ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ"

Transcript

1 ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2010 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... II ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ... III 1. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΝ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΝ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΩΝ / ΗΓΕΣΩΝ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Σελίδα ii

3 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-1: ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ... 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ... 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-3: ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ... 5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-4: ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΜΦΑΝΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ... 5 ΠΙΝΑΚΑ Π-1: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ... 6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-5: ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ... 7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-6: ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ... 8 ΠΙΝΑΚΑ Π-2: «ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ»... 9 ΠΙΝΑΚΑ Π-3: «ΤΝΙΣΩΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΑΝΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ» Σελίδα iii

4 ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ 1 1. Δηζαγωγή Σην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ αγνξψλ αλαπφθεπθηα εγείξνληαη πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Θα κπνξέζνπλ νη θαηά βάζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κηαο κηθξνχ κεγέζνπο ρψξαο, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο, λα δηεθδηθήζνπλ αμηνζεκείσηε παξνπζία ζηηο αγνξέο ηνπ κέιινληνο; Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη επηηπρία ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν; Πνιινί έρνπλ ηνλίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο. Σήκεξα θακηά επηρείξεζε δελ είλαη απνκνλσκέλε θαη φιεο, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Αθφκα θαη απηέο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα κείλνπλ θαζαξά εγρψξηεο ζα αληηκεησπίζνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο απμαλφκελεο πηέζεηο απφ ηνλ εληεηλφκελν αληαγσληζκφ ζε πξντφληα, πφξνπο, ηερλνγλσζία, πειάηεο / αγνξέο. Ο παγθφζκηνο αληαγσληζκφο «θηππά» πιένλ ηελ πφξηα θάζε επηρείξεζεο. Έηζη, πνιινί πξνβιέπνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο, ΜΜΔ θαη κεγάιεο, ζα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο. Σχκθσλα κε ζρεηηθή εθηίκεζε ηνπ ΟΟΣΑ, ζηα επφκελα 5 ρξφληα, ην 80% ησλ ΜΜΔ ζα απεηιεζεί έληνλα απφ ην δηεζλή αληαγσληζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πεηχρεη ζηελ εγρψξηα αγνξά αιιά θαη άιιεο πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα εμειηρζνχλ ζε επηηπρεκέλεο «κηθξνπνιπεζληθέο». Απφ απηέο ζα καζαίλακε πνιιά αλ κπνξνχζακε λα εμάγνπκε θαη λα γεληθεύζνπκε ηηο «ζπληαγέο» επηηπρίαο ηνπο. Τέηνηεο ζπληαγέο, αλ ππάξρνπλ, κπνξεί λα απνδεηρζνχλ πνιχ ρξήζηκεο γηα άιιεο επηρεηξήζεηο φηαλ ζρεδηάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκεο θαη ζηελ Κπβέξλεζε φηαλ ζρεδηάδεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή θαη ηα θίλεηξα επελδχζεσλ. Δμάιινπ, ε αληαγωληζηηθόηεηα ηεο όιεο νηθνλνκίαο θξίλεηαη ζήκεξα ζην κηθξνεπίπεδν, δειαδή εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο αγνξέο εθηνπίδνληαο άιια εηζαγφκελα, ε δηεθδηθψληαο δηεζλείο αγνξέο. Η ζρεηηθή φκσο κε ην ζέκα απηφ έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα ειιηπήο, ηδηαίηεξα γηα κηθξέο ρψξεο. Αληίζεηα, ππάξρεη βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, κεγάισλ αιιά θαη ΜΜΔ, ζηηο κεγάιεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 1 Απφζπαζκα απφ ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 2007 ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ΜΜΔ κε ηίηιν : «Η θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα» Σελίδα 1

5 είλαη ε έξεπλα ηνπ Η. Simon, πνπ εζηηάδεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επηηπρεκέλσλ αιιά «άγλσζησλ» γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ). Oπσο παξαηεξεί ν Simon ζην βηβιίν ηνπ «Hidden Champions» (1996) («Αθαλείο Πξωηαζιεηέο») 2, ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο πνπ είλαη εμαηξεηηθά πεηπρεκέλεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο θαίλεηαη φηη εμεηδηθεχνληαη ζε λεζίδεο αγνξάο (market niches) ελψ παξάιιεια επηδηψθνπλ γεσγξαθηθή επέθηαζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Μεξηθέο θπξηαξρνχλ ζην πεδίν εμεηδίθεπζήο ηνπο, κε κεξίδηα εμαηξεηηθά πςειά. Γελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηέο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ απνθχγεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, γη απηφ ν Simon ηηο νλνκάδεη «αθαλείο πξσηαζιεηέο» Σν πξνθίι ηωλ επηηπρεκέλωλ επηρεηξήζεωλ Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή νηθνλνκία απνιακβάλεη ζηαζεξά πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, νη νπνίνη φκσο, ζπρλά, δελ κεηαθξάδνληαη ζε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Τν εξψηεκα είλαη γηαηί απηφ δελ ζπκβαίλεη. Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006, ε δηεζλνχο θήκεο ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία McKinsey & Company δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο «Hellas 1000: Αλάπηπμε θαη Αληαγωληζηηθόηεηα» 4, ε νπνία είρε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηηπρεκέλσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζηελ επηηπρία. Τα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο ζαθψο θαζνξηζκέλεο ζηξαηεγηθήο ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α. Η έξεπλα εμεηάδεη ζπγθξηηηθά νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ «επηηπρεκέλσλ» θαη «ιηγφηεξν επηηπρεκέλσλ» επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεζζάξσλ γεληθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ: Γηεζλνπνίεζε Καηλνηνκία Σηξαηεγηθή Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε 2 O φξνο πξσηνεηζήρζεθε απφ ηνλ γεξκαλφ ζχκβνπιν Herman Simon ζην βηβιίν ηνπ Hidden Champions, (1996). 3 Hermann Simon, Hidden Champions: Lessons from 500 of the World s Best Companies HBS Press, 1996, The World s Best Unknown Companies Wall Street Journal, Η πξσηνβνπιία Hellas 1000 έρεη αλαιεθζεί απφ ηνλ ΣΔΒ θαη ηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ McKinsey. Η πξσηνβνπιία Hellas 1000 αλαδεηθλχεη ηηο επηηπρεκέλεο εηαηξείεο ζπγθξίλνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε κε απηή άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Κάζε εηαηξεία θαηαηάζζεηαη ζε «αχμνπζα ζεηξά επηηπρίαο» πνπ πξνθχπηεη απφ ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο θαη ηνλ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Σηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη ν φξνο «επηηπρεκέλε» γηα ηηο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην θνξπθαίν 40% ηνπ θιάδνπ ηνπο θαη «ιηγφηεξν επηηπρεκέλε» γηα εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην θαηψηαην 60% ηνπ θιάδνπ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, γηα νξηζκέλα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «απφιπηα επηηπρεκέλεο» γηα εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην θνξπθαίν 20% ηνπ θιάδνπ ηνπο. Σελίδα 2

6 Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηαπηφρξνλα ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπρλά γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 2.1 Γηεζλνπνίεζε Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ δηεζλνχο παξνπζίαο 5 θαη ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο κηαο επηρείξεζεο. Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο είλαη πςειφηεξνο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο (βαξηά βηνκεραλία, κεηαπνίεζε, ιηαληθέο πσιήζεηο), απφ φηη ζε άιινπο (ππεξεζίεο, ρνλδξηθφ εκπφξην). Παξά ηα εκθαλή πιενλεθηήκαηα ηεο δηεζλνπνίεζεο, κφλν ην 40% ησλ ζπκκεηερνπζψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ πσιήζεηο εθηφο Διιάδαο ελψ αθφκα ιηγφηεξεο φηη έρνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ηξίηεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηάγξακκα Θ-1: Δηαηξείεο κε δηεζλή παξνπζία Οη πεξηζζφηεξεο δηεζλείο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο «θνξπθαίαο θαηλνηνκίαο». Γηα απηέο, ε επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ε εγρψξηα αγνξά δελ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο (νπζηαζηηθά δειαδή θαη εδψ εθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηνπ Simon). Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο θπξίσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δπηηθέο ρψξεο ή ρψξεο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ζηηο πξνκήζεηεο ηνπο θαη ζηα Βαιθάληα φζνλ αθνξά ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο πσιήζεηο. Σην κέιινλ, ζρεδηάδνπλ λα εζηηάζνπλ ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο γηα πξνκήζεηεο (θπξίσο Βνπιγαξία), λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηα Βαιθάληα θαη λα επεθηαζνχλ επηζεηηθά φζνλ αθνξά ζηηο πσιήζεηο ζηελ ηνπξθηθή αγνξά θαη ηελ Αζία (θπξίσο Κίλα θαη Ιλδία). 5 Σηνλ φξν δηεζλνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη εμαγσγέο φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ (εξγνζηάζηα παξαγσγήο, γξαθεία πσιήζεσλ, ζπγαηξηθέο, θ.ι.π.). Σελίδα 3

7 Γηα ηελ επηηπρεκέλε επέθηαζε ηνπο ζην εμσηεξηθφ, νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηελ πξφζιεςε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε θαη ηελ εμαγνξά ή ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ πείξα ζηε ρψξα επέθηαζεο. Γηάγξακκα Θ-2: Αμηνιόγεζε κεζόδωλ απόθηεζεο δηεζλνύο ηερλνγλωζίαο 2.2 Καηλνηνκία Όζνλ αθνξά ζηελ θαηλνηνκία, ε έξεπλα απνθαιχπηεη φηη νη επελδχζεηο ζε Δ&Α έρνπλ κεγάιε απφδνζε ηδίσο αλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ε Δ&Α απνηειεί απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πξάγκαηη, νη δαπάλεο Δ&Α ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο απμήζεθαλ θαηά 55% ζε κηα πεληαεηία ( ) (απφ 2,0% ζε 3,1% σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ). Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξνπο εμσηεξηθνχο πφξνπο θαη ζπλεξγαζίεο απφ ηηο αληίζηνηρεο γεξκαληθέο, πνπ πνιχ ζπρλά αλαδεηνχλ ζηήξημε απφ εμσηεξηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ή παλεπηζηήκηα ή αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αλαλέσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ πξντφλησλ ππεξεζηψλ θαη αληινχλ θαηά κέζν φξν ην 46% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ λέα πξντφληα ελψ νη ιηγφηεξνη επηηπρεκέλεο κφλν ην 36%. 2.3 ηξαηεγηθή Η νκαδνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε 4 ηχπνπο ζηξαηεγηθήο: Δπηρεηξήζεηο Φακεινχ Κφζηνπο, Υςειήο Δμεηδίθεπζεο, Καζνιηθήο Υπεξνρήο θαη Υςειήο Καηλνηνκίαο. Σελίδα 4

8 Γηάγξακκα Θ-3: Υαξαθηεξηζηηθά ηξαηεγηθώλ Τελ θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θάιπςε ηεο αγνξάο (θαζνιηθή ππεξνρή) επηδηψθεη ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έλαληη ηνπ αηζζεηά ρακειφηεξνπ πνζνζηνχ 26% ζηελ αληίζηνηρε γεξκαληθή έξεπλα. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηα βαζηθά πιηθά θαη ζηηο θαηαζθεπέο (56%), ζηε ρνλδξηθή (55%) θαη ζην ιηαλεκπφξην (54%). Οη ζηξαηεγηθέο ρακεινύ θόζηνπο θαη εμεηδίθεπζεο θαηαηάζζνληαη ζηε δεχηεξε ζέζε κε ίδην πνζνζηφ 20%. Γηάγξακκα Θ-4: πρλόηεηα εκθάληζεο ζηξαηεγηθήο ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο εκθαλίδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ επηδίσμεο ρακεινύ θόζηνπο (38%), ζηξαηεγηθή πνπ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε επηδίσμε (29%) κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε θύθιν εξγαζηώλ κεγαιύηεξν ηωλ 100 εθαη. επξώ. Πξψηε ζηξαηεγηθή επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ κε έζνδα κηθξόηεξα ηωλ 30 εθαη. επξώ είλαη ε παξαγωγή θνξπθαίωλ θαηλνηνκηώλ (54%). Κχξηα ζηξαηεγηθή επηινγή (41%) ησλ κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ κε εηήζηα έζνδα κεηαμχ 30 θαη 100 εθαη. επξψ απνηειεί ε θαζνιηθή ππεξνρή θαη ζπγρξφλσο ε παξαγσγή θαηλνηνκηψλ (απηφ ίζσο ππνδειψλεη ηε κε χπαξμε ζαθνχο ζηξαηεγηθήο απφ κέξνπο ηνπο). Όκσο, πεξηζζφηεξεο είλαη νη επηηπρεκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή επηδίσμε, νη νπνίεο έρνπλ έζνδα κηθξφηεξα ησλ 30 εθαη. επξψ ή κεγαιχηεξα ησλ 100 εθαη. επξψ. Σελίδα 5

9 Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο (50%) εκθαλίδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ζηξαηεγηθά ηελ παξαγσγή θνξπθαίσλ θαηλνηνκηψλ, αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απαηηεί ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ εμεηδίθεπζε ζε κηα αγνξά (niche market) ή ηελ εζηίαζε ζην ρακειφ θφζηνο, δεδνκέλνπ φηη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθψλ ηκεκάησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηερλνγλσζία πξνψζεζεο πσιήζεσλ θιπ. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο κε ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ρακεινχ θφζηνπο ζρεδηάδνπλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηελ εζηίαζή ηνπο ζηε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ επφκελε πεληαεηία ελψ κεηαμχ ησλ επηδηψμεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηελ παξαγσγή θαηλνηνκηψλ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ εηαηξηθνχ νλφκαηνο (brand) θαη ε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. Οη ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο (π.ρ. θφζηνο, εμεηδίθεπζε) εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο κειινληηθήο επηηπρίαο (40% θαη 44% αληίζηνηρα) ζε ζχγθξηζε κε φζεο επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ θαηλνηνκψληαο ζε νιφθιεξν ην εχξνο ηεο αγνξάο. Η McKinsey & Company δηέγλσζε ζηηο ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία κηα ππεξεθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, δειαδή έιιεηςε απηνγλσζίαο. Αλεμάξηεηα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο εζηίαζε, νη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη «ηαπεηλφηεξεο» θαη «ζνθφηεξεο» γηα ηνλ επηπιένλ ιφγν φηη αλαζεσξνχλ θαηά κέζν φξν θάζε 1,8 έηε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο έλαληη 2,9 εηψλ γηα ηηο ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο. Η πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πινπνηεζεί ζσζηά. Αλεμαξηήησο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα επηηχρεη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεη ηθαλφηεηεο φπσο ηζρπξή δηνίθεζε, ηζρπξφ ραξηνθπιάθην πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη νκαιή /πγηή νηθνλνκηθή δνκή. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, θάζε ζηξαηεγηθή απαηηεί θαη πξνυπνζέηεη απφ ηελ επηρείξεζε νξηζκέλα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δηαθέξνπλ αλά ηχπν ζηξαηεγηθήο. Πίλαθαο Π-1: Απαηηνύκελα αληαγωληζηηθά πιενλεθηήκαηα αλά ζηξαηεγηθή Σελίδα 6

10 2.4 Γηνίθεζε & Οξγάλωζε Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο επηδόζεηο ζηνπο ηνκείο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, δηαρείξηζεο θηλδύλωλ θαη δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχλ ή ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Η ππεξνρή ζηνπο ηνκείο απηνχο ζέηεη ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία «ρηίδνληαη» ηα απαξαίηεηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο. Όζνλ αθνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ πην καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή θαη πξνγξακκαηηζκφ, ν νπνίνο νξηζκέλεο θνξέο είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 3 εηψλ. Έλαο άιινο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Η βαζηά θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέλδπζε ζε φιν ην εχξνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε εθπφλεζε ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ζπληζηνχλ βαζηθνχο παξακέηξνπο επηηπρίαο. Σε φηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ηδίσο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Η ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ κε βάζε ηηο επηδφζεηο. Γηάγξακκα Θ-5: Ιθαλόηεηεο Γηνίθεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 3. ηξαηεγηθέο επηηπρεκέλωλ επηρεηξήζεωλ Τν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΟΠΑ) δηελήξγεζε έξεπλα 6 (2007) πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη επηηπρεκέλεο ειιεληθέο ΜΜΔ, ζηεξηδφκελε ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ Simon. Μειέηεζε δειαδή επηρεηξήζεηο κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο, φρη ηδηαίηεξα γλσζηέο, πνπ φκσο έρνπλ επηηχρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 6 Πεγέο: i) Αθαλείο Πξσηαζιεηέο, Athens MBA, 2007, ii) Άξζξν ησλ Δ. Βνπδνχξε, Σ. Ληνχθα, Σ. Μαθξπδάθε θαη Γ. Σπαλνχ ζην πεξηνδηθφ Strategies, η.5/2007. Σελίδα 7

11 Η έξεπλα έδεημε όηη κπνξνύλ λα εμαρζνύλ νξηζκέλνη θνηλνί θαλόλεο πνπ εθθξάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη, γεληθόηεξα, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηωλ «αθαλώλ πξωηαζιεηώλ». Σπλνπηηθά, νη θαλφλεο απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Θ-2. Παξφιν πνπ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθαλ ζε παξαηεξήζεηο απφ έλα ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληινχλ ην δπλεηηθφ πιεζπζκφ ησλ αθαλψλ πξσηαζιεηψλ ζηελ Διιάδα, ην πεξηερφκελν ησλ θαλφλσλ είλαη ελδηαθέξνλ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί επξχηεξα. Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο είλαη γεληθά απιέο. Οξηζκόο ζηελώλ λεζίδωλ αγνξάο κε παξάιιειε επέθηαζε ζηηο αληίζηνηρεο εγρώξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο. ηελέο ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε θαη αθνζίωζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ ηνπ. Δπηδίωμε θαηλνηνκίαο ζηνλ ηξόπν παξνρήο ππεξεζηώλ. ηαζεξόο πξνζαλαηνιηζκόο βαζηθώλ αμηώλ, δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνύ επηρεηξεζηαθνύ θιίκαηνο, ηζρπξή εγεζία. Πεγή: Αθαλείο Πξωηαζιεηέο, Athens MBA, 2007 Γηάγξακκα Θ-6: ρεκαηηθή Απεηθόληζε Υαξαθηεξηζηηθώλ Αθαλώλ Πξωηαζιεηώλ Παξφιε ηελ απιφηεηα ηνπο, φκσο, νη αξρέο απηέο δελ επηηπγράλνληαη εχθνια. Τίπνηα δελ ζπλνςίδεη θαιχηεξα απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ θξάζε ελφο επηρεηξεκαηία πνπ δήισζε: «Δελ γίλεζαη εύθνια πξώηνο. Χξεηάδεηαη ζπλέπεηα θαη πνιύ ζθιεξή δνπιεηά». Σπγθξίλνληαο ηνπο θαλφλεο απηνχο κε ηηο «ζπληαγέο» επηηπρίαο ησλ Γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ (Simon), βιέπνπκε φηη ζηελ νπζία είλαη παξφκνηεο. Οη 25 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ ίζσο απφ ηνπο «αθαλείο πξσηαζιεηέο» ηνπ Simon σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην βαζκφ αλάπηπμεο ζηε δηεζλή αγνξά. Παξφια απηά, νη «ζπληαγέο» ηνπο νπζηαζηηθά είλαη ίδηεο. Σελίδα 8

12 Πίλαθαο Π-2: «Υαξαθηεξηζηηθά αθαλώλ πξωηαζιεηώλ» 1. Εζηηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηελά νξηζκέλεο, ζηηο νπνίεο πξνζπαζνύλ λα εγεζνύλ. Σπρλά δεκηνπξγνύλ ηηο δηθέο ηνπο αγνξέο. 2. Σηόρνο ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο επεθηείλνπλ θαη ζηε δηεζλή αγνξά. 3. Πξνρωξνύλ ζε βάζνο θαη όρη ζε πιάηνο. Δελ αζρνινύληαη κε δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ πιήξε γλώζε. 4. Δεκηνπξγνύλ ζηελέο, καθξνρξόληεο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κε ηνπο πειάηεο. Αθνζηώλνληαη ζηε γλώζε ηωλ αλαγθώλ ηνπ πειάηε θαη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ. 5. Αλαπηύζζνπλ ηε δηθή ηνπο ηερλνγλωζία θαη δηαηεξνύλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπο. Δελ ζπλάπηνπλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, δελ ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ππεξγνιάβνπο, δελ έρνπλ ζπρλά ζπλεξγαζίεο. 6. Επηδηώθνπλ θαηλνηνκίεο ζηνλ ηξόπν παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ζ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο, επελδύνπλ ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη αλαπηύζζνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 7. Έρνπλ αλαπηύμεη έλα εζωηεξηθό θιίκα, κε ζαθείο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη βαζηθέο αμίεο, ην νπνίν δηακνξθώλεηαη από έλαλ ζπλήζωο ραξηζκαηηθό εγέηε. 8. Επελδύνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζωπηθνύ. Καιιηεξγνύλ έλα εξγαζηαθό πεξηβάιινλ κε ζηελέο καθξνπξόζεζκεο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο. 9. Σηεξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζηηο εζωηεξηθέο βαζηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, ηηο νπνίεο γλωξίδνπλ θαη θξνληίδνπλ λα αλαπηύζζνπλ. 10. Επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο επηδηώθνληαο λα απνθηήζνπλ κνλαδηθόηεηα θαη λα δηαθξίλνληαη από ηνπο αληαγωληζηέο ηνπο θπξίωο ζηνλ ηξόπν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. Πεγή: Αθαλείο Πξωηαζιεηέο, Athens MBA, 2007 Σελίδα 9

13 Σηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη βαζηθέο ζπληζηψζεο επηηπρίαο αλά ηνκέα ζηξαηεγηθήο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο «αθαλείο» έιιελεο πξσηαζιεηέο: Πίλαθαο Π-3: «πληζηώζεο επηηπρίαο αλά ζηξαηεγηθή» Μίγκα Σηξαηεγηθήο: ΤΝΙΣΩΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ - εζηίαζε ζε ηκήκα ηεο αγνξάο & πειάηε - δηαθνξνπνίεζε, πξνψζεζε λέσλ & βειηίσζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ κέζσ R&D - επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο δηεζλνπνίεζε - απνθπγή νηθνλνκηθψλ αλνηγκάησλ απηνρξεκαηνδφηεζε - Κάπνηεο εηαηξείεο (ιφγσ έληνλνπ αληαγσληζκνχ) επηδηψθνπλ λα είλαη cost leadership Όρη πνιπδχλακα ηκήκαηα MARKETING M ARKETING Αξρέο ζπκπεξηθνξάο: Πειάηεο πςειή πνηφηεηα θαη αλψηεξε αμία πξντφληνο vs ηηκήο ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κε πειάηεο καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ (Δξγαδόκελνη & Πειάηεο) Αξρέο ζπκπεξηθνξάο: Δξγαδόκελνη: ζηελή επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ & ηεο εγεζίαο εκπηζηνζχλε ζεβαζκφο vs ειέγρνπ & δηαηαγψλ ελζάξξπλζε νκαδηθφηεηαο νηθνγελεηαθέο παξνρέο εθπαίδεπζε bonus ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο εξγαδνκέλσλ ~ κεδεληθφο ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία Σελίδα 10

14 ΗΓΔΙΑ: ΗΓΔΙΑ - ΓΙΟΙΚΗΗ Ιζρπξή εγεζία κε φξακα, δηνηθεί απηαξρηθά αιιά ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο. Ο Ηγέηεο είλαη ν αξρηηέθηνλαο ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο Σηαζεξή, επίκνλε ζηνπο ζηφρνπο ηεο Ηγεζία, ζπλήζσο κέλεη ζηελ ίδηα ζέζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 25 έηε ΓΙΟΙΚΗΗ: Δπειημία (έιιεηςε γξαθεηνθξαηίαο), φρη ζσκαηεία Λφγσ νηθνγελεηαθήο δηαδνρήο Σπλέρεηα ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο & ζηε ζηξαηεγηθή Καιχηεξε εζηίαζε ζηελ αγνξά Manager ζπρλά εθηφο νηθνγέλεηαο (ζπκθέξνλ εηαηξείαο vs νηθνγέλεηαο). ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ ΑΝΣ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜ Α Τερλνινγηθή ππεξνρή & θαηλνηνκία κέζσ R&D (δαπάλεο R&D~5% πξνυπνινγηζκνχ > αληαγσληζηψλ). Δζηίαζε ζηνλ πειάηε (ζπλερήο εμππεξέηεζε επηθνηλσλία κε ζπρλφηεηα 2πιάζηα vs αληαγσληζηψλ) κέζσ: αλάπηπμεο καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ & customer loyalty θαη βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαδηθαζηψλ θαη πνηφηεηαο (έληαμε ησλ απφςεσλ ηνπ πειάηε ζηελ αιπζίδα αμίαο). Ιζρπξή-δπλακηθή εγεζία κε εκπεηξία ζην αληηθείκελν αγνξά Φήκε Πνηφηεηα, αμηνπηζηία, ζπλεπήο, παξάδνζε Απηνρξεκαηνδφηεζε Έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ service, πξφιεςεο Μαθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε επελδπηέο-πειάηεο-ηπρφλ πξνκεζεπηέο ζηαζεξή ζηξαηεγηθή-πνιηηηθή (ράξηλ Σελίδα 11

15 δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεγαιχηεξε αλνρή απφ επελδπηέο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο, κεγαιχηεξε επειημία & θαιχηεξε ζπλελλφεζε). Κνπιηνχξα εηαηξείαο: θιίκα νηθνγελεηαθφ, θαιή επηθνηλσλία, ν εξγαδφκελνο δνπιεχεη & γηα ην θαιφ ηεο εηαηξείαο ήξεκν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ παξαγσγηθφηεηα ελίζρπζε δεζκψλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο Καηάηαμε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο: Γηαηεξεζηκφηεηα αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ: Πεγή: Αθαλείο Πξωηαζιεηέο, Athens MBA, 2007 Σελίδα 12

16 Η έιιεηςε ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο «ζπληαγέο» επηηπρίαο ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία δείρλεη φηη γηα ηηο επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο νη θαλφλεο είλαη δηεζλείο. Θα κπνξνχζαλ έηζη λα γεληθεπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα ππνζηεξηρζεί φηη θαη άιιεο ΜΜΔ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ παξφκνηνπο θαλφλεο. Ή ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα αλακέλεη θαλείο ηζρπξνχο ιφγνπο πνπ ζα αηηηνινγνχλ απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο. Δίλαη ελδηαθέξνλ επίζεο λα ζπγθξηζνχλ νη ζπληαγέο απηέο κε ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Αθνχγεηαη ζπρλά φηη πξέπεη λα ζπλελσζνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο. Έηζη, σο πξνέθηαζε ηεο αληίιεςεο απηήο, πνιηηηθέο φπσο νη εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο, δηθηπψζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ζην εζσηεξηθφ ή ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, ζπρλά πηνζεηνχληαη άθξηηα θαη ρσξίο ηζρπξφ αληίινγν. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ πξνσζεί πξνγξάκκαηα θαη θίλεηξα γηα ηε ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ. Η έξεπλά φκσο, εληζρχνληαο άιιεο έξεπλεο (π.ρ. ηνπ Simon, ησλ Peters & Waterman θ.α.) έδεημε φηη νη πξαθηηθέο ησλ πεηπρεκέλσλ ΜΜΔ είλαη δηαθνξεηηθέο. Γελ ππάξρνπλ «ζπληαγέο» επηηπρίαο επηρεηξήζεσλ πνπ επλννχλ ηηο πνιιέο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο εθφζνλ κηα επηρείξεζε δηαζέηεη ήδε έλα θξίζηκν κέγεζνο. «Επέθηαζε ζε απηό πνπ μέξεηο λα θάλεηο θαιά» θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ επηθξαηνχζα ζπληαγή ησλ πεηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Σε έλα επξχηεξν επίπεδν, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο έξρνληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηε γεληθά δηαδεδνκέλε αληίιεςε πνπ ζεσξεί φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ επίδνζή ηεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ είραλ γεληθά πνιχ πςειέο επηδφζεηο, πάλσ απφ απηέο γλσζηψλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ησλ θιάδσλ ηνπο. Όκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ΜΜΔ ζε κέγεζνο, κεξηθνί απφ ηνπο «αθαλείο πξσηαζιεηέο» ηνπ δείγκαηνο θαηείραλ πςειά κεξίδηα αγνξάο ζην ζηελά νξηζκέλν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ ζηνρεχνπλ, ζε πνζνζηά πάλσ απφ 20%-25%. Έηζη, ην κέγεζνο, πηζαλφλ, είλαη ζρεηηθφ κέγεζνο, ζην πιαίζην ηνπ ηδηαίηεξνπ ηνκέα φπνπ εηδηθεχνληαη νη επηρεηξήζεηο. 4. Σν πξνθίι ηωλ επηηπρεκέλωλ επηρεηξεκαηηώλ / εγεηώλ Η επηηπρεκέλε εγεζία απνηειεί, αλακθηζβήηεηα, αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ησλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ο ξφινο ηνπ Ηγέηε ζηελ πνξεία κηαο επηρείξεζεο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, εηδηθά γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, φπνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηεο ραξαθηήξα, ν Ηγέηεο ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηνλ Δπηρεηξεκαηία. Σηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πίζσ απφ ηελ επηηπρία θξχβεηαη ζπλήζσο έλαο επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο / εγέηεο. Πνηα είλαη φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο επηηπρεκέλνο Ηγέηεο / Δπηρεηξεκαηίαο; Σχκθσλα κε έξεπλα ηεο KPMG 7 (πνπ δηελήξγεζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ CEOs απφ δηάθνξεο εηαηξείεο) ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά- 7 Πεγή: Έξεπλα «Φαξαθηεξηζηηθά θαη Πξαθηηθέο Δπηηπρεκέλσλ CEOs-Ηγεηψλ ζηελ Διιάδα», KPMG, Ννεκ Σελίδα 13

17 δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη επηηπρεκέλνη Ηγέηεο, εληνπίδνληαη ηα εμήο (θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο): 1. H δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ε έκπλεπζε ησλ αλζξψπσλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ 2. Η άζθεζε Ηγεζίαο κε βάζε ηηο αμίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, δίλνληαο πξψηνο ην παξάδεηγκα 3. Η ηθαλφηεηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (π.ρ. έγθαηξε πξφβιεςε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ππνζηήξημε αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηθψλ ελεξγεηψλ κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θιπ) 4. Η πςειή παξαθίλεζε γηα επηηπρία θαη ε επηκνλή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 5. Η ηθαλφηεηα λα δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη λα ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπξέπεηα, ζεβαζκφ θαη δηθαηνζχλε. Δπίζεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο ΜΜΔ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θπζηνγλσκίαο θαη ησλ δεηθηψλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΜΜΔ, ν θαιφο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1. Τηκηφηεηα / Φεξεγγπφηεηα 2. Σπλέπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο 3. Γηνξαηηθφηεηα 4. Δμσζηξέθεηα 5. Καιή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 6. Πνιχ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο. Σπλνςίδνληαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο επηηπρεκέλνο Ηγέηεο / Δπηρεηξεκαηίαο, κε βάζε ηε ζχγρξνλε εκπεηξία θαη πξαθηηθή είλαη ηα εμήο: 1. Να έρεη γλψζεηο θαη ηερληθή θαηάξηηζε, θαιή θξίζε θαη αίζζεκα δηθαίνπ (έηζη ψζηε λα ηνλ απνδέρνληαη νη εξγαδφκελνη θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ). 2. Να δηδάζθεηαη απφ ηα ιάζε ηνπ θαη λα πξνζπαζεί λα βειηηψλεηαη ζπλερψο. 3. Να είλαη ηθαλφο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 4. Να έρεη επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, αληίιεςε θαη έκπλεπζε. 5. Να κπνξεί λα εκπλέεη θαη λα εκςπρψλεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 6. Να κε ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ αλαληηθαηάζηαην θαη λα αζρνιείηαη επζπλείδεηα κε ηελ αλάδεημε ζηειερψλ πνπ είλαη ηθαλνί λα ηνλ δηαδερζνχλ. 7. Να κελ είλαη εζσζηξεθήο, λα μέξεη λα αθνχεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γχξσ ηνπ. Σελίδα 14

18 8. Να έρεη φξακα θαη ζηφρνπο θαη λα εμαζθαιίδεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο 9. Να έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαθαιχπηεη επθαηξίεο, λα «δπγίδεη» ηα ξίζθα, λα βξίζθεη ιχζεηο ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα, λα παίξλεη γξήγνξα απνθάζεηο. 10. Να έρεη ζε βάζνο γλψζε ηνπ θιάδνπ. 11. Να είλαη θηιφδνμνο, απνθαζηζηηθφο θαη λα παίξλεη δχζθνιεο απνθάζεηο φπνηε απαηηείηαη. 12. Να έρεη θαιφ φλνκα ζηελ αγνξά. Να έρεη αθέξαην ραξαθηήξα, πςειφ αίζζεκα πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απνζηνιήο, θχξνο, σξηκφηεηα θαη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζε φζνπο ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ. Να είλαη εηιηθξηλήο θαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνζρέζεηο πνπ έρεη δψζεη. 13. Να αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ή ηελ αλαλέσζε δπλάκεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ιηγφηεξν κε ηξέρνληα δεηήκαηα. 14. Να είλαη δηνξαηηθφο, νμπδεξθήο θαη παξαηεξεηηθφο, λα «νζθξαίλεηαη» ηηο θπνθνξνχκελεο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκφδεηαη έκκεζα θαη επέιηθηα ζε απηέο. Όζν πεξηζζφηεξν θαιχπηεη θαλείο ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη θαη νη δπλαηφηεηεο (θαη πηζαλφηεηεο) λα επηηχρεη ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο εγείηαη. Με βάζε ηε ζρεηηθή έξεπλα ηεο KPMG, νη έιιελεο CEOs ζα κπνξνχζαλ αλ βειηησζνχλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε: (α) Φξήζε ηερλνινγίαο, (β) Γηαρείξηζε ρξφλνπ, (γ) Πξνεηνηκαζία γηα δηαδνρή ηνπ CEO, (δ) Καζνδήγεζε θαη αλάπηπμε αλζξψπσλ θαη (ε) Θάξξνο ζηε ιήςε δπζάξεζησλ απνθάζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο πξαθηηθέο αλάπηπμεο Ηγεηψλ. Οη πην ζπλήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: Πξνθιεηηθά θαζήθνληα - Αλαζέζεηο ζε πξψηκν ζηάδην, Παξαθνινχζεζε θαιψλ θαη θαθψλ πξνηχπσλ εγεηψλ απφ αξρηθφ ζηάδην, Άζθεζε θαζεθφλησλ θαη αλαζέζεηο πνπ δηεπξχλνπλ ηε Γλψζε θαη ηελ Δκπεηξία, Καζνδήγεζε Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε (coaching-mentoring), Παξαθνινχζεζε ζπζθέςεσλ εθηφο ησλ δηθψλ ηνπο ππεπζπλνηήησλ, Δηδηθέο αλαπηπμηαθέο ζέζεηο, Δηδηθά projects εηδηθέο αλαζέζεηο (taskforce assignments), Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 5. πκπεξάζκαηα Σην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ αγνξψλ, αλαπφθεπθηα, εγείξνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Θα κπνξέζνπλ νη ΜΜΔ κηαο κηθξνχ κεγέζνπο ρψξαο, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο, λα δηεθδηθήζνπλ ζνβαξή παξνπζία ζηηο αγνξέο ηνπ κέιινληνο; Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη επηηπρία ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν; Σελίδα 15

19 Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη έξεπλεο πεδίνπ ππνδεηθλχνπλ φηη βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ ΜΜΔ αθνξνχλ ζε: - Ύπαξμε ζηξαηεγηθήο. Οη ειιεληθέο ΜΜΔ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλε ζηξαηεγηθή, ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. - Γπλαηόηεηα παξαγωγήο θαηλνηνκηώλ. Οη ειιεληθέο ΜΜΔ πνπ επηιέγνπλ ζηξαηεγηθά ηελ παξαγσγή «θνξπθαίσλ» θαηλνηνκηψλ απνηεινχλ ζπρλά παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή απαηηεί ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ εμεηδίθεπζε ζε κηα αγνξά (niche market) ή ηελ εζηίαζε ζην ρακειφ θφζηνο - Γηεζλή παξνπζία: Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο «δηεζλείο» ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο «θαηλνηνκίαο». Γηα απηέο, ε επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ε εγρψξηα αγνξά δελ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. - Δμεηδίθεπζε: Η επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θαηάιιεια επηιεγκέλεο λεζίδεο αγνξάο κε παξάιιειε επέθηαζε ζηηο αληίζηνηρεο εγρψξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο. Αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχλ ή ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο εζηηάδνληαη ζηηο ζηελέο ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε θαη ζηελ αθνζίσζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζε επηδίσμε θαηλνηνκίαο ζηνλ ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ, ζε ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε βαζηθέο αμίεο θαη ζε ηζρπξή εγεζία. Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο επηδόζεηο ζηνπο ηνκείο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, δηαρείξηζεο θηλδύλωλ θαη δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ,. Η ππεξνρή ζηνπο ηνκείο απηνχο ζέηεη ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία «θηίδνληαη» ηα απαξαίηεηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο. Τέινο, αλεμάξηεηα απφ εζηίαζε, νη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλαζεωξνύλ ζρεηηθά ζπρλά (θαηά κέζν φξν αλά δηεηία) ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπο. Η εγεζία απνηειεί αλαπόζπαζην ζπζηαηηθό ηωλ επηηπρεκέλωλ επηρεηξήζεωλ. Ο ξφινο ηνπ Ηγέηε απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, εηδηθά γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ΜΜΔ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηεο ραξαθηήξα. Σηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ, πίζσ απφ ηελ επηηπρία θξχβεηαη ζπλήζσο έλαο επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο / εγέηεο. Σελίδα 16

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα 2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα Δηζεγεηήο: Αν. Καθηγητήσ: Θ. Β. ταματόπουλοσ πνπδαζηέο: Αξκνπηάθε Δηξήλε (ΑΜ: 6860), Μεηαμάο Λχζζαλδξνο (ΑΜ: 8846) ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε ζηε Ρνπκαλία»

«Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε ζηε Ρνπκαλία» ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διπλωματική Εργαςία «Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε ζηε Ρνπκαλία» του Γήκθνπ Αιέμαλδξνπ Τποβλήθηκε ωσ απαιτοφμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα