ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Πα ροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί ας (Π.Φ.Υ.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ Α /196) «Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α /123) «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήμα τος Υγείας». β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α /98). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/γματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ. 229/2008 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας Άρθρο 1 Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 1. Ιατρικές και Οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμι ας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται από: α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία. β. Ιδιωτικά πολυïατρεία και πολυοδοντιατρεία. γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκα τάστασης. 2. Οι ανωτέρω φορείς λειτουργούν με τις διατάξεις του παρόντος και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του οικείου Ιατρικού, ή Οδοντιατρικού κατά περίπτωση Συλλόγου. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Ιδιωτικό ιατρείο, ή οδοντιατρείο είναι χώρος κα τάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική, ή η οδοντιατρική επιστήμη, από ιατρό, ή οδοντίατρο που διαθέτει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, ή οδοντιατρείου. 2. Ιδιωτικό πολυϊατρείο ή πολυοδοντιατρείο είναι η σύνθεση τριών τουλάχιστον ιδιωτικών ιατρείων ή οδο ντιατρείων, ή τριών τουλάχιστον ιδιωτικών διαγνωστι κών εργαστηρίων, ή τριών τουλάχιστον ιδιωτικών ερ γαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή η σύνθεση τριών τουλάχιστον εξεταστικών μονάδων από τις πιο πάνω αναφερόμενες. Τα ιδιωτικά ιατρεία οδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνω στικά εργαστήρια και ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ια τρικής και αποκατάστασης που συνθέτουν το ιδιωτικό πολυϊατρείο στεγάζονται σε λειτουργικά ενιαίο χώρο, κατάλληλα διαρρυθμισμένο και εξοπλισμένο, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου και ιδι ωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται σε εταιρείες, σε αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος. 3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι τα διαγνω στικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, τα διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων και τα διαγνωστικά εργαστή ρια πυρηνικής ιατρικής, ως εξής: α. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, όπου: αα) Παρέχονται υπηρεσίες σε ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα βιοπαθολογίας, ή κυτταρολογίας, ή παθο λογοανατομικής ή αιματολογίας, στο πλαίσιο άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής ή ββ) γίνεται αποκλειστική επεξεργασία δειγμάτων βιο λογικών υλικών για λογαριασμό άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ή

2 6734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γγ) παρέχονται υπηρεσίες σε ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα βιοπαθολογίας, ή κυτταρολογίας, ή παθο λογοανατομικής ή αιματολογίας, στο πλαίσιο άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής, παράλληλα δε μπορεί να γίνεται και επεξεργασία δειγμάτων βιολο γικών υλικών για λογαριασμό άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. β. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμ φωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, όπου γίνονται δεκτοί ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα ακτι νοδιαγνωστικής, προς εξέταση, στο πλαίσιο άσκησης της διαγνωστικής απεικονιστικής ιατρικής με τα σύγ χρονα μέσα απεικόνισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. γ. Διαγνωστικό εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, όπου γίνονται δεκτοί ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα πυρηνικής ιατρικής, προς εξέταση, στο πλαίσιο άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με ανοικτή πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας, τόσο για in vivo, όσο και για in vitro διαγνωστικές μελέτες, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 4. Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκα τάστασης είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, όπου παρέχονται υπηρεσίες φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σύμφωνα με τους κανό νες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, από ιατρό με ειδικότητα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή από ορθοπεδικό, ή παθολόγο, ή νευρολόγο ψυχίατρο, ή νευ ρολόγο, ή ρευματολόγο που λειτουργούσε φυσικοθερα πευτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του β.δ. 521/1963 (ΦΕΚ Α 145) και είχε υποστεί ειδική εκπαί δευση μετά τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας επί δύο (2) τουλάχιστον έτη στη φυσική ιατρική και αποκα τάσταση σε νοσηλευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής το οποίο διαθέτει κλινική, ή τμήμα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης αναγνωρισμένο να παρέχει ειδικότητα στη φυσική ιατρική και αποκατάσταση. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας Π.Φ.Υ. 1. Για τη νόμιμη λειτουργία Ιδιωτικού φορέα Πρω τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του άρθρου 1 απαιτείται άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιο λογητικά που προβλέπονται με το παρόν και μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν συ νέλθει η αρμόδια επιτροπή εντός του ανωτέρου προ βλεπόμενου χρόνου η άδεια μπορεί να χορηγείται και χωρίς τη γνώμη αυτής, μετά από έλεγχο της ανωτέρω Διευθύνσεως Υγείας και μετά από υποβολή από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, υπεύθυνης δήλώσης ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση ανακριβούς, ή αναληθούς δήλωσης η επιτροπή του άρθρου 7 εισηγεί ται την επιβολή των προβλεπομένων στο άρθρο 13 του παρόντος διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλο νται επί πλέον των ποινικών κυρώσεων που προβλέπο νται στο άρθρο 22 του ν. 1599/1986 (Α 75) επί υποβολής ψευδών δηλώσεων. Η Επιτροπή του άρθρου 7 είναι υποχρεωμένη εντός οκταμήνου από την χορήγηση της άδειας λειτουργί ας να διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Ο έλεγχος των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. ενεργείται και μεταγενέστερα κατά πάντα χρόνο. Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης εφαρμόζονται οι ρυθμί σεις του άρθρου 12 του παρόντος. 3. Άδεια λειτουργίας απαιτείται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης, ή περιορισμού των παρε χομένων από τους ιδιωτικούς φορείς υπηρεσιών Πρω τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμοζομένης αναλόγως. Άρθρο 4 Δικαιούχοι 1. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής Ια τρικών και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χορηγείται αποκλειστικά: α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού, ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, κατά τους ειδικότερους προσδιορισμούς του παρόντος. β. Σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που στο σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή ιατρικών ή/και οδοντιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. γ. Σε αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς που συστή νονται με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. δ. Σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στο σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή ιατρικών ή / και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 2. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με αυτοτελείς άδειες, δύο (2), ή περισσότερων ιατρών και οδοντιάτρων της αυτής, ή διαφορετικής ειδι κότητας επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατεθειμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση αυτοτελών αδειών λειτουργίας, ιατρείων, ή οδοντιατρείων, διαρρυθμισμένων και εξοπλισμένων σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν είναι αναγκαία όταν οι συστεγαζόμενοι, με αυτοτελείς άδειες λειτουργίας, ια τροί, ή οδοντίατροι χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό, αλλά σε καθορισμένους και διαφο ρετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών. 3. Για τη χορήγηση των αυτοτελών αδειών λειτουρ γίας συστεγαζόμενων ιατρείων, ή οδοντιατρείων της παραγράφου 2 απαιτείται «θετική» γνώμη του οικείου ιατρικού, ή οδοντιατρικού συλλόγου ή και των δύο (2) συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι κανόνες της ιατρικής οδοντιατρικής δεοντολογίας και ιδίως εάν διασφαλίζεται η Υγεία του Κοινού. Το Δ.Σ. του οικείου ιατρικού, ή οδοντιατρικού συλλό γου αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία η γνώ μη του οικείου συλλόγου θεωρείται θετική. 4. Έδρα του φορέα παροχής ιατρικών ή οδοντιατρι κών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι η περιφέρεια του οικείου ιατρικού, ή οδοντιατρικού συλλόγου στα μητρώα του οποίου ο δικαιούχος της

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6735 άδειας του φορέα εγγράφεται, (με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα) υποχρεωτικά. Ιατρική πράξη εκτός της έδρας του φορέα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις του άρθρου 7 του ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α 287). 5. Άδεια για λειτουργία φορέα παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνιστά κώλυμα απόκτησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρ κωτικά. Άρθρο 5 Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου οδοντιατρείου 1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ια τρείου, ή οδοντιατρείου απαιτείται η υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού, ή οδοντιάτρου. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου χορηγείται και σε ιατρούς με τίτλο ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Στις περιπτώσεις συστέγασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού. 2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας, από τον οικείο ιατρικό, ή οδοντιατρικό σύλλογο. Σε περί πτωση κατά την οποία ιατρός δεν είναι κάτοχος τίτλου ειδικότητας γενικής ιατρικής, έχει όμως το δικαίωμα να ασκεί πράξεις γενικής ιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, οφείλει να καταθέσει, πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο και το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του π.δ. 84/1986 (Α 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του π.δ. 38/2004 (Α 35). β. Τη «θετική» γνώμη του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στις περιπτώσεις συστέγασης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4. Εάν ο σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του δικαιούχου αρκεί η προσκόμιση επικυρω μένου αντιγράφου της αίτησης αυτής με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της. γ. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο, ή οδο ντιατρείο. δ. Βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωρο θέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο. ε. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου να προκύπτει το επιτρεπτό της χρήσης του χώρου. στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλί μακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεω ρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχι τέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β του παρόντος (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή ΧΧ**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α). ζ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμ βάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρα φές του παραρτήματος Β του παρόντος. η. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντι γράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυρι ότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού. θ. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποι ούμενο ιατρικό, ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. 3. Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία ή σε αστικό ιατρικό συνεταιρισμό ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χα ρακτήρα, την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής. Στην περίπτωση αυτή εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (γ) έως και (ι) της ανωτέρω παραγρά φου, υποβάλλονται και τα εξής: α. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των υπευθύνων του ιατρείου οδοντιατρείου ιατρών και οδοντιάτρων. β. Καταστατικό της εταιρείας ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού ή συστατικό του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκο πικού χαρακτήρα. 4. Ο αιτούμενος την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ια τρείου ή οδοντιατρείου οφείλει να καταθέσει απόσπα σμα ποινικού μητρώου του και σε περίπτωση Εταιρείας ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα όλων των μελών του Δ.Σ. αυτών. Άρθρο 6 Άδεια λειτουργίας πολυϊατρείου και πολυοδοντια τρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιω τικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής αποκατάστασης 1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργα στηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής αποκατάστασης απαιτείται η υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού, ή του νομίμου εκπροσώπου σε πε ρίπτωση νομικού προσώπου. 2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου περί εγ γραφής και άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας για τον δικαιούχο ιατρό ή τους υπευθύνους ιατρούς του Νομικού Προσώπου. β. Βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απα γορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέ τηση της συγκεκριμμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο. γ. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου να προκύπτει το επιτρεπτό της χρήσης του χώρου. δ. Άδεια σκοπιμότητας και ειδική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπρο στασίας, εφόσον χρησιμοποιούνται τεχνικές, ή μηχανή ματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ραδιοϊσότοπων. ε. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή πα ραχώρησης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω εργαστήριο. στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατεθειμένου χώρου κλί μακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώ

4 6736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημέ νο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β του παρόντος (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή ΧΧ**). ζ. Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχα νολόγο από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. η. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. θ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβά νονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτή ματος Β του παρόντος. ι. Επίδειξη πρωτότυπων και υποβολή επίσημων αντι γράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυρι ότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού. ια. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιού μενο ιατρικό, οδοντιατρικό φυσιοθεραπευτικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. 3. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού δια γνωστικού εργαστηρίου, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, απαιτείται βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό περί της στατικής επάρκειας του ακινήτου, στο οποίο στε γάζεται το διαγνωστικό εργαστήριο, εφόσον πρόκειται για Μαγνητικό Τομογράφο για χώρο εκτός ισογείου, ή υπογείου. 4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πο λυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, ή ιδιωτικού διαγνω στικού εργαστηρίου, ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ια τρικής και αποκατάστασης που λειτουργεί με τη μορφή εταιρείας ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται επιπλέον: α. Καταστατικό της εταιρείας ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού ή συστατικό του ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα. 5. Ο αιτούμενος την άδεια λειτουργίας πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργα στηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής αποκατάστασης οφείλει να καταθέσει απόσπασμα ποι νικού μητρώου του και σε περίπτωση Εταιρείας ή αστι κού ιατρικού συνεταιρισμού ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όλων των μελών του Δ.Σ. αυτών. Άρθρο 7 Επιτροπή Φορέων Π.Φ.Υ. 1. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνι στάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α. Έναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., που εδρεύει στην οικεία Ν.Α. β. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού, ή Οδοντια τρικού Συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, δια φορετικά ορίζεται από το Νομάρχη. γ. Έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό που υπηρε τεί στην οικεία Περιφέρεια ή την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η επιτροπή υποστηρίζεται υποχρεωτικά από υπάλλη λο της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής που ασκεί χρέη γραμματέα της επιτροπής. 2. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ο οποίος ορίζει πρόσωπα που δεν περιλαμβά νονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών του άρθρου 4 του π.δ/τος 247/1991 (ΦΕΚ. Α 93). 3. Έργο της επιτροπής είναι: α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας λειτουρ γίας φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. β. Ο έλεγχος των φορέων Π.Φ.Υ. γ. Η εισήγηση για την επιβολή των διοικητικών κυρώ σεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος. Άρθρο 8 Εταιρείες ή αστικοί ιατρικοί συνεταιρισμοί ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 1. Άδεια λειτουργίας φορέα παροχής ιατρικών υπηρε σιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή σε αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς ή σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνιστώνται, εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των παρακάτω ειδικών προϋποθέσεων: α. Ο σκοπός τους να περιλαμβάνει τη δυνατότητα πα ροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής οδοντιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. β. Η άδεια λειτουργίας να περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων οδοντιατρείων και εργαστηρίων του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., καθώς και στα ονόματα των υπευθύ νων των τμημάτων και του Eπιστημονικού Διευθυντή. Άδεια λειτουργίας εκδίδεται για κάθε υποκατάστημα του φορέα. Επιτρέπεται η σύσταση φορέα για μία (1) ή περισσότερες μονάδες ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντια τρείου ή ιδιωτικού εργαστηρίου. γ. Για κάθε τμήμα παροχής υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται από τον φορέα, ως υπεύθυνος, ιατρός οδοντίατρος, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι απασχολούμενοι σε ιδιωτι κούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας αναισθησιολογίας δεν ορίζονται υπεύθυνοι τμήματος. δ. Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο υπεύθυνοι τμημάτων απαρτίζουν το επιστημονικό συμ βούλιο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα, ή εξουσιοδοτη μένο άτομο ορίζει έναν εξ αυτών ως επιστημονικό Δι ευθυντή, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για θέματα που άπτονται της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. ε. Ο επιστημονικός Διευθυντής έχει δικαίωμα αρνη σικυρίας, μετά από σχετική γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου, σε αποφάσεις της Διοίκησης του φορέα, εφόσον αυτές ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευ θύνης και δεν είναι κατά τη γνώμη του σύμφωνες με την ιατρική επιστήμη και δεοντολογία. στ. Ως υπεύθυνος τμήματος και επιστημονικός Διευ θυντής απαγορεύεται να ορισθεί όποιος έχει καταδι καστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα απόκτησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6737 ζ. Σε περίπτωση που υπεύθυνος τμήματος επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία του με το φορέα παροχής Π.Φ.Υ. για οποιοδήποτε λόγο υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως τούτο στον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Τη δήλωση αυτή περί διακοπής της συνεργασίας του και αποχώρησής του από το συγκεκριμένο φορέα υπο χρεούται να υποβάλλει και στη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της κατά τόπον αρμόδιας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης. η. Σε περίπτωση απουσίας του υπεύθυνου τμήματος για οποιονδήποτε λόγο πέραν των 60 ημερών (εννοεί ται ότι ο απουσιάζων υπεύθυνος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του εντός του διαστήματος των 60 ημερών από έτερο ιατρό του τμήματος), ο νόμιμος εκπρόσω πος του φορέα υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τον αντικαταστάτη του. Η γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιατρού οδοντιάτρου, που ορίζεται ως υπεύθυνος ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του τμήματος και βεβαίωση του οικείου ιατρικού οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης του οριζομένου ως υπευθύνου ιατρού οδοντιάτρου. θ. Σε περίπτωση που ο ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία του με υπεύθυνο τμήματος, υποχρεούται να του επιδώ σει με δικαστικό επιμελητή σχετική δήλωση και να γνω στοποιήσει στη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τον αντικαταστάτη του. Η γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιατρού οδοντιάτρου, που ορίζεται ως υπεύθυνος ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του τμήματος βεβαίωση του οικείου ιατρικού οδοντιατρικού συλ λόγου περί εγγραφής και άσκησης του οριζομένου ως υπευθύνου ιατρού οδοντιάτρου. Παράλειψη εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης συ νεπάγεται ανάκληση της άδειας του συγκεκριμένου τμήματος. ι. Οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να αναπτύσσουν υποκαταστήματα με την ίδια επωνυμία, διακριτικό τίτλο και σήμα. Για τα υποκαταστήματα αυτά απαιτείται χωριστή άδεια λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδι οίκηση. Η άδεια αυτή εκδίδεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Αντίστοιχες άδειες σκοπι μότητας και καλής λειτουργίας Ιοντιζουσών Ακτινοβο λιών εκδίδονται για το Υποκατάστημα και ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρε ωτικά ονομαστικές κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α 75). 3. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. τηρούν βιβλία κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του Κώδικα Βι βλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α ). 4. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσί ου και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί επιτρέπεται να συμβάλλονται με τους Φορείς του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την προβλεπόμενη από το παρόν π.δ/γμα άδεια λειτουργίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας Διοικητικές Κυρώσεις Άρθρο 9 Ειδικές υποχρεώσεις 1. Κάθε ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. πρέπει να τηρεί τους όρους καθαριότητας και υγιεινής περιβάλλοντος όπως αυτοί προβλέπονται από τις ισχύ ουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις. 2. Το αποτέλεσμα κάθε είδους ιατρικής πράξης και εργαστηριακής εξέτασης υπογράφεται ευκρινώς και σφραγίζεται από τον κατά περίπτωση υπεύθυνο για τη διενέργειά της ιατρό. Σε περίπτωση εργαστηριακής εξέτασης που πραγ ματοποιήθηκε εκτός της έδρας ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ. υπεύθυνος είναι τόσο ο ιατρός που έλαβε την εντολή εκτέλεσης, όσο και ο υπεύθυνος του φορέα, στον οποίο διενεργήθηκε. 3. Για τη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης και οικονομικής αξιολόγησης των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών υγείας οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρε σιών Π.Φ.Υ. υποχρεούνται: α. Να καταχωρούν καθημερινά τις εκτελούμενες ια τρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις κατά κα τηγορία και για κάθε υπεύθυνο για τη διενέργειά τους ιατρό, σε ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενα αρχεία. β. Να διαχειρίζονται και αρχειοθετούν τα δεδομένα τους (ιατρικά, οικονομικά, διοικητικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2472/1997 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτή ρα» (ΦΕΚ Α 50), μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και να τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρό πο, ανώνυμα, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να επιβάλλει τη διαρκή σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών. Άρθρο 10 Ειδικές Απαγορεύσεις Απαγορεύεται: α. Η λειτουργία ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρε σιών Π.Φ.Υ., χωρίς την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του παρόντος άδεια λειτουργίας. β. Η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. για τις οποίες ο ιδιωτι κός φορέας στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδι κού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού. γ. Η λειτουργία του φορέα, πλην των ιδιωτικών ιατρεί ων και ιδιωτικών οδοντιατρείων, σε χώρο που χρησιμο ποιείται και για κατοικία. δ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας από φορείς Π.Φ.Υ., οι οποίες, βάσει των κανόνων της ιατρικής οδοντιατρικής επιστήμης, παρέχονται αποκλειστικά, στη δευτεροβάθ μια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. ε. Η εκτέλεση ιατρικών πράξεων για τις οποίες απαι τείται γενική νάρκωση, ή ραχιαία, ή επισκληρίδιος αναι σθησία. Επιτρέπεται κατ εξαίρεση η χορήγηση γενικής νάρ κωσης, παρουσία αναισθησιολόγου, για την εκτέλεση μαγνητικών ή αξονικών τομογραφιών, σε ενήλικες με

6 6738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) διαταραγμένη συνείδηση ή παιδιά ή πολυτραυματίες ή κλειστοφοβικά άτομα και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι το εργαστήριο διαθέτει τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο παράρτημα. στ. Η διενέργεια εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής που αφορούν την καρδιά χωρίς την παρουσία καρδιολόγου, εφόσον για αυτές απαιτείται η δοκιμασία κόπωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το αποτέλεσμα της ηλεκτρο καρδιογραφικής εξέτασης υπογράφεται από τον καρδι ολόγο που διενήργησε τη δοκιμασία κόπωσης. ζ. Η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου στα οδοντι ατρεία, ή πολυοδοντιατρεία. Άρθρο 11 Ιατρική Διαφήμιση 1. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2194/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α 213) και από το άρθρο 17 του ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α 287). Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφόσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία. 2. Κάθε φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. φέρει υπο χρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις: «ΙΔΙΩΤΙ ΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», συνοδευόμενες από την ένδειξη και το διακριτικό τίτλο του φορέα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου διακριτικού από άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σε όλη τη Χώρα. 3. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους, Ελληνικά, ή ξενόγλωσσα, τους όρους «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ», ή «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», ή «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ή «ΠΟ ΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», σε συνδυασμό ή μη με οποιοδήποτε άλλο τίτλο, ή επωνυμία, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.1579/1985 (ΦΕΚ Α 217), που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165). Άρθρο 12 Διακοπή λειτουργίας Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας 1. Η λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπη ρεσιών Π.Φ.Υ. διακόπτεται και η αντίστοιχη άδεια ανα καλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Εφόσον υποβληθεί αίτηση υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας λειτουργίας. β. Σε περίπτωση θανάτου, ή δικαστικής συμπαράστα σης του δικαιούχου, ή σε περίπτωση λύσης της εταιρεί ας ή κατάργησης του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού ή του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άδεια λει τουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που αφορούν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτής, ή εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. δ. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος των προβλεπομέ νων από τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας αδειών των εργαστηρίων ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ραδιοϊσο τόπων, εκτός εάν ο φορέας έχει νομίμως υποβάλλει αίτηση για την ανανέωση της ισχύος της άδειας πριν τη λήξη της. ε. Εάν δεν τηρούνται οι σχετικές με τη λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και την παροχή των υπηρεσιών αυτών διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και του παρόντος διατάγματος. 2. Η διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρό ντος άρθρου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη, που επιδίδεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα και εκτελείται από την κατά τόπο αρμό δια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επικουρούμενη από την αστυνομική αρχή σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρ φωσης. 3. Σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης, ή ανακαίνισης του κτιρίου και του εξοπλισμού η λειτουργία του ιδι ωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ή τμήματος αυτού επιτρέπεται να διακοπεί προσωρινά, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη, εφόσον υποβληθεί στη Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της κατά τόπον αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σχετική αίτηση από τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του φορέα. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί μόνο με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση μετά από σχετική σύμφωνα με τα παραπάνω αίτηση. Άρθρο 13 Διοικητικές Κυρώσεις 1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που λει τουργούν χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, έστω και αν η έλλειψη αφορά μόνο ένα τμήμα του φορέα, παύουν να λειτουργούν από την κοινοποίηση σ αυτούς σχετικής απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη, η οποία επιδίδεται στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκτελείται από την κατά τόπο αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επι κουρούμενη από την αστυνομική αρχή. Με την ίδια ως άνω απόφαση οι παραβάτες τιμωρού νται με πρόστιμο: Α , εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία. Β , εφόσον πρόκειται για πολυϊατρεία, πο λυοδοντιατρεία και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Γ , εφόσον πρόκειται για διαγνωστικά ερ γαστήρια. 2. Σε περίπτωση παράβασης των ειδικών απαγορεύσε ων του άρθρου 10 του παρόντος, αφαιρείται η άδεια του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη και διατάσσεται η άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας του. Η απόφαση αυτή επιδίδεται στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκτελείται από την κατά τόπο αρμόδια Νομαρχιακή Αυ τοδιοίκηση, επικουρούμενη από την αστυνομική αρχή. Με την ίδια, ή όμοια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη και πρόστιμο ύψους από δέκα πέντε χι λιάδες (15.000) έως εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος σχε τική με τη νόμιμη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα παρο χής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ή την παροχή υπηρεσιών υγείας απ αυτόν, πέραν των παραβάσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από έναν (1) μέχρι έξι (6) μήνες και με πρόστιμο ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ. 4. Οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται αφού τηρηθεί διαδικασία ακρόασης του δικαιούχου της άδει ας. 5. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από το παρόν άρ θρο βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α 1990), όπως κάθε φορά ισχύει και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου. Άρθρο 14 Μητρώο 1. Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται μητρώο ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Για την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του μητρώου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας όλες τις εκδιδόμενες άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., καθώς και τις αποφάσεις για την ανάκληση τούτων, ή τη διακοπή της λειτουργίας τους. 2. Οι ανωτέρω άδειες και αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποι ούνται και στους οικείους Ιατρικούς, ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Άρθρο 15 Διασφάλιση της ποιότητας 1. Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. είναι υπο χρεωτικός και διενεργείται από το «Ινστιτούτο Ελέγχου και Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας» (Ι.Ε.Π.Υ.Υ.), σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2519/ Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας Π.Φ.Υ., που διαθέτει εργαστήριο επεξεργα σίας βιολογικών υλικών υποχρεούνται, εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του Ι.Ε.Π.Υ.Υ., να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέ ρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς, ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα. 3. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων Π.Φ.Υ. υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρις ότου καθορισθεί από το Ι.Ε.Π.Υ.Υ. η απαιτούμενη γι αυτά πιστοποίηση, να πιστοποιηθούν με ISO Άρθρο 16 Τεχνικές Προδιαγραφές Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ισχύ ουν οι τεχνικές προδιαγραφές των εξής παραρτημά των: 1. Παράρτημα Α, όσον αφορά τους χώρους. 2. Παράρτημα Β, όσον αφορά τον εξοπλισμό. 3. Παράρτημα Γ, όσον αφορά τους όρους διακίνησης βιολογικών δειγμάτων από φορέα Π.Φ.Υ. ή κλινική σε άλλο φορέα Π.Φ.Υ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις Άρθρο 17 Προσαρμογή 1. Οι ιδιωτικοί φορείς με οποιαδήποτε νομική μορφή και ονομασία, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς νόμιμη άδεια, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη της ισχύος του, επιτρεπομένης, ως προς την τήρηση των οικείων τεχνικών προδιαγραφών, του παραρτήματος Α, παρέκ κλισης μέχρι 20%. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής χωρίς τη νόμιμη άδεια, διακόπτεται η λειτουργία τους με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη και επιβάλλεται σε βάρος τους και το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφο Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στους φορείς της προηγουμένης παραγράφου υποβάλλεται αίτηση από το δικαιούχο και σε περίπτωση εταιρείας από τον εκπρόσωπο αυτής, που συνοδεύεται από τα προβλε πόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό ιατρείο, ή ιδιωτικό οδοντιατρείο, ή του άρθρου 6, εφόσον πρό κειται για τους λοιπούς φορείς Π.Φ.Υ. Το πιστοποιητικό σήμανσης C.E. δεν απαιτείται για τον εξοπλισμό που αποδεδειγμένα απέκτησε ο φορέας πριν την έναρξη ισχύος του π.δ/τος 84/2001 (ΦΕΚ Α /70). 3. Στους ιδιωτικούς φορείς στους οποίους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει χορηγηθεί η προβλεπό μενη από το άρθρο 3 παράγραφο 2 του π.δ/τος 84/2001 άδεια ίδρυσης χορηγείται και η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άδεια λειτουργίας, εφόσον ο δικαιούχος και σε περίπτωση εταιρείας ο εκπρόσωπος αυτής καταθέσει σχετική αίτηση που συνοδεύεται μόνο από τα εξής δικαιολογητικά: α. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή πα ραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου στον οποίο στεγάζεται ο φορέας. β. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντι γράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού και γ. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιού μενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύ ουσα εκάστοτε νομοθεσία. 4. Άδεια σκοπιμότητας μηχανήματος ιοντίζουσας ακτινοβολίας, που έχει εκδοθεί στο όνομα ιατρού, και

8 6740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) αφορά τη χρήση μηχανήματος, που ανήκει κατά κυριό τητα σε ιδιωτικό φορέα Π.Φ.Υ., που λειτουργούσε πριν τη δημοσίευση του π.δ. 84/2001 με τη μορφή εταιρείας, μεταβιβάζεται στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, εφό σον το μηχάνημα είναι εγκατεστημένο στην έδρα της. Για τους ιδιωτικούς φορείς, με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, που λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και πριν τη δημοσίευση του π.δ. 84/2001 και έχουν άδεια σκοπιμότητας μηχανήματος ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο όνομά τους εκδίδεται η ειδική άδεια λειτουργίας. Για την ανωτέρω μεταβίβαση υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που συνοδεύ εται από τα εξής δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένα παραστατικά κτήσης του μηχανήμα τος. β. Συμβόλαιο αγοράς, ή μίσθωσης, ή παραχώρησης με ή χωρίς ανταλλάγματα του ακινήτου, στο οποίο στεγά ζεται ο φορέας και είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα. 5. Τα ιδιωτικά εργαστήρια απεικονίσεων και τα ιδιω τικά διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής που διαθέτουν μηχανήματα, ή εφαρμόζουν τεχνικές για τις οποίες απαιτείται άδεια ιοντίζουσας ακτινοβολί ας και λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρό ντος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α /347), εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως, προσαρμοζόμενα κατά τα λοιπά στις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη της ισχύος του. 6. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του β.δ. 521/1963 (ΦΕΚ Α 145) όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα π.δ. 667/1981 (ΦΕΚ Α 166) και 154/1992 (ΦΕΚ Α 73) καταργούνται. Τα φυσιοθεραπευτήρια του άρθρου 16 του β.δ. 521/1963 που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετονομάζονται σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ια τρικής και αποκατάστασης και υποχρεούνται να προ σαρμοσθούν στις διατάξεις αυτού με την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη της ισχύος του. 7. Η ύπαρξη ιατρικού εξοπλισμού αποδεικνύεται με αντίγραφα παραστατικών, κτήσης, παραχώρησης μετά, ή άνευ ανταλλάγματος, ενοικίασης, (χρησιδανεισμού), διαρκούς κατοχής, ή όποιας άλλης νομικής μορφής και σε περίπτωση παλαιών ιατρείων με την υποβολή υπεύ θυνης δήλωσης. 8. Το π.δ. 84/2001 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 228/ 2004 καταργείται. Άρθρο 18 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. * *

9 ΦΕΚ 210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6741

10 6742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6743

12 6744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6745

14 6746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6747

16 6748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6749

18 6750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6751

20 6752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 210 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610278866, 2610277553, Fax: 2610275609 http://www.ispatras.gr & e-mail: ispatras@yahoo.gr ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα