/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 31 2012 .3556/2007"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥ ΜΒ ΟΥ Λ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΑΓΟΡΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096 19,3 χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ ο υ Π α ι α ν ί α - Ατ τ ι κ ή

2 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Ν Ι Α Μ Ε ΣΕ Σ ΣΥ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Λ ΟΓ Α Ρ ΙΑ ΣΜ ΟΥ Α ΠΟΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜ Α ΤΟΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Μ ΕΤΑ Β ΟΛ Ω Ν ΚΑ Θ Α Ρ ΗΣ Θ ΕΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΑ Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ ΟΩ Ν (ΕΜ Μ. Μ ΕΘ Ο ΟΣ) Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ Μ Ε Ι Ω Ι Ε Π Ι Τ Ω Ν Ε Ν Ι Α Μ Ε Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Α Ω Ν Τ Η Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ Γ Β Α Ρ Μ Μ Λ Α Ρ Χ Α Λ Λ Γ Α Α Α Α Φ Α Α Μ Μ Α Α Μ Α Μ Α Α Μ Θ Α Γ Α Α Ω Ρ Λ Λ Α Γ Μ Μ Α Ρ Ω Μ Α Ξ Γ Μ Θ ΣΗ ΣΕ Σ ΣΩ ΣΤ ΣΕ Σ ΕΝΙΚΕΣ ΠΛ ΗΡ ΟΦ ΟΡ ΙΕΣ 8 2. ΣΗ ΚΑ ΤΑ ΤΙΣΗΣ 8 3. ΝΕΑ ΠΡ ΟΤΥΠΑ, ΙΕΡ ΗΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ ΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦ ΙΣΤΑ ΕΝΩ Ν ΠΡ ΟΤΥΠΩ Ν 8 4. ΟΓ ΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣ ΕΠΙΧ ΕΙΡ ΗΜ ΤΙΚΟΙ ΤΟΜ ΕΙΣ ΟΙΠΑ ΕΙΤΟΥΡ ΙΚΑ ΕΣΟ / (ΕΞ Ο ) ΠΟΤΕΛ ΕΣΜ ΤΑ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΟΡ ΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜ ΤΟΣ ΚΕΡ Η / (Ζ ΗΜ ΙΕΣ) ΝΑ ΕΤΟΧ Η ΕΡ ΙΣΜ ΤΑ ΣΩ ΤΕΣ ΚΑ Ι ΕΝΣΩ ΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜ ΕΤΟΧ ΕΣ ΣΕ ΥΓ ΤΡ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥΓ ΕΝΕΙΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΕΣ ΝΕΙΑ ΤΡ ΠΕΖ Ν ΕΝ ΕΧ ΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΟΧ ΕΩ ΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΕΣΜ ΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑ ΕΣ Ε ΣΥΝ Ε ΕΜ ΕΝΑ ΕΡ Η ΝΘ ΠΙΝΟ ΥΝΑ ΙΚΟ ΝΑ ΤΑ ΙΝΟΜ ΗΣΕΙΣ ΕΓ ΟΝΟΤΑ ΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡ ΟΜ ΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΕΣΗΣ 22 2

3 ς ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ ΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΗΜ. Ο ΜΙ Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω Κ ύ κ λ ος ε ρ γ α σι ώ ν (π ω λ ή σε ι ς ) Κ ό στ ος π ω λ η θ έ ν τ ω ν (55.071) (74.868) (48.788) (66.867) Μι κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α (11.174) (4.511) (11.993) (5.813) Έ ξ οδ α δ ι οι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς & δ ι άθ ε ση ς (14.755) (15.703) (10.830) (11.021) Λ οι π ά λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ά έ σοδ α / (έ ξ οδ α ) 6 (812) (909) (828) (1.189) Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς (26.741) (21.123) (23.651) (18.023) Χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α / (έ ξ οδ α ) 5 (955) (1.015) (132) 132 Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ π ρ ο φ ό ρ ω ν (27.696) (22.138) (23.783) (17.891) Φ ό ρ ος ε ι σοδ ή µ α τ ος Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ 5,9 (23.305) (18.780) (19.347) (14.866) Κ α τ α ν έ µ ο ν τ α ι σ ε ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς Μ ε τ ό χ ς Ε τ α ι ρ ί α ς : οψ (24) (361) 0 0 ου (23.281) (18.419) (19.347) (14.866) (23.305) (18.780) (19.347) (14.866) Α ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Ε υ ρ ώ ) 9 (0,33) (0,26) (0,27) (0,21) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 3

4 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥ ΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ο Μ Ι Λ Ο Σ EΤ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ (23.305) (18.780) (19.347) (14.866) Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) π α ρα γ ώ γ ω ν χ ρηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ έσ ω ν κ α τ α χ ω ρηµ έν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ ην κ α θ α ρή θ έσ η µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο Λ ο ι π ές κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ρή ς θ έσ ης (14) (70) 0 0 Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν Σ υ γ κ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (23.261) (18.766) (19.289) (14.782) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 4

5 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΣΗΣ ΤΗΣ χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ Ο Λ Ο Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π ά γ ι ο µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Υ π ε ρ α ξ ί α Α µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς Ε ν µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς Ποσά σε άδ ΣΗΜ. ΜΙ Σ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 ή σώ οπ οι σε σώ οπ οι σε Σ υ µ µ ε τ έ ς ν δ ε δ ε µ έ ν ε ς κ α ι θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς Λ π έ ς µ µ ε τ έ ς Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο π α γ ί ο υ µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οχ σε συ οι συ οχ οι οπ σµ σε ορ ολ ογ σε Σύ ή Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Α π έ µ α τ α λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ρ ω γ α χ ρ η µ α τ κ ι κ µ έ ι α χ ε ί α δ ι α θ έ µ α π ρ π ώ λ η Τ α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α Α π α ι τ ή ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οθ Πε άτ οι σµ σε Πα άγ οοι ον οµ ά σα Πάγ στ οι σι ος ση ο ά σοδ σε ου σοδ ος Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς υ π ρ ε ώ ι ς Υ π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί οι οπ σµ οβ ορ ολ ογ οχ σε οχ σε οδ οτ σθ σε Σύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ π π ι ω τ έ ς Υ π ρ ε ώ ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ Υ π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς Μ ε ρ ί α τ α π λ η ρ ω τ έ α ε ι α τ ρ α π ε ζ ώ ν ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί Πρ οµ οι οί στ οχ σε ου σοδ ος οχ σε οδ οτ σθ σε οι σµ οβ σµ άν Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ α θ α ρ θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Έ κ δ µ ε τ ώ ν υ π έ ρ τ τ ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε µ α τ ι κ ό α π ί µ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ Κ α θ α ρ θ έ σ η µ ε τ ό χ ω ν Ε τ α ι ρ ί α ς ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς ν ο λ ο κ α θ α ρ θ έ σ η ς ή οχ άλ ο οση οχ ο άρ ο οθ ά οθ οτ ση οτ σµ ο ή οψ Σύ ής Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ής θ έ σ η ς Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 5

6 Μ Έ Έ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒ ΟΛ Ω Ν ΚΑΘ ΑΡΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΟΣ Με τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η µ ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Α π ο θ ε µ α τ ι κ ά Α π ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Συ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι ο ψ η φ ί α ς Σύ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Λ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ / (ζ ) ου (23.281) (24) (23.305) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση οι σε ση (14) 0 (14) 31/3/ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Λ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) / (ζ ) ου (18.419) (361) (18.780) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση οι σε ση (70) 0 (70) 31/3/ (957) (299) ΕΤΑΙΡΙΑ ε τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η µ ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Απ ο θ ε µ α τ ι κ ά Απ ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Σ υ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) Σ ύ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ / (ζ ) ου (19.347) (19.347) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση /3/ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) / (ζ ) ου (14.866) (14.866) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση /3/ (957) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 6

7 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩ Ν ΡΟΩ Ν (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘ Ο ΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ /3/2012 Ο Μ Ι ΛΟ Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/2011 δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ π ρ φ ό ρ ω ν έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α Α π έ ι ς λ έ ψ ε ι ς Λειτουργικές ρασ τη ριό τη τες / (ζ ) ου ο (27.696) (22.138) (23.783) (17.891) Πλ ον / ον οσα ογ : οσβ σε Πρ οβ (8.341) (8.449) Σ υ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ έ ς δ ι α φ έ ς έ ρ δ ζ η µ ί α α π ό α π ί µ η π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α α έ ξ α κ έ ρ δ η κ α ι ζ η µ ι έ ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ή ς δ ρ α η ρ ι ό τ η τ α ς Χ ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ ή έ ξ α ορ (22) (369) (69) (434) (Κ ος ) / οτ ση οτ σµ (έ σοδ, οδ, ) στ (241) (501) (515) (514) στ οί οι συ οδ Π λ έον / µ εί ον π ροσ αρµ ογές για µ εταβολ ές λ ογαριασ µ ώ ν κεφ αλ αί ου κί ν η σ η ς ή π ου σ χ ετί ζ ον ται µ ε τις λ ειτουργικές δ ρασ τη ριό τη τες: Μ ε ί ω ση / (α ύ ξ η ση ) α π οθ ε µ άτ ω ν (3.950) (5.376) (3.938) (5.232) Μ ε ί ω ση / (α ύ ξ η ση ) α π α ι τ ή σε ω ν (7.785) (13.608) (10.208) (13.756) (Μ ε ί ω ση ) / α ύ ξ η ση υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν (π λ η ν δ α ν ε ι α κ ώ ν ) (23.514) (15.832) (20.126) (13.839) Μ ε ί ον : Χ ρ ε ω στ ι κ οί τ ό κ οι κ α ι συ ν α φ ή έ ξ οδ α κ α τ α β λ η µ έ ν α (576) (1.147) (109) (125) Κ α τ α β λ η µ έ ν οι φ ό ρ οι (103) (1.722) 0 (1.548) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό λε ι τ ου ρ γι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (α) (60.726) (40.522) (57.047) (35.014) Ε π εν δ υτικές δ ρασ τη ριό τη τες Α γ ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν χ ε ί ω ν Ε ι ρ ε ι ς α π ό π ω λ ή ι ς ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν χ ε ί ω ν Τ ό κ ε ι ρ α χ θ έ ν τ ε ς ορ ά σώ άυ στ οι (3.092) (5.007) (2.975) (4.779) σπ άξ σε σώ άυ στ οι οι σπ Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό ε π ε νδ υ τ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (β) (2.402) (4.607) (2.299) (4.187) Χ µ δ Ε ι ρ ε ι ς α π ό ε κ δ έ ν τ α α ν α λ η φ θ έ ν τ α δ ε ι α Ε ξ λ ή ι ς δ α ν ε ί ω ν ρη ατοδ οτικές ρασ τη ριό τη τες σπ άξ οθ / άν οφ σε (90) (40.197) 0 (800) Ε ξ οφ λ ή σε ι ς υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν α π ό χ ρ η µ α τ οδ οτ ι κ έ ς µ ι σθ ώ σε ι ς (71) (69) (9) (9) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό χ ρ η µ ατ οδ οτ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (γ) (9) (809) Κ αθ αρή αύ ξ η σ η / (µ εί ω σ η ) σ τα ταµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α π εριό δ ου (α) + (β) + (γ) (61.229) (37.798) (59.355) (40.010) Τ αµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α έν αρξ η ς π εριό δ ου Τ αµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α λ ήξ η ς π εριό δ ου Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΓΕΝ Ι Κ ΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι ΕΣ Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ ΚΗ ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ ΗΡ ΑΚΛΗΣ (η Εταιρ ί α) έχει συσταθ εί στην Ελ λ ά δα σύ µ φ ω να µ ε τις διατά ξεις του Κ.Ν. 2190/1920, η έδρ α της εί ναι στον ήµ ο Παιανί ας Αττικ ής, 19,3 χλ µ Λεω φ ό ρ ο Μαρ κ οπ ού λ ου κ αι ανήκ ει κ ατά π λ ειοψ ηφ ί α (88,99% µ ε στοιχεί α 31/3/2012) στον Όµ ιλ ο της LAFARGE ο οπ οί ος εδρ εύ ει στην Γ αλ λ ί α. κ ί ω κ λ ά π κ π ί κ ά λ λ ω ώ ώ µ π ζ ώ ά Τ ώ µ π ρ ω π ά λ λ Ο Όµ ιλ ος δρ αστηρ ιοπ οιεί ται υρ ς στον δο αρ αγω γής αι εµ ορ ας τσιµ έντου, σκ υρ οδέµ ατος αι ν δοµ ικ ν υλ ικ ν. Οι ενδιά εσες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις αρ ουσιά ονται σε χιλ ιά δες Ευρ εκ τό ς αν αναφ έρ εται διαφ ορ ετικ. ο Ευρ εί ναι το νό ισµ α του τεύ οντος οικ ονοµ ικ ού ερ ιβ οντος στο οπ οί ο δρ αστηρ ιοπ οιεί ται ο Όµ ιλ ος. 2. ΒΑΣΗ Κ ΑΤΑΡ ΤΙ ΣΗ Σ Οι Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις έχουν κ αταρ τιστεί σύ µ φ ω να µ ε το ιεθ νές Λογιστικ ό Πρ ό τυπ ο.λ.π. 34, Ενδιά µ εσες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις. 3. ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ ΜΗ ΝΕ Ι Ε Σ Κ ΑΙ ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ ΥΦΙ ΣΤΑΜΕ ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν Συγκ εκ ρ ιµ ένα νέα π ρ ό τυπ α, τρ οπ οπ οιήσεις π ρ οτύ π ω ν κ αι διερ µ ηνεί ες έχουν εκ δοθ εί, τα οπ οί α εί ναι υπ οχρ εω τικ ά για λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν κ ατά τη διά ρ κ εια της π αρ ού σας χρ ήσης ή µ εταγενέστερ α. Η εκ τί µ ηση του Οµ ί λ ου σχετικ ά µ ε την επ ί δρ αση απ ό την εφ αρ µ ογή αυτώ ν τω ν νέω ν π ρ οτύ π ω ν, τρ οπ οπ οιήσεω ν κ αι διερ µ ηνειώ ν π αρ ατί θ εται π αρ ακ ά τω. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ η νε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α τη ν τρέ χ ο υσ α ο ι κ ο νο µ ι κ ή χ ρήσ η ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ νω σ το πο ι ήσ ε ι ς» - µ ε ταβι βά σ ε ι ς χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν (εφ αρ µ ό ζ εται για ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ουλ ί ου 2011) Η π αρ ού σα τρ οπ οπ οί ηση π αρ έχει τις γνω στοπ οιήσεις για µ εταβ ιβ ασµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α π ου δεν έχουν απ οαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκ λ ήρ ου κ αθ ώ ς κ αι για µ εταβ ιβ ασµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α π ου έχουν απ οαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκ λ ήρ ου αλ λ ά για τα οπ οί α ο Όµ ιλ ος έχει συνεχιζ ό µ ενη ανά µ ειξη. Παρ έχει επ ί σης κ αθ οδήγηση για την εφ αρ µ ογή τω ν απ αιτού µ ενω ν γνω στοπ οιήσεω ν. Ο Όµ ιλ ος θ α εξετά σει την εφ αρ µ ογή της τρ οπ οπ οί ησης στο τέλ ος της χρ ήσης. Λ ί η σ η ι ε ι σ ο δ ς µ ό ζ λ π π µ Ι ί π µ π ρ µ λ ό µ φ ώ κ λ ό µ φ ώ π ώ ω ό ά ί ώ µ µ λ µ φ ω µ ί ό µ ό ω π κ Έ κ µ Π 12 (Τ ρο πο πο ) «Φ όρο ήµ ατο» (εφ αρ εται για ετήσιες ογιστικ ές ερ ιό δους ου ξεκ ινού ν την ή ετά την 1η ανουαρ ου 2012) Η τρ οπ οπ οί ηση του ΛΠ 12 αρ έχει ια ακ τικ ή έθ οδο για την επ ιµ έτρ ηση τω ν αναβ αλ ενω ν ορ ολ ογικ ν υπ οχρ εώ σεω ν αι αναβ αλ ενω ν ορ ολ ογικ ν ερ ιουσιακ ν στοιχεί ν ταν επ ενδυτικ ακ νητα επ ιµ ετρ νται ε τη έθ οδο εύ ογης αξί ας σύ να ε το ΛΠ 40 «Επ ενδύ σεις σε ακ νητα». Η τρ οπ οπ οί ηση αυτή δεν έχει ακ η υιοθ ετηθ εί απ την Ευρ αϊ ή νω ση αι δεν έχει εφ αρ ογή στον Όµ ιλ ο. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ η νε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς από πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι νο ύ ν τη ν ή µ ε τά από 1 Ι ανο υαρί ο υ 2013 ΠΧ Α 9 «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ά µ έ σ α» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2015) Τ ο ΠΧ Α 9 απ οτελ εί την π ρ ώ τη φ ά ση στο έρ γο του Σ ΛΠ (Συµ β ού λ ιο ιεθ νώ ν Λογιστικ ώ ν Πρ οτύ π ω ν) για την αντικ ατά σταση του ΛΠ 39 κ αι αναφ έρ εται στην ταξινό µ ηση κ αι επ ιµ έτρ ηση τω ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν π ερ ιουσιακ ώ ν στοιχεί ω ν κ αι χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν υπ οχρ εώ σεω ν. Τ ο Σ ΛΠ στις επ ό µ ενες φ ά σεις του έρ γου θ α επ εκ τεί νει το ΠΧ Α 9 έτσι ώ στε να π ρ οστεθ ού ν νέες απ αιτήσεις για την απ οµ εί ω ση της αξί ας κ αι τη λ ογιστικ ή αντιστά θ µ ισης. Ο Όµ ιλ ος β ρ ί σκ εται στη διαδικ ασί α εκ τί µ ησης της επ ί δρ ασης του ΠΧ Α 9 στις οικ ονοµ ικ ές του κ αταστά σεις. Τ ο ΠΧ Α 9 δεν µ π ορ εί να εφ αρ µ οστεί νω ρ ί τερ α απ ό τον Όµ ιλ ο διό τι δεν έχει υιοθ ετηθ εί απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υνέ χ ε ι α ΠΧ Α 13 «Ε πι µ έ τρη σ η Ε ύ λ ο γ η ς Α ξ ί ας» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο ΠΧ Α 13 π αρ έχει νέες οδηγί ες σχετικ ά µ ε την επ ιµ έτρ ηση της εύ λ ογης αξί ας κ αι τις απ αρ αί τητες γνω στοπ οιήσεις. Οι απ αιτήσεις του π ρ οτύ π ου δεν διευρ ύ νουν τη χρ ήση τω ν εύ λ ογω ν αξιώ ν αλ λ ά π αρ έχουν διευκ ρ ινί σεις για την εφ αρ µ ογή τους σε π ερ ί π τω ση π ου η χρ ήση τους επ ιβ ά λ λ εται υπ οχρ εω τικ ά απ ό ά λ λ α π ρ ό τυπ α. Τ ο ΠΧ Α 13 π αρ έχει ακ ρ ιβ ή ορ ισµ ό της εύ λ ογης αξί ας, κ αθ ώ ς κ αι οδηγί ες αναφ ορ ικ ά µ ε την επ ιµ έτρ ηση της εύ λ ογης αξί ας κ αι τις απ αρ αί τητες γνω στοπ οιήσεις, ανεξά ρ τητα απ ό το π ρ ό τυπ ο µ ε β ά ση το οπ οί ο γί νεται χρ ήση τω ν εύ λ ογω ν αξιώ ν. Επ ιπ λ έον, οι απ αρ αί τητες γνω στοπ οιήσεις έχουν διευρ υνθ εί κ αι κ αλ ύ π τουν ό λ α τα π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α κ αι τις υπ οχρ εώ σεις π ου επ ιµ ετρ ού νται στην εύ λ ογη αξί α κ αι ό χι µ ό νο τα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά. Τ ο π ρ ό τυπ ο δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Ε ΠΧ Α 20 «απά νε ς απο γ ύ µ νω σ η ς υπαί θ ρι ω ν ο ρυχ ε ί ω ν κ ατά το σ τά δ ι ο τη ς παραγ ω γ ής» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Αυτή η διερ µ ηνεί α π αρ έχει κ αθ οδήγηση για τη λ ογιστικ οπ οί ηση τω ν δαπ ανώ ν της απ οµ ά κ ρ υνσης τω ν στεί ρ ω ν υπ ερ κ εί µ ενω ν («απ ογύ µ ω νση») κ ατά το στά διο της π αρ αγω γής ενό ς ορ υχεί ου. Β ά σει αυτής της διερ µ ηνεί ας, οι µ εταλ λ ευτικ ές οικ ονοµ ικ ές οντό τητες π ιθ ανώ ς να χρ ειαστεί να διαγρ ά ψ ουν στα απ οτελ έσµ ατα εις νέον της έναρ ξης της π ερ ιό δου τις ήδη κ εφ αλ αιοπ οιηµ ένες δαπ ά νες απ ογύ µ νω σης τω ν ορ υχεί ω ν οι οπ οί ες δεν µ π ορ ού ν να απ οδοθ ού ν σε ένα αναγνω ρ ί σιµ ο συστατικ ό ενό ς απ οθ έµ ατος µ εταλ λ εύ µ ατος ( ore body ). Η διερ µ ηνεί α έχει εφ αρ µ ογή µ ό νο σε δαπ ά νες υπ αί θ ρ ιω ν ορ υχεί ω ν κ αι ό χι σε υπ ό γεια ορ υχεί α ή σε δρ αστηρ ιό τητες εξό ρ υξης π ετρ ελ αί ου κ αι φ υσικ ού αερ ί ου. Η διερ µ ηνεί α δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Λ Π 1 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Παρο υσ ί ασ η Ο ι κ ο νο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ουλ ί ου 2012) Αυτή η τρ οπ οπ οί ηση απ αιτεί απ ό τις οικ ονοµ ικ ές οντό τητες να διαχω ρ ί σουν τα στοιχεί α π ου π αρ ουσιά ζ ονται στα λ οιπ ά συνολ ικ ά εισοδήµ ατα σε δύ ο οµ ά δες, µ ε β ά ση το αν αυτά στο µ έλ λ ον εί ναι π ιθ ανό να µ εταφ ερ θ ού ν στα απ οτελ έσµ ατα χρ ήσεω ς ή ό χι. Η τρ οπ οπ οί ηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Λ Π 19 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Παρο χ έ ς σ ε Ε ργ αζ ο µ έ νο υς» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Αυτή η τρ οπ οπ οί ηση επ ιφ έρ ει σηµ αντικ ές αλ λ αγές στην αναγνώ ρ ιση κ αι επ ιµ έτρ ηση του κ ό στους τω ν π ρ ογρ αµ µ ά τω ν κ αθ ορ ισµ ένω ν π αρ οχώ ν κ αι τω ν π αρ οχώ ν εξό δου απ ό την υπ ηρ εσί α (κ ατά ρ γηση της µ εθ ό δου του π ερ ιθ ω ρ ί ου), κ αθ ώ ς κ αι στις γνω στοπ οιήσεις ό λ ω ν τω ν π αρ οχώ ν σε ερ γαζ οµ ένους. Οι β ασικ ές αλ λ αγές αφ ορ ού ν κ υρ ί ω ς στην αναγνώ ρ ιση τω ν αναλ ογιστικ ώ ν κ ερ δώ ν κ αι ζ ηµ ιώ ν, στην αναγνώ ρ ιση του κ ό στους π ρ οϋ π ηρ εσί ας/ π ερ ικ οπ ώ ν, στην επ ιµ έτρ ηση του εξό δου συντά ξεω ν, στις απ αιτού µ ενες γνω στοπ οιήσεις, στο χειρ ισµ ό τω ν εξό δω ν κ αι τω ν φ ό ρ ω ν π ου σχετί ζ ονται µ ε τα π ρ ογρ ά µ µ ατα κ αθ ορ ισµ ένω ν π αρ οχώ ν, κ αθ ώ ς κ αι στη διά κ ρ ιση µ εταξύ β ρ αχυπ ρ ό θ εσµ ω ν κ αι µ ακ ρ οπ ρ ό θ εσµ ω ν π αρ οχώ ν. Η τρ οπ οπ οί ηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ νω σ το πο ι ήσ ε ι ς» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο Σ ΛΠ δηµ οσί ευσε αυτή την τρ οπ οπ οί ηση π ρ οκ ειµ ένου να συµ π ερ ιλ ά β ει επ ιπ λ έον π λ ηρ οφ ό ρ ηση η οπ οί α θ α β οηθ ήσει τους χρ ήστες τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σεω ν µ ί ας οικ ονοµ ικ ής οντό τητας να αξιολ ογήσουν την επ ί δρ αση ή την π ιθ ανή επ ί δρ αση π ου θ α έχουν οι συµ φ ω νί ες για διακ ανονισµ ό χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν π ερ ιουσιακ ώ ν στοιχεί ω ν κ αι υπ οχρ εώ σεω ν, συµ π ερ ιλ αµ β ανοµ ένου του δικ αιώ µ ατος για συµ ψ ηφ ισµ ό π ου σχετί ζ εται µ ε αναγνω ρ ισµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α κ αι υπ οχρ εώ σεις, στην οικ ονοµ ικ ή θ έση της οικ ονοµ ικ ής οντό τητας. Η τρ οπ οπ οί ηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2014) Αυτή η τρ οπ οπ οί ηση στις οδηγί ες εφ αρ µ ογής του ΛΠ 32 π αρ έχει διευκ ρ ινήσεις σχετικ ά µ ε κ ά π οιες απ αιτήσεις για τον συµ ψ ηφ ισµ ό χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν π ερ ιουσιακ ώ ν στοιχεί ω ν κ αι υπ οχρ εώ σεω ν στην κ ατά σταση οικ ονοµ ικ ής θ έσης. Η τρ οπ οπ οί ηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υνέ χ ε ι α Ο µ ά δ α προ τύ πω ν σ χ ε τι κ ά µ ε ε νο πο ί η σ η κ αι από κ ο ι νο ύ σ υµ φ ω νί ε ς (εφ αρ µ ό ζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο Σ ΛΠ δηµ οσί ευσε π έντε νέα π ρ ό τυπ α σχετικ ά µ ε ενοπ οί ηση κ αι τις απ ό κ οινού συµ φ ω νί ες: ΠΧ Α 10, ΠΧ Α 11, ΠΧ Α 12, ΛΠ 27 (Τ ρ οπ οπ οί ηση), ΛΠ 28 (Τ ρ οπ οπ οί ηση). Αυτά τα π ρ ό τυπ α εφ αρ µ ό ζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου Επ ιτρ έπ εται η π ρ ό ω ρ η εφ αρ µ ογή τους µ ό νο εά ν ταυτό χρ ονα εφ αρ µ οστού ν κ αι τα π έντε αυτά π ρ ό τυπ α. Τ α π ρ ό τυπ α δεν έχουν υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Ο Όµ ιλ ος β ρ ί σκ εται στη διαδικ ασί α εκ τί µ ησης της επ ί δρ ασης τω ν νέω ν π ρ οτύ π ω ν στις ενοπ οιηµ ένες οικ ονοµ ικ ές του κ αταστά σεις. Οι κ υρ ιό τερ οι ό ρ οι τω ν π ρ οτύ π ω ν εί ναι οι εξής: ΠΧ Α 10 «Ε νο πο ι η µ έ νε ς Ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Τ ο ΠΧ Α 10 αντικ αθ ιστά στο σύ νολ ό τους τις οδηγί ες αναφ ορ ικ ά µ ε τον έλ εγχο κ αι την ενοπ οί ηση, π ου π αρ έχονται στο ΛΠ 27 κ αι στο SIC 12. Τ ο νέο π ρ ό τυπ ο αλ λ ά ζ ει τον ορ ισµ ό του ελ έγχου ω ς κ αθ ορ ιστικ ού π αρ ά γοντα π ρ οκ ειµ ένου να απ οφ ασιστεί εά ν µ ια οικ ονοµ ικ ή οντό τητα θ α π ρ έπ ει να ενοπ οιεί ται. Τ ο π ρ ό τυπ ο π αρ έχει εκ τεταµ ένες διευκ ρ ινί σεις π ου υπ αγορ εύ ουν τους διαφ ορ ετικ ού ς τρ ό π ους κ ατά τους οπ οί ους µ ί α οικ ονοµ ικ ή οντό τητα (επ ενδυτής) µ π ορ εί να ελ έγχει µ ί α ά λ λ η οικ ονοµ ικ ή οντό τητα (επ ένδυση). Ο αναθ εω ρ ηµ ένος ορ ισµ ό ς του ελ έγχου εστιά ζ ει στην ανά γκ η να υπ ά ρ χει ταυτό χρ ονα το δικ αί ω µ α (η δυνατό τητα να κ ατευθ ύ νονται οι δρ αστηρ ιό τητες π ου επ ηρ εά ζ ουν σηµ αντικ ά τις απ οδό σεις) κ αι οι µ εταβ λ ητές απ οδό σεις (θ ετικ ές, αρ νητικ ές ή κ αι τα δύ ο) π ρ οκ ειµ ένου να υπ ά ρ χει έλ εγχος. Τ ο νέο π ρ ό τυπ ο π αρ έχει επ ί σης διευκ ρ ινί σεις αναφ ορ ικ ά µ ε συµ µ ετοχικ ά δικ αιώ µ ατα κ αι δικ αιώ µ ατα ά σκ ησης β έτο (protective rights), κ αθ ώ ς επ ί σης κ αι αναφ ορ ικ ά µ ε σχέσεις π ρ ακ τό ρ ευσης / π ρ ακ τορ ευοµ ένου. ΠΧ Α 11 «Α πό κ ο ι νο ύ Σ υµ φ ω νί ε ς» Τ ο ΠΧ Α 11 π αρ έχει µ ια π ιο ρ εαλ ιστικ ή αντιµ ετώ π ιση τω ν απ ό κ οινού συµ φ ω νιώ ν εστιά ζ οντας στα δικ αιώ µ ατα κ αι τις υπ οχρ εώ σεις, π αρ ά στη νοµ ικ ή τους µ ορ φ ή. Οι τύ π οι τω ν συµ φ ω νιώ ν π ερ ιορ ί ζ ονται σε δύ ο: απ ό κ οινού ελ εγχό µ ενες δρ αστηρ ιό τητες κ αι κ οινοπ ρ αξί ες. Η µ έθ οδος της αναλ ογικ ής ενοπ οί ησης δεν εί ναι π λ έον επ ιτρ επ τή. Οι συµ µ ετέχοντες σε κ οινοπ ρ αξί ες εφ αρ µ ό ζ ουν υπ οχρ εω τικ ά την ενοπ οί ηση µ ε τη µ έθ οδο της κ αθ αρ ής θ έσης. Οι οικ ονοµ ικ ές οντό τητες π ου συµ µ ετέχουν σε απ ό κ οινού ελ εγχό µ ενες δρ αστηρ ιό τητες εφ αρ µ ό ζ ουν π αρ ό µ οιο λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό µ ε αυτό ν π ου εφ αρ µ ό ζ ουν επ ί του π αρ ό ντος οι συµ µ ετέχοντες σε απ ό κ οινού ελ εγχό µ ενα π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α ή σε απ ό κ οινού ελ εγχό µ ενες δρ αστηρ ιό τητες. Τ ο π ρ ό τυπ ο π αρ έχει επ ί σης διευκ ρ ινί σεις σχετικ ά µ ε τους συµ µ ετέχοντες σε απ ό κ οινού συµ φ ω νί ες, χω ρ ί ς να υπ ά ρ χει απ ό κ οινού έλ εγχος. ΠΧ Α 12 «Γ νω σ το πο ί η σ η σ υµ µ ε το χ ής σ ε ά λ λ ε ς ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς ο ντότη τε ς» Τ ο ΠΧ Α 12 αναφ έρ εται στις απ αιτού µ ενες γνω στοπ οιήσεις µ ιας οικ ονοµ ικ ής οντό τητας, συµ π ερ ιλ αµ β ανοµ ένω ν σηµ αντικ ώ ν κ ρ ί σεω ν κ αι υπ οθ έσεω ν, οι οπ οί ες επ ιτρ έπ ουν στους αναγνώ στες τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σεω ν να αξιολ ογήσουν τη φ ύ ση, τους κ ινδύ νους κ αι τις οικ ονοµ ικ ές επ ιπ τώ σεις π ου σχετί ζ ονται µ ε τη συµ µ ετοχή της οικ ονοµ ικ ής οντό τητας σε θ υγατρ ικ ές, συγγενεί ς, απ ό κ οινού συµ φ ω νί ες κ αι µ η ενοπ οιού µ ενες οικ ονοµ ικ ές οντό τητες (structured entities). Μί α οικ ονοµ ικ ή οντό τητα έχει τη δυνατό τητα να π ρ οβ εί σε κ ά π οιες ή ό λ ες απ ό τις π αρ απ ά νω γνω στοπ οιήσεις χω ρ ί ς να εί ναι υπ οχρ εω µ ένη να εφ αρ µ ό σει το ΠΧ Α 12 στο σύ νολ ό του, ή το ΠΧ Α 10 ή 11 ή τα τρ οπ οπ οιηµ ένα ΛΠ 27 ή 28. Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Α το µ ι κ έ ς Ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Τ ο Πρ ό τυπ ο αυτό δηµ οσιεύ θ ηκ ε ταυτό χρ ονα µ ε το ΠΧ Α 10 κ αι σε συνδυασµ ό, τα δύ ο π ρ ό τυπ α αντικ αθ ιστού ν το ΛΠ 27 «Ενοπ οιηµ ένες κ αι Ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις». Τ ο τρ οπ οπ οιηµ ένο ΛΠ 27 ορ ί ζ ει το λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό κ αι τις απ αρ αί τητες γνω στοπ οιήσεις αναφ ορ ικ ά µ ε τις συµ µ ετοχές σε θ υγατρ ικ ές, κ οινοπ ρ αξί ες κ αι συγγενεί ς ό ταν µ ί α οικ ονοµ ικ ή οντό τητα ετοιµ ά ζ ει ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις. Παρ ά λ λ ηλ α, το Συµ β ού λ ιο µ ετέφ ερ ε στο ΛΠ 27 ό ρ ους του ΛΠ 28 «Επ ενδύ σεις σε Συγγενεί ς επ ιχειρ ήσεις» κ αι του ΛΠ 31 «Συµ µ ετοχές σε Κοινοπ ρ αξί ες» π ου αφ ορ ού ν τις ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υνέ χ ε ι α Λ Π 28 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Ε πε νδ ύ σ ε ι ς σ ε Σ υγ γ ε νε ί ς ε πι χ ε ι ρήσ ε ι ς κ αι Κ ο ι νο πραξ ί ε ς» Τ ο ΛΠ 28 «Επ ενδύ σεις σε Συγγενεί ς επ ιχειρ ήσεις κ αι Κοινοπ ρ αξί ες» αντικ αθ ιστά το ΛΠ 28 «Επ ενδύ σεις σε Συγγενεί ς επ ιχειρ ήσεις». Ο σκ οπ ό ς αυτού του Πρ οτύ π ου εί ναι να ορ ί σει τον λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό αναφ ορ ικ ά µ ε τις επ ενδύ σεις σε συγγενεί ς επ ιχειρ ήσεις κ αι να π αρ αθ έσει τις απ αιτήσεις για την εφ αρ µ ογή της µ εθ ό δου της κ αθ αρ ής θ έσης κ ατά τη λ ογιστικ ή τω ν επ ενδύ σεω ν σε συγγενεί ς κ αι κ οινοπ ρ αξί ες, ό π ω ς π ρ οκ ύ π τει απ ό τη δηµ οσί ευση του ΠΧ Α Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ Κ Ε Σ ΑΡ Χ Ε Σ Οι Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις έχουν κ αταρ τιστεί σύ µ φ ω να µ ε την αρ χή του ιστορ ικ ού ή τεκ µ αρ τού κ ό στους εκ τό ς τω ν π αρ αγώ γω ν ό π ου η απ οτί µ ηση τους γί νεται στην εύ λ ογη αξί α. Οι β ασικ ές λ ογιστικ ές αρ χές, εκ τιµ ήσεις κ αι υπ ολ ογισµ οί π ου ακ ολ ουθ ήθ ηκ αν π αρ αµ ένουν αµ ετά β λ ητες σε σχέση µ ε τις ετήσιες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις του Οµ ί λ ου κ αι της Εταιρ ί ας στις 31 εκ εµ β ρ ί ου Όµ ω ς, οι συνοπ τικ ές τρ ιµ ηνιαί ες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις π ρ έπ ει να εξετά ζ ονται σε συνδυασµ ό µ ε τις ετήσιες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις της 31 εκ εµ β ρ ί ου 2011 π ου εί ναι διαθ έσιµ ες στη διεύ θ υνση του διαδικ τύ ου της Εταιρ ί ας 11

12 ς ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ ΜΕ Ι Σ Η ακ ό λ ουθ η π λ ηρ οφ ό ρ ηση αναφ έρ εται στους τοµ εί ς π ου επ ισκ οπ ού νται απ ό τους υπ εύ θ υνους του Οµ ί λ ου για τη λ ήψ η οικ ονοµ ικ ώ ν απ οφ ά σεω ν. Οι τοµ εί ς έχουν ορ ιστεί µ ε β ά ση τον κ λ ά δο δρ αστηρ ιό τητας, κ αθ ώ ς αυτό ς εί ναι ο τρ ό π ος µ ε τον οπ οί ο οι υπ εύ θ υνοι για τη λ ήψ η οικ ονοµ ικ ώ ν απ οφ ά σεω ν π αρ ακ ολ ουθ ού ν τον Όµ ιλ ο. Χ ρ ησιµ οπ οιώ ντας τα π οσοτικ ά κ ρ ιτήρ ια, ο Όµ ιλ ος απ εικ ονί ζ ει ξεχω ρ ιστά στην π αρ ού σα σηµ εί ω ση κ αι τους τρ εις τοµ εί ς δρ αστηρ ιό τητά ς του. Η ιοί κ ηση αξιολ ογεί την επ ί δοση τω ν τοµ έω ν δρ αστηρ ιό τητας, β ασιζ ό µ ενη στο σύ νολ ο τω ν π ω λ ήσεω ν, στο τρ έχον λ ειτουρ γικ ό απ οτέλ εσµ α, στα κ έρ δη / (ζ ηµ ί ες) εκ µ εταλ λ εύ σεω ς, στα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά έσοδα κ αι έξοδα κ αι στο σύ νολ ο του ενερ γητικ ού. Με την έννοια τρ έχον λ ειτουρ γικ ό απ οτέλ εσµ α η ιοί κ ηση π ρ οσδιορ ί ζ ει το απ οτέλ εσµ α της Εταιρ ί ας κ αι του Οµ ί λ ου π ρ ο φ ό ρ ω ν, χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν εσό δω ν / εξό δω ν κ αι έκ τακ τω ν εσό δω ν / εξό δω ν. Οι π λ ηρ οφ ορ ί ες αναφ ορ ικ ά µ ε τους τοµ εί ς δρ αστηρ ιό τητας έχουν ω ς εξής: Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος 31/3/2012 Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (2.401) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (9.306) (1.559) (972) 0 (11.837) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (21.923) (1.690) (984) 0 (24.597) Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος 31/3/2011 Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (4.112) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (18.241) (1.844) (289) 0 (20.374) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (18.151) (2.931) (289) 916 (20.455) Τ ρ ά π ρ ώ ί µ φ ω θ λ ό θ ό ρ π α συγκ ιτικ στοιχεί α για το το τρ ηνο του 2011 έχουν αναµ ορ εί για γους ορ τερ ης συγκ ιτικ ής αρ ουσί ασης. Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Κ λά δ ος Τ σ ι µ έ ντ ου Κ λά δ ος Σκ υ ρ οδ έ µ α τ ος Κ λά δ ος Α δ ρ α νώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε νοπ οί η σ η ς Σύνολο Ο µ ί λου 31/3/ ( ) /12/ ( ) µ ώ π λ ό ρ π ό κ ί λ λ ώ ά κ µ ώ ί λ π ζ κ ω π ί λ κ ί ω Οι διαφ ορ ές εταξύ τω ν αναφ ορ ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής ηρ οφ ησης ου χρ ησιµ οπ οιού νται απ τη ιοί ηση του Οµ ου για τη ήψ η επ ιχειρ ηµ ατικ ν απ οφ σεω ν αι τω ν δηµ οσιευό ενω ν Οικ ονοµ ικ ν Καταστά σεω ν του Οµ ου οι οπ οί ες αρ ουσιά ονται στους ατω τέρ νακ ες, οφ εί ονται υρ ς στα εξής: α) Στη διαφ ορ ετικ ή ηµ ερ οµ ηνί α σύ νταξης τω ν αναφ ορ ώ ν. Αυτό έχει ω ς απ οτέλ εσµ α, λ ό γω τω ν οψ ιγενώ ν γεγονό τω ν να διαφ ορ οπ οιού νται τα αναγνω ρ ιζ ό µ ενα κ ονδύ λ ια τό σο στην Κατά σταση Απ οτελ εσµ ά τω ν ό σο κ αι στη Κατά σταση Οικ ονοµ ικ ής Θ έσης του Οµ ί λ ου. β) Στο διαφ ορ ετικ ό τεκ µ αρ τό κ ό στος π ου κ αθ ορ ί στηκ ε για τα π ά για π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α του Οµ ί λ ου, λ ό γω της διαφ ορ ετικ ής ηµ ερ οµ ηνί ας π ρ ώ της εφ αρ µ ογής τω ν ιεθ νώ ν Πρ οτύ π ω ν Χ ρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Αναφ ορ ά ς µ εταξύ τω ν αναφ ορ ώ ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής π λ ηρ οφ ό ρ ησης π ου χρ ησιµ οπ οιεί η ιοί κ ηση κ αι τω ν δηµ οσιευό µ ενω ν σύ µ φ ω να µ ε τα ιεθ νή Πρ ό τυπ α Χ ρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Αναφ ορ ά ς Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σεω ν. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ ΜΕ Ι Σ - Συ ν έ χ ε ι α 31/3/ /3/2011 Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή χ ρ ον ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (530) 0 Α ν α κ α τ άτ α ξ η ε κ π τ ώ σε ω ν µ ε τ α ξ ύ Πω λ ή σε ω ν κ α ι Κ ό στ ου ς Πω λ η θ έ ν τ ω ν (69) (409) Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν Χρηµατοοικονοµική Α ναφ ορά της ιοί κησ ης 31/3/ /3/2011 Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λ ε σµ α (11.837) (20.374) Έ κ τ α κ τ α α π οτ ε λ έ σµ α τ α (12.760) (81) Λ ε ιτου ργ ικό απ οτέ λ ε σ µα / Κ έ ρδ η / (ζ ηµιέ ς ) ε κµε ταλ λ ε ύ σ ε ω ς ω ς Χρηµατοοικονοµική Α ναφ ορά της ιοί κησ ης (24.597) (20.455) Ε ναρµό νισ η µε ηµοσ ιε υ µέ νη Κ ατά σ τασ η Α π οτε λ ε σ µά τω ν Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (530) 0 Α ν α γ ν ώ ρ ι ση π ρ οβ λ έ ψ ε ω ν κ α ι υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (1.259) (475) Α ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν (213) 300 ι α φ ορ ά α π οσβ έ σε ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ω ν (223) (163) Λ οι π έ ς δ ι α φ ορ έ ς 81 (330) Λ ε ιτου ργ ικό απ οτέ λ ε σ µα / Κ έ ρδ η/(ζ ηµιέ ς ) ε κµε ταλ λ ε ύ σ ε ω ς (26.741) (21.123) Χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α /(έ ξ οδ α ) (955) (1.015) Κ έ ρδ η / (ζ ηµιέ ς ) π ρο φ ό ρω ν (27.696) (22.138) Φ ό ρ ε ι ή µ α τ Κ ς π ε δ ος σοδ ος αθ αρά κέ ρδ η / (ζ ηµιέ ) ριό ου (23.305) (18.780) 31/3/ /3/2011 Σύνολο Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ώ ν Ε σ ό δ ω ν / (Ε ξ ό δ ω ν) ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς (4.313) 76 Α ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν 213 (300) Α ν α γ ν ώ ρ ι ση χ ρ ε ω στ ι κ ώ ν τ ό κ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο 0 (770) ι α φ ορ ά συ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ ώ ν δ ι α φ ορ ώ ν (160) 0 Ε π ί δ ρ α ση π ρ οε ξ ό φ λ η ση ς µ α κ ρ οχ ρ ό ν ι ω ν α π α ι τ ή σε ω ν α ν α γ ν ω ρ ι σµ έ ν η σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο Λ οι π ά 1 (21) Σύνολο Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ώ ν Ε σ ό δ ω ν / (Ε ξ ό δ ω ν) ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν (955) (1.015) 13

14 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ ΜΕ Ι Σ - Συ ν έ χ ε ι α 31/3/ /12/2011 Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς ι α φ ορ ά στ ο τ ε κ µ α ρ τ ό κ ό στ ος τ ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν π α γ ί ω ν Πρ οσα ρ µ ογ ή α π οτ ί µ η ση ς γ ι α α π οθ έ µ α τ α Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο Πρ ό σθ ε τ η π ρ ό β λ ε ψ η ε π ι σφ α λ ώ ν α π α ι τ ή σε ω ν 0 (307) Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ε τ α ι ρ ί α ς π ου δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β άν ε τ α ι στ η ν Ε ν οπ οί η ση τ ου Ο µ ί λ ου (3.848) (3.865) Ε π ί δ ρ α ση π ρ οε ξ ό φ λ η ση ς µ α κ ρ οχ ρ ό ν ι ω ν α π α ι τ ή σε ω ν (696) (4.089) ι α φ ορ ά σε α ν α β α λ λ ό µ ε ν η φ ορ ολ ογ ί α (3.055) (2.773) Λ οι π ά (1.778) (1.714) Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Ο ι κ ονοµ ι κ ή ς Θ έ σ η ς Λ Ο Ι ΠΑ Λ Ε Ι ΤΟ ΥΡ Γ Ι Κ Α Ε ΣΟ Α / (Ε Ξ Ο Α) Τ α λ οιπ ά λ ειτουρ γικ ά έσοδα / έξοδα του Οµ ί λ ου κ αι της Εταιρ ί ας για την π ερ ί οδο 1/1 31/3/2012 αναλ ύ ονται ω ς εξής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ί ε ς ) α π ό π ω λ ή σε ι ς π α γ ί ω ν (1) (35) (Πρ ό β λ ε ψ η ) / Α ν τ ι στ ρ οφ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς συ µ µ ε τ οχ ή ς σε ζ η µ ι έ ς θ υ γ α τ ρ ι κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν 0 0 (329) (320) ό β λ ε ψ η Α ν τ ι ρ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς ε π ι α λ ώ α π α ι τ ή ω ν Λ π έ α ξ α (Πρ ) / στ οφ σφ σε (770) (1.339) (499) (834) οι ά σοδ / (έ οδ ) (41) (812) (909) (828) (1.189) Τ α συγκ ρ ιτικ ά στοιχεί α του Οµ ί λ ου για το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2011 έχουν αναµ ορ φ ω θ εί για λ ό γους ορ θ ό τερ ης συγκ ρ ιτικ ής π αρ ουσί ασης. Συγκ εκ ρ ιµ ένα, π οσό 68 χιλ ιά δες Ευρ ώ π ου αφ ορ ά σε έσοδα απ ό π αρ οχή υπ ηρ εσιώ ν έχει αναταξινοµ ηθ εί απ ό τα λ οιπ ά λ ειτουρ γικ ά έσοδα στον κ ύ κ λ ο ερ γασιώ ν ενώ π οσό 15 χιλ ιά δες Ευρ ώ έχει αναταξινοµ ηθ εί απ ό τα λ οιπ ά λ ειτουρ γικ ά έξοδα στο κ ό στος π ω λ ηθ έντω ν κ ατά 7 χιλ ιά δες Ευρ ώ κ αι στα έξοδα διοικ ητικ ής λ ειτουρ γί ας & διά θ εσης κ ατά 8 χιλ ιά δες Ευρ ώ. 7. ΑΠΟ ΤΕ Λ Ε ΣΜΑΤΑ ΠΕ Ρ Ι Ο Ο Υ Ο κ ύ κ λ ος ερ γασιώ ν του Οµ ί λ ου ανήλ θ ε σε χιλ ιά δες Ευρ ώ για το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2012, π αρ ουσιά ζ οντας µ εί ω ση κ ατά 37,6% σε σχέση µ ε την αντί στοιχη π ερ ί οδο του π ρ οηγού µ ενου έτους. Ο κ ύ κ λ ος ερ γασιώ ν της Εταιρ ί ας, για την ί δια π ερ ί οδο του 2012, ανήλ θ ε σε χιλ ιά δες Ευρ ώ, µ ειω µ ένος κ ατά 39,7% σε σχέση µ ε την αντί στοιχη π ερ ί οδο του π ρ οηγού µ ενου έτους. Η κ ά µ ψ η του κ ύ κ λ ου ερ γασιώ ν του Οµ ί λ ου κ αι της Εταιρ ί ας οφ εί λ εται κ υρ ί ω ς στην π τώ ση της κ ατασκ ευαστικ ής δρ αστηρ ιό τητας στην εσω τερ ικ ή αγορ ά κ αι π ιο συγκ εκ ρ ιµ ένα στην εντεινό µ ενη ύ φ εση της ιδιω τικ ής κ ατασκ ευαστικ ής δρ αστηρ ιό τητας για τέταρ τη συνεχή χρ ονιά κ αθ ώ ς κ αι στην ουσιαστικ ή αναστολ ή της κ ατασκ ευαστικ ής δρ αστηρ ιό τητας στα δηµ ό σια κ αι συγχρ ηµ ατοδοτού µ ενα έρ γα υπ οδοµ ής. 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΑΠΟ ΤΕ Λ Ε ΣΜΑΤΑ ΠΕ Ρ Ι Ο Ο Υ - Συ ν έ χ ε ι α π κ ζ µ ό φ ό ρ ώ π ρ ώ ί µ ζ µ ό φ ό ρ ώ π κ ζ ί µ ό φ ό ρ ί θ ώ π ρ ώ ί µ ζ µ ό φ ό ρ ώ π Ο Όµ ιλ ος αρ ουσί ασε αθ αρ ές ηµ ιές ετά απ ους χιλ ιά δες Ευρ το το τρ ηνο του 2012 έναντι ηµ ιώ ν ετά απ ους χιλ ιά δω ν Ευρ της αντί στοιχης ερ ιό δου του Οι αθ αρ ές ηµ ες χρ ήσεω ς ετά απ ους της Εταιρ ας ανήλ αν σε χιλ ιά δες Ευρ το το τρ ηνο του 2012 έναντι ηµ ιώ ν ετά απ ους χιλ ιά δω ν Ευρ της αντί στοιχης ερ ιό δου του Τ ό ό κ ί ζ π ρ ά µ µ µ ω λ κ ό κ β π ώ ώ κ ώ λ π ω µ ί µ π ρ κ ά σο ο Όµ ιλ ος σο αι η Εταιρ α, συνεχί ουν την υλ οπ οί ηση του ογρ ατος εί σης του ειτουρ γικ ού στους αι ελ τιστοπ οί ησης τω ν αρ αγω γικ ν, εφ οδιαστικ ν αι διοικ ητικ ν ειτουρ γιώ ν ου έχει ς στό χο να αντισταθ σει εν έρ ει τις συνέπ ειες της τώ σης της εγχώ ιας αι της διεθ νού ς αγορ ς. 8. ΦΟ Ρ Ο Σ Ε Ι ΣΟ Η ΜΑΤΟ Σ Η β ελ τί ω ση τω ν απ οτελ εσµ ά τω ν της π ερ ιό δου µ ε φ ό ρ ο εισοδήµ ατος αντιπ ρ οσω π εύ ει κ υρ ί ω ς έσοδο απ ό αναβ αλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογί α. Η αναβ αλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογικ ή απ αί τηση αυξήθ ηκ ε το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2012 έναντι της αντί στοιχης π ερ ιό δου του 2011 κ υρ ί ω ς λ ό γω αναγνώ ρ ισης σχετικ ής απ αί τησης στις φ ορ ολ ογικ ές ζ ηµ ιές του π ρ ώ του τρ ιµ ήνου του Ο ισχύ ω ν συντελ εστής φ ό ρ ου εισοδήµ ατος για τις χρ ήσεις 2012 κ αι 2011 εί ναι 20%. 9. Κ Ε Ρ Η / (Ζ Η ΜΙ Ε Σ) ΑΝΑ ΜΕ ΤΟ Χ Η Ο υπ ολ ογισµ ό ς τω ν β ασικ ώ ν κ ερ δώ ν / (ζ ηµ ιώ ν) ανά µ ετοχή β ασί ζ εται στα ακ ό λ ουθ α δεδοµ ένα: Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (23.305) (18.780) (19.347) (14.866) Μ έ σ ο ς σ τ αθµ ι σ µ έ ν ο ς αρι θµ ό ς τ ω ν κ ο ι ν ώ ν µ ε τ ο χ ώ ν γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς υ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ τ ω ν β ασ ι κ ώ ν κ ε ρδ ώ ν / (ζ η µ ι ώ ν ) αν ά µ ε τ ο χ ή Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) α ν ά µ ε τ ο χ ή σ ε Ε υ ρώ (0,33) (0,26) (0,27) (0,21) 10. ΜΕ Ρ Ι ΣΜΑΤΑ Τ α µ ερ ί σµ ατα π ρ οτεί νονται απ ό το ιοικ ητικ ό Συµ β ού λ ιο στο τέλ ος κ ά θ ε χρ ήσης κ αι αναγνω ρ ί ζ ονται ω ς υπ οχρ έω ση κ ατά τον χρ ό νο έγκ ρ ισής τους απ ό την Τ ακ τικ ή Γ ενικ ή Συνέλ ευση τω ν µ ετό χω ν. Η Εταιρ ί α π αρ ουσιά ζ ει ζ ηµ ιές κ αι δε θ α διανεµ ηθ ού ν µ ερ ί σµ ατα για τη χρ ήση

16 Έ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΑΣΩ ΜΑΤΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΝΣΩ ΜΑΤΕ Σ ΑΚ Ι ΝΗ ΤΟ ΠΟ Ι Η ΣΕ Ι Σ Οι π αγιοπ οιήσεις του Οµ ί λ ου για την π ερ ί οδο 1/1 31/3/2012 ανήλ θ αν σε 952 χιλ ιά δες Ευρ ώ κ αι της Εταιρ ί ας σε 833 χιλ ιά δες Ευρ ώ, ενώ η αναπ ό σβ εστη αξί α τω ν π αγί ω ν π ου διαγρ ά φ ηκ αν ή διατέθ ηκ αν απ ό τον Όµ ιλ ο για την π ερ ί οδο ανήλ θ ε σε 67 χιλ ιά δες Ευρ ώ. Ασώµατες ακ ι ν η το π ο ι ή σει ς Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Πρ οσθ ή κ ε ς Α π οσβ έ σε ι ς (236) (161) Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 Μ αρ τί ο υ Ε ν σώµατες Ακ ι ν η το π ο ι ή σει ς Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Πρ οσθ ή κ ε ς Μ ε ι ώ σε ι ς / ι α γ ρ α φ έ ς (67) 0 Α π οσβ έ σε ι ς (9.907) (9.135) Μ ε τ α φ ορ ά α π ό π άγ ι α στ οι χ ε ί α δ ι α θ έ σι µ α π ρ ος π ώ λ η ση Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 Μ αρ τί ο υ Π ά γ ι α στο ι χ εί α δ ι αθ έ σι µα π ρ ο ς π ώλ η ση Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Μ ε τ α φ ορ ά σε ε ν σώ µ α τ ε ς α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ι ς (9.044) (9.044) Αξ ί α 31 Μ αρ τί ο υ ΣΥΜΜΕ ΤΟ Χ Ε Σ ΣΕ Θ ΥΓ ΑΤΡ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΙ ΣΥΓ Γ Ε ΝΕ Ι Σ Ε ΤΑΙ Ρ Ι Ε Σ Οι εταιρ ί ες του Οµ ί λ ου, π ου π ερ ιλ αµ β ά νονται στις ενοπ οιηµ ένες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις µ ε τις αντί στοιχες έδρ ες τους, τα π οσοστά συµ µ ετοχής του Οµ ί λ ου κ αι τα κ ύ ρ ια αντικ εί µ ενα δρ αστηρ ιό τητας εί ναι ω ς εξής: Εταιρ ί ες π ου ενοπ οιού νται µ ε την µ έθ οδο της π λ ήρ ους ενοπ οί ησης: Όνοµα Θ υ γ ατ ρ ι κ ή ς Έ δ ρ α Άµεση συ µµετ ο χ ή µµεση συ µµετ ο χ ή Σ ύ ν ο λ ο Κ ύ ρ ι ο α ν τ ι κ εί µεν ο δ ρ α στ ηρ ι ό τ ητ α ς ΑΓΕΤ Η Ρ ΑΚΛ Η Σ Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς Μ η τ ρ ι κ ή Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α τ σ ι µ έ ν τ ο υ LAFARGE BETON Α.B.E.E. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 98,64% 1,36% 100,00% Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ ο ς κ α ι α δ ρ α ν ώ ν υ λ ι κ ώ ν Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 95,76% 4,24% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 99,99% 0,01% 100,00% Θ α λ ά σ σ ι ε ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς κ α ι δ ι α χ ε ί ρ ι σ η π λ ο ί ω ν Λ ΑΒΑ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 44,16% 55,84% 100,00% Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α δ ο µ ι κ ώ ν κ α ι α δ ρ α ν ώ ν υ λ ι κ ώ ν ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ ΓΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Γ. Χ ΑΤΖ Η ΚΥ Ρ Ι ΑΚΟ Σ Ν.Ε Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Α. Χ ΑΤΖ Η ΚΥ Ρ Ι ΑΚΟ Σ Ν.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Υ ΣΤΟ Σ Ν.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Λ ΑΤΟ Μ ΕΙ Α Μ ΑΡ ΑΘ Ο Υ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Η ρ ά κ λ ε ι ο Κρ ή τ η ς 99,15% 99,15% Σε α δ ρ ά ν ε ι α PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. Π α ν α µ ά ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α LEADER BETON S.A Τί ρ α ν α, Αλ β α ν ί α 51,00% 51,00% Εµ π ο ρ ί α ε τ ο ί µ ο υ σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ ο ς 16

17 Έ Έ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Θ ΥΓ Α ΤΡ Ι Κ ΕΣ Κ Α Ι ΣΥΓ Γ ΕΝ ΕΙ Σ ΕΤΑ Ι Ρ Ι ΕΣ - Συ ν έ χ ε ι α Για τη θ υ γ ατρ ική εταιρ ί α Λ ΑΤΟΜ ΕΙ Α Μ ΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. σ την οποί α ο Ό µιλ ος σ υ µµετέ χ ει µε ποσ οσ τό 99,15%, δ εν υ πολ ογ ί ζ ονται δ ικαιώµατα µειοψ ηφ ί ας σ τις ζ ηµί ες της περ ιό δ ου ού τε σ την αρ νητική της καθ αρ ή θ έ σ η λ ό γ ω επου σ ιώδ ου ς σ ηµασ ί ας. Εταιρ ί α που ενοποιεί ται µε την αναλ ογ ική µέ θ οδ ο: Όνοµα Σ υ νδ ε δ ε µέ νη ς Έ δ ρ α Ά µε σ η σ υ µµε τ οχ ή µµε σ η σ υ µµε τ οχ ή Σ ύ νολ ο Κ ύ ρ ι ο αντ ι κ ε ί µε νο δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ας Ε..Α.Κ.Ε. Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Αυ λ ί δ α Εύ β ο ι α ς 50,00% 50,00% ι α χ ε ί ρ ι σ η δ ο µ ι κ ώ ν α π ο β λ ή τ ω ν Εταιρ ί α που ενοποιεί ται µε τη µέ θ οδ ο της καθ αρ ής θ έ σ ης: Όνοµα Σ υ νδ ε δ ε µέ νη ς Έ δ ρ α Ά µε σ η σ υ µµε τ οχ ή µµε σ η σ υ µµε τ οχ ή Σ ύ νολ ο Κ ύ ρ ι ο αντ ι κ ε ί µε νο δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ας ΝΑΥΤΙΛ. ΕΤΑΙΡ. ΙΑΚ ΙΝ. ΤΣ ΙΜ. Μ ΕΣ. ΑΝΑΤΟ ΛΗ Σ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 1,00% 49,00% 50,00% Σ ε α δ ρ ά ν ε ι α Ο Ό µιλ ος σ υ µµετέ χ ει επί σ ης µε ποσ οσ τό 0,52% σ την εταιρ ί α ΕΚΕΠ Υ Α.Ε. µε έ δ ρ α τη Χ αλ κί δ α Ευ β οί ας, µε ποσ οσ τό 2,95% σ την εταιρ ί α ΣΤΕΓΗ ΤΗ Σ ΕΛ Λ Η ΝΙ ΚΗ Σ ΒΙ ΟΜ Η Χ ΑΝΙ ΑΣ µε έ δ ρ α το ήµο Αθ ηναί ω ν και µε ποσ οσ τό 7,14% σ την εταιρ ί α ΕΒΙ ΚΕΝ µε έ δ ρ α το ήµο Χ αλ ανδ ρ ί ου. Οι εν λ ό γ ω εταιρ ί ες δ εν περ ιλ αµβ ά νονται σ την ενοποί ησ η του Οµί λ ου λ ό γ ω επου σ ιώδ ου ς σ ηµασ ί ας της περ ιου σ ιακής του ς δ ιά ρ θ ρ ω σ ης και της αξ ί ας σ υ µµετοχ ής του Οµί λ ου. 13. Α Ν ΕΙ Α ΤΡ Α Π ΕΖ Ω Ν Ο β ρ αχ υ χ ρ ό νιος τρ απεζ ικό ς δ ανεισ µό ς και οι υ περ αναλ ήψ εις του Οµί λ ου κατά το πρ ώτο τρ ί µηνο του 2012 έ χ ου ν µέ σ ο σ ταθ µισ µέ νο επιτό κιο 2,78% (πρ ώτο τρ ί µηνο 2011: 5,64%). Το σ ύ νολ ο τω ν τρ απεζ ικών δ ανεί ω ν έ χ ει σ υ ναφ θ εί σ ε Ευ ρ ώ. Την 31/3/2012 το σ υ νολ ικό ύ ψ ος β ρ αχ υ πρ ό θ εσ µου τρ απεζ ικού δ ανεισ µού ανέ ρ χ εται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οποί ω ν τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ αφ ορ ού ν τη θ υ γ ατρ ική LAFARGE BETON Α.B.E.Ε., τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. και τα 194 χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική LEADER BETON S.A. Την 31/12/2011, το σ υ νολ ικό ύ ψ ος β ρ αχ υ πρ ό θ εσ µου τρ απεζ ικού δ ανεισ µού ανερ χ ό ταν σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οποί ω ν τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ αφ ορ ού ν τη θ υ γ ατρ ική LAFARGE BETON Α.B.E.Ε., τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. και 196 χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ αφ ορ ού ν τη θ υ γ ατρ ική LEADER BETON S.A. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΣ ΥΠ ΟΧΡ ΕΩ ΣΕΙ Σ Κ Α Ι ΕΣΜΕΥΣΕΙ Σ Επίδικες ή υ πό δια ιτ η σ ία δια φ ο ρ έ ς τ η ς Ετ α ιρ ία ς Κατά του Οµί λ ου υ φ ί σ τανται σ ε εκκρ εµό τητα αγ ω γ έ ς τω ν οποί ω ν το αποτέ λ εσ µα εί ναι αβ έ β αιο, σ υ νολ ικού ύ ψ ου ς σ τις 31/3/2012, χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ (31/12/2011: χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ), εκ τω ν οποί ω ν οι αγ ω γ έ ς σ ε εκκρ εµό τητα κατά της Εταιρ ί ας ανέ ρ χ ονται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ (31/12/2011: χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ). Ο µέ γ ισ τος κί νδ υ νος από την τελ εσ ιδ ικί α αυ τών τω ν υ ποθ έ σ εω ν εκτιµά ται γ ια τον Ό µιλ ο σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οποί ω ν ο µέ γ ισ τος κί νδ υ νος από την τελ εσ ιδ ικί α τω ν υ ποθ έ σ εω ν της Εταιρ ί ας εκτιµά ται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ. Για αυ τέ ς τις εκκρ εµοδ ικί ες δ εν έ χ ει σ χ ηµατισ θ εί πρ ό β λ εψ η σ τις παρ ού σ ες Οικονοµικέ ς Κατασ τά σ εις δ ιό τι δ εν θ εω ρ εί ται πιθ ανό ό τι αυ τό ς ο κί νδ υ νος τελ ικώς θ α επισ υ µβ εί. Επί της ακί νητης περ ιου σ ί ας του Οµί λ ου και της Εταιρ ί ας εκκρ εµού ν χ αρ ακτηρ ισ µοί γ ης ω ς δ ά σ η, αιγ ιαλ οί και αρ χ αιολ ογ ικοί χ ώρ οι καθ ώς και δ ιά φ ορ ες δ ιεκδ ικήσ εις από το Ελ λ ηνικό ηµό σ ιο και δ ιά φ ορ α τρ ί τα µέ ρ η. Ο µέ γ ισ τος κί νδ υ νος από τις παρ απά νω δ ιεκδ ικήσ εις εκτιµά ται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ και χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ γ ια τον Ό µιλ ο και την Εταιρ ί α αντί σ τοιχ α. Για αυ τέ ς τις δ ιεκδ ικήσ εις δ εν έ χ ει σ χ ηµατισ θ εί πρ ό β λ εψ η σ τις παρ ού σ ες Οικονοµικέ ς Κατασ τά σ εις δ ιό τι δ ε θ εω ρ εί ται πιθ ανό ό τι αυ τό ς ο κί νδ υ νος τελ ικώς θ α επισ υ µβ εί. Α ν έ λ εγ κτ ες φ ο ρ ο λ ο γ ικά χρ ήσ εις Οι φ ορ ολ ογ ικέ ς υ ποχ ρ εώσ εις τω ν εταιρ ιών του Οµί λ ου σ την Ελ λ ά δ α, θ α ορ ισ τικοποιηθ ού ν ό ταν θ α δ ιενερ γ ηθ ού ν οι αντί σ τοιχ οι τακτικοί έ λ εγ χ οι από τις αρ µό δ ιες φ ορ ολ ογ ικέ ς αρ χ έ ς ή / και τελ εσ ιδ ικήσ ου ν σ χ ετικέ ς εκκρ εµεί ς δ ικασ τικέ ς υ ποθ έ σ εις που αφ ορ ού ν υ φ ισ τά µενες δ ιαφ ορ έ ς πρ οηγ ου µέ νω ν χ ρ ήσ εω ν µε τις φ ορ ολ ογ ικέ ς αρ χ έ ς. Ω ς ανέ λ εγ κτη χ ρ ήσ η θ εω ρ εί ται και η τρ έ χ ου σ α περ ί οδ ος 1/1/ /3/2012. Εί ναι πιθ ανό από του ς παρ απά νω φ ορ ολ ογ ικού ς ελ έ γ χ ου ς να πρ οκύ ψ ου ν πρ ό σ θ ετοι φ ό ρ οι και πρ οσ αυ ξ ήσ εις, οι οποί ες εκτιµά ται ό τι δ εν θ α έ χ ου ν σ ηµαντική επί δ ρ ασ η γ ια τον Ό µιλ ο και την Εταιρ ί α. Εταιρία Έ δ ρα Α ν έ λ ε γ κ τε ς χ ρή σ ε ις Η Ρ Η λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Η Ρ Η λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Λ λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Μ Ο Υ λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Υ Ο Π Ο Ρ υ γ χ ω ν ε ύ τ η κ ε µ ε τ η ν Μ Ο Υ λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Χ Η Ρ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Χ Η Ρ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Υ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς κ κ α θ α ρ ί σ τ η κ ε λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Η Ρ Η Ο Ρ Υ κ κ α θ α ρ ί σ τ η κ ε λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Υ Μ Υ Λ υ γ χ ω ν ε ύ τ η κ ε µ ε τ η ν λ ά δ α Η ρ ά κ λ ε ι ο ή τ η ς Υ Μ Λ Η λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς ΑΓΕΤ ΑΚΛ Σ Ελ, Ατ LAFARGE BETON Α.B.E.E. Ελ, Ατ Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. Ελ, Ατ Α.Ν.Ε. ΑΚΛ Σ Ελ, Ατ ΑΒΑ Α.Ε. Ελ, Ατ ΣΤΑΘ Ι ΑΙΓΑΙΟ ΑΒΕΕ Ελ, Ατ ΕΠ ΕΝ ΣΗ ΣΙΛ Τ ΣΑΪ Α.Ε. (σ ΣΤΑΘ Ι ΑΙΓΑΙΟ Α.Β.Ε.Ε.) Ελ, Ατ 2010 Γ. ΑΤΖ ΚΥ ΙΑΚΟ Σ Ν.Ε (σ ) Ελ, Ατ Α. ΑΤΖ ΚΥ ΙΑΚΟ Σ Ν.Ε. (σ ) Ελ, Ατ ΣΤΟ Σ Ν.Ε. (σ ) Ελ, Ατ ΝΑΥ ΣΙΚΑ Ν.Ε. (ε ) Ελ, Ατ ΑΚΛ Σ ΓΚΛ Ν.Ε. (ε ) Ελ, Ατ SUPER BETON A.E. ΙΟ Ι Ι. ΑΡ ΚΟ ΑΚΗ (σ LAFARGE BETON Α.B.E.E.) Ελ, Κρ ΝΑΥ ΤΙΛ ΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡ ΙΑ ΙΑΚΙΝΗ ΣΗ Σ ΤΣΙΜ ΕΝΤΟ ΕΣΗ Σ ΑΝΑΤΟ Σ Α.Ε. Ελ, Ατ Μ ΕΤΑΦ Ο Ρ ΙΚΑΙ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡ Η ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε.(σ υ γ χ ω ν ε ύ θ η κ ε µ ε τ η ν ΕΠ ΕΝ Υ ΣΗ ΣΙΛ Ο Π Ο Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε.) Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς Λ Μ Μ Ο Υ λ ά δ α Η ρ ά κ λ ε ι ο ή τ η ς ε α δ ρ ά ν ε ι α Π α ν α µ ά ς κ κ α θ α ρ ί σ τ η κ ε Λ ο υ ξ ε µ β ο ύ ρ γ ο ΑΤΟ ΕΙΑ ΑΡ ΑΘ Α.Ε. Ελ, Κρ PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (σ ) * INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING S.A. (ε ) * LEADER BETON S.A. Αλ β α ν ί α * * Αφορά ε τ α ι ρί α ε γ κ α τ α σ τ η µ έ ν η σ τ ο ε ξ ω τ ε ρι κ ό π ου υ π ό κ ε ι τ α ι σ ε ε ι δ ι κ ό φορολ ογ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς τ η ς χ ώ ρα ς ε γ κ α τ άσ τ α σ ή ς τ η ς. 18

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΣ ΥΠ ΟΧΡ ΕΩ ΣΕΙ Σ Κ Α Ι ΕΣΜΕΥΣΕΙ Σ - Συ ν έ χ ε ι α Α ν έ λ εγ κτ ες φ ο ρ ο λ ο γ ικά χρ ήσ εις - σ υ ν έ χεια Σε εξ έ λ ιξ η β ρ ί σ κεται ο τακτικό ς φ ορ ολ ογ ικό ς έ λ εγ χ ος γ ια την εταιρ ί α Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ γ ια τα δ ιαχ ειρ ισ τικά έ τη Για τη χ ρ ήσ η 2011 β ρ ί σ κεται σ ε εξ έ λ ιξ η ο φ ορ ολ ογ ικό ς έ λ εγ χ ος τω ν εταιρ ιών Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ, LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ, Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ Α.Ε., Λ ΑΒΑ Α.Ε., Λ ΑΤΟΜ ΕΙ Α Μ ΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. και ΣΤΑΘ Μ ΟΙ ΑΙ ΓΑΙ ΟΥ Α.Β.Ε.Ε. από τον τακτικό Ορ κω τό Ελ εγ κτή Λ ογ ισ τή σ ύ µφ ω να µε το ά ρ θ ρ ο 21 του ν.3943/2011. Μ ε το πέ ρ ας του φ ορ ολ ογ ικού ελ έ γ χ ου οι εταιρ ί ες θ α λ ά β ου ν φ ορ ολ ογ ικό πισ τοποιητικό, µε τη λ ήψ η του οποί ου και εφ ό σ ον παρ έ λ θ ει περ ί οδ ος 18 µηνών, η φ ορ ολ ογ ική θ έ σ η τω ν εταιρ ιών θ εω ρ εί ται περ αιω µέ νη σ ύ µφ ω να µε το ά ρ θ ρ ο 6 της Π ΟΛ.1159/ Εί ναι πιθ ανό από του ς παρ απά νω φ ορ ολ ογ ικού ς ελ έ γ χ ου ς να πρ οκύ ψ ου ν πρ ό σ θ ετοι φ ό ρ οι και πρ οσ αυ ξ ήσ εις, οι οποί ες εκτιµά ται ό τι δ εν θ α έ χ ου ν σ ηµαντική επί δ ρ ασ η γ ια τον Ό µιλ ο και την Εταιρ ί α. ο θ είσ ες εγ γ υ ήσ εις Οι εγ γ υ ητικέ ς επισ τολ έ ς που δ ό θ ηκαν ω ς εξ ασ φ ά λ ισ η γ ια υ ποχ ρ εώσ εις του Οµί λ ου και της Εταιρ ί ας και ήταν σ ε ισ χ ύ σ τις 31/3/2012 και σ τις 31/12/2011, αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 ε ί ς ε γ γ υ ή ι ς Ε ν δ τ α ι ρ ι κ έ ς ε ί ς ε γ γ υ ή ι ς οθ σε σε οε οθ σε σε Σ υ µ β ά σ εις α γ ο ρ ώ ν κα ι κεφ α λ α ιο υ χικώ ν δα πα ν ώ ν Οι αναλ ηφ θ εί σ ες δ εσ µεύ σ εις από σ υ µβ ά σ εις αγ ορ ών και κεφ αλ αιου χ ικών δ απανών που ήταν ενερ γ έ ς σ τις 31/3/2012 και σ τις 31/12/2011, αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: Ο Μ ΙΛ Ο Σ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 Σ υ µ β ι ς α γ ώ ν Σ υ µ β ι ς κ ε φ α λ α ι χ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν άσε ορ άσε ου Σ υ µ β ά σ εις λ ειτ ο υ ρ γ ικώ ν µ ισ θ ώ σ εω ν Κατά την ηµερ οµηνί α σ ύ νταξ ης της Συ νοπτικής Κατά σ τασ ης Οικονοµικής Θ έ σ ης, ο Ό µιλ ος και η Εταιρ ί α εί χ αν αναλ ηφ θ εί σ ες δ εσ µεύ σ εις από σ υ µβ ά σ εις λ ειτου ρ γ ικών µισ θ ώσ εω ν χ ω ρ ί ς την δ υ νατό τητα ή χ ω ρ ί ς να πρ οτί θ εται να ακυ ρ ώσ ει τα σ χ ετικά µισ θ ω τήρ ια, οι οποί ες εί ναι πλ ηρ ω τέ ες ω ς εξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 Ε ν τ ό ς ε ν ό ς έ τ ου ς Ε ν τ ό ς τ ω ν 2 έ ω ς κ α ι 5 ε τ ώ ν Πάν ω α π ό 5 έ τ η

20 Μ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΣΥΝ Α Λ Λ Α Γ ΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝ Α ΜΕΡ Η Σ υ ν α λ λ α γ έ ς µ ετ α ξ ύ σ υ ν δεδεµ έ ν ω ν ετ α ιρ ιώ ν Για τον Ό µιλ ο σ υ νδ εδ εµέ να µέ ρ η θ εω ρ ού νται η µητρ ική του εταιρ ί α LAFARGE S.A. και οι ά λ λ ες εταιρ ί ες του Οµί λ ου LAFARGE. Οι σ υ ναλ λ αγ έ ς της Εταιρ ί ας µε τις θ υ γ ατρ ικέ ς της έ χ ου ν απαλ ειφ θ εί κατά την ενοποί ησ η και δ ε σ υ µπερ ιλ αµβ ά νονται σ τη κατω τέ ρ ω ανά λ υ σ η: Π ο σ ά σ ε χ ιλ ιά δ ε ς Ε υ ρώ ΟΜΙΛΟΣ 31/3/2012 Ε ΣΟ Α Ε Ξ Ο Α Α Π Α ΙΤ Η ΣΕ ΙΣ Υ Π ΟΧ Ρ Ε Ω ΣΕ ΙΣ 31/3/ /3/ /3/ /3/ /12/ /3/ /12/2011 Μητρική τα ιρί LAFARGE S.A τα ιρί LAFARGE µ α δ χ σ ν ο λ ο ικα ιώ τα ικα ιό ρησ ης τη LAFARGE S.A Σύ Οι σ υ ναλ λ αγ έ ς της Εταιρ ί ας αφ ενό ς µε τις θ υ γ ατρ ικέ ς της, που εί ναι σ υ νδ εδ εµέ να πρ ό σ ω πα, πρ ιν απαλ ειφ θ ού ν κατά την ενοποί ησ η και αφ ετέ ρ ου µε τη µητρ ική εταιρ ί α LAFARGE S.A. καθ ώς και ά λ λ ες εταιρ ί ες του Οµί λ ου LAFARGE, αναλ ύ ονται κατω τέ ρ ω : Π ο σ ά σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρώ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ο Σ Υ Π Ο Χ Σ ΕΣ Α ΕΞ Α ΑΠ ΑΙΤΗ ΕΙΣ ΡΕΩ ΕΙΣ 31/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /12/ /3/ /12/2011 Ο µ ο υ Α Γ Η Ρ Α Κ Λ Η η ή Σ υ ν δ έ ν Ο µ ο υ µ δ χ σ η σ Σ ύ ν ο λ ο Εταιρίες ίλ ΕΤ τρικ εταιρία LAFARGE S.A εδ εµ ες εταιρίες ίλ LAFARGE ικ αιώ ατα ικ αιό ρη ς τη LAFARGE S.A

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα