ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (COURSE ANALYSIS) ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Ολυµπία ιαµαντοπούλου Εύη Σέµκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (COURSE ANALYSIS) ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Ολυµπία ιαµαντοπούλου Εύη Σέµκου"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (COURSE ANALYSIS) ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ολυµπία ιαµαντοπούλου Εύη Σέµκου Περίληψη Η θεµατική ανάλυση µαθηµάτων αποδίδοντας το περιεχόµενο των µαθηµάτων µε όρους θεµατικής ανάλυσης της συλλογής της Βιβλιοθήκης (ταξινοµικούς αριθµούς, θεµατικές επικεφαλίδες, ελεύθερους θεµατικούς όρους), δίνει κυρίως τη δυνατότητα αξιολόγησης της συλλογής και του επιπέδου βιβλιογραφικής κάλυψης του προγράµµατος σπουδών, αλλά µπορεί επιπλέον να χρησιµοποιηθεί και ως βοηθητικό εργαλείο για την πληροφοριακή εργασία, καθώς και για τη βιβλιογραφική εκπαίδευση των φοιτητών. Η συγκεκριµένη µελέτη, που αποτελεί την πρώτη εφαρµογή στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο µιας καθιερωµένης µεθόδου εκτίµησης συλλογής, ανακεφαλαιώνει τη διεθνή βιβλιογραφία, καταγράφει τις ιδιαιτερότητες εφαρµογής της θεµατικής ανάλυσης µαθηµάτων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και αναλύει τα συµπεράσµατα σε σχέση µε τα οφέλη της εφαρµογής της µεθόδου και σε συνδυασµό µε τη µέθοδο εκτίµησης συλλογής Conspectus που πρόκειται επίσης να εφαρµοστεί. Παράλληλα η ανάπτυξη τοπικής εφαρµογής σε Microsoft Access για την µηχανογραφηµένη καταχώριση των δεδοµένων, προσφέρει νέες δυνατότητες για τον συνδυασµό των δεδοµένων της θεµατικής ανάλυσης µαθηµάτων, µε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και από οποιαδήποτε άλλη ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη θα επιθυµούσε να εφαρµόσει τη µέθοδο θεµατικής ανάλυσης µαθηµάτων. Λέξεις κλειδιά : Θεµατική ανάλυση µαθηµάτων COURSE ANALYSIS IN THE LIBRARY OF UNIVERSITY OF MACEDONIA Abstract Course Analysis, by representing course information in subject analysis terms of the library collection (classification numbers, subject headings, keywords) gives mainly the opportunity to evaluate the collection and the level of bibliographic coverage of an academic program, however it could also be used as an utility in the reference work and in bibliographic instruction. This specific study, which is considered the first application of this recognized method of evaluating collections in the Greek academic area, reviews the relevant literature, reports characteristics of this application in the environment of Greek academic libraries, and analyzes the results in relation to the benefits of the application and in combination with the Conspectus method for collection assessment. Data manipulation is done in Microsoft Access, which offers querying capabilities. For example reports can be generated proviting information about the content of the courses and the research interests of the academic faculty. This application could be used by any other academic library that wishes to apply the method of Course Analysis. Keywords : Course analysis

2 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια του έργου «Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας», ανατέθηκε στο πληροφοριακό τµήµα η ευθύνη της εισήγησης γραπτής πολιτικής ανάπτυξης και διαχείρισης της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Η παραπάνω εργασία αποτελεί και ιδιαίτερο πακέτο του έργου, το οποίο απαρτίζεται από τρία µέρη : α) την θεµατική ανάλυση των µαθηµάτων (course analysis), β) την εκτίµηση του συνόλου της συλλογής (όπου επιλέχθηκε η µέθοδος Conspectus) και γ) την τελική διαδικασία της σύνταξης πολιτικής. Η συλλογή µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης πρέπει να υποστηρίζει βασικά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, αλλά και τις ερευνητικές ανάγκες των µελών ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος. Οι συλλογές των περισσότερων ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, έχουν ως επί το πλείστον αναπτυχθεί, µε βάση τις προτάσεις του διδακτικού προσωπικού, των οποίων τα ενδιαφέροντα είναι συνήθως πολύ εξειδικευµένα, ή µε ευκαιριακές προσκτήσεις (δωρεές κ.λπ.), χωρίς να υπάρχει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο αρχών για την επιλογή του υλικού. Σαν αποτέλεσµα αυτής της ιστορικής διαδροµής, τις περισσότερες φορές οι συλλογές δεν ανταποκρίνονται πλήρως τόσο στο τρέχον πρόγραµµα σπουδών, όσο και στις τρέχουσες ερευνητικές ανάγκες των µελών του ιδρύµατος. Τα συµπεράσµατα της αποτίµησης της συλλογής µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης µια δεδοµένη στιγµή, είναι απαραίτητα προκειµένου να γίνει µία ορθολογική διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη της συλλογής. Οι παραδοσιακές µέθοδοι αποτίµησης της συλλογής, όπως η αντιπαραβολή µε βιβλιογραφικές λίστες (list checking), ή η αντιπαραβολή µε τα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης παραποµπών (citation analysis), είναι αυθαίρετες και δεν λαµβάνουν υπόψην τους τις τοπικές ανάγκες 1. Πιο σύγχρονες µέθοδοι µέτρησης χρήσης του υλικού (usage statistics) δεν καταγράφουν τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των χρηστών, ενώ οι γενικές έρευνες ανάλυσης των αναγκών των χρηστών (όπως αυτή που έγινε το 1997 στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 2 µόνο πολύ γενικές κατευθύνσεις µπορούν να δώσουν. Η θεµατική ανάλυση µαθηµάτων (course analysis), η οποία συνίσταται στην απόδοση ταξινοµικών αριθµών και θεµατικών επικεφαλίδων στα µαθήµατα του εκπαιδευτικού προγράµµατος ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος, σαν να επρόκειτο για βιβλία που ανήκουν στην συλλογή της βιβλιοθήκης, αντιπαραβαλλόµενη µε τα αποκτήµατα της βιβλιοθήκης, µπορεί να δώσει πολύ χρήσιµα ποσοτικά στοιχεία για τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της συλλογής, τα οποία θα στηρίζονται στις πραγµατικές τοπικές ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Η µέθοδος αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον William McGrath και την Norma Durand, οι οποίοι ανέπτυξαν µία τεχνική ταξινόµησης των µαθηµάτων που περιελάµβανε ο οδηγός σπουδών του Πανεπιστηµίου όπου εργάζονταν. ηµιούργησαν λίστες µε ταξινοµικές ενότητες οι οποίες προσδιόριζαν την ταυτότητα του κάθε τµήµατος. Εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία της συλλογής κάθε οµάδας ταξινοµικών ενοτήτων που αντιστοιχούσε σε κάθε τµήµα και αντιπαραβάλοντας αυτά τα στοιχεία µεταξύ τους, απέκτησαν µία ευκρινή εικόνα της κατάστασης της συλλογής, που τους βοήθησε τόσο

3 στις αποφάσεις κατανοµής του προϋπολογισµού, όσο και στις αποφάσεις απόσυρσης, συντήρησης και αποθήκευσης της συλλογής 3. Η τεχνική αυτή καθιερώθηκε µε τον όρο course analysis και έκτοτε εµπλουτίστηκε και διαφοροποιήθηκε τόσο ως προς την στόχευση, όσο και ως προς την µεθοδολογία της. Ως προς την στόχευση, ενώ αρχικά χρησιµοποιήθηκε σαν εργαλείο για την κατανοµή του προϋπολογισµού, µε την πάροδο του χρόνου κυριάρχησε η χρήση της για την αξιολόγηση της συλλογής. Ταυτόχρονα αναδείχθηκαν και πολλές συµπληρωµατικές χρήσεις της, στο γενικότερο πλαίσιο εργασιών διαχείρισης της συλλογής, αλλά και στην πληροφοριακή εργασία και βιβλιογραφική εκπαίδευση. Ειδικότερα, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και ανάλογα µε την ανάγκη κάθε βιβλιοθήκης, η θεµατική ανάλυση µαθηµάτων χρησιµοποιήθηκε : α) Ως προς την διαχείριση της συλλογής Ως µία µέθοδος εκτίµησης της συλλογής (collection assessment). Στην περίπτωση αυτή, εκτός της αποτίµησης των αποτελεσµάτων της θεµατικής ανάλυσης, απαιτείται να συλλεχθούν και ο αριθµός των φοιτητών ανά µάθηµα, ο αριθµός του υλικού που υποστηρίζει το κάθε µάθηµα, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία της δανειστικής δραστηριότητας. Για να δηµιουργηθεί ένας οδηγός πρόσκτησης υλικού, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά τα οποία έχουν αποτυπωθεί µε την αξιολόγηση της συλλογής 4. Ως µία µέθοδος που παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για την επιθεώρηση της συλλογής (review of collections). Με την µέθοδο αυτή µπορεί να εντοπιστεί η εντατική ή η ευκαιριακή χρήση του υλικού σε σχέση µε την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος και να προγραµµατιστούν οι κατάλληλες εργασίες (απόσυρση, αποθήκευση, καταστροφή, συντήρηση, αντικατάσταση) 5. Ως µία µέθοδος σύγκρισης της συλλογής περιφερειακών βιβλιοθηκών και συντονισµού του προγράµµατος προσκτήσεων 6. β) Ως προς την πληροφοριακή εργασία Ως εργαλείο ανάπτυξης της ποιότητας της πληροφοριακής εργασίας. Με την ύπαρξη της ανάλυσης του περιεχοµένου των µαθηµάτων σε ταξινοµικούς αριθµούς και θεµατικές επικεφαλίδες και την χρησιµοποίηση αυτών των στοιχείων στην πληροφοριακή εργασία, σπάει το παραδοσιακό µοντέλο διεξαγωγής της πληροφοριακής συνέντευξης, κατά το οποίο ο βιβλιοθηκονόµος αναγάγει τις ερωτήσεις του φοιτητή-χρήστη σε ταξινοµικούς και θεµατικούς κωδικούς, χωρίς προηγουµένως να συνδυάσει την ερώτηση µε τους ιδιαίτερους όρους και απαιτήσεις του µαθήµατος για το οποίο προορίζεται το υλικό που καλείται να συµβουλευτεί ο φοιτητής 7. Ως µία µέθοδο που βοηθάει στην σύνταξη εκπαιδευτικών οδηγών χρήσης της βιβλιοθήκης 8. (Βλέπε και παρακάτω πίν. 2 την αναφορά σύµφωνα µε θεµατικές επικεφαλίδες).

4 Ως εργαλείο σχεδιασµού προγραµµάτων εξειδικευµένης βιβλιογραφικής εκπαίδευσης (bibliographic instruction). Οι φοιτητές ενδιαφέρονται πάντα πολύ περισσότερο για προγράµµατα βιβλιογραφικής εκπαίδευσης προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις συγκεκριµένων µαθηµάτων, παρά για προγράµµατα γενικής κατεύθυνσης βιβλιογραφικής εκπαίδευσης 9. Οι διαφορετικές χρήσεις της θεµατικής ανάλυσης µαθηµάτων υπαγόρευσαν σε πολλές περιπτώσεις και διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στην περίπτωση όπου πρωτεύων στόχος ήταν η αξιολόγηση της συλλογής, η θεµατική ανάλυση έπρεπε απαραιτήτως να γίνεται µε ταξινοµικούς αριθµούς, ή µε κάποιας µορφής κωδικοποίησή τους 10. Για χρήσεις στο πληροφοριακό τµήµα, η ανάλυση µε θεµατικές επικεφαλίδες 11 ή ελεύθερους θεµατικούς όρους 12 ήταν πολύ περισσότερο διαφανής στον τελικό χρήστη. Βέβαια µε την διάδοση κατά την δεκαετία του 80 των on-line καταλόγων κατέστη δυνατή η αξιοποίηση των ελεύθερων όρων και στην αξιολόγηση της συλλογής 13. Οσον αφορά τις πηγές άντλησης στοιχείων για το περιεχόµενο των µαθηµάτων, αρχικά χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά ο οδηγός σπουδών (university catalog), ενώ στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν επίσης αναλυτικά προγράµµατα (syllabi), ερωτηµατολόγια προς τους διδάσκοντες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό σχετικό µε τα µαθήµατα, όπως προτεινόµενη βιβλιογραφία, εγχειρίδια κ.λπ. Μία αξιοσηµείωτη διεύρυνση της µεθόδου ήταν η θεµατική ανάλυση και των ερευνητικών ενδιαφερόντων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, εκτός των µαθηµάτων 14. Την ευθύνη της θεµατικής ανάλυσης στις πρώτες εφαρµογές της µεθόδου, την είχαν οι καταλογογράφοι 15. Επειδή όµως έγινε αντιληπτό ότι για την ποιοτική θεµατική ανάλυση απαιτούνταν εξοικείωση µε εξειδικευµένα γνωστικά αντικείµενα, η θεµατική ανάλυση γινόταν είτε από το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό µε την συνεργασία των βιβλιοθηκαρίων 16, είτε στις περισσότερες των περιπτώσεων από θεµατικούς βιβλιογράφους 17, δηλαδή βιβλιοθηκονόµους µε µεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείµενα των τµηµάτων του ιδρύµατος. Λόγω του πλήθους των στοιχείων και του δυναµικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, για να είναι αποτελεσµατική και επίκαιρη η θεµατική ανάλυση απαιτείται η τήρηση αρχείων. Στις πρώτες εφαρµογές της µεθόδου τα αρχεία αυτά είχαν τη µορφή δελτίων καταλόγου 18, αλλά µε την εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφόρησης άρχισαν να αξιοποιούνται τα προγράµµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Μεθοδολογία Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας η εφαρµογή της µεθόδου της θεµατικής ανάλυσης µαθηµάτων είχε σαν κύριο στόχο την συλλογή στοιχείων για την αποτίµηση της συλλογής και σαν δευτερεύοντα την αξιοποίηση αυτών των στοιχείων στην πληροφοριακή εργασία. Ειδικότερα µε τη θεµατική ανάλυση των µαθηµάτων δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν όλες οι ταξινοµικές περιοχές που υποστηρίζουν µαθήµατα και να χρησιµοποιηθεί αυτή η γνώση έτσι ώστε να τεθούν σύµφωνα µε την µέθοδο Conspectus, οι κατάλληλοι κωδικοί συλλογής για το επιθυµητό ή µελλοντικό επίπεδο προσκτήσεων 20. Στο ξεκίνηµα αυτής της εργασίας, µελετήθηκε όλη η σχετική βιβλιογραφία έτσι ώστε να παρθούν αποφάσεις ως προς την τεχνική και τη µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, προσαρµοσµένες στο τοπικό πλαίσιο. Επειδή ο στόχος ήταν να δηµιουργηθούν και βοηθητικά

5 εργαλεία για την πληροφοριακή εργασία, αποφασίστηκε η ανάλυση των µαθηµάτων να γίνει πέραν των ταξινοµικών αριθµών και σε καθιερωµένες θεµατικές επικεφαλίδες. Οριο στον αριθµό των εξαγόµενων ταξινοµικών αριθµών και θεµατικών επικεφαλίδων για κάθε µάθηµα δεν τέθηκε, γιατί το επίπεδο της ανάλυσης ακολουθούσε το επίπεδο του µαθήµατος, πχ. στις περιπτώσεις εισαγωγικών µαθηµάτων οι θεµατικές επικεφαλίδες ήταν εξίσου γενικές και οι ταξινοµικοί αριθµοί αντίστοιχοι, ενώ στις περιπτώσεις πιο προχωρηµένων µαθηµάτων η ανάλυση γινόταν σε µεγαλύτερο βάθος µε πιο εξειδικευµένες θεµατικές επικεφαλίδες και ταξινοµικούς αριθµούς. Το ταξινοµικό σύστηµα και οι θεµατικές επικεφαλίδες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, µε τα οποία γίνεται και βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία της συλλογής της βιβλιοθήκης. Η πρώτη ενέργεια της οµάδας εργασίας, ήταν να συντάξει και να στείλει επιστολή στους διδάσκοντες όλων των τµηµάτων, µε την οποία τους ζητήθηκε να περιγράψουν το περιεχόµενο των µαθηµάτων τους µε λέξεις κλειδιά. Αυτό θα βοηθούσε τόσο στο ν αποκτηθεί έγκυρη και επίκαιρη πληροφόρηση για τα µαθήµατα που διδάσκονται στα έξι προπτυχιακά και τρία µεταπτυχιακά τµήµατα του Πανεπιστηµίου µας, όσο και στο να κατανοηθεί το περιεχόµενο της διδασκαλίας. Η ανταπόκριση του διδακτικού προσωπικού ανήλθε µόνο στο 50% περίπου, πράγµα που ανάγκασε την οµάδα εργασίας να κάνει την ανάλυση των µισών περίπου µαθηµάτων µόνο από τον οδηγό σπουδών, ενώ για τα άλλα µισά µαθήµατα, έχοντας την περιγραφή τους από τους διδάσκοντες, διασταύρωσε τα στοιχεία αυτά µε τις περιγραφές που υπήρχαν στον οδηγό σπουδών. Συµπληρωµατικά χρησιµοποίησε και την προτεινόµενη βιβλιογραφία, την οποία συµβουλευόταν κατά περίπτωση. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση κάθε µαθήµατος, ήταν παρόµοια µε αυτήν ενός βιβλίου. Η διαφορά στην περίπτωση ενός µαθήµατος ήταν ότι η ανάλυση έπρεπε να γίνεται µε περισσότερους από έναν ταξινοµικούς αριθµούς, εξαιτίας του ότι σκοπός της ανάλυσης είναι να καλύψει όσο το δυνατόν µε µεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόµενο ενός µαθήµατος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να περιγράφονται µαθήµατα είτε µε µεγάλες ταξινοµικές ενότητες είτε µε πολλούς διαφορετικούς ταξινοµικούς αριθµούς, σε αντιστοιχία µε τις κατάλληλες θεµατικές επικεφαλίδες. Στην προσπάθεια να αναλυθεί όσο πιο εξαντλητικά γίνεται το περιεχόµενο ενός µαθήµατος υιοθετήθηκε η σταθµισµένη θεµατική ανάλυση (weighted indexing). Στο πρώτο επίπεδο η ανάλυση περιελάµβανε τα κύρια σηµεία ενός µαθήµατος, ενώ στο δεύτερο επίπεδο η ανάλυση περιελάµβανε πιο δευτερεύοντα στοιχεία. Η απόφαση αυτή εν µέρει υπαγορεύτηκε µετά την πιλοτική ανάλυση των πρώτων µαθηµάτων.υπήρξαν περιπτώσεις όπου µία ταξινοµική ενότητα αντιστοιχιζόταν µε πολλές θεµατικές επικεφαλίδες, αλλά και περιπτώσεις όπου θεµατικές επικεφαλίδες δεν αντιστοιχιζόταν µε κάποιο συγκεκριµένο ταξινοµικό αριθµό. Τα φαινόµενα αυτά προήλθαν είτε από την φύση των περιγραφών των µαθηµάτων, είτε από την µη ικανοποιητική ανάπτυξη ορισµένων θεµατικών περιοχών του ταξινοµικού συστήµατος. Ειδικότερα η ποικιλία των περιγραφών των µαθηµάτων περιελάµβανε άλλοτε πολύ γενικές, άλλοτε πολύ αναλυτικές και άλλοτε πολύ λιτές, σχεδόν κωδικοποιηµένες περιγραφές. Σε συνάρτηση µε την αδυναµία του ταξινοµικού συστήµατος (ειδικότερα σε κάποιες θεµατικές περιοχές, όπως η επιστήµη των υπολογιστών) να δώσει συγκεκριµένους ταξινοµικούς αριθµούς για θέµατα που πραγµατεύοναι κάποια µαθήµατα, υπήρξαν περιπτώσεις όπου έπρεπε να δοθούν ευρύτεροι ταξινοµικοί αριθµοί, µε συνέπεια να υπάρξει δυσκολία στη διαφοροποίηση θεµατικών επικεφαλίδων και ταξινοµικών αριθµών, που θα απέδιδαν το περιεχόµενο διαφορετικών µαθηµάτων. Τα παραπάνω προβλήµατα αντιµετωπίστηκαν µε την σταθµισµένη θεµατική ανάλυση, που επιπλέον παρείχε και τα εξής πλεονεκτήµατα:

6 α) Ως προς τη διαδικασία της αποτίµησης της συλλογής δίνει τη δυνατότητα κλιµάκωσης της έµφασης στην ανάπτυξη διαφόρων τµηµάτων της συλλογής. β) Ως προς την πληροφοριακή εργασία δίνει τη δυνατότητα πιο εξειδικευµένης καθοδήγησης. 4. Σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των µαθηµάτων, σε συνεργασία µε τους πληροφορικούς της βιβλιοθήκης Θανάση Ταραµόπουλο και Στέλλα Παπαργύρη η οµάδα εργασίας προχώρησε στο σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων. Το πρόγραµµα που επιλέχθηκε ήταν η Microsoft Access σαν ιδιαίτερα διαδεδοµένο και προσιτό στη χρήση του, λόγω συνάφειας µε τα υπόλοιπα προγράµµατα των Windows. Κατά τον σχεδιασµό λήφθηκαν υπόψη όχι µόνο οι τρέχουσες ανάγκες, αλλά και οι µελλοντικές που θα προκύψουν από τα υπόλοιπα πακέτα εργασίας, όπως η ανάγκη καταγραφής των ερευνητικών προφίλ του διδακτικού προσωπικού που πρόκειται να γίνει στη συνέχεια και η ανάγκη καταγραφής της προτεινόµενης βιβλιογραφίας για τη δηµιουργία Συλλογής Υλικού Περιορισµένης Κυκλοφορίας (Reserve collection). Τα πεδία που επιλέχθηκαν να απαρτίζουν τη βάση είναι : ο κωδικός µαθήµατος, ο αγγλικός και ο ελληνικός τίτλος του µαθήµατος, το τµήµα στο οποίο διδάσκεται το µάθηµα, ένδειξη αν είναι ή όχι ενεργό ένα µάθηµα, ο καθηγητής ή οι καθηγητές που το διδάσκουν, ο αριθµός των φοιτητών ανά εξάµηνο, το πρώτο επίπεδο ανάλυσης σε ταξινοµικούς αριθµούς σε αντιστοιχία µε τις θεµατικές επικεφαλίδες στα αγγλικά και στα ελληνικά, το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης σε ταξινοµικούς αριθµούς και θεµατικές επικεφαλίδες, η προτεινόµενη βιβλιογραφία, η συνιστώµενη βιβλιογραφία, οι διδακτικές µονάδες του µαθήµατος και τέλος η ένδειξη αν είναι προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό το µάθηµα. Συσχετισµένα µε αυτά τα πεδία υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία των καθηγητών, όπως η βαθµίδα τους και το τµήµα όπου ανήκουν, κωδικός χρήστη, τηλέφωνα, , αριθµός γραφείου και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του. Αξίζει να σηµειωθεί σ αυτό το σηµείο, ότι όλα τα δεδοµένα που δεν έχουν ακόµη εισαχθεί, όπως οι ελληνικές θεµατικές επικεφαλίδες, η ανάλυση των ερευνητικών ενδιαφερόντων, καθώς και η προτεινόµενη και συνιστώµενη βιβλιογραφία, πρόκειται να εισαχθούν µετά την ολοκλήρωση αντίστοιχων πακέτων εργασίας, που τρέχουν αυτή τη στιγµή στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Με την εισαγωγή όλων αυτών των στοιχείων σε µία βάση δεδοµένων, δίνεται η δυνατότητα να γίνουν πολλαπλοί συνδυασµοί και να παραχθούν αντίστοιχα πολλές διαφορετικές αναφορές οι οποίες να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικές από αυτές και οι χρήσεις τους : 4.1 Αναφορά σύµφωνα µε ταξινοµικούς αριθµούς (Πίνακας 1) Με αυτή την αναφορά είναι δυνατό να εντοπιστούν όλες οι υπάρχουσες επικαλύψεις, δηλαδή όταν αντιστοιχίζονται µαθήµατα διαφορετικών τµηµάτων στις ίδιες ταξινοµικές ενότητες ή αριθµούς. Σ αυτή την περίπτωση µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι αυτή η ταξινοµική ενότητα ή αριθµός της συλλογής, πρέπει να ανπτυχθεί εντατικότερα, ή και να

7 διατίθεται µεγαλύτερος αριθµός αντιτύπων σε κάποιους βασικούς τίτλους. Επίσης µε αυτή την αναφορά µπορούν να εντοπιστούν οι ταξινοµικοί αριθµοί που αντιστοιχίζονται µε µαθήµατα µεταπτυχιακών τµηµάτων, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η ταξινοµική περιοχή πρέπει να εµπλουτιστεί µε υλικό αντίστοιχου επιπέδου. Τελευταία και κυριότερη ίσως αξιοποίηση αυτής της αναφοράς είναι η δυνατότητα να εντοπιστούν όλες οι ταξινοµικές περιοχές όπου αντιστοιχίζονται µαθήµατα και να αξιοποιηθεί αυτή η γνώση ώστε να τεθούν σύµφωνα µε την µέθοδο Conspectus, οι κατάλληλοι κωδικοί συλλογής για το επιθυµητό ή µελλοντικό επίπεδο προσκτήσεων. 4.2 Αναφορά σύµφωνα µε θεµατικές επικεφαλίδες (Πίνακας 2) Αυτή η αναφορά όπου αντιστοιχίζονται όλες οι θεµατικές επικεφαλίδες µε τους ταξινοµικούς αριθµούς, µπορεί να αξιοποιηθεί στην καθηµερινή πληροφοριακή εργασία δίνοντας κατευθύνσεις στους φοιτητές-χρήστες που αναζητούν υλικό για ένα συγκεκριµένο θέµα. 4.3 Αναφορά σύµφωνα µε τµήµα και µάθηµα (Πίνακας 3) Αυτή η αναφορά περέχει τη δυνατότητα : α) της σκιαγράφησης της συνολικής εικόνας του κάθε τµήµατος, β) του εµπλουτισµού της πληροφοριακής εργασίας µε ένα άριστο εργαλείο, και γ) του σχεδιασµού εξειδικευµένων προγραµµάτων βιβλιογραφικής εκπαίδευσης των φοιτητών-χρηστών. 4.4 Αναφορά σύµφωνα µε καθηγητή (Πίνακας 4.) Πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτή η αναφορά σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες του τµήµατος προσκτήσεων. Στόχος αυτής της αναφοράς είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στο τµήµα προσκτήσεων, του ελέγχου των παραγγελιών που γίνονται από το διδακτικό προσωπικό και εάν αυτές ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθηµάτων τους. Ταυτόχρονα δίνει την ευχέρεια να εκτελούν τις διαδικασίες της καθηµερινής τους εργασίας, χωρίς να ανατρέχουν σε πολλούς διαφορετικούς οδηγούς, λειτουργώντας έτσι και σαν ένας ενιαίος αναλυτικός κατάλογος.

8 Αναφορά σύµφωνα µε ταξινοµικούς αριθµούς Από LC Number Εως LC Number Κωδικός Ελληνικός Τίτλος Αγγλικός Τίτλος Τµήµα Θεµατική Μαθήµ. Μαθήµατος Μαθήµατος Επικεφ. D 440 D 460 EEP 0124 Πολιτική και ιπλωµατική Political and Diplomatic ΕΟΠΣ Europe--History--20th Ιστορία της Ευρώπης History of Europe century D 440 D 460 EEP 0124 Πολιτική και ιπλωµατική Political and Diplomatic ΕΟΠΣ Europe--History--Poli Ιστορία της Ευρώπης History of Europe tics and government D 451 D 457 EEP 0406 Ευρωπαϊκή ιπλωµατία στον European Diplomacy in ΕΟΠΣ Europe--History--20th 20ο αιώνα the 20th century century D 451 D 457 EEP 0406 Ευρωπαϊκή ιπλωµατία στον European Diplomacy in ΕΟΠΣ Europe--Politics and 20ο αιώνα the 20th century government D 511 EEP 0200 οµή και Συµπεριφορά του Structure and Behavior ΕΟΠΣ World War, ιεθνούς Συστήµατος of the International Causes System D 741 EEP 0200 οµή και Συµπεριφορά του Structure and Behavior ΕΟΠΣ World War, ιεθνούς Συστήµατος of the International Causes System D 741 EEP 0200 οµή και Συµπεριφορά του Structure and Behavior ΕΟΠΣ World War, ιεθνούς Συστήµατος of the International Influence System D 743 D 747 EEP 0426 Σεµινάριο στη Συγκριτική Comparative Foreign ΕΟΠΣ Great Εξωτερική Πολιτική Policy : Seminar powers--history--20th century D 743 D 747 EEP 0426 Σεµινάριο στη Συγκριτική Comparative Foreign ΕΟΠΣ World War, Εξωτερική Πολιτική Policy : Seminar D 748 D 754 EEP 0426 Σεµινάριο στη Συγκριτική Comparative Foreign ΕΟΠΣ World War, Εξωτερική Πολιτική Policy : Seminar Πίνακας 1

9 Αναφορά σύµφωνα µε θεµατικές επικεφαλίδες Θεµατική επικεφαλίδα Από LC Number Εως LC Number Agriculture--Economic aspects--greece HD Agriculture--Finance HD HD Agriculture--Finance HD Agriculture--Greece HD Agriculture and State--Economic HD aspects--european Economic Community countries Agriculture and state--economic HD Z8 aspects--european Economic Community countries Agriculture and state--european Economic HD Z8 Community countries Agriculture and state--greece HD Z8 Agriculture, Cooperative HD HD Agriculture, Cooperative HD 1491.A3 HD Algebras, Linear QA 184. QA 205. Algorithms QA 9.58 Analysis of variance HA Analysis of variance QA 279. QA Arbitration, International JX JX Arms control JX JX Arms race--history JX JX Artificial intelligence Q 334. Q 342. Asset-liability management HG Asset allocation HG Asynchronous transfer mode TK Auditing HF HF Balance of payments HG HG Balance of power JX Balkan Peninsula--Foreign relations DR 38.3 Balkan Peninsula--History DR 48. Balkan Peninsula--History DR 48.5 Balkan Peninsula--History DR 48.6 Balkan Peninsula--Politics and government DR 38.2 Bank management HG Banks and banking HG HG Πίνακας 2

10 Αναφορά σύµφωνα µε τµήµα και µάθηµα Ονοµα τµήµατος: M.B.A. Ελληνικός τίτλος µαθήµατος Κωδικ. Από LC Number Εως LC Number Θεµατική επικεφαλίδα Ανάλυση Επενδύσεων και MBA HG HG Investment analysis Χαρτοφυλακίου 3402 Ανάλυση Επενδύσεων και MBA HG HG Portfolio management Χαρτοφυλακίου 3402 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών MBA HF 5681.B2 Financial statements Καταστάσεων 3302 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και MBA HB 171. HB Economics Πολιτικής 1101 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και MBA HB 173. HB 175. Economics Πολιτικής 1101 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και MBA HB 179.G7 Economics Πολιτικής 1101 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και MBA HD 87. Economic policy Πολιτικής 1101 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων MBA HF HF Personnel management 1002 ιοίκηση και Περιβάλλον MBA HD 31. HD Management Επιχειρήσεων 1001 ιοίκηση Ολικής Ποιότητας MBA HD Total quality management 3002 ιοίκηση Παραγωγής MBA TS 155. TS 194. Production management 2001 ιοίκηση σε ιεθνείς Επιχειρήσεις MBA HD 62.4 HD International business 3004 enterprises--management Πίνακας 3

11 Αναφορά σύµφωνα µε Καθηγητή Ονοµα Κωδ.Παρ. Τµήµα Καθ. Βαθµίδα Τηλ. Τίτλος Μαθηµατος Τµήµα Μαθ. Θεµατική Επικεφαλίδα Βογιατζής 38 Εφ.Πληροφ. Λέκτορας -882 Εφαρµοσµένη Εφ.Πληροφ. Agriculture--Economic Αλέξανδρος Οικονοµική aspects--greece Εφαρµοσµένη Εφ.Πληροφ. Agriculture--Greece Οικονοµική Εφαρµοσµένη Εφ.Πληροφ. Agriculture and Οικονοµική state--greece Εφαρµοσµένη Εφ.Πληροφ. European Economic Οικονοµική Community--Greece Εφαρµοσµένη Εφ.Πληροφ. European Οικονοµική Union--Greece Εφαρµοσµένη Εφ.Πληροφ. Farm produce--greece Οικονοµική Εφαρµοσµένη Εφ.Πληροφ. Produce trade--greece Οικονοµική Γεωργαντά 27 Εφ.Πληροφ. Αν. Καθ Ανάλυση Εφ.Πληροφ. Data envelopment Ζωή Παραγωικότητας και analysis Τεχνικής Αποτελεσµατικότητας Ανάλυση Εφ.Πληροφ. Incustrial Παραγωικότητας και efficiency--measureme Τεχνικής nt Αποτελεσµατικότητας Ανάλυση Εφ.Πληροφ. Incustrial Παραγωικότητας και productivity--measure Τεχνικής ment Αποτελεσµατικότητας Ανάλυση Εφ.Πληροφ. Production (Economic Παραγωικότητας και theory) Τεχνικής Αποτελεσµατικότητας Πίνακας 4

12 5. Παρατηρήσεις Η εφαρµογή της θεµατικής ανάλυσης µαθηµάτων προϋποθέτει την ύπαρξη συλλογών βιβλιοθηκονοµικά επεξεργασµένων στο σύνολό τους και µε συνέπεια, πράγµα που δεν είναι και η πιο συνηθισµένη περίπτωση στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας παρόλο που έχει ολοκληρώσει κατά 90% την αναδροµική επεξεργασία του υλικού της, διαθέτει ένα µικρό τµήµα της συλλογής της το οποίο είναι πεπαλαιωµένο και το οποίο είναι είτε ταξινοµηµένο µε DDC, είτε αταξινόµητο. Το τµήµα αυτό δεν θα µπορούσε να αξιολογηθεί µε βάση τα συµπεράσµατα από την παρούσα εφαρµογή, παρόλο που πιθανόν να περιλαµβάνει υλικό απαραίτητο για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Η ελλιπής και ασυνεπής κωδικοποίηση των µαθηµάτων, καθώς και η ανοµοιοµορφία των τίτλων των µαθηµάτων που εµφανίζεται στις διάφορες πηγές άντλησης πληροφοριών (οδηγοί σπουδών, προγράµµατα σπουδών, απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηµατολόγια), αποτελούν προβλήµατα που εµφανίστηκαν στην παρούσα εφαρµογή και πιθανόν θα παρουσιαστούν και σε άλλες εφαρµογές στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο. 6. Συµπεράσµατα Με την µέθοδο της θεµατικής ανάλυσης µαθηµάτων, ο οδηγός σπουδών ενός πανεπιστηµίου καθίσταται µία σηµαντική πηγή πληροφόρησης για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα. Σε αντίθεση µε τον κατάλογο της βιβλιοθήκης ο οποίος αντικατοπτρίζει αθροιστικά τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος, ο οδηγός σπουδών αντικατοπτρίζει την τρέχουσα και µεταβαλλόµενη εικόνα των ενδιαφερόντων αυτών 21. Για να παραµένουν όµως έγκυρα τα αποτελέσµατα της θεµατικής ανάλυσης, απαιτείται συστηµατικός έλεγχος των αλλαγών που συντελούνται κάθε χρονιά στον οδηγό σπουδών. Σηµαντική απόρροια της διαδικασίας της θεµατικής ανάλυσης αποτελεί η κατανόηση και εξοικείωση που αποκτούν οι βιβλιοθηκονόµοι ως προς τις ειδικές ανάγκες που υπαγορεύονται από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και καλείται να υποστηρίξει η συλλογή της βιβλιοθήκης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι βιβλιοθηκονόµοι αποκτούν µία καθαρή εικόνα της επιθυµητής κατάστασης της συλλογής. Με την υποστήριξη και χρήση ενός προγράµµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, τα αποτελέσµατα της θεµατικής ανάλυσης των µαθηµάτων σε συνδυασµό µε ένα πλήθος άλλων συσχετιζόµενων στοιχείων, µπορούν να αξιοποιηθούν µε πολλαπλούς τρόπους έτσι ώστε να υποστηρίξουν τις εργασίες πολλών διαφορετικών τµηµάτων µιας βιβλιοθήκης. Συγκεκριµένα µπορεί να υποστηρίξει : Την πληροφοριακή εργασία Την επιλογή υλικού Τον σχεδιασµό προγραµµάτων βιβλιογραφικής εκπαίδευσης (bibliographic instruction) Τον έλεγχο των παραγγελιών Την εκτίµηση της συλλογής (collection assessment) Με την χρήση αυτής της µεθόδου στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και τον εµπλουτισµό της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν, ευελπιστούµε ότι µελλοντικά θα συνδράµουµε πιό ενεργά στον εµπλουτισµό και στην βελτίωση των µέσων που υποστηρίζουν

13 την διδακτική διαδικασία. Οπως αναφέρει και ο Robert Spencer «η ποιότητα µιας βιβλιοθήκης συσχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα της διδασκαλίας» 22. Βιβλιογραφικές αναφορές 1 John H. Whaley, Jr., «An Approach to Collection Analysis,» Library Resources & Technical Services 25 (July/September 1981): p Icap, Ερευνα για τις Ανάγκες των Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη: Icap, 1997), 3 τ. 1 William E. McGrath & Norma Durand, «Classifying Courses in the University Catalog,» College & Research Libraries 30 (November 1969): Whaley, «An Approach,» McGrath & Durand, «Classifying Courses,» p Richard M. Dougherty & Laura L. Blomquist, Improving Access to Library Resources: The Influence of Organization of Library Collections and of User Attutudes toward Innovative Services (Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1974), pp Jeremy W. Sayles, «Course Information Analysis: Foundation for Creative Library Support,» Journal of Academic Librarianship 10 (January 1985): Ό.π. 1 Ό.π., p Gwenn S. Lochstet, «Course and Research Analysis Using a Coded Classification System,» Journal of Academic Librarianship 23 (September 1997): Sayles, «Course Information,» Vernon Leighton, «Course Analysis: Techniques and Guudelines,» Journal of Academic Librarianship 21 (May 1995): Michael R. Gabriel, «Online Collection Evaluation, Course by Course,» Collection Building 8 (2)(1987): Dougherty & Blomquist, Improving Access, pp ; Lochstet, «Course and Research,» McGrath & Durand, «Classifying Courses,» p Whaley, «An Approach,» pp Elliot Palais, «Use of Course Analysis in Compiling a Collection Development Policy Statement for a University Library,» Journal of Academic Librarianship 13 (March 1987): McGrath & Durand, «Classifying Courses,» p Palais, «Use of Course,» 8-13; Lochstet, «Course and research,» Palais, «Use of Course,» McGrath & Durand, «Classifying Courses,» p Robert C. Spencer, «The Teaching Library,» Library Journal 103 (May 15, 1978): John H. Whaley, Jr., «An Approach to Collection Analysis,» Library Resources & Technical Services 25 (July/September 1981): p Icap, Ερευνα για τις Ανάγκες των Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη: Icap, 1997), 3 τ. 3 William E. McGrath & Norma Durand, «Classifying Courses in the University Catalog,» College & Research Libraries 30 (November 1969): Whaley, «An Approach,» McGrath & Durand, «Classifying Courses,» p Richard M. Dougherty & Laura L. Blomquist, Improving Access to Library Resources: The Influence of Organization of Library Collections and of User Attutudes toward Innovative Services (Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1974), pp Jeremy W. Sayles, «Course Information Analysis: Foundation for Creative Library Support,» Journal of Academic Librarianship 10 (January 1985): Ό.π. 9 Ό.π., p Gwenn S. Lochstet, «Course and Research Analysis Using a Coded Classification System,» Journal of Academic Librarianship 23 (September 1997): Sayles, «Course Information,» Vernon Leighton, «Course Analysis: Techniques and Guudelines,» Journal of Academic Librarianship 21 (May 1995):

14 13 Michael R. Gabriel, «Online Collection Evaluation, Course by Course,» Collection Building 8 (2)(1987): Dougherty & Blomquist, Improving Access, pp ; Lochstet, «Course and Research,» McGrath & Durand, «Classifying Courses,» p Whaley, «An Approach,» pp Elliot Palais, «Use of Course Analysis in Compiling a Collection Development Policy Statement for a University Library,» Journal of Academic Librarianship 13 (March 1987): McGrath & Durand, «Classifying Courses,» p Palais, «Use of Course,» 8-13; Lochstet, «Course and research,» Palais, «Use of Course,» McGrath & Durand, «Classifying Courses,» p Robert C. Spencer, «The Teaching Library,» Library Journal 103 (May 15, 1978): 1022.

Θεματική ανάλυση μαθημάτων (course analysis) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας

Θεματική ανάλυση μαθημάτων (course analysis) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Θεματική ανάλυση μαθημάτων (course analysis) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 - ΕΥΗ ΣΕΜΚΟΥ" Περίληψη Η θεματική ανάλυση μαθημάτων αποδίδοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010)

Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010) Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010) Παπαϊωάννου Παρίσης Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Epistemological

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α Το σύστημα ECTS και η συνεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Δημόσιες Σχέσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Public Relations in Academic Libraries

Oι Δημόσιες Σχέσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Public Relations in Academic Libraries Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθήνας Asimina Petri Librarian, Department of Political Science and Public Administration, University of

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 3 πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Συντάκτης: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα