/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 31 2012 .3556/2007"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥ ΜΒ ΟΥ Λ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΑΓΟΡΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096 19,3 χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ ο υ Π α ι α ν ί α - Ατ τ ι κ ή

2 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Ν Ι Α Μ Ε ΣΕ Σ ΣΥ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Λ ΟΓ Α Ρ ΙΑ ΣΜ ΟΥ Α ΠΟΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜ Α ΤΟΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Μ ΕΤΑ Β ΟΛ Ω Ν ΚΑ Θ Α Ρ ΗΣ Θ ΕΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΑ Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ ΟΩ Ν (ΕΜ Μ. Μ ΕΘ Ο ΟΣ) Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Μ Α Ρ ΤΙΟΥ Μ Ε Ι Ω Ι Ε Π Ι Τ Ω Ν Ε Ν Ι Α Μ Ε Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Α Ω Ν Τ Η Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ Γ Β Α Ρ Μ Μ Λ Α Ρ Χ Α Λ Λ Γ Α Α Α Α Φ Α Α Μ Μ Α Α Μ Α Μ Α Α Μ Θ Α Γ Α Α Ω Ρ Λ Λ Α Γ Μ Μ Α Ρ Ω Μ Α Ξ Γ Μ Θ ΣΗ ΣΕ Σ ΣΩ ΣΤ ΣΕ Σ ΕΝΙΚΕΣ ΠΛ ΗΡ ΟΦ ΟΡ ΙΕΣ 8 2. ΣΗ ΚΑ ΤΑ ΤΙΣΗΣ 8 3. ΝΕΑ ΠΡ ΟΤΥΠΑ, ΙΕΡ ΗΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ ΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦ ΙΣΤΑ ΕΝΩ Ν ΠΡ ΟΤΥΠΩ Ν 8 4. ΟΓ ΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣ ΕΠΙΧ ΕΙΡ ΗΜ ΤΙΚΟΙ ΤΟΜ ΕΙΣ ΟΙΠΑ ΕΙΤΟΥΡ ΙΚΑ ΕΣΟ / (ΕΞ Ο ) ΠΟΤΕΛ ΕΣΜ ΤΑ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΟΡ ΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜ ΤΟΣ ΚΕΡ Η / (Ζ ΗΜ ΙΕΣ) ΝΑ ΕΤΟΧ Η ΕΡ ΙΣΜ ΤΑ ΣΩ ΤΕΣ ΚΑ Ι ΕΝΣΩ ΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜ ΕΤΟΧ ΕΣ ΣΕ ΥΓ ΤΡ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι ΣΥΓ ΕΝΕΙΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΕΣ ΝΕΙΑ ΤΡ ΠΕΖ Ν ΕΝ ΕΧ ΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΟΧ ΕΩ ΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΕΣΜ ΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑ ΕΣ Ε ΣΥΝ Ε ΕΜ ΕΝΑ ΕΡ Η ΝΘ ΠΙΝΟ ΥΝΑ ΙΚΟ ΝΑ ΤΑ ΙΝΟΜ ΗΣΕΙΣ ΕΓ ΟΝΟΤΑ ΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡ ΟΜ ΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΕΣΗΣ 22 2

3 ς ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ ΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΗΜ. Ο ΜΙ Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω Κ ύ κ λ ος ε ρ γ α σι ώ ν (π ω λ ή σε ι ς ) Κ ό στ ος π ω λ η θ έ ν τ ω ν (55.071) (74.868) (48.788) (66.867) Μι κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α (11.174) (4.511) (11.993) (5.813) Έ ξ οδ α δ ι οι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς & δ ι άθ ε ση ς (14.755) (15.703) (10.830) (11.021) Λ οι π ά λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ά έ σοδ α / (έ ξ οδ α ) 6 (812) (909) (828) (1.189) Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς (26.741) (21.123) (23.651) (18.023) Χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α / (έ ξ οδ α ) 5 (955) (1.015) (132) 132 Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ π ρ ο φ ό ρ ω ν (27.696) (22.138) (23.783) (17.891) Φ ό ρ ος ε ι σοδ ή µ α τ ος Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ 5,9 (23.305) (18.780) (19.347) (14.866) Κ α τ α ν έ µ ο ν τ α ι σ ε ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς Μ ε τ ό χ ς Ε τ α ι ρ ί α ς : οψ (24) (361) 0 0 ου (23.281) (18.419) (19.347) (14.866) (23.305) (18.780) (19.347) (14.866) Α ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Ε υ ρ ώ ) 9 (0,33) (0,26) (0,27) (0,21) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 3

4 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥ ΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ο Μ Ι Λ Ο Σ EΤ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ (23.305) (18.780) (19.347) (14.866) Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) π α ρα γ ώ γ ω ν χ ρηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ έσ ω ν κ α τ α χ ω ρηµ έν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ ην κ α θ α ρή θ έσ η µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο Λ ο ι π ές κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ρή ς θ έσ ης (14) (70) 0 0 Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν Σ υ γ κ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (23.261) (18.766) (19.289) (14.782) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 4

5 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΣΗΣ ΤΗΣ χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ Ο Λ Ο Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π ά γ ι ο µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Υ π ε ρ α ξ ί α Α µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς Ε ν µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς Ποσά σε άδ ΣΗΜ. ΜΙ Σ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 ή σώ οπ οι σε σώ οπ οι σε Σ υ µ µ ε τ έ ς ν δ ε δ ε µ έ ν ε ς κ α ι θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς Λ π έ ς µ µ ε τ έ ς Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο π α γ ί ο υ µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οχ σε συ οι συ οχ οι οπ σµ σε ορ ολ ογ σε Σύ ή Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Α π έ µ α τ α λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ρ ω γ α χ ρ η µ α τ κ ι κ µ έ ι α χ ε ί α δ ι α θ έ µ α π ρ π ώ λ η Τ α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α Α π α ι τ ή ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οθ Πε άτ οι σµ σε Πα άγ οοι ον οµ ά σα Πάγ στ οι σι ος ση ο ά σοδ σε ου σοδ ος Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς υ π ρ ε ώ ι ς Υ π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί οι οπ σµ οβ ορ ολ ογ οχ σε οχ σε οδ οτ σθ σε Σύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ π π ι ω τ έ ς Υ π ρ ε ώ ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ Υ π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς Μ ε ρ ί α τ α π λ η ρ ω τ έ α ε ι α τ ρ α π ε ζ ώ ν ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί Πρ οµ οι οί στ οχ σε ου σοδ ος οχ σε οδ οτ σθ σε οι σµ οβ σµ άν Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ α θ α ρ θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Έ κ δ µ ε τ ώ ν υ π έ ρ τ τ ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε µ α τ ι κ ό α π ί µ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ Κ α θ α ρ θ έ σ η µ ε τ ό χ ω ν Ε τ α ι ρ ί α ς ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς ν ο λ ο κ α θ α ρ θ έ σ η ς ή οχ άλ ο οση οχ ο άρ ο οθ ά οθ οτ ση οτ σµ ο ή οψ Σύ ής Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ής θ έ σ η ς Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 5

6 Μ Έ Έ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒ ΟΛ Ω Ν ΚΑΘ ΑΡΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΟΣ Με τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η µ ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Α π ο θ ε µ α τ ι κ ά Α π ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Συ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι ο ψ η φ ί α ς Σύ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Λ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ / (ζ ) ου (23.281) (24) (23.305) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση οι σε ση (14) 0 (14) 31/3/ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Λ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) / (ζ ) ου (18.419) (361) (18.780) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση οι σε ση (70) 0 (70) 31/3/ (957) (299) ΕΤΑΙΡΙΑ ε τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η µ ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Απ ο θ ε µ α τ ι κ ά Απ ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Σ υ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) Σ ύ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ / (ζ ) ου (19.347) (19.347) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση /3/ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) / (ζ ) ου (14.866) (14.866) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση /3/ (957) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 6

7 ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩ Ν ΡΟΩ Ν (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘ Ο ΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ /3/2012 Ο Μ Ι ΛΟ Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/2011 δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ π ρ φ ό ρ ω ν έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α Α π έ ι ς λ έ ψ ε ι ς Λειτουργικές ρασ τη ριό τη τες / (ζ ) ου ο (27.696) (22.138) (23.783) (17.891) Πλ ον / ον οσα ογ : οσβ σε Πρ οβ (8.341) (8.449) Σ υ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ έ ς δ ι α φ έ ς έ ρ δ ζ η µ ί α α π ό α π ί µ η π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α α έ ξ α κ έ ρ δ η κ α ι ζ η µ ι έ ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ή ς δ ρ α η ρ ι ό τ η τ α ς Χ ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ ή έ ξ α ορ (22) (369) (69) (434) (Κ ος ) / οτ ση οτ σµ (έ σοδ, οδ, ) στ (241) (501) (515) (514) στ οί οι συ οδ Π λ έον / µ εί ον π ροσ αρµ ογές για µ εταβολ ές λ ογαριασ µ ώ ν κεφ αλ αί ου κί ν η σ η ς ή π ου σ χ ετί ζ ον ται µ ε τις λ ειτουργικές δ ρασ τη ριό τη τες: Μ ε ί ω ση / (α ύ ξ η ση ) α π οθ ε µ άτ ω ν (3.950) (5.376) (3.938) (5.232) Μ ε ί ω ση / (α ύ ξ η ση ) α π α ι τ ή σε ω ν (7.785) (13.608) (10.208) (13.756) (Μ ε ί ω ση ) / α ύ ξ η ση υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν (π λ η ν δ α ν ε ι α κ ώ ν ) (23.514) (15.832) (20.126) (13.839) Μ ε ί ον : Χ ρ ε ω στ ι κ οί τ ό κ οι κ α ι συ ν α φ ή έ ξ οδ α κ α τ α β λ η µ έ ν α (576) (1.147) (109) (125) Κ α τ α β λ η µ έ ν οι φ ό ρ οι (103) (1.722) 0 (1.548) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό λε ι τ ου ρ γι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (α) (60.726) (40.522) (57.047) (35.014) Ε π εν δ υτικές δ ρασ τη ριό τη τες Α γ ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν χ ε ί ω ν Ε ι ρ ε ι ς α π ό π ω λ ή ι ς ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν χ ε ί ω ν Τ ό κ ε ι ρ α χ θ έ ν τ ε ς ορ ά σώ άυ στ οι (3.092) (5.007) (2.975) (4.779) σπ άξ σε σώ άυ στ οι οι σπ Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό ε π ε νδ υ τ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (β) (2.402) (4.607) (2.299) (4.187) Χ µ δ Ε ι ρ ε ι ς α π ό ε κ δ έ ν τ α α ν α λ η φ θ έ ν τ α δ ε ι α Ε ξ λ ή ι ς δ α ν ε ί ω ν ρη ατοδ οτικές ρασ τη ριό τη τες σπ άξ οθ / άν οφ σε (90) (40.197) 0 (800) Ε ξ οφ λ ή σε ι ς υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν α π ό χ ρ η µ α τ οδ οτ ι κ έ ς µ ι σθ ώ σε ι ς (71) (69) (9) (9) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό χ ρ η µ ατ οδ οτ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (γ) (9) (809) Κ αθ αρή αύ ξ η σ η / (µ εί ω σ η ) σ τα ταµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α π εριό δ ου (α) + (β) + (γ) (61.229) (37.798) (59.355) (40.010) Τ αµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α έν αρξ η ς π εριό δ ου Τ αµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α λ ήξ η ς π εριό δ ου Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κα ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικο ν ο µ ικώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κα ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΓΕΝ Ι Κ ΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι ΕΣ Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ ΚΗ ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ ΗΡ ΑΚΛΗΣ (η Εταιρ ί α) έχει συσταθ εί στην Ελ λ ά δα σύ µ φ ω να µ ε τις διατά ξεις του Κ.Ν. 2190/1920, η έδρ α της εί ναι στον ήµ ο Παιανί ας Αττικ ής, 19,3 χλ µ Λεω φ ό ρ ο Μαρ κ οπ ού λ ου κ αι ανήκ ει κ ατά π λ ειοψ ηφ ί α (88,99% µ ε στοιχεί α 31/3/2012) στον Όµ ιλ ο της LAFARGE ο οπ οί ος εδρ εύ ει στην Γ αλ λ ί α. κ ί ω κ λ ά π κ π ί κ ά λ λ ω ώ ώ µ π ζ ώ ά Τ ώ µ π ρ ω π ά λ λ Ο Όµ ιλ ος δρ αστηρ ιοπ οιεί ται υρ ς στον δο αρ αγω γής αι εµ ορ ας τσιµ έντου, σκ υρ οδέµ ατος αι ν δοµ ικ ν υλ ικ ν. Οι ενδιά εσες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις αρ ουσιά ονται σε χιλ ιά δες Ευρ εκ τό ς αν αναφ έρ εται διαφ ορ ετικ. ο Ευρ εί ναι το νό ισµ α του τεύ οντος οικ ονοµ ικ ού ερ ιβ οντος στο οπ οί ο δρ αστηρ ιοπ οιεί ται ο Όµ ιλ ος. 2. ΒΑΣΗ Κ ΑΤΑΡ ΤΙ ΣΗ Σ Οι Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις έχουν κ αταρ τιστεί σύ µ φ ω να µ ε το ιεθ νές Λογιστικ ό Πρ ό τυπ ο.λ.π. 34, Ενδιά µ εσες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις. 3. ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ ΜΗ ΝΕ Ι Ε Σ Κ ΑΙ ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ ΥΦΙ ΣΤΑΜΕ ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν Συγκ εκ ρ ιµ ένα νέα π ρ ό τυπ α, τρ οπ οπ οιήσεις π ρ οτύ π ω ν κ αι διερ µ ηνεί ες έχουν εκ δοθ εί, τα οπ οί α εί ναι υπ οχρ εω τικ ά για λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν κ ατά τη διά ρ κ εια της π αρ ού σας χρ ήσης ή µ εταγενέστερ α. Η εκ τί µ ηση του Οµ ί λ ου σχετικ ά µ ε την επ ί δρ αση απ ό την εφ αρ µ ογή αυτώ ν τω ν νέω ν π ρ οτύ π ω ν, τρ οπ οπ οιήσεω ν κ αι διερ µ ηνειώ ν π αρ ατί θ εται π αρ ακ ά τω. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ η νε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α τη ν τρέ χ ο υσ α ο ι κ ο νο µ ι κ ή χ ρήσ η ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ νω σ το πο ι ήσ ε ι ς» - µ ε ταβι βά σ ε ι ς χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν (εφ αρ µ ό ζ εται για ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ουλ ί ου 2011) Η π αρ ού σα τρ οπ οπ οί ηση π αρ έχει τις γνω στοπ οιήσεις για µ εταβ ιβ ασµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α π ου δεν έχουν απ οαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκ λ ήρ ου κ αθ ώ ς κ αι για µ εταβ ιβ ασµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α π ου έχουν απ οαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκ λ ήρ ου αλ λ ά για τα οπ οί α ο Όµ ιλ ος έχει συνεχιζ ό µ ενη ανά µ ειξη. Παρ έχει επ ί σης κ αθ οδήγηση για την εφ αρ µ ογή τω ν απ αιτού µ ενω ν γνω στοπ οιήσεω ν. Ο Όµ ιλ ος θ α εξετά σει την εφ αρ µ ογή της τρ οπ οπ οί ησης στο τέλ ος της χρ ήσης. Λ ί η σ η ι ε ι σ ο δ ς µ ό ζ λ π π µ Ι ί π µ π ρ µ λ ό µ φ ώ κ λ ό µ φ ώ π ώ ω ό ά ί ώ µ µ λ µ φ ω µ ί ό µ ό ω π κ Έ κ µ Π 12 (Τ ρο πο πο ) «Φ όρο ήµ ατο» (εφ αρ εται για ετήσιες ογιστικ ές ερ ιό δους ου ξεκ ινού ν την ή ετά την 1η ανουαρ ου 2012) Η τρ οπ οπ οί ηση του ΛΠ 12 αρ έχει ια ακ τικ ή έθ οδο για την επ ιµ έτρ ηση τω ν αναβ αλ ενω ν ορ ολ ογικ ν υπ οχρ εώ σεω ν αι αναβ αλ ενω ν ορ ολ ογικ ν ερ ιουσιακ ν στοιχεί ν ταν επ ενδυτικ ακ νητα επ ιµ ετρ νται ε τη έθ οδο εύ ογης αξί ας σύ να ε το ΛΠ 40 «Επ ενδύ σεις σε ακ νητα». Η τρ οπ οπ οί ηση αυτή δεν έχει ακ η υιοθ ετηθ εί απ την Ευρ αϊ ή νω ση αι δεν έχει εφ αρ ογή στον Όµ ιλ ο. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ η νε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς από πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι νο ύ ν τη ν ή µ ε τά από 1 Ι ανο υαρί ο υ 2013 ΠΧ Α 9 «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ά µ έ σ α» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2015) Τ ο ΠΧ Α 9 απ οτελ εί την π ρ ώ τη φ ά ση στο έρ γο του Σ ΛΠ (Συµ β ού λ ιο ιεθ νώ ν Λογιστικ ώ ν Πρ οτύ π ω ν) για την αντικ ατά σταση του ΛΠ 39 κ αι αναφ έρ εται στην ταξινό µ ηση κ αι επ ιµ έτρ ηση τω ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν π ερ ιουσιακ ώ ν στοιχεί ω ν κ αι χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν υπ οχρ εώ σεω ν. Τ ο Σ ΛΠ στις επ ό µ ενες φ ά σεις του έρ γου θ α επ εκ τεί νει το ΠΧ Α 9 έτσι ώ στε να π ρ οστεθ ού ν νέες απ αιτήσεις για την απ οµ εί ω ση της αξί ας κ αι τη λ ογιστικ ή αντιστά θ µ ισης. Ο Όµ ιλ ος β ρ ί σκ εται στη διαδικ ασί α εκ τί µ ησης της επ ί δρ ασης του ΠΧ Α 9 στις οικ ονοµ ικ ές του κ αταστά σεις. Τ ο ΠΧ Α 9 δεν µ π ορ εί να εφ αρ µ οστεί νω ρ ί τερ α απ ό τον Όµ ιλ ο διό τι δεν έχει υιοθ ετηθ εί απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υνέ χ ε ι α ΠΧ Α 13 «Ε πι µ έ τρη σ η Ε ύ λ ο γ η ς Α ξ ί ας» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο ΠΧ Α 13 π αρ έχει νέες οδηγί ες σχετικ ά µ ε την επ ιµ έτρ ηση της εύ λ ογης αξί ας κ αι τις απ αρ αί τητες γνω στοπ οιήσεις. Οι απ αιτήσεις του π ρ οτύ π ου δεν διευρ ύ νουν τη χρ ήση τω ν εύ λ ογω ν αξιώ ν αλ λ ά π αρ έχουν διευκ ρ ινί σεις για την εφ αρ µ ογή τους σε π ερ ί π τω ση π ου η χρ ήση τους επ ιβ ά λ λ εται υπ οχρ εω τικ ά απ ό ά λ λ α π ρ ό τυπ α. Τ ο ΠΧ Α 13 π αρ έχει ακ ρ ιβ ή ορ ισµ ό της εύ λ ογης αξί ας, κ αθ ώ ς κ αι οδηγί ες αναφ ορ ικ ά µ ε την επ ιµ έτρ ηση της εύ λ ογης αξί ας κ αι τις απ αρ αί τητες γνω στοπ οιήσεις, ανεξά ρ τητα απ ό το π ρ ό τυπ ο µ ε β ά ση το οπ οί ο γί νεται χρ ήση τω ν εύ λ ογω ν αξιώ ν. Επ ιπ λ έον, οι απ αρ αί τητες γνω στοπ οιήσεις έχουν διευρ υνθ εί κ αι κ αλ ύ π τουν ό λ α τα π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α κ αι τις υπ οχρ εώ σεις π ου επ ιµ ετρ ού νται στην εύ λ ογη αξί α κ αι ό χι µ ό νο τα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά. Τ ο π ρ ό τυπ ο δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Ε ΠΧ Α 20 «απά νε ς απο γ ύ µ νω σ η ς υπαί θ ρι ω ν ο ρυχ ε ί ω ν κ ατά το σ τά δ ι ο τη ς παραγ ω γ ής» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Αυτή η διερ µ ηνεί α π αρ έχει κ αθ οδήγηση για τη λ ογιστικ οπ οί ηση τω ν δαπ ανώ ν της απ οµ ά κ ρ υνσης τω ν στεί ρ ω ν υπ ερ κ εί µ ενω ν («απ ογύ µ ω νση») κ ατά το στά διο της π αρ αγω γής ενό ς ορ υχεί ου. Β ά σει αυτής της διερ µ ηνεί ας, οι µ εταλ λ ευτικ ές οικ ονοµ ικ ές οντό τητες π ιθ ανώ ς να χρ ειαστεί να διαγρ ά ψ ουν στα απ οτελ έσµ ατα εις νέον της έναρ ξης της π ερ ιό δου τις ήδη κ εφ αλ αιοπ οιηµ ένες δαπ ά νες απ ογύ µ νω σης τω ν ορ υχεί ω ν οι οπ οί ες δεν µ π ορ ού ν να απ οδοθ ού ν σε ένα αναγνω ρ ί σιµ ο συστατικ ό ενό ς απ οθ έµ ατος µ εταλ λ εύ µ ατος ( ore body ). Η διερ µ ηνεί α έχει εφ αρ µ ογή µ ό νο σε δαπ ά νες υπ αί θ ρ ιω ν ορ υχεί ω ν κ αι ό χι σε υπ ό γεια ορ υχεί α ή σε δρ αστηρ ιό τητες εξό ρ υξης π ετρ ελ αί ου κ αι φ υσικ ού αερ ί ου. Η διερ µ ηνεί α δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Λ Π 1 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Παρο υσ ί ασ η Ο ι κ ο νο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ουλ ί ου 2012) Αυτή η τρ οπ οπ οί ηση απ αιτεί απ ό τις οικ ονοµ ικ ές οντό τητες να διαχω ρ ί σουν τα στοιχεί α π ου π αρ ουσιά ζ ονται στα λ οιπ ά συνολ ικ ά εισοδήµ ατα σε δύ ο οµ ά δες, µ ε β ά ση το αν αυτά στο µ έλ λ ον εί ναι π ιθ ανό να µ εταφ ερ θ ού ν στα απ οτελ έσµ ατα χρ ήσεω ς ή ό χι. Η τρ οπ οπ οί ηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Λ Π 19 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Παρο χ έ ς σ ε Ε ργ αζ ο µ έ νο υς» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Αυτή η τρ οπ οπ οί ηση επ ιφ έρ ει σηµ αντικ ές αλ λ αγές στην αναγνώ ρ ιση κ αι επ ιµ έτρ ηση του κ ό στους τω ν π ρ ογρ αµ µ ά τω ν κ αθ ορ ισµ ένω ν π αρ οχώ ν κ αι τω ν π αρ οχώ ν εξό δου απ ό την υπ ηρ εσί α (κ ατά ρ γηση της µ εθ ό δου του π ερ ιθ ω ρ ί ου), κ αθ ώ ς κ αι στις γνω στοπ οιήσεις ό λ ω ν τω ν π αρ οχώ ν σε ερ γαζ οµ ένους. Οι β ασικ ές αλ λ αγές αφ ορ ού ν κ υρ ί ω ς στην αναγνώ ρ ιση τω ν αναλ ογιστικ ώ ν κ ερ δώ ν κ αι ζ ηµ ιώ ν, στην αναγνώ ρ ιση του κ ό στους π ρ οϋ π ηρ εσί ας/ π ερ ικ οπ ώ ν, στην επ ιµ έτρ ηση του εξό δου συντά ξεω ν, στις απ αιτού µ ενες γνω στοπ οιήσεις, στο χειρ ισµ ό τω ν εξό δω ν κ αι τω ν φ ό ρ ω ν π ου σχετί ζ ονται µ ε τα π ρ ογρ ά µ µ ατα κ αθ ορ ισµ ένω ν π αρ οχώ ν, κ αθ ώ ς κ αι στη διά κ ρ ιση µ εταξύ β ρ αχυπ ρ ό θ εσµ ω ν κ αι µ ακ ρ οπ ρ ό θ εσµ ω ν π αρ οχώ ν. Η τρ οπ οπ οί ηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ νω σ το πο ι ήσ ε ι ς» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο Σ ΛΠ δηµ οσί ευσε αυτή την τρ οπ οπ οί ηση π ρ οκ ειµ ένου να συµ π ερ ιλ ά β ει επ ιπ λ έον π λ ηρ οφ ό ρ ηση η οπ οί α θ α β οηθ ήσει τους χρ ήστες τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σεω ν µ ί ας οικ ονοµ ικ ής οντό τητας να αξιολ ογήσουν την επ ί δρ αση ή την π ιθ ανή επ ί δρ αση π ου θ α έχουν οι συµ φ ω νί ες για διακ ανονισµ ό χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν π ερ ιουσιακ ώ ν στοιχεί ω ν κ αι υπ οχρ εώ σεω ν, συµ π ερ ιλ αµ β ανοµ ένου του δικ αιώ µ ατος για συµ ψ ηφ ισµ ό π ου σχετί ζ εται µ ε αναγνω ρ ισµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α κ αι υπ οχρ εώ σεις, στην οικ ονοµ ικ ή θ έση της οικ ονοµ ικ ής οντό τητας. Η τρ οπ οπ οί ηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο νο µ ι κ ά Μ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» (εφ αρ µ ό ζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2014) Αυτή η τρ οπ οπ οί ηση στις οδηγί ες εφ αρ µ ογής του ΛΠ 32 π αρ έχει διευκ ρ ινήσεις σχετικ ά µ ε κ ά π οιες απ αιτήσεις για τον συµ ψ ηφ ισµ ό χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν π ερ ιουσιακ ώ ν στοιχεί ω ν κ αι υπ οχρ εώ σεω ν στην κ ατά σταση οικ ονοµ ικ ής θ έσης. Η τρ οπ οπ οί ηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υνέ χ ε ι α Ο µ ά δ α προ τύ πω ν σ χ ε τι κ ά µ ε ε νο πο ί η σ η κ αι από κ ο ι νο ύ σ υµ φ ω νί ε ς (εφ αρ µ ό ζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο Σ ΛΠ δηµ οσί ευσε π έντε νέα π ρ ό τυπ α σχετικ ά µ ε ενοπ οί ηση κ αι τις απ ό κ οινού συµ φ ω νί ες: ΠΧ Α 10, ΠΧ Α 11, ΠΧ Α 12, ΛΠ 27 (Τ ρ οπ οπ οί ηση), ΛΠ 28 (Τ ρ οπ οπ οί ηση). Αυτά τα π ρ ό τυπ α εφ αρ µ ό ζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικ ές π ερ ιό δους π ου ξεκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ί ου Επ ιτρ έπ εται η π ρ ό ω ρ η εφ αρ µ ογή τους µ ό νο εά ν ταυτό χρ ονα εφ αρ µ οστού ν κ αι τα π έντε αυτά π ρ ό τυπ α. Τ α π ρ ό τυπ α δεν έχουν υιοθ ετηθ εί ακ ό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ νω ση. Ο Όµ ιλ ος β ρ ί σκ εται στη διαδικ ασί α εκ τί µ ησης της επ ί δρ ασης τω ν νέω ν π ρ οτύ π ω ν στις ενοπ οιηµ ένες οικ ονοµ ικ ές του κ αταστά σεις. Οι κ υρ ιό τερ οι ό ρ οι τω ν π ρ οτύ π ω ν εί ναι οι εξής: ΠΧ Α 10 «Ε νο πο ι η µ έ νε ς Ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Τ ο ΠΧ Α 10 αντικ αθ ιστά στο σύ νολ ό τους τις οδηγί ες αναφ ορ ικ ά µ ε τον έλ εγχο κ αι την ενοπ οί ηση, π ου π αρ έχονται στο ΛΠ 27 κ αι στο SIC 12. Τ ο νέο π ρ ό τυπ ο αλ λ ά ζ ει τον ορ ισµ ό του ελ έγχου ω ς κ αθ ορ ιστικ ού π αρ ά γοντα π ρ οκ ειµ ένου να απ οφ ασιστεί εά ν µ ια οικ ονοµ ικ ή οντό τητα θ α π ρ έπ ει να ενοπ οιεί ται. Τ ο π ρ ό τυπ ο π αρ έχει εκ τεταµ ένες διευκ ρ ινί σεις π ου υπ αγορ εύ ουν τους διαφ ορ ετικ ού ς τρ ό π ους κ ατά τους οπ οί ους µ ί α οικ ονοµ ικ ή οντό τητα (επ ενδυτής) µ π ορ εί να ελ έγχει µ ί α ά λ λ η οικ ονοµ ικ ή οντό τητα (επ ένδυση). Ο αναθ εω ρ ηµ ένος ορ ισµ ό ς του ελ έγχου εστιά ζ ει στην ανά γκ η να υπ ά ρ χει ταυτό χρ ονα το δικ αί ω µ α (η δυνατό τητα να κ ατευθ ύ νονται οι δρ αστηρ ιό τητες π ου επ ηρ εά ζ ουν σηµ αντικ ά τις απ οδό σεις) κ αι οι µ εταβ λ ητές απ οδό σεις (θ ετικ ές, αρ νητικ ές ή κ αι τα δύ ο) π ρ οκ ειµ ένου να υπ ά ρ χει έλ εγχος. Τ ο νέο π ρ ό τυπ ο π αρ έχει επ ί σης διευκ ρ ινί σεις αναφ ορ ικ ά µ ε συµ µ ετοχικ ά δικ αιώ µ ατα κ αι δικ αιώ µ ατα ά σκ ησης β έτο (protective rights), κ αθ ώ ς επ ί σης κ αι αναφ ορ ικ ά µ ε σχέσεις π ρ ακ τό ρ ευσης / π ρ ακ τορ ευοµ ένου. ΠΧ Α 11 «Α πό κ ο ι νο ύ Σ υµ φ ω νί ε ς» Τ ο ΠΧ Α 11 π αρ έχει µ ια π ιο ρ εαλ ιστικ ή αντιµ ετώ π ιση τω ν απ ό κ οινού συµ φ ω νιώ ν εστιά ζ οντας στα δικ αιώ µ ατα κ αι τις υπ οχρ εώ σεις, π αρ ά στη νοµ ικ ή τους µ ορ φ ή. Οι τύ π οι τω ν συµ φ ω νιώ ν π ερ ιορ ί ζ ονται σε δύ ο: απ ό κ οινού ελ εγχό µ ενες δρ αστηρ ιό τητες κ αι κ οινοπ ρ αξί ες. Η µ έθ οδος της αναλ ογικ ής ενοπ οί ησης δεν εί ναι π λ έον επ ιτρ επ τή. Οι συµ µ ετέχοντες σε κ οινοπ ρ αξί ες εφ αρ µ ό ζ ουν υπ οχρ εω τικ ά την ενοπ οί ηση µ ε τη µ έθ οδο της κ αθ αρ ής θ έσης. Οι οικ ονοµ ικ ές οντό τητες π ου συµ µ ετέχουν σε απ ό κ οινού ελ εγχό µ ενες δρ αστηρ ιό τητες εφ αρ µ ό ζ ουν π αρ ό µ οιο λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό µ ε αυτό ν π ου εφ αρ µ ό ζ ουν επ ί του π αρ ό ντος οι συµ µ ετέχοντες σε απ ό κ οινού ελ εγχό µ ενα π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α ή σε απ ό κ οινού ελ εγχό µ ενες δρ αστηρ ιό τητες. Τ ο π ρ ό τυπ ο π αρ έχει επ ί σης διευκ ρ ινί σεις σχετικ ά µ ε τους συµ µ ετέχοντες σε απ ό κ οινού συµ φ ω νί ες, χω ρ ί ς να υπ ά ρ χει απ ό κ οινού έλ εγχος. ΠΧ Α 12 «Γ νω σ το πο ί η σ η σ υµ µ ε το χ ής σ ε ά λ λ ε ς ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς ο ντότη τε ς» Τ ο ΠΧ Α 12 αναφ έρ εται στις απ αιτού µ ενες γνω στοπ οιήσεις µ ιας οικ ονοµ ικ ής οντό τητας, συµ π ερ ιλ αµ β ανοµ ένω ν σηµ αντικ ώ ν κ ρ ί σεω ν κ αι υπ οθ έσεω ν, οι οπ οί ες επ ιτρ έπ ουν στους αναγνώ στες τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σεω ν να αξιολ ογήσουν τη φ ύ ση, τους κ ινδύ νους κ αι τις οικ ονοµ ικ ές επ ιπ τώ σεις π ου σχετί ζ ονται µ ε τη συµ µ ετοχή της οικ ονοµ ικ ής οντό τητας σε θ υγατρ ικ ές, συγγενεί ς, απ ό κ οινού συµ φ ω νί ες κ αι µ η ενοπ οιού µ ενες οικ ονοµ ικ ές οντό τητες (structured entities). Μί α οικ ονοµ ικ ή οντό τητα έχει τη δυνατό τητα να π ρ οβ εί σε κ ά π οιες ή ό λ ες απ ό τις π αρ απ ά νω γνω στοπ οιήσεις χω ρ ί ς να εί ναι υπ οχρ εω µ ένη να εφ αρ µ ό σει το ΠΧ Α 12 στο σύ νολ ό του, ή το ΠΧ Α 10 ή 11 ή τα τρ οπ οπ οιηµ ένα ΛΠ 27 ή 28. Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Α το µ ι κ έ ς Ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Τ ο Πρ ό τυπ ο αυτό δηµ οσιεύ θ ηκ ε ταυτό χρ ονα µ ε το ΠΧ Α 10 κ αι σε συνδυασµ ό, τα δύ ο π ρ ό τυπ α αντικ αθ ιστού ν το ΛΠ 27 «Ενοπ οιηµ ένες κ αι Ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις». Τ ο τρ οπ οπ οιηµ ένο ΛΠ 27 ορ ί ζ ει το λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό κ αι τις απ αρ αί τητες γνω στοπ οιήσεις αναφ ορ ικ ά µ ε τις συµ µ ετοχές σε θ υγατρ ικ ές, κ οινοπ ρ αξί ες κ αι συγγενεί ς ό ταν µ ί α οικ ονοµ ικ ή οντό τητα ετοιµ ά ζ ει ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις. Παρ ά λ λ ηλ α, το Συµ β ού λ ιο µ ετέφ ερ ε στο ΛΠ 27 ό ρ ους του ΛΠ 28 «Επ ενδύ σεις σε Συγγενεί ς επ ιχειρ ήσεις» κ αι του ΛΠ 31 «Συµ µ ετοχές σε Κοινοπ ρ αξί ες» π ου αφ ορ ού ν τις ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υνέ χ ε ι α Λ Π 28 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Ε πε νδ ύ σ ε ι ς σ ε Σ υγ γ ε νε ί ς ε πι χ ε ι ρήσ ε ι ς κ αι Κ ο ι νο πραξ ί ε ς» Τ ο ΛΠ 28 «Επ ενδύ σεις σε Συγγενεί ς επ ιχειρ ήσεις κ αι Κοινοπ ρ αξί ες» αντικ αθ ιστά το ΛΠ 28 «Επ ενδύ σεις σε Συγγενεί ς επ ιχειρ ήσεις». Ο σκ οπ ό ς αυτού του Πρ οτύ π ου εί ναι να ορ ί σει τον λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό αναφ ορ ικ ά µ ε τις επ ενδύ σεις σε συγγενεί ς επ ιχειρ ήσεις κ αι να π αρ αθ έσει τις απ αιτήσεις για την εφ αρ µ ογή της µ εθ ό δου της κ αθ αρ ής θ έσης κ ατά τη λ ογιστικ ή τω ν επ ενδύ σεω ν σε συγγενεί ς κ αι κ οινοπ ρ αξί ες, ό π ω ς π ρ οκ ύ π τει απ ό τη δηµ οσί ευση του ΠΧ Α Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ Κ Ε Σ ΑΡ Χ Ε Σ Οι Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις έχουν κ αταρ τιστεί σύ µ φ ω να µ ε την αρ χή του ιστορ ικ ού ή τεκ µ αρ τού κ ό στους εκ τό ς τω ν π αρ αγώ γω ν ό π ου η απ οτί µ ηση τους γί νεται στην εύ λ ογη αξί α. Οι β ασικ ές λ ογιστικ ές αρ χές, εκ τιµ ήσεις κ αι υπ ολ ογισµ οί π ου ακ ολ ουθ ήθ ηκ αν π αρ αµ ένουν αµ ετά β λ ητες σε σχέση µ ε τις ετήσιες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις του Οµ ί λ ου κ αι της Εταιρ ί ας στις 31 εκ εµ β ρ ί ου Όµ ω ς, οι συνοπ τικ ές τρ ιµ ηνιαί ες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις π ρ έπ ει να εξετά ζ ονται σε συνδυασµ ό µ ε τις ετήσιες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις της 31 εκ εµ β ρ ί ου 2011 π ου εί ναι διαθ έσιµ ες στη διεύ θ υνση του διαδικ τύ ου της Εταιρ ί ας 11

12 ς ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ ΜΕ Ι Σ Η ακ ό λ ουθ η π λ ηρ οφ ό ρ ηση αναφ έρ εται στους τοµ εί ς π ου επ ισκ οπ ού νται απ ό τους υπ εύ θ υνους του Οµ ί λ ου για τη λ ήψ η οικ ονοµ ικ ώ ν απ οφ ά σεω ν. Οι τοµ εί ς έχουν ορ ιστεί µ ε β ά ση τον κ λ ά δο δρ αστηρ ιό τητας, κ αθ ώ ς αυτό ς εί ναι ο τρ ό π ος µ ε τον οπ οί ο οι υπ εύ θ υνοι για τη λ ήψ η οικ ονοµ ικ ώ ν απ οφ ά σεω ν π αρ ακ ολ ουθ ού ν τον Όµ ιλ ο. Χ ρ ησιµ οπ οιώ ντας τα π οσοτικ ά κ ρ ιτήρ ια, ο Όµ ιλ ος απ εικ ονί ζ ει ξεχω ρ ιστά στην π αρ ού σα σηµ εί ω ση κ αι τους τρ εις τοµ εί ς δρ αστηρ ιό τητά ς του. Η ιοί κ ηση αξιολ ογεί την επ ί δοση τω ν τοµ έω ν δρ αστηρ ιό τητας, β ασιζ ό µ ενη στο σύ νολ ο τω ν π ω λ ήσεω ν, στο τρ έχον λ ειτουρ γικ ό απ οτέλ εσµ α, στα κ έρ δη / (ζ ηµ ί ες) εκ µ εταλ λ εύ σεω ς, στα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά έσοδα κ αι έξοδα κ αι στο σύ νολ ο του ενερ γητικ ού. Με την έννοια τρ έχον λ ειτουρ γικ ό απ οτέλ εσµ α η ιοί κ ηση π ρ οσδιορ ί ζ ει το απ οτέλ εσµ α της Εταιρ ί ας κ αι του Οµ ί λ ου π ρ ο φ ό ρ ω ν, χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν εσό δω ν / εξό δω ν κ αι έκ τακ τω ν εσό δω ν / εξό δω ν. Οι π λ ηρ οφ ορ ί ες αναφ ορ ικ ά µ ε τους τοµ εί ς δρ αστηρ ιό τητας έχουν ω ς εξής: Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος 31/3/2012 Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (2.401) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (9.306) (1.559) (972) 0 (11.837) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (21.923) (1.690) (984) 0 (24.597) Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος 31/3/2011 Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (4.112) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (18.241) (1.844) (289) 0 (20.374) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (18.151) (2.931) (289) 916 (20.455) Τ ρ ά π ρ ώ ί µ φ ω θ λ ό θ ό ρ π α συγκ ιτικ στοιχεί α για το το τρ ηνο του 2011 έχουν αναµ ορ εί για γους ορ τερ ης συγκ ιτικ ής αρ ουσί ασης. Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Κ λά δ ος Τ σ ι µ έ ντ ου Κ λά δ ος Σκ υ ρ οδ έ µ α τ ος Κ λά δ ος Α δ ρ α νώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε νοπ οί η σ η ς Σύνολο Ο µ ί λου 31/3/ ( ) /12/ ( ) µ ώ π λ ό ρ π ό κ ί λ λ ώ ά κ µ ώ ί λ π ζ κ ω π ί λ κ ί ω Οι διαφ ορ ές εταξύ τω ν αναφ ορ ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής ηρ οφ ησης ου χρ ησιµ οπ οιού νται απ τη ιοί ηση του Οµ ου για τη ήψ η επ ιχειρ ηµ ατικ ν απ οφ σεω ν αι τω ν δηµ οσιευό ενω ν Οικ ονοµ ικ ν Καταστά σεω ν του Οµ ου οι οπ οί ες αρ ουσιά ονται στους ατω τέρ νακ ες, οφ εί ονται υρ ς στα εξής: α) Στη διαφ ορ ετικ ή ηµ ερ οµ ηνί α σύ νταξης τω ν αναφ ορ ώ ν. Αυτό έχει ω ς απ οτέλ εσµ α, λ ό γω τω ν οψ ιγενώ ν γεγονό τω ν να διαφ ορ οπ οιού νται τα αναγνω ρ ιζ ό µ ενα κ ονδύ λ ια τό σο στην Κατά σταση Απ οτελ εσµ ά τω ν ό σο κ αι στη Κατά σταση Οικ ονοµ ικ ής Θ έσης του Οµ ί λ ου. β) Στο διαφ ορ ετικ ό τεκ µ αρ τό κ ό στος π ου κ αθ ορ ί στηκ ε για τα π ά για π ερ ιουσιακ ά στοιχεί α του Οµ ί λ ου, λ ό γω της διαφ ορ ετικ ής ηµ ερ οµ ηνί ας π ρ ώ της εφ αρ µ ογής τω ν ιεθ νώ ν Πρ οτύ π ω ν Χ ρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Αναφ ορ ά ς µ εταξύ τω ν αναφ ορ ώ ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής π λ ηρ οφ ό ρ ησης π ου χρ ησιµ οπ οιεί η ιοί κ ηση κ αι τω ν δηµ οσιευό µ ενω ν σύ µ φ ω να µ ε τα ιεθ νή Πρ ό τυπ α Χ ρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Αναφ ορ ά ς Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστά σεω ν. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ ΜΕ Ι Σ - Συ ν έ χ ε ι α 31/3/ /3/2011 Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή χ ρ ον ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (530) 0 Α ν α κ α τ άτ α ξ η ε κ π τ ώ σε ω ν µ ε τ α ξ ύ Πω λ ή σε ω ν κ α ι Κ ό στ ου ς Πω λ η θ έ ν τ ω ν (69) (409) Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν Χρηµατοοικονοµική Α ναφ ορά της ιοί κησ ης 31/3/ /3/2011 Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λ ε σµ α (11.837) (20.374) Έ κ τ α κ τ α α π οτ ε λ έ σµ α τ α (12.760) (81) Λ ε ιτου ργ ικό απ οτέ λ ε σ µα / Κ έ ρδ η / (ζ ηµιέ ς ) ε κµε ταλ λ ε ύ σ ε ω ς ω ς Χρηµατοοικονοµική Α ναφ ορά της ιοί κησ ης (24.597) (20.455) Ε ναρµό νισ η µε ηµοσ ιε υ µέ νη Κ ατά σ τασ η Α π οτε λ ε σ µά τω ν Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (530) 0 Α ν α γ ν ώ ρ ι ση π ρ οβ λ έ ψ ε ω ν κ α ι υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (1.259) (475) Α ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν (213) 300 ι α φ ορ ά α π οσβ έ σε ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ω ν (223) (163) Λ οι π έ ς δ ι α φ ορ έ ς 81 (330) Λ ε ιτου ργ ικό απ οτέ λ ε σ µα / Κ έ ρδ η/(ζ ηµιέ ς ) ε κµε ταλ λ ε ύ σ ε ω ς (26.741) (21.123) Χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α /(έ ξ οδ α ) (955) (1.015) Κ έ ρδ η / (ζ ηµιέ ς ) π ρο φ ό ρω ν (27.696) (22.138) Φ ό ρ ε ι ή µ α τ Κ ς π ε δ ος σοδ ος αθ αρά κέ ρδ η / (ζ ηµιέ ) ριό ου (23.305) (18.780) 31/3/ /3/2011 Σύνολο Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ώ ν Ε σ ό δ ω ν / (Ε ξ ό δ ω ν) ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς (4.313) 76 Α ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν 213 (300) Α ν α γ ν ώ ρ ι ση χ ρ ε ω στ ι κ ώ ν τ ό κ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο 0 (770) ι α φ ορ ά συ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ ώ ν δ ι α φ ορ ώ ν (160) 0 Ε π ί δ ρ α ση π ρ οε ξ ό φ λ η ση ς µ α κ ρ οχ ρ ό ν ι ω ν α π α ι τ ή σε ω ν α ν α γ ν ω ρ ι σµ έ ν η σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο Λ οι π ά 1 (21) Σύνολο Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ώ ν Ε σ ό δ ω ν / (Ε ξ ό δ ω ν) ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν (955) (1.015) 13

14 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η ΜΑΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ ΜΕ Ι Σ - Συ ν έ χ ε ι α 31/3/ /12/2011 Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς ι α φ ορ ά στ ο τ ε κ µ α ρ τ ό κ ό στ ος τ ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν π α γ ί ω ν Πρ οσα ρ µ ογ ή α π οτ ί µ η ση ς γ ι α α π οθ έ µ α τ α Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο Πρ ό σθ ε τ η π ρ ό β λ ε ψ η ε π ι σφ α λ ώ ν α π α ι τ ή σε ω ν 0 (307) Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ε τ α ι ρ ί α ς π ου δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β άν ε τ α ι στ η ν Ε ν οπ οί η ση τ ου Ο µ ί λ ου (3.848) (3.865) Ε π ί δ ρ α ση π ρ οε ξ ό φ λ η ση ς µ α κ ρ οχ ρ ό ν ι ω ν α π α ι τ ή σε ω ν (696) (4.089) ι α φ ορ ά σε α ν α β α λ λ ό µ ε ν η φ ορ ολ ογ ί α (3.055) (2.773) Λ οι π ά (1.778) (1.714) Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Ο ι κ ονοµ ι κ ή ς Θ έ σ η ς Λ Ο Ι ΠΑ Λ Ε Ι ΤΟ ΥΡ Γ Ι Κ Α Ε ΣΟ Α / (Ε Ξ Ο Α) Τ α λ οιπ ά λ ειτουρ γικ ά έσοδα / έξοδα του Οµ ί λ ου κ αι της Εταιρ ί ας για την π ερ ί οδο 1/1 31/3/2012 αναλ ύ ονται ω ς εξής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ί ε ς ) α π ό π ω λ ή σε ι ς π α γ ί ω ν (1) (35) (Πρ ό β λ ε ψ η ) / Α ν τ ι στ ρ οφ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς συ µ µ ε τ οχ ή ς σε ζ η µ ι έ ς θ υ γ α τ ρ ι κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν 0 0 (329) (320) ό β λ ε ψ η Α ν τ ι ρ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς ε π ι α λ ώ α π α ι τ ή ω ν Λ π έ α ξ α (Πρ ) / στ οφ σφ σε (770) (1.339) (499) (834) οι ά σοδ / (έ οδ ) (41) (812) (909) (828) (1.189) Τ α συγκ ρ ιτικ ά στοιχεί α του Οµ ί λ ου για το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2011 έχουν αναµ ορ φ ω θ εί για λ ό γους ορ θ ό τερ ης συγκ ρ ιτικ ής π αρ ουσί ασης. Συγκ εκ ρ ιµ ένα, π οσό 68 χιλ ιά δες Ευρ ώ π ου αφ ορ ά σε έσοδα απ ό π αρ οχή υπ ηρ εσιώ ν έχει αναταξινοµ ηθ εί απ ό τα λ οιπ ά λ ειτουρ γικ ά έσοδα στον κ ύ κ λ ο ερ γασιώ ν ενώ π οσό 15 χιλ ιά δες Ευρ ώ έχει αναταξινοµ ηθ εί απ ό τα λ οιπ ά λ ειτουρ γικ ά έξοδα στο κ ό στος π ω λ ηθ έντω ν κ ατά 7 χιλ ιά δες Ευρ ώ κ αι στα έξοδα διοικ ητικ ής λ ειτουρ γί ας & διά θ εσης κ ατά 8 χιλ ιά δες Ευρ ώ. 7. ΑΠΟ ΤΕ Λ Ε ΣΜΑΤΑ ΠΕ Ρ Ι Ο Ο Υ Ο κ ύ κ λ ος ερ γασιώ ν του Οµ ί λ ου ανήλ θ ε σε χιλ ιά δες Ευρ ώ για το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2012, π αρ ουσιά ζ οντας µ εί ω ση κ ατά 37,6% σε σχέση µ ε την αντί στοιχη π ερ ί οδο του π ρ οηγού µ ενου έτους. Ο κ ύ κ λ ος ερ γασιώ ν της Εταιρ ί ας, για την ί δια π ερ ί οδο του 2012, ανήλ θ ε σε χιλ ιά δες Ευρ ώ, µ ειω µ ένος κ ατά 39,7% σε σχέση µ ε την αντί στοιχη π ερ ί οδο του π ρ οηγού µ ενου έτους. Η κ ά µ ψ η του κ ύ κ λ ου ερ γασιώ ν του Οµ ί λ ου κ αι της Εταιρ ί ας οφ εί λ εται κ υρ ί ω ς στην π τώ ση της κ ατασκ ευαστικ ής δρ αστηρ ιό τητας στην εσω τερ ικ ή αγορ ά κ αι π ιο συγκ εκ ρ ιµ ένα στην εντεινό µ ενη ύ φ εση της ιδιω τικ ής κ ατασκ ευαστικ ής δρ αστηρ ιό τητας για τέταρ τη συνεχή χρ ονιά κ αθ ώ ς κ αι στην ουσιαστικ ή αναστολ ή της κ ατασκ ευαστικ ής δρ αστηρ ιό τητας στα δηµ ό σια κ αι συγχρ ηµ ατοδοτού µ ενα έρ γα υπ οδοµ ής. 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΑΠΟ ΤΕ Λ Ε ΣΜΑΤΑ ΠΕ Ρ Ι Ο Ο Υ - Συ ν έ χ ε ι α π κ ζ µ ό φ ό ρ ώ π ρ ώ ί µ ζ µ ό φ ό ρ ώ π κ ζ ί µ ό φ ό ρ ί θ ώ π ρ ώ ί µ ζ µ ό φ ό ρ ώ π Ο Όµ ιλ ος αρ ουσί ασε αθ αρ ές ηµ ιές ετά απ ους χιλ ιά δες Ευρ το το τρ ηνο του 2012 έναντι ηµ ιώ ν ετά απ ους χιλ ιά δω ν Ευρ της αντί στοιχης ερ ιό δου του Οι αθ αρ ές ηµ ες χρ ήσεω ς ετά απ ους της Εταιρ ας ανήλ αν σε χιλ ιά δες Ευρ το το τρ ηνο του 2012 έναντι ηµ ιώ ν ετά απ ους χιλ ιά δω ν Ευρ της αντί στοιχης ερ ιό δου του Τ ό ό κ ί ζ π ρ ά µ µ µ ω λ κ ό κ β π ώ ώ κ ώ λ π ω µ ί µ π ρ κ ά σο ο Όµ ιλ ος σο αι η Εταιρ α, συνεχί ουν την υλ οπ οί ηση του ογρ ατος εί σης του ειτουρ γικ ού στους αι ελ τιστοπ οί ησης τω ν αρ αγω γικ ν, εφ οδιαστικ ν αι διοικ ητικ ν ειτουρ γιώ ν ου έχει ς στό χο να αντισταθ σει εν έρ ει τις συνέπ ειες της τώ σης της εγχώ ιας αι της διεθ νού ς αγορ ς. 8. ΦΟ Ρ Ο Σ Ε Ι ΣΟ Η ΜΑΤΟ Σ Η β ελ τί ω ση τω ν απ οτελ εσµ ά τω ν της π ερ ιό δου µ ε φ ό ρ ο εισοδήµ ατος αντιπ ρ οσω π εύ ει κ υρ ί ω ς έσοδο απ ό αναβ αλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογί α. Η αναβ αλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογικ ή απ αί τηση αυξήθ ηκ ε το π ρ ώ το τρ ί µ ηνο του 2012 έναντι της αντί στοιχης π ερ ιό δου του 2011 κ υρ ί ω ς λ ό γω αναγνώ ρ ισης σχετικ ής απ αί τησης στις φ ορ ολ ογικ ές ζ ηµ ιές του π ρ ώ του τρ ιµ ήνου του Ο ισχύ ω ν συντελ εστής φ ό ρ ου εισοδήµ ατος για τις χρ ήσεις 2012 κ αι 2011 εί ναι 20%. 9. Κ Ε Ρ Η / (Ζ Η ΜΙ Ε Σ) ΑΝΑ ΜΕ ΤΟ Χ Η Ο υπ ολ ογισµ ό ς τω ν β ασικ ώ ν κ ερ δώ ν / (ζ ηµ ιώ ν) ανά µ ετοχή β ασί ζ εται στα ακ ό λ ουθ α δεδοµ ένα: Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 31/3/ /3/ /3/ /3/2011 Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (23.305) (18.780) (19.347) (14.866) Μ έ σ ο ς σ τ αθµ ι σ µ έ ν ο ς αρι θµ ό ς τ ω ν κ ο ι ν ώ ν µ ε τ ο χ ώ ν γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς υ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ τ ω ν β ασ ι κ ώ ν κ ε ρδ ώ ν / (ζ η µ ι ώ ν ) αν ά µ ε τ ο χ ή Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) α ν ά µ ε τ ο χ ή σ ε Ε υ ρώ (0,33) (0,26) (0,27) (0,21) 10. ΜΕ Ρ Ι ΣΜΑΤΑ Τ α µ ερ ί σµ ατα π ρ οτεί νονται απ ό το ιοικ ητικ ό Συµ β ού λ ιο στο τέλ ος κ ά θ ε χρ ήσης κ αι αναγνω ρ ί ζ ονται ω ς υπ οχρ έω ση κ ατά τον χρ ό νο έγκ ρ ισής τους απ ό την Τ ακ τικ ή Γ ενικ ή Συνέλ ευση τω ν µ ετό χω ν. Η Εταιρ ί α π αρ ουσιά ζ ει ζ ηµ ιές κ αι δε θ α διανεµ ηθ ού ν µ ερ ί σµ ατα για τη χρ ήση

16 Έ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΑΣΩ ΜΑΤΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΝΣΩ ΜΑΤΕ Σ ΑΚ Ι ΝΗ ΤΟ ΠΟ Ι Η ΣΕ Ι Σ Οι π αγιοπ οιήσεις του Οµ ί λ ου για την π ερ ί οδο 1/1 31/3/2012 ανήλ θ αν σε 952 χιλ ιά δες Ευρ ώ κ αι της Εταιρ ί ας σε 833 χιλ ιά δες Ευρ ώ, ενώ η αναπ ό σβ εστη αξί α τω ν π αγί ω ν π ου διαγρ ά φ ηκ αν ή διατέθ ηκ αν απ ό τον Όµ ιλ ο για την π ερ ί οδο ανήλ θ ε σε 67 χιλ ιά δες Ευρ ώ. Ασώµατες ακ ι ν η το π ο ι ή σει ς Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Πρ οσθ ή κ ε ς Α π οσβ έ σε ι ς (236) (161) Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 Μ αρ τί ο υ Ε ν σώµατες Ακ ι ν η το π ο ι ή σει ς Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Πρ οσθ ή κ ε ς Μ ε ι ώ σε ι ς / ι α γ ρ α φ έ ς (67) 0 Α π οσβ έ σε ι ς (9.907) (9.135) Μ ε τ α φ ορ ά α π ό π άγ ι α στ οι χ ε ί α δ ι α θ έ σι µ α π ρ ος π ώ λ η ση Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 Μ αρ τί ο υ Π ά γ ι α στο ι χ εί α δ ι αθ έ σι µα π ρ ο ς π ώλ η ση Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Μ ε τ α φ ορ ά σε ε ν σώ µ α τ ε ς α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ι ς (9.044) (9.044) Αξ ί α 31 Μ αρ τί ο υ ΣΥΜΜΕ ΤΟ Χ Ε Σ ΣΕ Θ ΥΓ ΑΤΡ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΙ ΣΥΓ Γ Ε ΝΕ Ι Σ Ε ΤΑΙ Ρ Ι Ε Σ Οι εταιρ ί ες του Οµ ί λ ου, π ου π ερ ιλ αµ β ά νονται στις ενοπ οιηµ ένες Οικ ονοµ ικ ές Καταστά σεις µ ε τις αντί στοιχες έδρ ες τους, τα π οσοστά συµ µ ετοχής του Οµ ί λ ου κ αι τα κ ύ ρ ια αντικ εί µ ενα δρ αστηρ ιό τητας εί ναι ω ς εξής: Εταιρ ί ες π ου ενοπ οιού νται µ ε την µ έθ οδο της π λ ήρ ους ενοπ οί ησης: Όνοµα Θ υ γ ατ ρ ι κ ή ς Έ δ ρ α Άµεση συ µµετ ο χ ή µµεση συ µµετ ο χ ή Σ ύ ν ο λ ο Κ ύ ρ ι ο α ν τ ι κ εί µεν ο δ ρ α στ ηρ ι ό τ ητ α ς ΑΓΕΤ Η Ρ ΑΚΛ Η Σ Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς Μ η τ ρ ι κ ή Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α τ σ ι µ έ ν τ ο υ LAFARGE BETON Α.B.E.E. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 98,64% 1,36% 100,00% Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ ο ς κ α ι α δ ρ α ν ώ ν υ λ ι κ ώ ν Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 95,76% 4,24% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 99,99% 0,01% 100,00% Θ α λ ά σ σ ι ε ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς κ α ι δ ι α χ ε ί ρ ι σ η π λ ο ί ω ν Λ ΑΒΑ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 44,16% 55,84% 100,00% Π α ρ α γ ω γ ή κ α ι ε µ π ο ρ ί α δ ο µ ι κ ώ ν κ α ι α δ ρ α ν ώ ν υ λ ι κ ώ ν ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ ΓΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Γ. Χ ΑΤΖ Η ΚΥ Ρ Ι ΑΚΟ Σ Ν.Ε Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Α. Χ ΑΤΖ Η ΚΥ Ρ Ι ΑΚΟ Σ Ν.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Υ ΣΤΟ Σ Ν.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α Λ ΑΤΟ Μ ΕΙ Α Μ ΑΡ ΑΘ Ο Υ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Η ρ ά κ λ ε ι ο Κρ ή τ η ς 99,15% 99,15% Σε α δ ρ ά ν ε ι α PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. Π α ν α µ ά ς 100,00% 100,00% Σε α δ ρ ά ν ε ι α LEADER BETON S.A Τί ρ α ν α, Αλ β α ν ί α 51,00% 51,00% Εµ π ο ρ ί α ε τ ο ί µ ο υ σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ ο ς 16

17 Έ Έ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Θ ΥΓ Α ΤΡ Ι Κ ΕΣ Κ Α Ι ΣΥΓ Γ ΕΝ ΕΙ Σ ΕΤΑ Ι Ρ Ι ΕΣ - Συ ν έ χ ε ι α Για τη θ υ γ ατρ ική εταιρ ί α Λ ΑΤΟΜ ΕΙ Α Μ ΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. σ την οποί α ο Ό µιλ ος σ υ µµετέ χ ει µε ποσ οσ τό 99,15%, δ εν υ πολ ογ ί ζ ονται δ ικαιώµατα µειοψ ηφ ί ας σ τις ζ ηµί ες της περ ιό δ ου ού τε σ την αρ νητική της καθ αρ ή θ έ σ η λ ό γ ω επου σ ιώδ ου ς σ ηµασ ί ας. Εταιρ ί α που ενοποιεί ται µε την αναλ ογ ική µέ θ οδ ο: Όνοµα Σ υ νδ ε δ ε µέ νη ς Έ δ ρ α Ά µε σ η σ υ µµε τ οχ ή µµε σ η σ υ µµε τ οχ ή Σ ύ νολ ο Κ ύ ρ ι ο αντ ι κ ε ί µε νο δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ας Ε..Α.Κ.Ε. Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Αυ λ ί δ α Εύ β ο ι α ς 50,00% 50,00% ι α χ ε ί ρ ι σ η δ ο µ ι κ ώ ν α π ο β λ ή τ ω ν Εταιρ ί α που ενοποιεί ται µε τη µέ θ οδ ο της καθ αρ ής θ έ σ ης: Όνοµα Σ υ νδ ε δ ε µέ νη ς Έ δ ρ α Ά µε σ η σ υ µµε τ οχ ή µµε σ η σ υ µµε τ οχ ή Σ ύ νολ ο Κ ύ ρ ι ο αντ ι κ ε ί µε νο δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ας ΝΑΥΤΙΛ. ΕΤΑΙΡ. ΙΑΚ ΙΝ. ΤΣ ΙΜ. Μ ΕΣ. ΑΝΑΤΟ ΛΗ Σ Α.Ε. Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς 1,00% 49,00% 50,00% Σ ε α δ ρ ά ν ε ι α Ο Ό µιλ ος σ υ µµετέ χ ει επί σ ης µε ποσ οσ τό 0,52% σ την εταιρ ί α ΕΚΕΠ Υ Α.Ε. µε έ δ ρ α τη Χ αλ κί δ α Ευ β οί ας, µε ποσ οσ τό 2,95% σ την εταιρ ί α ΣΤΕΓΗ ΤΗ Σ ΕΛ Λ Η ΝΙ ΚΗ Σ ΒΙ ΟΜ Η Χ ΑΝΙ ΑΣ µε έ δ ρ α το ήµο Αθ ηναί ω ν και µε ποσ οσ τό 7,14% σ την εταιρ ί α ΕΒΙ ΚΕΝ µε έ δ ρ α το ήµο Χ αλ ανδ ρ ί ου. Οι εν λ ό γ ω εταιρ ί ες δ εν περ ιλ αµβ ά νονται σ την ενοποί ησ η του Οµί λ ου λ ό γ ω επου σ ιώδ ου ς σ ηµασ ί ας της περ ιου σ ιακής του ς δ ιά ρ θ ρ ω σ ης και της αξ ί ας σ υ µµετοχ ής του Οµί λ ου. 13. Α Ν ΕΙ Α ΤΡ Α Π ΕΖ Ω Ν Ο β ρ αχ υ χ ρ ό νιος τρ απεζ ικό ς δ ανεισ µό ς και οι υ περ αναλ ήψ εις του Οµί λ ου κατά το πρ ώτο τρ ί µηνο του 2012 έ χ ου ν µέ σ ο σ ταθ µισ µέ νο επιτό κιο 2,78% (πρ ώτο τρ ί µηνο 2011: 5,64%). Το σ ύ νολ ο τω ν τρ απεζ ικών δ ανεί ω ν έ χ ει σ υ ναφ θ εί σ ε Ευ ρ ώ. Την 31/3/2012 το σ υ νολ ικό ύ ψ ος β ρ αχ υ πρ ό θ εσ µου τρ απεζ ικού δ ανεισ µού ανέ ρ χ εται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οποί ω ν τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ αφ ορ ού ν τη θ υ γ ατρ ική LAFARGE BETON Α.B.E.Ε., τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. και τα 194 χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική LEADER BETON S.A. Την 31/12/2011, το σ υ νολ ικό ύ ψ ος β ρ αχ υ πρ ό θ εσ µου τρ απεζ ικού δ ανεισ µού ανερ χ ό ταν σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οποί ω ν τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ αφ ορ ού ν τη θ υ γ ατρ ική LAFARGE BETON Α.B.E.Ε., τα χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ τη θ υ γ ατρ ική Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. και 196 χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ αφ ορ ού ν τη θ υ γ ατρ ική LEADER BETON S.A. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΣ ΥΠ ΟΧΡ ΕΩ ΣΕΙ Σ Κ Α Ι ΕΣΜΕΥΣΕΙ Σ Επίδικες ή υ πό δια ιτ η σ ία δια φ ο ρ έ ς τ η ς Ετ α ιρ ία ς Κατά του Οµί λ ου υ φ ί σ τανται σ ε εκκρ εµό τητα αγ ω γ έ ς τω ν οποί ω ν το αποτέ λ εσ µα εί ναι αβ έ β αιο, σ υ νολ ικού ύ ψ ου ς σ τις 31/3/2012, χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ (31/12/2011: χ ιλ ιά δ ω ν Ευ ρ ώ), εκ τω ν οποί ω ν οι αγ ω γ έ ς σ ε εκκρ εµό τητα κατά της Εταιρ ί ας ανέ ρ χ ονται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ (31/12/2011: χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ). Ο µέ γ ισ τος κί νδ υ νος από την τελ εσ ιδ ικί α αυ τών τω ν υ ποθ έ σ εω ν εκτιµά ται γ ια τον Ό µιλ ο σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ, εκ τω ν οποί ω ν ο µέ γ ισ τος κί νδ υ νος από την τελ εσ ιδ ικί α τω ν υ ποθ έ σ εω ν της Εταιρ ί ας εκτιµά ται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ. Για αυ τέ ς τις εκκρ εµοδ ικί ες δ εν έ χ ει σ χ ηµατισ θ εί πρ ό β λ εψ η σ τις παρ ού σ ες Οικονοµικέ ς Κατασ τά σ εις δ ιό τι δ εν θ εω ρ εί ται πιθ ανό ό τι αυ τό ς ο κί νδ υ νος τελ ικώς θ α επισ υ µβ εί. Επί της ακί νητης περ ιου σ ί ας του Οµί λ ου και της Εταιρ ί ας εκκρ εµού ν χ αρ ακτηρ ισ µοί γ ης ω ς δ ά σ η, αιγ ιαλ οί και αρ χ αιολ ογ ικοί χ ώρ οι καθ ώς και δ ιά φ ορ ες δ ιεκδ ικήσ εις από το Ελ λ ηνικό ηµό σ ιο και δ ιά φ ορ α τρ ί τα µέ ρ η. Ο µέ γ ισ τος κί νδ υ νος από τις παρ απά νω δ ιεκδ ικήσ εις εκτιµά ται σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ και χ ιλ ιά δ ες Ευ ρ ώ γ ια τον Ό µιλ ο και την Εταιρ ί α αντί σ τοιχ α. Για αυ τέ ς τις δ ιεκδ ικήσ εις δ εν έ χ ει σ χ ηµατισ θ εί πρ ό β λ εψ η σ τις παρ ού σ ες Οικονοµικέ ς Κατασ τά σ εις δ ιό τι δ ε θ εω ρ εί ται πιθ ανό ό τι αυ τό ς ο κί νδ υ νος τελ ικώς θ α επισ υ µβ εί. Α ν έ λ εγ κτ ες φ ο ρ ο λ ο γ ικά χρ ήσ εις Οι φ ορ ολ ογ ικέ ς υ ποχ ρ εώσ εις τω ν εταιρ ιών του Οµί λ ου σ την Ελ λ ά δ α, θ α ορ ισ τικοποιηθ ού ν ό ταν θ α δ ιενερ γ ηθ ού ν οι αντί σ τοιχ οι τακτικοί έ λ εγ χ οι από τις αρ µό δ ιες φ ορ ολ ογ ικέ ς αρ χ έ ς ή / και τελ εσ ιδ ικήσ ου ν σ χ ετικέ ς εκκρ εµεί ς δ ικασ τικέ ς υ ποθ έ σ εις που αφ ορ ού ν υ φ ισ τά µενες δ ιαφ ορ έ ς πρ οηγ ου µέ νω ν χ ρ ήσ εω ν µε τις φ ορ ολ ογ ικέ ς αρ χ έ ς. Ω ς ανέ λ εγ κτη χ ρ ήσ η θ εω ρ εί ται και η τρ έ χ ου σ α περ ί οδ ος 1/1/ /3/2012. Εί ναι πιθ ανό από του ς παρ απά νω φ ορ ολ ογ ικού ς ελ έ γ χ ου ς να πρ οκύ ψ ου ν πρ ό σ θ ετοι φ ό ρ οι και πρ οσ αυ ξ ήσ εις, οι οποί ες εκτιµά ται ό τι δ εν θ α έ χ ου ν σ ηµαντική επί δ ρ ασ η γ ια τον Ό µιλ ο και την Εταιρ ί α. Εταιρία Έ δ ρα Α ν έ λ ε γ κ τε ς χ ρή σ ε ις Η Ρ Η λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Η Ρ Η λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Λ λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Μ Ο Υ λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Υ Ο Π Ο Ρ υ γ χ ω ν ε ύ τ η κ ε µ ε τ η ν Μ Ο Υ λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Χ Η Ρ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Χ Η Ρ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Υ ε α δ ρ ά ν ε ι α λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς κ κ α θ α ρ ί σ τ η κ ε λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Η Ρ Η Ο Ρ Υ κ κ α θ α ρ ί σ τ η κ ε λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς Υ Μ Υ Λ υ γ χ ω ν ε ύ τ η κ ε µ ε τ η ν λ ά δ α Η ρ ά κ λ ε ι ο ή τ η ς Υ Μ Λ Η λ ά δ α Π α ι α ν ί α τ ι κ ή ς ΑΓΕΤ ΑΚΛ Σ Ελ, Ατ LAFARGE BETON Α.B.E.E. Ελ, Ατ Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. Ελ, Ατ Α.Ν.Ε. ΑΚΛ Σ Ελ, Ατ ΑΒΑ Α.Ε. Ελ, Ατ ΣΤΑΘ Ι ΑΙΓΑΙΟ ΑΒΕΕ Ελ, Ατ ΕΠ ΕΝ ΣΗ ΣΙΛ Τ ΣΑΪ Α.Ε. (σ ΣΤΑΘ Ι ΑΙΓΑΙΟ Α.Β.Ε.Ε.) Ελ, Ατ 2010 Γ. ΑΤΖ ΚΥ ΙΑΚΟ Σ Ν.Ε (σ ) Ελ, Ατ Α. ΑΤΖ ΚΥ ΙΑΚΟ Σ Ν.Ε. (σ ) Ελ, Ατ ΣΤΟ Σ Ν.Ε. (σ ) Ελ, Ατ ΝΑΥ ΣΙΚΑ Ν.Ε. (ε ) Ελ, Ατ ΑΚΛ Σ ΓΚΛ Ν.Ε. (ε ) Ελ, Ατ SUPER BETON A.E. ΙΟ Ι Ι. ΑΡ ΚΟ ΑΚΗ (σ LAFARGE BETON Α.B.E.E.) Ελ, Κρ ΝΑΥ ΤΙΛ ΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡ ΙΑ ΙΑΚΙΝΗ ΣΗ Σ ΤΣΙΜ ΕΝΤΟ ΕΣΗ Σ ΑΝΑΤΟ Σ Α.Ε. Ελ, Ατ Μ ΕΤΑΦ Ο Ρ ΙΚΑΙ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡ Η ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε.(σ υ γ χ ω ν ε ύ θ η κ ε µ ε τ η ν ΕΠ ΕΝ Υ ΣΗ ΣΙΛ Ο Π Ο Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε.) Ελ λ ά δ α, Π α ι α ν ί α Ατ τ ι κ ή ς Λ Μ Μ Ο Υ λ ά δ α Η ρ ά κ λ ε ι ο ή τ η ς ε α δ ρ ά ν ε ι α Π α ν α µ ά ς κ κ α θ α ρ ί σ τ η κ ε Λ ο υ ξ ε µ β ο ύ ρ γ ο ΑΤΟ ΕΙΑ ΑΡ ΑΘ Α.Ε. Ελ, Κρ PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (σ ) * INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING S.A. (ε ) * LEADER BETON S.A. Αλ β α ν ί α * * Αφορά ε τ α ι ρί α ε γ κ α τ α σ τ η µ έ ν η σ τ ο ε ξ ω τ ε ρι κ ό π ου υ π ό κ ε ι τ α ι σ ε ε ι δ ι κ ό φορολ ογ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς τ η ς χ ώ ρα ς ε γ κ α τ άσ τ α σ ή ς τ η ς. 18

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΣ ΥΠ ΟΧΡ ΕΩ ΣΕΙ Σ Κ Α Ι ΕΣΜΕΥΣΕΙ Σ - Συ ν έ χ ε ι α Α ν έ λ εγ κτ ες φ ο ρ ο λ ο γ ικά χρ ήσ εις - σ υ ν έ χεια Σε εξ έ λ ιξ η β ρ ί σ κεται ο τακτικό ς φ ορ ολ ογ ικό ς έ λ εγ χ ος γ ια την εταιρ ί α Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ γ ια τα δ ιαχ ειρ ισ τικά έ τη Για τη χ ρ ήσ η 2011 β ρ ί σ κεται σ ε εξ έ λ ιξ η ο φ ορ ολ ογ ικό ς έ λ εγ χ ος τω ν εταιρ ιών Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ, LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚΛ Η Σ, Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ Α.Ε., Λ ΑΒΑ Α.Ε., Λ ΑΤΟΜ ΕΙ Α Μ ΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. και ΣΤΑΘ Μ ΟΙ ΑΙ ΓΑΙ ΟΥ Α.Β.Ε.Ε. από τον τακτικό Ορ κω τό Ελ εγ κτή Λ ογ ισ τή σ ύ µφ ω να µε το ά ρ θ ρ ο 21 του ν.3943/2011. Μ ε το πέ ρ ας του φ ορ ολ ογ ικού ελ έ γ χ ου οι εταιρ ί ες θ α λ ά β ου ν φ ορ ολ ογ ικό πισ τοποιητικό, µε τη λ ήψ η του οποί ου και εφ ό σ ον παρ έ λ θ ει περ ί οδ ος 18 µηνών, η φ ορ ολ ογ ική θ έ σ η τω ν εταιρ ιών θ εω ρ εί ται περ αιω µέ νη σ ύ µφ ω να µε το ά ρ θ ρ ο 6 της Π ΟΛ.1159/ Εί ναι πιθ ανό από του ς παρ απά νω φ ορ ολ ογ ικού ς ελ έ γ χ ου ς να πρ οκύ ψ ου ν πρ ό σ θ ετοι φ ό ρ οι και πρ οσ αυ ξ ήσ εις, οι οποί ες εκτιµά ται ό τι δ εν θ α έ χ ου ν σ ηµαντική επί δ ρ ασ η γ ια τον Ό µιλ ο και την Εταιρ ί α. ο θ είσ ες εγ γ υ ήσ εις Οι εγ γ υ ητικέ ς επισ τολ έ ς που δ ό θ ηκαν ω ς εξ ασ φ ά λ ισ η γ ια υ ποχ ρ εώσ εις του Οµί λ ου και της Εταιρ ί ας και ήταν σ ε ισ χ ύ σ τις 31/3/2012 και σ τις 31/12/2011, αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 ε ί ς ε γ γ υ ή ι ς Ε ν δ τ α ι ρ ι κ έ ς ε ί ς ε γ γ υ ή ι ς οθ σε σε οε οθ σε σε Σ υ µ β ά σ εις α γ ο ρ ώ ν κα ι κεφ α λ α ιο υ χικώ ν δα πα ν ώ ν Οι αναλ ηφ θ εί σ ες δ εσ µεύ σ εις από σ υ µβ ά σ εις αγ ορ ών και κεφ αλ αιου χ ικών δ απανών που ήταν ενερ γ έ ς σ τις 31/3/2012 και σ τις 31/12/2011, αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: Ο Μ ΙΛ Ο Σ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 Σ υ µ β ι ς α γ ώ ν Σ υ µ β ι ς κ ε φ α λ α ι χ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν άσε ορ άσε ου Σ υ µ β ά σ εις λ ειτ ο υ ρ γ ικώ ν µ ισ θ ώ σ εω ν Κατά την ηµερ οµηνί α σ ύ νταξ ης της Συ νοπτικής Κατά σ τασ ης Οικονοµικής Θ έ σ ης, ο Ό µιλ ος και η Εταιρ ί α εί χ αν αναλ ηφ θ εί σ ες δ εσ µεύ σ εις από σ υ µβ ά σ εις λ ειτου ρ γ ικών µισ θ ώσ εω ν χ ω ρ ί ς την δ υ νατό τητα ή χ ω ρ ί ς να πρ οτί θ εται να ακυ ρ ώσ ει τα σ χ ετικά µισ θ ω τήρ ια, οι οποί ες εί ναι πλ ηρ ω τέ ες ω ς εξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 Ε ν τ ό ς ε ν ό ς έ τ ου ς Ε ν τ ό ς τ ω ν 2 έ ω ς κ α ι 5 ε τ ώ ν Πάν ω α π ό 5 έ τ η

20 Μ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 ΜΑ Ρ Τ ΙΟ Υ ΣΥΝ Α Λ Λ Α Γ ΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝ Α ΜΕΡ Η Σ υ ν α λ λ α γ έ ς µ ετ α ξ ύ σ υ ν δεδεµ έ ν ω ν ετ α ιρ ιώ ν Για τον Ό µιλ ο σ υ νδ εδ εµέ να µέ ρ η θ εω ρ ού νται η µητρ ική του εταιρ ί α LAFARGE S.A. και οι ά λ λ ες εταιρ ί ες του Οµί λ ου LAFARGE. Οι σ υ ναλ λ αγ έ ς της Εταιρ ί ας µε τις θ υ γ ατρ ικέ ς της έ χ ου ν απαλ ειφ θ εί κατά την ενοποί ησ η και δ ε σ υ µπερ ιλ αµβ ά νονται σ τη κατω τέ ρ ω ανά λ υ σ η: Π ο σ ά σ ε χ ιλ ιά δ ε ς Ε υ ρώ ΟΜΙΛΟΣ 31/3/2012 Ε ΣΟ Α Ε Ξ Ο Α Α Π Α ΙΤ Η ΣΕ ΙΣ Υ Π ΟΧ Ρ Ε Ω ΣΕ ΙΣ 31/3/ /3/ /3/ /3/ /12/ /3/ /12/2011 Μητρική τα ιρί LAFARGE S.A τα ιρί LAFARGE µ α δ χ σ ν ο λ ο ικα ιώ τα ικα ιό ρησ ης τη LAFARGE S.A Σύ Οι σ υ ναλ λ αγ έ ς της Εταιρ ί ας αφ ενό ς µε τις θ υ γ ατρ ικέ ς της, που εί ναι σ υ νδ εδ εµέ να πρ ό σ ω πα, πρ ιν απαλ ειφ θ ού ν κατά την ενοποί ησ η και αφ ετέ ρ ου µε τη µητρ ική εταιρ ί α LAFARGE S.A. καθ ώς και ά λ λ ες εταιρ ί ες του Οµί λ ου LAFARGE, αναλ ύ ονται κατω τέ ρ ω : Π ο σ ά σ ε χ ιλ ιά δ ες Ευ ρώ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ο Σ Υ Π Ο Χ Σ ΕΣ Α ΕΞ Α ΑΠ ΑΙΤΗ ΕΙΣ ΡΕΩ ΕΙΣ 31/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /12/ /3/ /12/2011 Ο µ ο υ Α Γ Η Ρ Α Κ Λ Η η ή Σ υ ν δ έ ν Ο µ ο υ µ δ χ σ η σ Σ ύ ν ο λ ο Εταιρίες ίλ ΕΤ τρικ εταιρία LAFARGE S.A εδ εµ ες εταιρίες ίλ LAFARGE ικ αιώ ατα ικ αιό ρη ς τη LAFARGE S.A

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα