σε χιλ. )* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ΜΑΙΟΣ , ΙΟΥΝΙΟΣ , ΙΟΥΛΙΟΣ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ , ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ , ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ , (*) Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Παρατίθενται κάτωθι οι ακόλουθοι πίνακες: 1. Η εξέλιξη της αναπροσαρµοσµένης χρηµατιστηριακής τιµής των κοινών µετοχών της Εταιρείας σε σχέση µε τον Γενικό είκτη συναλλαγών του Χ.Α. και του δείκτη του κατασκευαστικού κλάδου. 2. Η εξέλιξη της αναπροσαρµοσµένης χρηµατιστηριακής τιµής των κοινών µετοχών της Εταιρείας και του όγκου συναλλαγών. 3. Η εξέλιξη της αναπροσαρµοσµένης χρηµατιστηριακής τιµής των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρείας σε σχέση µε τον Γενικό είκτη συναλλαγών του Χ.Α. και του δείκτη του κατασκευαστικού κλάδου. 4. Η εξέλιξη της αναπροσαρµοσµένης χρηµατιστηριακής τιµής των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρείας και του όγκου συναλλαγών. 44

60 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ % ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) % ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ % ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ 45

61 , , , , , , ,00 - ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 46

62 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ % ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (Π) % ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ % ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ 47

63 , , , , , , , ,00 - ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Π) 48

64 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1. Γενικές Πληροφορίες Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 2160/ ), η έδρα της είναι από την 1η Ιανουαρίου 1997 ο ήµος Αµαρουσίου και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου) µε αριθµό 8440/06/Β86/16. Ο Α.Φ.Μ. της Εταιρείας είναι Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί για 50 χρόνια (ήτοι έως 2004) και το αρχικό µετοχικό κεφάλαιό της ανερχόταν σε δρχ., ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , ο σκοπός της Εταιρείας είναι: -Η ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων, δηµοσίων ή ιδιωτικών, µε οποιαδήποτε µέθοδο, συµπεριλαµβανοµένης της αναλήψεως έργων µε το σύστηµα «Μελέτη Κατασκευή Αυτοχρηµατοδότηση Εκµετάλλευση». -Η εκπόνηση µελετών κατασκευής τεχνικών έργων δηµοσίων ή ιδιωτικών. -Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και µη ακινήτων (ενδεικτικώς: κτηρίων διαµερισµάτων, γραφείων, εµπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή µεγάλων οικιστικών µονάδων. -Η οργάνωση, εκµετάλλευση και διαχείριση εµπορικών, βιοµηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων. -Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση αστικών και µη ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους. -Η ανάληψη οικοδοµικών εργασιών, η ανέγερση και εκµετάλλευση κτηριακών συγκροτηµάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής και µε σκοπό την µεταπώλησή τους µε κέρδος. -Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συµβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, µε την εκπόνηση µελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως. -Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την διενέργεια διαγωνισµών προς ανάθεση τεχνικών έργων. -Η εκµετάλλευση ξενοδοχειακών µονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτηµάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς: ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, περιλαµβανοµένης της µισθώσεως, αγοράς, πωλήσεως, ανεγέρσεως του εξοπλισµού και της εκµεταλλεύσεως ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων κάθε είδους και µορφής και της τουριστικής αξιοποιήσεως εκτάσεων ή κτισµάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, ως και της εκµεταλλεύσεως αυτών). -Η συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο είτε µε εισφορές είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, ως επίσης και η συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών. Στις επιχειρήσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται επιχειρήσεις του εν γένει χρηµατοπιστωτικού χώρου, όπως ενδεικτικά, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεως χαρτοφυλακίου, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, µε τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος νοµικού πλαισίου. -Οι επενδύσεις για τη µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη και εκµετάλλευση ενεργειακών έργων και ιδίως θερµοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών και έργων από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 49

65 -Η ίδρυση και εκµετάλλευση µονάδων εξόρυξης και παραγωγής λατοµικών προϊόντων και γενικά δοµικών υλικών. -Η βιοµηχανική παραγωγή, διάθεση και εµπορία δοµικών και γενικά οικοδοµικών υλικών. -Η µελέτη, κατασκευή και συναρµολόγηση κάθε είδους βιοµηχανικού εξοπλισµού και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. -Η κατασκευή οποιουδήποτε είδους µηχανηµάτων και γενικά οι µεταλλικές κατασκευές, ξυλουργικές και πάσης φύσεως κατασκευές. -Η κατασκευή, ολικά ή µερικά, και η εµπορία αυτοκινήτων, ελκυστήρων, γεωργικών µηχανηµάτων και γενικά οχηµάτων κάθε είδους και χρήσης, καθώς και των εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών αυτών. -Η βιοµηχανική επεξεργασία ξύλου, ως και η παραγωγή, διάθεση και εµπορία ξυλουργικών κατασκευών. -Η βιοµηχανική παραγωγή, διάθεση και εµπορία µεταλλουργικών προϊόντων οποιασδήποτε φύσεως, συµπεριλαµβανοµένων σιδηροσωλήνων, γενικώς δε προϊόντων σωληνουργίας και ελασµατουργίας. -Η ανάληψη εργασιών εξοπλισµού εργοστασίων και γενικώς οικοδοµών. -Η αντιπροσώπευση στην ηµεδαπή οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και γενικά επιχειρήσεων που επιδιώκουν τις ίδιες ή παρεµφερείς δραστηριότητες µε εκείνες που προαναφέρθηκαν. -Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού, η Εταιρεία µπορεί: -Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. -Να συµµετέχει είτε µε εισφορές είτε µε απόκτηση τίτλων στη σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε οποιανδήποτε τρόπο, καθώς και να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. -Να συνάπτει δανειακές συµβάσεις µε συγγενείς εταιρείες τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. -Να συµµετέχει σε Αµοιβαία Κεφάλαια µε σκοπό την επίτευξη κέρδους καθώς και να επενδύσει τα διαθέσιµά της σε µετοχές άλλων εταιρειών εισηγµένων ή µη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. -Να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύµφωνα µε το άρθρο 2, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία ή µε τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες. -Να προβαίνει σε συγχώνευση µε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει έναν ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάµενες ή συνιστώµενες. -Να υλοποιεί µε κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόµενους σκοπούς και δραστηριότητες. 50

66 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ /03), εντάσσεται στις κάτωθι κατηγορίες: Στοιχεία ως απόφαση 58/ του.σ. του Χ.Α. (Φ.Ε.Κ. 129/Β'/ ), περίπτωση β): Κωδικοί - ΣΤΑΚΟ / Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού Κατασκευή αυτ/δρόµων, οδών, αεροδροµίων και αθλητικών εγκατ/σεων Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών έργων Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής Ανάπτυξη και πώληση ακίνητη περιουσίας Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάση σύµβασης Εκµίσθωση άλλων χερσαίων µεταφορικών µέσων Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών & έργων πολιτικού Μηχανικού ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου, δραστηριότητες παροχής φορολογικών συµβουλών Εξεύρεση και προµήθεια προσωπικού ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών 5.2. Σύντοµο Ιστορικό H Εταιρεία ιδρύθηκε το 1974 από τον Πρόδροµο Εµφιετζόγλου δραστηριοποιούµενη σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Στην πολυετή παρουσία της, η Εταιρεία κατάφερε όχι µόνο να καθιερωθεί ως µία εκ των σηµαντικών και πλέον σύγχρονων κατασκευαστικών εταιρειών στον κλάδο, αλλά και να διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο σε όλο το φάσµα της κατασκευής έργων υποδοµής της χώρας. Ήδη από το 1990 οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία έχει διακριθεί για µία σειρά από εξειδικευµένα και πολύπλοκα κατασκευαστικά έργα όπως αεροδρόµια, υδροηλεκτρικούς σταθµούς, οδοποιία, σήραγγες κλπ. Σήµερα επιδιώκει εκτός της συµµετοχής της σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα, και την ανάπτυξη των εργασιών της µέσω της εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας της, της ανάπτυξης αστικών ακινήτων, των επενδύσεων σε επιχειρήσεις που δηµιουργούν καθετοποίηση και συνέργιες και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Στην χρήση 2001 και σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο του Νόµου 2940/2001(ΦΕΚ Α 180/ ) καθιερώθηκε νέα διαβάθµιση κατάταξης των εργοληπτικών εταιρειών µε επτά τάξεις, αντί των υφιστάµενων οκτώ σύµφωνα µε το αρχικό θεσµικό πλαίσιο, ενώ διαφοροποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό τα κριτήρια επανάκρισης σε σχέση µε την προηγούµενη διαδικασία, κάνοντας εφαρµογή των αρχών και των κριτηρίων του Τύπου Κατάταξης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντικειµενική αξιολόγηση των εταιρειών βάση των θεµελιωδών µεγεθών τους. Ο Όµιλος της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ κατά την χρήση 2001 κατέθεσε αίτηση στο ΥΠΕΧΩ Ε για το πτυχίο της νέας ανώτατης 7 ης εργοληπτικής τάξης όπως επίσης και για το πτυχίο της 6 ης τάξης. Η αίτηση κατάταξης στην 7 η τάξη αφορούσε στο σχήµα που διαµορφώθηκε µε την συγχώνευση της µητρικής ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (πτυχίου Η τάξης) µε τις κατά 100% θυγατρικές αυτής εταιρείες ΚΕΡΝ Α.Ε. (πτυχίου ΣΤ τάξης), της Κ.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (πτυχίου ΣΤ τάξης), της ΒΙΟΜΗΛΚΑ Α.Ε. (πτυχίου ΣΤ τάξης), της ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ.Ε. (πτυχίου Ζ τάξης) και της Π. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ ΗΣ Α.Ε. (πτυχίου ΣΤ τάξης). Στο παραπάνω σχήµα έχει 51

67 προστεθεί και η µη εργοληπτική επιχείρηση ΒΙΕΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. θυγατρική της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 100%. Παράλληλα η διεκδίκηση πτυχίου στην 6 η τάξη αφορά στο σχήµα που διαµορφώθηκε από την συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ Α.Ε. (πτυχίου Ζ τάξης), την Ν. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Α.Ε. (πτυχίου ΣΤ τάξης), την ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (πτυχίου Ε τάξης) και την ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (πτυχίου Ε τάξης). Κατά την χρήση του 2002 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. απέκτησε τα δύο παραπάνω πτυχία µετά από έγκριση που έλαβε από την αρµόδια επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. εκπροσωπείται πλέον µε τα πτυχία των δύο ανώτατων εργοληπτικών τάξεων που σε συνδυασµό της δίνουν τη δυνατότητα να αναλαµβάνει δηµόσια έργα προϋπολογισµού από 8,8 εκατ. και χωρίς ανώτατο όριο. Στα τριάντα χρόνια της λειτουργίας της η ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 120 µεγάλα κατασκευαστικά έργα συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της υποδοµών της χώρας, στην ενδυνάµωση της οικονοµίας αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου και της βαρύτητας του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Στρατηγική του Οµίλου εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ αποτελεί η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε προσοδοφόρους τοµείς που έχουν συµπληρωµατικότητα µε το κατασκευαστικό αντικείµενο, διευρύνουν τις πηγές εσόδων και αποφέρουν σηµαντική εξοικονόµηση πόρων και οικονοµίες κλίµακας. Συγκεκριµένα, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ εστιάζει την ενδιαφέρον της στις Κατασκευές, στην Ανάπτυξη Ακινήτων/Εκµεταλλεύσεις και στην Ενέργεια. Στο εξωτερικό έχει στρέψει την προσοχή της στις γοργά αναπτυσσόµενες περιφερειακές αγορές που εµφανίζουν σηµαντικές ευκαιρίες στην ανάπτυξη ακινήτων και θα επωφεληθούν περαιτέρω από την ραγδαία βελτίωση του γενικότερου οικονοµικού κλίµατος και την σταδιακή προσέγγιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιες αγορές είναι η Βουλγαρία, η Ουκρανία και η Ρωσία στις οποίες η ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει παρουσία Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών ραστηριότητα Ο Όµιλος εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι από τους πρώτους που υλοποίησε στην ελληνική αγορά µια στρατηγική ανάπτυξης πολλαπλών και αµέσως συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο την επέκταση πέραν των δηµοσίων έργων σε νέους προσοδοφόρους τοµείς, τον εµπλουτισµό των πηγών εσόδων και την µεγιστοποίηση των συνεργιών. Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι οι: I. Κατασκευές, ΙΙ. Ανάπτυξη Ακινήτων-Εκµεταλλεύσεις, ΙΙΙ. Ενέργεια, και IV. Βιοµηχανίες, οι οποίες παρατίθενται στο κεφάλαιο «ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ». Ο κλάδος κατασκευών στον οποίο δραστηριοποιείται η µητρική Εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και η ΘΟΛΟΣ Α.Ε. αφορά κατασκευές ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων και κυρίως σε έργα Oικοδοµικά, Oδοποιϊας, Γεφυροποιίας, Χωµατουργικά, Ενεργειακά, Αεροδροµίων, Λιµενικά, Σηράγγων και Περιβάλλοντος. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διάφορα έργα ενώ κατά την τριετία υπέγραψε νέες και συµπληρωµατικές συµβάσεις κατασκευής έργων συνολικού ύψους χιλ. Συγκεκριµένα τα έργα αυτά αφορούν: 52

68 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (ποσά σε 000 )* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙ-Α.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ (1η & 2η Συµπλ. Σύµβαση) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ-Β-600 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 33,33%)** ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (M.P.C.)-(Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΕΤΑΙΡΙΑΣ) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ - Ο ΟΠΟΙΙΑ - (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ - (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 28,33% ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΚΑ - Ο ΟΠΟΙΙΑ - (Κ/ΞΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ο ΟΠΟΙΙΑ/ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΕΚΑΛΗΣ (ΧΕΝ) - ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ-ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ ΑΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ & ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ-ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤ/ ΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ-ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ,ΓΕΦΥΡΑΣ Ν.ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 359 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ-ΠΡΟ ΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΙΑΝΟ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 631 ΣΥΝΟΛΟ (*) Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ** Στα παραπάνω έργα η αντίστοιχη κοινοπραξία έχει εισφέρει το 100% των έργων στα µέλη τους βάσει του ποσοστού συµµετοχής τους. Για το λόγο αυτό τα έργα αυτά εµφανίζονται στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που εκτελούνται 100% από την Εταιρεία Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Κατασκευαστική ραστηριότητα και Τοµέα Έργων H Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε έργα: 1. Oικοδοµικά, 2. Oδοποιϊας-Γεφυροποιίας, 3. Χωµατουργικά-Ενεργειακά, 4. Αεροδροµίων, 5. Λιµενικά, 6. Σηράγγων 7. Υδραυλικά Έργα 8. Φράγµατα 9. Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 10. Περιβάλλοντος Η κατανοµή του συνολικού κύκλου εργασιών ανά τοµέα δραστηριότητας όπως διαµορφώθηκε κατά την τριετία περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 53

69 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (σε 000 ) Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ Β. Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ Γ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΣΤ. ΈΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ (*) (*) Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών σε έργα εκτελούµενα κατά 100% από την Εταιρεία ή εκτελούµενα σε κοινοπρακτική µορφή καθώς και σε ηµόσια και Ιδιωτικά έργα κατά την τριετία παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα : Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (σε 000 ) ΑΞΙΑ % ΑΞΙΑ % ΑΞΙΑ % Α. Έργα εκτελούµενα 100% από την Εταιρεία ηµόσια Έργα % % % Ιδιωτικά Έργα % % % Λοιπά Έσοδα % % % Σύνολο (Α) % % % Β. Έργα εκτελούµενα µε Κοινοπρακτική µορφή ηµόσια Έργα % % % Ιδιωτικά Έργα 428 1% 286 1% 360 1% Σύνολο (Β) % % % Γενικό Σύνολο (Α)+(Β) (*) % % % (*) Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Κυριότερα Εκτελεσθέντα Έργα της Εταιρείας περιόδου Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα σηµαντικότερα έργα που πραγµατοποίησε και ολοκλήρωσε η Εταιρεία από το 1974 µέχρι το 2004 (τα ποσά που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα είναι σε ιστορικές τιµές, την εποχή που εκτελέσθηκε κάθε έργο): 54

70 Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (σε 000 ) ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ. ΜΟΝΑ ΕΣ ΙΙΙ ΚΑΙ IV. ΈΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ «8» ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 3. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3» ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΘΑ «ΒΑΤΕΡΟ 2» ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ. 6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛ. ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΟ ΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΟΚ, ΙΟΥΝΙΟΣ 94 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, 1η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 150 ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ. 9. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 103 ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ 17 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 10. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 12. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛ. ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΟ ΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΟΚ 6/94.ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2η & 3η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΘΑ ΣΤΑΛΙΒΑ ΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΒΙΞ 291 5/1995-6/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑ

71 17. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛ ΥΚΟ ΣΤΟ ΟΥΡΟΣΕΒΑΤΣ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ ΙΟΥ 20. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΨΜ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΝΟ.2 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ ΥΚΟ ΣΤΟ ΟΥΡΟΣΕΒΑΤΣ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ ΙΟΥ 21. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ ΥΚΟ ΣΤΟ ΟΥΡΟΣΕΒΑΤΣ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ ΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ ΟΥ Α.Ε. (ΞΕΝΟ /ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ-ΚΑΖΙΝΟ) Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΗΕ ΘΕΟ ΩΡΙΑΝΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΗΕ ΘΕΟ ΩΡΙΑΝΑ ΚΑΘΟ ΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΕΡΓΟ ΕΗ (ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ) 27. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (1) ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, (1) ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡ/ Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΣΤΟ UROSEVAC ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ ΙΟΥ ( Ε107 ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Β-600 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ Β. Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΜΗ ΑΠΟ Κ 16 ΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΡΟΣ ΛΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΑΠΟ Κ 16 ΩΣ Ο Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Ο ΙΚΟΣ ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΟΣΟΠΕ Η ΙΑΒΑΣΗ Π. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΡ ΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΚΑΡ ΙΑΣ

72 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ. 5. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ. 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Χ.Θ ΩΣ Χ.Θ ΥΗΕ ΘΗΣΑΥΡΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ Ο ΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ. 8. ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΝΑ). 9. ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΡΕΜΑ ΞΗΡΙΑΣ). 10. ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ΚΟΜΒΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 11. ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ Ρ. ΞΗΡΙΑΣ- ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 12. ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕ ΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΠΕΥΚΟ-ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ Ε.Ο. Νο2 ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ- ΠΟΝΤΟΛΙΒΑ Ο 15. ΥΗΕ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ-ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥ-ΡΑ- ΕΛΤΑ 16. ΝΕΑ ΙΠΛΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ- ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΜΗΜΑΤΑ : ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΙΣΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ( ΑΠΟ Χ.Θ Χ.Θ ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ Χ.Θ ). 17.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΠΛΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΜΗΜΑΤΑ : ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΙΣΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΑΠΟ Χ.Θ Χ.Θ ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ Χ.Θ ). 18. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΣΙ ΗΡΟ- ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ ΕΩΣ

73 19. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ι) Ο ΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡ Α ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΑ ΙΠΛΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΙΣΘΜΟΣ 22. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚ/ΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟ Α ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΙΝΟ - Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟ Χ.Θ ΜΕΧΡΙ Χ.Θ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ε77) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 25. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΠΛΑΚΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 2. ΖΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΑΠΟΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. 3. ΙΑΚΙΝΗΣΗ 13,2Χ10^6 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΟΜΑΝΟΣ 3 & ΙΙΙ α β. 4. ΙΑΚΙΝΗΣΗ 7,6Χ10^6 Κ.Μ. ΑΓΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕ ΟΥ ΘΩΚΝΙΑΣΤΟΥ ΛΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. 5. ΙΑΚΙΝΗΣΗ 12,7Χ10^6Κ.Μ. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 1-2 ΤΟΥ Π.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. 6. ΙΑΚΙΝΗΣΗ 12,3Χ10^6 Κ.Μ. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 2Β ΤΟΥ Π. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. 7. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ. 8. ΕΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΣΗ 4,0χ10^6+- 25%Μ3 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΣΗ 0,25χ10^6+-25%Μ3 ΣΚΛΗΡΩΝ & ΗΜΙΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΟΥ ΛΚΠΑ. 9. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΡΩΡΥΧΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (8,0 εκατ.μ^3). 10. ΙΑΚΙΝΗΣΗ 12,0Χ10^6 Μ3+-25% ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΙΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ ΕΡΓΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ 58

74 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1). 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ Ν. ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ. 3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΕΡΓΑ Α ΦΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕ ΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ 4. ΝΕΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΟΦΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ Ε. ΛΙΜΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΙΖΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α, Β & Γ ΦΑΣΗ ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ) ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΓΟΣ ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Γ1' ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (Ε102) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ ΣΤ. ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 1. ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΥΛΗΣ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 98,5% 2. ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 98,5% 3. ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ, ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΟ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. 4. ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΚΟΡΛΙΓΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 5. ΥΗΕ ΘΗΣΑΥΡΟΥ. ΜΟΝΙΜΗ Ο ΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΗΕ. ΤΜΗΜΑ Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 6. ΥΗΕ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 7. ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Ζ. Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΥΗΕ (Ε98) Η. ΦΡΑΓΜΑΤΑ 59

75 1. ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΦΡΑΓΜΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΡΑΤΙΝΗΣ - ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ - ΕΡΓΟΥ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ - ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε99) Θ. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗ ΥΗΕ ΘΗΣΑΥΡΟΥ (Ε82) 2. ΕΡΓΑ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (Ε92) 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις * Ο ανωτέρω πίνακας αφορά τόσο έργα εκτελεσµένα κατά 100% από τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. όσο και έργα εκτελεσµένα υπό κοινοπρακτική µορφή. 60

76 61

77 62

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

549 (587) (3.695) (1.556) (459) (5.678) 0,03 - - - - -

549 (587) (3.695) (1.556) (459) (5.678) 0,03 - - - - - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 4 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα