ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. της ΙΑΣΩΝ Α.Ε. και επαναβεβαίωση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατά κυριότητα μεταβίβαση του ακινήτου της Α.Ε. στο Δήμο Βόλου». Κύριε Πρόεδρε, Με τη με αριθμό 646/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, που εκδόθηκε κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση του «Επιμελητηρίου Μαγνησίας», διορίστηκε προσωρινή διοίκηση της εδρεύουσας στο Βόλο ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Κέντρο Εμπορίου για τη Βαλκανική και Μαύρη Θάλασσα ΙΑΣΩΝ Α.Ε». Με την ίδια ως άνω απόφαση παρασχέθηκε στη προσωρινή διοίκηση η εξουσιοδότηση «αφού συγκροτηθούν σε σώμα με τη μέριμνα του πρώτου να συγκαλέσουν γενική συνέλευση των μελών της ανώνυμης εταιρίας, προκειμένου μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης να εκλεγεί η διοίκηση της ως άνω ανώνυμης εταιρίας». Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή, η 646/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, δημοσιεύτηκε στις 16 Δεκεμβρίου Με το με αριθμό 2/ πρακτικό συγκροτήθηκε σε σώμα η προσωρινή διοίκηση. Με την από πρόσκληση σύγκλησης γενικής συνέλευσης, που υπογράφεται από το πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης, Κων/νο Χαλύφα, καλούνται οι μέτοχοι στις 6 Φεβρουαρίου 2012 σε γενική συνέλευση για την εκλογή της διοίκησης της παραπάνω εταιρίας και σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 13 Φεβρουαρίου 2012, και σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας, δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 20 Φεβρουαρίου Το Επιμελητήριο Μαγνησίας, με την από αίτησή του, ζήτησε να εγγράψει η προσωρινή διοίκηση στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, της 6 ης , και τα παρακάτω δύο θέματα:

2 «1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ για κάλυψη οφειλών. 2. Λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης κοινοποίησε την από πρόσκληση στα μέλη της προσωρινής διοίκησης για τη λήψη απόφασης περί εγγραφής των ως άνω θεμάτων στην ημερήσια διάταξη προκειμένου να συζητηθούν κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 6 Φεβρουαρίου Ωστόσο, η παρασχεθείσα εξουσιοδότηση στην προσωρινή διοίκηση είναι ρητή και περιοριστική και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μελών της εταιρίας για την εκλογή διοίκησης. Η οποιαδήποτε άλλη απόφαση ή έστω εισαγωγή θέματος για τη λήψη απόφασης εκφεύγει της ρητής εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί στην προσωρινή διοίκηση και ως εκ τούτου είναι παράνομη και η τυχόν απόφαση άκυρη. Εξάλλου: α/ Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποσκοπεί στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί επωφελής για το Δήμο, είναι δε πλήρως αντιφατικό και νομικά έωλο να προτείνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, και β/ η προτεινόμενη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας συνιστά πέρα από κάθε αμφισβήτηση πλήρη αναγνώριση από την πλευρά του Επιμελητηρίου ότι η «ΙΑΣΩΝ Α.Ε» δεν εκπλήρωσε το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε. Άλλωστε, ήδη από το 2008 η εταιρεία είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς - να βρει ιδιώτες επενδυτές προκειμένου να αξιοποιηθεί το ακίνητο για εντελώς διαφορετικό σκοπό, ομολογώντας την αδυναμία της να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε. Στο σημείο αυτό και σε σχέση με το νομικό καθεστώς του ακινήτου που ανήκει στην εταιρεία, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: Μέχρι το 2005, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε στην κυριότητά του μια σημαντική έκταση μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης του Βόλου, στη θέση «Μπουρμπουλήθρα-Πεδίου Άρεως», εμβαδού τ.μ. με επικείμενα κτίσματα εμβαδού τ.μ. περίπου. Το ακίνητο αυτό αποτελούσε τμήμα του υπ αριθ.β.κ.14 κτήματος του Δημοσίου. Η έκταση αυτή παραχωρήθηκε το 1986 από τη Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με την απόφαση αρ. πρωτ. Δ.583/785, «δωρεάν και κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διακίνηση Νωπών ΣΚΟΠ για τη δημιουργία της Περιφερειακής Αγοράς Μαγνησίας». Η Περιφερειακή Αγορά, ωστόσο, ουδέποτε λειτούργησε, ενώ, με τον Νόμο 2538/1997, η Κοινοπραξία ΣΚΟΠ τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και με το άρθρο 21 παρ. 2 του νόμου αυτού «η κινητή και ακίνητη περιουσία των Περιφερειακών Αγορών Κουλούρας Ημαθίας, Βόλου και Χανίων περιέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας». Με βάση την παρ.2 του άρθρου 22 του Νόμου 2538/1997, επιχειρήθηκε η ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Αγοράς σε παρεμφερή δραστηριότητα, με σκοπό να αποτελέσει εμπορικό και εκθεσιακό κέντρο κυρίως γεωργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, την Βαλκανική, την Παρευξείνια Ζώνη και άλλες αγορές, ενώ με τις παρ. 4 και 6 του ανωτέρω άρθρου καθορίστηκε η σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας για τη διαχείριση της Περιφερειακής Αγοράς, της οποίας το σύνολο των μετοχών ορίστηκε να αναλάβουν το Επιμελητήριο Μαγνησίας,

3 η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας και ο Δήμος Βόλου. Με τη με αριθμό 2820/2004 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω φορέων στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία. Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Μαγνησίας συμμετέχει με ποσοστό 45%, η (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας και ο Δήμος Βόλου με ποσοστό 20% ο καθένας (η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας έχει ήδη αποφασίσει να παραχωρήσει τις μετοχές της στο Δήμο Βόλου) και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου με ποσοστό 15%. Στη συνέχεια, με τη με αριθμό 10986/ συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Γαλλέα, συστάθηκε πράγματι η αναφερόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΙΑΣΩΝ Α.Ε», η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η καταχώρηση αυτή ανακοινώθηκε στο με αριθμό 14068/ τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ακολούθως και σε εκτέλεση των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 2583/1997, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραχώρησε, κατά κυριότητα, το εν λόγω ακίνητο στην ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία «ΙΑΣΩΝ Α.Ε.», με τη με αριθμό 29/ απόφασή του (υπογράφεται από τον τότε υφυπουργό Αλ. Κοντό). Από το συνδυασμό των παραπάνω συνάγεται ότι: α/ η μεταβίβαση κατά κυριότητα δημοσίου κτήματος στην ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία δεν έγινε άνευ όρων και «δια πάσαν χρήσιν», αλλά με σκοπό να αποτελέσει εμπορικό και εκθεσιακό κέντρο κυρίως γεωργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, την Βαλκανική, την Παρευξείνια Ζώνη και άλλες αγορές, και β/ η μεταβίβαση κατά κυριότητα δημοσίου κτήματος στην ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία δεν μπορεί, παρά να έγινε κατ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 του α.ν 1331/1949 «Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων τροποποίηση σχετικής νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ Α 330), όπου ορίζεται ότι : «Δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να παραχωρηθεί εις το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταβιβαζόμενο εις αυτό κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής το εν Πειραιεί και επί της οδού (ήδη δε κατ αρ.1 παρ.5 του ν. 2412/1996, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών). Καθ όμοιον τρόπον δύναται να παραχωρούνται ακίνητα του Δημοσίου προς Ιδρύματα και Οργανισμούς ή Σωματεία κοινής ωφέλειας προς εκπλήρωσιν των ειδικών τούτων σκοπών». Συνεπώς, η «ΙΑΣΩΝ Α.Ε» εμπίπτει στην έννοια του οργανισμού κοινής ωφέλειας του άρθρου 5 του α.ν. 1331/1949 αφού, σύμφωνα με το καταστατικό της αλλά και τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2538/1997, αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση διακίνηση - εμπορία των γεωργικών προϊόντων και στη διασφάλιση λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο κι του καταναλωτή. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι δεν πρόκειται για ένα κοινό αστικό ακίνητο το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία της «ΙΑΣΩΝ Α.Ε» και το οποίο θα μπορούσε, με τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, να μπει σε διαδικασία εκποίησης ή διανομής μεταξύ των μετόχων, αλλά ακίνητο που παραχωρήθηκε σε εταιρεία κοινής ωφέλειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 2538/1997. Δεδομένου δε ότι η «ΙΑΣΩΝ Α.Ε» έχει καταστεί ανενεργός ως προς την υλοποίηση των σκοπών της, έχει χάσει το χαρακτήρα της επιχείρησης κοινής ωφέλειας.

4 Διαπιστώνοντας αυτή την κατάσταση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ήδη από τον Ιούλιο του 2008 αποφάσισε ομοφώνως αφενός να μη συμμετάσχει ο Δήμος στην οποιαδήποτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφού η εταιρία δεν παρήγαγε έργο και δεν υπήρχε η παραμικρή έστω ένδειξη προσπάθειας για την υλοποίηση των σκοπών της, και αφετέρου να ζητήσει να περιέλθει όλη η έκταση στην ιδιοκτησία του, ως φορέα που εκφράζει τα καθολικά συμφέροντα της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, ομοφώνως και πάλι, επαναβεβαίωσε την πιο πάνω απόφαση στις Στην ίδια απόφαση κατέληξε ομοφώνως και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου, κατά τη συνεδρίασή του στις Είναι αυτονόητο ότι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η αύξηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, αλλά η αξιοποίηση, για λόγους κοινής ωφέλειας, μιας σημαντικής δημόσιας, στην πραγματικότητα, έκτασης που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό του πολεοδομικού συγκροτήματος του ενιαίου πλέον Δήμου Βόλου, μετά και από την αποτυχία όλων των «πειραμάτων» που επί δεκαετίες επιχειρήθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου η έκταση να παραμείνει συνδεδεμένη με την πρωτογενή παραγωγή, σύμφωνα και με τον αρχικό προορισμό της, έχουμε επεξεργαστεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ΚΕΤΕΑΘ και αξιοποιώντας επιτυχημένα παραδείγματα από άλλες χώρες, μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα πρόταση. Έχουμε ήδη συζητήσει την πρόταση αυτή με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, η οποία έχει διατυπώσει τη δική της πρόταση, και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει σύγκλιση των δύο αυτών προτάσεων, που άλλωστε έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Σημειώνεται, όπως κατ επανάληψη έχουμε τονίσει, ότι για την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο εν λόγω ακίνητο, θεωρούμε σκόπιμο να δημιουργηθεί Φορέας Διαχείρισης, στον οποίο, εκτός του Δήμου Βόλου που θα είναι ο ιδιοκτήτης της έκτασης και ο κύριος διαχειριστής, θα μπορούσαν να συμμετέχουν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, εκπρόσωποι των παραγωγών και των εταιρειών που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο, καθώς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΚΕΤΕΑΘ ως επιστημονικοί, ερευνητικοί και επιμορφωτικοί φορείς, όπως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο : 1.- Να οριστεί εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου για τη Γενική Συνέλευση της 6 ης Φεβρουαρίου 2012, προκειμένου να συμμετάσχει στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προτείνοντας ως εκπροσώπους του Δήμου στο Δ.Σ. τους.. και με τη ρητή εξουσιοδότηση να μην συναινέσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Αντίθετα, να υποστηρίξει τη θέση πως μετά την αναγνώριση ότι η ΙΑΣΩΝ Α.Ε. απέτυχε να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε, η μόνη αποδεκτή λύση είναι να δρομολογηθούν οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να περιέλθει η έκταση κατά κυριότητα στο Δήμο Βόλου, ως εκφραστή των καθολικών συμφερόντων της πόλης. 2.- Σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και λύση και εκκαθάριση της εταιρίας, να δοθεί από σήμερα η εξουσιοδότηση στη νομική υπηρεσία του Δήμου για τη προσβολή της σε κάθε αρμόδια αρχή και στα αρμόδια δικαστήρια. 3.- Να επαναβεβαιωθεί και να υποστηριχθεί ακόμη πιο έντονα στους αρμόδιους φορείς η υπ αριθμ. 53/ ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού

5 Συμβουλίου Βόλου για την κατά κυριότητα παραχώρηση του ως άνω ακινήτου στο Δήμο Βόλου για την υλοποίηση παρεμφερών σκοπών κοινής ωφέλειας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα