Η ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΔΙ. κέζω δηαηαξαρήο δηαπεξαηόηεηαο κεβξαλώλ ( αλαζηνιή πνιιαπιαζηαζκνύ ή ζάλαηνο) Καηαζηξνθή Καξθηληθώλ Κπηηάξωλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΔΙ. κέζω δηαηαξαρήο δηαπεξαηόηεηαο κεβξαλώλ ( αλαζηνιή πνιιαπιαζηαζκνύ ή ζάλαηνο) Καηαζηξνθή Καξθηληθώλ Κπηηάξωλ"

Transcript

1 Πεξηνρηθή όγθν-ππεξζεξκία. Η ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο κεζόδνπ ηεο πεξηνρηθήο όγθν-ππεξζεξκίαο έγθεηηαη ζηελ εθιεθηηθή ππεξζέξκαλζε ηνπ όγθνπ κέζα ζε ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν κε ξαδηνζπρλόηεηα 13,56 MHz. ηόρνο είλαη ε απόπησζε ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ θαη ε ζπλαθόινπζε ζπξξίθλσζε όγθσλ θαη κεηαζηάζεσλ. πγρξόλσο, απμάλεη ηε ξνή αηκάησζεο θαη ηελ δηαπεξαηόηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, νύησο ώζηε ε θπηαξξνηνμηθή δξάζε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ή ηεο αθηηλνβνιίαο λα είλαη εμαηξεηηθά απμεκέλε. Η ππεξζεξκία επηηπγράλεηαη κε ειεθηξνκαγλεηηθά θύκκαηα (κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία) επαγωγηθώλ ξεπκάηωλ ζηνλ ηζηό (ωκηθή ζπληζηώζα) Γηά θξνύζεηο πνιηθώλ κνξίωλ ύδαηνο (ζπληζηώζα ζπρλόηεηαο) Η ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΔΙ Καηαζηξνθή Καξθηληθώλ Κπηηάξωλ κέζω δηαηαξαρήο δηαπεξαηόηεηαο κεβξαλώλ ( αλαζηνιή πνιιαπιαζηαζκνύ ή ζάλαηνο) θαηαζηξνθή ιπζνζωκάηωλ - απηόιπζε θπηαξηθή ζαλαηεθόξα απόπηωζε κέζω ζεξκηθήο θαηαζηξνθήο ηωλ πξωηεϊλώλ DNA (ππξήλαο) έηζη αλαζηέιεηαη ε επηδηόξζωζε ηεο κε ζαλαηεθόξαο αθηηληθήο βιάβεο ΔΥΔΙ ΤΝΔΡΓΙΚΗ ΓΡΑΗ ΜΔ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ (ΑΚΣΙΝΟΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΤ) γηαηί θαηαζηξέθεη θαη όζα θύηηαξα είλαη ζηε θάζε S όπνπ θαη είλαη αθηηλνάληνρα Καη δηόηη δξα θαη ζε ππνμηθό νμεηδωηηθό πεξηβάιινλ όπνπ ππάξρεη αθηηλναληνρή αύμεζεο ξνήο αίκαηνο άξα θαη ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνύ θαξκάθνπ ζηνλ ζεξκαηλόκελν ηζηό

2 ΔΥΔΙ ΤΝΔΡΓΙΚΗ ΓΡΑΗ ΜΔ ΥΗΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΛΟΓΩ δηαηαξαρήο δηαπεξαηόηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (κείωζε ζηεγαλόηεηαο) άξα αύμεζεο ζπγθέληξωζεο θαξκάθωλ (ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ) ελδνθπηηάξηα αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ηωλ βηνρεκηθώλ θαξκαθεπηηθώλ αληηδξάζεωλ ιόγω ηεο ππεξζέξκαλζεο ΓΙΑΣΙ ΓΔΝ ΒΛΑΠΣΟΝΣΑΙ ΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ α) Σα αθαλόληζηα λεόπιαζηα αγγεία ηνπ όγθνπ δελ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ αηκαηηθή ξνή ην ίδην κε ην πεξηβάιινλ εθιεθηηθή ππεξζέξκαλζε ηνπ όγθνπ Δλώ ηα θύηηαξα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ όγθνπ αληηξνπνύλ κε ηελ αύμεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο ην β) Σα θύηηαξα ππνμηθνύ νμεηδσηηθνύ θαη νμεσηηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη πην ζεξκνεπαίζζεηα. Θεωξεηηθά ε νγθνππεξζεξκία κπνξεί λα εθαξκνζηεί για κάθε μορφή καρκίνου. ηνλ παξαθάηω πίλαθα αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπλδπαζκνύ ππεξζεξκίαο κε ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνζεξαπεία θαηά πεξίπηωζε ζπγθξηηηθά κε ηελ ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνζεξαπεία ρωξίο ππεξζεξκία. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη από ηελ Δπξωπαϊθή εηαηξεία Ογθνππεξζεξκίαο. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αναυορά Όγκος Θεραπεία Ασθενείς (εστίες) Παράμετρος μέτρησης με ΥΘ χωρίς ΥΘ 35,36 Όγθνη ζηνπο ιεκθαδέλεο θεθαιήο - ηξαρήινπ 41 (44) 5εηήο ηνπηθόο έιεγρνο (LC) 5εηήο επηβίσζε 83% 69% 53% 41% 24% 0% 33 Μειάλσκα 70 (138) 2εηήο ηνπηθόο 62% 46% 35% 28%

3 Αναυορά Όγκος Θεραπεία 37 Μαζηόο Πνιύκνξθν γινηνβιάζησκα Κύζηε, ηξαρήινπ κήηξαο θαη νξζνύ Σξάρεινο κήηξαο 40 Οξζό Σξάρεινο κήηξαο Δπηθαλεηαθνί όγθνη Σξάρεινο κήηξαο 43 Οξζό 44 Κύζηε 13 Οηζνθάγνο 45 Οξζό 46 Κύζηε Μεηεγρεηξεηηθή ΥΘ +/ Πεξηνρηθή ΤΘ Ασθενείς (εστίες) Παράμετρος μέτρησης έιεγρνο (LC) Μέζε επηβίσζε (εβδνκάδεο) 2εηήο επηβίσζε 3εηήο επηβίσζε 3εηήο επηβίσζε με ΥΘ χωρίς ΥΘ 59% 41% 85 31% 55% 30% 83% 51% 76 15% 39% 24% 57% 27% 115 5εηήο επηβίσζε 36% 7% 64 55% 31% 92 Αληαπόθξηζε 82% 63% 40 85% 50% 14 Αληαπόθξηζε 100% 20% 102 3εηήο επηβίσζε 94% 67% 125 3εηήο επηβίσζε 42% 24% Παζνινγναλαηνκηθή πιήξεο αληαπόθξηζε (pcr) Παζνινγναλαηνκηθή πιήξεο αληαπόθξηζε (pcr) 23% 5% 66% 22% 47 Κύζηε ΥΘ +/ 2εηέο δηάζηεκα ~82% ~38%

4 Αναυορά Όγκος Θεραπεία 48 Πλεύκνλεο 49 άξθσκα καιαθώλ κνξίσλ 50 Οηζνθάγνο 51 Οηζνθάγνο Μεηεγρεηξεηηθή Πεξηνρηθή ΤΘ ΥΘ +/ Οιόζσκε ΤΘ Οιόζσκε ΤΘ ΥΘ +/ ΑΚΘ + ΥΘ +/ ΑΚΘ + ΥΘ +/ Ασθενείς (εστίες) Παράμετρος μέτρησης ειεπζέξνπ Τπνηξνπήο με ΥΘ χωρίς ΥΘ 44 Αληαπόθξηζε 68% 36% Αληαπόθξηζε Γηάζηεκα ειεπζέξνπ ηνπηθήο ππνηξνπήο Γηάζηεκα ειεπζέξνπ λόζνπ 28.7% % % 6% 53 Αλαθνύθηζε 70% 8% Η ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ γίλεηαη θάζε 72 ώξεο (γηα απνθπγή ζεξκναληνρήο) => δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα Γηα 12 ζπλεδξίεο Αλ ν αζζελήο θάλεη αθηηλνζεξαπεία ηόηε ε πεξηνρηθή γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ αθηηλνβόιεζε ηνπ όγθνπ, ελώ αλ θάλεη ρεκεηνζεξαπεία ε πεξηνρηθή γίλεηαη ελώο 12 ώξσλ από ηελ ρεκεηνζεξαπεία γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγηθή δξάζε. ΥΗΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΔ ΜΔ ΣΗΝ ΟΓΚΟΫΠΔΡΘΔΡΜΙΑ. ΟΛΟΩΜΑΣΙΚΗ ΟΓΚΟΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ Πξνθαινύκε ηερλεηά ππξεηό θαη εθκεηαιεπόκαζηε ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ζπζηεκαηηθήο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ νξγαληζκνύ. Με άιια ιόγηα εθκεηαιεπόκαζηε κηα θπζηθή ακπληηθή δηαδηθαζία ηνπ νξγαληζκνύ ηνλ ππξεηό ελαληίνλ ηνπ θαξθίλνπ. Η MODERATE ΟΛΟΩΜΑΣΙΚΗ (39o C) Αλνζνδηέξγεζε Αλνζναληαπόθξηζε ελαληίνλ ηνπ όγθνπ => κείσζε απηνύ Η EXTREME ΟΛΟΩΜΑΣΙΚΗ (42 ν C)

5 Αλνζνδηέξγεζε αιιά θαη αλνζναληαπόθξηζε ελαληίνλ ηνπ όγθνπ => κείσζε απηνύ Καη άκεζε θαηαζηξνθή (κηθξν)κεηαζηάζεσλ (Γηάξθεία 60 ) (θαη νη δύν εθαξκνγέο έρνπλ ζπλέξγεηα κε ρεκεηνζεξαπεία) ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΩΜΑΣΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ ΣΔΥΝΗΣΑ ΤΠΔΡΠΤΡΔΞΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΟΜΔΝΟΙ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΞΙΩΜΑΣΑ ΣΗ ΦΤΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ Αζζελήο κε ζάξθσκα πξνζώπνπ αλέπηπμε πςειό πνιπήκεξν ππξεηό ιόγσ επεηζνδίσλ εξπζηπέιαηνο. Αθνινύζεζε βαζκηαία ππνρώξεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ όγθνπ. (Bush 1880) ε 10 αζζελείο κε θαξθίλν ρνξεγήζεθαλ ππξεηνγόλεο νπζίεο θαη δηαπηζηώζεθε ππνρώξεζε ησλ λεόπιαζησλ ζρεηηδόκελε κε ηελ επίδξαζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. (Coley 1893) Η ΟΛΟΩΜΑΣΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΔΙ ΑΝΟΟΓΙΔΡΓΔΗ ΔΣΙ ΜΔ ΑΝΟΟΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΔΝΑΝΣΙΟΝ ΣΟΤ ΟΓΚΟΤ ΒΟΗΘΑ ΣΗΝ ΜΔΙΩΗ ΑΤΣΟΤ Έκκεζα κε : α) ζην trafficking ιεκθνθπηηάξσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ όγθνπ θαη ηεο εμόδνπο ηνπο. β) ησλ Heat Shock πξσηετλώλ (βνεζνύλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηπρόλ εκβνιίσλ) γ) βηνινγηθήο δξάζεο ηληεξθεξόλσλ glucose related πξσηετλώλ, θπηνθίλσλ θιπ.

6 Η ΟΛΟΩΜΑΣΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΔΙ ΑΝΟΟΓΙΔΡΓΔΗ ΚΑΙ ΔΣΙ ΜΔ ΑΝΟΟΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΔΝΑΝΣΙΟΝ ΣΟΤ ΟΓΚΟΤ ΒΟΗΘΑ ΣΗΝ ΜΔΙΩΗ ΑΤΣΟΤ Άκεζα κε α) ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη δξαζηεξηόηεηαο κνλνθπηηάξσλ β) Natural Killers (δηέξγεζε κέζσ IL 2) πνπ πξνθαινύλ human tumor lysis γ) TNF (Tumor Necrosis Factor) δ) αλνζνηξνπνίεζε κέζσ θαηερνιακηλώλ, GΗ, β-ελδνξθηλσλ θιπ. Η ΟΛΟΩΜΑΣΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ζύκθσλα κε επίζεκεο εξγαζίεο κπνξεί λα βνεζήζεη πιελ ηεο νγθνινγίαο ιόγσ ηεο αλνζναξζξίηηδαο θαη ςσξηαζηθή αξζξίηηδα αιιά θαη ζε ρξόληεο θιεγκνλέο, απηνάλνζα λνζήκαηα δεξκαηνπάζεηεο, ξεπκαηνπάζεηεο, ρξόληεο παζήζεηο. Η ΟΛΟΩΜΑΣΙΚΗ γίλεηαη κία θνξά ηνλ κήλα (γηα ηξεηο θνξέο ζπλνιηθά)

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α.

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α. Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ Δθθξίλεηαη από ηα παξαζπιαθηώδε θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο Γξα θαηαζηαιηηθά ζηνπο νζηενθιάζηεο & ηελ νζηηθή απνξξόθεζε. ηε ζπγθέληξσζε Ca ζην πιάζκα(αληίζεηα από ηελ ΡΣΗ) Παίδεη ξόιν ζηε δηαηήξεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα