Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε αντικείµενο Έργου: «Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας (Ατύχηµα- Ασθένεια) των εργαζοµένων στη ΡΑΕ» Αθήνα, 12/11/2007 1

2 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 εδάφιο πρώτο του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του π.δ. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό Έλεγχος απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 266). 5. Τις διατάξεις του ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύµβαση τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του νδ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως». 7. Την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων στη ΡΑΕ µε πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης Ζωής και Υγείας (Ατύχηµα, Ασθένεια). 8. Τη σχετική υπ αριθµ. 185/ Απόφαση της ΡΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Πρόγραµµα Οµαδικής ασφάλισης Ζωής και Υγείας (Ατύχηµα, Ασθένεια) των εργαζοµένων της ΡΑΕ» (εφεξής «Έργο») και την προκήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του Έργου. 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τακτικό ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικά χαµηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες οµαδικής ασφαλιστικής κάλυψης για τους εργαζοµένους στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής «ΡΑΕ» ή «Αναθέτουσα Αρχή»), όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, µε τίτλο «Αντικείµενο του διαγωνισµού». Η σύµβαση που θα καταρτισθεί ανάµεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και τον ανάδοχο του Έργου θα έχει έγγραφο τύπο και δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την εκτέλεση του Έργου, καθώς και να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µετά από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της παρούσας στον ελληνικό τύπο και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει, των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του π.δ. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), των διατάξεων των άρθρων 79 έως 85 του ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό Έλεγχος απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), όπως ισχύει, των διατάξεων του π.δ. 394/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 266), όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων της παρούσας ιακήρυξης (εφεξής «ιακήρυξη»). 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ , Fax: URL: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) Αντικείµενο του διαγωνισµού και της ασφαλιστικής κάλυψης 2.1 Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση του Έργου σε κατάλληλο ανάδοχο, σχετικά µε την παροχή 3

4 ασφαλιστικής κάλυψης για τους εργαζοµένους στη ΡΑΕ. Συγκεκριµένα, οι απαιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν σε: Ασφάλεια Ζωής Ασφάλεια Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ατύχηµα ή ασθένεια Ασφάλεια Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από ατύχηµα ή ασθένεια Ασφάλεια Μερικής Ανικανότητας από ατύχηµα ή ασθένεια Ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής) και θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ,00 Απώλεια Ζωής από Φυσιολογικά αιτία ή και Ατύχηµα: Το ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ. Αυτοκτονία: Καλύπτεται εφόσον περάσουν δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από τη σύναψη της σύµβασης ικαίωµα µετατροπής: Κάθε εργαζόµενος που για οποιοδήποτε λόγο παύει να εργάζεται στην ΡΑΕ µπορεί να µετατρέψει την Οµαδική Ασφάλεια Ζωής σε Ατοµικό Ασφαλιστήριο, (χωρίς υποχρεωτική Ιατρική Εξέταση), στο οποίο θα προσµετρώνται τα χρόνια ασφάλισης βάσει του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ,00 (αθροιστικά µε την ανωτέρω Ασφάλεια Ζωής) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ ,00 4

5 Οι ελάχιστες περιπτώσεις που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες: ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ % ΤΩΝ ,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ενός από τα άνω άκρα 70% 60% ενός χεριού ή του πήχη 60% 50% ενός από τα κάτω άκρα πάνω από το γόνατο 60% 60% από το γόνατο ή κάτω από αυτό 50% 50% του ποδιού 40% 40% του αντίχειρα 18% 16% του δείκτη 14% 12% του µικρού δακτύλου του χεριού 12% 10% του µέσου δάκτύλου του χεριού 8% 6% του παράµεσου δακτύλου του ποδιού 8% 6% του µεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% οποιουδήποτε άλλου δακτύλου του ποδιού 3% της οράσεως από το ένα µάτι 25% της οράσεως από τα δύο µάτια 100% για την ολική κώφωση του ενός αυτιού 10% για την ολική κώφωση και των δύο αυτιών 40% ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ, µε αναµονή 15 ηµερών 30,00 ανά ηµέρα Η εν λόγω παροχή (30,00 ανά ηµέρα) καταβάλλεται από την 16 η ηµέρα της ανικανότητας, µε ανώτατη διάρκεια καταβολής της τους έξι (6) µήνες. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση ατυχήµατος, καλύπτονται οι ιατροφαρµακευτικές δαπάνες µε ανώτατο όριο το ποσό 1.000, ανεξαρτήτως των λοιπών παροχών υγείας που προβλέπει ο παρόν Πίνακας. ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Παράταση Παροχής Υγείας λόγω Ανικανότητας: Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας για εργασία από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον ο εργαζόµενος είναι ήδη ασφαλισµένος τουλάχιστον για ένα έτος, η παροχή υγείας παρατείνεται για ένα ολόκληρο χρόνο από τη στιγµή αναγνώρισης της ανικανότητας, χωρίς την καταβολή ασφαλίστρων από τον ασφαλιζόµενο προς την αντισυµβαλλόµενη. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 5.000,00 Οι ελάχιστες περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων που καλύπτονται είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες ασθένειες: Καρκίνος, Καρδιακή Προσβολή, Καρδιακή πάθηση που απαιτεί χειρουργική επέµβαση, Ολική τύφλωση, Νεφρική ανεπάρκεια, Εγκεφαλικό επεισόδιο, Μεταµόσχευση, Στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική επέµβαση. Η εν λόγω εφάπαξ καταβολή είναι επιπρόσθετη των λοιπών παροχών υγείας που προβλέπει ο παρόν Πίνακας. 5

6 Α) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (σε ιδιωτικό ή δηµόσιο νοσοκοµείο ή θεραπευτήριο ή κλινική) Μέχρι του ανώτατου ετησίου ορίου των ,00 Να καλύπτονται τουλάχιστον τα ακόλουθα νοσοκοµειακά έξοδα : 1. ωµάτιο και τροφή 2. Ακτινολογική θεραπεία, ακτινοβολία και χηµειοθεραπεία 3. Θεραπεία µε ραδιενεργά ισότοπα 4. Περιπτώσεις νοσηλείας µιας ηµέρας ή/και χειρουργικής επέµβασης 5. Η απαραίτητη φαρµακευτική αγωγή 6. Μεταφορά µε νοσοκοµειακό αυτοκίνητο 7. Αµοιβές χειρουργών 8. Αµοιβές αναισθησιολόγων 9. Αµοιβές θεραπόντων ιατρών 10. Αµοιβές αποκλειστικών νοσοκόµων ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΞΟ ΩΝ (µε προσκόµιση απόδειξης δαπανών): ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (για νοσοκοµειακή περίθαλψη) ΑΝ ΟΠΟΙΟΣ ΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20% (Ιδιωτικός ή δηµόσιος φορέας) ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 200,00 Μέχρι το 100% 80% 2ΚΛΙΝΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Έως 500,00 ΣΕ ΜΕΘ ΜΕΧΡΙ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ : (σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αποδείξεις για δαπάνες προς αποζηµίωση) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ (Από 1 ηµέρα νοσηλείας και για ανώτατη περίοδο 90 ηµερών) Έως 500,00 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ 40,00 ανά ηµέρα Έως του ανώτατου ετησίου ποσού 6

7 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ποσοστό % ΤΩΝ Β) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ- ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη) ΑΝ ΟΠΟΙΟΣ ΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20% (Ιδιωτικός ή δηµόσιος φορέας) ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3.000,00 Μέχρι του ανώτατου ετησίου ορίου των 1.500,00 70,00 Μέχρι το 100% 80% 1. Εξαιρετικά Βαριά 100% 1. Βαριά 85% 2. Πολύ Μεγάλη 70% 3. Μεγάλη 55% 4. Μεσαία 40% 5. Μικρή 20% Να καλύπτονται τουλάχιστον τα ακόλουθα έξω-νοσοκοµειακά έξοδα: 1. Αµοιβή χειρούργου οδοντιάτρου για αποκατάσταση τραύµατος από ατύχηµα 2. Αµοιβές ιατρών (επισκέψεις στο σπίτι ή στο ιατρείο). 3. Αγορά φαρµάκων, κατόπιν συστάσεως ιατρού. 4. Θεραπείες µε βελονισµό ή οµοιοπαθητική και οµοιοπαθητικά φάρµακα, κατόπιν γνωµάτευσης ιατρού. 5. Φυσιοθεραπείες µετά από σύσταση ιατρού. 6. Ακτινογραφίες και εργαστηριακές εξετάσεις, µετά από σύσταση ιατρού. Περιλαµβάνονται και ακτινογραφίες δοντιών, για οδοντιατρική θεραπεία από ατύχηµα. 7. Άλλες απαραίτητες θεραπείες, κατόπιν γνωµάτευσης ιατρού. 80,00 Μέχρι του ανώτατου ετησίου ποσού ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ Μέχρι του ανώτατου ετησίου ποσού ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ Μέχρι του ανώτατου ετησίου ποσού Φυσιολογικός Τοκετός 1000,00 Αποβολή 500,00 Καισαρική Τοµή 1300,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ανεξάρτητα αν πρόκειται για δηµόσιο νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική) 2.2 Οι παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν σε καλύψεις ανά ασφαλιζόµενο άτοµο. Για επιπρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις που δεν αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα ισχύουν οι εκάστοτε Γενικοί Όροι Ασφαλίσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι λεπτοµερείς όροι της παρούσας 7

8 ασφάλισης θα οριστικοποιηθούν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο. 2.3 Η φύση του αντικειµένου του παρόντος Έργου δεν επιτρέπει ακριβή προσδιορισµό του αριθµού τόσο των εργαζοµένων όσο και των προστατευόµενων µελών τους και των συζύγων τους, διότι τα δεδοµένα αυτά είναι µεταβαλλόµενα. Η ασφάλιση θα καλύπτει όλους τους κατωτέρω αναφερόµενους εργαζοµένους στη Γραµµατεία της ΡΑΕ και τα προστατευόµενα µέλη αυτών. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι εργαζόµενοι µε σύµβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών (εξωτερικοί συνεργάτες). Σήµερα η Γραµµατεία της ΡΑΕ απασχολεί ως ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και εµµίσθους δικηγόρους, καθώς και απασχολούµενους στη Γραµµατεία της ΡΑΕ µε σχέση ορισµένου χρόνου εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚΑ 313), συνολικά 57 άτοµα και δη 32 γυναίκες, 25 άντρες (Παράρτηµα 1). Τα εξαρτώµενα µέλη-παιδιά απαριθµούν σε 34. Η ασφαλιστική κάλυψη θα επεκτείνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.4 της παρούσας και στους συζύγους των ανωτέρω, οι οποίοι µε τα σηµερινά δεδοµένα απαριθµούν στους 31. εδοµένου ότι η ΡΑΕ έχει προβεί σε διαδικασία νέων προσλήψεων που αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τρέχον έτος, το υφιστάµενο ως άνω προσωπικό της υπολογίζεται ότι στο άµεσο µέλλον (έτος 2008) θα αυξηθεί περίπου κατά 15 άτοµα, ενώ προβλέπεται να προκηρυχθούν από τα µέσα του 2008 και εφεξής περίπου 20 θέσεις προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ, µε αναµενόµενο χρόνο πρόσληψης τα µέσα του έτους Σε κάθε περίπτωση, εκτιµάται ότι µέχρι το τέλος του έτους 2010 το ως άνω προσωπικό της Γραµµατείας της ΡΑΕ δεν θα υπερβαίνει τα 110 άτοµα κατ ανώτατο όριο. Εποµένως, τα στοιχεία των εργαζοµένων στο Παράρτηµα 1 είναι αυτά που ισχύουν κατά την έκδοση του παρόντος τεύχους και τα οποία µπορούν να µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο. Η ΡΑΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση της άµεσης ενηµέρωσης του αναδόχου για οποιαδήποτε µεταβολή του αρχείου των εργαζοµένων και των προστατευοµένων µελών καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης. 8

9 2.4 ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα ασφάλισης έχουν όλοι οι εργαζόµενοι στη Γραµµατεία της ΡΑΕ των κατηγοριών ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και έµµισθοι δικηγόροι καθώς και απασχολούµενοι στη Γραµµατεία της ΡΑΕ µε σχέση ορισµένου χρόνου εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚΑ 313), συµπεριλαµβανοµένων των αποσπασµένων, µετατιθεµένων κτλ. υπαλλήλων της Γραµµατείας της ΡΑΕ που εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού, καθώς και τα παιδιά όλων των ανωτέρω. Προαιρετικά δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν οι σύζυγοι των ως άνω εργαζοµένων στη Γραµµατεία της ΡΑΕ. Το κόστος ασφάλισης των συζύγων καλύπτει ο εργαζόµενος στη Γραµµατεία της ΡΑΕ σύζυγος. ιευκρινίζεται ότι στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο θα προσδιορίζεται το κόστος συµµετοχής του προαιρετικά ασφαλιζόµενου συζύγου, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα (30) Ευρώ µηνιαίως. Οι σύζυγοι και τα παιδιά των εργαζοµένων καλύπτονται µόνον από τις Παροχές Υγείας. 2.5 Για την συµµετοχή στο πρόγραµµα δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις. Ο εργαζόµενος υποχρεούται σε κάρτα εγγραφής στην οµαδική ασφάλιση. 2.6 Η ασφάλιση θα καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας. 2.7 Το επίδοµα µητρότητας θα καταβάλλεται χωρίς περίοδο αναµονής σε όλες τις ασφαλισµένες µητέρες που θα ενταχθούν στην ασφάλιση κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του προγράµµατος. 2.8 Ο ασφαλισµένος τυγχάνει πλήρους κάλυψης ανεξάρτητα αν η επιλογή του αφορά σε περίθαλψη σε νοσοκοµειακό ίδρυµα περίθαλψη, θεραπευτήριο, ή κλινική, ή σε εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, και ανεξάρτητα αν τα προαναφερόµενα είναι συµβεβληµένα µε τον ανάδοχο ή όχι. 2.9 Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή τα κατάλληλα έντυπα που απαιτούνται για την οµαλή διαχείριση του προγράµµατος ασφάλισης (πχ. αίτηση εγγραφής στο πρόγραµµα, έντυπο ορισµού δικαιούχων, κατάσταση µεταβολής του ασφαλιζόµενου προσωπικού κλπ) Η έκδοση των αποδείξεων ασφαλίστρων θα πραγµατοποιείται συγκεντρωτικά σε εξαµηνιαία βάση. Οι σχετικές αποδείξεις ασφαλίστρων θα συνοδεύονται 9

10 από ανάλυση του υπολογισµού ασφαλίστρων της περιόδου ασφάλισης και την λίστα των ασφαλισµένων του προγράµµατος Ειδικά για τους υποψηφίους αναδόχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε το σύστηµα της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, ορίζεται ότι οποιαδήποτε τυχόν φορολογική ή άλλη επιβάρυνση πέραν των προβλεποµένων από την ελληνική νοµοθεσία δεν θα επιβαρύνει µε οποιοδήποτε τρόπο την Αναθέτουσα Αρχή, τους ασφαλισµένους ή τους δικαιούχους του ασφαλιστικού προγράµµατος Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση βεβαίωσης για φορολογική χρήση για κάθε ασφαλισµένο στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους αναφορικά µε τα υποβληθέντα αλλά µη καταβληθέντα ποσά αποζηµιώσεων Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση βεβαίωσης για φορολογική χρήση για κάθε ασφαλισµένο στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους στην οποία θα αναγράφονται τα ασφάλιστρα που αφορούν στην συµµετοχή του ασφαλισµένου στο κόστος της ασφάλισης Ο ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη και έκδοση ενηµερωτικού εντύπου για τους ασφαλισµένους στο οποίο θα περιγράφονται οι βασικοί όροι και οι παροχές του προγράµµατος. Επίσης, θα αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους και ο τρόπος καταβολής των παροχών σε περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις παράλληλης κάλυψης από το Φορέα Κυρίας Ασφάλισης ή άλλο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Κατά την καταβολή της παροχής από τον ανάδοχο σε δικαιούχο του προγράµµατος δεν θα χρεώνονται οποιαδήποτε έξοδα που συνδέονται µε την καταβολής της παροχής Η ανώτατη ηλικία ασφάλισης για όλους τους συµµετέχοντες είναι έως και το 60 ο έτος ηλικίας. Β) Επιπρόσθετες υποχρεώσεις του Αναδόχου Ο ανάδοχος του Έργου υποχρεούται επίσης στα ακόλουθα: 2.17 Εξυπηρέτηση/Υπηρεσίες: 10

11 (i) (ii) (iii) Παροχή αναλυτικών στατιστικών στοιχείων (πχ. ασφάλιστρα/αποζηµιώσεις κατ άτοµο ή στο σύνολο κλπ.) του ασφαλιστικού προγράµµατος, όποτε αυτά ζητηθούν. Καταβολή των αποζηµιώσεων µε απευθείας πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού µισθοδοσίας κάθε εργαζοµένου. Πρόσθετες υπηρεσίες (πχ. τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης, συνεργασίες µε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα κλπ.) Καταβολή Αποζηµιώσεων: Η καταβολή των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο και ο χρόνος ισχύος της σύµβασης που θα καταρτιστεί ανάµεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και τον ανάδοχο του Έργου θα έχει τριετή (3ετή) διάρκεια, µε δυνατότητα σύναψης συµπληρωµατικών ή νέων υπηρεσιών, κατά την κρίση της ΡΑΕ, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 15 της παρούσας. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 4.1 Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ) Ευρώ, περιλαµβανοµένου στο ποσό αυτό του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ή και κάθε άλλης νόµιµης επιβάρυνσης ή δαπάνης. 4.2 Τα ασφάλιστρα θα καταβάλλονται στον ανάδοχο τµηµατικά σε εξαµηνιαία βάση και όπως θα προσδιοριστεί ειδικότερα µε τη σύµβαση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου. 4.3 Από το προσφερόµενο ποσό της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου για το σύνολο της τριετούς ισχύος της σύµβασης, θα υπολογιστεί το µηνιαίο καθαρό κόστος ασφάλισης των κυρίως ασφαλισµένων, καθώς και το µηνιαίο καθαρό κόστος ασφάλισης ενός παιδιού και δύο ή περισσοτέρων παιδιών. Ο ακριβής τρόπος υπολογισµού θα προκύψει κατά τη διαδικασία της κατάρτισης της 11

12 σύµβασης και θα χρησιµοποιηθεί µεταξύ άλλων στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και επιστροφής ασφαλίστρων σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος. 5. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους-µέλους της ΕΕ και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, και που νόµιµα παρέχουν υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας προέλευσής τους και πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιακήρυξη αυτή. Οι ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ως άνω δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη από την παρούσα διακήρυξη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία, τουλάχιστον για µια επταετία (7ετία) και να παρουσιάζουν επαγγελµατική δραστηριότητα ειδικά σε προγράµµατα Οµαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας (Ατύχηµα Ασθένεια) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7.2(i). Επιπρόσθετα, ως προς την οικονοµική φερεγγυότητά τους, πρέπει να πληρούν τους όρους της παρ. 7.2(ii) της παρούσας. ιευκρινίζεται ότι δεν δικαιούνται συµµετοχής στο διαγωνισµό επιχειρήσεις µεσιτείας ασφαλίσεων, ασφαλιστικής πρακτόρευσης, ασφαλιστικών συµβούλων και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ασφαλιστικής διαµεσολάβησης ή βοηθητικών προσώπων στις ασφαλιστικές εργασίες. 6. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών των υποψήφιων ορίζεται η Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11.00π.µ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο 12

13 6.1 ανωτέρω και παραλαµβάνονται µε απόδειξη. Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµέρα και ώρα που προβλέπεται ανωτέρω στην παράγραφο 6.1 θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες. Ταχυδροµική αποστολή των προσφορών επί αποδείξει είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή το εµπρόθεσµο της υποβολής κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την καθοριζόµενη στην παράγραφο 6.1 ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού Οι προσφορές των υποψήφιων µε τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνικές και Οικονοµικές Προσφορές υποβάλλονται σε έγγραφο τύπο και εντός σφραγισµένου κυρίως φακέλου, ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ιαγωνισµός της ΡΑΕ για το έργο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας (Ατύχηµα Ασθένεια) των εργαζοµένων στη ΡΑΕ». Πρέπει επίσης να φέρει εξωτερικά πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), αριθµό τηλεφώνου και FAX του συµµετέχοντος. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα O ως άνω κύριος Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει εσωτερικά τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους: 1.Φάκελο δικαιολογητικών Συµµετοχής, το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 7.1 της παρούσας. 2.Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων, το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 7.2 της παρούσας. 3.Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 7.3 της παρούσας. Οι τρεις ως άνω υποφάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τον τίτλο «ιαγωνισµός της ΡΑΕ για το έργο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας (Ατύχηµα Ασθένεια) των εργαζοµένων στη ΡΑΕ», καθώς και τον οικείο τίτλο του περιεχοµένου της προσφοράς («Φάκελος ικαιολογητικών», ή «Τεχνικών Στοιχείων» ή «Οικονοµικής Προσφοράς», αντίστοιχα). Πρέπει επίσης να φέρουν πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), αριθµό τηλεφώνου και FAX του συµµετέχοντος. 13

14 6.4. Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 7, κατωτέρω, και κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα, θεωρείται µη αποδεκτή. 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 7.1 Φάκελο ικαιολογητικών ο οποίος περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: - Εγγύηση Συµµετοχής. Υποβάλλεται από τους διαγωνιζόµενους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ιαγωνισµό υπέρ της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ), από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα το οποίο λειτουργεί νόµιµα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχει σύµφωνα µε τα ισχύοντα δικαίωµα έκδοσης τέτοιας εγγύησης. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (6.500,00 ). Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να ισχύει µέχρι και την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Το κείµενο της εν λόγω εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα 2 της παρούσας («Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής»). Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Έργου, από αναγνωρισµένο πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχει σύµφωνα µε τα ισχύοντα δικαίωµα έκδοσης τέτοιας εγγύησης. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της κατακυρωθείσας τιµής, µη 14

15 συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου προβλέπεται. Ο χρόνος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από τη λήξη ισχύος της σύµβασης. Το ποσό των ως άνω εγγυητικών επιστολών αναγράφεται υποχρεωτικά σε Ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, οι ανωτέρω εγγυήσεις υποβάλλονται από κοινού από όλα τα µέλη της ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, ευθυνόµενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Πέραν της ως άνω εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν και συµπεριλάβουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής: (i) Αίτηση Συµµετοχής υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, η οποία πρέπει να αναφέρει: (α) Τα στοιχεία του υποψηφίου ή σε περίπτωση ένωσης εταιριών ή Κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των συµµετεχόντων σε αυτές (όνοµα ή επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ). (β) Το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου, µε πλήρη στοιχεία (όνοµα ή επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, κλπ.). (ii) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, κατά περίπτωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου προσκοµίζεται απόσπασµα ποινικού µητρώου των µελών του διοικητικού συµβουλίου, ή των διαχειριστών ή και τρίτων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης και γενικά των διοικούντων της εκάστοτε εταιρικής µορφής. (iii) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, κατά περίπτωση, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 15

16 διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (iv) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, κατά περίπτωση, τα οποία εκδίδονται από αρµόδια αρχή και από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (v) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, κατά περίπτωση, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα του ή βεβαίωση ή άδεια άσκησης του εν λόγω επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εµπρόθεσµη έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών (υπ. στοιχ. ii-v), αρκεί η κατάθεση αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε στην κατά περίπτωση αρµόδια για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού υπηρεσία, µαζί µε Υπεύθυνη ήλωση του ν.1599/1986 του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για την προσκόµισή του µόλις αυτό εκδοθεί. Προκειµένου για αλλοδαπά πρόσωπα υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά (υπό στοιχ. ii-iv), ή ισοδύναµά τους, που εκδίδονται από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης / εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Προκειµένου για το πιστοποιητικό υπ στοιχ.v, ανωτέρω, τα αλλοδαπά πρόσωπα υποβάλλουν πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 16

17 (vi) (vii) Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. ii-v ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα (υπ στοιχ.ii-v). Στις περιπτώσεις ένωσης εταιριών νοµικών προσώπων και κοινοπραξίας, απαιτείται, επιπρόσθετα, η προσκόµιση ιδιωτικού συµφωνητικού συνεργασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην εν λόγω Υπεύθυνη ήλωση ρητά θα πρέπει να δηλώνεται επίσης ότι ο προσφέρων δεσµεύεται και αποδέχεται την ασφαλιστική κάλυψη όπως αυτή περιγράφεται στον πίνακα της παραγράφου 2.1, ανωτέρω, και σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 2.2 έως και (viii) Αν στο διαγωνισµό µετέχει επιχείρηση νοµικής µορφής πλην της ανωνύµου εταιρίας, πρέπει µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουµένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιηµένο καταστατικό (ιδρυτικό έγγραφο συστατική πράξη της επιχείρησης), καθώς και ΦΕΚ συστάσεως της επιχείρησης, αν η δηµοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. (β) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του αρµόδιου οργάνου της επιχείρησης που διόρισε τους εν ενεργεία νόµιµους διαχειριστές της επιχείρησης. (ix) Αν στο διαγωνισµό µετέχει ανώνυµη εταιρία, πρέπει µε τα ικαιολογητικά Συµµετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουµένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιηµένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως της ανώνυµης εταιρίας και κωδικοποιήσεως του πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. 17

18 (β) (γ) Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι το καταστατικό της εταιρίας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις. Ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την εκλογή του εν ενεργεία ιοικητικού Συµβουλίου της και ακριβές αντίγραφο των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότησή του σε σώµα, µετά των σχετικών δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Προκειµένου για αλλοδαπά πρόσωπα υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά (υπό στοιχ. viii- ix), ή ισοδύναµά τους, που εκδίδονται από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης/εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. viiix ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα (υπό στοιχ. vii- ix). 7.2 Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων (i) Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική ικανότητά τους, καταθέτοντας υποχρεωτικά Υπεύθυνη ήλωση του ν.1599/1988, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπό τους, στην οποία θα δηλώνεται: (α) Η δράση του υποψηφίου στον κλάδο των ασφαλιστικών καλύψεων τουλάχιστον για επτά (7) έτη, (β) Ο αριθµός των Οµαδικών Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων που έχει συνάψει ο προσφέρων για καλύψεις Ζωής και Υγείας (Ασθένειας-Ατυχηµάτων) την τελευταία επταετία και ο οποίος δεν µπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30), και (γ) ο αριθµός των Οµαδικών Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων για καλύψεις Ζωής, Υγείας (Ασθένειας-Ατυχηµάτων) τα 18

19 (ii) οποία είναι σε ισχύ κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος και δεν µπορεί να είναι κατώτερος των δέκα (10). Επίσης, θα αναγράφεται στην εν λόγω Υπεύθυνη ήλωση, για κάθε Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο των στοιχ. (β) και (γ) ανωτέρω, η επωνυµία του αντισυµβαλλοµένου και η διάρκεια της ασφάλισης. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει επίσης να πληρούν και να τεκµηριώνουν τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις, καταθέτοντας στο φάκελο τεχνικών στοιχείων, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) ετών ( ) του υποψηφίου και σε περίπτωση που πρόκειται για επιχειρήσεις που σύµφωνα µε το νόµο δεν έχουν υποχρέωση κατάρτισης ισολογισµού, υποβάλλονται τα ανάλογα οικονοµικά στοιχεία. Από τα ως άνω οικονοµικά στοιχεία θα πρέπει να προκύπτει ότι η εταιρία δεν εµφάνισε ζηµία σε κανένα από τα εν λόγω τρία (3) έτη. (β) Υπεύθυνη ήλωση του ν.1599/1988, η οποία υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου, περί του συνολικού ύψους (σε Ευρώ) των καθαρών ασφαλίστρων σε προγράµµατα Οµαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας (Ασθένειας-Ατυχηµάτων) του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών ( ), το οποίο συνολικό ύψος δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων ( ) Ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. 7.2 i-ii ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα υπό στοιχ. 7.2 i-ii και οι σχετικές προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται ξεχωριστά από όλα τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Όλα τα παραπάνω Πιστοποιητικά και στοιχεία των παραγράφων υποβάλλονται είτε πρωτοτύπως είτε σε νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο. 19

20 Προκειµένου για αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, αυτά πρέπει να φέρουν την επισηµείωση-apostille που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. της Σύµβασης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων που υπογράφηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961 (επίθεση επισηµειώσεως - Apostille) και κυρώθηκε µε το ν. 1497/84 «Κύρωση Σύµβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων» (ΦΕΚ Α 188). 7.3 Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς Επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαραδέκτου, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν επίσης να προσκοµίσουν, κατά τον χρόνο και τρόπο που ορίζει το άρθρο 6 κατωτέρω, την Οικονοµική Προσφορά τους. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται µε Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986, η οποία αναφέρει το τίµηµα της προσφοράς, αριθµητικώς και ολογράφως. Το τίµηµα δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο της ανώτατης εκτιµώµενης δαπάνης του Έργου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4. Τα ποσά που αναγράφονται στις Οικονοµικές Προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας αναγράφεται χωριστά. Για ασυνήθιστα χαµηλά οικονοµικές προσφορές σε σχέση µε τον προϋπολογισµό, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο ειδική έκθεση τεκµηρίωσης. 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.1 Οι προσφορές των υποψηφίων είναι δεσµευτικές για χρονική περίοδο τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Το διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί για άλλες σαράντα πέντε (45) ηµέρες µε απόφαση της ΡΑΕ που κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους. προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8.2 Προσφορές οι οποίες περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο στη ΡΑΕ εκπρόθεσµα, ήτοι µετά την ηµεροµηνία και ώρα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. 20

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών «Υπολόγου

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2014 ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα