ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -"

Transcript

1 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σελ. 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Ειδησεοφωνική Ελλάς Α.Ε.Ε Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Ειδησεοφωνική Ελλάς Α.Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ηµόσιες Προσφορές Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες Άδειες - Παραχωρήσεις Αγορά Ιδίων Μετοχών Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Αντικείµενο Εργασιών Παραγωγική ιαδικασία Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ανά ραστηριότητα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις & Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τεχνικός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Σηµαντικές Συµβάσεις Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Συµβόλαια Leasing Ασφάλιση Επενδύσεις Επενδύσεις Τελευταίας ιετίας Επενδυτικό Πλάνο ιάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Κατάσταση προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Προσωπικό Οργανόγραµµα Συµµετοχές Μελών.Σ. και των Κυρίων Μετόχων σε Άλλες Εταιρίες ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Αποτελέσµατα Χρήσεων ιάθεση Κερδών Μερισµατική Πολιτική Φορολογία Μερισµάτων Ισολογισµοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές...79 Σελ. 2

3 8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ Εταιρίες που Περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεων Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Ταµειακές Ροές ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη NEWSPHONE HELLAS S.A Θυγατρικές Εταιρίες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος Εταιρίες που έχουν ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση µε την NEWSPHONE HELLAS SA Εταιρίες που συµµετέχουν στη NEWSPHONE HELLAS SA Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή και τα µέλη του.σ. της NEWSPHONE HELLAS SA Συµµετοχές του Γεωργίου Θεοδόση Μαλιούρη Συµµετοχές του Ευστράτιου Απέργη Συµµετοχές του Γεράσιµου Σεριάτου Συµµετοχές του Αθανασίου Αργυρόπουλου Συµµετοχές του Σπυρίδωνα Πυροµάλλη Συµµετοχές του ηµητρίου Τράνακα ιεταιρικές Συναλλαγές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σηµαντικές Εξελίξεις Τρέχουσας Χρήσης Στόχοι και Προοπτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 3

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Ειδησεοφωνική Ελλάς Α.Ε.Ε. Παρατηρήσεις: Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων Ποσά σε χιλ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα Έσοδα από Συµµετοχές 0 0 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους/ αµοιβές.σ Κέρδη Μετά Από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Συνολικό Καθαρό Μέρισµα Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Στοιχεία Ανά Μετοχή (ποσά σε ) 6 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,64 0,18 Κέρδη προ Φόρων 0,59 0,16 Κέρδη µετά από Φόρους/ αµοιβές.σ. 2 0,40 0,10 Κέρδη Μετά Από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 3 0,40 0,10 Μέρισµα ανά µετοχή 4 0,40 0,10 1. Οι αποσβέσεις δεν περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης αλλά αφαιρούνται στο σύνολο τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο καταµερισµός τους ανά κέντρο κόστους παρατίθεται στο κεφάλαιο Τα µέλη του.σ. της Εταιρίας δεν λαµβάνουν αµοιβές ή άλλες αποζηµιώσεις µε την ιδιότητα αυτή. 3. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται, σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, στη χρήση την οποία επιβαρύνουν. 4. Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης 5. Για την στάθµιση των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη η µείωση της ονοµαστικής αξίας από 29,35 σε 0,30 ανά µετοχή και οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. 6. Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών. Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Χρήσης 2003 Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας έχουν αναµορφωθεί µε βάση τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2003, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. Σελ. 4

5 Χρήση Η εταιρεία, για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων, έκανε χρήση της δυνατότητας επιλογής των κατώτερων συντελεστών απόσβεσης που καθιερώθηκαν απο τις διατάξεις του Π.. 299/2003, έναντι των αντίστοιχων ανώτερων συντελεστών που εφάρµοσε κατά την προηγούµενη χρήση. Αν και στη χρήση αυτή η εταιρεία είχε υπολογίσει τις αποσβέσεις µε τους ίδιους συντελεστές, όπως και στην προηγούµενη χρήση, τότε αυτές θα ήταν αυξηµένες κατά ποσό περίπου και το αποτέλεσµα της χρήσης αντίστοιχα µικρότερο. 2. Ο λογαριασµός Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορά συµµετοχές σε ανώνυµες εταιρείες µη εισηγµένες στο Χ.Α., οι οποίες ελέγχονται απο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Η αξία συµµετοχής της εταιρείας σε µια Ανώνυµη Εταιρεία παρέµεινε στην αξία κτήσης της, ύψους ,31. Αν αυτή είχε αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, τότε η αξία της θα περιοριζόταν σε ,63 και τα αποτελέσµατα της χρήσης θα ήταν µικρότερα κατά ,68 αντίστοιχα. 3. Η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης, λόγω συνταξιοδότησης για το σύνολο του προσωπικού της, όπως προβλέπεται απο το άρθρο 42 Ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, επειδή εφαρµόζει τις διατάξεις της παρ. 1 ε του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2238/1994. Με βάση τη διάταξη αυτή, δεν υπήρχε υποχρέωση σχηµατισµού οποιασδήποτε πρόβλεψης στη χρήση αυτή, επειδή κανένας απο το προσωπικό της δεν θεµελίωνε δικαίωµα συνταξιοδότησης µέσα στην επόµενη χρήση. Εάν σχηµάτιζε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920, το ύψος αυτής θα ανερχόταν σε ευρώ περίπου και το αποτέλεσµα της χρήσης θα ήταν αντίστοιχα µικρότερο. 4. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Μεταβατικοί Λογαριασµοί / Έξοδα Επόµενων Χρήσεων» µεταφέρθηκε κόστος παροχής υπηρεσιών (κυρίως µισθοδοσία) συνολικού ύψους περίπου, επειδή οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται να τιµολογηθούν στην επόµενη χρήση. Σηµειώνεται, ότι µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων δεν είχε υπογραφεί η σχετική σύµβαση µε το λήπτη των υπηρεσιών. 5. Έσοδα ύψους ,15 δε τιµολογήθηκαν στην παρούσα χρήση, ενώ το αντίστοιχο κόστος τους έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης αυτής. 6. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί απο τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2000 µέχρι και 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2003, παρουσιάζονται παρακάτω: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡ ΩΝ Ποσά σε 2003 Κέρδη προ Φόρων ,94 Φόροι χρήσης & Αµοιβές.Σ ,82 Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης & Αµοιβές.Σ ,12 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου ,12 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κέρδη προ Φόρων ,94 Μη διενέργεια πρόβλεψης υποτίµησης συµµετοχών (38.464,68) Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση ( ,00) Σελ. 5

6 προσωπικού Κέρδη χρήσης που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί µέσα στη χρήση ,15 Μη διενέργεια πρόβλεψης υποτίµησης επισφαλών απαιτήσεων ( ,00) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( ,53) Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων ,41 Φόροι χρήσης & Αµοιβές.Σ ,82 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης & Αµοιβές.Σ ,59 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου στη χρήση ,59 που αναλογούν Σελ. 6

7 Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµών Ποσά σε χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Συµµετοχές-Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια κεφάλαια Προβλέψεις 0 0 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής 1 0,91 0,49 1. Η λογιστική αξία της µετοχής έχει υπολογισθεί µε βάσει τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2003 (Καθαρής Θέσης) Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας έχουν αναµορφωθεί µε βάση τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον τακτικό έλεγχο της χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ποσά σε χιλ Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο ,00 Οφειλόµενο 0 ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο ,84 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 0 Αποθεµατικά Κεφάλαια ,87 Αποτελέσµατα εις Νέον ,02 Ποσά προορ. για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,73 Πλέον / Μείον : Κέρδη χρήσης που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης ,15 Μη διενέργεια πρόβλεψης υποτίµησης συµµετοχών (38.464,68) Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού ( ,00) Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ( ,00) Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0 Σελ. 7

8 Σύνολο Αναµορφώσεων ( ,53 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια ,20 Σελ. 8

9 1.2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Ειδησεοφωνική Ελλάς Α.Ε.Ε. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2003 περιλαµβάνουν τις εταιρίες, CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και NOETRON S.A. αντίστοιχα µε ενοποιηµένες καταστάσεις της χρήσης 2002 που περιλαµβάνονταν οι, και CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Το ποσοστό της µητρικής στην θυγατρική «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» δεν έχει µεταβληθεί από την προηγούµενη χρήση και ανέρχεται σε 50%. Το ποσοστό της µητρικής στην θυγατρική «ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.» ανέρχεται σε 75%. Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Ποσά σε Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα Έσοδα από Συµµέτοχες 0 0 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη Οµίλου µετά από φόρους χρήσης & δικαιώµατα µειοψηφίας Οι αποσβέσεις δεν περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης αλλά αφαιρούνται στο σύνολο τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο καταµερισµός τους ανά κέντρο κόστους παρατίθεται στο κεφάλαιο 8. Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσης 2003 Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα έχουν αναµορφωθεί µε βάση τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2003, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: Χρήση Οι εταιρίες του οµίλου, για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων τους, έκαναν χρήση της δυνατότητας επιλογής των κατώτερων συντελεστών απόσβεσης που καθιερώθηκαν απο τις διατάξεις του Π.. 299/2003, έναντι των αντίστοιχων ανώτερων συντελεστών που εφάρµοσαν κατά την προηγούµενη χρήση. Αν και στη χρήση αυτή οι εταιρίες είχαν υπολογίσει τις αποσβέσεις µε τους ίδιους συντελεστές, όπως και στην προηγούµενη χρήση, τότε αυτές θα ήταν αυξηµένες κατά ποσό περίπου και το αποτέλεσµα του οµίλου αντίστοιχα µικρότερο. 2. Οι εταιρίες του οµίλου δε σχηµάτισαν πρόβλεψη αποζηµίωσης, λόγω συνταξιοδότησης για το σύνολο του προσωπικού τους, όπως προβλέπεται απο το άρθρο 42 Ε, παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, επειδή εφαρµόζουν τις διατάξεις της παρ. 1 Ε του άρθρου 31 του Ν. 2338/94. Με βάση τη διάταξη αυτή, δεν υπήρχε υποχρέωση σχηµατισµού οποιασδήποτε πρόβλεψης στη χρήση αυτή, επειδή κανένας απο το προσωπικό τους δε θεµελίωνε δικαίωµα συνταξιοδότησης µέσα στην επόµενη χρήση. Εάν σχηµάτιζαν πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού του οµίλου, σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920, το ύψος αυτής θα ανερχόταν σε περίπου. 3. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Μεταβατικοί Λογαριασµοί / Έξοδα Επόµενων Χρήσεων» του οµίλου µεταφέρθηκε κόστος παροχής υπηρεσιών (µισθοδοσία) Σελ. 9

10 συνολικού ύψους περίπου, επειδή οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται να τιµολογηθούν στην επόµενη χρήση. Σηµειώνεται, ότι µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων δεν είχε υπογραφεί η σχετική σύµβαση µε το λήπτη των υπηρεσιών. 4. Έσοδα ύψους ,15 περίπου δε τιµολογήθηκαν στην παρούσα χρήση, ενώ το αντίστοιχο κόστος τους έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης του οµίλου. 5. Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως 31/12/99, ενώ η θυγατρική της «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» έχει ελεγχθεί έως 31/12/2001. Κατόπιν των ανωτέρω οι φορολογικές υποχρεώσεις του οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2000 έως ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2003 (ποσά σε χιλ. ) NEWSPHONE CALL CENTER ΝΟΕΤΡΟΝ ΣΥΝΟΛΟ Κέρδη Ενοποιηµένου Ισολογισµού Προ Φόρων Κέρδη που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί µέσα στην χρήση Μη διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού (159) (77) (13) (249) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (626) 0 0 (626) Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχής (38) 0 0 (38) Σύνολο Αναµορφώσεων χρήσης (532) (77) (13) (622) Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη Προ Φόρων Φόροι Χρήσης Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη Μετά Φόρων Μείον: ικαιώµατα µειοψηφίας (1) (4) Αναµορφωµένα Κέρδη µετόχων NEWSPHONE µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου & δικαιώµατα µειοψηφίας (1) Τα δικαιώµατα µειοψηφίας της χρήσης 2003 ύψους 41 χιλ. αναµορφώνονται κατά το ποσό των 45 χιλ περίπου, που αφορά την αναλογία του συνόλου των αναµορφώσεων που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων / εταίρων µειοψηφίας των εταιριών που ενοποιούνται (CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και ΝΟETRON). Σελ. 10

11 Συνοπτικά Ενοποιηµένα Στοιχεία Ισολογισµών Ποσά σε χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Συµµετοχές-Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια κεφάλαια Προβλέψεις 0 0 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2003 (Καθαρής Θέσης) Τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια της έχουν αναµορφωθεί µε βάση τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον τακτικό έλεγχο της χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ 2003 (ποσά σε χιλ. ) NEWSPHONE CALL CENTER ΝΟΕΤΡΟΝ ΣΥΝΟΛΟ Ίδια Κεφάλαια µετόχων NEWSPHONE Μη διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού (359) (73) (10) (441) Κέρδη που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης Μη διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις (626) 0 0 (626) Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Μη διενέργεια πρόβλεψης υποτίµησης συµµετοχών (38) 0 0 (38) Σύνολο Αναµορφώσεων (732) (73) (10) (815) Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια µετόχων NEWSPHONE ικαιώµατα Μειοψηφίας Ισολογισµού 750 Αναµορφώσεις που αναλογούν στα δικαιώµατα τρίτων των µετόχων / εταίρων µειοψηφίας (1) (76) Αναµορφωµένα ικαιώµατα Μειοψηφίας 674 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια Ισολογισµού (1) Τα δικαιώµατα µειοψηφίας της χρήσης 2003 ύψους 750 χιλ., αναµορφώνονται κατά το ποσό των 76 χιλ. περίπου που αφορά την αναλογία του συνόλου των αναµορφώσεων που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων / εταίρων µειοψηφίας των εταιριών που ενοποιούνται (CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και ΝΟETRON). Σελ. 11

12 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της δραστηριότητας, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (εφεξής η «Εταιρία» ή «NEWSPHONE HELLAS»). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Θησέως 280, ΤΚ Αθήνα, στους κάτωθι: Κύριο. Ε. Απέργη, ιευθύνων Σύµβουλο, Θησέως 280, τηλ Κυρία. Ρ. Γιατρά, Οικονοµική ιευθύντρια, Θησέως 280, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985, Παράρτηµα Α και της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει το παρόν ετήσιο δελτίο είναι: Ο κ. Ε. Απέργης, ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Αθηνών, Θησέως 280, τηλ Η κ. Ρ. Γιατρά, Οικονοµική ιευθύντρια, κάτοικος Αθηνών, Θησέως 280, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχόµενου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: o o o Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή και παρουσιάζονται όπως ήταν διαµορφωµένα µέχρι την , εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας και της εταιρίας που ελέγχεται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και της θυγατρικής εταιρίας CALL CENTER ΕΛΛΑΣ, για το έτος 2003 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Ευάγγελος Α. Παλούµπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ ) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε, Φωκίωνος Νέγρη 3, αρ. τηλ , ενώ για την θυγατρική εταιρεία ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ διενήργησε τον έλεγχο η κα Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα (ΑΜ. ΣΟΕΛ ) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε, Φωκίωνος Νέγρη 3, αρ. τηλ Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα του παρόντος κάτω από τους αντίστοιχους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεων. Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Η Εταιρία, µέχρι την 31/12/2003, έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998/1999 µε τακτικό φορολογικό έλεγχο που αφορούσε στον προσδιορισµό των πάσης φύσεως Σελ. 12

13 φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Φ.Π.Α, τελών χαρτοσήµου, φόρου µισθωτών υπηρεσιών κλπ.). Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών έκριναν τα οικονοµικά στοιχεία και αποτελέσµατα της Εταιρίας ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Από το φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΠΕΚ και αφορούσε στις χρήσεις 1995/96, 1996/97, 1997/98 και 1998/99, προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους ,20 και προέκυψε ποσό φόρου ,55. Οι λογιστικές διαφορές που διαπιστώθηκαν, οι αναλογούντες φόροι και τα πρόστιµα και προσαυξήσεις αναλύονται στις χρήσεις που αφορούν ως ακολούθως: ΧΡΗΣΗ (ποσά σε ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 1995/ / / / Σύνολο Το ποσό των φόρων για τις χρήσεις 95/96-97/98 ύψους ,51 καταβλήθηκε από την Εταιρία στις και ως εκ τούτου έγινε έκπτωση 5% 3.855,85. Το πιο πάνω ποσό των φόρων λογιστικοποιήθηκε στα βιβλία της Εταιρίας στις Το ποσό των φόρων για τη χρήση 98/99 ύψους ,04 λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2001 και θα βαρύνει τα κέρδη προς διάθεση αυτής της χρήσεως. Ο διακανονισµός (πληρωµή) του φόρου έγινε ως εξής: Ποσό 9.477,41 (1/5 του φόρου) καταβλήθηκε ως προκαταβολή ή (προείσπραξη) και το υπόλοιπο ,63 καταβλήθηκε εντός των χρήσεων Σελ. 13

14 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1. ηµόσιες Προσφορές Η NEWSPHONE HELLAS δεν πραγµατοποίησε καµία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για τις µετοχές άλλης εταιρίας ούτε και έγιναν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για τις µετοχές της Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες Σε βάρος της Εταιρίας και της εταιρίας που ελέγχεται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Στην απο επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της εταιρίας αναφέρονται τα κάτωθι: «Την επιδόθηκε στην εταιρεία, αγωγή της εταιρείας MOBILEPHONIA BV που εδρεύει στην Ολλανδία, Kesselcamp LA Asten, Netherlands. Η ανωτέρω αγωγή προσδιορίστηκε αρχικά ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τις και κατόπιν αναβολής προσδιορίστηκε για την Η ανωτέρω αγωγή έχει την ίδια ιστορική και νοµική βάση µε αίτηση ασφαλιστικών της ενάγουσας τότε αιτούσας εναντίον της εταιρείας επί της οποίας εξεδόθη η µε αριθµό 06251/ απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία απερρίφθη η ανωτέρω αίτηση στο σύνολό της. Η αγωγή αυτή εκτιµώ ότι δεν ενέχει κίνδυνο για την εταιρεία ούτε συνιστά εξέλιξη που να επηρεάσει αρνητικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας για τους κατωτέρω λόγους. Πιο συγκεκριµένα µε την ενάγουσα, η εταιρεία υπέγραψε την σύµβαση συνεργασίας σύµφωνα µε την οποία η ενάγουσα επρόκειτο να παρέχει στην εταιρεία ήχους κλήσης και λογότυπα κινητών τηλεφώνων (Ringtones & Logos) τα οποία η τελευταία θα προωθούσε στους καταναλωτές. Οι ήχοι κλήσης και λογότυπα αυτά σύµφωνα µε ρητή διαβεβαίωση της ενάγουσας ήταν ελεύθεροι προς εµπορική εκµετάλλευση αφού είχαν ικανοποιηθεί τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας σε αυτά από την ενάγουσα. Από την αρχή της σύµβασης, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της εταιρείας, διαπιστώθηκαν προβλήµατα προερχόµενα από την πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων της ενάγουσας αναφορικά µε την δηµιουργία και αποστολή στους καταναλωτές των ήχων κλήσης και λογοτύπων. Προσέτι, το ίδιο χρονικό διάστηµα κατέφθασαν στην εταιρεία επιστολές προ λήψης νοµικών µέτρων από τον αρµόδιο φορέα προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, ΑΕΠΙ, σύµφωνα µε τις οποίες η χρήση, εµπορική εκµετάλλευση και δηµόσια εκτέλεση των ήχων κλήσης και λογοτύπων ήταν παράνοµος και αντίστοιχα η σχετικώς υπογραφείσα σύµβαση µη ισχυρή αφού, σύµφωνα µε την ΑΕΠΙ, δεν είχαν ικανοποιηθεί τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας από την ενάγουσα. Κατόπιν των ανωτέρω η εταιρεία κατήγγειλε την την ανωτέρω σύµβαση µε υπαιτιότητα της ενάγουσας. Για το ανωτέρω ενδοσυµβατικό διάστηµα, λιγότερο των τεσσάρων µηνών η ισχυριζόµενη απαίτηση της ενάγουσας, σύµφωνα µε το αιτητικό της εν λόγω αγωγής είναι το ποσό των Για το αγωγικό αίτηµα αυτό, η εταιρεία αντιτάσσει µεταξύ άλλων, το νοµικό επιχείρηµα ότι η ενάγουσα δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές της υποχρεώσεις και αντίστοιχα δεν δικαιούται να λάβει ουδέν ποσό. Για το µετά την καταγγελία διάστηµα η ισχυριζόµενη απαίτηση της ενάγουσας, σύµφωνα µε το αιτητικό της εν λόγω αγωγής είναι το ποσό των ως διαφυγόν κέρδος. Σελ. 14

15 Για το αγωγικό αίτηµα αυτό, η εταιρεία αντιτάσσει µεταξύ άλλων, το νοµικό επιχείρηµα ότι η καταγγελία της σύµβασης έγινε από υπαιτιότητα της ενάγουσας και έτσι η τελευταία δεν δικαιούται να λάβει και για το µετά την καταγγελία της σύµβασης ουδέν ποσό. Σηµειωτέον ότι, έχω λάβει εντολή για την σύνταξη και κατάθεση αγωγής της εταιρείας εναντίον της ενάγουσας, για την, µεταξύ άλλων, εις γνώση παραπλάνηση της εταιρείας από την εταιρεία MOBILEPHONIA BV αναφορικά µε την παράσταση της δήθεν ικανοποίησης από την τελευταία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των παρεχοµένων ήχων κλήσης και λογοτύπων, παράσταση που οδήγησε την εταιρεία στην υπογραφή της σύµβασης µε την MOBILEPHONIA BV. Η σχετική αγωγή βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας ενώ εκτιµάται ότι το σχετικό κονδύλι αποζηµίωσης θα είναι υπέρτερο του αντιστοίχου κονδυλίου της αγωγής της εταιρείας MOBILEPHONIA BV εναντίον της εταιρείας. Πέραν τούτου η εταιρεία δεν έχει καµία δικαστική εκκρεµότητα ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή και διοικητικής αρχής ή διαιτησία ή εκκρεµή απαίτηση έναντι οιουδήποτε τρίτου για τις οποίες δεν έχει ακόµη εγερθεί δικαστικά η αντίστοιχη αξίωση και στα πλαίσια αυτά ούτε έχει εγείρει άλλη αγωγή εναντίον οποιουδήποτε, ούτε της έχει κοινοποιηθεί αγωγή ή άλλο δικόγραφο ή εξώδικο οποιουδήποτε εναντίον της. Προσέτι δεν υφίσταται ουδεµία γνωστή µελλοντική υποχρέωση της που να πιθανολογεί προβολή απαίτησης οποιουδήποτε. Τέλος δεν υφίστατο καµία δικαστική εκκρεµότητα στο παρελθόν, ούτε καµία υπόθεση που να έχει οικονοµικές επιδράσεις για την εταιρεία» Άδειες - Παραχωρήσεις Κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, η Εταιρία υπόκειται στις διατάξεις του Ν 2246/1994 όπως ισχύει σήµερα, υποχρεούται δε στην υποβολή ήλωσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται από την υπ' αριθ / απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η προβλεπόµενη κατά τα ως άνω ήλωση της Εταιρίας, έγινε δεκτή µε την υπ' αριθ. 3435/Φ387/ απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, η Εταιρία δύναται να κάνει χρήση του δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης και συγκεκριµένα ηχογραφηµένη πληροφόρηση (πληροφορίες που παρέχονται τηλεφωνικώς από συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών) και ζωντανή πληροφόρηση (πληροφορίες που παρέχονται δια ζώσης στο συνδροµητή). Στην απόφαση περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του δικτύου του ΟΤΕ (χωρητικότητα των µισθωµένων κυκλωµάτων) και οι υποχρεώσεις της Εταιρίας (υποβολή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, αποδοχή αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, λήψη µέτρων ώστε να µην διακυβεύεται η ασφάλεια λειτουργίας του δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, διασφάλιση απορρήτου µηνυµάτων και δεδοµένων και ισότιµης µεταχείρισης χρηστών, καταβολή ετήσιων ανταποδοτικών τελών, τήρηση των διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας κλπ.). Επιπλέον, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση, η Εταιρία υποχρεούται όπως οι προσφερόµενες από αυτήν υπηρεσίες δεν περιέχουν παραπλανητικά ή αναληθή στοιχεία, είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των νόµων και του Κώδικα εοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών ραστηριοτήτων και δεν παραβιάζουν δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χορηγούµενη αποδοχή της ήλωσης της Εταιρίας είναι προσωπική και κατά τούτο η Εταιρία υποχρεούται να δηλώνει στην Επιτροπή τις τυχόν µεταβολές στη µετοχική της σύνθεση ή στα εν γένει στοιχεία που περιέχονται στη ήλωσή της. Η µη τήρηση των ως άνω συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης αποδοχής της ήλωσης και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 4 του ν. 2246/1994. Σελ. 15

16 Με την υπ' αριθ /Φ387/ απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, η ως άνω αρχικώς χορηγηθείσα απόφαση αποδοχής της ηλώσεως της Εταιρίας ανανεώθηκε υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις για µία ακόµα τριετία, ήτοι έως την και στη συνέχεια κατέστη αόριστης διάρκειας. Πιο συγκεκριµένα η ΕΕΤΤ µε την µε αριθµό 207/3 απόφασή της (ΦΕΚ 195/Β/ ) εξέδωσε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών που ρυθµίζει, µεταξύ άλλων και τα θέµατα των, στο χρονικό διάστηµα προ της εκδόσεως της απόφασης αυτής, αδειοδοτηµένων εταιριών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2867/2000. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή (207/3) όσες εταιρίες (όπως και η NEWSPHONE HELLAS S.A.) είχαν πάρει Άδεια ορισµένης διάρκειας µε Απόφαση της ΕΕΤΤ, υπάγονται στις διατάξεις του νέου Κανονισµού Γενικών Αδειών και κατά συνέπεια η άδειά τους έχει αόριστη διάρκεια Αγορά Ιδίων Μετοχών Η έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. πραγµατοποιήθηκε την Η Εταιρία δεν προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών κατά την περίοδο απο 27/1/ /12/ Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Η Εταιρία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, την εφαρµογή και την τήρηση του οποίου παρακολουθεί η ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός έχει δοµηθεί σε επίπεδο διαδικασιών και ενσωµατώνει σύγχρονα συστήµατα Εταιρικής ιακυβέρνησης και ιοικητικής Οργάνωσης. Εταιρική ιακυβέρνηση Σηµειώνεται ότι η Εταιρία, σύµφωνα µε την Απόφαση 5/2-14/11/2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει δηµιουργήσει τµήµα εξυπηρέτησης µετόχων, τµήµα εταιρικών ανακοινώσεων καθώς και τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Υπεύθυνη του τµήµατος εξυπηρέτησης µετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων είναι η κ. Ζωή Αραβοσιτά ενώ υπεύθυνη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου έχει ορισθεί η κ. Σ. Ψυχιά. Σελ. 16

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθµ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2004. unibrain Α.Ε.

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2004. unibrain Α.Ε. unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα