ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ"

Transcript

1 Αθήνα, Νοεμβρίου 2011 Athens Ledra Marriott Hotel (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 1 θ Ημζρα Σρίτθ, 22 Νοεμβρίου :30-9:30 ΕΓΓΡΑΦΕ 09:30-12:00 1 θ υνεδρία Η Νζα Οικονομικι Πραγματικότθτα και θ Ενεργειακι Αγορά ςτθν Ελλάδα Ειςαγωγικά χόλια από τουσ Οργανωτζσ - Δρ. Γιάννθσ Δεςφπρθσ, Πρόεδροσ, ΙΕΝΕ - κ. Κωςτισ ταμπολισ, Αντιπρόεδροσ & Γενικόσ Δ/ντήσ, ΙΕΝΕ - Κακθγ. Παντελισ Κάπροσ, ΕΜΠ, Πρόεδροσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ, ΙΕΝΕ Ομιλία Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, κ. Γιάννθ Μανιάτθ (keynote speaker) Ομιλία εκπροςώπου τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ, κ. ταφρου Καλαφάτθ, Βουλευτι Νζασ Δθμοκρατίασ Ομιλία Προζδρου ΡΑΕ Δρ. Νίκου Βαςιλάκου Ομιλία κου. Ben Van Houtte, Adviser, Task Force Greece, European Commission Ομιλία κου. Γιώργου Περιςτζρθ, Προζδρου, ΕΗΑΠΕ Ομιλία εκπροςώπου ΕΑΘ 12:00-12:30 Coffee Break Χορθγόσ 12:30-13:30 1 θ υνεδρία (ςυνζχεια) υντονιςτισ: κ. Θωμάσ Λαμνίδθσ, Αντιπρόεδροσ, KLC Law Firm, μζλοσ Δ.Ε. ΙΕΝΕ υηιτθςθ τρογγυλισ Σραπζηθσ με κζμα τθν Χρθματοδότθςθ Ενεργειακϊν Επενδφςεων με τθν ςυμμετοχι εκπροςϊπων Σραπεηϊν και Εταιρειϊν

2 Συμμετζχουν: Κ. ταυρίδθσ- ΕΣΕ, Μ. Ηωηωνάκθσ-Εμπορικι Σράπεηα, K. Νικολάου- Energean, Λ. Ντόλκασ-ΚΑΝΣΟΡ, Μ. Μαραγκουδάκθσ, ΣΕΡΝΑ Ενεργειακι 13:30-15:00 Επίςθμο Γεφμα υνεδρίου με προςκεκλθμζνο ομιλθτι τον Τπουργό Εςωτερικών Κακθγ. Σάςο Γιαννίτςθ 15:00-17:00 2 θ υνεδρία Φυςικό Αζριο και Επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα υντονιςτισ: Δρ. Διον. Ξζνοσ, Μζλοσ ΔΕ, ΙΕΝΕ Ειςθγιςεισ από τουσ: Δρ. Μιχάλθσ Θωμαδάκθσ, Μζλοσ, ΡΑΕ κ. Χάρθσ αχίνθσ, Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ, ΔΕΠΑ Α.Ε. κ. Γιώργοσ Παπαρςζνοσ, Δ/νων φμβουλοσ, ΔΕΦΑ κ. Παναγιώτθσ Κανελλόπουλοσ, Δ/νων φμβουλοσ, M&M Gas S.A. κ. Χριςτοσ Μπαλάςκασ, Γενικόσ Διευθυντήσ, ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ κ. Μακιόσ Ριγασ, Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ, ENERGEAN Oil Ερωτιςεισ υηιτθςθ & Gas 17:00-17:30 Coffee Break Χορθγόσ 17:30-20:30 3 θ υνεδρία Ηλεκτρικι Ενζργεια και Επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα 17:30-19:00 Α Μζροσ ΑΠΕ, ΗΘΤΑ και Ηλεκτρικά Δίκτυα υντονιςτισ: κ. Γιάννθσ Χατηθβαςιλειάδθσ, Γενικόσ Γραμματζασ, ΙΕΝΕ Ειςθγιςεισ από τουσ: κ. Δθμιτρθ Ραχιώτθ, Αντιπρόεδρο, ΡΑΕ Κακθγ. Μιχάλθ Παπαδόπουλο, Πρόεδρο, ΔΕΜΗΕ υηιτθςθ τρογγυλισ Σραπζηθσ υμμετζχουν: κ.βαςίλθσ πθλιωτόπουλοσ, μζλοσ τησ Εξελεγκτικήσ Επιτροπήσ, ΕΛΕΣΑΕΝ κ. Αλζξανδροσ Ηαχαρίου, Πρόεδροσ, ΕΦ κ. Αντώνθσ Γεραςίμου, Πρόεδροσ, Ελλθνικι Εταιρεία Βιομάηασ Δρ. Γιάννθσ Σςιπουρίδθσ, Δ/νων φμβουλοσ, ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. κ. Θλίασ Κακιόπουλοσ, Γενικόσ Γραμματζασ, Ελλθνικόσ φνδεςμοσ Μικρϊν Τδροθλεκτρικϊν Ζργων (ΕΜΤΕ) κ. Κ. Θεοφφλακτοσ, Πρόεδροσ, ΕΗΘ, Μζλοσ ΔΕ, ΙΕΝΕ

3 19:00-20:30 Β Μζροσ Οργάνωςθ και Λειτουργία Αγοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Ειςιγθςθ Κακθγ. Παντελι Κάπρου, E3M- Lab, ΕΜΠ και Πρόεδροσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ ΙΕΝΕ υηιτθςθ τρογγυλισ Σραπζηθσ με τθν ςυμμετοχι Εκπροςϊπων τθσ Αγοράσ υντονιςτισ: Κακθγ. Παντελισ Κάπροσ, Ε3Μ-Lab, ΕΜΠ και Πρόεδροσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ ΙΕΝΕ Ειςιγθςθ κ. Μίλτου Αςλάνογλου, Β Αντιπροζδρου, ΡΑΕ υμμετζχουν: 20:30-21:30 Cocktail Reception κ. Θλίασ Καρυδογιάννθσ, Αντιπρόεδροσ, EGL Hellas Α.Ε. Κακθγ. Μανώλθσ Κακαράσ, Γενικόσ Δ/ντήσ, ΕΑΗ κ. Κων/νοσ Κουκλζλθσ, Πρόεδροσ, ΕΒΙΚΕΝ. κ. Ανδρζασ Σηοφροσ, Δ/νων φμβουλοσ, Elpedison Ενεργειακι Α.Ε. κ. Ντίνοσ Μπενρουμπι, Εντεταλμζνοσ φμβουλοσ-γενικόσ Διευθυντήσ, PROTERGIA Α.Ε. 2 θ Ημζρα Σετάρτθ, 23 Νοεμβρίου :00-11:30 4 θ υνεδρία Η Περιφερειακι Διάςταςθ τθσ Ενεργειακισ Αγοράσ υντονιςτισ: Δρ. Ιωάννθσ Δεςφπρθσ, Πρόεδροσ, ΙΕΝΕ Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα ΤΠΕΚΑ, κακθγ. Κώςτα Μανιουδάκθ* κ. Κωνςταντίνοσ Καραγιαννάκοσ, Δ/ντήσ Διεθνϊν Δραςτηριοτήτων, ΔΕΠΑ κ. Πιζρροσ Χατηθγιάννθσ, Προϊςτάμενοσ Διαχείριςησ & Σιμολόγηςησ υμβάςεων, ΔΕΦΑ Μr. Rikard Scoufias, Country Manager, TAP AG, Greece Δρ. Θλίασ Κονοφάγοσ, Αντιπρόεδροσ, Flow Α.Ε. 11:30-12:00 Coffee Break 12:00-14:00 5 θ υνεδρία Η Διεκνισ κθνι υντονιςτισ: κα. Σερζηα Φωκιανοφ, Πρόεδροσ, Flow A.E. & μζλοσ Δ.. ΙΕΝΕ Mr. Dan Dorner, Senior Energy Analyst, IEA, Paris Mr. Costis Stambolis, Executive Director, IENE Dr. Theodore Tsakiris, Studies Project Coordinator, IENE Mr. Nicholas Sofianos, European Programmes Coordinator, IENE υηιτθςθ τρογγυλισ Σραπζηθσ (4 ησ & 5 ησ Συνεδρίασ) *δεν ζχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ςυμμετοχή του

4 14:00-15:00 Buffet Lunch 15:00-19:30 6 θ υνεδρία ΑΠΕ και Ενεργειακι Αποδοτικότθτα υντονιςτζσ: - Δρ. Γεϊργιοσ υντηανάκθσ, Μχη/λόγοσ Ηλ/λόγοσ, φμβουλοσ Μηχανικόσ, Μζλοσ Δ.. ΙΕΝΕ -κ. Αλζξανδροσ Βραχνόσ, Μεταλλουργόσ Μηχ/κόσ, Μ.Sc., Μζλοσ Δ.Ε. ΙΕΝΕ 15:00-16:45 Α Μζροσ Ειςαγωγικι Ομιλία Δρ. Μάνκου ανταμοφρθ, Προζδρου ΚΑΠΕ Ομιλία κασ Μαργαρίτασ Καραβαςίλθ, Ειδική Γραμματζασ Επιθεϊρηςησ Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ, ΤΠΕΚΑ, με θζμα την Εξοικονόμηςη Ενζργειασ ςτα Κτήρια Ομιλία κου Γιώργου Καμάρα, Διευθφνων φμβουλοσ, Helesco A.E., με θζμα την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Ομιλία κ. Κων/νου Βαςιλικοφ, Αντιπρόεδροσ, Ελλθνικοφ υνδζςμου Μικρών Τδρ/κών Ζργων (ΕΜΤΕ), με θζμα την ανάπτυξη εφαρμογϊν Μικρϊν Τδροηλεκτρικϊν ςε Ελλάδα και Ευρϊπη υηιτθςθ τρογγυλισ Σραπζηθσ 16:45-17:00 Coffee Break 17:00-19:30 Β Μζροσ Παρουςίαςθ εργαςιών βάςει Call for Papers με κζμα: «Καινοτόμεσ Ενεργειακζσ Σεχνολογίεσ με υμβολι ςτθν Ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» υντονιςτζσ: -Δρ. Γεώργιοσ υντηανάκθσ, Μηχ/λόγοσ Ηλ/λόγοσ, Μζλοσ Δ.. ΙΕΝΕ -κ. Αλζξανδροσ Βραχνόσ, Μεταλλουργόσ Μηχ/κόσ, Μ.Sc., Μζλοσ Δ.Ε. ΙΕΝΕ Α Ομάδα: Ενεργειακι Αποδοτικότθτα 1. Πρόταςθ για Ολοκλθρωμζνο Περιφερειακό Ενεργειακό χεδιαςμό ςτθν Κριτθ Δρ. Σριανταφυλλιά Νικολάου, Τπεφθυνη Ενεργειακϊν Ζργων Ο.Α.ΔΤ.Κ, Πολυτεχνείο Κριτθσ, Σμ. Ηλεκτρονικϊν Μηχανικϊν και Μηχανικϊν Τπολογιςτϊν, Κακθγ. Γεώργιοσ ταυρακάκθσ, Πολυτεχνείο Κριτθσ, Σμ. Ηλεκτρονικϊν Μηχανικϊν και Μηχανικϊν Τπολογιςτϊν

5 2. Πράςινεσ Γειτονιζσ: Αγία Βαρβάρα Prof. Samuel Hassid, Technion, Israel Inst. Of Technology, Αικατερίνθ φακιανάκθ, Ιφιγζνεια Φάρρου, Μαρία αλιάρθ, Ματκαίοσ ανταμοφρθσ, Γιάννθσ Παναγιωτόπουλοσ, Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 3. H κακοριςτικι ςθμαςία τθσ μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ενόσ κτιρίου ςτθν εκπομπι περιβαλλοντικϊν ρφπων. Εφαρμογι ανάλυςθ κφκλου ηωισ ςε κτιρια. (LCA) Γεώργιοσ Ξανκάκθσ, Πολιτικόσ Μηχανικόσ, Msc, MBA, Τποψήφιοσ Διδάκτωρ Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων, Χίοσ 4. τρατθγικζσ Ελζγχου για κτιρια με ςχεδόν-μθδενικό ενεργειακό ιςοηφγιο κ. Γιώργοσ Γιαννάκθσ, κ. Κυριάκοσ Κατςιγαράκθσ, κ. Γιώργοσ Κόντεσ, Τποψήφιοσ Διδάκτορασ, Δρ. Δθμιτριοσ Ρόβασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ, Σμήμα Μηχ/κϊν Παραγωγήσ και Διοίκηςησ, Πολυτεχνείο Κριτθσ & Ινςτιτοφτο Σθλεματικισ & Πλθροφορικισ (ΙΠΣΗΛ), ΕΚΕΣΑ, Θεςςαλονίκη κ. Θλίασ Κοςματόπουλοσ, Σμήμα Ηλ/λόγων Μηχ/κϊν & Μηχ/κϊν Τπολογιςτϊν, Δημοκρίτειο Παν/μιο, Θράκη & Ινςτιτοφτο Σθλεματικισ & Πλθροφορικισ (ΙΠΣΗΛ), ΕΚΕΣΑ, Θεςςαλονίκη 5. υςκευι Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 4ECO 2 κ. Ακανάςιοσ Κώνςτασ, D.Sc. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ, Γενικόσ Διευθυντήσ Makgas, Θεςςαλονίκη, κ. Φιλιππαίου Γεωργία, M.Sc. Φυςικόσ Διεθφντρια Πωλήςεων Makgas 6. Μοντζλα & Προςομοιϊςεισ υςτθμάτων Πλιρωσ Ηλεκτροκινοφμενων Σρζνων Α. Ναςιάκου, Ρ. Φάιντι, Μ. Βάβαλθσ, Λ. Σςουκαλάσ Σμήμα Μηχανικϊν Η/Τ, Σηλεπικοινωνιϊν και Δικτφων, Παν. Θεςςαλίασ &, Ινςτιτοφτο Μηχανοτρονικήσ, Κζντρο Ζρευνασ Σεχνολογίασ και Ανάπτυξησ Θεςςαλίασ B Ομάδα: Aνανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 7. Αποτίμθςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Οικιακισ Φωτοβολταϊκισ Εγκατάςταςθσ κ. Ευςτάκιοσ Αλοφκοσ, κ. Θωμάσ Γιαννακόπουλοσ, Mechanical Applications, Χαλάνδρι, κ. Ελευκζριοσ Αμοιραλισ, M.Sc., Ph.D. χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν & Μηχανικϊν Τπολογιςτϊν, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 8. Νζα Τλικά και Σεχνικζσ για Χαμθλοφ Κόςτουσ και Τψθλισ Απόδοςθσ Φωτοβολταϊκά τοιχεία Π. Κοράλλθ, 2, S. Fiat 1, Μ. Κομπίτςασ 4, İ. Polat 3, E. Bacaksiz 3 και Δ. Ε. Μανωλάκοσ 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, TURKEY, 2 χολή Μηχανολόγων Μηχανικϊν, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, 3 Karadeniz Teknik Üniveristesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, TURKEY, 4 Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, Ινςτιτοφτο Θεωρ. κ. Φυςικήσ Χημείασ 9. Αποκεντρωμζνθ ςυμπαραγωγι θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ με αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ μζςω τθσ αεριοποίθςθσ τθσ κ. Κουμπάκησ Βαςίλειοσ, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ, κ. Αντωνόπουλοσ Γιάννησ, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ, Θεςςαλονίκθ

6 10. Αξιολόγθςθ Καινοτόμων υςτθμάτων Αποκικευςθσ Ενζργειασ για τθν Τποςτιριξθ Αυτόνομων Τβριδικϊν τακμϊν Ηλεκτροπαραγωγισ Ανανεϊςιμθσ Βάςθσ κ. Δθμιτρθσ Ηαφειράκθσ, κ. Κοςμάσ Καββαδίασ, κ. Ιωάννθσ Καλδζλλθσ, Εργαςτήριο Ήπιων Μορφϊν Ενζργειασ & Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ, ΣΕΙ Πειραιά 11. Γεωκερμικζσ εφαρμογζσ ςτθν ανάπτυξθ του αγροτικοφ τομζα. Πϊσ χρθματοδοτοφνται; κ. Ιωάννθσ Δ. Χοτηακιάνθσ, Γεωπόνοσ Γεωθερμικόσ, MSc και Εκπαιδευτήσ Ενηλίκων, ΜΑ, Μελετθτικό γραφείο παροχισ ςυμβουλευτικϊν και εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, Ξάνθη 12. Μετριςεισ τθσ ροισ του αζρα ςε μεγάλα φψθ με LIDAR Δθμιτρθσ Φουςζκθσ, Φυςικόσ, Δρ Μηχανικήσ Ρευςτϊν, Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ 13. χεδιαςμόσ Πυλϊνων Ανεμογεννθτριϊν με ζμφαςθ ςε ωλθνωτοφσ Πυλϊνεσ από Χάλυβα κ. Χ.Ι. Γαντζσ, κ. Χριςτόφοροσ Α. Δθμόπουλοσ, Εργαςτήριο Μεταλλικϊν Καταςκευϊν, χολή Πολιτικϊν Μηχανικϊν, Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 19:00-19:15 Ερωτιςεισ υηιτθςθ 19:15-19:30 Κλείςιμο υνεδρίου 19:30-20:30 Farewell Cocktail Reception

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα

ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ΟΡΑΜΑ ΕΒ Θ ανάδειξθ μιασ νζασ γενιάσ καινοτόμων επιχειρθματιών με προοπτικι και μζλλον ΠΩ: Με τθν εδραίωςθ ενόσ μόνιμου και αξιόπιςτου μθχανιςμοφ ενίςχυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MONEY CONFERENCE 2011 7 Ιουλίου 2011, Athenaeum InterContinental

ENERGY MONEY CONFERENCE 2011 7 Ιουλίου 2011, Athenaeum InterContinental Β ενότητα: Χαιρετισμός: Δρ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Ταμίας Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος ---------------------------------------------------------------- Β ενότητα: Χαιρετισμός: Δρ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ (Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2011) Πρόγραμμα συνεδρίου Υπεύθυνη Προγράμματος: κα Άντα Σεϊμανίδη 08.30-09.00 Εγγραφές & Καφές 09.00-09.15 09.15-09.30 09.30-09.55

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Πετρελαίου. Θεμελιώδη, Πρακτική και Ειςαγωγικό Trading

Η Αγορά του Πετρελαίου. Θεμελιώδη, Πρακτική και Ειςαγωγικό Trading H Financial-Academy.gr Διοργανώνει Crash Course με θζμα: Η Αγορά του Πετρελαίου. Θεμελιώδη, Πρακτική και Ειςαγωγικό Trading Ειςθγθτισ : Νικόλαοσ Κοντινάκησ φμβουλοσ Ενεργειακήσ Πολιτικήσ και Αγορών Πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οργανωτζσ. υνδζεται με καινοτομίεσ και διεκνείσ πρωτοπορίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν καλλιζργεια τθσ αγοράσ.

Οι Οργανωτζσ. υνδζεται με καινοτομίεσ και διεκνείσ πρωτοπορίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν καλλιζργεια τθσ αγοράσ. Οι Οργανωτζσ healthcare cybernetics Δρ Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδησ Ο άνκρωποσ πίςω από το ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ όλων των ςυνεδρίων Health Tourism Integration είναι ο Δρ Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ, M.D.,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κοράλλη 1, S. Fiat 4, Μ. Κομπίτσας 2, İ. Polat 3, E. Bacaksiz 3 και Δ. Ε. Μανωλάκος 1

Π. Κοράλλη 1, S. Fiat 4, Μ. Κομπίτσας 2, İ. Polat 3, E. Bacaksiz 3 και Δ. Ε. Μανωλάκος 1 ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π. Κοράλλη 1, S. Fiat 4, Μ. Κομπίτσας 2, İ. Polat 3, E. Bacaksiz 3 και Δ. Ε. Μανωλάκος 1 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Έκθεση του Αντιπροέδρου και Γενικού Δ/ντή του ΙΕΝΕ προς τη 17 η Γενική Συνέλευση των Εταίρων Το παρόν κείμενο αναφέρεται στις δραστηριότητες, το επιτελεσθέν έργο και τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ)

1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) 1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) EΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ Σηλζφωνο: 210-5381237 Fax: 210-5381348 E-mail: kkav@teipir.gr Website: www.sealab.gr ΠΟΤΔΕ Τποψήφιοσ Διδάκτορασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ. Α ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 17 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 15 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ. Α ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 17 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 15 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ Α ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 17 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 15 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ 1. NATUREPLUS Παραγωγή Φυςικών Βιοενεργών υςτατικών Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Κρόκιδα

Διαβάστε περισσότερα