Υπεύθυνη Δήλωση. Concept

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεύθυνη Δήλωση. Concept"

Transcript

1 Υπεύθυνη Δήλωση (α) Βεβαιώνεται η αλήθεια και η ακρίβεια των δηλώσεων και των προσκομιζομένων από τον υποψήφιο στοιχείων και των στοιχείων του βιογραφικού του σημειώματος.(β) Δηλώνεται ότι : (αα) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησής του δεν έχουν ανασταλεί, και δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου. (ββ) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, σε καθεστώς συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα και δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου. (γγ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, καθώς επίσης και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δδ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. (εε) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του. (στστ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις. Concept Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Culture Hotel Obscura που υλοποιείται από τη θεατρική ομάδα Όχι παίζουμε, η ομάδα παραγωγής Fabric Audio Studio, θα παρακολουθήσει την πορεία του όλου εγχειρήματος με στόχο τη δημιουργία οπτικοακουστικών και ψηφιακών προϊόντων, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη ΝΕΡΙΤ ως παραγωγή πεντάλεπτων ή δεκάλεπτων επεισοδίων ντοκιμαντέρ, για την προβολή τους στο διαδίκτυο. Τα επεισόδια έχουν στόχο τη διαδραστικότητα των χρηστών και την άμεση συμμετοχή και παρακολούθηση του προγράμματος. Τι είναι το πρόγραμμα και ποιος ο στόχος του Η ομάδα παραστατικών τεχνών «Όχι Παίζουμε» / UrbanDig Project οργανώνει μια σειρά από δράσεις στο Δουργούτι με τίτλο «Dourgouti Island Hotel». Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας EU Culture / AU 3 rd συνεργασίας με τη Γαλλία, Αυστρία, Βρετανία και Αυστραλία με τίτλο «Hotel Obscura» ( ). Το Dourgouti Island Hotel / Hotel Obscura αφορά σε μια πολύ-επίπεδη ανάδειξη και δημιουργική ενεργοποίηση της συνοικίας των προσφυγικών/εργατικών κατοικιών στο Δουργούτι. Η περιοχή που ορίζεται μεταξύ Συγγρού Σαρκουδίνου και Κασομούλη Λαγουμιτζή αποτελεί νησίδα γειτονιάς πολύ διαφορετικής από την γύρω περιοχή τόσο ιστορικά αλλά όσο και ως εμπειρία περιπατητή. Πάρα τον ικανό αριθμό τοπικών δημιουργικών φορέων που την περιβάλλουν και παρά την ομορφιά της, είναι μια περιοχή μικρής καθημερινής επεκτασιμότητας ακόμα και από γείτονες. H ομάδα, λοιπόν, εμπνέεται από την ομορφιά και τον «κρυμμένο» πλούτο της γειτονιάς και θέλει να τον αναδείξει, προσφέροντας παράλληλα αφορμή για γνωριμία και δημιουργική

2 δικτύωση σε βάθος χρόνου των: 1. Τοπικών ομάδων 2. Γειτόνων - κέντρων αναγέννησης της Λ. Συγγρού (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ΕΜΣΤ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Intercontinental, Ledra Marriot, Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής) 3. Καλλιτεχνών-φίλων της γειτονιάς 4. Ευρωπαίων συνεργατών του Hotel Obscura. Η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες δραστηριότητες: 1. Χαρτογράφηση των τοπικών φορέων της περιοχής (έχει ήδη ολοκληρωθεί) 2. Ιστορική χαρτογράφηση της περιοχής (έχει ξεκινήσει) 3. Χαρτογράφηση του αισθητικού / συναισθηματικού αναγλύφου της περιοχής ή αλλιώς της καταγεγραμμένης, από οργανωμένες βόλτες κατοίκων/επισκεπτών με ερωτηματολόγια, αισθητηριακής πρόσληψης της γειτονιάς (έχει ξεκινήσει). Σχεδιάζεται συνεργασία με το τμήμα γεωγραφίας GIS του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 4. Φεστιβάλ εργαστηρίων τοπικών φορέων κα φίλων με θέμα τη γειτονιά στους ανοιχτούς χώρους της γειτονιάς (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου 2014). Έχει ήδη συζητηθεί η συγκεκριμένη συμμετοχή με 12 τοπικούς φορείς (σχολεία, σύλλογοι, πολιτιστικά κέντρα Δ.Α., Πρόσκοποι, Capoera centre, Πάντειο Γυμναστήριο, Αλβανική τάξη Κουκακίου, Αρμένικο σχολείο κλπ.) και φίλους της γειτονιάς (ΑΣΤΥ, Monumenta, Medea Electronique, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού) ήμερο εργαστήριο από τους Duncan Speakman (Circumstance UK/Belgium) και άλλους συνεργάτες του Hotel Obscura (ίσως Triage Collective (AU)) με θέμα την καλλιτεχνική διαχείριση της ιστορικής και αισθητικής/συναισθηματικής χαρτογράφησης της περιοχής. Το εργαστήριο θα απευθύνεται σε νέους και καθιερωμένους Έλληνες καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών (έχουμε ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο συμμετοχής των Medea Electronique) και σε νέους καλλιτέχνες που θα προκύψουν μέσα από πρόσκληση. Το εργαστήριο θα γίνει τον Σεπτέμβριο, συμπίπτοντας με το Φεστιβάλ. 6. Τριήμερη promenade παράσταση «ξενάγησης» στους δημόσιους χώρους της γειτονιάς με κύριο σενάριο-χορογραφία την χαρτογράφηση του αισθητικού / συναισθηματικού / ιστορικού αναγλύφου (καλοκαίρι 2015). Η διαδικασία αποτελεί το κύριο καλλιτεχνικό ερευνητικό πεδίο του UrbanDig Project στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Συμμετέχοντες στην παράσταση θα είναι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες αλλά και κάτοικοι με τους οποίους ενδεχομένως καρποφορήσει η παραπάνω διαδικασία συνεργασίας. Αφετηρίες της παράστασης θα είναι η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το ΕΜΣΤ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Intercontinental, το Ledra Marriot, το Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής απ όπου οι θεατές/επισκέπτες του «Dourgouti Island Hotel» θα οδηγηθούν στο Δουργούτι για να το ανακαλύψουν μετά μαζί μέσω του κυρίου μέρους της παράστασης. 7. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιείται κινηματογράφηση των δράσεων με στόχο τη δημιουργία ενός ντοκυμαντέρ με θέμα το Δουργούτι και το Dourgouti Island Hotel. 8. Δημιουργία διαδικτυακής παρουσίασης της γειτονιάς που βασίζεται στις παραπάνω χαρτογραφήσεις και στο υλικό του ντοκυμαντέρ. Θα περιέχει εργαλεία διάδρασης και διαρκούς ενημέρωσης ακόμα και μετά το τέλος τους Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα συνδεθεί με την αντίστοιχη του Ευρωπαικού Προγράμματος (Hotel Obscura Black Box). 9. Ένα Performing the City Symposium στο τέλος του 2015, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, όπου θα παρουσιάζονται τα καλλιτεχνικά αποτελέσματα της δράσης και ενδεχομένως αποτελέσματα έρευνας επίπτωσης της δράσης: 1. στη βιώσιμη δικτύωση των τοπικών φορέων μεταξύ τους και 2. στην ευρύτερη ανάδειξη του ιστορικού αλλά και αισθητικού/συναισθηματικού «πλούτου» του συγκεκριμένου τοπίου.

3 Σκαλέτα Τα μέχρι σήμερα προτεινόμενα εργαστήρια workshop είναι εργαστήρια ενεργοποίησης και δικτύωσης των τοπικών δημιουργικών μονάδων και ένα 7ημερο εργαστήριο από τους Ευρωπαίους Συνεργάτες. Παρακολουθώντας κάθε εργαστήριο, μαζί με τις συνεντεύξεις ειδικών αλλά και συμβαλλομένων έχουμε στόχο να αποτυπώσουμε σε αυτοτελές επεισόδια- ντοκιμαντέρ, διάρκειας έως δέκα λεπτών την συνεργασία τους. Η ομάδα του Fabric Audio Studio θα παρακολουθήσει, θα καταγράψει και μοντάρει τα εργαστήρια του Μαΐου & Ιουνίου με στόχο από το Σεπτέμβριο του 2014 να προβάλλεται κάθε εβδομάδα και από ένα επεισόδιο. Το πρόγραμμα των workshop και άρα τα αντίστοιχα επεισόδια θα οριστικοποιηθούν το προσεχές διάστημα, ωστόσο παραθέτουμε ενδεικτικούς τίτλους θεματολογία μέχρι τότε. Επεισόδιο1. 98 δημοτικό σχολείο - μια πόλη μαγική (θεατρική παράσταση, με συνεντεύξεις επικεφαλών και συμμετεχόντων) Επεισόδιο2. παιχνίδι θησαυρού - δίκτυο δικαιωμάτων του παιδιού (κοινωνικό-πολιτισμική έρευνα συνεντεύξεις και παρουσιάσεις συμβαλλομένων μερών) Επεισόδιο3. 6ο λύκειο χαρτογράφηση (αναλύσεις για την αρχική διεξαγωγή της χαρτογράφησης) Επεισόδιο4. σύλλογος Πήγασος ιστορική χαρτογράφηση (παρουσίαση ιστορικής έρευνας, τρόπος δημιουργίας ψηφιακού χάρτη περιοχής συνεντεύξεις και με πανεπιστημιακούς) Επεισόδιο5. Κέντρο πηλού κατασκευή αντικειμένων (τοπικοί φορείς και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις) Επεισόδιο6. όμιλος εθελοντών μουσικοχορευτικό εργαστήρι (τοπικοί φορείς και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις) Επεισόδιο7. capoera χορεύοντας τον αισθητικό χάρτη της περιοχής (συνεντεύξεις και παρουσίαση πώς η επιστήμη της γεωγραφίας μεταφράζεται με την τέχνη των αισθήσεων) Επεισόδιο8. πρόσκοποι -παιχνίδι πόλεως (συλλογικότητα, εθελοντισμός, συνεντεύξεις και πράξη) Επεισόδιο9. ευρωπαϊκοί συνεργάτες (περισσότερα από δύο επεισόδια, αναλόγως το υλικό, συνεντεύξεις και αποσπάσματα από τη συμμετοχή συνεργατών από τη Γαλλία, την Αυστρία και Αυστραλία ) Επεισόδιο10. Τριήμερο φεστιβάλ εργαστηρίων (περισσότερα από ένα επεισόδια ανάλογα το υλικό, αποσπάσματα, προβών, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις) (δ) Σκηνοθετική προσέγγιση ή/και σενάριo εμπειρίας χρήσης (user experience scenario). Σκηνοθετικός στόχος είναι η αισθητική των επεισοδίων μας να καθορισθεί σε μέγιστο βαθμό από την αισθητική του χώρο μελέτης, μέσα από timelapse, επιλεγμένα details κάθε φορά εξαιρετικού ενδιαφέροντος σε σχέση με τα workshop, τις συνεντεύξεις και τα ιστορικά στοιχεία της χαρτογράφησης αλλά και των αφηγήσεων. Στην πραγματικότητα ουσιαστικά το σενάριο το γράφει

4 η ίδια η πραγματικότητα, με την παρακολούθηση των ανθρώπων που θα ενστερνιστούν και θα δουλέψουν το όλο project. (ε) Κατάσταση προτεινόμενων βασικών συντελεστών και δήλωση ενδιαφέροντος/ δέσμευσης αυτών. Εικονολήπτης, ηχολήπτης και μοντέρ. (στ) Οικονομικά στοιχεία της πρότασης, αναλυτικό προϋπολογισμό και αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο. Το κόστος για συνεργείο δύο ατόμων, που θα έχουν αναλάβει εικονοληψία ηχοληψία μοντάζ είναι ΦΠΑ ανά επεισοδίου *λόγω της προβολής και στο εξωτερικό μέσα από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, θα χρειαστεί υποτιτλισμός, ο οποίος δεν έχει ακόμα υπολογιστεί το κόστος του (ζ) Βιογραφικό σημείωμα και εργογραφία των βασικών συντελεστών της παραγωγής (σκηνοθέτη, σεναριογράφου, παραγωγού, ηθοποιών, παρουσιαστή/ών, developer κλπ). Παραγωγή: Ν&Ι Παμουκτσόγλου Ο.Ε Η Ν&Ι Παμουκτσόγλου Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο FABRICAUDIO είναι ενα στούντιο ηχογραφήσεων και προβών. Η εταιρεία έχει έδρα στον Πειραιά σε ιδιόκτητο χώρο και μέτρα ήδη 5 χρόνια λειτουργίας με εμπειρία σε παραγωγές ήχου και εικόνας. Σκηνοθέτις: Χατζηγιάννη Μαρία (αφιλοκερδώς) Απόφοιτη Τμήματος Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), με μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Χώρου. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Σκηνοθετών. Σκηνοθέτις ταινιών μικρού μήκους (με τρεις ταινίες στο ενεργητικό της - συμμετοχές στο διαγωνιστικό τμήμα Φεστιβάλ Δράμας, τα κρατικά βραβεία ποιότητας και βραβείο στο 1o Athens 48h film festival) Σκηνοθέτις σε τηλεοπτικό κανάλι (κανάλι Βουλής των Ελλήνων, θέση σκηνοθέτη ολομέλειας από το 2009) Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ευθυμίου Μιχαήλ (αφιλοκερδώς) Απόφοιτος Τμήματος Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Human Geography and Geographical Information Systems, University of Leicester Μέλος της Ενωσης Ελλήνων Σκηνοθετών, Σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους με τρεις ταινίες στο ενεργητικό του, μία εκ των οποίων στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας

5 (η) Συνοπτικό πλάνο προώθησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχει και η δημιουργία διαδικτυακής παρουσίασης της γειτονιάς που βασίζεται στις χαρτογραφήσεις και στο υλικό των πανεπιστημιακών φορέων. Θα περιέχει εργαλεία διάδρασης και διαρκούς ενημέρωσης ακόμα και μετά το τέλος τους Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα συνδεθεί με την αντίστοιχη του Ευρωπαικού Προγράμματος (Hotel Obscura Black Box).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 63 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Γενικός Διευθυντής Περιεχομένου της εταιρείας με την επωνυμία «Νέα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Την Δημόσια Τηλεόραση Λεωφ. Μεσογείων 439 Αγία Παρασκευή Αττικής 15342 Αθήνα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Την Δημόσια Τηλεόραση Λεωφ. Μεσογείων 439 Αγία Παρασκευή Αττικής 15342 Αθήνα ΑΙΤΗΣΗ Προς Την Δημόσια Τηλεόραση Λεωφ. Μεσογείων 439 Αγία Παρασκευή Αττικής 15342 Αθήνα ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & δ.τ. Talent ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001932039 2014-03-19

14PROC001932039 2014-03-19 14PROC001932039 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΛ-Σ9Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-3-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθμ.Πρωτ.: 76

Ιωάννινα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθμ.Πρωτ.: 76 Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους

ποιότητα ζωής για όλους ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Η Πολιτεία και ο Πολίτης» ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5: «Υπηρεσίες µετάφρασης, επιµέλειας

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες:κα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη μελών στο Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3905 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 219 20101223 Τέθηκε σε ισχύ: 23.12.2010 Τίτλος Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα