ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέµα: Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη

2 Εισαγωγή Η ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της οικονοµίας, η οποία στηρίζεται στη γνώση και στην διακίνηση και διοχέτευση πληροφοριών, προκειµένου να εξασφαλίσει ανταγωνιστική ικανότητα, τόσο σε παγκόσµιο, όσο και σε εθνικό- περιφερειακό- τοπικό επίπεδο (Boucher, G., Conway, C., Van Der Meer, E. 2003). Οι έννοιες Knowledge Economy και Learning Regions εισέρχονται δυναµικά στη σύγχρονη κοινωνία, αποκαλύπτοντας, αφενός µεν τη σηµαντικότητα που κατέχει η γνώση και η πληροφόρηση στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, αφετέρου την ανάγκη που εκδηλώνει η περιφερειακή κοινότητα για γνώση, προκειµένου να αποτελεί ισάξια ανταγωνιστική δύναµη σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα (Keane, J., Allison, J. 1999). Στο πλαίσιο αυτό, η Ανώτατη Εκπαίδευση δύναται να συµβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην υποστήριξη της µαθησιακής κοινότητας, δεδοµένου ότι αποτελεί σηµαντική πηγή γνώσης (µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας), καινοτοµίας (µέσω της ερευνητικής διαδικασίας), καθώς και προόδου (µέσω της παροχής αναβαθµισµένων τεχνολογικών δυνατοτήτων). Συνακόλουθα, τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης καλούνται να αποτελέσουν, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, παράγοντες περιφερειακής ενίσχυσης, ανάπτυξης και προόδου. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη και καθιέρωση διαρκούς και στενής συνεργασίας µε φορείς της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, καθώς η διαδραστική επικοινωνία συµβάλει στην αξιοποίηση των προπτυχιακών φοιτητών και στην απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά. Επίσης, παρέχει δυνατότητες χρηµατοδότησης και επιχορηγήσεων για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στρατηγικών στόχων τόσο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών αυτής. Τέλος, διευκολύνει την παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής και ενισχύει τις υπηρεσίες µε ανθρώπινο δυναµικό. 2

3 1. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: βιβλιογραφική ανασκόπηση Η ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα µε την οικονοµία. Από τις παραδοσιακές µορφές του οικονοµικού γίγνεσθαι, οδηγούµαστε σε µία νέα οικονοµική πραγµατικότητα, βάση της οποίας είναι η γνώση, η διακίνηση και διοχέτευση πληροφοριών (Knowledge ή Information Economy). Λόγω του ότι η ανταγωνιστικότητα στη διεθνή και εθνική οικονοµία συνδέεται µε την γνώση, η έννοια της Learning Region εισέρχεται δυναµικά στους φορείς της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης διευρύνεται και συνεπάγεται τη µετάδοση γνώσεων και καινοτοµιών, καθώς και την ενεργή συµβολή στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Ωστόσο, ο ρόλος αυτός των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να πηγάζει και να καθορίζεται από κείµενα πολιτικής, ώστε να είναι στρατηγικά θεσµοθετηµένος και σαφώς προσδιορισµένος. Προϋπόθεση, λοιπόν, για την ενεργή συµβολή των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη κρίνεται: η καθιέρωση συνεργασιών µεταξύ εκπαιδευτικών και επιχειρηµατικών - διοικητικών φορέων η υιοθέτηση µεθόδων αξιολόγησης αναφορικά µε την µέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας αυτής της συνεργασίας Όπως απεικονίζει και ο πίνακας 1 του παραρτήµατος, η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει τη νέα διάσταση της οικονοµίας, τις νέες προϋποθέσεις για επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα, την εµφάνιση της έννοιας Learning Region, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της συµµετοχής των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, µέσω της καθιέρωσης συνεργασιών και µεθόδων αλληλεπίδρασης. 3

4 Χρονολογική Παρουσίαση Βιβλιογραφίας Χρόνος Τίτλος Συγγραφέας Τίτλος Εργασίας Σκοπός Βασικό Συµπέρασµα Έκδοσης Περιοδικού / Βιβλίου 2001 Higher Education in Europe (Vol. 26, No. 3, pp ) 2001 Higher Education in Europe (Vol. XXVI, No. 3, pp ) Barrows Conley, L. Gorecki, R. J. Higher education institutions and their regions: linking the local and the global The University of Warmia and Mazury in Olsztyn as an agent of regional development and higher education in Poland Παρουσιάζει και οργανώνει σε θεµατικές τις απόψεις των ερευνητών που συµµετείχαν στο διεθνές σεµινάριο Emergence of universities: new higher education institutions and their role in local and regional development, το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 2001 στην Πολωνία. Παρουσιάζει τον ρόλο του πανεπιστηµίου Warmia and Mazury στην περιφερειακή ανάπτυξη µιας περιοχής της Πολωνίας, και περιγράφει δραστηριότητες που συµβάλλουν στην πρόοδο της περιφέρειας και ενισχύουν την θεσµοθέτηση συνεργασιών. Τα ινστιτούτα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν πηγή ζωτικής σηµασίας για την τοπική κοινωνία και συνακόλουθα προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής (αναδιοργάνωση συγχώνευση µικρότερων ιδρυµάτων). Τα πανεπιστήµια: δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τα ιδεολογικά και εµπορικά τους ενδιαφέροντα πρέπει να αποφεύγουν την εκτεταµένη ενασχόληση µε ζητήµατα τοπικού ενδιαφέροντος να µην περιφρονούν την παγκόσµια αποστολή τους. Το πανεπιστήµιο δύναται να συµβάλλει καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, υιοθετώντας δραστηριότητες και συνεργασίες που συµβάλλουν στην πρόοδο και καλλιέργεια της περιφέρειας. Η ενίσχυση αυτής της συµβολής υποστηρίζεται και από την κεντρική διοίκηση, καθώς το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνίας προετοιµάζει πρόσκληση για την καθιέρωση πολιτικής και στρατηγικής αναφορικά µε την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 4

5 2001 Local Economy (Vol. 16, No. 2, pp ) 2002 Regional Studies (Vol. 36, 1, pp ) 2003 Higher Education in Europe (Vol. XXVIII, No. 1, pp ) Allison, J., Keane, J. Morgan, B. Moses, I. Evaluating the role of the Sunshine Coast University (USC) in the Regional Economy Higher education and regional economic development in Wales: an opportunity for demonstrating the efficacy of devolution in economic development The university, a permanent factor in the development and the advancement of society: views from institutions of higher education and academic Μελετά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Learning Economy και τον ρόλο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, µέσα από τις δραστηριότητες του Sunshine Coast University. Μελετά τη συµβολή και τον ρόλο των πανεπιστηµίων στην οικονοµική ανάπτυξη της Ουαλίας, παρουσιάζοντας µοντέλα διαδραστικής επικοινωνίας. Μελετά τη συµβολή και τον ρόλο των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη, µέσα από την ανάλυση των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών στόχων του University of New England στην Αυστραλία. Παρουσιάζει τις αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια (learning regions) και στην οικονοµία (learning economy). Προβάλλει την ανάγκη καθιέρωσης θεσµοθετηµένης συνεργασίας και διαδραστικής επικοινωνίας (conceptual framework)µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των φορέων της περιφέρειας, προκειµένου να αξιοποιηθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η συµβολή των πανεπιστηµίων στην οικονοµική πρόοδο. Προτείνει µορφές συνεργασίας σε συγκεκριµένους τοµείς δράσης, διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο διαδραστικής επικοινωνίας. Τα πανεπιστήµια της Ουαλίας δεν αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων τους, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη, λόγω του σαφούς διαχωρισµού στη χρηµατοδότηση της διδασκαλίας και της έρευνας. Η χρηµατοδότηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συµβολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη. Το πανεπιστήµιο συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική, πολιτιστική, κοινωνική και τεχνολογική πρόοδο της περιφέρειας, αναπτύσσοντας δράσεις που αναβαθµίζουν την τοπική κοινωνία, και που προβλέπονται και καθορίζονται από την στρατηγική πολιτική του Πανεπιστηµίου. 5

6 2003 Local Economy (Vol. 18, No. 1, pp. 7-20) 2003 Local Economy (Vol. 18, No. 1, pp ) 2003 Regional Studies (Vol. 37, 9, pp ) 2003 Regional Studies (Vol. 37, 9, pp ) Charles, D. Glasson, J. Boucher, G. et al. Lawton Smith, H. organizations Universities and territorial development: reshaping the regional role of UK Universities The widening local and regional development impacts of the modern universities: a tale of two cities (and North South perspectives) Tiers of engagement by universities in their region s development Knowledge organizations and local economic development: the Μελετά τη συµβολή των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την αλλαγή του ρόλου των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια. Μελετά τον ρόλο των σύγχρονων πανεπιστηµίων (πρώην πολυτεχνικών σχολών) στην περιφερειακή ανάπτυξη µε την µέθοδο του case study. Προσδιορίζει διοικητικούς, οργανωτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συµβολή των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μελετά την διεύρυνση του ρόλου των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην οικονοµική Τα πανεπιστήµια αύξησαν σηµαντικά τις δραστηριότητές τους µε περιφερειακούς φορείς και προέβαλλαν την ανάγκη ενασχόλησής τους µε περιφερειακά ζητήµατα. Ωστόσο, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στην υιοθέτηση θεσµοθετηµένων συνεργασιών, και όχι µεµονωµένων από συγκεκριµένους ακαδηµαϊκούς. Οι περιπτωσιολογικές µελέτες ανέδειξαν την µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων των πανεπιστηµίων στην περιφέρεια και την συµβολή τους στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Καθοριστικός παράγοντας κρίνεται η οικονοµική υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και φορέων της περιφέρειας. Τα ινστιτούτα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι συνήθως τα µεγάλα πανεπιστήµια που εδρεύουν σε περιφερειακές πόλεις. Ο ανταγωνισµός και η διοικητική δοµή των πανεπιστηµίων (παραδοσιακά ή νέα τεχνολογικά) επηρεάζουν την συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναδεικνύεται η σηµαντικότητα της γνώσης και της διακίνησης πληροφοριών στην οικονοµική ανάπτυξη (Knowledge Economy) και 6

7 2004 Assessment & Evaluation in Higher Education (Vol. 29, No. 3, pp ) 2004 Journal of Asian Economics (Vol. 15, pp ) Kettunen, J. Lin, T.-C. cases of Oxford and Grenoble The strategic evaluation of regional development in higher education The role of higher education in economic development: an empirical study of Taiwan case ανάπτυξη της περιφέρειας, και αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν το νέο αυτό ρόλο των πανεπιστηµίων. Η εργασία στηρίζεται σε περιπτώσεις µελέτης (case study) δύο πανεπιστηµίων, του Oxford University και του Grenoble University. Περιγράφει και αναλύει την µέθοδο του Balanced Scorecard, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την καταγραφή και αξιολόγηση της στρατηγικής που ακολουθούν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναφορικά µε τον ρόλο τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μελετά τον ρόλο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην διαµόρφωση του µελλοντικού εργατικού δυναµικού στη Ταϊβάν, και συνακόλουθα τη συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη. ιερευνά πώς το αναλυτικό πρόγραµµα των πανεπιστηµίων επηρεάζει την αγορά εργασίας. προβάλλεται ο καθοριστικός ρόλος των πανεπιστηµίων και των εργαστηρίων τους, ως παράγοντες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου. Η συµβολή των πανεπιστηµίων στην οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί πλέον θεσµοθετηµένη δραστηριότητα, συµµετέχοντας ενεργά στις τοπικές οικονοµίες. Η µέθοδος του Balanced Scorecard έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις στρατηγικές µεθόδους των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να αποκαλύψει τους τοµείς συνεργασίας µε φορείς της περιφέρειας. Αποδεικνύει τη σηµαντικότητα του αναλυτικού προγράµµατος στην οικονοµική ανάπτυξη και παραγωγικότητα, από την πλευρά του ανθρώπινου δυναµικού και της αγοράς εργασίας. Με άξονα τις παραµέτρους της έρευνας, η συγκεκριµένη εργασία προβάλλει ότι οι απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών δεν ανταποκρίνονται εν γένει στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς στη Ταϊβάν, ενώ οι απόφοιτοι µηχανικών / φυσικών επιστηµών διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη οικονοµία. 7

8 Μοναδικό σηµείο απόκλισης στις απόψεις της διεθνούς κοινότητας αναφορικά µε τη συµβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί η µέθοδος αξιολόγησης της συνεργασίας που αναπτύσσεται µεταξύ των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των φορέων της περιφέρειας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το πρόγραµµα UNIREG (Boucher, G., Conway, C., Meer, E. V. Der 2003), το οποίο αναπτύσσει τρία εµπειρικά µοντέλα αξιολόγησης, καθώς και η µέθοδος Balanced Scorecard (Kettunen, J. 2004), η οποία καταγράφει και αξιολογεί την στρατηγική που ακολουθούν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναλυτικά, το πρόγραµµα UNIREG αναπτύσσει τα ακόλουθα τρία εµπειρικά µοντέλα αξιολόγησης: Το πρώτο, περιλαµβάνει ανασκόπηση των εθνικών κειµένων που αναφέρονται σε ζητήµατα πολιτικών σχετικά µε τον ρόλο και την συµβολή των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη Το δεύτερο, µελετά την φύση των διασυνδέσεων και των συνεργασιών µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και φορέων της περιφέρειας (π.χ. απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά εργασίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις) Το τρίτο διασυνδέει τα στοιχεία του προηγούµενου µοντέλου και προχωρά σε µία συγκριτική σύνθεση των αποτελεσµάτων Η µέθοδος Balanced Scorecard προϋποθέτει την δηµιουργία πλαισίου για την περιγραφή, υλοποίηση και αξιολόγηση της στρατηγικής (κοινό πλαίσιο), και συνακόλουθα µετατρέπει αυτή την στρατηγική σε στόχους και µέτρα υλοποίησης, βάσει των ακόλουθων κατευθύνσεων: Οικονοµικές παράµετροι Εσωτερικές διεργασίες (αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα) Εκπαιδευτικές διαδικασίες (καινοτοµία, τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναµικό) Συµπερασµατικά, η συµβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτει την δηµιουργία θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των φορέων της περιφέρειας. Η αξιολόγηση κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεργασία αυτή, καθώς επιτρέπει τον προσδιορισµό και την καταγραφή των σηµείων σύγκλισης και απόκλισης των δραστηριοτήτων που δύνανται να αναπτυχθούν. Επιπρόσθετα, η στρατηγική που ακολουθούν τόσο οι οργανισµοί της περιφέρειας, όσο και τα ανώτατα ιδρύµατα αντανακλά τις µορφές διαδραστικής επικοινωνίας που δύνανται να καλλιεργηθούν 8

9 στο πλαίσιο της συνεισφοράς της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και πρόοδο. 2. Μελέτη Περίπτωσης: Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Ρόδος) Ο Σχεδιασµός της ίδρυσης και χωροθέτησης των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην περιφέρεια, εκτός του στόχου της κοινωνικοοικονοµικής θωράκισης του Αιγαίου, περιελάµβανε και τη συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, εκτός του ότι αποτελεί πλέον µια πραγµατικότητα µε ποικίλες επιδράσεις στην Ρόδο, τόσο άµεσες (π.χ. οικονοµικές από την εγκατάσταση διδακτικού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών καθώς και από την εκτέλεση έργων και προµηθειών) όσο και έµµεσες (π.χ. στη διασκέδαση, τη ψυχαγωγία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα ήθη κ.λπ.), αποτελεί, κατά βάση, σηµαντική πηγή: Γνώσης, αφού τα προγράµµατα σπουδών του περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό µαθηµάτων µε πολλαπλή βιβλιογραφία και πρόσβαση σε πολυµέσα και βάσεις δεδοµένων που προσφέρουν προϋποθέσεις για τη δηµιουργία δικτύων καινοτοµίας µε τα οποία αυξάνεται η περιφερειακή εµπειρογνωµοσύνη, µε ίσες δυνατότητες πρόσβασης όλων στη πληροφορία καθώς και στην υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων από διδάσκοντες και διδασκόµενους. Καινοτοµίας, µέσα από τη δηµιουργία νέων καινοτόµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και την έρευνα που διεξάγεται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Προόδου, µέσα από συνεχόµενη αναβάθµιση των τεχνολογικών και επιστηµονικών δυνατοτήτων (π.χ. δίκτυο πανεπιστηµίου, παροχή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού λογισµικού κ.λπ.). Στην πρόοδο αυτή συµβάλει επίσης, η συνεχής αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και στην περιφέρεια ειδικά (π.χ. εµπλουτισµός τους µε µαθήµατα νέων τεχνολογιών, εκπαιδευτικού σχεδιασµού, µειονοτήτων, πολυπολιτισµικότητας, γλωσσών της Μεσογείου, κ.λπ.). Βάσει της θεωρητικής προσέγγισης το Πανεπιστήµιο Αιγαίου συµβάλλει στην ανάπτυξη της Ρόδου διεξάγοντας έρευνα για κοινωνικά θέµατα τοπικής υφής και οργανώνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε οι απόφοιτοί του να συνδράµουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας µέσω του διορισµού τους στην Εκπαίδευση, στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα 9

10 καθώς επίσης και µέσα από συνεργασίες µε εξειδικευµένους επιστηµονικούς, ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Ως συχνότερα συνεργαζόµενοι µε το Πανεπιστήµιο, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, µπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω: Η Περιφέρεια, η Νοµαρχία και ο ήµος. Η Πρωτοβάθµια και η ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Άλλοι φορείς, όπως ο Σύλλογος φίλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το ιεθνές Κέντρο Λογοτεχνών - Μεταφραστών Ρόδου, η Αρχαιολογική Εφορία Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠ.ΠΟ., το Επιµελητήριο ωδεκανήσου, οι Σύλλογοι ασκάλων και Νηπιαγωγών, η ΑΣΤΕΡ, κ.λπ. Μελετώντας σχετικά την πραγµατικότητα που υπήρχε έως πρόσφατα, διαπιστώνεται η έλλειψη ενός θεσµού -έστω και γνωµοδοτικού χαρακτήρα- µε σκοπό τη διαρκή και στενή συνεργασία µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, των τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων, ως κέντρου ανάπτυξης γνώσεων, ανταλλαγής ιδεών, κατάρτισης και σύναψης περιφερειακών συµφωνιών για στρατηγικές δράσεις τόσο για την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστηµίου όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών της. Ωστόσο, µεταξύ Πανεπιστηµίου και των φορέων τοπικής κοινωνίας υπήρχε διάδραση σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο. Παρακάτω παραθέτουµε µερικά παραδείγµατα του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην επίτευξη των στόχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και της συµβολής του Πανεπιστηµίου στην περιφερειακή ανάπτυξη: Το Πανεπιστήµιο µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνάς απορροφά ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από προγράµµατα που έχουν θεσπιστεί µε βάση τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας, στην κατάρτιση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση στην Περιφέρεια. εν είναι επίσης λίγες οι φορές που η χρηµατοδότηση αυτή βασίζεται στην υλοποίηση κοινωνικοοικονοµικών στόχων σηµαντικών για την περιφερειακή ανάπτυξη µέσω δυνατότητας εκτέλεσης χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από την Ε.Ε., την Περιφέρεια -Π.Ε.Π., τη Γ.Γ.Ε.Τ. (π.χ. για τα ολιγοθέσια σχολεία, για την βιώσιµη ανάπτυξη στα νησιά, για την περιβαλλοντική ανάπτυξη στις Πεταλούδες, το Πρασονήσι κ.λπ.). Πολλές φορές, άλλωστε, η τοπική χρηµατοδότηση µπορεί να είναι προϋπόθεση για άλλες χρηµατοδοτήσεις. Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια, ο ήµος και άλλοι τοπικοί φορείς συχνά συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση της διοργάνωσης συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 10

11 Ο ήµος της Ρόδου, οι ήµοι της ευρύτερης περιοχής της ωδεκανήσου αλλά και τοπικά ιδρύµατα υποτροφιών συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ευγενούς άµιλλας µεταξύ των φοιτητών µε τη χορήγηση υποτροφιών στους πρωτεύσαντες γενικά φοιτητές, ή ακόµη σε φοιτητές που κατάγονται από την περιοχή τους, ως επιβράβευση και συµβολή στις δαπάνες της εκπαίδευσης τους. Καθοριστική, άλλωστε, ήταν η συµβολή της ήµου Ροδίων σε κτίρια και προσωπικό κατά την αρχική εγκατάσταση του Πανεπιστηµίου στο νησί. Έκτοτε, όµως, η συνεργασία των περιφερειακών φορέων µε το Πανεπιστήµιο σε θέµατα στρατηγικών στόχων του Πανεπιστηµίου, π.χ. κτιριακή ανάπτυξη, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχηµένη, και αυτό αντανακλά στα µεγάλα κτιριακά προβλήµατα του Πανεπιστηµίου. Πρόσφατα ενεργοποιήθηκε ξανά το ενδιαφέρον και η συνδροµή των περιφερειακών φορέων σε θέµατα στρατηγικών στόχων του Πανεπιστηµίου, όπως αυτό της κτιριακής ανάπτυξης του, που αποτελεί χρόνιο πρόβληµα της Σχολής. Το Πανεπιστήµιο προσφέρει αφειδώς τους χώρους του και την υλικοτεχνική υποδοµή του σε τοπικές οργανώσεις και φορείς για τη διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, οµιλιών και άλλων εκδηλώσεων. Όµως, µε την επιδείνωση των κτιριακών προβληµάτων που προέκυψαν για το Πανεπιστήµιο το τελευταίο διάστηµα, ο ήµος και άλλοι τοπικοί φορείς έχουν προσφέρει χώρους τους για στέγαση δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, από την πλευρά τους, µε µια σειρά δραστηριοτήτων τους, προωθούν την ενσωµάτωση των φοιτητών στην τοπική κοινωνία και την αξιοποίησή τους για την κοινωνική και την αστική ανάπτυξη. Αναµφίβολα οι φοιτητές συµβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής µε τα πολιτιστικά δρώµενα τους, είτε στα πλαίσια των φοιτητικών παρατάξεων, είτε ως πολιτιστικές οµάδες (π.χ. θεατρική και χορευτική οµάδα, ραδιοφωνικός σταθµός κ.λπ.), είτε ακόµη και µε πιο οργανωµένους θεσµούς (π.χ. Πολιτιστική Εβδοµάδα, συµµετοχή στο ηµοτικό Οργανισµό Νεολαίας και Άθλησης). Στον κοινωνικό τοµέα, έρευνες και δράσεις των διδασκόντων του Πανεπιστηµίου σε θέµατα πολυπολιτισµικότητας και φύλου, δεν θα µπορούσαν να µην επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και συνακόλουθα, µέσα από το σχολείο ή τις κοινωνικές δραστηριότητες, και την τοπική κοινωνία. Πολλές άλλωστε είναι οι συνδιοργανώσεις συνεδρίων, του Πανεπιστηµίου µε τους τοπικούς φορείς. Τα πειραµατικά σχολεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία των παιδαγωγικών τµηµάτων και η πρακτική άσκηση των φοιτητών και στα τρία Τµήµατα της Σχολής, έχουν σαν αποτέλεσµα τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου µε κέντρα εµπειρογνωµοσύνης και τοπικούς φορείς. Τέλος, η λειτουργία των ιδασκαλείων, των προγραµµάτων «εξοµοίωσης πτυχίων», και των προγραµµάτων «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» και «δια βίου µάθησης», που 11

12 υλοποιούνται όλο και περισσότερο από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, προσφέρουν ευκαιρίες επιµόρφωσης στους εν ενεργεία δασκάλους, νηπιαγωγούς και άλλους πτυχιούχους της περιοχής. Σήµερα πάνω από το 6% των µεταπτυχιακών φοιτητών παρακολουθούν µαθήµατα εξ αποστάσεως και βοηθούν στη δηµιουργία καναλιών/ πολλαπλασιαστών γνώσης στην περιφέρεια. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι σηµαντικές όχι µόνο για τη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την αγορά, και την ασκούµενη περιφερειακή πολιτική, αλλά επίσης και για τη συνεχώς επιζητούµενη κοινωνική συνοχή. Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι η συνεργασία µεταξύ Πανεπιστηµίου και Περιφέρειας, ήταν αποσπασµατική και δεν ενέπιπτε σε ένα πιο ολοκληρωµένο στρατηγικού χαρακτήρα πρόγραµµα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι καλές προθέσεις και των δύο πλευρών να αποδυναµόνωνται σιγά -σιγά και οι συνεργασίες να στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις προσωπικές διασυνδέσεις. Η Επιτροπή συνεργασίας του ήµου Ροδίων µε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, η υπογραφή του Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο και του ήµου Ροδίων, η διοργάνωση του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα: «Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη», η συµµετοχή του ήµου Ροδίων στο υπό ίδρυση ΕΠΙ Έρευνας και Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η συµµετοχή εκπροσώπων και στελεχών του Πανεπιστηµίου σε επιτροπές και συµβούλια του ήµου Ροδίων, πιστεύουµε ότι θα είναι η απαρχή για τη στενότερη, οργανωµένη, στρατηγική συνεργασία των δύο φορέων, ως κέντρου ανάπτυξης γνώσεων, ανταλλαγής ιδεών, κατάρτισης και σύναψης περιφερειακών συµφωνιών για στρατηγικές δράσεις τόσο για την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστηµίου όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών της. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τη στενή συνεργασία του ήµου µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στο επίπεδο της Νοµαρχίας και της Περιφέρειας δεν έχει αναπτυχθεί κάποια διαρκής και στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο. Τελειώνοντας, είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι η πρώτη αυτοαξιολόγηση του Πανεπιστηµίου έχει ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και η αξιολόγησή του από εξωτερικούς κριτές της EUA. Αυτή η εξέλιξη θα µπορούσε στο µέλλον, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη αυτοαξιολόγηση των Περιφερειακών οµών, να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την εφαρµογή του προγράµµατος που αναλύθηκε στη παρούσα εργασία. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι ο προσδιορισµός στρατηγικών στόχων και ο συνεχής έλεγχος εφαρµογής και απόδοσης του προγράµµατος, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση (feedback) που θα οδηγεί σε διορθωτικές κινήσεις για συνεχώς µεγαλύτερη απόδοση, ή ακόµη και σε επαναπροσδιορισµό των στόχων. 12

13 3. Συµπεράσµατα Η σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα διαµορφώνει ένα νέο πλαίσιο ανταγωνιστικότητας, το οποίο ορίζει τις έννοιες της Οικονοµίας της Γνώσης ( Knowledge Economy ) και των Μαθησιακών Κοινοτήτων ( Learning Regions ). Η ανάπτυξη συνδέεται στενά µε την Οικονοµία της Γνώσης, µε αποτέλεσµα η γνώση και η πληροφόρηση να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες οικονοµικής και κοινωνικής προόδου. Οι σύγχρονες κοινωνίες εκδηλώνουν την ανάγκη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για περισσότερη γνώση και αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση, προκειµένου να καθίστανται ισάξιες ανταγωνιστικές δυνάµεις σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα. Στο νέο αυτό πλαίσιο, τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαδραµατίζουν καίριο και καθοριστικό ρόλο, καθώς αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές γνώσης, µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καινοτοµίας, µέσω της ερευνητικής διαδικασίας, και προόδου, µέσω της παροχής αναβαθµισµένων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Συνακόλουθα, η τριτοβάθµια εκπαίδευση καλείται να αποτελέσει, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της, παράγοντα περιφερειακής ενίσχυσης, ανάπτυξης και προόδου. Η αξιοποίηση προπτυχιακών φοιτητών, η απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά, η χρηµατοδότηση και επιχορήγηση ερευνητικών ή άλλων έργων, η παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής, καθώς και η ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό, αποτελούν µερικά από τα οφέλη της συµβολής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως αναδεικνύει η διεθνής βιβλιογραφία και η µελέτη περίπτωσης της συγκεκριµένης εργασίας, προϋπόθεση για τη µεγιστοποίηση αυτής της συνεισφοράς αποτελεί η ανάπτυξη και καθιέρωση διαρκούς, στενής, και κυρίως θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των φορέων τοπικής και περιφερειακής διοίκησης. Επιπρόσθετα, εξίσου σηµαντική και καθοριστική κρίνεται και η ανάπτυξη και υιοθέτηση µεθόδων αξιολόγησης για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας αυτής της συνεργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των επιδιώξεων αποτελεί το πρόγραµµα του ΟΟΣΑ (OECD) για την ενίσχυση της συνεισφοράς της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς διαµορφώνει µια πολιτική και καθορίζει στρατηγικούς στόχους για την υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης, και την καθιέρωση και θεσµοθέτηση διαδραστικής επικοινωνίας µε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. 13

14 Συµπερασµατικά, η γνώση αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης οικονοµικής πραγµατικότητας. Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, λόγω της ερευνητικής, τεχνολογικής και εκπαιδευτικής τους ιδιότητας, καλούνται να αναπτύξουν νέες µορφές δραστηριοτήτων, οι οποίες να προσανατολίζονται στην υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου. Η καλλιέργεια θεσµοθετηµένων συνεργασιών αποτελεί το κλειδί για την ενίσχυση της συνεισφοράς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση πολιτικής, καθώς και ο προσδιορισµός στρατηγικών στόχων αποτελούν προϋπόθεση για την εξασφάλιση δόκιµης και αποδοτικής διαδραστικής επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των φορέων της περιφέρειας. Επιπρόσθετα, καθοριστική θέση κατέχει η τακτική αξιολόγηση αυτής της συνεργασίας, προκειµένου να οριστούν σηµεία ταύτισης /απόκλισης δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων για αποδοτικές και αποτελεσµατικές µορφές συνεργασίας. Αναµφισβήτητα, λοιπόν, η τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω θεσµοθετηµένων συνεργασιών δύναται να συµβάλει στην κοινωνική, τεχνολογική, οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και να αποτελέσει το µοχλό της ευρύτερης προόδου και ευηµερίας της περιφέρειας όπου είναι εγκατεστηµένη. 14

15 Βιβλιογραφία Boucher, G., Conway, C., Van Der Meer, E. (2003) Tiers of engagement by Universities in their region s development. Regional Studies 37 (9), pp Keane, J., Allison, J. (1999) The intersection of the learning region and local and regional economic development: analyzing the role of higher education. Policy Review Section, pp Kettunen, J. (2004) The strategic evaluation of regional development in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (3), pp OECD (2005) Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: the OECD programme on institutional management in higher education. ιαθέσιµο στο: 15

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες

Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες Περίληψη Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04 Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης... 1 1.2 Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης... 7 1.3 Μεθοδολογία- Δομή Μελέτης... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα