ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 Δηζαγσγή Η EMMETRON ΑΔ αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Γεκνηηθνύ θσηηζκνύ, κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηύνπ θσηηζκνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Τν έξγν πινπνηήζεθε κε επηηπρία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ψπξή, κε έκθαζε ζηηο εκπνξηθέο νδνύο θαη ηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο πςειήο εγθιεκαηηθόηεηαο.

3 Πεξηνρή επέκβαζεο

4 Υθηζηάκελε θαηάζηαζε Αδπλακία επνπηείαο θαη άκεζνπ ειέγρνπ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηύνπ θσηηζκνύ. Αλεπαξθέο επίπεδν θσηηζκνύ. Σπαηάιε ελεξγείαο γηα ηνλ ππεξθσηηζκό πεξηνρώλ ζε ώξεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεην. Καζπζηεξήζεηο ζηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ιόγσ ειιηπνύο πιεξνθόξεζεο γηα ηνλ εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό. Καζπζηεξήζεηο ζηελ απνθαηάζηαζε ιόγσ κε γλώζεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.

5 Υθηζηάκελε θαηάζηαζε Καθή θαηάζηαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θσηηζηηθώλ κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο απόδνζεο ηνπο

6 Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Υινπνίεζε εθαξκνγήο απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Καηαγξαθή ζηελ εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ. Αλαβάζκηζε θσηηζκνύ ζε πεξηνρέο, όπνπ απηό ήηαλ εθηθηό από ην πθηζηάκελν δίθηπν. Αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο κε ειεθηξνληθά πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θσηεηλόηεηαο (Dimming). Αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ιακπηήξσλ κε λένπο. Δγθαηάζηαζε επσλύκσλ ιακπηήξσλ ηδίνπ ρξσκαηηζκνύ γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο. Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Καηαγξαθή, ελεκέξσζε θαη αληηθαηάζηαζε θαηαζηξακκέλσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.

7 Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο

8 Σηνηρεία ηνπ έξγνπ Φσηηζηηθά ζεκεία ζηα νπνία έγηλε επέκβαζε : 286 Νέεο κνλάδεο έλαπζεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ : 286 Λακπηήξεο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ : 286 Μνλάδεο ειέγρνπ πίλαθα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ : 12 Κεληξηθόο ζηαζκόο ειέγρνπ κε ην απαξαίηεην ινγηζκηθό εγθαηαζηάζεθε ζηα γξαθεία ηεο Υπεξεζίαο Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.

9 Καηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ. Πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνύ αλά θσηηζηηθό Σώκα. Τύπνο ιακπηήξα. Ιζρύο ιακπηήξα. Τύπνο θαη ζεηξηαθόο αξηζκόο κνλάδαο έλαπζεο. Γεσγξαθηθή ζέζε (πιήξεο δηεύζπλζε) θσηηζηηθνύ ζώκαηνο. Αληηζηνίρεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ αλά πίλαθα ηξνθνδνζίαο. Γεσγξαθηθή ζέζε (πιήξεο δηεύζπλζε) πίλαθα ηξνθνδνζίαο.

10 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Λεπηνκεξήο θαζαξηζκόο ησλ θαπαθηώλ ησλ θσηηζηηθώλ. Καζαξηζκόο αληαπγαζηήξσλ. Αληηθαηάζηαζε θαπαθηώλ θαη αληαπγαζηήξσλ. Βάςηκν κε εηδηθή βαθή αλνρήο ζε πςειή ζεξκνθξαζία ησλ αληαπγαζηήξσλ όπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ιακπηήξσλ κε λένπο ηνπ νίθνπ PHILIPS, κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ρξώκαηνο ζε όιν ην δίθηπν (2000 Κ- ζεξκό θίηξηλν θσο ). Τνπνζέηεζε κηθξό-απηόκαησλ δηαθνπηώλ γηα ηνλ ηνπηθό έιεγρν ηεο παξνρήο.

11 Αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο ιακπηήξσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ ελεξγνβόξσλ ζπκβαηηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο κε λέεο ειεθηξνληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο εθηόο ηεο δηάηαμεο εθθίλεζεο δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλε κνλάδα επηθνηλσλίαο δηα κέζσ ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο (Power Line Modem) θαζώο θαη δηάηαμε ξύζκηζεο ηεο θσηεηλόηεηαο (Dimming). Τα λέα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο παξέρνπλ κνλαδηαίν ζπλεκίηνλν θ (ζρεδόλ κεδεληθή άεξγν ηζρύ) εμνηθνλνκώληαο έλα επηπιένλ πνζό ελέξγεηαο (3%-7%).

12 Αλαβάζκηζε θσηηζκνύ ζε πεξηνρέο όπνπ ήηαλ εθηθηό Αλαβάζκηζε ηεο θσηεηλόηεηαο κε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ κε λέν θσηηζηηθήο ηζρύο ζρεδόλ δηπιάζηαο ζε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο: Σνθνθιένπο,Αζελάο, Δπξηπίδνπ, Δπηθνύξνπ θαη Πεηξαηώο. Η εγκαηάζηαζη ηος εξοπλιζμού είσε πολλέρ ππακηικέρ δςζκολίερ καθώρ η πεπιοσή είναι ιδιαίηεπη. Οι επγαζίερ έγιναν καηά ηην διάπκεια ηηρ νύσηαρ με ηην ζςνοδεία ηηρ Αζηςνομίαρ Το ζύνολο θφηιζηικών ζφμάηφν περιοτής Θεάηροσ είναι 41 από ηα οποία ηα 39 ήηαν ιζτύος 150W και δσο 250W. Σηην ζσγκεκριμένη περιοτή ανηικαηαζηήθηκαν όλα ηα θφηιζηικά ηφν 150W με 250W.

13 Αλαβάζκηζε θσηηζκνύ ζε πεξηνρέο όπνπ ήηαλ εθηθηό Οη αιιαγέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έγηλαλ θαηόπηλ ιεπηνκεξνύο κειέηεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηύνπ, κε ζηόρν λα απμήζνπκε ζην κέγηζην ηελ θσηεηλόηεηα εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ, ρσξίο λα ππεξβνύκε ηα όξηα αλνρήο ηνπ. Δλδεηθηηθά, ν ιακπηήξαο ησλ 150W απνδίδεη Lumen ελώ νη λένη ιακπηήξεο ησλ 250W απνδίδνπλ Lumen. Η δηαθνξά απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. Lumen 250 W 150 W

14 Αλαβάζκηζε θσηηζκνύ ζε πεξηνρέο όπνπ ήηαλ εθηθηό Τνπηθέο αλαβαζκίζεηο έγηλαλ ζηελ ηζρύ θσηηζκνύ όπνπ απηό ήηαλ επηηξεπηό από ην δίθηπν παξνρήο θαη ηα όξηα αλνρήο ηνπ Μηθξόηεξνπ επηπέδνπ αλαβάζκηζε θσηηζκνύ έγηλε ζε όιε ππόινηπε πεξηνρή ηεο επέκβαζεο ιόγσ ηνπ επηκεινύο θαζαξηζκνύ ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ επσλύκσλ ιακπηήξσλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο επέκβαζεο απεηθνλίδνληαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.

15 Πίλαθαο θσηνκεηξήζεσλ* πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε. Δπηθνύξνπ Δπηθνύξνπ κε Κνξίλεο Θεάηξνπ Θεάηξνπ Μελάλδξνπ Σνθνθιένπο Δπξηπηδνπ Καθνπξγνδηθείνπ Θέκηδνο Μηανύιε Αζελάο κε Δξκνύ Μεηξεζε θσηεηλόηεηαο 20/04/2010 (Πξηλ ηηο επεκβάζεηο) [LUX] Μεηξεζε θσηεηλόηεηαο 11/06/2010 (Μεηά ηηο επεκβάζεηο) [LUX] Αζελάο κε Δξκνύ Μηανύιε Θέκηδνο Καθνπξγνδηθεί νπ Δπξηπηδνπ Σνθνθιένπο Μελάλδξνπ Θεάηξνπ Θεάηξνπ Δπηθνύξνπ κε Κνξίλεο Δπηθνύξνπ * Οι ηιμές ηφν θφηομεηρήζεφν ποσ αναγράθονηαι είναι ο μέζος όρος ηοσλάτιζηον 8 μεηρήζεφν ανά ζημείο, ποσ έγιναν ζηο κάθεηο θφηιζηικό αποηύπφμα και ζε ύυος ένα μέηρο από ηο επίπεδο ηοσ εδάθοσς.

16 Δθαξκνγή απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Σηα γξαθεία ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο εγθαηαζηάζεθε Ηιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ηύπνπ Server, όπνπ ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Από ηελ εθαξκνγή παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλερνύο ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηύνπ θσηηζκνύ όπνπ έγηλε ε επέκβαζε. Η εθαξκνγή θαηαρσξεί ζε ζειίδεο ηα ζπκβάληα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αλά πίλαθα παξνρήο κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ ζπκβάλησλ. Παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ ξύζκηζεο ηεο θσηεηλόηεηαο ζηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο θσηεηλόηεηαο αλά ιάκπα από 100% έσο 50%. Δλδεηθηηθά ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ απεηθνλίδνληαη νη θάπνηεο από ηηο νζόλεο ηεο εθαξκνγήο.

17 Απεηθόληζε εηζεξρνκέλσλ ζπλαγεξκώλ αλά πίλαθα.

18 Απεηθόληζε ελεξγώλ ζπλαγεξκώλ.

19 Απεηθόληζε ιίζηαο ηζηνξηθνύ ζπλαγεξκώλ.

20 Απνηειέζκαηα Έξγνπ - Σπκπεξάζκαηα Η αύμεζε ηεο θσηεηλόηεηαο είλαη εκθαλήο ζε όιν ην δίθηπν πνπ έγηλε ε επέκβαζε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ δύζθνιε πεξηνρή ηεο Πιαηείαο Θεάηξνπ. Σε πνιιά ζεκεία ηα δίθηπν είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ζπρλέο βιάβεο. Ο απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Με ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηελ ππεξεζία γηα γξήγνξεο θαη ζηνρεπόκελεο επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο. Σηα ελαέξηα θσηηζηηθά θαη θπξίσο ζε απηά ηνπ παιαηνύ ηύπνπ δηαπηζηώζακε πξόβιεκα πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαπόλεζε ηνπ ιακπηήξα (κείσζε δηάξθεηαο δσήο).

21 Απνηειέζκαηα Έξγνπ - Σπκπεξάζκαηα Η θαθή θαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ απόδνζε ηνπο θαη επηπιένλ δεκηνπξγεί κηα άζρεκε αηζζεηηθά εηθόλα. Ο θαζαξηζκόο ηνπ βειηίσζε πνιύ ην αηζζεηηθό θαζώο θαη ηελ απόδνζε ηνπο. Φσηηζηηθό πξηλ ηελ θαζαξηζκό Φσηηζηηθό κεηά ηελ θαζαξηζκό

22 Απνηειέζκαηα Έξγνπ - Σπκπεξάζκαηα Τν δίθηπν παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πνηόηεηα ηνπ. Γηαπηζηώζακε ζε πνιιά ζεκεία πςειό ειεθηξνκαγλεηηθό ζόξπβν (αξκνληθέο) ην νπνίν δεκηνπξγεί αθελόο πξνβιήκαηα ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη αθεηέξνπ άεξγν ηζρύ ζην δίθηπν κεηώλνληαο ηελ απόδνζε ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο.

23 Πξνηάζεηο Σπζηεκαηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Δίηε από Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ είηε από εμσηεξηθό ζπλεξγάηε εάλ ν Γήκνο δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα. Μειέηε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθώλ θίιηξσλ γηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ζνξύβνπ ζην δίθηπν. Τνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο ζηα ελαέξηα θσηηζηηθά εθηόο ηνπ ζώκαηνο ηνπ θσηηζηηθνύ. Αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζην κέγηζην δπλαηό. Τνπνζέηεζε ιακπηήξσλ λέαο ηερλνινγίαο πςειώλ απνδόζεσλ Δλίζρπζε θσηηζκνύ κε ηελ ρξήζε απηνηξνθνδνηνύκελσλ θσηηζηηθώλ κε ειηαθή ελέξγεηα, ρσξίο λα επηβαξύλεηαη ην πθηζηάκελν δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο.

24 Πξόηαζε: Δλίζρπζε θσηηζκνύ από απηνηξνθνδνηνύκελα Φσηηζηηθά. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπ Γ.Α ε αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ θσηεηλόηεηαο απνηξέπεηαη από ηελ παιαηόηεηα θαη ηελ αλνρή ηνπ δηθηύνπ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηνλ ιόγσ απηό πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε Απηόλνκσλ Φσηηζηηθώλ Σσκάησλ ηα νπνία ηξνθνδνηνύληαη από Φσηνβνιηαηθά. Έλα Απηνηξνθνδνηνύκελν Φσηηζηηθό Σώκα απνηειείηαη από : Έλα Φσηνβνιηαηθό Πάλει ζηελ θνξπθή ηνπ Ιζηνύ Μπαηαξίεο ζηελ βάζε ηνπ ηζηνύ πνπ θνξηίδνληαη από ην πάλει Λακπηήξα Υςειήο Φσηεηλόηεηαο ηύπνπ LED Μεραληζκό αλίρλεπζεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ βάζε ηεο νπνίαο ην ειηαθό πάλει θηλείηαη εμαζθαιίδνληαο ηελ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο.

25 Πξόηαζε: Δλίζρπζε θσηηζκνύ από απηνηξνθνδνηνύκελα Φσηηζηηθά. Οθέιε Πξόηαζεο Απηόλνκε εγθαηάζηαζε, αλεμάξηεηε από ην ππάξρνλ δίθηπν πνπ δελ αλαβαζκίδεηαη. Άκεζε Δλίζρπζε Φσηεηλόηεηαο κε ιακπηήξεο LED, δνθηκαζκέλνπο ήδε ζηελ Δξκνύ, κε νιόιεπθν θσο. Απμεκέλε Αζθάιεηα, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο ή βιάβεο ζην δίθηπν, ηα θσηηζηηθά απηά ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά. Δύθνιε εγθαηάζηαζε ζε 2-3 ώξεο ρσξίο ζθαςίκαηα γηα θαιώδηα θαη ηαιαηπσξία ζηνλ δξόκν. Μεγάιε πνηθηιία ζε ηζηνύο θαη ηύπνπο θσηηζηηθώλ.

26 Σπγθξηηηθόο πίλαθαο κε θνηλό νδηθό θσηηζηηθό Ηλιακό Φωηιζηικό με λαμπηήπα LED (50w) Κοινόρ θωηιζμόρ με λάμπα ναηπίος(250w) Πλεονεκηήμαηα Χπόνορ ζωήρ λαμπηήπα 20σπόνια/70.000ώπερ 3 ρξόληα/12,000ώξεο Μεγάιε δηάξθεηα δσήο πνιύ ρακειό θόζηνο ζπληήξεζεο. Lux(H6.0m) 44 lux lux Εμαζθάιηζε πςειήο θσηεηλόηεηαο. Απόδοζη Μέσπι ηιρ 50,000ώπερ, ηοςλάσιζηον 85% Μεηά ηηο 3,000Hr, Μείσζε θαηά 25% Μεγάιε απόδνζε ζε βάζνο ρξόλνπ Καηανάλωζη ιζσύορ DC 12V / 50W AC 220V / 250W Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Εγκαηάζηαζη Σε 3.5 ώπερ ζε οποςδήποηε Χξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε δηθηύνπ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο. Μηθξνύ θόζηνπο θαη πνιύ γξήγνξε εγθαηάζηαζε Κίνδςνορ ηλεκηποπληξίαρ Σςνεσέρ πεύμα σαμηλήρ ιζσύορ. Κανέναρ κίνδςνορ Υςειή ηάζε, θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. Αζθάιεηα Καηανάλωζη εναλλαζζομένος πεύμαηορ Δεν σπειάζεηαι εναλλαζζόμενο πεύμα. Πεξίπνπ 10 ώξεο αλα κέξα, 912.5kwh/έηνο Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Εκπομπή CO2 Όσι 83kg έμνδνο 0.09kgCO2/kwh Απόιπηα θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm Διαβοφλευςθ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Φωτιςτικών LED και υςτήματοσ παρακολοφθηςησ και διαχείριςησ ενζργειασ, ςτο πλαίςιο του ζργου : «ENERGY MONITORING AND CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού

Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Διπλωματική εργαςία Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα