ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 1 of 14

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 2 of 14

3 Η IBCON ΕΠΕ είναι Τεχνική και Κατασκευαστική εταιρεία µε ειδίκευση στην µελέτη και κατασκευή Μηχανολογικών και Οικοδοµικών Έργων στον Ιδιωτικό και Δηµόσιο Τοµέα. Η εταιρεία είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας οµάδας Διπλωµατούχων Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων. Οι ιδρυτές της εταιρείας διαθέτουν µακροχρόνια παρουσία, µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση στον Μελετητικό και Κατασκευαστικό τοµέα. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευµένων, καινοτόµων και αποτελεσµατικών λύσεων σε ότι αφορά την µελέτη, κατασκευή και παράδοση ολοκληρωµένων έργων, µε µακροπρόθεσµο στόχο την µεγιστοποίηση της αξίας και την διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων όσων συνεργάζονται µε αυτήν. Φιλοσοφία της εταιρείας αποτελούν οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης 1, µε την οποία επιδιώκεται η Άρτια Οργάνωση, η Διοίκηση και ο Έλεγχος των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης µε στόχο µέσα από την εφαρµογή και αξιοποίηση προηγµένων τεχνολογιών, την επίτευξη κατασκευαστικών λύσεων οι οποίες θα διακρίνονται για την ποιοτική τους επάρκεια και την έγκαιρη χρονική τους ολοκλήρωση. Η εµπειρία των στελεχών µας βοηθά να αντιµετωπιστούν ανάγκες στους τοµείς δραστηριοποίησης της επιχείρησης µε προϊόντα και λύσεις που υπηρετούν τις συνεχώς εξελισσόµενες ανθρώπινες ανάγκες. Η εστίαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου, απαλλάσσει τους πελάτες µας από περιττές διαδικασίες και διευρύνει στο µέγιστο την προσδοκώµενη ωφέλεια, προσδίδοντας σαφές ανταγωνιστικό και οικονοµικό αποτέλεσµα. Η πολιτική µας εστιάζεται καθηµερινά στην συλλογική εργασία, χρησιµοποιώντας επικαιροποιηµενα τεχνολογικά συστήµατα, ώστε να προσφέρουµε σε εσάς ακόµη και τις πιο σύνθετες τεχνικές διαδικασίες µε ευκολία και αξιοπιστία. 1 Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο τίθενται και επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, υιοθετούνται συστήµατα παρακολούθησης και αποτίµησης κινδύνων, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια και προάγεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Ειδικότερα, η υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση περιλαµβάνει και την ευαισθητοποίηση όλων των υπαλλήλων της Εταιρείας αλλά και του οµίλου στη σωστή διαχείριση των εµπιστευτικών πληροφοριών που περιέρχονται στην κατοχή τους και στην απαγόρευση χρήσης τους για την αποκόµιση ίδιου οφέλους. Μέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες και πρακτικές, καλούνται όλοι, να διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγγελµατικής δεοντολογίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και στις σχέσεις τους µε τις δηµόσιες αρχές και το κοινό εν γένει. Τέλος, η Εταιρεία προωθεί τη συνεργασία µε τους πελάτες της και όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της και συζητώντας σε βάθος όλες τις σηµαντικές αποφάσεις ή τυχόν τροποποιήσεις των κανονισµών της. Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 3 of 14

4 Δραστηριότητες H IBCON Ε.Π.Ε προσφέρει Ολοκληρωµένες, Δυναµικές και Καινοτόµες Τεχνολογικά Λύσεις σε: Κτιριακά Έργα Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων Η εταιρεία αφού µελετήσει και επεξεργαστεί τα δεδοµένα του κάθε έργου, προτείνει πρωτοποριακές λύσεις και κατασκευάζει µε έµπειρους µηχανικούς και εξειδικευµένα συνεργεία, υψηλής ποιότητας συστήµατα εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, ανεξαρτήτου µεγέθους σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η Ibcon Ε.Π.Ε πέρα από την προσφερόµενη κάλυψη στα στάδια µελέτης, εξέλιξης και εγκατάστασης, παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των έργων. Όλα τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται είναι επωνύµων κατασκευαστών και συνοδεύονται από τις επίσηµες εργοστασιακές τους εγγυήσεις. Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 4 of 14

5 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A. Ανακαινίσεις κτιρίων Οι προτάσεις της εταιρείας µας τόσο για τις κατοικίες όσο και για τους επαγγελµατικούς σας χώρους αφορούν στην αισθητική και ενεργειακή αναβάθµιση τους. Ανεξαρτήτως µεγέθους εργασιών, είτε αφορούν σε έργα µικρής κλίµακας είτε αφορούν στην συνολική ανακατασκευή του ακινήτου σας, έχουµε για εσάς την κατάλληλη οµάδα µηχανικών για να προσδώσει εξατοµικευµένες λύσεις στις προσωπικές σας ανάγκες, µε γνώµονα το χαµηλότερο δυνατό κόστος στα πλαίσια του προσυµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος. Το οικονοµικό τµήµα της Ibcon σε συνεργασία µε τα µεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύµατα της αγοράς αναλαµβάνει την οικονοµική υποστήριξη των εργασιών σας µε ευέλικτα και ελκυστικά (επιτοκιακα) πακέτα χρηµατοδότησης. B. Ολοκληρωµένες Κατασκευές «Με το κλειδί στο χέρι» Η εταιρεία µας αναλαµβάνει την κατασκευή κτιρίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών της χρησιµοποιώντας δικά της συνεργεία όλων των ειδικοτήτων µε ταχύτητα αξιοπιστία και πλήρη οικονοµική διαφάνεια. C. Διαχείριση Έργων (Project Management) Η εταιρεία διαχειρίζεται τα υπάρχοντα έργα της και αναλαµβάνει την υλοποίηση νέων, παρέχοντας χρηµατοοικονοµική διαχείριση (ένταξη του έργου σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, διαχείριση µελετών, επιλογή των µεθόδων υλοποίησης την εκτίµηση του κόστους, προσδιορισµό του απαιτούµενου χρόνου, εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων. Κατάρτιση όλων των τεχνικών δελτίων, διαχείριση κάθε κινδύνου αλλά και οποιαδήποτε οργανωτική ή ελεγκτική ενέργεια απαιτείται ώστε το έργο να υλοποιείται και να λειτουργεί σε όλη «την ωφέλιµη ζωή του»). Η εταιρεία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη υλοποίησης των έργων που έχει αναλάβει προσηλωµένη στα αυστηρά κριτήρια που έχουν τεθεί από το µελετητικό στάδιο της διαδικασίας. Η εταιρεία προσδιορίζει τέλος τις µεθόδους ελέγχου και τον τρόπο διεξαγωγής τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 5 of 14

6 D. Κατασκευές Η/Μ Εγκαταστάσεων Κλιµατισµός Θέρµανση - Αερισµός (HVAC) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ασθενών ρευµάτων Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης - Πυρανίχνευσης E. Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Οικιακές και Επαγγελµατικές στέγες Ολοκληρωµένα Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Πάρκα Η Μελέτη και Κατασκευή του Έργου περιλαµβάνει: Καταγραφή του χώρου από διπλωµατούχο Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο Μηχανικό, υπολογισµός όλων των σηµαντικών παραµέτρων που απαιτούνται για τον σχεδιασµό του έργου Τεχνική Μελέτη - Προσδιορισµός ενεργειακής απόδοσης Οικονοµική Μελέτη - Προσδιορισµός Κόστους υλοποίησης και Οικονοµικής απόδοσης Χρηµατοοικονοµική Υποστήριξη µέσω Τραπεζικών Πακέτων Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης του Έργου. Προµήθεια Υλικών Κατασκευή Έργου Παράδοση F. Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας Η εταιρεία µας προτείνει την βέλτιστη λύση για τις ατοµικές σας ανάγκες µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας και κατ επέκταση χρήµατος µε γνώµονα την σηµερινή οικονοµική συγκυρία. Συγκεκριµένα προτείνουµε και κατασκευάζουµε σύγχρονες λύσεις θέρµανσης και κλιµατισµού προσαρµοσµένες στις υπάρχουσες συνθήκες του κάθε κτιρίου. Ειδικότερα εγκαθιστούµε: Αντλίες Θερµότητας Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου Λέβητες Στερεών Καυσίµων (Βιοµάζας, Pellets κ.λ.π) Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 6 of 14

7 H. Αρχιτεκτονικός φωτισµός Ο Αρχιτεκτονικός Φωτισµός αφορά στην τοποθέτηση του φωτός µέσα σε ένα αρχιτεκτονικό χώρο. Το φως αποτελεί στοιχείο διαµόρφωσης ενός χώρου, και στην αρχιτεκτονική ο φωτισµός είναι συνυφασµένος µε γνώµονα το φυσικό φως. Η µελέτη του αρχιτεκτονικού φωτισµού σχετίζεται µε την τέχνη και την επιστήµη του φωτισµού στο ανθρώπινο περιβάλλον. Εφαρµόζεται σε Κτιριακά Συγκροτήµατα, Σπίτια, Πλατείες Κήπους και Μνηµεία. Ο επαγγελµατίας µελετητής του φωτισµού, συνήθως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, προσδίδει µε την εργασία του ξεχωριστή διάσταση στον χώρο. Αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως οι επιφάνειες ο όγκος και τα αντικείµενα αποκτούν ξεχωριστή διάσταση «λουσµένα» µε τον κατάλληλο φωτισµό. Ο φωτισµός είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας αφού ο σχεδιαστής φωτισµού έχει πολύ ισχυρή σύνδεση µε τον χώρο. Με τους χειρισµούς του µεταµορφώνει τα αντικείµενα, δίνει ζωή, κίνηση, εστιάζει, ιεραρχεί, δηµιουργεί στοιχεία ποιότητας, επηρεάζοντας τις αισθήσεις, δηµιουργώντας συναισθήµατα ευεξίας και ευηµερίας στα άτοµα που κινούνται στον χώρο. Χρησιµοποιώντας ειδικό φωτισµό αξιοποιεί τις σκιές, ενώ παράλληλα µε την χρήση εστιακού φωτισµού, τονίζει σηµεία ενδιαφέροντος είτε αυτά αφορούν πίνακα, βιτρίνα, είτε ένα γλυπτό. Χρησιµοποιώντας κρυφό φωτισµό, αιχµαλωτίζει το φως που εκπέµπεται χωρίς να είναι ορατή η πηγή από την οποία προέρχεται, και το αξιοποιεί προσφέροντας στις επιφάνειες των τοίχων και των οροφών ενιαία αίσθηση και καθαρότητα δίνοντας βάθος πεδίου στον χώρο και δηµιουργώντας την αίσθηση ότι ο περιβάλλον χώρος είναι κατά πολύ µεγαλύτερος. Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία του χώρου (έπιπλα, καθρέπτες, αντικείµενα) φωτίζονται δηµιουργώντας τέλειο αισθητικό αποτέλεσµα. Που απευθύνεται: Στους ιδιώτες που θέλουν να δηµιουργήσουν τον δικό του ξεχωριστό Οικιακό ή επαγγελµατικό χώρο. Σε επαγγελµατίες όπως αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Κατασκευαστές, Καλλιτέχνες, Διακοσµητές, Σκηνοθέτες. Επαγγελµατικός Φωτισµός Ο Επαγγελµατικός Φωτισµός, αφορά ειδική κατηγορία επαγγελµατικής ενασχόλησης καθώς εφαρµόζεται σε Μουσικές Σκηνές, - Club, Θέατρα και Συναυλίες. Ο επαγγελµατίας µελετητής φωτισµού βρίσκει «πεδίον δόξης λαµπρό» στα κτιριακά συγκροτήµατα αυτής της κατηγορίας. Ο φωτισµός που χρησιµοποιείται σε παραστάσεις (shows) πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο µίγµα έντασης και ποσότητας, ώστε να «χρωµατίζει» αισθητικά Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 7 of 14

8 την µουσική, διεγείροντας τις αισθήσεις των παρευρισκόµενων, αναδεικνύοντας µεγαλοπρεπώς την ατµόσφαιρα στο χώρο. ΜΕΛΕΤΕΣ Η Εταιρεία µας αναλαµβάνει την σύνταξη µελετών σε οποιοδήποτε στάδιο καθώς και την υποστήριξή τους σε κάθε υπηρεσία. Συγκεκριµένα : 1. Μελέτες Ύδρευσης 2. Μελέτες Αποχέτευσης 3. Μελέτες Θέρµανσης 4. Μελέτες Κλιµατισµού Αερισµού (HVAC) 5. Μελέτες Πυρόσβεσης 6. Μελέτες Ισχυρών Ρευµάτων 7. Μελέτες Ασθενών Ρευµάτων 8. Μελέτες Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων 9.Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων Θεάτρων Μουσικών Σκηνών Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 8 of 14

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 48ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Α-Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥ ΨΥΡΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LOFT ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CAFE RESTAURANT ΣΤΗΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RECEPTION HOTEL ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RESTAURANT ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 9 of 14

10 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CAFE BAR ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RESTAURANT ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΦΥΛΗΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 8,75 KWP ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 9,20 KWP ΣΤO ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 9,60 KWP ΣΤO ΔΙΟΝΥΣΣΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 9,87 KWP ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 9,87 KWP ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 9,88 KWP ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 9,89 KWP ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 10,00 KWP ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 10,00 KWP ΣΤΟΝ ΆΛΙΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CAFE BAR ΣΤΑ ΙΛΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CAFE BAR ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΙΛΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΛΙΣΙΑ Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 10 of 14

11 ΜΕΛΕΤΕΣ: Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της, σε συνεργασία µε άλλα γραφεία µελετών έχουν υλοποιήσει σηµαντικό αριθµό έργων σε διάφορους τοµείς. Από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα είναι: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Β ΦΑΣΗ Μελέτη Εφαρµογής Η/Μ Εγκαταστάσεων Προϋπολογισµός Η/Μ Εγκαταστάσεων ,23 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ Μελέτη Εφαρµογής Η/Μ Εγκαταστάσεων ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ Μελέτη Εφαρµογής Η/Μ Εγκαταστάσεων Προϋπολογισµός Η/Μ Εγκαταστάσεων ,03 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ Οριστική Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων & Μελέτη Προσφοράς ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Άδειες Εγκατάστασης, Άδειες Λειτουργίας, ΡΑΕ κλπ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ Προϋπολογισµός: ,00 / Μελέτη Εφαρµογής ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισµός: ,00 / Οριστική Μελέτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΑΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 / Μελέτη Εφαρµογής ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 11 of 14

12 ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Προϋπολογισµός: ,00 / Οριστική Μελέτη Συµµετοχή σε διαγωνισµό ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 / Μελέτη Εφαρµογής ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΣΑΠ Α.Ε. Προϋπολογισµός: ,72 / Μελέτη Εφαρµογής Τεύχη Δηµοπράτησης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΑΥΡΟΣ, ΗΣΑΠ Α.Ε. Προϋπολογισµός: ,03 / Μελέτη Εφαρµογής Τεύχη Δηµοπράτησης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤ, ΗΣΑΠ Α.Ε. Προϋπολογισµός: ,00 / Μελέτη Εφαρµογής Τεύχη Δηµοπράτησης ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Β ΞΕΝΙΑ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Προϋπολογισµός: ,00 / Οριστική Μελέτη ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Προϋπολογισµός : ,00 Μελέτη Εφαρµογής Τεύχη Δηµοπράτησης ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Μελέτη Εφαρµογής Τεύχη Δηµοπράτησης ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Προϋπολογισµός ,00 Μελέτη Εφαρµογής Τεύχη Δηµοπράτησης ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Β ΦΑΣΗ Προϋπολογισµός: ,23 Μελέτη Εφαρµογής Τεύχη Δηµοπράτησης Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 12 of 14

13 ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισµός: ,00 Μελέτη Προσφοράς ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οριστική Μελέτη ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ Προϋπολογισµός: ,00 Μελέτη Προσφοράς ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μελέτη Προσφοράς ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,79 Μελέτη Εφαρµογής Τεύχη Δηµοπράτησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μελέτη Εφαρµογής ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Μελέτη Άδειας και Εφαρµογής ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΜΥΡΙΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Μελέτη Άδειας και Εφαρµογής SUPER MARKET ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μελέτη Άδειας και Εφαρµογής ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Μελέτη Εφαρµογής και Τεύχη Δηµοπράτησης Επίσης Συµµετοχές σε πολλά Ιδιωτικά Έργα, όπως πολυκατοικιών, πολυτελών κατοικιών, κτιρίων γραφείων, εκπαιδευτηρίων κ.λ.π. Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 13 of 14

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Διεύθυνση Επικοινωνίας: Κ. Βάρναλη 61-63, Ν. Ιωνία Αττικής Τ.Κ : Τηλεφωνικό Κέντρο: , FAX: Κινητό Ιστοθέση: Γενικός Δ/ντής: Ιάκωβος Πλειανθίδης Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτή τη σελίδα Page 14 of 14

Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων

Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. Πηνελόπη Βογιατζή Επόπτης: Καθηγητής Μαυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr Ημ/νία Εφαρμογής: 03-05-2007 Σελίδα: 1 από 25 Εγχειρίδιο Ποιότητας Πίνακας Διανομής (Ο Πίνακας Διανομής συμπληρώνεται μόνο στο πρωτότυπο του παρόντος που αρχειοθετεί ο Υ.Δ.Π.) Αποδέκτης Αντίγραφο Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες Περιεχόμενα 2 Η ΜΕΤΚΑ με μια ματιά 4 Η Εταιρεία Σήμερα 6 Τομείς Δραστηριοποίησης 10 Επιχειρηματική Αριστεία 12 Διεθνής Παρουσία 16 Αξιοσημείωτα Έργα 22 Οι Άνθρωποί Μας 24 Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο - Xειμώνας 2011 Τεύχος 4. τα νέα μας. www.loisbuilders.com

Φθινόπωρο - Xειμώνας 2011 Τεύχος 4. τα νέα μας. www.loisbuilders.com Φθινόπωρο - Xειμώνας 2011 Τεύχος 4 τα νέα μας www.loisbuilders.com Προσθέτουμε αξία Εν παντί καιρώ εμμένουμε στο ΟΡΑΜΑ μας Εν μέσω μιας εξαιρετικά κρίσιμης οικονομικής ύφεσης στον ελλαδικό χώρο, όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Διακυβέρνηση Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα. Η πορεία της Climatism Ι 2 Ι

Εισαγωγικό σημείωμα. Η πορεία της Climatism Ι 2 Ι Ι 2 Ι Εισαγωγικό σημείωμα Σε μια περίοδο όπου τα πάντα αλλάζουν στη χώρα μας, υπάρχουν κάποιες σταθερές αξίες στις οποίες όλοι θα πρέπει και πάλι να προστρέξουμε. Σκληρή δουλειά, δημιουργικότητα, φιλότιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- MARKETING ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- MARKETING ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- MARKETING Μιχαλογιαννάκη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2012 Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

European Investment Bank

European Investment Bank . European Investment Bank Advisory services to the JESSICA Holding Fund Greece: Supporting the process of preparation of JESSICA Projects and Integrated Urban Development Plans Project List (March 011)

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση Η πορεία της Κλιμαμηχανικής Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στις ελληνικές οικίες & επιχειρήσεις ολοκληρωμένες καθετοποιημένες υπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης έργων ενοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία ΕΚΕ Στρατηγική Εταιρείας Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά Στοιχεία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία ΕΚΕ Στρατηγική Εταιρείας Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά Στοιχεία Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία ΕΚΕ Στρατηγική Εταιρείας Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

1 01 Εταιρικό προφίλ

1 01 Εταιρικό προφίλ Εταιρικό προφίλ 1 Εταιρικό προφίλ Μήνυμα Προέδρου σελ.4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 3 Όμιλος INTRACOM HOLDINGS σελ. 6 INTRAKAT σελ. 10 Δραστηριότητες σελ. 14. Έργα υποδομών σελ. 16. Οικoδομικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα