ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέµα: Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη

2 Εισαγωγή Η ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της οικονοµίας, η οποία στηρίζεται στη γνώση και στην διακίνηση και διοχέτευση πληροφοριών, προκειµένου να εξασφαλίσει ανταγωνιστική ικανότητα, τόσο σε παγκόσµιο, όσο και σε εθνικό- περιφερειακό- τοπικό επίπεδο (Boucher, G., Conway, C., Van Der Meer, E. 2003). Οι έννοιες Knowledge Economy και Learning Regions εισέρχονται δυναµικά στη σύγχρονη κοινωνία, αποκαλύπτοντας, αφενός µεν τη σηµαντικότητα που κατέχει η γνώση και η πληροφόρηση στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, αφετέρου την ανάγκη που εκδηλώνει η περιφερειακή κοινότητα για γνώση, προκειµένου να αποτελεί ισάξια ανταγωνιστική δύναµη σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα (Keane, J., Allison, J. 1999). Στο πλαίσιο αυτό, η Ανώτατη Εκπαίδευση δύναται να συµβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην υποστήριξη της µαθησιακής κοινότητας, δεδοµένου ότι αποτελεί σηµαντική πηγή γνώσης (µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας), καινοτοµίας (µέσω της ερευνητικής διαδικασίας), καθώς και προόδου (µέσω της παροχής αναβαθµισµένων τεχνολογικών δυνατοτήτων). Συνακόλουθα, τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης καλούνται να αποτελέσουν, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, παράγοντες περιφερειακής ενίσχυσης, ανάπτυξης και προόδου. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη και καθιέρωση διαρκούς και στενής συνεργασίας µε φορείς της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, καθώς η διαδραστική επικοινωνία συµβάλει στην αξιοποίηση των προπτυχιακών φοιτητών και στην απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά. Επίσης, παρέχει δυνατότητες χρηµατοδότησης και επιχορηγήσεων για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στρατηγικών στόχων τόσο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών αυτής. Τέλος, διευκολύνει την παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής και ενισχύει τις υπηρεσίες µε ανθρώπινο δυναµικό. 2

3 1. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: βιβλιογραφική ανασκόπηση Η ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα µε την οικονοµία. Από τις παραδοσιακές µορφές του οικονοµικού γίγνεσθαι, οδηγούµαστε σε µία νέα οικονοµική πραγµατικότητα, βάση της οποίας είναι η γνώση, η διακίνηση και διοχέτευση πληροφοριών (Knowledge ή Information Economy). Λόγω του ότι η ανταγωνιστικότητα στη διεθνή και εθνική οικονοµία συνδέεται µε την γνώση, η έννοια της Learning Region εισέρχεται δυναµικά στους φορείς της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης διευρύνεται και συνεπάγεται τη µετάδοση γνώσεων και καινοτοµιών, καθώς και την ενεργή συµβολή στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Ωστόσο, ο ρόλος αυτός των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να πηγάζει και να καθορίζεται από κείµενα πολιτικής, ώστε να είναι στρατηγικά θεσµοθετηµένος και σαφώς προσδιορισµένος. Προϋπόθεση, λοιπόν, για την ενεργή συµβολή των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη κρίνεται: η καθιέρωση συνεργασιών µεταξύ εκπαιδευτικών και επιχειρηµατικών - διοικητικών φορέων η υιοθέτηση µεθόδων αξιολόγησης αναφορικά µε την µέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας αυτής της συνεργασίας Όπως απεικονίζει και ο πίνακας 1 του παραρτήµατος, η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει τη νέα διάσταση της οικονοµίας, τις νέες προϋποθέσεις για επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα, την εµφάνιση της έννοιας Learning Region, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της συµµετοχής των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, µέσω της καθιέρωσης συνεργασιών και µεθόδων αλληλεπίδρασης. 3

4 Χρονολογική Παρουσίαση Βιβλιογραφίας Χρόνος Τίτλος Συγγραφέας Τίτλος Εργασίας Σκοπός Βασικό Συµπέρασµα Έκδοσης Περιοδικού / Βιβλίου 2001 Higher Education in Europe (Vol. 26, No. 3, pp ) 2001 Higher Education in Europe (Vol. XXVI, No. 3, pp ) Barrows Conley, L. Gorecki, R. J. Higher education institutions and their regions: linking the local and the global The University of Warmia and Mazury in Olsztyn as an agent of regional development and higher education in Poland Παρουσιάζει και οργανώνει σε θεµατικές τις απόψεις των ερευνητών που συµµετείχαν στο διεθνές σεµινάριο Emergence of universities: new higher education institutions and their role in local and regional development, το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 2001 στην Πολωνία. Παρουσιάζει τον ρόλο του πανεπιστηµίου Warmia and Mazury στην περιφερειακή ανάπτυξη µιας περιοχής της Πολωνίας, και περιγράφει δραστηριότητες που συµβάλλουν στην πρόοδο της περιφέρειας και ενισχύουν την θεσµοθέτηση συνεργασιών. Τα ινστιτούτα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν πηγή ζωτικής σηµασίας για την τοπική κοινωνία και συνακόλουθα προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής (αναδιοργάνωση συγχώνευση µικρότερων ιδρυµάτων). Τα πανεπιστήµια: δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τα ιδεολογικά και εµπορικά τους ενδιαφέροντα πρέπει να αποφεύγουν την εκτεταµένη ενασχόληση µε ζητήµατα τοπικού ενδιαφέροντος να µην περιφρονούν την παγκόσµια αποστολή τους. Το πανεπιστήµιο δύναται να συµβάλλει καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, υιοθετώντας δραστηριότητες και συνεργασίες που συµβάλλουν στην πρόοδο και καλλιέργεια της περιφέρειας. Η ενίσχυση αυτής της συµβολής υποστηρίζεται και από την κεντρική διοίκηση, καθώς το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνίας προετοιµάζει πρόσκληση για την καθιέρωση πολιτικής και στρατηγικής αναφορικά µε την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 4

5 2001 Local Economy (Vol. 16, No. 2, pp ) 2002 Regional Studies (Vol. 36, 1, pp ) 2003 Higher Education in Europe (Vol. XXVIII, No. 1, pp ) Allison, J., Keane, J. Morgan, B. Moses, I. Evaluating the role of the Sunshine Coast University (USC) in the Regional Economy Higher education and regional economic development in Wales: an opportunity for demonstrating the efficacy of devolution in economic development The university, a permanent factor in the development and the advancement of society: views from institutions of higher education and academic Μελετά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Learning Economy και τον ρόλο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, µέσα από τις δραστηριότητες του Sunshine Coast University. Μελετά τη συµβολή και τον ρόλο των πανεπιστηµίων στην οικονοµική ανάπτυξη της Ουαλίας, παρουσιάζοντας µοντέλα διαδραστικής επικοινωνίας. Μελετά τη συµβολή και τον ρόλο των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη, µέσα από την ανάλυση των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών στόχων του University of New England στην Αυστραλία. Παρουσιάζει τις αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια (learning regions) και στην οικονοµία (learning economy). Προβάλλει την ανάγκη καθιέρωσης θεσµοθετηµένης συνεργασίας και διαδραστικής επικοινωνίας (conceptual framework)µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των φορέων της περιφέρειας, προκειµένου να αξιοποιηθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η συµβολή των πανεπιστηµίων στην οικονοµική πρόοδο. Προτείνει µορφές συνεργασίας σε συγκεκριµένους τοµείς δράσης, διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο διαδραστικής επικοινωνίας. Τα πανεπιστήµια της Ουαλίας δεν αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων τους, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη, λόγω του σαφούς διαχωρισµού στη χρηµατοδότηση της διδασκαλίας και της έρευνας. Η χρηµατοδότηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συµβολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη. Το πανεπιστήµιο συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική, πολιτιστική, κοινωνική και τεχνολογική πρόοδο της περιφέρειας, αναπτύσσοντας δράσεις που αναβαθµίζουν την τοπική κοινωνία, και που προβλέπονται και καθορίζονται από την στρατηγική πολιτική του Πανεπιστηµίου. 5

6 2003 Local Economy (Vol. 18, No. 1, pp. 7-20) 2003 Local Economy (Vol. 18, No. 1, pp ) 2003 Regional Studies (Vol. 37, 9, pp ) 2003 Regional Studies (Vol. 37, 9, pp ) Charles, D. Glasson, J. Boucher, G. et al. Lawton Smith, H. organizations Universities and territorial development: reshaping the regional role of UK Universities The widening local and regional development impacts of the modern universities: a tale of two cities (and North South perspectives) Tiers of engagement by universities in their region s development Knowledge organizations and local economic development: the Μελετά τη συµβολή των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την αλλαγή του ρόλου των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια. Μελετά τον ρόλο των σύγχρονων πανεπιστηµίων (πρώην πολυτεχνικών σχολών) στην περιφερειακή ανάπτυξη µε την µέθοδο του case study. Προσδιορίζει διοικητικούς, οργανωτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συµβολή των πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μελετά την διεύρυνση του ρόλου των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναφορικά µε τη συµβολή τους στην οικονοµική Τα πανεπιστήµια αύξησαν σηµαντικά τις δραστηριότητές τους µε περιφερειακούς φορείς και προέβαλλαν την ανάγκη ενασχόλησής τους µε περιφερειακά ζητήµατα. Ωστόσο, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στην υιοθέτηση θεσµοθετηµένων συνεργασιών, και όχι µεµονωµένων από συγκεκριµένους ακαδηµαϊκούς. Οι περιπτωσιολογικές µελέτες ανέδειξαν την µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων των πανεπιστηµίων στην περιφέρεια και την συµβολή τους στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Καθοριστικός παράγοντας κρίνεται η οικονοµική υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και φορέων της περιφέρειας. Τα ινστιτούτα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι συνήθως τα µεγάλα πανεπιστήµια που εδρεύουν σε περιφερειακές πόλεις. Ο ανταγωνισµός και η διοικητική δοµή των πανεπιστηµίων (παραδοσιακά ή νέα τεχνολογικά) επηρεάζουν την συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναδεικνύεται η σηµαντικότητα της γνώσης και της διακίνησης πληροφοριών στην οικονοµική ανάπτυξη (Knowledge Economy) και 6

7 2004 Assessment & Evaluation in Higher Education (Vol. 29, No. 3, pp ) 2004 Journal of Asian Economics (Vol. 15, pp ) Kettunen, J. Lin, T.-C. cases of Oxford and Grenoble The strategic evaluation of regional development in higher education The role of higher education in economic development: an empirical study of Taiwan case ανάπτυξη της περιφέρειας, και αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν το νέο αυτό ρόλο των πανεπιστηµίων. Η εργασία στηρίζεται σε περιπτώσεις µελέτης (case study) δύο πανεπιστηµίων, του Oxford University και του Grenoble University. Περιγράφει και αναλύει την µέθοδο του Balanced Scorecard, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την καταγραφή και αξιολόγηση της στρατηγικής που ακολουθούν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναφορικά µε τον ρόλο τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μελετά τον ρόλο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην διαµόρφωση του µελλοντικού εργατικού δυναµικού στη Ταϊβάν, και συνακόλουθα τη συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη. ιερευνά πώς το αναλυτικό πρόγραµµα των πανεπιστηµίων επηρεάζει την αγορά εργασίας. προβάλλεται ο καθοριστικός ρόλος των πανεπιστηµίων και των εργαστηρίων τους, ως παράγοντες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου. Η συµβολή των πανεπιστηµίων στην οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί πλέον θεσµοθετηµένη δραστηριότητα, συµµετέχοντας ενεργά στις τοπικές οικονοµίες. Η µέθοδος του Balanced Scorecard έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις στρατηγικές µεθόδους των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να αποκαλύψει τους τοµείς συνεργασίας µε φορείς της περιφέρειας. Αποδεικνύει τη σηµαντικότητα του αναλυτικού προγράµµατος στην οικονοµική ανάπτυξη και παραγωγικότητα, από την πλευρά του ανθρώπινου δυναµικού και της αγοράς εργασίας. Με άξονα τις παραµέτρους της έρευνας, η συγκεκριµένη εργασία προβάλλει ότι οι απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών δεν ανταποκρίνονται εν γένει στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς στη Ταϊβάν, ενώ οι απόφοιτοι µηχανικών / φυσικών επιστηµών διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη οικονοµία. 7

8 Μοναδικό σηµείο απόκλισης στις απόψεις της διεθνούς κοινότητας αναφορικά µε τη συµβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί η µέθοδος αξιολόγησης της συνεργασίας που αναπτύσσεται µεταξύ των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των φορέων της περιφέρειας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το πρόγραµµα UNIREG (Boucher, G., Conway, C., Meer, E. V. Der 2003), το οποίο αναπτύσσει τρία εµπειρικά µοντέλα αξιολόγησης, καθώς και η µέθοδος Balanced Scorecard (Kettunen, J. 2004), η οποία καταγράφει και αξιολογεί την στρατηγική που ακολουθούν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναλυτικά, το πρόγραµµα UNIREG αναπτύσσει τα ακόλουθα τρία εµπειρικά µοντέλα αξιολόγησης: Το πρώτο, περιλαµβάνει ανασκόπηση των εθνικών κειµένων που αναφέρονται σε ζητήµατα πολιτικών σχετικά µε τον ρόλο και την συµβολή των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη Το δεύτερο, µελετά την φύση των διασυνδέσεων και των συνεργασιών µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και φορέων της περιφέρειας (π.χ. απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά εργασίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις) Το τρίτο διασυνδέει τα στοιχεία του προηγούµενου µοντέλου και προχωρά σε µία συγκριτική σύνθεση των αποτελεσµάτων Η µέθοδος Balanced Scorecard προϋποθέτει την δηµιουργία πλαισίου για την περιγραφή, υλοποίηση και αξιολόγηση της στρατηγικής (κοινό πλαίσιο), και συνακόλουθα µετατρέπει αυτή την στρατηγική σε στόχους και µέτρα υλοποίησης, βάσει των ακόλουθων κατευθύνσεων: Οικονοµικές παράµετροι Εσωτερικές διεργασίες (αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα) Εκπαιδευτικές διαδικασίες (καινοτοµία, τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναµικό) Συµπερασµατικά, η συµβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτει την δηµιουργία θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των φορέων της περιφέρειας. Η αξιολόγηση κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεργασία αυτή, καθώς επιτρέπει τον προσδιορισµό και την καταγραφή των σηµείων σύγκλισης και απόκλισης των δραστηριοτήτων που δύνανται να αναπτυχθούν. Επιπρόσθετα, η στρατηγική που ακολουθούν τόσο οι οργανισµοί της περιφέρειας, όσο και τα ανώτατα ιδρύµατα αντανακλά τις µορφές διαδραστικής επικοινωνίας που δύνανται να καλλιεργηθούν 8

9 στο πλαίσιο της συνεισφοράς της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και πρόοδο. 2. Μελέτη Περίπτωσης: Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Ρόδος) Ο Σχεδιασµός της ίδρυσης και χωροθέτησης των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην περιφέρεια, εκτός του στόχου της κοινωνικοοικονοµικής θωράκισης του Αιγαίου, περιελάµβανε και τη συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, εκτός του ότι αποτελεί πλέον µια πραγµατικότητα µε ποικίλες επιδράσεις στην Ρόδο, τόσο άµεσες (π.χ. οικονοµικές από την εγκατάσταση διδακτικού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών καθώς και από την εκτέλεση έργων και προµηθειών) όσο και έµµεσες (π.χ. στη διασκέδαση, τη ψυχαγωγία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα ήθη κ.λπ.), αποτελεί, κατά βάση, σηµαντική πηγή: Γνώσης, αφού τα προγράµµατα σπουδών του περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό µαθηµάτων µε πολλαπλή βιβλιογραφία και πρόσβαση σε πολυµέσα και βάσεις δεδοµένων που προσφέρουν προϋποθέσεις για τη δηµιουργία δικτύων καινοτοµίας µε τα οποία αυξάνεται η περιφερειακή εµπειρογνωµοσύνη, µε ίσες δυνατότητες πρόσβασης όλων στη πληροφορία καθώς και στην υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων από διδάσκοντες και διδασκόµενους. Καινοτοµίας, µέσα από τη δηµιουργία νέων καινοτόµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και την έρευνα που διεξάγεται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Προόδου, µέσα από συνεχόµενη αναβάθµιση των τεχνολογικών και επιστηµονικών δυνατοτήτων (π.χ. δίκτυο πανεπιστηµίου, παροχή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού λογισµικού κ.λπ.). Στην πρόοδο αυτή συµβάλει επίσης, η συνεχής αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και στην περιφέρεια ειδικά (π.χ. εµπλουτισµός τους µε µαθήµατα νέων τεχνολογιών, εκπαιδευτικού σχεδιασµού, µειονοτήτων, πολυπολιτισµικότητας, γλωσσών της Μεσογείου, κ.λπ.). Βάσει της θεωρητικής προσέγγισης το Πανεπιστήµιο Αιγαίου συµβάλλει στην ανάπτυξη της Ρόδου διεξάγοντας έρευνα για κοινωνικά θέµατα τοπικής υφής και οργανώνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε οι απόφοιτοί του να συνδράµουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας µέσω του διορισµού τους στην Εκπαίδευση, στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα 9

10 καθώς επίσης και µέσα από συνεργασίες µε εξειδικευµένους επιστηµονικούς, ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Ως συχνότερα συνεργαζόµενοι µε το Πανεπιστήµιο, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, µπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω: Η Περιφέρεια, η Νοµαρχία και ο ήµος. Η Πρωτοβάθµια και η ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Άλλοι φορείς, όπως ο Σύλλογος φίλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το ιεθνές Κέντρο Λογοτεχνών - Μεταφραστών Ρόδου, η Αρχαιολογική Εφορία Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠ.ΠΟ., το Επιµελητήριο ωδεκανήσου, οι Σύλλογοι ασκάλων και Νηπιαγωγών, η ΑΣΤΕΡ, κ.λπ. Μελετώντας σχετικά την πραγµατικότητα που υπήρχε έως πρόσφατα, διαπιστώνεται η έλλειψη ενός θεσµού -έστω και γνωµοδοτικού χαρακτήρα- µε σκοπό τη διαρκή και στενή συνεργασία µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, των τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων, ως κέντρου ανάπτυξης γνώσεων, ανταλλαγής ιδεών, κατάρτισης και σύναψης περιφερειακών συµφωνιών για στρατηγικές δράσεις τόσο για την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστηµίου όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών της. Ωστόσο, µεταξύ Πανεπιστηµίου και των φορέων τοπικής κοινωνίας υπήρχε διάδραση σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο. Παρακάτω παραθέτουµε µερικά παραδείγµατα του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην επίτευξη των στόχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και της συµβολής του Πανεπιστηµίου στην περιφερειακή ανάπτυξη: Το Πανεπιστήµιο µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνάς απορροφά ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από προγράµµατα που έχουν θεσπιστεί µε βάση τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας, στην κατάρτιση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση στην Περιφέρεια. εν είναι επίσης λίγες οι φορές που η χρηµατοδότηση αυτή βασίζεται στην υλοποίηση κοινωνικοοικονοµικών στόχων σηµαντικών για την περιφερειακή ανάπτυξη µέσω δυνατότητας εκτέλεσης χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από την Ε.Ε., την Περιφέρεια -Π.Ε.Π., τη Γ.Γ.Ε.Τ. (π.χ. για τα ολιγοθέσια σχολεία, για την βιώσιµη ανάπτυξη στα νησιά, για την περιβαλλοντική ανάπτυξη στις Πεταλούδες, το Πρασονήσι κ.λπ.). Πολλές φορές, άλλωστε, η τοπική χρηµατοδότηση µπορεί να είναι προϋπόθεση για άλλες χρηµατοδοτήσεις. Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια, ο ήµος και άλλοι τοπικοί φορείς συχνά συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση της διοργάνωσης συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 10

11 Ο ήµος της Ρόδου, οι ήµοι της ευρύτερης περιοχής της ωδεκανήσου αλλά και τοπικά ιδρύµατα υποτροφιών συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ευγενούς άµιλλας µεταξύ των φοιτητών µε τη χορήγηση υποτροφιών στους πρωτεύσαντες γενικά φοιτητές, ή ακόµη σε φοιτητές που κατάγονται από την περιοχή τους, ως επιβράβευση και συµβολή στις δαπάνες της εκπαίδευσης τους. Καθοριστική, άλλωστε, ήταν η συµβολή της ήµου Ροδίων σε κτίρια και προσωπικό κατά την αρχική εγκατάσταση του Πανεπιστηµίου στο νησί. Έκτοτε, όµως, η συνεργασία των περιφερειακών φορέων µε το Πανεπιστήµιο σε θέµατα στρατηγικών στόχων του Πανεπιστηµίου, π.χ. κτιριακή ανάπτυξη, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχηµένη, και αυτό αντανακλά στα µεγάλα κτιριακά προβλήµατα του Πανεπιστηµίου. Πρόσφατα ενεργοποιήθηκε ξανά το ενδιαφέρον και η συνδροµή των περιφερειακών φορέων σε θέµατα στρατηγικών στόχων του Πανεπιστηµίου, όπως αυτό της κτιριακής ανάπτυξης του, που αποτελεί χρόνιο πρόβληµα της Σχολής. Το Πανεπιστήµιο προσφέρει αφειδώς τους χώρους του και την υλικοτεχνική υποδοµή του σε τοπικές οργανώσεις και φορείς για τη διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, οµιλιών και άλλων εκδηλώσεων. Όµως, µε την επιδείνωση των κτιριακών προβληµάτων που προέκυψαν για το Πανεπιστήµιο το τελευταίο διάστηµα, ο ήµος και άλλοι τοπικοί φορείς έχουν προσφέρει χώρους τους για στέγαση δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, από την πλευρά τους, µε µια σειρά δραστηριοτήτων τους, προωθούν την ενσωµάτωση των φοιτητών στην τοπική κοινωνία και την αξιοποίησή τους για την κοινωνική και την αστική ανάπτυξη. Αναµφίβολα οι φοιτητές συµβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής µε τα πολιτιστικά δρώµενα τους, είτε στα πλαίσια των φοιτητικών παρατάξεων, είτε ως πολιτιστικές οµάδες (π.χ. θεατρική και χορευτική οµάδα, ραδιοφωνικός σταθµός κ.λπ.), είτε ακόµη και µε πιο οργανωµένους θεσµούς (π.χ. Πολιτιστική Εβδοµάδα, συµµετοχή στο ηµοτικό Οργανισµό Νεολαίας και Άθλησης). Στον κοινωνικό τοµέα, έρευνες και δράσεις των διδασκόντων του Πανεπιστηµίου σε θέµατα πολυπολιτισµικότητας και φύλου, δεν θα µπορούσαν να µην επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και συνακόλουθα, µέσα από το σχολείο ή τις κοινωνικές δραστηριότητες, και την τοπική κοινωνία. Πολλές άλλωστε είναι οι συνδιοργανώσεις συνεδρίων, του Πανεπιστηµίου µε τους τοπικούς φορείς. Τα πειραµατικά σχολεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία των παιδαγωγικών τµηµάτων και η πρακτική άσκηση των φοιτητών και στα τρία Τµήµατα της Σχολής, έχουν σαν αποτέλεσµα τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου µε κέντρα εµπειρογνωµοσύνης και τοπικούς φορείς. Τέλος, η λειτουργία των ιδασκαλείων, των προγραµµάτων «εξοµοίωσης πτυχίων», και των προγραµµάτων «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» και «δια βίου µάθησης», που 11

12 υλοποιούνται όλο και περισσότερο από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, προσφέρουν ευκαιρίες επιµόρφωσης στους εν ενεργεία δασκάλους, νηπιαγωγούς και άλλους πτυχιούχους της περιοχής. Σήµερα πάνω από το 6% των µεταπτυχιακών φοιτητών παρακολουθούν µαθήµατα εξ αποστάσεως και βοηθούν στη δηµιουργία καναλιών/ πολλαπλασιαστών γνώσης στην περιφέρεια. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι σηµαντικές όχι µόνο για τη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την αγορά, και την ασκούµενη περιφερειακή πολιτική, αλλά επίσης και για τη συνεχώς επιζητούµενη κοινωνική συνοχή. Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι η συνεργασία µεταξύ Πανεπιστηµίου και Περιφέρειας, ήταν αποσπασµατική και δεν ενέπιπτε σε ένα πιο ολοκληρωµένο στρατηγικού χαρακτήρα πρόγραµµα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι καλές προθέσεις και των δύο πλευρών να αποδυναµόνωνται σιγά -σιγά και οι συνεργασίες να στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις προσωπικές διασυνδέσεις. Η Επιτροπή συνεργασίας του ήµου Ροδίων µε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, η υπογραφή του Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο και του ήµου Ροδίων, η διοργάνωση του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα: «Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη», η συµµετοχή του ήµου Ροδίων στο υπό ίδρυση ΕΠΙ Έρευνας και Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η συµµετοχή εκπροσώπων και στελεχών του Πανεπιστηµίου σε επιτροπές και συµβούλια του ήµου Ροδίων, πιστεύουµε ότι θα είναι η απαρχή για τη στενότερη, οργανωµένη, στρατηγική συνεργασία των δύο φορέων, ως κέντρου ανάπτυξης γνώσεων, ανταλλαγής ιδεών, κατάρτισης και σύναψης περιφερειακών συµφωνιών για στρατηγικές δράσεις τόσο για την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστηµίου όσο και της περιφερειακής διοίκησης και των υπηρεσιών της. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τη στενή συνεργασία του ήµου µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στο επίπεδο της Νοµαρχίας και της Περιφέρειας δεν έχει αναπτυχθεί κάποια διαρκής και στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο. Τελειώνοντας, είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι η πρώτη αυτοαξιολόγηση του Πανεπιστηµίου έχει ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και η αξιολόγησή του από εξωτερικούς κριτές της EUA. Αυτή η εξέλιξη θα µπορούσε στο µέλλον, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη αυτοαξιολόγηση των Περιφερειακών οµών, να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την εφαρµογή του προγράµµατος που αναλύθηκε στη παρούσα εργασία. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι ο προσδιορισµός στρατηγικών στόχων και ο συνεχής έλεγχος εφαρµογής και απόδοσης του προγράµµατος, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση (feedback) που θα οδηγεί σε διορθωτικές κινήσεις για συνεχώς µεγαλύτερη απόδοση, ή ακόµη και σε επαναπροσδιορισµό των στόχων. 12

13 3. Συµπεράσµατα Η σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα διαµορφώνει ένα νέο πλαίσιο ανταγωνιστικότητας, το οποίο ορίζει τις έννοιες της Οικονοµίας της Γνώσης ( Knowledge Economy ) και των Μαθησιακών Κοινοτήτων ( Learning Regions ). Η ανάπτυξη συνδέεται στενά µε την Οικονοµία της Γνώσης, µε αποτέλεσµα η γνώση και η πληροφόρηση να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες οικονοµικής και κοινωνικής προόδου. Οι σύγχρονες κοινωνίες εκδηλώνουν την ανάγκη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για περισσότερη γνώση και αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση, προκειµένου να καθίστανται ισάξιες ανταγωνιστικές δυνάµεις σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα. Στο νέο αυτό πλαίσιο, τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαδραµατίζουν καίριο και καθοριστικό ρόλο, καθώς αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές γνώσης, µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καινοτοµίας, µέσω της ερευνητικής διαδικασίας, και προόδου, µέσω της παροχής αναβαθµισµένων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Συνακόλουθα, η τριτοβάθµια εκπαίδευση καλείται να αποτελέσει, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της, παράγοντα περιφερειακής ενίσχυσης, ανάπτυξης και προόδου. Η αξιοποίηση προπτυχιακών φοιτητών, η απορρόφηση αποφοίτων στην τοπική αγορά, η χρηµατοδότηση και επιχορήγηση ερευνητικών ή άλλων έργων, η παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής, καθώς και η ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό, αποτελούν µερικά από τα οφέλη της συµβολής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως αναδεικνύει η διεθνής βιβλιογραφία και η µελέτη περίπτωσης της συγκεκριµένης εργασίας, προϋπόθεση για τη µεγιστοποίηση αυτής της συνεισφοράς αποτελεί η ανάπτυξη και καθιέρωση διαρκούς, στενής, και κυρίως θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των φορέων τοπικής και περιφερειακής διοίκησης. Επιπρόσθετα, εξίσου σηµαντική και καθοριστική κρίνεται και η ανάπτυξη και υιοθέτηση µεθόδων αξιολόγησης για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας αυτής της συνεργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των επιδιώξεων αποτελεί το πρόγραµµα του ΟΟΣΑ (OECD) για την ενίσχυση της συνεισφοράς της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς διαµορφώνει µια πολιτική και καθορίζει στρατηγικούς στόχους για την υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης, και την καθιέρωση και θεσµοθέτηση διαδραστικής επικοινωνίας µε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. 13

14 Συµπερασµατικά, η γνώση αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης οικονοµικής πραγµατικότητας. Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, λόγω της ερευνητικής, τεχνολογικής και εκπαιδευτικής τους ιδιότητας, καλούνται να αναπτύξουν νέες µορφές δραστηριοτήτων, οι οποίες να προσανατολίζονται στην υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου. Η καλλιέργεια θεσµοθετηµένων συνεργασιών αποτελεί το κλειδί για την ενίσχυση της συνεισφοράς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση πολιτικής, καθώς και ο προσδιορισµός στρατηγικών στόχων αποτελούν προϋπόθεση για την εξασφάλιση δόκιµης και αποδοτικής διαδραστικής επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των φορέων της περιφέρειας. Επιπρόσθετα, καθοριστική θέση κατέχει η τακτική αξιολόγηση αυτής της συνεργασίας, προκειµένου να οριστούν σηµεία ταύτισης /απόκλισης δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων για αποδοτικές και αποτελεσµατικές µορφές συνεργασίας. Αναµφισβήτητα, λοιπόν, η τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω θεσµοθετηµένων συνεργασιών δύναται να συµβάλει στην κοινωνική, τεχνολογική, οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και να αποτελέσει το µοχλό της ευρύτερης προόδου και ευηµερίας της περιφέρειας όπου είναι εγκατεστηµένη. 14

15 Βιβλιογραφία Boucher, G., Conway, C., Van Der Meer, E. (2003) Tiers of engagement by Universities in their region s development. Regional Studies 37 (9), pp Keane, J., Allison, J. (1999) The intersection of the learning region and local and regional economic development: analyzing the role of higher education. Policy Review Section, pp Kettunen, J. (2004) The strategic evaluation of regional development in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (3), pp OECD (2005) Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: the OECD programme on institutional management in higher education. ιαθέσιµο στο: 15

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Φορέας: Γράψτε το όνομα του ιδρύματος σας Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προϋπολογισμός: Γράψτε αριθμητικώς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο και Τοπική Ανάπτυξη:

Πανεπιστήµιο και Τοπική Ανάπτυξη: Πανεπιστήµιο και Τοπική Ανάπτυξη: Αµφίδροµες Σχέσεις Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» 26-27 Φεβρουαρίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα