ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΩΝ Αποτελεί πλέον κοινό τόπο κάθε προβληµατισµού σχετικά µε τον φωτισµό συγκοινωνιακών έργων, ότι αυτός πρέπει να αναπτύσσεται µε βάση τα αναφερόµενα στις διάφορες εκδόσεις της CIE. Αποτελεί επίσης κοινό τόπο ότι δεν είναι αποδεκτή η οποιαδήποτε σταχυολόγηση επί µέρους πορισµάτων της CIE προκειµένου να συγκροτηθεί µία περισσότερο πρωτότυπη ή οικονοµικότερη λύση, δεδοµένου ότι η αντιµετώπιση του φωτισµού στις εκδόσεις αυτές διατρέχεται από µία κοινή λογική και κοινές αρχές. Κάθε τέτοια προσπάθεια, και έχουµε γίνει µάρτυρες σχετικών επιτευγµάτων, καταλήγει σε κακότεχνες λύσεις δια των οποίων τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των οδηγών και η αξία των διακινούµενων αγαθών. Για τους λόγους αυτούς, από την συγκρότηση της ΕΥ Ε/ΠΑΘΕ, καταβλήθηκε προσπάθεια επανεξέτασης τόσο των µέχρι τότε ισχυόντων στην χώρα µας κανονισµών σύνταξης µελετών (ΚΜΕ). Παράλληλα προχωρήσαµε σε επανεξέταση και των ισχυόντων προδιαγραφών εκτέλεσης των σχετικών εργασιών (ΤΣΥ), προκειµένου να συγκροτηθεί ένα οµοιογενές σύνολο κανόνων. Κύρια βοηθήµατα στην προσπάθειά µας αυτή ήταν τόσο οι ισχύοντες διεθνείς (CIE) και εθνικοί κανονισµοί, όσο και η εµπειρία µας από τον ηλεκτροφωτισµό του αυτ/µου. Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ Τα βασικότερα σηµεία στα οποία εστιάσθηκε η προσοχή µας και επί των οποίων έγιναν οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις έναντι του ισχύοντος µέχρι τότε ΚΜΕ, ήταν τα εξής: 1. Τήρηση των προδιαγραφών της CIE. Ο έλεγχος της κατανοµής της έντασης του φωτός στον αυτ/µο είναι επιτακτικότερος σε σχέση µε τους αστικούς δρόµους, τόσο λόγω των υψηλών ταχυτήτων, όσο και λόγω της απουσίας φωτισµού του περιβάλλοντος ο οποίος, εκτός των άλλων, µειώνει την θάµβωση των οδηγών. Οι υψηλές ταχύτητες αυξάνουν την απόσταση πέδησης κατά πολύ, µε αποτέλεσµα αυτή να υπερβαίνει την φωτιζόµενη περιοχή από τα φώτα του αυτοκινήτου. Για αυτό η βαρύτητα που δίνεται στον έλεγχο των σχετικών µελετών πρέπει να είναι µεγάλη. Κατά τον έλεγχο µελετών ηλεκτροφωτισµού διάφορων τµηµάτων του αυτ/µου αντιµετωπίσαµε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα του προγράµµατος υπολογισµού των φωτοτεχνικών µεγεθών ήταν υπερβολικά καλά. Ταυτόχρονα τα αποτελέσµατα αυτά στον µεταξύ τους συσχετισµό ήταν αλλοπρόσαλλα. Για να καταλάβουµε τι γίνεται ζητήσαµε από τους συγκεκριµένους προµηθευτές το πολικό διάγραµµα του φωτιστικού σε ψηφιακή µορφή (i table - ένταση φωτισµού ανά 5 0 της οριζόντιας στερεάς γωνίας C και ανά 5 0 της γωνίας γ). Τα δεδοµένα αυτά τα τοποθετήσαµε σε καθολικό πρόγραµµα συντεταγµένο σύµφωνα µε την CIE Τα αποτελέσµατα που πήραµε ήταν εντελώς διαφορετικά από τα υποβληθέντα. Όπως διαπιστώσαµε ανατρέχοντας στους διατιθέµενους καταλόγους των φωτιστικών, η διαφορά οφειλόταν σε αυτοσχέδια χρήση για το υπόψη φωτιστικό, καθρέπτη άλλου φωτιστικού. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις το πρόγραµµα υπολογισµού έδινε την δυνατότητα στο χειριστή του να µεταθέτει αυτοβούλως τον παρατηρητή, προκειµένου να επιτύχει τα επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, και µάλιστα σε θέσεις διαφορετικές για κάθε αποτέλεσµα. Επιπροσθέτως όλες οι θέσεις ήταν διαφορετικές από την οριζόµενη στην CIE. Για τους λόγους αυτούς η επιβεβαίωση 1

2 του i table του προτεινόµενου φωτιστικού είναι πολύ κρίσιµη. Το ίδιο κρίσιµη είναι η επιβεβαίωση ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα υπολογισµού έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την CIE Αυτό σηµαίνει ότι το ίδιο το πρόγραµµα δεν επιτρέπει στον χειριστή να βγάζει αυτοβούλως στο σεργιάνι τον παρατηρητή προκειµένου να πετύχει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Πληροφορούµαστε ότι και για τα δύο αυτά θέµατα έχουν αναζοπυρωθεί οι προβληµατισµοί στις χώρες της Ε.Ε. Ήδη σε αρκετές από αυτές ζητούνται πιστοποιήσεις από ανεξάρτητα διαπιστευµένα εργαστήρια. Επειδή όµως η διασφάλιση των ανωτέρω δεν σηµαίνει κατ ανάγκη ότι εξασφαλίζεται και η ταύτιση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος υπολογισµού µε τα πραγµατικά µεγέθη του εγκατεστηµένου φωτισµού, αφού η σκληρότητα του ανταγωνισµού είναι αστείρευτα ευρηµατική, θα πρέπει επιπροσθέτως να γίνεται και η επιβεβαίωση των µεγεθών αυτών. Την επιβεβαίωση αυτή απαιτούµε σε όλα τα τεύχη δηµοπράτησης των έργων µας, µε πρόβλεψη εγκατάστασης 10 περίπου ιστών σε θέσεις που προβλέπει η µελέτη και µέτρηση των φωτοτεχνικών µεγεθών στα σηµεία που ορίζει η µελέτη µε χρήση βαθµονοµηµένου καντελόµετρου και λουξόµετρου. Καλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι απλή υπόθεση, τόσο λόγω της παράλληλης διεξαγωγής της κυκλοφορίας µε την συνεπαγόµενη οπτική όχληση των οργάνων µέτρησης, όσο και λόγω των µη ελεγχόµενων ατµοσφαιρικών συνθηκών αλλά και της διακύµανσης της τάσης του δικτύου. Ένας πρόσθετος λόγος που δυσχεραίνει τις µετρήσεις αυτές είναι ότι µέχρι τώρα, στα περισσότερα ηλεκτροφωτισµένα τµήµατα του αυτ/µου, δεν έχει κατασκευασθεί η τελική αντιολησθηρή στρώση, η ανακλαστικότητα της οποίας θα είναι διαφορετική από αυτή των υφιστάµενων προηγούµενων στρώσεων. Η ανακλαστικότητα των τελευταίων είναι µεγαλύτερη και εποµένως οι όποιες µετρήσεις θα δώσουν ευνοϊκότερα αποτελέσµατα. Για τους λόγους αυτούς είναι επιτακτική ανάγκη να συγκροτηθεί ένα διαπιστευµένο εργαστήριο πιστοποίησης τόσο του i-table των διατιθέµενων στην ελληνική αγορά φωτιστικών όσο και των φωτοτεχνικών αποτελεσµάτων των µελετών. 2. Τήρηση των απαιτήσεων φωτορύπανσης. Αν µια µέρα µε σχετική υγρασία ανεβείτε σε ένα παρακείµενο σε φωτιζόµενο δρόµο ύψωµα, θα διαπιστώσετε ότι δεν φωτίζεται µόνο ο δρόµος. Μαζί του φωτοβολεί όλη η περιβάλλουσα ατµόσφαιρα. Μία διάχυση φωτός χωρίς λόγο. Αυτό λέγεται φωτορύπανση. Η προκαλούµενη όχληση σε ανθρώπους, ζώα και φυτά είναι µεγάλη. Σηµαντική είναι και η σπατάλη ενέργειας. Αυτό έχει οδηγήσει πολλές χώρες στην υιοθέτηση ζωνοποιήσης του βαθµού φωτορύπανσης, ανάλογα µε το είδος των δραστηριοτήτων κάθε περιοχής. Και µην νοµίσετε ότι αυτό το πλεονάζον φως αξιοποιείται από τον οδηγό. Κατά κανόνα η απαιτούµενη στάθµη φωτισµού προκειµένου ο οδηγός να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τα πιθανά εµπόδια στο έρεισµα του δρόµου δεν υπάρχει. Γενική αρχή περιορισµού της φωτορύπανσης είναι η παρεµπόδιση της εκποµπής φωτός πάνω από το οριζόντιο επίπεδο. Η φωτορύπανση προέρχεται από τον διάθλαση του κώνου φωτός, η οποία µε την σειρά της καθορίζεται από την γεωµετρία και το υλικό κατασκευής του διαφανούς καλύµµατος του φωτιστικού. Για ποιο λόγο προκαλείται η φωτορύπανση; Είναι αλήθεια ότι κανένας δεν την θέλει. Όταν όµως το φωτιστικό δεν µπορεί να δώσει τις απαιτούµενες στάθµες, τότε αρχίζει ο κατασκευαστής να παίζει µε τα κατασκευαστικά του στοιχεία, 2

3 προκειµένου να επιτύχει τις απαιτούµενες οµοιοµορφίες και στάθµες. Για τον λόγο αυτό η τήρηση των απαιτήσεων της CIE 126 σχετικά µε την φωτορύπανση δεν αφορά µόνο την φωτορύπανση καθεαυτή αλλά και την ποιότητα του φωτιστικού, η οποία µε την σειρά της καθορίζει την αρτιότητα και την οικονοµία της λύσης. 3. Φωτισµός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) Κατά την εκπόνηση των µελετών φωτισµού του αυτ/µου, συνηθίζεται να µην λαµβάνεται υπόψη ο φωτισµός της ΛΕΑ. Αποτέλεσµα αυτού είναι είτε ο υπερβολικός ή ο ανεπαρκής φωτισµός της, σε κάθε περίπτωση η αντιµετώπισή της ως µη δρόµος. Για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό και δεδοµένου ότι η ΛΕΑ δεν είναι λωρίδα ταχύτητας, υιοθετήσαµε για αυτήν µία ελάχιστη στάθµη φωτισµού Lav=1cd/m 2, των λοιπών µεγεθών διατηρούµενων όπως αυτά αναφέρονται στον φωτισµό των κυρίως λωρίδων. Κατά την σύνταξη των φωτοτεχνικών υπολογισµών, η ΛΕΑ λαµβάνεται ως ανεξάρτητος δρόµος. Με την επιλεγείσα στάθµη ο φωτισµός της ΛΕΑ είναι επαρκής, ενώ ταυτοχρόνως δεν επιβαρύνεται το κόστος κατασκευής του φωτισµού. 4. Φωτισµός περιβάλλοντος (surround ratio SR) Η αρχή φωτισµού των δρόµων είναι η δηµιουργία µιας λαµπρής επιφάνειας οδοστρώµατος, επί της οποίας προβαλλόµενα τα αντικείµενα του δρόµου αναγνωρίζονται µέσω του δηµιουργούµενου contrast. Όµως το πάνω µέρος των υψηλών αντικειµένων, ιδιαιτέρως αυτών που βρίσκονται στις παρυφές του δρόµου και µάλιστα στα καµπύλα τµήµατά του, προβάλλονται στο σκοτεινό φόντο του περιβάλλοντος του δρόµου και για αυτό είναι δύσκολα αναγνωρίσιµα. Για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό πρέπει να φωτισθεί η περιβάλλουσα τον δρόµο περιοχή. Έτσι ο οδηγός γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, θα µπορεί να εντοπίζει τόσο τα πιθανά εµπόδια όσο και την εν γένει κατάσταση των ορίων του δρόµου. Σύµφωνα µε την CIE 115 για να επιτευχθεί αυτό πρέπει ο λόγος της στάθµης φωτισµού 5µ. έξω από το έρεισµα προς την στάθµη φωτισµού 5µ. µέσα από το έρεισµα να είναι τουλάχιστον 0,5. 5. Φωτισµός Ανισόπεδων Κόµβων. Το πιο σύνθετο αντικείµενο φωτισµού των ανοικτών τµηµάτων του αυτ/µου είναι ο φωτισµός των ανισόπεδων κόµβων (Α.Κ.). Η ιδιαιτερότητα του φωτισµού των Α.Κ. προκύπτει από το γεγονός ότι καλούµαστε να πετύχουµε οµοιογενή φωτισµό σε µία έντονα διαφοροποιούµενη γεωµετρία οδών. Για να γίνει αυτό απαιτούνται τρία πράγµατα: α) εφαρµογή κοινών αρχών και τρόπων φωτισµού, β) παραλλαγή των µεγεθών έτσι ώστε η προσαρµογή του οδηγού στην έντονα µεταβαλλόµενη γεωµετρία των δρόµων να είναι ακαριαία και γ) στις περιοχές συµβολής των οδών να γίνεται συνυπολογισµός της επιρροής όλων των φωτιστικών. Το τελευταίο αν και πολύ κρίσιµο συχνά παραλείπεται. Τήρηση των ανωτέρω στο πλέον κρίσιµο τµήµα του Α.Κ. που είναι ο αυτ/µος, συνεπάγεται ότι η στάθµη και οι οµοιοµορφίες του φωτισµού σε όλο το φωτιζόµενο τµήµα του θα είναι σταθερές. Στην πραγµατικότητα µία απόκλιση της τάξης του 10% µπορεί να είναι αποδεκτή. Το πρόβληµα προκύπτει από τον συνδυασµένο φωτισµό της νησίδας και των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. Αν δεν γίνει συνυπολογισµός και των δύο θα υπάρχει έντονη διαφοροποίηση των σχετικών µεγεθών µε υψηλές στάθµες στην είσοδο και την έξοδο και µειωµένες στο κέντρο. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού 3

4 είναι εύκολη, µε µικρή αραίωση των ιστών της νησίδας στις περιοχές που υπάρχει πλευρικός φωτισµός των λωρίδων επιτάχυνσης / επιβράδυνσης. Η µη τήρηση των ανωτέρω κριτηρίων οδηγεί στο σύνηθες σφάλµα του υπερβολικού, σε σχέση τον λοιπό φωτισµό, φωτισµού των δηµιουργούµενων εκατέρωθεν του Α.Κ. ισόπεδων κόµβων. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες µέχρι το 1997 ΚΜΕ, η προδιαγραφόµενη στάθµη ήταν E>80lux. Το µέγεθος αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 6cd/m 2, την στιγµή που ο αυτ/µος φωτίζεται µε 2cd/m 2. Στους νέους ΚΜΕ, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην CIE, η στάθµη αυτή οριοθετείται στα 50lux. Ένα σηµείο το οποίο σπανίως λαµβάνεται υπόψη είναι η προκαλούµενη θάµβωση στους οδηγούς του αυτ/µου από τα φωτιστικά της άνω διάβασης του Α.Κ. Ένας απλός τρόπος υπολογισµού της είναι ο υπολογισµός των εντάσεων φωτισµού στις 80 0 και 90 0 και για τις πραγµατικές θέσεις του οδηγού, οι οποίες, σύµφωνα µε την CIE, πρέπει να είναι µικρότερες αντιστοίχως από 30 και 10cd/klumen. Τέλος ένα σηµείο που θα πρέπει να προσεχθεί αναφορικά µε τον φωτισµό των Α.Κ. είναι η χρήση φωτιστικών και λυχνιών ίδιας ισχύος για όλο το φωτιζόµενο τµήµα. Ενδεχοµένως αυτό να µην είναι εφικτό για κάποιους από τους δευτερεύοντες δρόµους που συµβάλλουν στους ισόπεδους κόµβους, των οποίων ο φωτισµός µπορεί να γίνει µε φωτιστικά 150W ή 100W. Η χρησιµοποίηση κατά το δυνατόν ίδιων λυχνιών διευκολύνει πολύ την συντήρηση του φωτισµού. Είναι δε πολύ πιθανό ότι αν κάποιο τµήµα του δρόµου του Α.Κ. φωτίζεται µε λυχνίες διαφορετικής ισχύος, κατά την αλλαγή τους θα αντικατασταθούν από το συνεργείο συντήρησης µε λυχνίες ίδιας ισχύος, µε αποτέλεσµα την ανατροπή του σχεδιασµού. 6. Συνήθεις συγχύσεις και παραλήψεις των µελετών. Αναφερόµενος στον τοµέα των µελετών φωτισµού θα ήθελα να τονίσω και µερικές άλλες συνήθεις ελλείψεις και συγχύσεις οι οποίες κατά την κατασκευή οδηγούν σε κακοτεχνίες: Σύγχυση σχετικά µε το µήκος των βραχιόνων. Στις µελέτες ως µήκος βραχίονα λαµβάνεται η απόσταση του οπτικού κέντρου του φωτιστικού από τον ιστό. Επειδή το οπτικό κέντρο του φωτιστικού απέχει από την βάση του περίπου 50εκ., το πραγµατικό µήκος του βραχίονα είναι κατά 40εκ. περίπου µικρότερο από αυτό της µελέτης (αν ληφθεί υπόψη ότι ο βραχίονας εισχωρεί περίπου 10εκ. µέσα στο φωτιστικό). Εποµένως κατασκευή βραχιόνων µε µήκος όσο αναφέρεται στην µελέτη θα µετατοπίσει τα φωτιστικά κατά 40εκ. προς το κέντρο του δρόµου και εποµένως θα ανατραπεί ο σχεδιασµός. Σύγχυση σχετικά µε το ύψος των ιστών. Στις µελέτες ως ύψος των ιστών λαµβάνεται η απόσταση του κέντρου του φωτιστικού από το οδόστρωµα. Όµως το πραγµατικό µήκος των ιστών είναι µειωµένο κατά το ύψος της νησίδας όπου τοποθετείται ο ιστός πλέον την κατακόρυφη προβολή του βραχίονα. Αυτό δίνει τελικό πραγµατικό µήκος ιστού κατά 1µ. περίπου µικρότερο από το αναφερόµενο στην µελέτη. Εφαρµογή του ύψους της µελέτης επίσης ανατρέπει τον σχεδιασµό. Σύγχυση σχετικά µε την κλίση των φωτιστικών. Υπάρχουν φωτιστικά τα οποία έχουν δυνατότητα εσωτερικής µικρορύθµισης της κλίσης τους, µε εύρος ρύθµισης της τάξης των 5 0. Αν οι βραχίονες κατασκευασθούν µε την κλίση της µελέτης και τα φωτιστικά έρθουν από το εργοστάσιο 4

5 προρυθµισµένα µε γωνίες µεγαλύτερες του µηδενός, η τελική γωνία τους ως προς το οδόστρωµα θα είναι µεγαλύτερη από αυτή της µελέτης µε αποτέλεσµα την ανατροπή του σχεδιασµού. Σύγχυση σχετικά µε την γωνία αζιµουθίου γ. Στην πλειοψηφία των µελετών θεωρείται ως δεδοµένο ότι ο δρόµος είναι οριζόντιος. Για τον λόγο αυτό λαµβάνεται γ=90 0. Όταν όµως ο δρόµος έχει κλίση τότε, µε την επιλογή γ=90 0 τα φωτιστικά δεν είναι παράλληλα στο οδόστρωµα, µε αποτέλεσµα την ανατροπή του σχεδιασµού. Οι ανερχόµενοι οδηγοί έχουν µεγάλη θάµβωση, ενώ και για τα δύο ρεύµατα η κρίσιµη διαµήκης οµοιοµορφία µειώνεται σηµαντικά (το όριο Ul>0,7 µπορεί να πέσει στα 0,5 για κλίση του δρόµου 5 0 ). Σύγχυση σχετικά µε την γωνία ασυµµετρίας του φωτιστικού (area lighting). Σε πολλές µελέτες φωτισµού µε υπολογισµό area lighting (φωτισµός µε φωτιστικά τύπου προβολέων ανηρτηµένων σε υψηλούς ιστούς), ως γωνία του φωτιστικού αναφέρεται µόνο η γωνία της ασύµµετρης δέσµης φωτός (οι προβολείς αυτοί είναι ασύµµετροι). Ο εγκαταστάτης δεν γνωρίζει ότι η γωνία του φωτιστικού ως προς το έδαφος (για την οποία κατά κανόνα υπάρχει βαθµονόµηση στο κέλυφος του φωτιστικού) προκύπτει από την αφαίρεση της γωνίας της δέσµης από την γωνία ασυµµετρίας του φωτιστικού. Έτσι αν σε µία µελέτη η υπολογιζόµενη γωνία δέσµης είναι 66 0 για φωτιστικό µε γωνία ασυµµετρίας 62 0, η προκύπτουσα κλίση του φωτιστικού ως προς το οδόστρωµα είναι 4 0. Καταλαβαίνετε ότι αν ο εγκαταστάτης εφαρµόσει την γωνία των 66 0, τότε ο προβολέας αντί να φωτίζει τον δρόµο θα τυφλώνει τους οδηγούς. ΙΙ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η αρτιότητα της λύσης και η οικονοµία του σχεδιασµού καθορίζονται από τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα των φωτιστικών σωµάτων. Τα στοιχεία που καθορίζουν τον σχεδιασµό είναι η γεωµετρία του κατόπτρου (η οποία καθορίζει τον κώνο του φωτός), ο βαθµός προστασίας του φωτιστικού (ο οποίος καθορίζει τον συντελεστή συντήρησης MF) και η ποιότητα του διαφανούς καλύµµατος (το οποίο παρεµβαίνει στην διάχυση του φωτός και διαµορφώνει τελικά τον κώνο φωτός). Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζουν τόσο το κόστος του φωτιστικού όσο και το συνολικό κόστος κατασκευής αλλά και λειτουργίας της εγκατάστασης. Όσο καλύτερη κατανοµή φωτός έχει ένας καλά σχεδιασµένος καθρέπτης τόσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση των ιστών µεταξύ τους. Όσο πιο στεγανό είναι ένα φωτιστικό (µεγαλύτερο ΙΡ), τόσο µικρότερη συντήρηση χρειάζεται. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφάνεια (µε βέλτιστη περίπτωση αυτού που είναι επίπεδο γυαλί - flat glass), τόσο µικρότερη η απώλεια φωτός, ακριβέστερος ο σχεδιασµός και µικρότερη η φωτορύπανση. Θα είχε κάποιος την απορία γιατί τα φθηνά φωτιστικά έχουν περιορισµένη διαφάνεια του καλύµµατός τους. Τα φθηνά φωτιστικά είναι κατά κανόνα, για λόγους οικονοµίας στην κατασκευή τους, µικρά σε µέγεθος. Άρα έχουν µικρό κάτοπτρο. Το θολό κάλυµµα αυξάνει τις γωνίες διάθλασης του φωτός στην επιφάνειά του, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τον κώνο του φωτός προκειµένου να πετύχουν µεγαλύτερη κάλυψη. Έτσι όµως αυξάνουν την θάµβωση, την φωτορύπανση και µειώνουν την απόδοση του φωτιστικού. Για τους λόγους αυτούς στην ΠΑΘΕ υιοθετήσαµε φωτιστικά σώµατα βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65. Εκτός από τα φωτιστικά, κρίσιµη για την ακρίβεια της εγκατάστασης και την διάρκεια ζωής της είναι η ποιότητα των ιστών και των βραχιόνων. Θα πρέπει επί τέλους να αρχίσουν να τηρούνται και στην χώρα οι ισχύοντες κανονισµοί EN, BS και ISO για την ποιότητα του χάλυβα, των συγκολλήσεων και του γαλβανίσµατος. Σχετικά 5

6 πιστοποιητικά ήδη απαιτούνται από την Υπηρεσία µας προκειµένου να γίνει δυνατή η έγκριση του εξοπλισµού αυτού. Κρίσιµη είναι εδώ η προστασία των ιστών και των βραχιόνων. Η γνώµη µου είναι ότι τουλάχιστον για τους αυτ/µους, θα πρέπει να υιοθετηθεί το θερµό γαλβάνισµά τους. Ιδιαιτέρως πρέπει να προσεχθεί η κατασκευή των υψηλών πυλώνων, οι οποίοι κατασκευάζονται από τρία ανεξάρτητα τµήµατα και εποµένως η ακρίβεια της κατασκευής του κάθε τµήµατος και η συναρµογή του συνόλου είναι καθοριστική. ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΥΣΗΣ Η ποιότητα του εξοπλισµού προσδιορίζει την οικονοµία της λύσης τόσο σε ότι αφορά την κατασκευή όσο και την λειτουργία και συντήρηση του εγκατεστηµένου συστήµατος φωτισµού. Από την εµπειρία µας διαπιστώσαµε ότι η βέλτιστη οικονοµικά λύση επιτυγχάνεται µε: 1. Χρήση φωτιστικών ΙΡ65 ή 66. Με χρήση τέτοιων φωτιστικών ο συντελεστής συντήρησης της εγκατάστασης (MF) µπορεί να ληφθεί ίσος µε 0,8, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρή εξοικονόµηση ενέργειας. Από υπολογισµό που κάναµε διαπιστώσαµε ότι για τους 140 κόµβους του άξονα ΠΑΘΕ, το όφελος από τον περιορισµό κατανάλωσης ενέργειας που θα προκύψει από την αύξηση του συντελεστή συντήρησης από 0,7 σε 0,8 (ο µέχρι την επανασύνταξη του ΚΜΕ MF ήταν 0,6), είναι της τάξης των 355εκ. δρχ. ετησίως. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η συχνότητα καθαρισµού των φωτιστικών ΙΡ65, προκειµένου ο MF να είναι 0,8, είναι µία φορά στα τρία χρόνια. Αυτό προκύπτει από σχετικό πίνακα των Βρετανικών κανονισµών, όπου όµως δεν λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα του διαφανούς καλύµµατος. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για την περίπτωση φωτιστικών flat glass, λόγω της επιπεδότητάς τους αυτά ρυπαίνονται λιγότερο από τις απορροές των νερών του κελύφους τους και εποµένως το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα καθαρισµού τους επιµηκύνεται περαιτέρω. 2. Όλες οι περιπτώσεις φωτισµού µπορούν να καλυφθούν µε φωτιστικά ισχύος µέχρι 250W. Η µέχρι πρότινος χρησιµοποίηση φωτιστικών 400W είναι τριπλά δαπανηρή και τελικά άσκοπη: α) λόγω υψηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, β) λόγω υψηλότερου κόστους λυχνιών σε µερικές δε περιπτώσεις και φωτιστικών, γ) λόγω της δυνατότητας πρόβλεψης φωτιστικών χαµηλής απόδοσης και ποιότητας, δ) λόγω του συνδυασµού αυτών των συστηµάτων φωτισµού µε συστήµατα dimming τα οποία επιβαρύνουν το κόστος κατασκευής και υποβαθµίζουν τις στάθµες φωτισµού κάτω των προδιαγραφόµενων από την CIE ορίων, µε επιπτώσεις στην ασφαλή οδήγηση. Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι κατά την CIE 115 ο αυτ/µος δεν ανήκει στην κατηγορία των δρόµων για τους οποίους µπορεί να προβλεφθεί µείωση της στάθµης φωτισµού τις ώρες πτώσης του κυκλοφοριακού φόρτου. ΙV. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε κατά την κατασκευή των οδοφωτισµών είναι τα εξής: 1. Το σπείρωµα των κοχλιών αγκύρωσης των ιστών συχνά ξεκινάει αρκετά πάνω από το σκυρόδεµα της βάσης του ιστού, µε αποτέλεσµα κατά την τοποθέτησή του ο ιστός να απέχει από αυτήν απόσταση πολύ µεγαλύτερη από το ύψος του κάτω περικόχλιου σύσφιξης. Συνέπεια αυτού είναι η αδυναµία στεγάνωσης του δηµιουργούµενου διάκενου, έτσι ώστε να αποτραπεί η είσοδος τρωκτικών και η συνεπαγόµενη καταστροφή των τροφοδοτικών καλωδίων. 6

7 2. Η υπόψη στεγάνωση δεν γίνεται πάντα από ειδικό µη συρικνούµενο µπετόν µε αποτέλεσµα την γρήγορη κατάρρευσή του. 3. Η κατακορυφότητα των ιστών και η καθετότητα των βραχιόνων προς τον άξονα του δρόµου δεν είναι πάντα ακριβής. 4. Η παραλληλία των φωτιστικών προς το οδόστρωµα επίσης δεν είναι ακριβής λόγω αστοχίας κατά την κατασκευή, στις περιπτώσεις δε δρόµων µε κλίση λόγω παράλειψης της µελέτης και άγνοιας του εγκαταστάτη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 5. Συχνά το µήκος του βραχίονα είναι όσο το overhang της φωτοτεχνικής µελέτης, µε αποτέλεσµα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, την ανατροπή του σχεδιασµού. 6. Συχνά η διείσδυση του βραχίονα µέσα στο φωτιστικό δεν είναι πλήρης, µε αποτέλεσµα αφενός την επισφαλή στήριξη του φωτιστικού, αφετέρου, λόγω της κακής εφαρµογής, την δηµιουργία πολύ µεγαλύτερης κλίσης του φωτιστικού και µάλιστα όχι οµοιόµορφης σε όλο το φωτιζόµενο µήκος του δρόµου. 7. Συχνά η κλίση της ασύµµετρης δέσµης φωτός (η οποία είναι συνδυασµός της κλίσης του κατόπτρου και της θέσης της λυχνίας σε αυτό) δεν είναι αυτή που ορίζει η µελέτη. Συνηθέστερος λόγος για αυτό είναι η κατασκευή των βραχιόνων µε την οριζόµενη στην µελέτη κλίση των φωτιστικών χωρίς όµως να έχει ενηµερωθεί σχετικά ο κατασκευαστής των φωτιστικών έτσι ώστε να προρυθµίσει κατάλληλα τα φωτιστικά. 8. Σε περιπτώσεις area lighting, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο προβολέας έχει εντελώς λανθασµένη γωνία ως προς τον δρόµο λόγω παράληψης της µελέτης. 9. Τέλος η ελάχιστη απαιτούµενη απόσταση των ιστών από τα στηθαία ασφαλείας, η οποία πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1µ. (για τις ταχύτητες του αυτ/µου και την ενδοτικότητα των στηθαίων ασφαλείας), δεν τηρείται. Οι συνέπειες σε περίπτωση ατυχήµατος µπορεί να είναι ολέθριες λόγω της πτώσης του ιστού στο συγκρουσθέν όχηµα. Αθήνα 30 Μαρτίου 2003 Ο ΜΗΧ.-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΥ Ε/ΠΑΘΕ Θ. ΖΗΛΙΑΣ 7

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Λειτουργικές Παράμετροι (Χρήση Κτιρίου και ανάγκες φωτισμού) 2. Ανάλυση Περιβάλλοντος Χώρου 3. Δομικά Υλικά Φασματική

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ7Γ-6ΤΩ. ΡΟ ΟΣ 26/5/2014 Αρ. Πρωτ. : 3282

ΑΔΑ: ΒΙΙ7Γ-6ΤΩ. ΡΟ ΟΣ 26/5/2014 Αρ. Πρωτ. : 3282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ. & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜ. ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡ. & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 3: Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Mέθοδος Favie-Οικονομόπουλος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΣ ΤΥΠΟΥ LED - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΥΟ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ Δρ. Κώστας KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ NORATEX A.B.E.E. 17o Χλμ. Λεωφόρος Σπάτων 15351 Παλλήνη Τηλ. 210 6030221 Φαξ. 210 6030226 Email : neofitos@noratex.gr georgios@noratex.gr thania@noratex.gr Web site : www.noratex.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία Σειρά Dolphin ILD-STR-90XXX Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Φωτιστικού: Φωτισμός Δρόμων/Δημόσιος φωτισμός Τάση Λειτουργίας: 100 240 VAC Ισχύς: 90W Γωνία Διάχυσης:

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ Ω Σ Τ Α Σ Μ. Κ Α Π Ο Σ Μηχανολόγος Μηχανικός ΒS, MS/PE Σύμβουλος Αρχιτ. & Αστικού Φωτισμού www.kapos.eu kapos@tee.gr ΤΕΕ/ΤΚΜ, 10-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμμετρία, Πολικότητα και Οπτική Ενεργότητα των μορίων

5. Συμμετρία, Πολικότητα και Οπτική Ενεργότητα των μορίων 5. Συμμετρία, Πολικότητα και Οπτική Ενεργότητα των μορίων ιδακτικοί στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου αυτού θα μπορείτε να... o προβλέπετε με βάση τη συμμετρία αν ένα μόριο έχει μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΗΡΟΙΣΤΟΙ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΗ/ΜΕΛΕΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΙ ΗΡΟΙΣΤΟΙ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΗ/ΜΕΛΕΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΣΙ ΗΡΟΪΣΤΟΙ - ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4 ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 0410-235180,235280,579725-6-7 FAX: 0410-286132 E-Mail: metal@bee.gr ΣΙ ΗΡΟΙΣΤΟΙ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΗ/ΜΕΛΕΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κ ΑΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. www.kapos.eu. Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού

Μ. Κ ΑΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. www.kapos.eu. Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού ΚΩΣΤΑΣ Μ. Κ ΑΠΟΣ Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού Βασ. Ηρακλείου 21, 546 24, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-262 762, Fax. 2310-262 722 E-mail: kapos@tee.gr www.kapos.eu ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής medicn driving simulatr Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο εξοµοιωτής οδήγησης βαρέων οχηµάτων της medicn δύναται να καλύψει την εκπαίδευση αρχάριων αλλά και να βοηθήσει στην επανεξέταση των επαγγελµατιών οδηγών. Το βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 5 : Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των. απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ.

Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των. απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισµό του αρχαιολογικού χώρου της ακρό ολης της Λίνδου (Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και ηλεκτρολογική εγκατάσταση)

Φωτισµό του αρχαιολογικού χώρου της ακρό ολης της Λίνδου (Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και ηλεκτρολογική εγκατάσταση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ. & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜ. ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡ. & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΡΟ ΟΣ 16/06/2014 Αρ. Πρωτ. : 4011 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο φωτισμού Phong

Μοντέλο φωτισμού Phong ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν οι αλγόριθμοι απαλοιφής των πίσω επιφανειών και ακμών. Απαλοίφοντας λοιπόν τις πίσω επιφάνειες και ακμές ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Αθήνα Ζωγράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Πρόκειται για την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κτιρίου στο σύνολό του. Η ιδανική περίπτωση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα