ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάθεση εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων στο δηµοτικό κοιµητήριο. Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 25 Ιανουαρίου 2011 και ώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 1728/ πρόσκληση του Προέδρου- ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ( ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 6. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 8. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς ο Πρόεδρος- ήµαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 24 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ακολούθως θέτει υπόψη των µελών της Ο.Ε. σχέδιο µε τους όρους διακήρυξης διαγωνισµού για την ανάθεση σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, των εργασιών της αφής κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων, στα µνηµεία που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν στο ηµοτικό Κοιµητήριο Παλ. Φαλήρου, µε δαπάνη των ιδιωτών και παρακαλεί για τη λήψη σχετικής απόφασης.

2 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 Τις διατάξεις του Π 270/81 Το σχέδιο διακήρυξης δηµοπρασίας. Την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( 8 υπέρ 1 κατά : Ν. Παπαγεωργίου) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας για την ανάθεση των εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων στο ηµοτικό Κοιµητήριο Παλ. Φαλήρου, οι οποίοι έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ Με την παρούσα διακήρυξη, εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία η ανάθεση σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, των εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων, στα µνηµεία που υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν στο ηµοτικό Κοιµητήριο Παλ. Φαλήρου, µε δαπάνη των ιδιωτών Η ανάθεση των ως άνω εργασιών είναι προαιρετική και εναπόκειται στην ελεύθερη επιλογή των ιδιωτών, οι οποίοι σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να αναθέσουν στον ανάδοχο τις συγκεκριµένες εργασίες, δυνάµενοι να προβαίνουν µόνοι τους στην αφή των κανδήλων και στο πλύσιµο των τάφων των οικείων τους εντός του ηµοτικού Κοιµητηρίου του ήµο Παλ. Φαλήρου Ο ανάδοχος θα προβαίνει στις ως άνω εργασίες κατά τις εργάσιµες ηµέρες συµπεριλαµβανοµένου του Σαββάτου και των επίσηµων αργιών, πάντοτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας και χρησιµοποιώντας αποκλειστικά δικά του µέσα, προσωπικό και υλικά Το αντικείµενο της δηµοπρασίας αφορά τα ήδη υπάρχοντα µνηµεία, αλλά και εκείνα που θα ανεγερθούν από της υπογραφής της συµβάσεως καθ όλη τη διάρκειά της, προσδιορίζοντας σχετικά µε αυτά το αποκλειστικό δικαίωµα του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2 Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή στα γραφεία του ήµου, κατά την ηµέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον κο ήµαρχο και θα δηµοσιευθεί στην εξώθυρα του ηµοτικού καταστήµατος και σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες. ΑΡΘΡΟ 3 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται τριετής και θα ισχύει από την υπογραφή της σύµβασης. Προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης της σύµβασης από το αρµόδιο όργανο του δήµου για άλλα τρία (3) έτη µε τις πιο κάτω απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Α) Ο ανάδοχος δεν θα οφείλει τέλη προερχόµενα από την παρούσα σύµβαση, τα οποία οφείλει να καταβάλλει µε φροντίδα του µέσα στις νόµιµες προθεσµίες και

3 δεν θα έχει παραβεί κανόνες και υποχρεώσεις του που θα απορρέουν από τους όρους της δηµοπρασίας και την σύµβαση που θα υπογραφεί. Β) Εφόσον ο ανάδοχος επιθυµεί να ανανεώσει την παρούσα σύµβαση, οφείλει να καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου εκδήλωση ενδιαφέροντος, εξ (6) τουλάχιστον µήνες πριν από την λήξη της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 4 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των ,00 ετησίως. Το τέλος το οποίο θα επιτευχθεί µετά το πέρας της δηµοπρασίας θα παραµείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της τριετούς σύµβασης, υπό τον όρο ότι και οι τιµές ανά κατηγορία υπηρεσιών που ορίζονται µε την παρούσα θα παραµείνουν σταθερές για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Μετά το πέρας της τριετίας και εφόσον ανανεωθεί η σύµβαση, το τέλος και οι τιµές ανά κατηγορία υπηρεσιών που ορίζονται µε τη παρούσα δύνανται να αναπροσαρµοσθούν µε το ποσοστό του πληθωρισµού όπως αυτός δίνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Η καταβολή του τέλους από τον ανάδοχο θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου µηνός και η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του εβδόµου µηνός κάθε έτους, τυχόν δε καθυστέρηση της καταβολής του παρέχει στο ήµο το δικαίωµα όπως µε δήλωση καταγγελία του ηµάρχου προς τον ανάδοχο, λύσει µονοµερώς τη σύµβαση. Πάντως σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του τέλους µαζί µε αυτό θα καταβάλλεται υποχρεωτικά και η εκάστοτε αναλογούσα προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής ή ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας και κάθε καταβολή θα λογίζεται ότι γίνεται πρώτα προς εξόφληση της οφειλής από τις παραπάνω πρόσθετες επιβαρύνσεις. ΑΡΘΡΟ 5 Οι τιµές ανά κατηγορία υπηρεσιών ορίζονται κατ ανώτατο όριο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων φόρων και τελών ως εξής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑ Αφή κανδηλιού απλού µνηµείου 20,00 Αφή κανδηλιού και πότισµα γλαστρών απλού µνηµείου 24,00 Αφή κανδηλιού και πλύσιµο απλού µνηµείου 24,00 Αφή κανδηλιού και περιποίηση (πλύσιµο-πότισµα) απλού 28,00 µνηµείου Περιποίηση (πλύσιµο-πότισµα) απλού µνηµείου 10,00 Αφή κανδηλιού και περιποίηση (πλύσιµο-πότισµα) κανονικού 40,00 οίκου Αφή κανδηλιού και περιποίηση (πλύσιµο-πότισµα) µικρού οίκου 32,00 Περιποίηση (πλύσιµο-πότισµα) κανονικού οίκου 25,00 Περιποίηση (πλύσιµο-πότισµα) µικρού οίκου 12,00 Οι ως άνω τιµές των προσφερόµενων υπηρεσιών θα παραµείνουν σταθερές για όλο το χρονικό διάστηµα της τριετούς σύµβασης. Μετά το πέρας της τριετίας και εφόσον ανανεωθεί η σύµβαση, οι τιµές ανά κατηγορία υπηρεσιών, δύνανται να αναπροσαρµοσθούν µε το ποσοστό του πληθωρισµού όπως αυτός δίνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

4 ΑΡΘΡΟ 6 Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δηµοπρασία πρέπει. 1. Να καταθέσει έγγραφο αποδεικτικό κατά νόµο της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που µετέχει της δηµοπρασίας ατοµικά ή ως αντιπρόσωπος άλλου φυσικού ή εκπρόσωπος νοµικού προσώπου. 2. Να καταθέσει πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι ο διαγωνιζόµενος για να αναδειχθεί ανάδοχος δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. 3. Προκειµένου περί εταιρείας οποιασδήποτε µορφής, να καταθέσει το καταστατικό της µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας δεν λήγει προ της 31/12/2014, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί, τεθεί υπό εκκαθάριση ή καταγγελθεί. 4. Να καταθέσει βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου Παλ. Φαλήρου ότι δεν έχει κανένα ληξιπρόθεσµο χρέος προς αυτόν, είτε βεβαιωµένο είτε όχι. 5. Να καταθέσει αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια.ο.υ. 6. Να καταθέσει πιστοποιητικό Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 18001). 7. Να καταθέσει πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ISO 14001). 8. Να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ύψους ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (10.000,00 ) χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Οι εγγυοδοσίες για την συµµετοχή στο διαγωνισµό µετά το τέλος της δηµοπρασίας επιστρέφονται στους διαγωνισθέντες καταθέτες τους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος κατά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυοδοσία της συµµετοχής του στη δηµοπρασία µε άλλη όµοια, ποσού ίσου µε το είκοσι τοις εκατό (20%) του τέλους που µε την προσφορά του επιτεύχθηκε συνολικά για ολόκληρη την τριετή διάρκεια της σύµβασης, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής των τελών, της πιστής τήρησης και ακριβούς εκπλήρωσης από αυτόν όλων των συµβατικών και νόµιµων υποχρεώσεών του, µετά την οποία θα του αποδοθεί ατόκως. Όλα τα ως άνω αναφερόµενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί το πολύ τριάντα (30) ηµέρες πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας και η πληρότητα και νοµιµότητα όλων τούτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω συµµετοχή σε αυτήν. ΑΡΘΡΟ 7 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής. Αποκλείονται οι απλές ενώσεις προσώπων που στερούνται νοµική προσωπικότητα. Τα ονοµατεπώνυµα ή οι επωνυµίες και οι διευθύνσεις της κατοικίας ή της έδρας των διαγωνιζοµένων γράφονται στο πρακτικό της δηµοπρασίας κατά τη σειρά της προφορικής δήλωσής τους ότι µετέχουν σε αυτή και της ταυτόχρονης κατάθεσης στην επιτροπή των στο άρθρο 6 της παρούσης οριζόµενων δικαιολογητικών. Ο έλεγχος τούτων γίνεται από την επιτροπή αµέσως και η απόφασή της για την παραδοχή ή τον αποκλεισµό από την δηµοπρασία κάποιου διαγωνιζοµένου, λόγω µη πληρότητας ή µη νοµιµότητας των παραπάνω στοιχείων και γενικότερα µη συµµόρφωσης στους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρό της προφορικά.

5 ΑΡΘΡΟ 8 Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή πριν την έναρξη της συµµετοχής του στην δηµοπρασία καταθέτοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι µετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. Αν πληρεξούσιο έγγραφο είναι ιδιωτικό, η γνησιότητά της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται επ αυτού από δηµόσια αρχή. Η κάθε προσφορά των πλειοδοτών πέρα του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 100,00. ΑΡΘΡΟ 9 Ο διαγωνιζόµενος που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει στην Επιτροπή αξιόχρεο κατά την κρίση της εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει το πρακτικό αυτής, θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση όλων των όρων της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα δικαιούται να προβάλλει κατά του ήµου ένσταση διζήσεως. Κανένας δεν µπορεί να εγγυηθεί υπέρ πλειοδοτήσασας προσωπικής εταιρείας της οποίας είναι οµόρρυθµο µέλος. ΑΡΘΡΟ 10 Το πρακτικό της δηµοπρασίας συντάσσεται σε απλό χαρτί και µετά την λήξη της υπογράφεται από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. ΑΡΘΡΟ 11 Το πρακτικό και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπόκειται σε έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής και από την µη έγκρισή του ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση. ΑΡΘΡΟ 12 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού και του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του στο δηµαρχιακό κατάστηµα για την υπογραφή της σύµβασης, σε διαφορετική περίπτωση η εγγυοδοσία που κατατέθηκε για την συµµετοχή του στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση µε σχετική διαπιστωτική πράξη του ηµάρχου, ενεργείται δε νέα δηµοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, µε υποχρέωση και ευθύνη και των δύο προς αποζηµίωση του ήµου για την επί το έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας από την προηγούµενη. Από τη λήξη της εικοσαήµερης προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

6 ΑΡΘΡΟ 13 Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ήµαρχο, αν απέβη άγονη, δηλαδή δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν κανένας διαγωνιζόµενος. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται επίσης ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όταν το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος τέλους ή σφάλµατος σχετικού µε την διενέργεια αυτής ή αν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν το πρακτικό, καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας απόφασης, δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και σε αυτές ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µισθώµατος ορίζεται το ποσόν στο οποίο κατακυρώθηκε επ ονόµατι του, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 14 Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και που θα δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται για την πρώτη δηµοπρασία και διεξάγονται όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε στην προηγούµενη δηµοπρασία. ΑΡΘΡΟ 15 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον ήµο ή µείωση του τέλους για τυχόν µη είσπραξη των εξόδων και αµοιβών του για τις υπηρεσίες που παρέχει στο δηµοτικό κοιµητήριο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, έστω και από ανωτέρα βία. ΑΡΘΡΟ 16 Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του αναδόχου είναι : Να τηρεί τους νόµους, όπως εκάστοτε ισχύουν, τους όρους της διακήρυξης και της σύµβασης που θα υπογραφεί καθώς και τον κανονισµό λειτουργίας του ηµοτικού Κοιµητηρίου, να συµµορφώνεται µε κάθε νόµιµη υπόδειξη και σύσταση του ήµου Παλ. Φαλήρου µε σκοπό την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και την εύρυθµη λειτουργία του Κοιµητηρίου. Να εφοδιαστεί µε δική του αποκλειστικά ευθύνη µε κάθε σχετική και προβλεπόµενη άδεια από τις αρµόδιες αρχές για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητάς του. Έχει το δικαίωµα, κατόπιν αδείας του δήµου Παλ. Φαλήρου, να αναρτά ενηµερωτική πινακίδα προβολής των υπηρεσιών του, στο µέγεθος και στο σηµείο που θα του υποδειχθεί και την υποχρέωση να αναρτά τιµοκατάλογο για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του προς τους ενδιαφερόµενους. Σε κάθε περίπτωση, πλην των ανωτέρω προβλεποµένων, απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ή διακίνηση διαφηµιστικών µέσων ή πινακίδων προς άγρα πελατών.

7 Η σύµβαση µε τον ανάδοχο δεν δύναται σε καµία περίπτωση να επεκτείνει την ισχύ της σε οποιαδήποτε άλλη εργασία εντός του κοιµητηρίου, πλην της αφής των κανδήλων και της περιποίησης (πλύσιµο- πότισµα) των µνηµείων. Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την υλοποίηση της συµβάσεως εκ µέρους του αναδόχου, όπως λ. χ. η πρόσληψη και η κάθε είδους αµοιβή του προσωπικού, αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων, κάθε είδους ασφαλιστική εισφορά του προσωπικού και των αναδόχων, η καταβολή πάσης φύσεως τελών, προστίµων, φόρων υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση που δεν αναφέρεται ρητά στη παρούσα, βαρύνουν αποκλειστικώς τον ανάδοχο και ουδεµία ευθύνη φέρει ο δήµος έναντι οποιουδήποτε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργαζόµενο σε αυτόν προσωπικό στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, είναι δε αποκλειστικώς υπόχρεος για οποιαδήποτε αποζηµίωση ερείδεται στην εργατική σύµβαση, ρητώς και ανεπιφυλάκτως απαλλασσοµένου του δήµου από κάθε ευθύνη. Επίσης, υποχρεούται να προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου τις καταστάσεις ορών εργασίας προσωπικού, θεωρηµένες από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση διάλυσης της συµβάσεως µε υπαιτιότητα του δήµου, ο ανάδοχος δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή του µέρους του καταβληθέντος τέλους που ανταποκρίνεται στον εναποµείναντα συµβατικό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση διάλυσης της συµβάσεως µε υπαιτιότητά του, ο ανάδοχος υποχρεούται τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν να γνωστοποιήσει εγγράφως στον δήµο την πρόθεσή του, διάστηµα στο οποίο και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Στην περίπτωση αυτή ο δήµος δικαιούται να επαναλάβει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη νέου αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 17 Η συµµετοχή στην δηµοπρασία αποδεικνύει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και την πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και του κανονισµού λειτουργίας του δηµοτικού κοιµητηρίου, καθώς και ότι οι συµµετέχοντες έλαβαν γνώση του χώρου του κοιµητηρίου και των συνθηκών λειτουργίας του και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως κάθε ένδικης διεκδίκησης για τους λόγους αυτούς. ΑΡΘΡΟ 18 Κάθε αλλαγή τυχόν νοµίµου εκπροσώπου του αναδόχου ή του εγγυητή του, της κατοικίας ή της έδρας ή µεταβολή στη δικαιοπρακτική ικανότητα και την εν γένει νοµική κατάσταση οποιουδήποτε από αυτούς πρέπει να γνωστοποιείται στο ήµο αµέσως και εγγράφως, διαφορετικά η επίδοση ή αποστολή οποιουδήποτε εγγράφου του ήµου, σχετικού µε τα αµοιβαία δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους από την σύµβαση και το νόµο, νόµιµα και έγκυρα θα µπορεί να γίνει σε αυτούς που θα υπογράψουν τη σύµβαση και στις διευθύνσεις τους που θα αναγραφούν σε αυτήν. ΑΡΘΡΟ 19 Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από την διακήρυξη αυτή θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

8 Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης θα προκληθεί σχετική δαπάνη σε αντίστοιχο κωδικό του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων,., για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρµοδιότητα είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθµίδας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Επίσης, σύµφωνα µε την προαναφεροµένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ..Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ..Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια.

9 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 25/2011. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 5. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία : Προβολή της Πράξης σε έντυπα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ. - 6369 - Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Α: 60 ΠΩΡ2-91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 Τηλ.: +30 210 8705015 Fax.: +30 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

23/6/2015 : & : 2015

23/6/2015 : & :       2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟ Ταχ. ιεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07.05.2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ. ΑΑ.145/ΜΙ.3442/31.3443 DODRODO01479-perilipsi_prokirixi.doc 07/05/14 1

Αθήνα, 07.05.2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ. ΑΑ.145/ΜΙ.3442/31.3443 DODRODO01479-perilipsi_prokirixi.doc 07/05/14 1 Αθήνα, 07.05.2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Η Ν Μ Ε Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 39ης/ 20.12.2013 συνεδρίασης ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ --------- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα