ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα"

Transcript

1 Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Επιβλέπων: Θωμάς ακκάς πουδάστρια: Παναγιώτα Δ. Κουνούκλα ΑΘΗΝΑ

2 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε κηα ζπλνπηηθή εμέηαζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (Φ.Δ.Φ.Π.) ζηελ Διιάδα δηαρξνληθά. ην πξψην θεθάιαην έγηλε πξνζπάζεηα γηα κηα πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Φ.Δ.Φ.Π. απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο έσο ηελ επνρή ηεο ζχζηαζεο ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, κε ηε ρξήζε αλαθνξψλ απφ εγρεηξίδηα γεληθήο αιιά θαη νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην έγηλε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια επηρεηξήζεθε ε απνζαθήληζε ησλ θξηζηκφηεξσλ ελλνηψλ (φπσο ππνθείκελν, αληηθείκελν, ρξφλνο επηβνιήο) ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ε αλάιπζε ησλ θχξησλ άξζξσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. ην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο επηιέρζεθε σο αληηθείκελν ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα θαη έγηλε αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. ε απηφ ην θεθάιαην, επηρεηξήζεθε πξνζέγγηζε ησλ θπξηφηεξσλ ελλνηψλ ηεο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα. ην ηέηαξην θεθάιαην έγηλε πξνζπάζεηα επηθέληξσζεο ζε βαζηθά δεηήκαηα ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, φπσο νη θαηεγνξίεο ππνρξέσλ γηα ππνβνιή δήισζεο, ην πεξηερφκελν θαη ν ηχπνο ηεο δήισζεο, θαζψο επίζεο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ηεο δειψζεσο έσο ηελ νξηζηηθή βεβαίσζε ηνπ θφξνπ ην ηειεπηαίν θεθάιαην επηρεηξήζεθε λ αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ κε ηε ρξήζε πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ κε βάζε αξηζκεηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη απνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2000 έσο θαη 2004 ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αιιά θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα. Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ ηζρχνπζα βηβιηνγξαθία. Ζ αλάιπζε έγηλε ζε ζεσξεηηθή θπξίσο βάζε, έρνληαο σο αθεηεξία εγρεηξίδηα θνξνινγηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ δηθαίνπ, θαζψο 2

3 θαη εμεηδηθεπκέλα ζπγγξάκκαηα κε αληηθείκελν ηελ εξκελεία θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ Summary In this essay there was attempted a brief examination of personal income taxation in Greece diachronically. In the first chapter it was attempted an approach of the institution of personal income taxation from the ancient years up to the period of the constitution of the new Greek state and the beginnings of the 20 th century, using reports extracted from handbooks of general but also of economic history. In the second chapter there has been conducted a brief report in the existing state of personal income taxation in Greece. At the same time it was attempted a clarification of the most critical terms (as subject, object, time of imposition) of personal income taxation and the analysis of the main articles of the relative legislation. In the third chapter of the essay in hand it was selected, as an object, the taxation on income from real estate and there has been presented an analysis of the relative articles of tax legislation. In this chapter, it was attempted an approach of the main terms of the taxation in income from real estate. In the fourth chapter there has been a try to focus on basic questions of the personal income taxation statement, such as the categories of the persons obliged to submit the statement, the content and the form of statement, as well as the process that follows the submission of statement until the final confirmation of the tax. In the last chapter it was presented the importance of state revenue from the personal income taxation in the configuration of the total tax revenue by using tables and 3

4 diagrams with numerically data from the budgets and assessments of years of Greek state but also statistical data of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) concerning Greece. The methodology used in the essay in hand includes the extraction of data απφ from the existing bibliography. Σhe analysis has been conducted mainly on theoretical level, having as starting line handbooks of tax and budgetary Law and specialized books containing the interpretation of the legislation on the personal and corporate income taxation. Λέμεηο θιεηδηά Φφξνο Άκεζνη έκκεζνη θφξνη Φνξνινγηθή βάζε Δηζφδεκα Αθαζάξηζην θαζαξφ εηζφδεκα Έγγεηνο θφξνο Πξννδεπηηθφο θφξνο Αλαινγηθφο θφξνο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ Τπνθείκελν, αληηθείκελν, ρξφλνο επηβνιήο θφξνπ Φνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα Γήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγηθά... 7 Οξηζκνί ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α :Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ζεζκφ ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Κιαζζηθνί ρξφλνη Ζ κνλαξρία ησλ Πηνιεκαίσλ ειιεληζηηθνί ρξφλνη Ζ ξσκατθή θπξηαξρία (30 π.υ κ.υ.) Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ζην Βπδάληην Α) Φνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηελ πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν ( κ.υ.) Β) Φνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηε κεζνβπδαληηλή πεξίνδν ( κ.υ.) Γ) Φνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν ( κ.υ.) Ζ θνξνινγία ζηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ( ) Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ζην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο ( ) Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαηά ηνλ 20 ν αηψλα Α) Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ Β) Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ Γ) Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β : Ηζρχνλ θαζεζηψο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα Ο λφκνο 2238/1994 (Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο) Ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ (άξζξν 1 θαη 4 ηνπ λ. 2238/1994) Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ (άξζξν 2 λ. 2238/1994) Σα θπζηθά πξφζσπα σο ππνθείκελα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Ζ ζρνιάδνπζα θιεξνλνκία σο ππνθείκελν ηνπ θφξνπ Μνξθέο εηαηξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη άιιεο ελψζεηο επηηεδεπκαηηψλ σο ππνθείκελα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο εγγάκσλ αλειίθσλ (άξζξν 5 ΚΦΔ) Υξφλνο επηβνιήο ηνπ θφξνπ (άξζξν 3 λ. 2238/1994)

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ : ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ Άξζξν 20 λ. 2238/1994 (εηζφδεκα θαη απφθηεζή ηνπ) Έλλνηα αθηλήηνπ Σν αληηθείκελν ηνπ θφξνπ εηδηθφηεξα Έλλνηα γαηψλ Υξφλνο θηήζεσο ηνπ εηζνδήκαηνο Άξζξν 21 λ. 2238/ Σξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο Άξζξν 22 λ. 2238/ Άξζξν 23 λ. 2238/ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ : Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ Άξζξν Άιιεο θαηεγνξίεο ππνρξέσλ γηα ππνβνιή δήισζεο Αλάθιεζε θνξνινγηθήο δήισζεο Τπνβνιή δήισζεο κε επηθχιαμε Άξζξν 62 ΚΦΔ Πξνζεζκία ππνβνιήο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο Σχπνο ηεο δήισζεο Σφπνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο εηζνδήκαηνο Γηαδηθαζία κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δειψζεσο Έθδνζε θχιισλ ειέγρνπ (Άξζξν 68 ΚΦΔ) Κνηλνπνίεζε θχιισλ ειέγρνπ (Άξζξν 69 ΚΦΔ) Γηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο (άξζξν 70 ΚΦΔ) Γηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο (άξζξν 71 ΚΦΔ) Βεβαίσζε ηνπ θφξνπ (Άξζξν 74) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ : ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

7 Δηζαγσγηθά Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο είλαη ε παξνρή πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν δεκνζίσλ αγαζψλ. Πξνυπφζεζε φκσο γηα ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ απηψλ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη θπζηθά λα θαηαβιεζεί ε αλάινγε ακνηβή. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ είλαη ε αδπλακία ηνπο λα παξαρζνχλ θαη λα πσιεζνχλ κε ην κεραληζκφ ηεο αγνξάο. Δθφζνλ ινηπφλ είλαη αδχλαην λα εηζπξάμεη ην Γεκφζην έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ απηψλ, έηζη ψζηε ην Κξάηνο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ, είλαη ζπλεπαθφινπζα αλαγθαίν ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο λα γίλεη κε άιινπο ηξφπνπο θαη δε κέζσ ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Σα θνξνινγηθά έζνδα απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή άληιεζεο δεκνζίσλ εζφδσλ θαζψο θαη ην θχξην κέζν θαηαλνκήο ησλ δεκνζίσλ βαξψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Ο θφξνο απνηειεί ηε ζπκβνιή ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο γηα ηελ εθπιήξσζε δεκνζίσλ ζθνπψλ. Οη ζθνπνί απηνί ζπλίζηαληαη παξαδνζηαθά ζηελ άληιεζε δεκνζίσλ εζφδσλ, ελψ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο δηθαίνπ επηδηψθνληαη κε ηε θνξνινγία θαη ζθνπνί νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ο θφξνο ινηπφλ απνηειεί ηε ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα βάξε. Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ θφξνπ είλαη ε ηακηεπηηθή, δειαδή ζπλίζηαηαη ζηνλ πνξηζκφ εζφδσλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Άιισζηε ε έλλνηα ηνπ θφξνπ είλαη αιιειέλδεηε κ εθείλε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Σν ζχγρξνλν θξάηνο παξεκβαίλεη ζηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο θαηαλνκήο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηε βέιηηζηε δηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ζχκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο πεξί θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζε καθξνρξφλην πιαίζην ηθαλνπνηεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Ο νηθνλνκηθφο παξεκβαηηζκφο κέζσ ηεο θνξνινγίαο ζπλίζηαηαη ζηελ αλαθαηαλνκή εηζνδήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή ζηελ 7

8 επίδξαζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ή επί ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ο θφξνο κεηαζέηεη κε θξηηήξηα αλαδηαλεκεηηθά νηθνλνκηθά κέζα απφ ηελ ηδησηηθή ζηε δεκφζηα ρξήζε θη επεκβαίλεη ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ησλ ηδησηψλ παξνηξχλνληάο ηνπο ζε ελέξγεηα ή απνρή απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ επηθξαηεί, θφξνο είλαη ε ρξεκαηηθή αλαγθαζηηθή θαη ρσξίο εηδηθή αληηπαξνρή, εηζθνξά θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνο ην Κξάηνο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, δειαδή ηελ πξαγκαηνπνίεζε θξαηηθψλ ζθνπψλ 1. Ωο θνξνινγηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θφξσλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηαρξνληθνχ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ. Σν ηζρχνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο θαη ε δηάξζξσζή ηνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πθήο. Παξάιιεια, αληαλαθιά δηαθνξεηηθά επίπεδα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζε νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. ε γεληθέο γξακκέο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη ζπκκεηνρή ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ δεκνζίνπ έρνπλ νη άκεζνη θφξνη πνπ βαξχλνπλ ην εηζφδεκα, ελψ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο θπξηαξρνχλ νη έκκεζνη θφξνη πνπ βαξχλνπλ ηε δαπάλε. Ζ επηινγή κεηαμχ ησλ δπν απηψλ θαηεγνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ (θαη ηδίσο ην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ κεραληζκψλ επηβνιήο θαη είζπξαμεο ησλ θφξσλ) αιιά θαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θάζε ρψξαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελζάξξπλζε ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε απνζάξξπλζε ηεο πνιπηεινχο θαηαλάισζεο). Δπηπξφζζεηα εκθαλίδνληαη θαη εηδηθφηεξνη παξάγνληεο φπσο ε ηδηαίηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δχλακε νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ή νκάδσλ (π.ρ. ησλ αγξνηψλ) πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 1 Η. Αλαζηφπνπινο Θ. Φνξηζάθεο, Φνξνινγηθφ δίθαην, εθδ. άθθνπιαο, Αζήλα 2003, ζει

9 Ζ νηθνλνκηθή βάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ήηαλ αλέθαζελ ε γε, ε θπξηφηεηα θαη ε θαιιηέξγεηά ηεο, θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ κηα αγξνηηθή θνηλσληθή δνκή. Ζ ζχλζεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ήηαλ θαηά ηηο πεξηζζφηεξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαηεμνρήλ αγξνηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ν θφξνο εηζνδήκαηνο έπιεηηε θπξίσο ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα θαη ε κνξθή ηνπ ήηαλ πνιχ ζπρλά ζε είδνο. Σα βαζηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο ζηεξίδνληαλ ζηνπο έγγεηνπο θφξνπο, θαζψο ε γε ήηαλ ε πξσηαξρηθή πεγή πινχηνπ. Ζ δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο έγηλε κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, φηαλ ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνβιήζεθαλ ηα εηζνδήκαηα θαη απφ δηάθνξεο άιιεο πεγέο εηζνδήκαηνο, πέξα απφ ηελ αγξνηηθή. Σν ζχζηεκα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο εηζήρζε ζηελ Διιάδα σο ζχγρξνλν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο πξνζφδσλ κε ηνλ Νφκν 1640 ηνπ Απηφο o λφκνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηα λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα (Ν.Γ.) 3323/1956 θαη 3843/1958, κε ηα νπνία θαζηεξψζεθαλ ν πξνζσπηθφο πξννδεπηηθφο θφξνο θαη ν αλαινγηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ηα δχν πην πάλσ βαζηθά λνκνζεηήκαηα ππέζηεζαλ ζσξεία κεηαβνιψλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη ζπκπιεξψζεσλ. Σν 1994 θαζηεξψλεηαη ν ηζρχσλ Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) κε ην Ν (ΦΔΚ 151 Α / ). ηε ζπλέρεηα ςεθίζηεθε ν Ν. 3296/2004 «γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 253 Α / ). Με ην λ. 3296/2004 επήιζαλ νξηζκέλεο επηκέξνπο αιιαγέο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίεο φκσο δελ απνηέιεζαλ επξεία θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο νχηε κεηαβιήζεθε ε δνκή, νχηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ νπζηψδεηο ξπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, απιά ηξνπνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο ΚΦΔ. Σν λνκνζέηεκα απηφ ηνπ ΚΦΔ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ηδίσο κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξαλ ζηνλ Κψδηθα νη λ. 3091/2002, 3296/2004, 3301/2004 θαη 3312/2005, δηέπεη ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ - θαη λνκηθψλ - πξνζψπσλ. 9

10 Οξηζκνί Φνξνινγία : ε θαηαβνιή ρξεκάησλ πνπ επηβάιιεηαη κε λφκν ζηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξνο φθεινο ηνπ Κξάηνπο θαη άιισλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ. Φφξνο : ε ρξεκαηηθή αλαγθαζηηθή εηζθνξά πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πνιίηε, ρσξίο εηδηθή αληηπαξνρή, ηελ νπνία εηζπξάηηεη ην Κξάηνο γηα λ αληηκεησπίζεη ηηο δεκφζηεο αλάγθεο ηνπ. Οη θφξνη δηαθξίλνληαη απφ δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) απνηεινχλ αλαγθαζηηθφ κέζν κεηάζεζεο πφξσλ απφ ηνπο ηδησηηθνχο πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, θαη β) απνηεινχλ παξνρή κφλν απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο, ρσξίο εηδηθή θαη άκεζε αληηπαξνρή απφ ηνπο δεκφζηνπο πξνο ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Οη θφξνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά. Ζ πξψηε απφ απηέο είλαη ε δηάθξηζε ζε άκεζνπο θη έκκεζνπο θφξνπο. Σν θξηηήξην πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάθξηζε ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο ήηαλ απηφ ηεο νηθνλνκηθήο επίπησζεο, δειαδή ε δπλαηφηεηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ λα κεηαθπιίζεη ζε άιια πξφζσπα ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ην λφκν λα πιεξψζεη. ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε βαζηθή δηάθξηζε ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο. Άκεζνη είλαη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιινληαη θαη δηαθξίλνληαη ζε : 1. θφξνπο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. ε απηνχο ηνπο θφξνπο ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απνθηά εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ. 2. θφξνπο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ επηβάιινληαη ζηα αδηαλέκεηα θέξδε ησλ ειιεληθψλ Α.Δ., ζηα θαζαξά θέξδε ησλ δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα μέλσλ εηαηξηψλ θαη θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα. 3. εηδηθέο θαηεγνξίεο θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο π.ρ. ν θφξνο θιεξνλνκηψλ, ν θφξνο ζηα θέξδε απφ ιαρεία, ΠΡΟ-ΠΟ θιπ. 10

11 4. θφξνπο ζηελ πεξηνπζία, φπσο π.ρ. θφξνη θαη ηέιε θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ν θφξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 5. άκεζνπο θφξνπο ππέξ ηξίησλ, π.ρ. πξφζζεην πνζνζηφ ζην θφξν εηζνδήκαηνο ππέξ ΟΓΑ. Έκκεζνη είλαη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θφξνπ, ρσξίο λα ζπλαξηψληαη πξνο ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ. ηνπο έκκεζνπο θφξνπο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο : 1. νη θφξνη ζηηο ζπλαιιαγέο - ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), νη θφξνη ζηηο κεηαβηβάζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο θεθαιαίσλ, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα έθδνζεο αδεηψλ θαη παξνρήο πξνλνκίσλ νη θφξνη θαηαλάισζεο (φπσο ν Φφξνο Κχθινπ Δξγαζηψλ, ηα ηέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ, νη Δηδηθνί Φφξνη Καηαλάισζεο ζε πεηξειαηνεηδή, πξντφληα θαπλνχ, νηλφπλεπκα). 3. νη έκκεζνη θφξνη ππέξ ηξίησλ (φπσο νη εηζθνξέο ππέξ Σ..Α.). 4. νη έκκεζνη θφξνη απφ παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε. 5. ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ηελ Δ.Δ. (φπσο νη επηβαιιφκελνη δαζκνί ζε εηζαγσγέο απφ θξάηε κε κέιε ηεο Δ.Δ. κε βάζε ην θνηλφ ηεισλεηαθφ Γαζκνιφγην, νη εηζθνξέο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα). Μηα άιιε δηάθξηζε είλαη εθείλε ησλ πξννδεπηηθψλ, αλαινγηθψλ θαη πάγησλ θφξσλ. Πξννδεπηηθνί είλαη νη θφξνη πνπ απμάλνπλ πξννδεπηηθά αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο. Αλαινγηθνί είλαη νη θφξνη πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ή ηελ αμία ηεο θνξνινγεηέαο χιεο. Σέινο, πάγηνη είλαη νη θφξνη πνπ εθθξάδνληαη απφ ην θνξνινγηθφ λφκν ζε ρξεκαηηθή αμία, φπσο ηα πάγηα ηέιε ραξηνζήκνπ ή ηα πάγηα ηέιε ή παξάβνια πνπ θαηαβάιινληαη επ επθαηξία ηεο ρξήζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή ηεο έθδνζεο δηνηθεηηθψλ αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. ηε ζεσξία ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ αλαθέξνληαη επίζεο νη δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ ζε πξαγκαηηθνχο (δειαδή νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζε πξάγκα, αληηθείκελν ή πξάμε ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ) θαη 11

12 πξνζσπηθνχο (δειαδή νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ) αθελφο, ζε εηδηθνχο (νη θφξνη ησλ νπνίσλ ε βάζε πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά, θαη αξηζκφ κνλάδσλ ή θαηά κνλάδα βάξνπο, φγθνπ, επηθάλεηαο ή έθηαζεο) θαη θαη αμία θφξνπο αθεηέξνπ (δειαδή νη θφξνη ησλ νπνίσλ ε αμία ππνινγίδεηαη πξαγκαηηθά ή ηεθκαξηά ζε ρξήκα). Φνξνινγηθή βάζε : είλαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο (εηζφδεκα, ε πεξηνπζία θαη ε θαηαλαισηηθή δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ) επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε 2. Με βάζε ην θξηηήξην ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ θφξνπ, νη θφξνη δηαθξίλνληαη ζε : θφξνπο εηζνδήκαηνο, θφξνπο πεξηνπζίαο θαη θφξνπο δαπάλεο. Οη θφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην εηζφδεκα ηνπ πξνζψπνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Ο θφξνο πεξηνπζίαο επηβάιιεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο πεξηνπζίαο ιφγσ θιεξνλνκηάο, δσξεάο, γνληθήο παξνρήο θιπ. Οη θφξνη δαπάλεο είλαη ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιιεη ν αγνξαζηήο φηαλ αγνξάδεη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Φφξνη δαπάλεο είλαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), νη δαζκνί θιπ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη σο ε πην ραξαθηεξηζηηθή κνξθή πξνζσπηθνχ θαη άκεζνπ θφξνπ, γηαηί φηαλ επηβάιιεηαη ζε θπζηθά πξφζσπα, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δειαδή ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο. Δμάιινπ ην πξφζσπν πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ππφθεηηαη ζην θφξν, είλαη ην ίδην πξφζσπν πνπ πξάγκαηη θέξεη ην βάξνο ηνπ θφξνπ 3. Δηζφδεκα : ζηε ζεσξία απαληψληαη δπν δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηνπ φξνπ εηζφδεκα, αλάινγα κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ζηελήο ή ηεο επξείαο έλλνηαο. Ζ ζηελή έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο θαξπνχο κηαο πεγήο πινπηηζκνχ, φρη φκσο θαη ηελ επαχμεζε ηεο αμίαο ηεο ίδηαο ηεο πεγήο. Σελ έλλνηα απηή ζηελ Διιάδα έρεη πηνζεηήζεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 961 ΑΚ (Αζηηθνχ Κψδηθα) πεξί θαξπψλ πξάγκαηνο θαη δηθαηψκαηνο, ε νπνία νξίδεη : «Καξπνί ηνπ πξάγκαηνο είλαη ηα πξντφληα ηνπ, θαζψο θαη θαζεηί πνπ απνθηά θαλείο απφ ην πξάγκα ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Καξπνί 2 Β. Γαιακάγθαο, Δηζαγσγή ζηε δεκφζηα νηθνλνκηθή, κπίιηαο, Αζήλα 1999, ζει Ν. Μπάξκπαο, Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ (φπσο ηζρχεη κε ην Ν. 3091/2002), άθθνπιαο, Αζήλα 2003, ζει. 1 επ. 12

13 δηθαηψκαηνο είλαη νη πξφζνδνη πνπ παξέρεη ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Καξπνί είλαη επίζεο θαη νη πξφζνδνη πνπ παξέρεη ην πξάγκα ή ην δηθαίσκα κε βάζε θάπνηα έλλνκε ζρέζε (πνιηηηθνί θαξπνί)». Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 961 ΑΚ πξνθχπηεη φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζηελήο έλλνηαο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ηα εμήο : - ε ζηαζεξφηεηα ηεο πεγήο (δειαδή ε πεγή ηνπ πινχηνπ λα παξακέλεη ζηαζεξή θαη λα κελ αιινηψλεηαη, ηνπιάρηζηνλ βξαρπρξφληα, κε ηελ αθαίξεζε ζηνηρείσλ εηζνδήκαηνο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο) - ε πεξηνδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο 4, (ν φξνο πεξηνδηθφηεηα ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζηνηρείσλ εηζνδήκαηνο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο ζην κέιινλ) θαη - ν ρξεκαηηθφο ραξαθηήξαο ή έζησ ε δπλαηφηεηα άκεζεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο 5. Ζ επξεία έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη θαη νξηζκέλα άιια ζηνηρεία ηνπ ηδησηηθνχ πινχηνπ, ηα νπνία δελ απνηεινχλ εηζφδεκα κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά έρνπλ ραξαθηήξα είηε σθειήκαηνο είηε θεθαιαίνπ. Γηα ηελ επξεία έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ζεσξίεο. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή είλαη απηή ηεο νηθνλνκηθήο επαχμεζεο (economic accretion concept), ζχκθσλα κε ηελ νπνία εηζφδεκα ζεσξείηαη ε επαχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ελφο πξνζψπνπ κεηαμχ δπν ρξνληθψλ ζεκείσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηνδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηε ζηαζεξφηεηα ηεο πεγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ νηθνλνκηθή απηή επαχμεζε 6. Ζ ζεσξία απηή πηνζεηεί ηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ινγηζηηθή, θαηά ηελ νπνία σο θαζαξφ θέξδνο ζεσξείηαη ε αχμεζε ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο κεηαμχ δπν 4 Σν ζηνηρείν ηεο πεξηνδηθφηεηαο απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. Δλψ ινηπφλ ην εηζφδεκα απνθηάηαη κε πεξηνδηθφηεηα, ην θεθάιαην απνθηάηαη κε κηα κεκνλσκέλε θαη ζπκπησκαηηθή πξάμε. Γηα ην ιφγν απηφ ην κελ «εθάπαμ» πνπ ιακβάλεη ν ππάιιεινο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ απνηειεί θεθάιαην γηαηί απνθηάηαη κφλν κηα θνξά, ε δε ζχληαμε πνπ ιακβάλεη ζηε ζπλέρεηα εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο γηαηί απνθηάηαη κε πεξηνδηθφηεηα. 5 Σν ζηνηρείν ηνπ ρξεκαηηθνχ ραξαθηήξα είλαη εθείλν πνπ δηαθξίλεη ην εηζφδεκα απφ ην σθέιεκα. Ωο σθέιεκα ζεσξείηαη ην φθεινο πνπ απνθνκίδεη θαλείο απφ ηελ απηνθαηαλάισζε δηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ. Σν σθέιεκα έρεη κελ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα αιιά δελ έρεη ρξεκαηηθφ ραξαθηήξα νχηε κεηαηξέπεηαη άκεζα ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, κφλν έκκεζα. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο σθειεκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο είλαη εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηδηνθαηνίθεζε θαη ηελ ηδηφρξεζε νηθνδνκήο. Πξφθεηηαη γηα ην φθεινο πνπ απνθνκίδεη ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο ελφο αθηλήηνπ φηαλ ην ρξεζηκνπνηεί σο θαηνηθία ή επαγγεικαηηθή ζηέγε. Σν φθεινο απηφ δελ απνηειεί εηζφδεκα κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά σθέιεκα, θαζψο ην ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ απνθηά κελ άκεζα θαξπνχο, σζηφζν απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή δαπάλεο γηα ηε κίζζσζε παξφκνηνπ αθηλήηνπ. 6 Ν. Μπάξκπαο, φ.π., ζει

14 απνγξαθψλ ή ηζνινγηζκψλ. Τπ απηήλ ηελ έλλνηα εθιακβάλνληαη θαη θνξνινγνχληαη σο εηζνδήκαηα ζηνηρεία φπσο νη δσξεέο, ηα θέξδε απφ ιαρεία, νη απνδεκηψζεηο θαζψο επίζεο θαη ηα σθειήκαηα πνπ απνιακβάλεη ν θνξνινγνχκελνο απφ ηελ απηνθαηαλάισζε ππεξεζηψλ. πλνπηηθά, νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη νη εμήο 7 : 1. ζεσξία ηεο αλαιψζεσο : ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, εηζφδεκα ζεσξείηαη θαζεηί πνπ κπνξεί λα αλαισζεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αξρηθφ θεθάιαην παξακέλεη αλέπαθν/ αθέξαην. Έηζη ινηπφλ ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ εθάπαμ, φπσο ηα θέξδε απφ ιαρεία, νη θιεξνλνκηέο, νη δσξεέο, ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε αιιά γηα πξνζζήθε ζηελ ππάξρνπζα πεξηνπζία ή γηα ζρεκαηηζκφ λέαο πεξηνπζίαο, δελ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ εηζφδεκα. 2. ππνθεηκεληθή ζεσξία ηνπ εηζνδήκαηνο :ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ε έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ππνθεηκεληθή θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αλζξψπηλε ζέιεζε. Ζ θξίζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ είλαη εθείλε πνπ πξνζδηνξίδεη ηη είλαη εηζφδεκα θαη ηη θεθάιαην. 3. ζεσξία ηεο πεξηνδηθφηεηαο : ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή έλα πνζφ ζεσξείηαη θαη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα, εθφζνλ ππάξρεη πεξηνδηθφηεηα θαη δηαξθήο εθκεηαιιεχζηκε πεγή, απνηειεί ην αληάιιαγκα πξνζσπηθήο εξγαζίαο ή ηνπο θαξπνχο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη φρη θάζε άιιε πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο. Έηζη ην εηζφδεκα ηαπηίδεηαη κε ηα νηθνλνκηθά αγαζά, ηα νπνία εηζξένπλ πεξηνδηθά ζηελ πεξηνπζία ελφο πξνζψπνπ θαη ηα νπνία κπνξνχλ λ αλαισζνχλ ρσξίο λα ζηγεί ε πεξηνπζία ηνπ θνξνινγνχκελνπ αηφκνπ. 4. ζεσξία ησλ πεγψλ εηζνδήκαηνο : ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ην εηζφδεκα ηαπηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αγαζψλ πνπ πξνέξρνληαη ζε νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν απφ δηαξθείο πεγέο πνπ θαηέρεη ην θνξνινγνχκελν πξφζσπν. Σα εηζνδήκαηα είλαη νη θαξπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ θάπνηα παξαγσγηθή πεγή. Σν εηζφδεκα ή ν θαξπφο 7 Υξ. Σφηζε, Δξκελεία θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, α ηφκνο, Πάκηζνο, Αζήλα 2003, ζει. 46 επ. 14

15 ελφο πξάγκαηνο είλαη ν,ηηδήπνηε παξάγεη ην πξάγκα πεξηνδηθψο ρσξίο λα ζηγεί ε νπζία ηνπ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν ην θεθάιαην, ε εξγαζία θαη ε επηρείξεζε είλαη πεγέο εηζνδεκάησλ. 5. ηξηκεξήο ζεσξία ηνπ εηζνδήκαηνο : ε ζεσξία απηή απνηειεί ζηελ νπζία ην ζπλδπαζκφ ησλ ζεσξηψλ ηεο πεξηνδηθφηεηαο θαη ησλ πεγψλ εηζνδήκαηνο. Σα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηε ζεσξία απηή είλαη ηα εμήο ηξία : α. ε πεξηνδηθφηεηα, δειαδή ε επαλάιεςε ή ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά θαλνληθά δηαζηήκαηα, β. ε χπαξμε κφληκεο πεγήο εηζνδήκαηνο, θαη γ. ε δηαξξχζκηζε ή εθκεηάιιεπζε ηεο πεγήο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζπλερψο εηζφδεκα, θαζψο ην εηζφδεκα δελ παξάγεηαη απηφκαηα αιιά θαηφπηλ νηθνλνκηθήο πξνζπάζεηαο. Έηζη ην εηζφδεκα είλαη ην πεξηνδηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε κφληκεο πεγήο. Με βάζε απηή ηε ζεσξία απνθιείνληαη ηα έθηαθηα έζνδα θαη θέξδε απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Αληίζεηα, θνξνινγνχληαη σο εηζνδήκαηα ηα κεηαβαιιφκελα αλά έηνο έζνδα ή θέξδε ησλ γεσξγψλ γηα παξάδεηγκα, θαζψο απηά πξνέξρνληαη απφ δηαξθή πεγή. Μεηά ην δεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ηα θξάηε ηεο δπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο δεκφζηεο αλάγθεο ηνπο θαη λα πινπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο πνιηηηθή, είραλ αλάγθε απφ απμεκέλα έζνδα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα θξάηε απηά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα 8, ηξνπνπνίεζαλ ηηο εζληθέο ηνπο θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο 8 Σν θνξνινγηθφ δίθαην ηεο ρψξαο κε ξεηέο δηαηάμεηο δηεχξπλε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο εληάζζνληαο ζε απηή δπν θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ εηζφδεκα ππφ ηε ζηελή έλλνηα. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ραξαθηήξα σθειήκαηνο : πξφθεηηαη γηα ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ ηδηνθαηνίθεζε νηθνδνκήο (κε ηε δηάηαμε φκσο ηνπ άξζξνπ 2 2 ηνπ λ. 3091/2002 ζεζπίζζεθε απφ ηελ 1/1/2003 ε πιήξεο απαιιαγή απφ ην θφξν ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο απφ ηδηνθαηνίθεζε νηθνδνκήο) θαη ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ ηδηφρξεζε νηθνδνκήο (άξζξν 20 1 ΚΦΔ), δειαδή εάλ ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο κηαο νηθνδνκήο ηε ρξεζηκνπνηεί σο επαγγεικαηηθφ ρψξν, ε κηζζσηηθή αμία ηεο νηθνδνκήο απνηειεί ηεθκαξηφ εηζφδεκα ην νπνίν θνξνινγείηαη, πξνζηηζέκελν ζηα ππφινηπα έζνδα ηνπ επαγγεικαηία. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ θεθαιαηνπρηθφ ραξαθηήξα. Σέηνηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 1 ΚΦΔ είλαη : ην θέξδνο ή ε σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο καδί ηα άπια ζηνηρεία ηεο, φπσο π.ρ. ν αέξαο, ε επσλπκία, ην ζήκα, θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ή πξνλνκίνπ ζπλαθνχο κε ηελ άζθεζε επηρείξεζεο ή επαγγέικαηνο, φπσο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο νρεκάησλ. 15

16 δηεπξχλνληαο ηε λνκηθή έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη εληάζζνληαο ζε απηή θαη νξηζκέλα άιια ζηνηρεία ηνπ ηδησηηθνχ πινχηνπ πνπ είηε παξνπζηάδνπλ θεθαιαηνπρηθφ ραξαθηήξα είηε απνηεινχλ σθειήκαηα. 16

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α :Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζην ζεζκφ ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 1. Κιαζζηθνί ρξφλνη Ζ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο νηθνλνκίαο δελ άιιαμε ζεκαληηθά απφ ηελ αξρατθή έσο ην ηέινο ηεο θιαζζηθήο επνρήο. Οη πφξνη ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ πξνέξρνληαλ απφ εθκεηάιιεπζε δεκνζίσλ θηεκάησλ, απφ θνξνινγία, απφ δεκεχζεηο θαη πξφζηηκα, απφ ιείεο πνιέκνπ, απφ κνλνπψιηα, απφ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο μέλσλ θξαηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε ζέζε εμαξηήζεσο. Ζ θαηαβνιή άκεζσλ ηαθηηθψλ θφξσλ απνθξνπφηαλ απφ ην θνηλφ αίζζεκα σο κέηξν αλειεχζεξν. Σέηνηνπο θφξνπο πιήξσλαλ αλαγθαζηηθά έιιελεο ππήθννη μέλσλ δπλαζηψλ θαη ληφπησλ ηπξάλλσλ. Οη αλεμάξηεηεο πνιηηείεο επέβαιιαλ θφξνπο ζε πνιίηεο πνπ αζθνχζαλ ππνηηκεηηθά επαγγέικαηα, ζε αιινδαπνχο θαη ζε ππνηειείο. Σνλ ξφιν άκεζσλ θφξσλ επηηεινχζαλ νη «ιεηηνπξγίεο», ηηο νπνίεο αλαιάκβαλαλ νη πην εχπνξνη πνιίηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ : εμνπιηζκφ πνιεκηθψλ πινίσλ, νξγάλσζε ενξηψλ θιπ. Κχξηεο ιεηηνπξγίεο ήηαλ : ε «ηξηεξαξρία», δειαδή ε πξνζθνξά ρξεκάησλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηδηψηεο (ζπληξηεξαξρία) 9 γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε θξνληίδα ελφο θξαηηθνχ πινίνπ, ζηξαηνινγψληαο ή πιεξψλνληαο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο, ε «ρνξεγία», δειαδή ε αλάιεςε δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ «ρνξνχ» πνπ ζα ζπκκεηείρε ζε δξακαηηθνχο ή ιπξηθνχο αγψλεο, ε «γπκλαζηαξρία», ε θαηαβνιή ησλ εμφδσλ γηα ηε δηαηξνθή θαη ηελ εθγχκλαζε αζιεηψλ πνπ ζα έπαηξλαλ κέξνο ζε γπκληθνχο αγψλεο, ε «εζηίαζε», ε παξνρή απφ έλαλ πινχζην πνιίηε ησλ εμφδσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζίνπ γεχκαηνο ζηα κέιε ηεο θπιήο ηνπ ζε πεξίνδν ενξηψλ ή αγψλσλ. Δίδνο άκεζνπ θφξνπ ήηαλ θαη ε «εηζθνξά», πνπ απνηεινχζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά κέζν φξν αλά έηνο. Ζ εηζθνξά απνηεινχζε έθηαθην θφξν γηα φιεο ηηο ηάμεηο, πιελ ησλ ζεηψλ (νη νπνίνη απαιιάζζνληαλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο) θαη πξννξηδφηαλ θπξίσο γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ γηα ηε δηεμαγσγή πνιέκσλ. 9 Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1996, ηφκνο Γ1, ζει

18 Ζ δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ήηαλ απιντθή. Πξνυπνινγηζκφο δελ θαηαξηηδφηαλ, ελψ ε είζπξαμε δαζκψλ θαη ηειψλ ελνηθηαδφηαλ. Σα δεκφζηα έζνδα θαηαλέκνληαλ ζε δηάθνξα ηακεία, ην θαζέλα απφ ηα νπνία εθπιήξσλε κηα απνζηνιή. 2. Η κνλαξρία ησλ Πηνιεκαίσλ ειιεληζηηθνί ρξφλνη Οη γλψζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πηνιεκατθή θνξνινγία είλαη αξθεηά αθζνλφηεξεο ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγία άιισλ ειιεληθψλ θξαηψλ ηελ ίδηα επνρή αιιά θαη ζηελ θιαζζηθή επνρή. Σν πιηθφ απηφ αθνξά θπξίσο ηνπο θφξνπο πνπ ίζρπαλ ζηε ρψξα ηεο Αηγχπηνπ. Μεξηθνί απφ ηνπο θφξνπο πνπ ίζρπαλ ζηελ αηγππηηαθή ρψξα εηζπξάηηνληαλ θαηά θεθαιή. Ωζηφζν δελ ήηαλ πξαγκαηηθνί θεθαιηθνί θφξνη, νχηε θαλ πξνζσπηθνί. Απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ ηέιε θαηαλαιψζεσο κνλνπσιηαθψλ εηδψλ, π.ρ. έλαο απφ ηνπο θφξνπο απηνχ ηνπ είδνπο νλνκαδφηαλ «ξαβδνθνξηθφλ» θαη πξννξηδφηαλ γηα ηε ζπληήξεζε ελφο ζψκαηνο αγξνθπιαθήο. Άιινη θφξνη επηβάξπλαλ ηελ θαηνρή ή θαη ηελ απιή ρξήζε θεθαιαηνπρηθψλ ζηνηρείσλ. Πνιινί απφ ηνπο ζρεηηθνχο θφξνπο αλαθέξνληαη σο θνηλνί γηα ηνπο «βαζηιηθνχο γεσξγνχο» θαη ηνπο θαηφρνπο θιήξσλ ή δσξεψλ 10. Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηνη θφξνη ήηαλ ε «αξηαβία», δειαδή ε θαηαβνιή κηαο αξηαβίαο (36-42 ιίηξα) πξντφληνο γηα θάζε άξνπξα (2700 η.κ.) πνπ ζπάξζεθε, ε «γεσκεηξία», δειαδή ε θαηαβνιή κηζήο αξηαβίαο γηα θάζε αγξνηεκάρην, σο ηέινο γηα ηελ θαηακέηξεζή ηνπ, ην «θέξεηξνλ» γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζηηο θξαηηθέο απνζήθεο, ην «γξακκαηηθφλ» γηα ηα έμνδα θηινμελίαο ησλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ήηαλ αξκφδηνη γηα ηε κέηξεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ θαξπψλ πνπ πεξηέξρνληαλ ζην βαζηιηά. Σα πνζά πνπ πιήξσλαλ θάζε ρξφλν νη «βαζηιηθνί γεσξγνί» σο ελνίθηα θαη σο θφξνπο μεπεξλνχζαλ ην 50% ηεο παξαγσγήο ηνπο. 10 Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1996, ηφκνο Γ ζει.,

19 Άιινη θφξνη εκθαλίδνληαη κφλν σο θιεξνπρηθνί ή θαη σο δσξενπρηθνί : ην «ηαηξηθφλ», ην «ηππηαηξηθφλ», ην «ρσκαηηθφλ» γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλαρσκάησλ. Οη θιεξνχρνη θαη νη δσξενχρνη πιήξσλαλ νξηζκέλεο εηζθνξέο ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη ζηα «πνιηηεχκαηά» ηνπο. Οη θφξνη γηα ηελ θαηνρή δνχισλ θαη ηεηξαπφδσλ ππνινγίδνληαλ θαηά θεθαιή. Ωο θφξνη βνζθεκάησλ αλαθέξνληαη : ην «ελλφκηνλ» (κηα κνξθή θφξνπ βνζθήο, ν νπνίνο ππνινγηδφηαλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ), ην «θπιαθηηηθφλ», κηα «εηθνζηή ηεηάξηε» θαη κηα «δεθάηε» πνπ πξννξηδφηαλ γηα ζπζίεο. Οη ηξεηο ηειεπηαίνη θφξνη αληαπνθξίλνληαλ ζε θφξνπο θαηνρήο ή ρξήζεσο αγξψλ θαη θπηεηψλ. Σν «θπιαθηηηθφλ» πιεξσλφηαλ επίζεο απφ βηνηέρλεο θαη εκπφξνπο γηα ηα θαηαζηήκαηά ηνπο. Οη ίδηνη επαγγεικαηίεο θαηέβαιιαλ εηδηθνχο θφξνπο γηα λα έρνπλ ην δηθαίσκα λ αζθήζνπλ ην επηηήδεπκά ηνπο. ια ηα εηζνδήκαηα θνξνινγνχληαλ ζηελ πεγή ηνπο. Σν πην ζπλεζηζκέλν χςνο θνξνινγίαο πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ήηαλ 25%. Σα θξαζηά, ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ηα άλζε επηβαξχλνληαλ κε ηελ «απφκνηξα», παξαθξάηεζε ίζε κε ην 1/6 ή θαη ην 1/10 ηεο παξαγσγήο. Σν εηζφδεκα απφ ηελ εθηξνθή πνπιεξηθψλ επηβαξπλφηαλ κε θφξν 33%. Σα ελνίθηα ησλ ζπηηηψλ ππνβάιινληαλ ζε θφξν 5%. 3. Η ξσκατθή θπξηαξρία (30 π.υ κ.υ.) Οη θφξνη ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο δηαθξίλνληαλ ζε άκεζνπο (εηζθνξέοtributa) θαη έκκεζνπο (πξφζνδνη vectigalia) 11. Οη εηζθνξέο πιεξψλνληαλ κφλν απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ επαξρηψλ, φρη ηεο Ρψκεο. Απφ ηελ επνρή ηνπ Απγνχζηνπ (29-14 π.υ.) ε Ρψκε άξρηζε λα εθαξκφδεη ζηηο επαξρίεο ηελ κέζνδν ηεο απνγξαθήο. Ζ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ πνιηηψλ αλήθε ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ηηκεηψλ (censores), νη νπνίνη θαζφξηδαλ ην χςνο ησλ άκεζσλ θφξσλ. Ζ εηζθνξά ησλ επαξρηψλ ήηαλ δπν εηδψλ, ν θφξνο επί ηεο γεο (tributum soli) θαη ν θφξνο επί ησλ ζσκάησλ ή «επηθεθάιηνλ» (tributum capitis). Ο θφξνο επί ηεο γεο ήηαλ ν ζπνπδαηφηεξνο θφξνο. ε απηφλ ηνλ θφξν ππφθεηληαλ θαη νη βνζθφηνπνη, 11 Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1996, ηφκνο η, ζει

20 ηα δάζε αιιά θαη ηα ηρζπνηξνθεία. Άιια ζπλαθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελφο θηεκαηία δειψλνληαλ θαη απηά ζηελ απνγξαθή θαη πεξηιακβάλνληαλ ζηε θνξνινγία επί ηεο γεο : π.ρ. ε θαηνρή δνχισλ ππνβαιιφηαλ ζηε θνξνινγία, ζχκθσλα κε ηελ εζληθφηεηα, ηελ ειηθία θαη ηηο εηδηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο. Ο θφξνο πιεξσλφηαλ ζπλήζσο ζε ρξήκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν θεθαιηθφο θφξνο, ην «επηθεθάιηνλ», δελ ήηαλ ζηαζεξφο, αιιά θπκαηλφηαλ αλάινγα κε ηνλ πινχην ησλ δηαθφξσλ λνκψλ ηεο επαξρίαο. Σν χςνο ηνπ επηθεθαιίνπ εμαξηηφηαλ απφ ηελ εππείζεηα ή ηε κνξθή πξνζαξηήζεσο κηαο επαξρίαο ζην θξάηνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αληίιεςε φηη ηα θεθάιηα (δειαδή ηα ζψκαηα) ησλ ππεθφσλ ηεο απηνθξαηνξίαο ππνινγίδνληαλ σο πεξηνπζία θαη θνξνινγνχληαλ, έηζη ψζηε ην δηθαίσκα ελφο ππεθφνπ λα δηαηεξεί ην θεθάιη ηνπ, πνπ αλήθε ζηνλ απηνθξάηνξα, εμαγνξαδφηαλ κε ην θφξν. 4. Η θνξνινγία εηζνδήκαηνο ζην Βπδάληην 12 Α) Φνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηελ πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν ( κ.υ.) Κάζε ρξφλν ν απηνθξάηνξαο εμέδηδε «ζείαλ δειεγαηίσλα» 13 κε ηελ νπνία θαζφξηδε ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θάζε επαξρφηεηαο 14. ηε βάζε ηεο απηνθξαηνξηθήο «δειεγαηίσλνο» νη έπαξρνη ηνπ πξαηησξίνπ εμέδηδαλ «κεξηθέο δηαηππψζεηο», κε ηηο νπνίεο θαζφξηδαλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ γηα θάζε επαξρία. ηε ζπλέρεηα νη θπβεξλήηεο ησλ επαξρηψλ θαηέλεκαλ ζε θάζε πφιε (θαη ηελ πεξηνρή ηεο) ην αλάινγν πνζφ θφξνπ. Με βάζε απηή ηελ θαηαλνκή νη θνξνινγηθνί ππάιιεινη αλαιάκβαλαλ ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ. Οη ζπιιεγφκελνη θφξνη παξαδίδνληαλ νη κελ ζε είδνο ζηα θαηά ηφπνπο φξξηα (= απνζήθεο), νη δε ρξεκαηηθνί ζηνλ ζείνλ ζεζαπξφλ 12 ην ηκήκα απηφ ηεο εξγαζίαο ζα εμεηαζηεί απφ ηελ άπνςε ησλ θφξσλ ην ηκήκα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο πνπ αξρίδεη κε ηε κνλνθξαηνξία ηνπ Μ.Κσλζηαληίλνπ (324) θαη ηειεηψλεη κε ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1453). Σν δηάζηεκα αλάκεζα ζε απηέο ηηο δπν ρξνλνινγίεο ππνδηαηξείηαη ζε ηξεηο κεγάιεο πεξηφδνπο : ηελ πξσηνβπδαληηλή ( ), ηε κεζνβπδαληηλή ( ) θαη ηελ πζηεξνβπδαληηλή επνρή ( ). 13 Η. Καξαγηαλλφπνπινο, Σν Βπδαληηλφ Κξάηνο, Βάληαο, Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 373 επ. 14 Σν Βπδαληηλφ Κξάηνο δηαηξείην ζε ηέζζεξηο πνιχ κεγάιεο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο, ηηο επαρτόηηηες (praefecturae praetorio). Ζ δηαίξεζε απηή θαζηεξψζεθε ηνλ 5 ν αηψλα κ.υ. Δπηθεθαιήο θάζε επαξρφηεηαο ήηαλ ν έπαρτος ηων πραιηωρίων (praefectus praetorio). Καζεκία απφ ηηο επαξρφηεηεο πεξηειάκβαλε πεξηζζφηεξεο απφ κηα διοικήζεις. Οη δηνηθήζεηο, ηέινο, δηαηξνχληαλ ζε επαρτίες. 20

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα : Φνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα ΣΜΖΜΑ ΓΟ ΣΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ. Σζηηζηθάνπ Οπξαλία

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα : Φνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα ΣΜΖΜΑ ΓΟ ΣΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ. Σζηηζηθάνπ Οπξαλία ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Φνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα ΣΜΖΜΑ ΓΟ ΣΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ Ολνκαηεπώλπκν : Σζηηζηθάνπ Ησάλλα Σζηηζηθάνπ Οπξαλία 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ει. Φνξνδηαθπγή Δλλνηνινγηθά Εεηήκαηα 1. Φνξνδηαθπγή: Δλλνηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ Εηζαγσγή ηελ ηξηεηία 2010-2013, ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε κία πξσηνθαλή, παγθνζκίσο, δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Δ Ι Α Γ Ω Γ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΔΘΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΣΘ ΔΘΕΘΝΕΘ ΤΝΑΛΛΑΓΕ Μ Δ Ρ Ο ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΔΘΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΣΘ ΔΘΕΘΝΕΘ ΤΝΑΛΛΑΓΕ Μ Δ Ρ Ο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μ Δ Ρ Ο Α ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηε ζχγρξνλε δηεζλή νηθνλνκηθή ην πιένλ ζεκαληηθφ θαη ακθηιεγφκελν δήηεκα είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δήηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηεζλείο κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο. ην παξειζφλ, ζπρλά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα