ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέµα: Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη

2 Εισαγωγή Η ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της οικονοµίας, η οποία στηρίζεται στη γνώση και στην διακίνηση και διοχέτευση πληροφοριών, προκειµένου να εξασφαλίσει ανταγωνιστική ικανότητα, τόσο σε παγκόσµιο, όσο και σε εθνικό- περιφερειακό- τοπικό επίπεδο (Boucher, G., Conway, C., Van Der Meer, E. 2003). Οι έννοιες Knowledge Economy και Learning Regions εισέρχονται δυναµικά στη σύγχρονη κοινωνία, αποκαλύπτοντας, αφενός µεν τη σηµαντικότητα που κατέχει η γνώση και η πληροφόρηση στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, αφετέρου την ανάγκη που εκδηλώνει η περιφερειακή κοινότητα για γνώση, προκειµένου να αποτελεί ισάξια ανταγωνιστική δύναµη σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα (Keane, J., Allison, J. 1999). Στο πλαίσιο αυτό, η Ανώτατη Εκπαίδευση δύναται να συµβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην υποστήριξη της µαθησιακής κοινότητας, δεδοµένου ότι αποτελεί σηµαντική πηγή γνώσης (µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας), καινοτοµίας (µέσω της ερευνητικής διαδικασίας), καθώς και προόδου (µέσω της παροχής αναβαθµισµένων τεχνολογικών δυνατοτήτων). Συνακόλουθα, τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης καλούνται να αποτελέσουν, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, παράγοντες περιφερειακής ενίσχυσης, ανάπτυξης και προόδου. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη και καθιέρωση διαρκούς και στενής συνεργασίας µε φορείς της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, καθώς η διαδραστική επικοινωνία συµβάλει στην αξιοποίηση των προπτυχιακών φοιτητών και στην απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά. Επίσης, παρέχει δυνατότητες χρηµατοδότησης και επιχορηγήσεων για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στρατηγικών στόχων τόσο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών αυτής. Τέλος, διευκολύνει την παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής και ενισχύει τις υπηρεσίες µε ανθρώπινο δυναµικό. 2

3 1. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: βιβλιογραφική ανασκόπηση Η ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα µε την οικονοµία. Από τις παραδοσιακές µορφές του οικονοµικού γίγνεσθαι, οδηγούµαστε σε µία νέα οικονοµική πραγµατικότητα, βάση της οποίας είναι η γνώση, η διακίνηση και διοχέτευση πληροφοριών (Knowledge ή Information Economy). Λόγω του ότι η ανταγωνιστικότητα στη διεθνή και εθνική οικονοµία συνδέεται µε την γνώση, η έννοια της Learning Region εισέρχεται δυναµικά στους φορείς της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης διευρύνεται και συνεπάγεται τη µετάδοση γνώσεων και καινοτοµιών, καθώς και την ενεργή συµβολή στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Ωστόσο, ο ρόλος αυτός των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να πηγάζει και να καθορίζεται από κείµενα πολιτικής, ώστε να είναι στρατηγικά θεσµοθετηµένος και σαφώς προσδιορισµένος. Προϋπόθεση, λοιπόν, για την ενεργή συµβολή των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη κρίνεται: η καθιέρωση συνεργασιών µεταξύ εκπαιδευτικών και επιχειρηµατικών - διοικητικών φορέων η υιοθέτηση µεθόδων αξιολόγησης αναφορικά µε την µέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας αυτής της συνεργασίας Όπως απεικονίζει και ο πίνακας 1 του παραρτήµατος, η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει τη νέα διάσταση της οικονοµίας, τις νέες προϋποθέσεις για επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα, την εµφάνιση της έννοιας Learning Region, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της συµµετοχής των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, µέσω της καθιέρωσης συνεργασιών και µεθόδων αλληλεπίδρασης. 3

4 Χρονολογική Παρουσίαση Βιβλιογραφίας Χρόνος Τίτλος Συγγραφέας Τίτλος Εργασίας Σκοπός Βασικό Συµπέρασµα Έκδοσης Περιοδικού / Βιβλίου 2001 Higher Education in Europe (Vol. 26, No. 3, pp ) 2001 Higher Education in Europe (Vol. XXVI, No. 3, pp ) Barrows Conley, L. Gorecki, R. J. Higher education institutions and their regions: linking the local and the global The University of Warmia and Mazury in Olsztyn as an agent of regional development and higher education in Poland Παρουσιάζει και οργανώνει σε θεµατικές τις απόψεις των ερευνητών που συµµετείχαν στο διεθνές σεµινάριο Emergence of universities: new higher education institutions and their role in local and regional development, το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 2001 στην Πολωνία. Παρουσιάζει τον ρόλο του πανεπιστηµίου Warmia and Mazury στην περιφερειακή ανάπτυξη µιας περιοχής της Πολωνίας, και περιγράφει δραστηριότητες που συµβάλλουν στην πρόοδο της περιφέρειας και ενισχύουν την θεσµοθέτηση συνεργασιών. Τα ινστιτούτα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν πηγή ζωτικής σηµασίας για την τοπική κοινωνία και συνακόλουθα προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής (αναδιοργάνωση συγχώνευση µικρότερων ιδρυµάτων). Τα πανεπιστήµια: δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τα ιδεολογικά και εµπορικά τους ενδιαφέροντα πρέπει να αποφεύγουν την εκτεταµένη ενασχόληση µε ζητήµατα τοπικού ενδιαφέροντος να µην περιφρονούν την παγκόσµια αποστολή τους. Το πανεπιστήµιο δύναται να συµβάλλει καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, υιοθετώντας δραστηριότητες και συνεργασίες που συµβάλλουν στην πρόοδο και καλλιέργεια της περιφέρειας. Η ενίσχυση αυτής της συµβολής υποστηρίζεται και από την κεντρική διοίκηση, καθώς το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνίας προετοιµάζει πρόσκληση για την καθιέρωση πολιτικής και στρατηγικής αναφορικά µε την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 4

5 2001 Local Economy (Vol. 16, No. 2, pp ) 2002 Regional Studies (Vol. 36, 1, pp ) 2003 Higher Education in Europe (Vol. XXVIII, No. 1, pp ) Allison, J., Keane, J. Morgan, B. Moses, I. Evaluating the role of the Sunshine Coast University (USC) in the Regional Economy Higher education and regional economic development in Wales: an opportunity for demonstrating the efficacy of devolution in economic development The university, a permanent factor in the development and the advancement of society: views from institutions of higher education and academic Μελετά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Learning Economy και τον ρόλο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, µέσα από τις δραστηριότητες του Sunshine Coast University. Μελετά τη συµβολή και τον ρόλο των πανεπιστηµίων στην οικονοµική ανάπτυξη της Ουαλίας, παρουσιάζοντας µοντέλα διαδραστικής επικοινωνίας. Μελετά τη συµβολή και τον ρόλο των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη, µέσα από την ανάλυση των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών στόχων του University of New England στην Αυστραλία. Παρουσιάζει τις αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια (learning regions) και στην οικονοµία (learning economy). Προβάλλει την ανάγκη καθιέρωσης θεσµοθετηµένης συνεργασίας και διαδραστικής επικοινωνίας (conceptual framework)µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των φορέων της περιφέρειας, προκειµένου να αξιοποιηθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η συµβολή των πανεπιστηµίων στην οικονοµική πρόοδο. Προτείνει µορφές συνεργασίας σε συγκεκριµένους τοµείς δράσης, διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο διαδραστικής επικοινωνίας. Τα πανεπιστήµια της Ουαλίας δεν αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων τους, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη, λόγω του σαφούς διαχωρισµού στη χρηµατοδότηση της διδασκαλίας και της έρευνας. Η χρηµατοδότηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συµβολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη. Το πανεπιστήµιο συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική, πολιτιστική, κοινωνική και τεχνολογική πρόοδο της περιφέρειας, αναπτύσσοντας δράσεις που αναβαθµίζουν την τοπική κοινωνία, και που προβλέπονται και καθορίζονται από την στρατηγική πολιτική του Πανεπιστηµίου. 5

6 2003 Local Economy (Vol. 18, No. 1, pp. 7-20) 2003 Local Economy (Vol. 18, No. 1, pp ) 2003 Regional Studies (Vol. 37, 9, pp ) 2003 Regional Studies (Vol. 37, 9, pp ) Charles, D. Glasson, J. Boucher, G. et al. Lawton Smith, H. organizations Universities and territorial development: reshaping the regional role of UK Universities The widening local and regional development impacts of the modern universities: a tale of two cities (and North South perspectives) Tiers of engagement by universities in their region s development Knowledge organizations and local economic development: the Μελετά τη συµβολή των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την αλλαγή του ρόλου των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια. Μελετά τον ρόλο των σύγχρονων πανεπιστηµίων (πρώην πολυτεχνικών σχολών) στην περιφερειακή ανάπτυξη µε την µέθοδο του case study. Προσδιορίζει διοικητικούς, οργανωτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συµβολή των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μελετά την διεύρυνση του ρόλου των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην οικονοµική Τα πανεπιστήµια αύξησαν σηµαντικά τις δραστηριότητές τους µε περιφερειακούς φορείς και προέβαλλαν την ανάγκη ενασχόλησής τους µε περιφερειακά ζητήµατα. Ωστόσο, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στην υιοθέτηση θεσµοθετηµένων συνεργασιών, και όχι µεµονωµένων από συγκεκριµένους ακαδηµαϊκούς. Οι περιπτωσιολογικές µελέτες ανέδειξαν την µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων των πανεπιστηµίων στην περιφέρεια και την συµβολή τους στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Καθοριστικός παράγοντας κρίνεται η οικονοµική υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και φορέων της περιφέρειας. Τα ινστιτούτα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι συνήθως τα µεγάλα πανεπιστήµια που εδρεύουν σε περιφερειακές πόλεις. Ο ανταγωνισµός και η διοικητική δοµή των πανεπιστηµίων (παραδοσιακά ή νέα τεχνολογικά) επηρεάζουν την συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναδεικνύεται η σηµαντικότητα της γνώσης και της διακίνησης πληροφοριών στην οικονοµική ανάπτυξη (Knowledge Economy) και 6

7 2004 Assessment & Evaluation in Higher Education (Vol. 29, No. 3, pp ) 2004 Journal of Asian Economics (Vol. 15, pp ) Kettunen, J. Lin, T.-C. cases of Oxford and Grenoble The strategic evaluation of regional development in higher education The role of higher education in economic development: an empirical study of Taiwan case ανάπτυξη της περιφέρειας, και αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν το νέο αυτό ρόλο των πανεπιστηµίων. Η εργασία στηρίζεται σε περιπτώσεις µελέτης (case study) δύο πανεπιστηµίων, του Oxford University και του Grenoble University. Περιγράφει και αναλύει την µέθοδο του Balanced Scorecard, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την καταγραφή και αξιολόγηση της στρατηγικής που ακολουθούν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναφορικά µε τον ρόλο τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μελετά τον ρόλο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην διαµόρφωση του µελλοντικού εργατικού δυναµικού στη Ταϊβάν, και συνακόλουθα τη συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη. ιερευνά πώς το αναλυτικό πρόγραµµα των πανεπιστηµίων επηρεάζει την αγορά εργασίας. προβάλλεται ο καθοριστικός ρόλος των πανεπιστηµίων και των εργαστηρίων τους, ως παράγοντες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου. Η συµβολή των πανεπιστηµίων στην οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί πλέον θεσµοθετηµένη δραστηριότητα, συµµετέχοντας ενεργά στις τοπικές οικονοµίες. Η µέθοδος του Balanced Scorecard έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις στρατηγικές µεθόδους των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να αποκαλύψει τους τοµείς συνεργασίας µε φορείς της περιφέρειας. Αποδεικνύει τη σηµαντικότητα του αναλυτικού προγράµµατος στην οικονοµική ανάπτυξη και παραγωγικότητα, από την πλευρά του ανθρώπινου δυναµικού και της αγοράς εργασίας. Με άξονα τις παραµέτρους της έρευνας, η συγκεκριµένη εργασία προβάλλει ότι οι απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών δεν ανταποκρίνονται εν γένει στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς στη Ταϊβάν, ενώ οι απόφοιτοι µηχανικών / φυσικών επιστηµών διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη οικονοµία. 7

8 Μοναδικό σηµείο απόκλισης στις απόψεις της διεθνούς κοινότητας αναφορικά µε τη συµβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί η µέθοδος αξιολόγησης της συνεργασίας που αναπτύσσεται µεταξύ των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των φορέων της περιφέρειας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το πρόγραµµα UNIREG (Boucher, G., Conway, C., Meer, E. V. Der 2003), το οποίο αναπτύσσει τρία εµπειρικά µοντέλα αξιολόγησης, καθώς και η µέθοδος Balanced Scorecard (Kettunen, J. 2004), η οποία καταγράφει και αξιολογεί την στρατηγική που ακολουθούν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναλυτικά, το πρόγραµµα UNIREG αναπτύσσει τα ακόλουθα τρία εµπειρικά µοντέλα αξιολόγησης: Το πρώτο, περιλαµβάνει ανασκόπηση των εθνικών κειµένων που αναφέρονται σε ζητήµατα πολιτικών σχετικά µε τον ρόλο και την συµβολή των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη Το δεύτερο, µελετά την φύση των διασυνδέσεων και των συνεργασιών µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και φορέων της περιφέρειας (π.χ. απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά εργασίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις) Το τρίτο διασυνδέει τα στοιχεία του προηγούµενου µοντέλου και προχωρά σε µία συγκριτική σύνθεση των αποτελεσµάτων Η µέθοδος Balanced Scorecard προϋποθέτει την δηµιουργία πλαισίου για την περιγραφή, υλοποίηση και αξιολόγηση της στρατηγικής (κοινό πλαίσιο), και συνακόλουθα µετατρέπει αυτή την στρατηγική σε στόχους και µέτρα υλοποίησης, βάσει των ακόλουθων κατευθύνσεων: Οικονοµικές παράµετροι Εσωτερικές διεργασίες (αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα) Εκπαιδευτικές διαδικασίες (καινοτοµία, τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναµικό) Συµπερασµατικά, η συµβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτει την δηµιουργία θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των φορέων της περιφέρειας. Η αξιολόγηση κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεργασία αυτή, καθώς επιτρέπει τον προσδιορισµό και την καταγραφή των σηµείων σύγκλισης και απόκλισης των δραστηριοτήτων που δύνανται να αναπτυχθούν. Επιπρόσθετα, η στρατηγική που ακολουθούν τόσο οι οργανισµοί της περιφέρειας, όσο και τα ανώτατα ιδρύµατα αντανακλά τις µορφές διαδραστικής επικοινωνίας που δύνανται να καλλιεργηθούν 8

9 στο πλαίσιο της συνεισφοράς της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και πρόοδο. 2. Μελέτη Περίπτωσης: Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Ρόδος) Ο Σχεδιασµός της ίδρυσης και χωροθέτησης των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην περιφέρεια, εκτός του στόχου της κοινωνικοοικονοµικής θωράκισης του Αιγαίου, περιελάµβανε και τη συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, εκτός του ότι αποτελεί πλέον µια πραγµατικότητα µε ποικίλες επιδράσεις στην Ρόδο, τόσο άµεσες (π.χ. οικονοµικές από την εγκατάσταση διδακτικού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών καθώς και από την εκτέλεση έργων και προµηθειών) όσο και έµµεσες (π.χ. στη διασκέδαση, τη ψυχαγωγία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα ήθη κ.λπ.), αποτελεί, κατά βάση, σηµαντική πηγή: Γνώσης, αφού τα προγράµµατα σπουδών του περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό µαθηµάτων µε πολλαπλή βιβλιογραφία και πρόσβαση σε πολυµέσα και βάσεις δεδοµένων που προσφέρουν προϋποθέσεις για τη δηµιουργία δικτύων καινοτοµίας µε τα οποία αυξάνεται η περιφερειακή εµπειρογνωµοσύνη, µε ίσες δυνατότητες πρόσβασης όλων στη πληροφορία καθώς και στην υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων από διδάσκοντες και διδασκόµενους. Καινοτοµίας, µέσα από τη δηµιουργία νέων καινοτόµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και την έρευνα που διεξάγεται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Προόδου, µέσα από συνεχόµενη αναβάθµιση των τεχνολογικών και επιστηµονικών δυνατοτήτων (π.χ. δίκτυο πανεπιστηµίου, παροχή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού λογισµικού κ.λπ.). Στην πρόοδο αυτή συµβάλει επίσης, η συνεχής αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και στην περιφέρεια ειδικά (π.χ. εµπλουτισµός τους µε µαθήµατα νέων τεχνολογιών, εκπαιδευτικού σχεδιασµού, µειονοτήτων, πολυπολιτισµικότητας, γλωσσών της Μεσογείου, κ.λπ.). Βάσει της θεωρητικής προσέγγισης το Πανεπιστήµιο Αιγαίου συµβάλλει στην ανάπτυξη της Ρόδου διεξάγοντας έρευνα για κοινωνικά θέµατα τοπικής υφής και οργανώνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε οι απόφοιτοί του να συνδράµουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας µέσω του διορισµού τους στην Εκπαίδευση, στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα 9

10 καθώς επίσης και µέσα από συνεργασίες µε εξειδικευµένους επιστηµονικούς, ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Ως συχνότερα συνεργαζόµενοι µε το Πανεπιστήµιο, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, µπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω: Η Περιφέρεια, η Νοµαρχία και ο ήµος. Η Πρωτοβάθµια και η ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Άλλοι φορείς, όπως ο Σύλλογος φίλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το ιεθνές Κέντρο Λογοτεχνών - Μεταφραστών Ρόδου, η Αρχαιολογική Εφορία Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠ.ΠΟ., το Επιµελητήριο ωδεκανήσου, οι Σύλλογοι ασκάλων και Νηπιαγωγών, η ΑΣΤΕΡ, κ.λπ. Μελετώντας σχετικά την πραγµατικότητα που υπήρχε έως πρόσφατα, διαπιστώνεται η έλλειψη ενός θεσµού -έστω και γνωµοδοτικού χαρακτήρα- µε σκοπό τη διαρκή και στενή συνεργασία µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, των τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων, ως κέντρου ανάπτυξης γνώσεων, ανταλλαγής ιδεών, κατάρτισης και σύναψης περιφερειακών συµφωνιών για στρατηγικές δράσεις τόσο για την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστηµίου όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών της. Ωστόσο, µεταξύ Πανεπιστηµίου και των φορέων τοπικής κοινωνίας υπήρχε διάδραση σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο. Παρακάτω παραθέτουµε µερικά παραδείγµατα του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην επίτευξη των στόχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και της συµβολής του Πανεπιστηµίου στην περιφερειακή ανάπτυξη: Το Πανεπιστήµιο µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνάς απορροφά ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από προγράµµατα που έχουν θεσπιστεί µε βάση τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας, στην κατάρτιση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση στην Περιφέρεια. εν είναι επίσης λίγες οι φορές που η χρηµατοδότηση αυτή βασίζεται στην υλοποίηση κοινωνικοοικονοµικών στόχων σηµαντικών για την περιφερειακή ανάπτυξη µέσω δυνατότητας εκτέλεσης χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από την Ε.Ε., την Περιφέρεια -Π.Ε.Π., τη Γ.Γ.Ε.Τ. (π.χ. για τα ολιγοθέσια σχολεία, για την βιώσιµη ανάπτυξη στα νησιά, για την περιβαλλοντική ανάπτυξη στις Πεταλούδες, το Πρασονήσι κ.λπ.). Πολλές φορές, άλλωστε, η τοπική χρηµατοδότηση µπορεί να είναι προϋπόθεση για άλλες χρηµατοδοτήσεις. Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια, ο ήµος και άλλοι τοπικοί φορείς συχνά συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση της διοργάνωσης συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 10

11 Ο ήµος της Ρόδου, οι ήµοι της ευρύτερης περιοχής της ωδεκανήσου αλλά και τοπικά ιδρύµατα υποτροφιών συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ευγενούς άµιλλας µεταξύ των φοιτητών µε τη χορήγηση υποτροφιών στους πρωτεύσαντες γενικά φοιτητές, ή ακόµη σε φοιτητές που κατάγονται από την περιοχή τους, ως επιβράβευση και συµβολή στις δαπάνες της εκπαίδευσης τους. Καθοριστική, άλλωστε, ήταν η συµβολή της ήµου Ροδίων σε κτίρια και προσωπικό κατά την αρχική εγκατάσταση του Πανεπιστηµίου στο νησί. Έκτοτε, όµως, η συνεργασία των περιφερειακών φορέων µε το Πανεπιστήµιο σε θέµατα στρατηγικών στόχων του Πανεπιστηµίου, π.χ. κτιριακή ανάπτυξη, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχηµένη, και αυτό αντανακλά στα µεγάλα κτιριακά προβλήµατα του Πανεπιστηµίου. Πρόσφατα ενεργοποιήθηκε ξανά το ενδιαφέρον και η συνδροµή των περιφερειακών φορέων σε θέµατα στρατηγικών στόχων του Πανεπιστηµίου, όπως αυτό της κτιριακής ανάπτυξης του, που αποτελεί χρόνιο πρόβληµα της Σχολής. Το Πανεπιστήµιο προσφέρει αφειδώς τους χώρους του και την υλικοτεχνική υποδοµή του σε τοπικές οργανώσεις και φορείς για τη διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, οµιλιών και άλλων εκδηλώσεων. Όµως, µε την επιδείνωση των κτιριακών προβληµάτων που προέκυψαν για το Πανεπιστήµιο το τελευταίο διάστηµα, ο ήµος και άλλοι τοπικοί φορείς έχουν προσφέρει χώρους τους για στέγαση δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, από την πλευρά τους, µε µια σειρά δραστηριοτήτων τους, προωθούν την ενσωµάτωση των φοιτητών στην τοπική κοινωνία και την αξιοποίησή τους για την κοινωνική και την αστική ανάπτυξη. Αναµφίβολα οι φοιτητές συµβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής µε τα πολιτιστικά δρώµενα τους, είτε στα πλαίσια των φοιτητικών παρατάξεων, είτε ως πολιτιστικές οµάδες (π.χ. θεατρική και χορευτική οµάδα, ραδιοφωνικός σταθµός κ.λπ.), είτε ακόµη και µε πιο οργανωµένους θεσµούς (π.χ. Πολιτιστική Εβδοµάδα, συµµετοχή στο ηµοτικό Οργανισµό Νεολαίας και Άθλησης). Στον κοινωνικό τοµέα, έρευνες και δράσεις των διδασκόντων του Πανεπιστηµίου σε θέµατα πολυπολιτισµικότητας και φύλου, δεν θα µπορούσαν να µην επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και συνακόλουθα, µέσα από το σχολείο ή τις κοινωνικές δραστηριότητες, και την τοπική κοινωνία. Πολλές άλλωστε είναι οι συνδιοργανώσεις συνεδρίων, του Πανεπιστηµίου µε τους τοπικούς φορείς. Τα πειραµατικά σχολεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία των παιδαγωγικών τµηµάτων και η πρακτική άσκηση των φοιτητών και στα τρία Τµήµατα της Σχολής, έχουν σαν αποτέλεσµα τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου µε κέντρα εµπειρογνωµοσύνης και τοπικούς φορείς. Τέλος, η λειτουργία των ιδασκαλείων, των προγραµµάτων «εξοµοίωσης πτυχίων», και των προγραµµάτων «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» και «δια βίου µάθησης», που 11

12 υλοποιούνται όλο και περισσότερο από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, προσφέρουν ευκαιρίες επιµόρφωσης στους εν ενεργεία δασκάλους, νηπιαγωγούς και άλλους πτυχιούχους της περιοχής. Σήµερα πάνω από το 6% των µεταπτυχιακών φοιτητών παρακολουθούν µαθήµατα εξ αποστάσεως και βοηθούν στη δηµιουργία καναλιών/ πολλαπλασιαστών γνώσης στην περιφέρεια. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι σηµαντικές όχι µόνο για τη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την αγορά, και την ασκούµενη περιφερειακή πολιτική, αλλά επίσης και για τη συνεχώς επιζητούµενη κοινωνική συνοχή. Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι η συνεργασία µεταξύ Πανεπιστηµίου και Περιφέρειας, ήταν αποσπασµατική και δεν ενέπιπτε σε ένα πιο ολοκληρωµένο στρατηγικού χαρακτήρα πρόγραµµα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι καλές προθέσεις και των δύο πλευρών να αποδυναµόνωνται σιγά -σιγά και οι συνεργασίες να στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις προσωπικές διασυνδέσεις. Η Επιτροπή συνεργασίας του ήµου Ροδίων µε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, η υπογραφή του Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο και του ήµου Ροδίων, η διοργάνωση του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα: «Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη», η συµµετοχή του ήµου Ροδίων στο υπό ίδρυση ΕΠΙ Έρευνας και Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η συµµετοχή εκπροσώπων και στελεχών του Πανεπιστηµίου σε επιτροπές και συµβούλια του ήµου Ροδίων, πιστεύουµε ότι θα είναι η απαρχή για τη στενότερη, οργανωµένη, στρατηγική συνεργασία των δύο φορέων, ως κέντρου ανάπτυξης γνώσεων, ανταλλαγής ιδεών, κατάρτισης και σύναψης περιφερειακών συµφωνιών για στρατηγικές δράσεις τόσο για την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστηµίου όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών της. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τη στενή συνεργασία του ήµου µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στο επίπεδο της Νοµαρχίας και της Περιφέρειας δεν έχει αναπτυχθεί κάποια διαρκής και στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο. Τελειώνοντας, είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι η πρώτη αυτοαξιολόγηση του Πανεπιστηµίου έχει ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και η αξιολόγησή του από εξωτερικούς κριτές της EUA. Αυτή η εξέλιξη θα µπορούσε στο µέλλον, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη αυτοαξιολόγηση των Περιφερειακών οµών, να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την εφαρµογή του προγράµµατος που αναλύθηκε στη παρούσα εργασία. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι ο προσδιορισµός στρατηγικών στόχων και ο συνεχής έλεγχος εφαρµογής και απόδοσης του προγράµµατος, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση (feedback) που θα οδηγεί σε διορθωτικές κινήσεις για συνεχώς µεγαλύτερη απόδοση, ή ακόµη και σε επαναπροσδιορισµό των στόχων. 12

13 3. Συµπεράσµατα Η σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα διαµορφώνει ένα νέο πλαίσιο ανταγωνιστικότητας, το οποίο ορίζει τις έννοιες της Οικονοµίας της Γνώσης ( Knowledge Economy ) και των Μαθησιακών Κοινοτήτων ( Learning Regions ). Η ανάπτυξη συνδέεται στενά µε την Οικονοµία της Γνώσης, µε αποτέλεσµα η γνώση και η πληροφόρηση να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες οικονοµικής και κοινωνικής προόδου. Οι σύγχρονες κοινωνίες εκδηλώνουν την ανάγκη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για περισσότερη γνώση και αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση, προκειµένου να καθίστανται ισάξιες ανταγωνιστικές δυνάµεις σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα. Στο νέο αυτό πλαίσιο, τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαδραµατίζουν καίριο και καθοριστικό ρόλο, καθώς αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές γνώσης, µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καινοτοµίας, µέσω της ερευνητικής διαδικασίας, και προόδου, µέσω της παροχής αναβαθµισµένων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Συνακόλουθα, η τριτοβάθµια εκπαίδευση καλείται να αποτελέσει, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της, παράγοντα περιφερειακής ενίσχυσης, ανάπτυξης και προόδου. Η αξιοποίηση προπτυχιακών φοιτητών, η απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά, η χρηµατοδότηση και επιχορήγηση ερευνητικών ή άλλων έργων, η παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής, καθώς και η ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό, αποτελούν µερικά από τα οφέλη της συµβολής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως αναδεικνύει η διεθνής βιβλιογραφία και η µελέτη περίπτωσης της συγκεκριµένης εργασίας, προϋπόθεση για τη µεγιστοποίηση αυτής της συνεισφοράς αποτελεί η ανάπτυξη και καθιέρωση διαρκούς, στενής, και κυρίως θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των φορέων τοπικής και περιφερειακής διοίκησης. Επιπρόσθετα, εξίσου σηµαντική και καθοριστική κρίνεται και η ανάπτυξη και υιοθέτηση µεθόδων αξιολόγησης για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας αυτής της συνεργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των επιδιώξεων αποτελεί το πρόγραµµα του ΟΟΣΑ (OECD) για την ενίσχυση της συνεισφοράς της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς διαµορφώνει µια πολιτική και καθορίζει στρατηγικούς στόχους για την υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης, και την καθιέρωση και θεσµοθέτηση διαδραστικής επικοινωνίας µε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. 13

14 Συµπερασµατικά, η γνώση αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης οικονοµικής πραγµατικότητας. Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, λόγω της ερευνητικής, τεχνολογικής και εκπαιδευτικής τους ιδιότητας, καλούνται να αναπτύξουν νέες µορφές δραστηριοτήτων, οι οποίες να προσανατολίζονται στην υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου. Η καλλιέργεια θεσµοθετηµένων συνεργασιών αποτελεί το κλειδί για την ενίσχυση της συνεισφοράς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση πολιτικής, καθώς και ο προσδιορισµός στρατηγικών στόχων αποτελούν προϋπόθεση για την εξασφάλιση δόκιµης και αποδοτικής διαδραστικής επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των φορέων της περιφέρειας. Επιπρόσθετα, καθοριστική θέση κατέχει η τακτική αξιολόγηση αυτής της συνεργασίας, προκειµένου να οριστούν σηµεία ταύτισης /απόκλισης δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων για αποδοτικές και αποτελεσµατικές µορφές συνεργασίας. Αναµφισβήτητα, λοιπόν, η τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω θεσµοθετηµένων συνεργασιών δύναται να συµβάλει στην κοινωνική, τεχνολογική, οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και να αποτελέσει το µοχλό της ευρύτερης προόδου και ευηµερίας της περιφέρειας όπου είναι εγκατεστηµένη. 14

15 Βιβλιογραφία Boucher, G., Conway, C., Van Der Meer, E. (2003) Tiers of engagement by Universities in their region s development. Regional Studies 37 (9), pp Keane, J., Allison, J. (1999) The intersection of the learning region and local and regional economic development: analyzing the role of higher education. Policy Review Section, pp Kettunen, J. (2004) The strategic evaluation of regional development in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (3), pp OECD (2005) Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: the OECD programme on institutional management in higher education. ιαθέσιµο στο: 15

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι. διδασκαλίας.

Δομή και Στόχοι. διδασκαλίας. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, όπως αργότερα μετονομάστηκε, δραστηριοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα από το πρόγραμμα COMMIT

Αποτελέσματα από το πρόγραμμα COMMIT Το πρόγραμμα Commit (www.commit.eu) είχε ως στόχο του την ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχικής δράσης και αλληλεπίδρασης των πανεπιστημίων με την κοινωνία και την υποστήριξη των στρατηγικών που υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ Οµιλία του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην εκδήλωση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ 12 Φεβρουαρίου 2004 Ίδρυµα Ευγενίδου 2 Κυρίες και Κύριοι, Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5.11.2016 Πώς να δικτυωθούμε με τις ψηφιακές πήγες / ΕΠΟ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μαρία Πάσχου Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ: Προσωπικότητα Αξίες Ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2008 1 Κυρίες και κύριοι, Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Η Διάσταση της εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Μικρό Ιστορικό Σκοπιμότητα Αποστολή Στόχοι Επιδιώξεις Περιγραφή Α' φάση ΚΕΔΕΚ Μικρό Ιστορικό Η δηµιουργία Κέντρου Διεπιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2013-2016) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 1 Αποστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως απαραίτητη μονάδα στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας

Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας Εισαγωγή Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιοτικής διδασκαλίας και της αναγνώρισης της διδακτικής αριστείας,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Βασίλης Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μέλος Α. Ι.Π. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα