Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012"

Transcript

1 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012

2 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία: Σι νικθτζσ! Δείξ τουσ: Ζνα μεγάλο «Ππράβο» ςτουσ εκελοντζσ-εκπαιδευτζσ, ςυναδζλφουσ τθσ Εκνικισ Υιλοτικι εφαρμογι ενιαίου Χυςτιματοσ Διοίκθςθσ Απόδοςθσ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Θ Vojvodjanska Banka ωσ ςφμβολο υποςτιριξθσ του Σλυμπιςμοφ 14 Χυμμετοχι ΕΨΕ ςτθν αξιολόγθςθ SAM CSA 16 Χυμμετοχι ΕΨΕ ςτο δείκτθ αειφορίασ FTSE4Good 18 Θμζρα Ξαριζρασ ςτο Υανεπιςτιμιο Υελοποννιςου 19 Ρφχτα Πουςείων ςτο Λςτορικό Αρχείο ΕΨΕ 21 ΠΛΕΨ: Υαρουςίαςθ βιβλίου 22 Ψο ΠΛΕΨ ςασ προτείνει Ψαυτότθτα Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

3 Editorial Χτο τεφχοσ αυτό που μόλισ ανοίξατε κα βρείτε αρκετζσ και ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ψράπεηασ και του Σμίλου τθσ, κατά το τελευταίο τρίμθνο. Ψο Contact Center τθσ Ψράπεηασ ζλαβε ςθμαντικζσ διακρίςεισ, ενϊ -παράλλθλα- θ Εκνικι βράβευςε νζουσ ανκρϊπουσ για τισ πιο καινοτόμεσ ιδζεσ, ςτο 2ο Διαγωνιςμό i-bank Ξαινοτομίασ και Ψεχνολογίασ. Θ δράςθ «Δείξ τουσ» ςυνεχίςτθκε με επιτυχία, κι αυτό οφείλεται, ςε μεγάλο βακμό, ςτθν εκελοντικι ςυμμετοχι των ςυναδζλφων μασ, ςτουσ οποίουσ αξίηει ζνα «Ππράβο»! Θ Διεφκυνςθ Υροςωπικοφ Πονάδων Εξωτερικοφ ςχεδίαςε ζνα ενιαίο Χφςτθμα Διοίκθςθσ Απόδοςθσ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και ξεκίνθςε τθν πιλοτικι εφαρμογι του ςτθ Stopanska Banka (ςτθ FYROM). Χτθ Χερβία, θ Vojvodjanska Banka ςτθρίηει ενεργά τον Σλυμπιςμό, αφοφ ορίςκθκε επίςθμθ τράπεηα τθσ Σλυμπιακισ Επιτροπισ τθσ Χερβίασ. Θ Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ τθσ Ψράπεηασ αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό κεφάλαιο τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, γι αυτό και ζχει μόνιμθ κζςθ ς αυτό το περιοδικό. Σμοίωσ, μόνιμθ κζςθ ζχει και το Πορφωτικό Μδρυμα με παρουςίαςθ των ςθμαντικότερων εκδόςεϊν του, όπωσ και το Λςτορικό Αρχείο με τισ ποικίλεσ δράςεισ του. Τταν ςτισ ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ θ Εςωτερικι Επικοινωνία εμφανίςτθκε θ υπ αρικμόν 1 ανακοίνωςθ, που ανιγγειλε τθ λειτουργία του νζου -τότε- κεςμοφ. Θ ευχι «να τισ χιλιάςετε» υλοποιικθκε πριν από λίγεσ θμζρεσ, όταν ο αρικμόσ των ανακοινϊςεων ξεπζραςε τισ 1000! Ψζλοσ, ο απολογιςμόσ του Α εξαμινου 2012 ιταν αρκετά ενκαρρυντικόσ. Εμείσ, για τθν άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςι ςασ ανεβάςαμε 119 ανακοινϊςεισ, ενϊ εςείσ επιςκεφτικατε τθ ςελίδα μασ φορζσ. Επίςθσ, διενεργιςαμε 5 κλθρϊςεισ, μζςα από τισ οποίεσ ςασ προςφζρκθκαν από τθν Ψράπεηα 642 δωρεάν ειςιτιρια για ςθμαντικζσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ. Νίκος Κανελλόπουλος Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

4 Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικών Εργαςιών και Εναλλακτικών Δικτφων Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ Θ Εκνικι Ψράπεηα ςυμμετείχε εφζτοσ ςτο Χυνζδριο Contact Center World ςτθν περιοχι EMEA (Europe, Middle East, Africa) διαγωνι-ηόμενθ για βραβεία αριςτείασ (Top Performer Awards 2012), ανάμεςα ςε περίπου ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ από 50 περίπου χϊρεσ ςε 30 κατθγορίεσ αριςτείασ που καλφπτουν το ςφνολο του φάςματοσ λειτουργιϊν Contact Centers, όπωσ: Απόδοςθ και Υαραγωγικότθτα, Υροκλιςεισ και Οφςεισ ςτθ Διαχείριςθ Υροςωπικοφ, Ανάπτυξθ Ρζων Ψεχνολογιϊν, Χτρατθγικι Ανάπτυξθσ Ξερδοφόρων Ποντζλων. Ομιλία του κ. Περικλι Παπαςπυρόπουλου, επικεφαλισ του Σομζα Contact Center, ςτο υνζδριο Contact Center World. Γενικό ςυμπζραςμα του ςυνεδρίου ιταν ο Χτρατθγικόσ ρόλοσ (Business enabler) που διαδραματίηει το Contact Center ςτισ λειτουργίεσ των οργανιςμϊν, ιδιαίτερα ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ παγκόςμιασ κρίςθσ, αλλά και τα επιχειρθματικά οφζλθ που αποκομίηουν από τθν παραγωγικι λειτουργία μιασ μονάδασ που είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ διαρκι αναβάκμιςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ πελατείασ και ςτθρίηει τισ λειτουργίεσ τθσ ςτθν τεχνολογικι καινοτομία και ςε ζνα απαραίτθτα ευζλικτο οργανωτικό μοντζλο. Χτο διαγωνιςμό ςυμμετείχαν εταιρείεσ από το ςφνολο τθσ περιοχισ, που αντιπροςϊπευαν τομείσ αγοράσ όπωσ: Ψραπεηικόσ, Ψθλεπικοινωνιακόσ, Ενζργειασ, Outsourcing και Ψομζασ υπθρεςιϊν, από τισ οποίεσ οι καλφτερεσ είχαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τα επιτεφγματα τουσ και να διαγωνιςτοφν για τθν βράβευςθ. Θ Εκνικι Ψράπεηα, μζςα από αυςτθρά κακοριςμζνθ διαγωνιςτικι διαδικαςία που περιελάμβανε παρουςίαςθ, ςυνζντευξθ με ερωτιςεισ από επιτροπι αλλά και προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ, απζςπαςε τισ παρακάτω ςθμαντικζσ διακρίςεισ: Α/Α Ξατθγορία Διάκριςθ 1 Best Large Contact Center in House 4θ κζςθ 2 Best Help Desk 4θ κζςθ 3 Best Technology Innovation Internal Solution 4θ κζςθ Θ βράβευςθ ςτισ παραπάνω κεματικζσ περιοχζσ, όπου ςυμμετείχαμε διαγωνιςτικά, καταδεικνφουν τόςο τθν αρτιότθτα του καινοτόμου τεχνο-λειτουργικοφ περιβάλλοντοσ του Contact Centre τθσ Ψράπεηασ, αλλά και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ Σργανωτικισ δομισ του, ςφμφωνα με τα Best Practices τθσ αγοράσ. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

5 Διεφκυνςθ Συναλλακτικισ Τραπεηικισ Ομίλου 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία: Οι νικθτζσ! Χτισ 26 Απριλίου 2012 πραγματοποιικθκε ςτο Πζγαρο Πελά θ τελετι βράβευςθσ των νικθτϊν του 2 ου Διαγωνιςμοφ «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία». Σι δζκα προτάςεισ που αναδείχκθκαν βραβεφτθκαν με χρθματικά ζπακλα ςυνολικισ αξίασ ευρώ. Στο διαγωνιςμό υποβλικθκαν 307 προτάςεισ από 467 άτομα ι ομάδεσ ατόμων. Θ Θλεκτρονικι Επιχειρθματικότθτα ιταν θ κεματικι ενότθτα που ςυγκζντρωςε τισ περιςςότερεσ προτάςεισ, ακολουκοφμενθ από το Υεριβάλλον και τον Υολιτιςμό. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι περίπου 3 ςτουσ 4 ςυμμετζχοντεσ ιταν κάτω των 40 ετϊν, επιβεβαιϊνοντασ ότι θ νζα γενιά διακζτει καινοτόμεσ ιδζεσ, αλλά και επιχειρθματικό πνεφμα. Επίςθσ, είναι πολφ ςθμαντικό το ότι θ Ψράπεηα αποφάςιςε ότι κα επιλζγει κάκε χρόνο μία ι δφο προτάςεισ με το μεγαλφτερο επιχειρθματικό ενδιαφζρον, ανεξάρτθτα από τθ διαδικαςία βραβεφςεων. Χτισ προτάςεισ αυτζσ κα ςυμμετζχει μζςω τθσ εξειδικευμζνθσ μονάδασ Επενδυτικισ Ψραπεηικισ, με τθ μορφι private equity, κακϊσ και με τθν παροχι τεχνογνωςίασ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ. Ζτςι, ο Διαγωνιςμόσ αποκτά ζνα μοναδικό χαρακτιρα για τα ελλθνικά δεδομζνα, κακώσ οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν ευκαιρία να δουν τα επιχειρθματικά τουσ ςχζδια να υλοποιοφνται με τθ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ. Πε ςτόχο τθν προβολι των καινοτόμων ιδεϊν που αναδείχκθκαν, ςτισ 31/5 και ςτισ 14/6 θ Ψράπεηα πραγματοποίθςε ςτο αμφικζατρο του i-bank store ςτο The Mall Athens, τθν εκδιλωςθ «Εργαςτιριο Ρζασ Επιχειρθματικότθτασ», όπου οι νικθτζσ του Διαγωνιςμοφ παρουςίαςαν τισ προτάςεισ τουσ. Ποιεσ είναι, όμωσ, οι 10 καινοτόμεσ προτάςεισ που κζρδιςαν ςτα βραβεία του διαγωνιςμοφ; 1. i-kiosk: Λογιςμικό διαχείριςθσ και διαφθμιςτικισ προβολισ για περίπτερα Ψο πρϊτο βραβείο κζρδιςε θ ομάδα του i-kiosk, αποτελοφμενθ από τουσ Σρζςτθ Ψηανζτθ, χθμικό μθχανικό, Φάνθ Ξουτουβζλθ και Ξωνςταντίνο Ξαηάνθ, μθχανικοφσ Θ/Ω. Ψο i-kiosk είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τα περίπτερα και τα mini-market. Ψα καταςτιματα αυτά, παρά τισ μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςι τουσ, δεν είχαν κάποιο εξειδικευμζνο μθχανογραφικό ςφςτθμα. Ψο κενό αυτό κάλυψε το i-kiosk, το οποίο λειτουργεί ςαν ψθφιακόσ βοθκόσ για τον καταςτθματάρχθ, αυτοματοποιϊντασ τθν πϊλθςθ μζςω barcode. Υαράλλθλα, θ πλατφόρμα λειτουργεί και ωσ μζςο διαφιμιςθσ προϊόντων: ειδικά τοποκετθμζνα monitor ςτο ςθμείο πϊλθςθσ προβάλλουν διαφθμιςτικό multimedia περιεχόμενο προσ τον τελικό καταναλωτι. 2. Αιςκθτικι αναβάκμιςθ φωτοβολταϊκών Χτθν ζνςταςθ ότι τα φωτοβολταϊκά είναι χριςιμα αλλά άςχθμα, ιρκε να απαντιςει θ ιδζα τθσ Παντελζνασ Ανθψθτάκθ, που κζρδιςε το δεφτερο βραβείο για τθν πρόταςι τθσ για όμορφα, πολφχρωμα φωτοβολταϊκά, που ςυνδυάηουν τθ μζριμνα για το περιβάλλον με τθν αιςκθτικι. Πθχανικόσ περιβάλλοντοσ, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Βιοκλιματικι Αρχιτεκτονικι ςτθ Παδρίτθ, θ Παντελζνα προτείνει ςειρζσ ζγχρωμων φωτοβολταϊκϊν πάνελ, βαςιςμζνεσ ςε δθμοφιλι μοτίβα με ποικιλία ςχεδίων που ςυνδυάηουν υψθλι απόδοςθ με χαμθλό κόςτοσ. 3. Διαδραςτικά παιχνίδια για παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ Ψο τρίτο βραβείο ανικει ςε μια ομάδα αποτελοφμενθ από τζςςερισ νζουσ επιςτιμονεσ, τουσ Υζτρο Γεωργιακάκθ, Λωάννθ Αράπογλου, Πιχάλθ Ππολουδάκθ και Πιχάλθ-Χρόνθ Βολάνθ και τον μζντορακακθγθτι τουσ, Χυμεϊν Φετάλθ. Θ πρόταςι τουσ αφορά πολφ-αιςκθτθριακά διαδραςτικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία τθσ ανίχνευςθσ κίνθςθσ από τθν κάμερα βάκουσ τθσ πλατφόρμασ MS Kinect (motion detection games). Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

6 Διεφκυνςθ Συναλλακτικισ Τραπεηικισ Ομίλου Χάρθ ς αυτά τα παιχνίδια, επιτυγχάνονται εργοκεραπευτικζσ και παιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ που βοθκοφν τα παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ να καλλιεργιςουν τισ νοθτικζσ τουσ δυνατότθτεσ, να βελτιϊςουν δεξιότθτεσ κινθτικότθτασ, ςυντονιςμό κίνθςθσ και ςκζψθσ, φωνολογικι, ακουςτικι και οπτικι ετοιμότθτα κτλ., με απϊτερο ςτόχο να εξοικειωκοφν με δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, να βελτιϊςουν τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ και τθν κοινωνικι τουσ ςυμπεριφορά. Θ ομάδα ζχει ιδθ δθμιουργιςει τρία παιχνίδια (με ιδίουσ πόρουσ), τα οποία δοκιμάηονται ςε ειδικά κεραπευτικά κζντρα για παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 4. Διαχείριςθ εταιρικισ γνώςθσ με ENTaSIS Ψο 4 ο χρθματικό ζπακλο κζρδιςε ο Ξωνςταντίνοσ Χρθςτίδθσ, θλεκτρολόγοσ μθχανικόσ και μθχανικόσ υπολογιςτϊν, για τθν πρόταςι του με τίτλο ENTaSIS (Enterprise Social Information-management System). Ψο entasis είναι ζνα ςφςτθμα που βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςε λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα και αποτελεί μια νζα προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ εταιρικισ γνϊςθσ. Χυνδυάηοντασ κατάλλθλα τισ λειτουργίεσ του κοινωνικοφ λογιςμικοφ με τεχνικζσ ευφυοφσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ, το ENTaSIS είναι ςε κζςθ να προςαρμοςτεί ςτισ πραγματικζσ εργαςιακζσ πρακτικζσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Θ ιδζα προζκυψε λόγω τθσ ανάγκθσ των επιχειριςεων για άμεςθ, οριηόντια επικοινωνία ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό τουσ. Το 5 ο χρθματικό ζπακλο πιραν οι παρακάτω 6 προτάςεισ: 5. One-stop shop πλατφόρμα για το ελαιόλαδο Θ πρόταςθ του Ρικόλαου Αρκοφδθ, απόφοιτου του τμιματοσ πλθροφορικισ του Υανεπιςτθμίου Υειραιϊσ, αφοροφςε μια one stop shop πλατφόρμα, μζςω τθσ οποίασ μικρισ και μεςαίασ κλίμακασ παραγωγοί ελαιόλαδου κα τυποποιοφν με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ το προϊόν τουσ και, ςτθ ςυνζχεια, κα το διακζτουν απευκείασ ςτθν παγκόςμια αγορά μζςω ενόσ ιςτότοπου θλεκτρονικοφ εμπορίου. Υροβλζπεται θ χριςθ ςυνδυαςμοφ βελτιςτοποιθμζνων τεχνικϊν web marketing και CRM, κακϊσ και θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ προςωπικισ επικοινωνίασ μεταξφ παραγωγοφ και καταναλωτι. 6. Freewish: Διαδικτυακι χρθματοδότθςθ δθμιουργών Θ Ελιςάβετ Πίλθςθ, κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ΛMBA από το Σικονομικό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν και ο Γιϊργοσ Ξαράλθσ, απόφοιτοσ Υλθροφορικισ του Ελλθνικοφ Ανοιχτοφ Υανεπιςτθμίου και ο Λωάννθσ Βενετικίδθσ βραβεφτθκαν για το Freewish, μια ιδζα που φζρνει ςε επαφι ταλαντοφχουσ δθμιουργοφσ με ειδικοφσ που ζχουν τθν εμπειρία, τθν ικανότθτα και, κυρίωσ, τθ διάκεςθ να τουσ βοθκιςουν να ολοκλθρϊςουν το ζργο τουσ με επιτυχία. Υιο ςυγκεκριμζνα, πρόκειται για μία ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ υλοποίθςθσ δθμιουργικϊν ζργων τζχνθσ ι τεχνολογίασ, θ οποία προςφζρει ςε νζουσ δθμιουργοφσ, υπθρεςίεσ που καλφπτουν τθ χρθματοδότθςθ του ζργου με crowdfunding (διαδικτυακι χρθματοδότθςθ), τθν προϊκθςθ του ζργου και τθν προβολι του δθμιουργοφ μζςω των social media, κακϊσ και τθν υλοποίθςι του με τθν επιλογι των κατάλλθλων ςυνεργατϊν και τθ βοικεια των ειδικϊν του Freewish. Υαράλλθλα, δίνει τθ δυνατότθτα ςτον κακζνα να ανακαλφψει καινοτόμα, δθμιουργικά ζργα τζχνθσ και τεχνολογίασ και να λάβει δϊρα ωσ ανταμοιβι τθσ προςφοράσ του. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

7 Διεφκυνςθ Συναλλακτικισ Τραπεηικισ Ομίλου 7. Clustericus.com: Ηλεκτρονικι πλατφόρμα για ςυλλογικζσ αγορζσ Θ ομάδα πίςω από τθν ιδζα τθσ Clustericus.com αποτελείται από τουσ Ακανάςιο Πυςτακίδθ, κάτοχο ΠΒΑ από το ΣΥΑ με προχπθρεςία ςε business development, logistics & χονδρικό εμπόριο, Ρικόλαο Υαροφςθ, επίςθσ με MBA από το ΣΥΑ και εμπειρία ςτον τραπεηικό κλάδο και τον Ρικόλαο Χτεργίου, θλεκτρολόγο μθχανικό του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν με ςταδιοδρομία ςε software & web development. Χκοπόσ τθσ Clustericus.com είναι να προςφζρει ςε καταναλωτζσ και πωλθτζσ τθν καλφτερθ και πιο αξιόπιςτθ θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθ διαπραγμάτευςθ και τθν πραγματοποίθςθ ςυλλογικϊν αγορϊν. Θ καινοτομία ζγκειται ςτο «πάντρεμα» των ςυλλογικϊν αγορϊν με τα εργαλεία κοινωνικισ διαδικτφωςθσ και όχι μόνο, με ςτόχο να δθμιουργιςει ζνα νζο κανάλι εξιςορρόπθςθσ τθσ ηιτθςθσ. 8. Ηλεκτριςμόσ και κερμότθτα από βιομάηα Σ Ξϊςτασ Πωραΐτθσ, ναυπθγόσ-μθχανολόγοσ μθχανικόσ με master ςτθν Αεροδυναμικι και διδακτορικό ςτθν Σπτικι, βραβεφτθκε για τθν ανάπτυξθ τθσ «Αυτόματθσ μθχανισ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ από βιομάηα ςε μικρι κλίμακα». Θ ιδζα επιτρζπει τθν θλεκτροδότθςθ πολφ μικρϊν περιοχϊν, αξιοποιϊντασ βιομάηα που τελικά κα ςάπιηε, ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, αλλά και μεγαλφτερθσ ζκταςθσ παραγωγι ενζργειασ ςε αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. Υροςαρμόηει τεχνολογία γνωςτοφ κερμοδυναμικοφ κφκλου ςε μικρι κλίμακα. Χαρακτθριςτικό τθσ τεχνολογίασ αυτισ είναι ότι θ κερμότθτα που παράγεται από καφςθ βιομάηασ μεταφζρεται ςε ζναν αεριοςτρόβιλο, όπωσ αυτοί των αεροπορικϊν κινθτιρων. Θ βιομάηα μπορεί να είναι κλαδιά, τςόφλια, κουκοφτςια κτλ. Θ καινοτομία που κάνει τθν ιδζα εφαρμόςιμθ ςε μικρι κλίμακα, με χαμθλό κόςτοσ, είναι θ μετατροπι ςτροβιλοχπερπλθρωτϊν (turbo) αυτοκινιτων -που επειδι παράγονται μαηικά είναι πάμφκθνοι- ςε κινθτιριεσ μθχανζσ. 9. Mobile εφαρμογι για αςκενείσ με Αλτςχάιμερ Σ Χριςτοσ ενακίδθσ, απόφοιτοσ πλθροφορικισ του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου, βραβεφτθκε για τθν υλοποίθςθ mobile εφαρμογισ (alzminder.com) που υποςτθρίηει αςκενείσ τθσ νόςου Αλτςχάιμερ, τουσ περικάλποντεσ και τουσ ιατροφσ τουσ. Σ φροντιςτισ δθμιουργεί εξατομικευμζνεσ αςκιςεισ νοθτικισ ενδυνάμωςθσ και με θχθτικζσ υπενκυμίςεισ, δθμιουργεί τθν απαραίτθτθ για κάκε αςκενι ρουτίνα δραςτθριοτιτων. Σ αςκενισ αλλθλεπιδρά με τθ ςυςκευι κυρίωσ μζςω φωνθτικϊν εντολϊν και αιςκθτιρων κίνθςθσ. Ψο Smartphone μπορεί να κρζμεται ςτο λαιμό, να φοριζται ςτο χζρι ι ςτθ ηϊνθ και να ςυνδυάηεται με θχείο Bluetooth. Επίςθσ, υποςτθρίηεται ο εντοπιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του αςκενι ςε ψθφιακό χάρτθ, ενθμερϊνοντασ προκακοριςμζνουσ παραλιπτεσ. 10. Internet TV: Αγορζσ μζςω τθλεόραςθσ Σ Ρικόλαοσ Ψςάμθσ, μθχανικόσ Θ/Ω και πλθροφορικισ με MBA από το Imperial College και ο Υαναγιϊτθσ Χαλωνίτθσ, πτυχιοφχοσ πλθροφορικισ από το Σ.Υ.Α, βραβεφτθκαν για τθν ιδζα τουσ που επιτρζπει ςτουσ καταναλωτζσ να πραγματοποιοφν τισ αγορζσ τουσ μζςω τθσ τθλεόραςθσ. Για παράδειγμα, κακϊσ κάποιοσ παρακολουκεί τθν αγαπθμζνθ του εκπομπι, προτείνονται μζςω τθσ πλατφόρμασ ςτθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ ςχετικά προϊόντα και υπθρεςίεσ με ό,τι παρακολουκεί, π.χ. ο καναπζσ του πρωταγωνιςτι, το τραγοφδι των τίτλων, ζνα ταξίδι ςτθ χϊρα όπου διαδραματίηεται θ εκπομπι κτλ, ενϊ παράλλθλα μπορεί να παίρνει ςυςτάςεισ από τα κοινωνικά δίκτυα. Υρόκειται για μια μοναδικι ςυςχζτιςθ τθλεοπτικοφ περιεχομζνου, εμπορικϊν προϊόντων/υπθρεςιϊν και κοινωνικϊν δικτφων. Και μθν ξεχνάτε: Ο 3 οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία ζχει ιδθ ξεκινιςει! Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα του Διαγωνιςμοφ Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

8 i-bank store Ζνα μεγάλο «Μπράβο» ςτουσ εκελοντζσ-εκπαιδευτζσ εκπαιδευτζσ ςυναδζλφουσ τθσ Εκνικισ! Για τη συμμετοχή τους στους κφκλους μαθημάτων «Δείξ τους» στα i-bank store Θ δράςθ «ψθφιακισ» κοινωνικισ ευκφνθσ «Δείξ τουσ» του i-bank τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ ζχει ςκοπό να καταπολεμιςει τον ψθφιακό αναλφαβθτιςμό ςτθν Ελλάδα. Βαςικόσ ςυντελεςτισ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ είναι οι εκελοντζσ, ςυνικωσ νεαρισ θλικίασ, οι οποίοι αφιερϊνουν λίγο από τον προςωπικό τουσ χρόνο για να «δείξουν» internet ςε άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ, να τουσ μεταφζρουν δθλαδι τισ ψθφιακζσ τουσ γνϊςεισ. Σλοκλθρϊνοντασ κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2012 ςυνολικά δεκαπζντε κφκλουσ μακθμάτων «Δείξ τουσ» ςτα i-bank store ςτο Athens Mall ςτθν Ακινα και ςτθν Υλατεία Αριςτοτζλουσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, κζλουμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ τουσ εκελοντζσ και τισ εκελόντριεσ Χυναδζλφουσ τθσ Ψράπεηασ για το ζξοχο ζργο τουσ και τθ ςθμαντικι ςυνειςφορά τουσ ςε αυτιν τθ δράςθ. Πζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ, οι Χυνάδελφοι εκελοντζσ επιβεβαίωςαν για μία ακόμθ φορά ότι το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ είναι ςτακερά ευαιςκθτοποιθμζνο ςε κοινωνικά κζματα και πρόκυμο να αφιερϊςει χρόνο και ενζργεια για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ςθμαντικϊν δράςεων εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Ψα μακιματα ςυνεχίηονται από τον Χεπτζμβριο. Αν κζλετε κι εςείσ να δθλϊςετε ςυμμετοχι, αρκεί να ςτείλετε ςτο (για Κεςςαλονίκθ) ι ςτο (για Ακινα) με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςασ και θ ομάδα του i-bank store κα επικοινωνιςει μαηί ςασ! Η Ομάδα «Δειξ τουσ» Οι εκελοντζσ-εκπαιδευτζσ «Δείξ τουσ» ςε ϊρα δράςθσ ςτα i-bank store Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

9 i-bank store Πίνακας Εθελοντών-Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών ΕΤΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΡΔΦΣΩΨΧΣΥΣΩΟΣΧ ΧΥΩΦΣΧ ΡΕΑΧ ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ (165) ΒΕΟΑΩΦΑ ΑΟΕΛΑ ΞΑΠΛΡΛΩΡ (195) ΒΛΞΕΟΣΩΔΑ ΑΡΚΘ ΕΦΠΣΩ (212) ΚΕΣΔΩΦΣΩ ΕΟΕΩΚΕΦΛΑ Δ/ΡΧΘ ΧΩΡΑΟΟΑΞΨΛΞΘΧ ΨΦΑΥΕΗΛΞΘΧ ΣΠΛΟΣΩ ΛΩΑΡΡΣΩ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΕΥΨΑΟΣΦΣΩ (221) ΞΑΒΒΑΔΛΑ ΧΨΕΦΑΡΛΑ ΑΡΩ ΘΟΩΧΛΩΡ (067) ΞΑΗΑΡΨΗΛΔΘΧ ΧΦΘΧΨΣΧ ΞΑΠΛΡΛΩΡ (195) ΞΑΟΑΝΨΗΣΓΟΣΩ ΠΑΦΛΑ (ΠΑΓΛΑ) Δ/ΡΧΘ ΔΛΞΨΩΣΩ Δ ΞΑΦΧΛΩΨΘ ΞΑΨΕΦΛΡΑ Ο. ΚΘΒΩΡ (892) ΞΣΩΨΣΩΓΞΑ ΠΑΦΛΑ ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ (107) ΞΣΩΨΧΑΞΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ Α (210) ΞΦΘΨΛΞΣΧ ΞΩΧΨΑΧ ΑΓ. ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ (180) ΞΩΔΩΡΑΞΘ ΕΟΕΡΘ ΑΡΣΛΘΧ (662) ΞΩΔΩΡΑΞΘ ΡΛΞΘ ΥΕΩΞΘΧ (672) ΞΩΡΧΨΑΡΨΑΞΘ ΕΩΑΓΓΕΟΛΑ ΡΕΑΧ ΕΦΩΚΦΑΛΑΧ (120) ΠΑΡΣΩΧΑΞΘΧ ΧΨΑΩΦΣΧ ΟΕΩΦ. ΞΘΦΛΧΛΑΧ (141) ΠΥΑΟΑΨΧΣΩΞΑΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ Υ. ΠΕΟΑ (217) ΠΩΟΩΡΑΔΑΞΘ ΕΛΦΘΡΘ ΥΕΦΑΛΑΧ (864) ΡΑΞΣΩ ΞΑΨΕΦΛΡΑ ΕΦΠΣΩ (212) ΥΑΨΧΛΣΧ ΟΕΩΡΛΔΑΧ ΡΕΑΧ ΕΦΩΚΦΑΛΑΧ (120) ΦΣΩΡΘΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ Α (210) ΧΑΓΛΡΛΔΘΧ ΧΦΘΧΨΣΧ ΠΣΡΑΧΨΘΦΛΣΩ (208) ΧΑΦΑΡΨΘ ΧΑΦΛΞΟΕΛΑ Δ/ΡΧΘ ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΔΛΞΨΩΣΩ ΧΑΨΦΑΗΑΡΘ ΧΦΛΧΨΛΡΑ Ο. ΧΣΦΣΩ (213) ΧΛΑΡΣΥΣΩΟΣΩ ΑΦΦΣΔΛΨΘ Δ/ΡΧΘ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ & ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΣΠΛΟΣΩ ΧΣΦΛΑΡΣΩ ΑΚΘΡΑ ΑΓ. ΨΦΛΑΔΑΧ (251) ΧΨΑΧΛΡΣΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩΥΣΟΕΩΧ (234) ΧΨΕΦΣΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ ΟΑΓΞΑΔΑ (395) ΧΩΡΨΦΛΒΑΡΘΧ ΟΕΩΡΛΔΑΧ ΕΦΠΣΩ (212) ΨΧΑΡΨΧΑΦΑΞΘΧ ΞΩΧΨΑΧ Δ/ΡΧΘ ΥΛΧΨΣΔΣΨΘΧΕΩΡ ΠΠΕ ΦΛΦΟΘ ΓΕΩΦΓΛΑ ΑΡΣΛΘΧ (662) ΧΑΦΛΧΘΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ ΕΦΠΣΩ (212) ΨΑΦΦΑ ΠΑΦΛΑ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΑΨΨΛΞΘΧ (154) Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

10 Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ Πιλοτικι εφαρμογι ενιαίου Συςτιματοσ Διοίκθςθσ Απόδοςθσ του Ανκρώπινου Δυναμικοφ Θ Ψράπεηα, αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ τθσ Απόδοςθσ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ, εκπόνθςε Χφςτθμα Διοίκθςθσ τθσ Απόδοςθσ των εργαηομζνων (Performance Management System), το οποίο, μετά από πρόςφατεσ τροποποιιςεισ του, ολοκλθρϊκθκε και είναι ζτοιμο προσ υλοποίθςθ. Ψο Χφςτθμα αυτό, που διαπνζεται από τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ, ςτοχεφει ςτθ ςυνεχι ανάπτυξθ των εργαηομζνων, ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ, ςτθν κατάλλθλθ αξιοποίθςι τουσ, κακϊσ και ςτθν υιοκζτθςθ ενιαίασ κουλτοφρασ ςτο ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Σμίλου τθσ ΕΨΕ. Θ Διεφκυνςθ Υροςωπικοφ Πονάδων Εξωτερικοφ, μετά από επίμονεσ πρωτοβουλίεσ τθσ για τθν εφαρμογι του ζργου και τθν κακοριςτικι ςυμβολι τθσ ωσ επικεφαλισ ςτθν επαναξιολόγθςι του, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του Χυςτιματοσ Αξιολόγθςθσ, ειςθγικθκε ςτθ Διοίκθςθ τθσ Ψράπεηασ και ζλαβε ζγκριςθ να πραγματοποιθκεί κατ αρχάσ ςταδιακι, πιλοτικι εφαρμογι του ςτθ Stopanska Banka, θ οποία δεν διακζτει κάποιο ςφςτθμα για τθν αξιολόγθςθ του Υροςωπικοφ τθσ. Χτθ ςυνζχεια, και ςτο πλαίςιο του ρόλου τθσ για τθν ευκυγράμμιςθ Διαδικαςιϊν Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςε επίπεδο Σμίλου εξωτερικοφ, θ Δ.Υ.Π.Ε. προτίκεται να ειςθγθκεί τθν εφαρμογι του και ςτισ λοιπζσ Πονάδεσ. Θ Stopanska Banka δζχκθκε με μεγάλθ ικανοποίθςθ αυτιν τθν απόφαςθ και ξεκίνθςαν ιδθ οι εργαςίεσ για τθν υλοποίθςι τθσ. Χυγκεκριμζνα, μεταξφ άλλων: Χυςτάκθκε Σμάδα Ζργου ςτθν Ακινα, που αποτελείται από ςτελζχθ διαφόρων χϊρων τθσ Ψράπεηασ, κακϊσ και αντίςτοιχθ Σμάδα Ζργου ςτα Χκόπια, οι οποίεσ ακολουκοφν ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν Ζγινε ςυνοπτικι παρουςίαςθ του Χυςτιματοσ Αξιολόγθςθσ ςτον CEO τθσ Stopanska Banka, κ. G.Bishev, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, κακϊσ και ςε Ανϊτατα Χτελζχθ τθσ Ψράπεηασ από το Διευκυντι τθσ Δ/νςθσ Υροςωπικοφ Πονάδων Εξωτερικοφ, κ. Δθμ. Χριςτόπουλο. Επίςθσ, ο κ. Π. Πακρισ, ςτζλεχοσ τθσ Δ/νςθσ Υροςωπικοφ Πονάδων Εξωτερικοφ, παρουςίαςε αναλυτικά το Χφςτθμα Αξιολόγθςθσ ςτουσ Διευκυντζσ και τα λοιπά ςτελζχθ των Διευκφνςεων τθσ κυγατρικισ μασ (25-26/4/2012) Σ CEO, κ. G.Bishev, με ςχετικι επιςτολι-εγκφκλιο, ενθμζρωςε ιδθ το ςφνολο του Υροςωπικοφ τθσ Stopanska Banka για τθν επικείμενθ πιλοτικι εφαρμογι του νζου Χυςτιματοσ, εκφράηοντασ τθν αμζριςτθ υποςτιριξι του ςτο εγχείρθμα αυτό, καλϊντασ τουσ αποδζκτεσ να ενςτερνιςτοφν τθ φιλοςοφία και τα οφζλθ που κα προκφψουν από τθν εφαρμογι του. Χφμφωνα με τον προγραμματιςμό, οι προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ για τθν «εγκατάςταςθ» του Χυςτιματοσ Αξιολόγθςθσ κα ζχουν ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ τρζχοντοσ ζτουσ, ενϊ ςτισ αρχζσ του επόμενου κα ξεκινιςει θ πιλοτικι λειτουργία του. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

11 Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ Από τθν παρουςίαςθ του υςτιματοσ Αξιολόγθςθσ ςτον CEO τθσ Stopanska Banka, κ. G.Bishev, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και ςε Ανϊτατα τελζχθ τθσ Σράπεηασ από το Διευκυντι τθσ Δ/νςθσ Προςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ, κ. Δ. Χριςτόπουλο και το ςτζλεχοσ τθσ Δ/νςθσ Προςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ, κ. Μ. Μακρι. Υροκειμζνου να διαμορφωκεί ολοκλθρωμζνθ άποψθ για το νζο Χφςτθμα Αξιολόγθςθσ τθσ Απόδοςθσ, κρίνουμε ςκόπιμο να αναφζρουμε ότι θ αξιολόγθςθ των εργαηομζνων κα διενεργείται βάςει: Στόχων - Υροβλζπεται θ κζςπιςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςι τουσ μζςω ςυμφωνθμζνων Δεικτϊν Πζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ. Σι ςτόχοι τίκενται ςε ςτρατθγικό, επιχειρθςιακό και λειτουργικό επίπεδο, βαςίηονται ςτθ μεκοδολογία Balanced Business Scorecard και επιμερίηονται κατά τρόπο ϊςτε οι ατομικοί ςτόχοι να ευκυγραμμίηονται άρρθκτα με τουσ ςτρατθγικοφσ. Δεξιοτιτων - Περιγράφονται ςυμπεριφορζσ ανά ιεραρχικό επίπεδο, που ςυνάδουν με την κουλτοφρα, τθ ςτρατθγικι και τισ αξίεσ του Σμίλου και τισ οποίεσ αναμζνεται να επιδεικνφουν οι εργαηόμενοι κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Υπθρεςιακισ Κατάρτιςθσ - Αξιολογείται η «Γνϊςθ του Αντικειμζνου Εργαςίασ», κακϊσ και θ λοιπι «Εργαςιακι Εμπειρία» των εργαηομζνων γενικότερα. Υροβλζπεται εξιςορρόπθςθ βακμολογιϊν (rating alignment), βάςει καμπφλθσ κατανομισ επιπζδων απόδοςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα επιχειρθςιακά αποτελζςματα. Επίςθσ, θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ ςυνδζεται με τθν εκπαίδευςθ, τθν ανάπτυξθ, τθν υπθρεςιακι εξζλιξθ και τισ αποδοχζσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Θ επιτυχισ εφαρμογι του Χυςτιματοσ Διοίκθςθσ τθσ Απόδοςθσ κα προςφζρει πολλαπλά οφζλθ ςτον Τμιλο. Εςτιάηουμε: ςτθν αποτφπωςθ και επικοινωνία τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ, των επιχειρθςιακϊν πλάνων και των ςτρατθγικϊν ςτόχων ςτο ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ευκυγραμμίηοντασ τουσ ατομικοφσ με τουσ εταιρικοφσ ςτόχουσ ςτθν υιοκζτθςθ από τουσ εργαηόμενουσ ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν ςυμπεριφορϊν, που υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ του Σμίλου και τθν υλοποίθςθ του Σράματόσ του ςτον εντοπιςμό και τθν αξιοποίθςθ ταλαντοφχων ςτελεχϊν, κακϊσ και ςτθ διαμόρφωςθ ενιαίασ αντίλθψθσ και κουλτοφρασ με προςανατολιςμό τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων, με τελικό ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του Σμίλου. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

12 Vojvodjanska Banka Η Vojvodjanska Banka ωσ ςφμβολο υποςτιριξθσ του Ολυμπιςμοφ Σι Σλυμπιακοί Αγϊνεσ που κα λάβουν χϊρα ςτο Οονδίνο φζτοσ το καλοκαίρι αποτελοφν για τθν Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad πρόκλθςθ για τθν ανάλθψθ δράςεων ςε διάφορουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ θ Ψράπεηα ζδωςε ιδιαίτερθ ζμφαςθ το Θ ςυμφωνία χορθγικισ ςτιριξθσ με τθν Σλυμπιακι Επιτροπι τθσ Χερβίασ, που υπογράφθκε το 2010 και βάςει τθσ οποίασ θ Ψράπεηα ορίςκθκε Επίςθμθ Ψράπεηα τθσ Σλυμπιακισ Επιτροπισ τθσ Χερβίασ, προςφζρει πολλαπλζσ δυνατότθτεσ ςτθν ίδια, τόςο ςε επίπεδο εργαςιϊν όςο και ςτθν προϊκθςθ τθσ Ψράπεηασ ωσ εταιρείασ με κοινωνικι ευκφνθ. τιγμιότυπο από τθ διοργάνωςθ EcOlympics, μπροςτά από το κεντρικό κτιριο τθσ Vojvodjanska ςτο Novi Sad Αναγνωρίηοντασ τισ ολυμπιακζσ αξίεσ, όπωσ θ υιοκζτθςθ ενόσ υγιεινοφ τρόπου ηωισ, θ εναςχόλθςθ με ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και θ προϊκθςθ πνεφματοσ ευγενοφσ άμιλλασ, θ Vojvodjanska banka από κοινοφ με τθν Σλυμπιακι Επιτροπι οργάνωςαν κατά το 2011 και 2012 τουσ αγϊνεσ EcOlympics για δθμοτικά ςχολεία. Διοργανϊκθκαν ςυναντιςεισ με ακλθτζσ μζλθ τθσ Εκνικισ Σλυμπιακισ Σμάδασ ςε 29 ςθμεία ςε όλθ τθ Χερβία, κατά τισ οποίεσ οι ακλθτζσ παρουςίαςαν ςτα παιδιά τισ εμπειρίεσ τουσ από τθν επίτευξθ κορυφαίων επιδόςεων (φωτ. δεξιά). Θ τελευταία διοργάνωςθ EcOlympics ςτο πλαίςιο αυτοφ του κφκλου ζλαβε χϊρα ςτισ 24 Παΐου 2012 ςτθν κεντρικι πλατεία μπροςτά από το κεντρικό κτιριο τθσ Vojvodjanska ςτο Novi Sad. Ψουσ ακλθτζσ, που ζφταςαν ςτθν πλατεία με ζνα διϊροφο κόκκινο λεωφορείο που ζφερε το λογότυπο τθσ Ψράπεηασ, υποδζχκθκαν 120 μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου Djordje Natošević από το Novi Sad μαηί με τθ διοίκθςθ τθσ Ψράπεηασ. Πε αφορμι τθν εκδιλωςθ αυτι, τα μζλθ τθσ Σλυμπιακισ Σμάδασ τθσ Χερβίασ παρουςίαςαν ςτουσ πελάτεσ και δθμοςιογράφουσ που παρευρίςκονταν ςτο κατάςτθμα τθσ Ψράπεηασ τθν πιςτωτικι κάρτα VISA Affinity, θ χριςθ τθσ οποίασ αποφζρει οφζλθ ταυτόχρονα ςτουσ κατόχουσ τθσ και ςτθν Σλυμπιακι Επιτροπι τθσ Χερβίασ. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

13 Vojvodjanska Banka Η διαφθμιςτικι καμπάνια για το «Ολυμπιακό δάνειο» Αυτι θ ειδικά ςχεδιαςμζνθ πιςτωτικι κάρτα αποτελεί αποκλειςτικό προϊόν ςτον τομζα πιςτωτικϊν καρτϊν ςτθ Χερβία. Εκτόσ από τθν πιςτωτικι κάρτα VISA Affinity πρόςφατα τζκθκε ςε κυκλοφορία και το «Σλυμπιακό δάνειο» που χαρακτθρίηεται ωσ «δάνειο με ρεκόρ χαμθλοφ επιτοκίου και με χρόνο ζγκριςθσ πρωτακλθτι». Ψθν προϊκθςθ του προϊόντοσ ςε αυτι τθν διαφθμιςτικι καμπάνια ζχουν επίςθσ αναλάβει οι κορυφαίοι ακλθτζσ τθσ Χερβίασ, οι οποίοι κα λάβουν μζροσ ςτουσ Σλυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Οονδίνου και θ αναφορά των ονομάτων τουσ μαηί με τθν επωνυμία τθσ Ψράπεηασ ςτζλνει ςτο κοινό το μινυμα ότι θ Ψράπεηα είναι προςανατολιςμζνθ ςε διαχρονικζσ αξίεσ. Σα μζλθ τθσ Ολυμπιακισ Ομάδασ τθσ ερβίασ παρουςιάηουν ςε πελάτεσ και δθμοςιογράφουσ τθν πιςτωτικι κάρτα VISA Affinity Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

14 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Συμμετοχι τθσ Εκνικισ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ SAM Corporate Sustainability Assessment, για ζνταξθ ςτουσ δείκτεσ αειφορίασ Dow Jones Sustainability Indexes Οι δείκτεσ αειφορίασ Dow Jones Sustainability Indexes Θ αειφορία αποτελεί μια επιχειρθματικι προςζγγιςθ, θ οποία δθμιουργεί μακροπρόκεςμθ μετοχικι αξία, αξιοποιϊντασ ευκαιρίεσ και διαχειριςτικοφσ κινδφνουσ που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ. Θ κλιματικι αλλαγι, θ ζλλειψθ φυςικϊν πόρων, θ ςυνεχισ αλλαγι των δθμογραφικϊν δεδομζνων και των καταναλωτικϊν αναγκϊν, απαιτοφν καινοτόμεσ και αποτελεςματικζσ λφςεισ. Υαράλλθλα, όμωσ, προςφζρουν και νζεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Οαμβάνοντασ αυτό υπόψθ, οι πρωτοπόρεσ ςε κζματα βιωςιμότθτασ επιχειριςεισ επιτυγχάνουν μακροπρόκεςμθ αξία, ςτρζφοντασ τισ ςτρατθγικζσ τουσ επιλογζσ ςτθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων τθσ αγοράσ για βιϊςιμα προϊόντα και υπθρεςίεσ, ενϊ παράλλθλα επιτυγχάνουν μείωςθ ι εξάλειψθ του πικανοφ κόςτουσ και του κινδφνου. Ψαυτόχρονα, ζχει αποδειχκεί ότι οι εταιρείεσ αυτζσ επιδεικνφουν υψθλό επίπεδο ικανότθτασ ςτθν αντιμετϊπιςθ ποικίλων προκλιςεων (είτε παγκόςμιων, είτε του κλάδου που δραςτθριοποιοφνται), αναφορικά με κζματα ςτρατθγικισ, οικονομικϊν, πελατϊν και προϊόντων, εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Για το λόγο αυτό, όλο και περιςςότεροι επενδυτζσ τροποποιοφν το χαρτοφυλάκιό τουσ, επενδφοντασ ςε επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ αειφορίασ ςτον τομζα τουσ. Θ εξζλιξθ αυτι και θ ανάγκθ των ιδιωτϊν και κεςμικϊν επενδυτϊν για ζναν αξιόπιςτο παγκόςμιο, ορκολογικό και ευζλικτο χρθματιςτθριακό δείκτθ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ των αειφορικϊν τουσ επενδφςεων, οδιγθςε το 1999 ςτθ δθμιουργία του Dow Jones Sustainability Index. Σ δείκτθσ προζκυψε από τθ ςυνεργαςία του «The Dow Jones Indexes» με τθν επενδυτικι εταιρεία SAM, εξειδικευμζνθ ςε κζματα αειφορίασ. SAM Corporate Sustainability Assessment Θ εταιρικι αξιολόγθςθ αειφορίασ SAM (SAM CSA) ξεκίνθςε το 1999 και αποτελεί μια ετιςια ανάλυςθ τθσ επίδοςθσ βιωςιμότθτασ για πάνω από εταιρείεσ. Χυγκεκριμζνα, θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτισ απαντιςεισ, που ςυμπλθρϊνονται από τισ προκρινόμενεσ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ςε ζνα on-line ερωτθματολόγιο, ακολουκοφμενο από εκτενι τεκμθρίωςθ. Επιπρόςκετα, για τθν τελικι κατάταξθ λαμβάνονται υπόψθ δθμοςιεφςεισ ςτα ΠΠΕ, ςχόλια των κατά περίπτωςθ ενδιαφερομζνων μερϊν, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία προςβάςιμθ ςτο κοινό. Ψο ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει περίπου 100 ερωτιςεισ πάνω ςε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κζματα, καίριασ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ μακροπρόκεςμθσ οικονομικισ απόδοςθσ. Για κάκε τομζα δραςτθριοποίθςθσ, το ερωτθματολόγιο διαμορφϊνεται αντίςτοιχα, επικεντρϊνοντασ ςε ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Ψζλοσ, το περιεχόμενό του επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε να προςαρμόηεται ςτισ νζεσ τάςεισ αειφορίασ, που πικανϊσ μποροφν να επθρεάςουν το επιχειρθματικό ςκθνικό. Ψα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ SAM Corporate Sustainability Assessment αξιοποιοφνται για τθ δόμθςθ (ςφνκεςθ) των δεικτϊν Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI World, DJSI North America, DJSI Europe, DJSI Asia Pacific, DJSI Korea και ςφντομα του δείκτθ DJSI Emerging Markets). Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

15 Διεφκυνςθ Γραμματείασ Δ.Σ. και Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων Ε.Τ.Ε. Χτο πλαίςιο αυτό, θ Εκνικι Ψράπεηα, αφοφ κρίκθκε κατάλλθλθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν αξιολόγθςθ SAM Corporate Sustainability Assessment, αποφάςιςε να λάβει για πρϊτθ φορά μζροσ το 2012 ςτθ διαδικαςία αυτι. Προςδοκώμενα οφζλθ Πζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ αυτισ, θ Ψράπεηα αναμζνεται ότι κα αποκομίςει πολλαπλά οφζλθ: Κα βελτιϊςει τθ ςτρατθγικι βιωςιμότθτάσ τθσ, αφοφ κα εντοπίςει τισ περιοχζσ που χριηουν επανεξζταςθσ Κα μπορζςει να ςυγκρίνει τθν επίδοςι τθσ ςε κζματα αειφορίασ, με τισ ανάλογεσ επιδόςεισ των εταιρειϊν του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα παγκοςμίωσ Κα παραλάβει μια ςυγκριτικι αναφορά και ςτοιχεία για τθ μζςθ και μζγιςτθ βακμολογία ςτον κλάδο τθσ ανά κριτιριο αξιολόγθςθσ Κα ζχει τθν ευκαιρία να αξιολογθκεί αναφορικά με τθν ζνταξι τθσ ςτο δείκτθ Dow Jones Sustainability Index και τθν ετιςια ζκδοςθ για τθν επιχειρθματικι αειφορία The Sustainability Yearbook. Ζκκεςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 2011 Θ Ζκκεςθ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ 2011 τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ, θ οποία εκδίδεται για 5 θ ςυνεχι χρονιά, κατατάςςεται ςτο επίπεδο Level B+ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο απολογιςμϊν Ε.Ξ.Ε. GRI-G3, καλφπτοντασ πολφ υψθλό ποςοςτό των απαιτιςεων του προτφπου. Θ Ζκκεςθ ΕΞΕ 2011, ςε ςχζςθ με αυτι του 2010, περιγράφει ςε μεγαλφτερθ λεπτομζρεια και ζκταςθ τισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ δράςεισ, πρακτικζσ και δραςτθριότθτεσ τθσ Ψράπεηασ και καλφπτει πολλοφσ περιςςότερουσ δείκτεσ επίδοςθσ του προτφπου GRI-G3, ενδεικτικό τθσ προςπάκειασ τθσ Ψράπεηασ για τθν παροχι πλθρζςτερθσ πλθροφόρθςθσ προσ τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Ξαι φζτοσ, για δεφτερθ χρονιά, θ Εκνικι Ψράπεηα προχϊρθςε ςε εξωτερικι επαλικευςθ (παροχι περιοριςμζνθσ διαςφάλιςθσ) από ανεξάρτθτουσ ελεγκτζσ των ςτοιχείων που παρακζτει ςτισ ενότθτεσ «Πε Ευκφνθ για τθν Αγορά», «Εταιρικι Διακυβζρνθςθ» και «Τργανα Διοίκθςθσ και Επιτροπζσ», κακϊσ και 7 δεικτϊν επίδοςθσ από το ςφνολο των ενοτιτων τθσ ζκκεςθσ. Θ Ζκκεςθ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ 2011 τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ, θ οποία -μεταξφ άλλων- αναφζρεται αναλυτικά ςτισ ενζργειζσ τθσ με ςκοπό τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, είναι διακζςιμθ και θλεκτρονικά ςτο κοινό ςτο διαδικτυακό τθσ ιςτότοπο Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

16 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Συμμετοχι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτο Δείκτθ Αειφορίασ FTSE4Good Θ ςειρά δεικτϊν αειφορίασ FTSE4Good Index Series ζχει ςχεδιαςτεί από το 2001 με ςκοπό τθ μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ εταιρειϊν, οι οποίεσ πλθροφν διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα εταιρικισ υπευκυνότθτασ. Θ διαφανισ διαδικαςία διαχείριςθσ και τα δθμοςιοποιθμζνα κριτιρια που ακολουκεί κακιςτοφν τθ ςειρά δεικτϊν FTSE4Good ζνα πολφτιμο εργαλείο, που αξιοποιείται από ςυμβοφλουσ, κατόχουσ και διαχειριςτζσ κεφαλαίων, επενδυτικζσ τράπεηεσ, χρθματιςτιρια και χρθματιςτζσ κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ι/και δθμιουργίασ «υπεφκυνων» επενδυτικϊν προϊόντων. Θ ςειρά FTSE4Good Index Series περιλαμβάνει τζςςερισ διαπραγματεφςιμουσ δείκτεσ και πζντε δείκτεσ αξιολόγθςθσ, εκπροςωπϊντασ τθν παγκόςμια και ευρωπαϊκι αγορά, τθν αγορά των Θνωμζνων Υολιτειϊν, τθσ Λαπωνίασ και του Θνωμζνου Βαςιλείου. Η ςειρά των δεικτών FTSE4Good ςτοχεφει: Χτθν παροχι ενόσ εργαλείου αξιολόγθςθσ για υπεφκυνουσ επενδυτζσ, ϊςτε να αναγνωρίηουν εταιρείεσ που πλθροφν διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα εταιρικισ υπευκυνότθτασ και να επενδφουν ςε αυτζσ Χτθν παροχι πλθροφόρθςθσ για διαχειριςτζσ κεφαλαίων που αναηθτοφν ζνα ςθμείο αναφοράσ κοινωνικά υπεφκυνων επενδφςεων (SRI - Social Responsible Investment) και ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ κοινωνικά υπεφκυνων επενδυτικϊν προϊόντων Χτθ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικά υπεφκυνων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν παγκοςμίωσ. Σι εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςτουσ δείκτεσ αειφορίασ FTSE4Good επανεξετάηονται ανά εξάμθνο και ςυγκεκριμζνα κάκε Χεπτζμβριο και Πάρτιο από τθν Επιτροπι Υολιτικισ του FTSE4Good. Κριτιρια ζνταξθσ ςτουσ δείκτεσ FTSE4Good Σι εταιρείεσ, για να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ δείκτεσ αειφορίασ FTSE4Good, πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτο παγκόςμιο ευρετιριο FTSE 1. Oι επιλζξιμεσ εταιρείεσ πρζπει να πλθροφν ςυγκεκριμζνα κριτιρια ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: Χτρατθγικι κατεφκυνςθ προσ τθν περιβαλλοντικι αειφορία Ωποςτιριξθ και ενςωμάτωςθ των Διεκνϊν Ξανόνων Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων ςτθν Εργαςία Ωιοκζτθςθ προτφπων ςτθν Εφοδιαςτικι Αλυςίδα Εταιρικι Διακυβζρνθςθ και Υολιτικι Ξαταπολζμθςθσ τθσ Δωροδοκίασ Υολιτικι αντιμετϊπιςθσ τθσ Ξλιματικισ Αλλαγισ. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

17 Διεφκυνςθ Γραμματείασ Δ.Σ. και Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων Ε.Τ.Ε. Ψα κριτιρια των δεικτϊν FTSE4Good αναπτφχκθκαν μζςω διαβοφλευςθσ και με τθ ςυναίνεςθ πλθκϊρασ ενδιαφερομζνων μερϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων επιχειριςεων, διαχειριςτϊν κεφαλαίων, μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων και ιδιωτϊν επενδυτϊν, με ςτόχο να αντικατοπτρίηουν αυτό που ςυνιςτά παγκοςμίωσ τθν «Σρκι Επιχειρθματικι Υρακτικι». Ψα παραπάνω κριτιρια ανακεωροφνται και επικαιροποιοφνται τακτικά, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εναρμόνιςι τουσ με τα νζα δεδομζνα και τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικισ υπευκυνότθτασ και των υπεφκυνων επενδφςεων. Διαδικαςία αξιολόγθςθσ για τθν ζνταξθ ςτουσ δείκτεσ FTSE4Good Σ FTSE ςυνεργάηεται ςτενά με τον ανεξάρτθτο μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό the Ethical Investment Research Service (EIRIS). Σ EIRIS κεωρείται πρωτοπόροσ ςτθ διεξαγωγι ζρευνασ με πάνω από 28 ζτθ εμπειρίασ, αναφορικά με τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ, τθν περιβαλλοντικι, κοινωνικι και θκικι επίδοςθ εταιρειϊν. Χυγκεκριμζνα, ο οργανιςμόσ FTSE αξιοποιεί τισ υπθρεςίεσ του EIRIS ςτθ διαδικαςία επεξεργαςίασ των ςτοιχείων των εταιρειϊν και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ κάλυψθσ των απαιτοφμενων κριτθρίων για τθν ζνταξι τουσ ςτουσ δείκτεσ αειφορίασ FTSE4Good. Επιπλζον, ςε ςυνεργαςία με ζνα ευρφ δίκτυο από διεκνείσ εταίρουσ εντοπίηει εταιρείεσ που επιδεικνφουν υψθλι επίδοςθ ςε κζματα εταιρικισ υπευκυνότθτασ. Θ πρόςβαςθ ςτα ςχετικά δεδομζνα επιτυγχάνεται μζςω των ακόλουκων μθχανιςμϊν: Ζλεγχο των Ετιςιων Εκκζςεων Ζρευνα ςτουσ εταιρικοφσ ιςτοτόπουσ Αποςτολι ερωτθματολογίων και διαπροςωπικι επικοινωνία με τισ εταιρείεσ, όπου κρίνεται απαραίτθτο Επεξεργαςία λοιποφ υλικοφ που διατίκεται δθμοςίωσ Επιπλζον, διανζμονται από τον EIRIS ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, τεχνικά δελτία με λεπτομερι πλθροφόρθςθ για ανανζωςθ και ανακεϊρθςθ. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

18 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Συμμετοχι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτουσ δείκτεσ FTSE4Good Europe και FTSE4Good Global Θ δζςμευςθ τθσ Εκνικισ για μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεφκυνθ λειτουργία προκφπτει από: Ψθ Διακιρυξθ τθσ Υεριβαλλοντικισ Υολιτικισ που ζχει κεςπίςει και εφαρμόηει μζςω του Χυςτιματοσ Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ Ψον Ξϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Ψράπεηασ Ψθν Υολιτικι Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ του Σμίλου Ψον Ξϊδικα Θκικισ Χυμπεριφοράσ και Δεοντολογίασ τθσ Ψράπεηασ και του Σμίλου. Θ Ψράπεηα, από το 2004, ςυμμετζχει ςτουσ χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ αειφορίασ FTSE4Good Europe και FTSE4Good Global. Χτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ αυτισ, αξιολογείται ετθςίωσ για τθν επίδοςι τθσ: Χε κζματα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (Ξαταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ και τθσ Δωροδοκίασ), ςε κζματα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων ςτθν Εργαςία (Μςεσ ευκαιρίεσ, Διαφορετικότθτα, Ξαταναγκαςτικι και Υαιδικι Εργαςία, Ωράριο, Ελευκερία του Χυνεταιρίηεςκαι κτλ.) Χε κζματα Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (Ενςωμάτωςθ κριτθρίων ςτισ πιςτοδοτιςεισ, αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν πιςτωτικϊν κινδφνων, προϊόντα υπεφκυνων επενδφςεων κτλ.) Χε κζματα Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (Υροδιαγραφζσ και κυρϊςεισ ςε προμθκευτζσ, επιλογι χωρϊν ςυνεργαςίασ και κριτιρια προμθκευόμενων προϊόντων κτλ). Πε τθ ςυμμετοχι τθσ ςτουσ παραπάνω δείκτεσ, θ Εκνικι Ψράπεηα προωκεί τισ Ξοινωνικά Ωπεφκυνεσ Επενδφςεισ και αποδεικνφει τθ δζςμευςι τθσ για μια οικονομία με αειφόρο προςανατολιςμό. Ημζρα Καριζρασ ςτο Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Χτισ 24 Παΐου, το Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου πραγματοποίθςε ςτθν Ψρίπολθ, για μία ακόμα χρονιά, θμερίδα με κζμα «Θμζρα Ξαριζρασ». Χτθν θμερίδα κλικθκαν να ςυμμετάςχουν με παρουςιάςεισ τουσ επτά εταιρείεσ, που κάλυπταν ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων, πανελλαδικά και τοπικά. Πεταξφ των εταιρειϊν που προςκλικθκαν ιταν και θ ΕΨΕ. Θ θμερίδα απευκυνόταν ςε τελειόφοιτουσ και απόφοιτουσ των Σικονομικϊν τμθμάτων και των τμθμάτων Ψεχνολογίασ Ψθλεπικοινωνιϊν και Ωπολογιςτϊν. Χκοπόσ ιταν οι φοιτθτζσ να εξοικειωκοφν με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ που επικρατοφν ςτθν αγορά εργαςίασ και τισ ευκαιρίεσ που τουσ δίνονται. Υαράλλθλα, ςτο τζλοσ τθσ θμερίδασ, είχαν τθ δυνατότθτα να ςυναντθκοφν με τουσ εκπροςϊπουσ των εταιρειϊν που ςυμμετείχαν και να ςυηθτιςουν μαηί τουσ. Ψθν Εκνικι Ψράπεηα εκπροςϊπθςε ο Ωποδιευκυντισ τθσ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ, Ρίκοσ Ξανελλόπουλοσ. Εκτόσ των άλλων, θ Ψράπεηα παρουςίαςε τα βαςικά εταιρικά τθσ ςτοιχεία, τισ ςθμαντικότερεσ δραςτθριότθτζσ τθσ, κακϊσ και τισ ςχζςεισ τθσ με το προςωπικό, ωσ τράπεηα και ωσ Τμιλοσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζδειξαν οι φοιτθτζσ που ςυμμετείχαν για τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ τθσ Εκνικισ. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

19 Ιςτορικό Αρχείο Ε.Τ.Ε. Νφχτα Μουςείων 2012 ςτο Ιςτορικό Αρχείο τθσ ΕΤΕ Ψο Λςτορικό Αρχείο τθσ ΕΨΕ (ΛΑ/ΕΨΕ) ςυμμετείχε και φζτοσ ςτον εορταςμό τθσ Ρφχτασ Πουςείων με μια ςειρά εκδθλϊςεων που πραγματοποιικθκαν το Σάββατο 19 Μαΐου ςτουσ χϊρουσ του, ςτο Πζγαρο Διομιδθ, από τισ 18:00 ζωσ τα μεςάνυχτα. Ψο κζμα που επζλεξε για το 2012 το Διεκνζσ Χυμβοφλιο Πουςείων (ICOM) ιταν «Τα μουςεία ςε ζναν κόςμο που αλλάηει. Νζεσ εμπνεφςεισ, νζεσ προκλιςεισ». Ψο Αρχείο άνοιξε τισ πόρτεσ του ςτο κοινό ςτισ 6 το απόγευμα με ξεναγιςεισ ςτουσ μουςειακοφσ του χϊρουσ και το εργαςτιρι καταςκευισ χαρτιοφ και μαρμαρογραφίασ που ςτικθκε ςτο αίκριο και μονοπϊλθςε το ενδιαφζρον των μικρϊν φίλων και όχι μόνο. Εργαςτιρι καταςκευισ χαρτιοφ Σι επιςκζπτεσ είχαν τθ δυνατότθτα να περιθγθκοφν ςτθν υπαίκρια ζκκεςθ αρχειακοφ και φωτογραφικοφ υλικοφ που οργάνωςε το ΛΑ/ΕΨΕ με τίτλο «Αρχείο: Μια μθχανι του χρόνου για τθν πλθροφορία». Θ ζκκεςθ απαρτιηόταν από δφο ενότθτεσ. Θ πρϊτθ είχε τίτλο «Ψα παρόν ωσ παρελκόν» και παρουςίαηε αναδρομικά τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτθν Ψράπεηα κακϊσ και τισ οικονομικζσ αλλά και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ των τεχνολογικϊν αυτϊν αλλαγϊν ςτον κόςμο τθσ Ψράπεηασ, υπαλλιλουσ και πελάτεσ. Θ δεφτερθ ενότθτα με τον τίτλο «Ψο μζλλον ωσ παρόν» αποτυπϊκθκε με τριςδιάςτατο τρόπο (φωτογραφίεσ πάνω ςε αρχειονομικά κουτιά) και παρουςίαηε τισ αλλαγζσ που ζχουν ςυντελεςτεί, ςυντελοφνται ι πρόκειται να ςυντελεςτοφν ςτισ αρχειονομικζσ διαδικαςίεσ. Σ προβλθματιςμόσ γφρω από τθ ςθμαςία και το ρόλο των αρχείων ςε ζναν κόςμο που αλλάηει αποτυπϊκθκε και ςτα βίντεο που δθμιοφργθςαν ομάδεσ αρχειονόμων και φωτογράφων. Πζςα από εικόνεσ και ελάχιςτα ςχόλια οι κεατζσ παρακολουκοφςαν το μακρφ ταξίδι τθσ πλθροφορίασ από το ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ τθσ ςτο περιβάλλον του Αρχείου μζχρι τθν παράδοςι τθσ ςτον ερευνθτι. Ειρινθ Γκόνου, Memoria imaginis ι Ο οίκοσ των αρικμϊν, 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

20 Ιςτορικό Αρχείο Ε.Τ.Ε. Ψο αίκριο φιλοξζνθςε επίςθσ ταχυδακτυλουργικά παιχνίδια, τθ φωτογραφικι ζκκεςθ που οργάνωςε το ΞΕΚΕΑ Εν Δράςει ειδικά για αυτιν τθ νφχτα με τίτλο «Φατςιςμόσ. Χχόλιο πάνω ςε μια ιδζα που δεν αλλάηει ςε ζναν κόςμο που αλλάηει» κακϊσ και δφο χορευτικζσ παραςτάςεισ εκτελεςμζνεσ από τισ ομάδεσ χοροφ και μουςικισ του ΞΕΚΕΑ Διάβαςθ. Ζκκεςθ με τίτλο «Ρατςιςμόσ. χόλιο πάνω ςε μία ιδζα που δεν αλλάηει ςε ζναν κόςμο που αλλάηει» Υαρουςιάηοντασ το ζργο αυτϊν των κοινοτιτων, το ΛΑ/ΕΨΕ ςυνεχίηει τθν προςπάκεια ςυνάντθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ διαφορετικϊν ομάδων. Θ ςυμμετοχι του κοινοφ ανζδειξε τισ κετικζσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ ςυνάντθςθσ, που εξελίχκθκε ςε γιορτι. Ψο Αρχείο, επιδιϊκοντασ τθν επαφι με τθ γειτονιά και τουσ νζουσ που ενδιαφζρονται για τα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ, ςυνεργάςτθκε και με οκτώ καλλιτζχνεσ με ατομικά εικαςτικά ζργα, όλα εμπνευςμζνα από το πλοφςιο αρχειακό υλικό και το ζργο που πραγματοποιείται ςτο Αρχείο, και πάντα ςε ςυνάφεια με το φετινό κζμα. Για τθ φιλοξενία των ζργων αυτϊν οριςμζνοι χϊροι του Αρχείου άνοιξαν για πρϊτθ φορά ςτο κοινό, όπωσ για παράδειγμα ο διάδρομοσ που οδθγεί ςτα αρχειοςτάςια του πρϊτου ορόφου, ςτον οποίο τισ υπόλοιπεσ θμζρεσ του χρόνου ζχουν πρόςβαςθ -και αυτι ελεγχόμενθ- μόνο οι αρχειονόμοι. Πε όλεσ τισ παραπάνω δράςεισ το Λςτορικό Αρχείο τθσ ΕΨΕ επιδίωξε να λειτουργιςει, πζρα από ανοιχτόσ χϊροσ ιςτορίασ, και ωσ κοινωνικόσ χϊροσ, ςε διάλογο με τθν κοινωνία, ωσ τόποσ ςυνάντθςθσ διαφορετικϊν κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν ομάδων. Αναηθτϊντασ τρόπουσ εμπλουτιςμοφ τθσ πρόςλθψθσ των αρχειακϊν και μουςειακϊν τεκμθρίων κακϊσ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτο χϊρο των διαφορετικϊν κοινωνικϊν υποκειμζνων και ομάδων, ζγινε χϊροσ ζμπνευςθσ για καλλιτζχνεσ και ταυτόχρονα χϊροσ ςυνάντθςθσ με τον κόςμο του ΞΕΚΕΑ, τθσ γειτονιάσ, τθσ Ακινασ. Γενικι άποψθ από τθν εκδιλωςθ ςτο Μζγαρο Διομιδθ Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

21 Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ (ΜΙΕΤ) Παρουςίαςθ βιβλίου Θεόδωροσ Π. Λιανόσ «Η Πολιτικι Οικονομία του Αριςτοτζλθ» ΠΛΕΨ, 2012, ςελ. 217 Χτο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια ςυςτθματικι και αναλυτικι παρουςίαςθ των οικονομικϊν ιδεϊν και κεωριϊν του Αριςτοτζλθ. Σ μεγάλοσ φιλόςοφοσ διατφπωςε οικονομικζσ ιδζεσ και κεωρίεσ που παραμζνουν επίκαιρεσ και ςθμαντικζσ, παρότι ζχουν παρζλκει είκοςι τζςςερισ αιϊνεσ από τθν εποχι που διατυπϊκθκαν. Σ άριςτοσ βίοσ, θ οριακι χρθςιμότθτα, το κράτοσ ευθμερίασ, θ διαφάνεια και ο απολογιςμόσ ςτθ διαχείριςθ του δθμόςιου χριματοσ, το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ και θ ςχζςθ του με τθν εδαφικι ζκταςθ τθσ χϊρασ αποτελοφν και ςιμερα ιδιαιτζρωσ ςθμαντικά ηθτιματα. Ξαι οι προτάςεισ του Αριςτοτζλθ για ιςοςκελιςμζνο προχπολογιςμό, για ζλεγχο ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και αυςτθρι λογοδοςία των κυβερνϊντων, για τθ διατιρθςθ ενόσ ςτακεροφ νομικοφ πλαιςίου, για τθν εφαρμογι τθσ μεςότθτασ και τθν αποφυγι των άκρων ςτθν κατοχι πλοφτου, για τθν ζνταξθ των φτωχϊν πολιτϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία διατθροφν τθν αξία τουσ και για τθ ςφγχρονθ εποχι. Θ παρουςίαςθ τθσ Υολιτικισ Σικονομίασ του Αριςτοτζλθ γίνεται με όρουσ οικείουσ και ςυνεπϊσ κατανοθτοφσ από τον ςθμερινό αναγνϊςτθ. Σι οικονομικζσ αντιλιψεισ του Αριςτοτζλθ εμφανίηονται ςτα κείμενά του με τρόπο που ταιριάηει ςτο υπό ανάλυςθ κάκε φορά κζμα του και όχι ςυςτθματικά ωσ οικονομικι κεωρία ι ωσ οικονομικι ανάλυςθ κάποιου προβλιματοσ. Δεν υπάρχει δθλαδι ςτον Αριςτοτζλθ Σικονομικι Ανάλυςθ ωσ αυτόνομο πεδίο ζρευνασ. Σ Κ. Υ. Οιανόσ επζλεξε τθν οργάνωςθ των αριςτοτελικϊν αντιλιψεων με τον γνωςτό τρόπο των ςφγχρονων εγχειριδίων πολιτικισ οικονομίασ, δθλαδι ςε Πικροοικονομία και Πακροοικονομία, προςκζτοντασ ζνα τρίτο μζροσ για τθν Σικονομικι Δικαιοςφνθ. Σ ΚΕΣΔΩΦΣΧ Υ. ΟΛΑΡΣΧ είναι ομότιμοσ κακθγθτισ του Σικονομικοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΑΧΣΕΕ). Γεννικθκε ςτθ Πεςςινθ τθσ Πεςςθνίασ και ςποφδαςε ςτθν ΑΧΣΕΕ και ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Βόρειασ Ξαρολίνασ των ΘΥΑ. Ιταν κακθγθτισ ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Ξαλιφόρνιασ (Davis) και ζχει διδάξει ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Βόρειασ Ξαρολίνασ, ςτο Υολυτεχνικό Λνςτιτοφτο τθσ Βιρτηίνιασ (VPI), ςτο University College τθσ Λρλανδίασ κ.ά. Ζχει υπθρετιςει ςε διάφορεσ διοικθτικζσ κζςεισ: πρφτανθσ τθσ ΑΧΣΕΕ, πρόεδροσ τθσ ΔΕ του Υολυτεχνείου τθσ Ξριτθσ, πρόεδροσ του ΔΛΞΑΨΧΑ, πρόεδροσ του Ξζντρου Υρογραμματιςμοφ και Σικονομικϊν Ερευνϊν, πρόεδροσ τθσ Σλυμπιακισ Αεροπορίασ. Ζχει ςυγγράψει διδακτικά εγχειρίδια, μονογραφίεσ, βιβλιοκριςίεσ και πολλά άρκρα ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά, κακϊσ και πολλά άρκρα εκλαϊκευτικοφ χαρακτιρα ςτον περιοδικό και θμεριςιο τφπο. Είναι υπεφκυνοσ ζκδοςθσ του περιοδικοφ South-Eastern Europe Journal of Economics. Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

22 Το Μορφωτικό Κδρυμα ςασ προτείνει... Επιλογζσ από πρόςφατεσ εκδόςεισ του Άλκθςτθ Χυγγραφζασ: Ευριπίδθσ Ερμθνευτικι απόδοςθ: Δανιιλ Λ. Λακϊβ Ακινα, ΠΛΕΨ 2012 ςς. 387 (τόμοσ Α) και 369 (τόμοσ Β) Η Δραματικι Σχολι του Εκνικοφ Θεάτρου Χυγγραφείσ: Ουδία Χαπουνάκθ-Δρακάκθ, Παρία Οουίηα Ψηόγια-Ποάτςου Ειςαγωγικά ςθμειϊματα : Χπφροσ Ευαγγελάτοσ, Βίκτωρ Αρδίττθσ Ακινα, ΠΛΕΨ 2011, ςς. 539 με 46 α/μ εικόνεσ Αμφντασ του Τάςςου Χυγγραφζασ: Γεϊργιοσ Πόρμορθσ Ειςαγωγι, ςχόλια και γλωςςάριο: Χπφροσ Α. Ευαγγελάτοσ Ακινα, ΠΛΕΨ 2012 ςς. 231 με 5 α/μ και 6 ζγχρωμεσ εικόνεσ Χαρακτικά και βιβλία Χυγγραφζασ: Κανάςθσ Εξαρχόπουλοσ Ακινα, ΠΛΕΨ 2012 ςς. 143 με 111 ζγχρωμεσ και α/μ εικόνεσ Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα