Navarino Dunes. project. Mε άξονα τη θέα και το τοπίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Navarino Dunes. project. Mε άξονα τη θέα και το τοπίο"

Transcript

1

2

3 project Navarino Dunes Mε άξονα τη θέα και το τοπίο Το Νavarino Dunes, η πρώτη περιοχή της Costa Navarino που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2010, βρίσκεται σε παραθαλάσσιο οικόπεδο στρεμμάτων στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, στο Νομό Μεσσηνίας, στην περιοχή Ρωμανού και έχει μέτωπο προς δυσμάς στο Ιόνιο Πέλαγος με παραλία μήκους ενός χιλιομέτρου, αμμώδη και ιδιαίτερου κάλλους. Ο ποταμός Σέλλας χωρίζει με πλατάνια και άλλα υδροχαρή την περιοχή σε δύο τμήματα, ενώ κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν αμμοθίνες με σχοίνα, που δημιουργούν συνολικά έναν αξιόλογο οικότοπο. κείμενο Ι Αλέξανδρος Ν. Τομπάζης, Γιάννης Ρωμάνος 76

4 ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ κύρια μελήματα στο σχε διασμό του έργου ήταν η κλίμακά του. Έτσι, για λόγους και λειτουργικούς, αλλά κυρίως δημιουργίας ενός ευχά ριστου και αισθητικού περιβάλλοντος, ο χώρος δια σπάσθηκε σε επιμέρους ενότητες, όπως π.χ. των δύο ξενοδο χείων, του συνεδρι α κού κέντρου, των κοινο χρή στων εγκατα στά σεων, του Spa, του golf, του αθλητικού κέντρου κ.λπ. Δύο ακόμη θέματα έπαιξαν ιδιαίτερο ρό λο κατά το σχεδιασμό. Ο εξωτερικός χώρος και η σχέση του με τον εσω τερικό χώρο ορίζουν ου σι αστικά το ύφος και την ποιότητα του έργου. Δεν είναι, θεωρούμε, υπερβολή να ει πωθεί ότι ο εξωτερικός χώρος είναι εξί σου αν όχι πιο σημαντικός από τον ε σω τερικό. Εκεί είναι που ο επισκέπτης περνά μεγάλο ποσοστό του χρόνου του και κυρίως αυτός είναι που του δίνει την αίσθηση φυγής από την καθημερι νό τητα της ζωής στην πόλη, αναδεικνύ ο ντας το μεσογειακό κλίμα και το πε ρι βάλ λο ν, το λόγο για τον οποίο έχει κυ ρί ως επιλέξει ο τουρίστας να έρθει για δια κοπές στην Ελλάδα. 78

5 Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που συνθέτουν την ποιότητα του εξω τερι κού χώρου: ο επιμερισμός του σε χώ ρους στά σης (ό πως πλατείες) και πεζής κίνησης, οι διάφορες υπαίθριες εξυπη ρε τήσεις (πι σί νες και υπαίθριοι χώροι εστίασης) και κυρίως η φύτευση και η ένταξη του έργου στο τόσο χαρακτη ρι στι κό φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας, που χαρακτηρί ζεται από τις αιωνόβιες ελιές, τα κυπαρί σ σια και την ανθρώπινη κλίμακα. Πέρα από το χώρο των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών εγκαταστά σεων, διαμορφώνεται το γήπεδο του golf, ένας εκτεταμένος δηλαδή χώρος πρασίνου, στις παρυφές του οποίου σχεδιάζεται να τοποθετηθούν μελλοντι κά πολυτελείς βίλ λες προς πώληση, α ραι ά τοποθετη μέ νες και με πε ριο ρι σμένη συνολική δόμη ση. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η σχέση του κάθε χώρου και η θέα που θα έχει αυτός προς τη θάλασσα. Επειδή ο χώρος δεν έχει μεγάλη κλίση, σε μέσο όρο μόνο 5% περίπου, το ζήτημα αυτό έπαιξε ου σιαστικό και σημαίνοντα ρόλο στην όλη σύνθεση, με αξία τόσο αι σθη τική και ψυ χο λογική όσο και εμπορική. 80

6 Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο βιο κλιμα τικό σχεδιασμό του έργου. Έτσι αποφεύ γονται, για παράδειγμα, σκο τει νοί διά δρο μοι, που να φωτίζο νται μόνο με τε χνητό φωτισμό και, όπου ήταν δυνα τόν, προβλέπεται ως πρώτη επιλο γή η δυνα τότητα φυσικού διαμπε ρούς αε ρι σμού και η χρήση ανεμιστή ρων οροφή ς. Τα ανοίγμα τα σκιάζονται επιμελώς και οι ημιυπαίθριοι χώροι και οι σωστές φυτεύ σεις παίζουν σημαντικό ρόλο στο δροσι σμό, όπως και η πρόβλεψη εκτε ταμένων υδά τινων επιφανειών. Το Νavarino Dunes περιλαμβάνει σε πρώ τη φάση: Δύο ξενοδοχεία πέντε αστέρων και συ γκεκριμένα τα The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino με ιδιωτική πισίνα σε όλα τα ισόγεια δω μάτια και The Westin Resort, Costa Navarino με ιδιωτική πισίνα στα 2/3 των δωματίων Κέντρο Θαλασσοθεραπείας και Spa 4000 m 2 Συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας ατόμων, Γήπεδο golf 18 οπών με ακαδημία και λέσχη golf, Εμπορικό χωριό με εστιατόρια και κατα στήματα, Αθλητικές εγκαταστάσεις, club νέων, κι νη ματογράφους και 82

7 Ειδικές εγκαταστάσεις και δραστη ριό τητες για παιδιά και νήπια. Η πρόσβαση στο συγκρότημα γίνεται από την ανατολική πλευρά. Αφού δια σχί σει κανείς 750 m με εντυπωσιακές ει κό νες του γηπέδου golf, διακρίνει το πρώ το κτίριο, τη Λέσχη Golf (Golf Club). Εδώ υπάρχουν όλες οι απαραί τητες εγκα τα στάσεις ώστε να ξεκινή σουν οι παίκτες το παιχνίδι. Το γήπεδο golf είναι σχεδιασμένο με μέ θοδο και τεχνική για να μπορούν να διε ξάγονται και διεθνείς αγώνες, αλλά και να μην είναι απαγορευτικό για τους αρχάριους παίκτες και αποτε λείται από δύο ενότητες των 9 οπών η κάθε μία. 84

8 Η προσπέλαση προς τα ξενοδοχεία γί νεται μέσω του εσωτερικού δρόμου, που οδηγεί στα κτίρια των κοινο χρή στων χώ ρων. Στο σημείο που ο δρόμος αυτός προ σεγγίζει κάθε συγκρότημα διαμορ φώ νεται χώρος στάθμευσης για την ε ξυπη ρέτηση των επισκεπτών και των κοι νοχρήστων χώρων. Στο υπόλοι πο τμήμα των ξενοδοχείων η κυκλοφο ρία προβλέπεται με μικρά ηλε κτρο κίνητα οχήματα, με τα οποία θα μπορεί κανείς να φθάνει σε όλες τις εγκα ταστάσεις στο σύνολο της έκτασης. Ο δρό μος αυτός στο εσωτερικό των συ γκρο τημάτων αποκτά χαρακτήρα πεζό δρο μου, αποτελώντας σημαντικό στοι χείο της εσωτερικής κίνησης των πε ζών. Έτσι, εκτός από τον εσωτερικό βασικό δρόμο κίνησης οχημάτων και πεζών, ένα δίκτυο εσωτερικών μονοπατιών - πεζό δρομων, καθώς και ένα δίκτυο διαδρό μων εξυπηρετούν τις κινήσεις των πεζών μεταξύ των πτερύγων των δωμα τίων και των κοινοχρήστων χώρων, εξασφα λί ζο ντας ταυτόχρονα τη σύνδε ση του συ γκρο τήματος με την παραλία. Στο κέντρο του συγκροτήματος βρί σκεται ο κτιριακός όγκος, που στεγάζει το σύ νολο των εγκαταστάσεων του συνε δρι ακού κέντρου και των κοινο χρήστων χώ ρων των δύο ξενοδοχείων. 86

9 88 Μπροστά από το συνεδρι ακό κέντρο και με κατεύθυνση προς την παραλία χω ρο θετούνται καταστήματα και χώροι εστί ασης, καθώς και το κέντρο θαλασ σο θεραπείας / Spa, το οποίο εφά πτεται σχεδόν του ορίου δόμησης προς τον αιγιαλό. Ο άξονας, που δημι ουργεί ται από το συ νεδριακό κέντρο, το συγ κρό τημα κατα στημάτων και αναψυ χής και το κέντρο θαλασσοθε ραπείας, χωρί ζει την, υπό ανάπτυξη, έκταση σε δύο τμήματα, όπου χωροθετούνται τα δύο ξενοδοχει ακά συ γκροτήματα. Στο νότιο-νοτιοανατολικό άκρο της έκτα σης τοποθετείται το αθλητικό κέν τρο με χώρους ψυχαγωγίας.

10 Tαυτότητα έργου Φορέας ανάπτυξης: ΤΕΜΕΣ ΑΕ Ανάδοχος έργου: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Μελέτη εφαρμογής Αρχιτεκτονική μελέτη: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛ ΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΕΠΕ Α. Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ, αρχιτέκτων έργου, Γ. ΡΩΜΑΝΟΣ, υπεύθυνος αρχιτέκτων Μελέτη φέροντος οργανισμού: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Η/Μ μελέτη: Λ.Δ.Κ. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ Εσωτερική διακόσμηση: M.K.V. DΕSIGN LTD Ακουστική μελέτη: Dr G. SCHUBERT Μελέτη περιβάλλοντα χώρου: SCAPE DESIGN ASSOCIATES Μελέτη κουζίνας - ba r - πλυντηρίου: SUZY BAZ - Architect Μελέτη φωτισμού: LIGHTING DESIGN INTERNATIONAL Σύμβουλοι υδάτινων στοιχείων: DINOTEC WATER & POOL TECHNOLOGY Mελέτη εσωτερικών έργων υποδομής: Σ. & Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Μελέτη κατασκευής Συμπληρωματική αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για τον Ανάδοχο ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΕ σε συνεργασία με το γραφείο ΑΕΤΕΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΧΑΡΡΥ Κ. ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ Μελέτη φέροντος οργανισμού: ΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ, Ο. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΤΕ Η/Μ μελέτη: ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ Εσωτερική διακόσμηση: M.K.V. DΕSIGN LTD Μελέτη κουζίνας - bar - πλυντηρίου: SBS GROUP ΣΒΩΛΟΣ - ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΒΕ Ακουστική μελέτη: Ε. ΤΖΕΚΑΚΗΣ, Dr G. SCHUBERT Μελέτη φωτισμού: L+DG ARCHITECTURAL LIGHTING & ENVIRONMENTAL DESIGN Κυκλοφοριακή μελέτη: DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ Οπτικοακουστική μελέτη: SOUND & ACOUSTICS, Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ Μελέτη σήμανσης: ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Υδραυλική μελέτη ποταμών: ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Δ. BΑΦΕΙΔΗΣ Σύμβουλοι υδάτινων στοιχείων: SOL EΝΕRGΥ ΗΕLLΑΣ ΑΕ 90

Navarino:Layout 1 11/18/2009 12:52 PM Page 36

Navarino:Layout 1 11/18/2009 12:52 PM Page 36 Navarino:Layout 1 11/18/2009 12:52 PM Page 36 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a 36 Navarino:Layout 1 11/18/2009 12:52 PM Page 37 Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς σ τ η ν Μ ε σ σ η ν ί α COSTA NAVARINO Επαναπροσδιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3155 12 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 67659 Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας.

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας. Η Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική δυναμικότητας 144 κλινών και 50 κλινών Αποκατάστασης Αποθεραπείας κατασκευάζεται σε γήπεδο 18.758,34 τ.μ. στη θέση Λιβάδι του Δήμου Ιωαννίνων. Αποτελείται από τρεις ευδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 159 29 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θα λάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4258 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός πάρκου σε αστική παράκτια ζώνη Μελέτη περίπτωσης: Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης

Σχεδιασμός πάρκου σε αστική παράκτια ζώνη Μελέτη περίπτωσης: Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚ. ΕΤΟΣ : 2011 2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 2

Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓ ΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΓ ΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 5 2.1 Γενικές πληροφο ρίες... 5 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισ μό ς της περιο χής μελέτης τ ης Δ. Ε. Θε ρμαϊκού... 5 2.1.2 Το Περιφερειακό Πλαίσι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η συλλογή των παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων του Χρήστου Μπουλώτη παραχωρήθηκε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22-28 Νοεμβρίου Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Χαλκίδας Όταν μια ιδέα βρίσκει αποδοχή και απήχηση

Διαβάστε περισσότερα

Σε χρονιά «ορόσημο» για

Σε χρονιά «ορόσημο» για Αριθμός φύλου 08 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Χρονιά ορόσημο το ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Απόστολος Μουσαμάς Η Αθήνα μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος αρκεί Πολιτεία και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος»

«Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 «Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας, Στέλιος Μπενετάτος ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ. 19ο Δημοτικό. Βιβλιοθήκη Π Τσαλδάρη.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας, Στέλιος Μπενετάτος ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ. 19ο Δημοτικό. Βιβλιοθήκη Π Τσαλδάρη. Νικαιώτες και Νικαιώτισσες Παρουσιάζουμε τεχνικά έργα που είναι σε εξέλιξη ή δημοπρατημένα (με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση) και ακόμη μελέτες που έχουν γίνει και περιμένουν την υλοποίηση τους, κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να συλλέξω το υλικό αυτής της εργασίας. 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχείς επενδύσεις στο Possidi Holidays

Συνεχείς επενδύσεις στο Possidi Holidays ΜΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ POSSIDI HOLIDAYS Συνεχείς επενδύσεις στο Possidi Holidays Στα περυσινά επίπεδα θα κλείσει η εφετινή σεζόν για τη Χαλκιδική, ενώ πολύ καλύτερη είναι η εικόνα την

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 24 Μαρτίου - 1 Απριλίου Κτήριο αποθήκης Καπνού, Ογλ & Α. Γαζή Ξεκινώντας πριν από ένα χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ Θέση : ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΡΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 30 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι χειρήσεων και τουριστικών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα