Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :20:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μπενάκη και Παπάζογλου 6, Καλαμάτα Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:, Δ. Πίκουλα, Μ. Κυλάφη, Θ. Ηλιόπουλος Τηλ.: , Fax.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ» Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: και ώρα 11:00π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: και ώρα 14:00μ.μ. Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: ,00 ΕΥΡΩ εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: ,00 ΕΥΡΩ πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » ΚΑΛΑΜΑΤΑ,

2 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο έργου-διαγωνισμού ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος προσφορών ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών ΆΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής ΆΡΘΡΟ 9- Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή) ΆΡΘΡΟ 12- Διαδικασία Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση Κατακύρωσης Υπογραφή Σύμβασης ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων ΆΡΘΡΟ 15 Διάρκεια σύμβασης ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής ΆΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση ΆΡΘΡΟ 18 Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού ΆΡΘΡΟ 19 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νομοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Αίτησης - Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Σχέδιο σύμβασης 2

3 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με: A. Τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3). 3. Του Π.Δ. 104/2014 ( ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 4. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 5. Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 6. Του Ν. 1958/ ( ΦΕΚ122/Α/ ) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 7. Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 8. Του Ν. 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας». 9. Του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 10. Του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11. Του Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 12. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 13. Της υπ' αριθ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ 2891/Β/ ), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 15. Της Υ.Α. Αριθμ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ). 16. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». 17. Του Νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Β. Την με αρ. πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΗ ΕΠΚΑ/70108/34012/ 3599/1044/ (Ανακοινοποίηση στο ορθό ) Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η μουσειολογική μουσειογραφική μελέτη της επανέκθεσης του Μουσείου Πύλου. Γ. Την υπ αριθμ. πρωτ.: ΕΥΤΟΠ/A/ΠΕΠΑΝ52/2760/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου, Δήμου Πύλου Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Δ. Την υπ αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ.21-ΛΗ/129315/66749/6085/1637/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στην «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 3

4 Ε. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» Δήμου Πύλου-Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό πράξης: 2013ΣΕ της ΣΑΕ0148. ΣΤ. Την αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/36295/19884/1175/ εισήγηση της Επιβλέπουσας Επιτροπής του Εργου. Ζ. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/2242/1425/132/ Απόφαση της ΕΦ.Α. Μεσσηνίας, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για το έτος 2015 για τις ανάγκες του έργου «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου». Η. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/42519/23290/1395/ (ΑΔΑ:7ΧΜΑ465ΦΘ3-ΞΜΖ) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών στοιχείων για τις ανάγκες της Επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου. ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο έργου διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και η μεταφορά των φωτιστικών στοιχείων (σωμάτων, εξαρτημάτων, μετασχηματιστών, ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων) των προθηκών, των φωτιστικών στοιχείων του Μουσειακού χώρου (σωμάτων, εξαρτημάτων, μετασχηματιστών, ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων), που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Μαιζώνος στο Νιόκαστρο Πύλου. Το έργο πραγματοποιείται, στα πλαίσια της Πράξης «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου, Δήμου Πύλου Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου». Οι ζητούμενες προμήθειες περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Α ), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (59.800,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (73.554,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» με κωδικό MIS , ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2013ΣΕ της ΣΑΕ0148 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Διεύθυνση: Μπενάκη και Παπάζογλου 6 Πόλη: Καλαμάτα Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 4

5 Ιστοσελίδα: 2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη. Υπεύθυνοι για τον διαγωνισμό είναι οι κ.κ. Δ. Πίκουλα, Μ. Κυλάφη, Θ. Ηλιόπουλος. ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής - Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος Προσφορών 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την , ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14.00μ.μ. 2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5

6 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Διεύθυνση: Μπενάκη και Παπάζογλου 6 Πόλη: Καλαμάτα Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, Δ/νση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια των φωτιστικών στοιχείων των προθηκών και του εκθεσιακού χώρου για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» στο πλαίσιο του έργου: «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου, Πύλου Δήμου Πύλου Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου». Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: και ώρα π.μ. Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. 3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Παράρτημα Γ ) η οποία θα βρίσκεται έξω από τον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο για να πρωτοκολληθεί, και η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται: 1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης. 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: Α. 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 6

7 καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. Υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ ). 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (συν. υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ ). Διευκρινίζεται ότι: - Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών της προσφοράς, και οι ποσότητες αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών. Επιπλέον, απαιτείται: Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, υποβάλλεται έγγραφη δήλωση του προσφέροντα (βλ. τυποποιημένο έντυπο στο Παράρτημα Γ) με την οποία δηλώνεται: 1) ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου υλικά καινούργια και αμεταχείριστα χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, απολύτως σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας ή τις υποδείξεις των επιβλεπόντων. 2) ότι εγγυάται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητα τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκριση τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης. 3) ότι κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες δημοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 3. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 4. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς και παράδοσης του στο χώρο του έργου (κτίριο Μαιζώνος, φρούριο Νιόκαστρο Πύλου Μεσσηνίας), το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 5. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 7

8 6. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απροόπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 9. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς - Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών. Σε δημόσια συνεδρίαση, στις και ώρα 11:00 π.μ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία. 3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη. 8

9 Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% του Διάμεσου (median) των αποδεκτών Οικονομικών προσφορών απορρίπτεται. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορριφθεί. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Κατακύρωσης Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου. Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφοράς κ.ο.κ. ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση Κατακύρωσης Σύναψη Σύμβασης Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. 9

10 Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εγγυήσεις Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο της παρ. 11 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. ΆΡΘΡΟ 15 Διάρκεια σύμβασης Η προμήθεια των προϊόντων θα ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί και με τους αναδόχους λοιπών προμηθειών και εργασιών, στους τομείς όπου τα αντικείμενά τους εμπλέκονται προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το συντονισμό διαφορετικών εργασιών για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό εκθεσιακό αποτέλεσμα. Οι χρόνοι εκτέλεσης των εργασιών καθορίζονται από την Υπηρεσία. ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των συμφωνηθεισών προμηθειών και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγχει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.) Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. 2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» ενταγμένου με κωδικό 2013ΣΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 10

11 ΆΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. ΆΡΘΡΟ 19 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία 1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗΣ - ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» στo πλαίσιο του έργου «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου, Δήμου Πύλου Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου». Για την πλήρη κάλυψη του φωτισμού της έκθεσης στο ισόγειο του κτιρίου του Μαιζώνος στο Νιόκαστρο Πύλου στο πλαίσιο του έργου «Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» προτείνονται τα φωτιστικά στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες και τα οποία προέκυψαν από την μελέτη φωτισμού που εκπόνησαν οι κ.κ. Θωμάς Τσουκαλάς Αρχ. μηχανικός - Μουσειολόγος, ΜΑ και Θάνος Στ. Ιωαννίδης Ηλεκ/κος Μηχ. & Η/Υ - Μουσ.,ΜSc, ΜΑ. Ο φωτισμός του μουσείου αφορά στον φωτισμό των εντός και εκτός των προθηκών εκθεμάτων, των επιφανειών του εποπτικού υλικού, των μουσειακών κατασκευών και του χώρου της έκθεσης. Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας CE και τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 12

13 Φ.ΣΠ2 Κατευθυνόμενο χωνευτό Spot με εξωτερικό φακό Περιγραφή Φωτιστικό σώμα τύπου μικρού προβολέα LED. Δυνατότητα ρύθμισης περιστροφής τουλάχιστον μέχρι τη γωνία των 60 ο κατά τον οριζόντιο άξονα και 360 κατά τον κατακόρυφο. Δυνατότητα εφαρμογής εναλλάξιμων φακών. Χωνευτή τοποθέτηση. Διαστάσεις κατάλληλες για δυνατότητα προσαρμογής στο μπροστινό μέρος της οροφής των προθηκών (βλπ. σχέδια προθηκών). Προδιαγραφές Υλικό κατασκευής του σώματος του σποτ Ανοδιωμένο αλουμίνιο Υλικό κατασκευής βιδών και ελατηρίων Ανοξείδωτος χάλυβας Απόχρωση Γκρι Γωνία δέσμης Χρήση λαμπτήρων ±10 και ±38 Θερμοκρασία χρώματος LED Αποδεκτή 3000Κ Κ Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 Πιστοποιητικό CE Ενδεικτικός Τύπος ALTATENSIONE 48010/48012 ή άλλο ισοδύναμο. Συνοδευτικός εξοπλισμός με ενσωματωμένο ροοστάτη και χρήση διακόπτη τύπου push-button. Δυνατότητα τροφοδοσίας μέχρι 12 φωτιστικά σωμάτων LED 1,2W. Τάση λειτουργίας V. Συμβατότητα με το φωτιστικό σώμα. 13

14 Φ.ΣΠ3 Κατευθυνόμενο χωνευτό Spot LED με βραχίονα Περιγραφή Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ εντός μεταλλικού σώματος, χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή. Μεταλλικό σώμα αλουμινίου με οπή. Τοποθέτηση εσωτερικά της ψευδοροφής και πλήρης ενσωμάτωση σε αυτή. Εσωτερικά τοποθετημένο κινητό φωτιστικό σώμα τύπου σποτ που επιτρέπει την κίνηση του 360 κατά τον οριζόντιο και 180 κατά τον κατακόρυφο. Δυνατότητα σταθεροποίησης του φωτιστικού μετά τη ρύθμιση της επιθυμητής θέσης. Προδιαγραφές Φωτεινή ροή >=600LUMEN Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 Θερμοκρασία χρώματος 2700Κ Γωνία δέσμης ±20 Απόχρωση Λευκό Πιστοποιητικό Ενδεικτικός Τύπος Φωτιστικό MACROLUX F90/1 ή άλλο ισοδύναμο. Λαμπτήρας COB LED 350mA ή άλλος ισοδύναμος CE Συνοδευτικός εξοπλισμός και χρήση διακόπτη τύπου push-button για ρύθμιση της φωτεινότητας 0-100%. Δυνατότητα τροφοδοσίας 4 φωτιστικών σωμάτων LED 7W. Τάση λειτουργίας V. Προστασία από υπερθέρμανση, υποτάσεις και υπερτάσεις. Συμβατότητα με το φωτιστικό σώμα.. Φ.ΣΠ4 Διπλό κατευθυνόμενο χωνευτό Spot LED με βραχίονα 14

15 Περιγραφή Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ εντός μεταλλικού σώματος, χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή. Μεταλλικό σώμα αλουμινίου με δύο οπές. Τοποθέτηση εσωτερικά της ψευδοροφής και πλήρης ενσωμάτωση σε αυτή. Εσωτερικά τοποθετημένα δύο κινητά φωτιστικά σώματα τύπου σποτ που επιτρέπουν την κίνηση του 360 κατά τον οριζόντιο και 180 κατά τον κατακόρυφο. Δυνατότητα σταθεροποίησης των φωτιστικών μετά τη ρύθμιση της επιθυμητής θέσης. Προδιαγραφές Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 Θερμοκρασία χρώματος 3000Κ Γωνία δέσμης ±20 Απόχρωση Λευκό Πιστοποιητικό Ενδεικτικός Τύπος MACROLUX F90/2 ή άλλο ισοδύναμο. Λαμπτήρας COB LED 350mA ή άλλος ισοδύναμος CE Συνοδευτικός εξοπλισμός και χρήση διακόπτη τύπου push-button για ρύθμιση της φωτεινότητας 0-100%. Δυνατότητα τροφοδοσίας των 2 λαμπτήρων του φωτιστικού σώματος LED 2x7W Τάση λειτουργίας V. Προστασία από υπερθέρμανση, υποτάσεις και υπερτάσεις. Συμβατότητα με το φωτιστικό σώμα.. 15

16 Φ.ΣΠ5 Spot LED με εσωτερική κίνηση Περιγραφή Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή. Μεταλλικό σώμα αλουμινίου. Εσωτερικός μηχανισμός υποδοχής του λαμπτήρα. Δυνατότητα περιστροφής έως 45 στο οριζόντιο άξονα. Φίλτρο μείωσης της θάμβωσης. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Προδιαγραφές Τύπος λαμπτήρα LED Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 Θερμοκρασία χρώματος 3000Κ Γωνία δέσμης ±24 Απόχρωση Λευκό Πιστοποιητικό Ενδεικτικός Τύπος BPM ή άλλο ισοδύναμο. CE Συνοδευτικός εξοπλισμός Τροφοδοσία 200V Χρήση ντίμερ για ρύθμιση της φωτεινότητας με δυνατότητα σύνδεσης 5 λαμπτήρων LED 8W. Συμβατότητα με το φωτιστικό σώμα. Φ.ΣΠ6 Κατευθυνόμενο Spot LED με βραχίονα 16

17 Περιγραφή Φωτιστικό σώμα τύπου μικρού προβολέα LED με βραχίονα. Δυνατότητα ρύθμισης και περιστροφής κατά 60 ο τουλάχιστον γύρω από τον οριζόντιο άξονα και 360 κατά τον κατακόρυφο. Δυνατότητα εφαρμογής εναλλάξιμων φακών. Εξωτερική τοποθέτηση στην οροφή ή στο δάπεδο μέσω του μικρού ανοξείδωτου βραχίονα. Προδιαγραφές Υλικό κατασκευής του σώματος του σποτ Ανοδιωμένο αλουμίνιο Υλικό κατασκευής βάσης και βραχίονα Ανοξείδωτος χάλυβας Απόχρωση Γκρι Γωνία δέσμης Χρήση φακών ±10 και ±45 Θερμοκρασία χρώματος LED 3000Κ Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 Πιστοποιητικό Ενδεικτικός Τύπος ELTEK L1092 ή άλλο ισοδύναμο. CE Συνοδευτικός εξοπλισμός με ενσωματωμένο ροοστάτη και χρήση διακόπτη τύπου push-button. Δυνατότητα τροφοδοσίας μέχρι 12 φωτιστικά σωμάτων LED 1,2W. Τάση λειτουργίας V. Συμβατότητα με το φωτιστικό σώμα. Φ.ΣΠ7 Γραμμικό προφίλ με κατευθυνόμενα spot LED 17

18 Περιγραφή Σύστημα φωτισμού με γραμμικό προφίλ αλουμινίου. Ενσωματωμένα χωνευτά φωτιστικά τύπου σποτ LED με δυνατότητα ρύθμισης της κίνησης τους κατά +/-30ο. Μείωση της οπτικής επαφής με τις πηγές φωτισμού με χρήση πλευρικών σκιαδίων, πχ με επέκταση προς τα κάτω του μεταλλικού προφιλ. Μήκος φωτιστικού mm. 4 φωτιστικά τύπου σποτ (2 δυάδες) ανά φωτιστικό. Προδιαγραφές Τύπος λαμπτήρα LED Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 Θερμοκρασία χρώματος 2700Κ Γωνία δέσμης ±36 Απόχρωση Λευκό ή γκρι Πιστοποιητικό Ενδεικτικός Τύπος MACROLUX MX_100 και ΜΧ100 DOWNLIGHT LED ή άλλο ισοδύναμο. CE Συνοδευτικός εξοπλισμός Τροφοδοτικό 220V. Συμβατότητα με το φωτιστικό σώμα. Φ.ΡΡ1 Σύστημα φωτισμού Τριφασικής Ροηφόρου Ράγας 18

19 Περιγραφή Ηλεκτροφόρος ράγα από κράμα αλουμινίου. Αγωγοί εντός του προφίλ αλουμινίου με προστασία κατά της οξείδωσης. Αγωγοί και τελειώματά με μήκος 8mm σύμφωνα με το πρότυπο IEC 570, εμπεριέχονται σε άκαμπτο εξιλασμένο προφίλ από PVC και με μονωτικό υλικό υψηλής διηλεκτρικής αντοχής και υψηλής μονωτικής ικανότητας. Ανάρτηση από την οροφή. Διάθεση διαφορετικών μηκών για τη βέλτιστη κατασκευή των επιθυμητών τεμαχίων. Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Μήκη ραγών Πλάτος Ύψος Χρωματισμός Λειτουργία 2 Πιστοποιητικό Εξαρτήματα 1000mm, 2000mm, 3000mm ±32mm ±32mm Αλουμινίου Λειτουργία σε 220/380V, σύνδεση σε τριφασικό ρεύμα 220/380V που επιτρέπει συνολικό φορτίο 16A και αντιστοιχίζεται σε 10500V/A το οποίο μπορεί να διαιρεθεί σε 3 κυκλώματα (3x3500 V/A). Δυνατότητα σύνδεσης πολλών τεμαχίων σε σειρά με χρήση ειδικών εξαρτημάτων. Σύνδεσμοι με πενταπλό καλώδιο. Τροφοδοτικό ράγας Χρώμα λευκό Τερματική τάπα ράγας Χρώμα λευκό Τελειώματα με παροχή Χρώμα λευκό Κρυφός σύνδεσμος Χρώμα λευκό Ευθύγραμμος σύνδεσμος με παροχή Χρώμα λευκό Δεξής γωνιακός σύνδεσμος Χρώμα λευκό Αριστερός γωνιακός σύνδεσμος Χρώμα λευκό Δεξής σύνδεσμος σχήματος Τ Χρώμα λευκό Αριστερός σύνδεσμος σχήματος Τ Χρώμα λευκό Σταυροειδής σύνδεσμος Χρώμα λευκό Καλώδιο ανάρτησης 1000mm Μεταλλικό εξάρτημα προσαρμογής σε οροφή και στήριξη ανάρτησης Πιστοποιητικό CE CE Φ.ΡΡ1.ΠΡ Προβολεάς LED Τριφασικής Ράγας 19

20 Περιγραφή Προβολέας ράγας κατασκευασμένος από αλουμίνιο με ενσωματωμένο τροφοδοτικό για τοποθέτηση σε τριφασική ροηφόρο ράγα. Δυνατότητα περιστροφής κατά 350 στο κατακόρυφο επίπεδο και 180 κατά τον οριζόντιο. Ο προβολέας διαθέτει πηγή φωτισμού LED η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος για μείωση της θάμβωσης. Ο προβολέας διαθέτει ενσωματωμένο ροοστάτη για ρύθμιση της φωτεινότητας του. Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Τύπος λαμπτήρα LED Φωτεινή ροή >=1880LUMEN Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 Θερμοκρασία χρώματος Χρήση λαμπτήρων 3000Κ και 4000K Γωνία δέσμης Χρήση λαμπτήρων ±15 και ±40 Απόχρωση Λευκό Πιστοποιητικό Ενδεικτικός Τύπος BPM ERITUP ή άλλο ισοδύναμο. CE Τύποι προβολέα Κωδικός Φ.ΡΡ1.ΠΡ1 Φ.ΡΡ1.ΠΡ2 Φ.ΡΡ1.ΠΡ3 Χαρακτηριστικό 3000K 4000Κ Φωτισμός ασφαλείας Φ.ΡΡ2 Σύστημα φωτισμού Ροηφόρου Ράγας χαμηλής τάσης 5V 20

21 Περιγραφή Σύστημα φωτισμού μικρής ροηφόρου ράγας το οποίο επιδέχεται φωτιστικό σώμα τύπου μικρού προβολέα LED. Το σύστημα της ράγας αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 1. Ευθύγραμμο τμήμα ράγας 2. Ευθύγραμμο καπάκι ράγας 3. Σύνδεσμος μόνωσης ευθύγραμμος 4. Βάση στήριξης κατακόρυφης ράγας 5. Τερματικά καπάκια 6. Τροφοδοτικό 220V/5V δύο κυκλωμάτων 7. Διπλός ροοστάτης 8. Καλώδιο τροφοδοσίας Δυνατότητα περιστροφής της ράγας στον άξονα τοποθέτησης της κατά 350. Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Θερμοκρασία χρώματος LED 3000Κ Γωνία δέσμης Χρήση φακών ±15 και ±40 Απόδοση φωτεινής ροής Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα >=66lumen/W Βαθμός χρωματικής απόδοσης (CRI) Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα >=90 Πιστοποιητικό Συνοδευτικός εξοπλισμός Η τροφοδοσία παρέχεται μέσω 2 ανεξάρτητων κυκλωμάτων που επιτρέπουν την ρύθμιση της φωτεινότητας. Συμβατότητα με το φωτιστικό σώμα. Ενδεικτικός Τύπος CE UNIVERSAL FIBER OPTIC METROLED ή άλλο ισοδύναμο. 21

22 Φ.ΟΙ Σύστημα Οπτικών Ινών 1. ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Περιγραφή Γυάλινες οπτικές ίνες χαλαζία (quartz) με διατομή ±4,3mm και μήκος που διαφέρει ανάλογα με τη θέση. Οι οπτικές ίνες συνδέονται μέσω του συνδέσμου (common end) στην φωτεινή πηγή τροφοδοσίας ενώ στο άλλο άκρο τους εγκαθίσταται μία στιλπνή τερματική απόληξη. Αυτή η απόληξη - η οποία κατασκευάζεται από ειδικές ρητίνες - συνδέεται ακλόνητα στην οπτική ίνα και της προσδίδει μία γωνία δέσμης ±52. Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Υλικό κατασκευής Μήκος οπτικών ινών κάθε συστήματος Ελάχιστη καμπύλη λυγισμού Υλικό επικάλυψης της οπτικής ίνας Αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος Τερματική απόληξη κατασκευασμένη από χαλκό Ενδεικτικές διαστάσεις τερματικής απόληξης Γυαλί 2000mm (Ενδεικτική διάσταση) ±2mm Halogen free flame retardant (HFFR) -40ºC έως +80 C περίπου 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ±48W ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΟΣΤΑΤΗ Ενδεικτικός Τύπος UNIVERSAL FIBER OPTIC MERCURY LIGHT SOURCE ή άλλο ισοδύναμο. Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Επένδυση Αλουμίνιο Επίπεδα θορύβου <=20db Τύπος λαμπτήρα LED Διάρκεια ζωής Λαμπτήρα ±50000 ώρες Βαθμός χρωματικής απόδοσης (CRI) >=90 Θερμοκρασία χρώματος Κ Βαθμός προστασίας IP >=20 Ανεμιστήρας Ναι Θερμοκρασία λειτουργίας -20ºC έως +40 C Ροοστάτης Ναι Πιστοποιητικό CE 22

23 3. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Περιγραφή Κινούμενος φακός ο οποίος τοποθετείται στην οπτική ίνα ως συνέχεια της τερματικής της απόληξης για καλύτερη εστίαση της φωτεινής δέσμης επάνω στο έκθεμα. Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιδέχεται 2 εναλλάξιμους φακούς που επιτρέπουν την ρύθμιση της γωνίας δέσμης κατά ±25-65 και ± Διαστάσεις κατάλληλες για δυνατότητα προσαρμογής στο μπροστινό μέρος της οροφής των προθηκών (βλπ. σχέδια προθηκών). Ενδεικτικός Τύπος UNIVERSAL FIBER OPTIC 9D SPOTLIGHT ή άλλο ισοδύναμο. Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Υλικό κατασκευής του σώματος Αλουμίνιο Απόχρωση Λευκό ή γκρι Γωνία περιστροφής κατά τον οριζόντιο άξονα >=60 Γωνία περιστροφής κατά τον κατακόρυφο άξονα 360 Ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης φακού 1 ±25-65 Ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης φακού 2 ± Φ.ΤΛ Ταινία LED Περιγραφή Ταινία LED για χρήση σε εφαρμογές γραμμικού φωτισμού. Εύκαμπτο ηλεκτρικό κύκλωμα με μονάδες από λευκά μονοχρωματικά LED. Ταινία σε ρολό. Τοποθέτηση μέσα σε ευθύγραμμα προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου κατά περίπτωση. Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Ταινίας LED Τύπος Βράχυνση Φωτεινή ροή Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >=90 Θερμοκρασία χρώματος 2700 έως 3000 Κ Γωνία δέσμης ±120 Χρόνος ζωής >= ώρες Πιστοποιητικό Ταινία LED μήκους 5m Ανά 3 μονάδες LED, κατ' ελάχιστο ανά 50mm >=800Lm/m CE 23

24 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Προφίλ αλουμινίου με κάλυμμα Περιγραφή Προφίλ από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο διπλής ανοδίωσης με προστατευτικό διάφανο πολυκαρβονικό κάλυμμα. Το προφίλ θα συνοδεύεται από παρελκόμενα εξαρτήματα, όπως τερματικά καπάκια άκρων από πολυπροπυλένιο και μεταλλικούς συνδέσμους στήριξης επιχρωμιωμένους. Ενδεικτικές διαστάσεις 12x16mm Φ.ΤΛ.ΠΑ2 Προφίλ αλουμινίου χωρίς κάλυμμα Περιγραφή Προφίλ από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο διπλής ανοδίωσης χωρίς προστατευτικό κάλυμμα. Δυνατότητα ευκαμψίας έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε καμπύλες επιφάνειες. Ενδεικτικές διαστάσεις 18x3,8mm Συνοδευτικός εξοπλισμός Η τροφοδοσία των γραμμικών φωτιστικών μέσων (ταινίες-led), θα γίνει με μετασχηματιστές 220/24V, στεγανότητας >=ΙP20. Ισχύς μετασχηματιστή όπως υποδεικνύεται ανά προθήκη. Πιστοποιητικό Ροοστάτης ταινίας LED Αυξομείωση της φωτεινότητας μέσω ροοστάτη. Συνδυασμός με διακόπτη τύπου push-button. Συμβατότητα με την ταινία. Πιστοποιητικό Ενδεικτικού τύπου Ταινία LED OSRAM FLEX VALUE 12,4W ή άλλη ισοδύναμη. Ροοστάτης OSRAM OPTOTRONIC DALI LED DIMMER 24V ή άλλος ισοδύναμος. CE CE 24

25 Β.ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Α1.1-ΠΡ101.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 38. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 5 τεμ. 6 τεμ. 3 μ. Α1.1-ΠΡ202.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 30. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 5 τεμ. 8 τεμ. 3 μ. 25

26 Α1.1-ΠΡ203.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 30. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 4 τεμ. 8 τεμ. 3 μ. Α1.1-ΠΡ204.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 30. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 4 τεμ. 8 τεμ. 3 μ. 26

27 Α1.1-ΠΡ205.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 38. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 8 τεμ. 13 τεμ. 5 μ. Α1.2-ΠΡ306.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ6.10 Φ.ΣΠ6.45 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 45. Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Α1.2-ΠΡ307.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ6.10 Φ.ΣΠ6.45 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 45. Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K 4 τεμ. 27

28 Α1.2-ΠΡ108.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 38. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 15 τεμ. 9 τεμ. 7 μ. Α2.1-ΠΡ309.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ6.10 Φ.ΣΠ6.45 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 45. Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Α2.2-ΠΡ410.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Σύστημα ροηφόρου ράγας χαμηλής τάσης σε κατακόρυφη τοποθέτηση, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία. 4 τεμ. Φ.ΡΡ2 Ροηφόρος Ράγα μήκους 500mm σε κατακόρυφη τοποθέτηση Ευθύγραμμο καπάκι μήκους 500mm Βάση στήριξης κατακόρυφης ράγας Τερματικά καπάκια 28

29 Φ.ΣΠ5 Τροφοδοτικό 220V/5V δύο κυκλωμάτων Διπλός ροοστάτης Καλώδιο τροφοδοσίας Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα 0,5W 3 τεμ. στενής δέσμης, 3000Κ Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα 0,5W φαρδιάς δέσμης, 3000Κ Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή. Α3-ΠΡ111.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 38. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 6 τεμ. 9 τεμ. 4,5 μ. ΣΑ-ΠΡ312.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΡΡ2 Σύστημα ροηφόρου ράγας χαμηλής τάσης σε κατακόρυφη τοποθέτηση, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία. Ροηφόρος Ράγα μήκους 500mm σε κατακόρυφη τοποθέτηση 29

30 Ευθύγραμμο καπάκι μήκους 500mm Βάση στήριξης κατακόρυφης ράγας Ευθύγραμμο καπάκι μήκους 500mm Τερματικά καπάκια Τροφοδοτικό 220V/5V δύο κυκλωμάτων Διπλός ροοστάτης Καλώδιο τροφοδοσίας Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα 0,5W στενής δέσμης, 3000Κ Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα 0,5W φαρδιάς δέσμης, 3000Κ 3 τεμ. ΣΑ-ΠΡ313.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΡΡ2 Σύστημα ροηφόρου ράγας χαμηλής τάσης σε κατακόρυφη τοποθέτηση, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία. Ροηφόρος Ράγα μήκους 500mm σε κατακόρυφη τοποθέτηση Ευθύγραμμο καπάκι μήκους 500mm Βάση στήριξης κατακόρυφης ράγας Ευθύγραμμο καπάκι μήκους 500mm Τερματικά καπάκια Τροφοδοτικό 220V/5V δύο κυκλωμάτων Διπλός ροοστάτης Καλώδιο τροφοδοσίας Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα 0,5W στενής δέσμης, 3000Κ Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα 0,5W φαρδιάς δέσμης, 3000Κ 3 τεμ. Β2.2-ΠΡ114.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 38. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K 8 τεμ. 13 τεμ. 30

31 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 6μ. Β2.2-ΠΡ415.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ6.10 Φ.ΣΠ6.45 Κατευθυνόμενου spot με βραχίονα, με γωνία δέσμης 10.Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Κατευθυνόμενου spot με βραχίονα, με γωνία δέσμης 45.Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Β2.2-ΠΡ516.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ6.45 Φ.ΤΛ.ΠΑ2 Κατευθυνόμενου spot με βραχίονα, με γωνία δέσμης 45.Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου χωρίς κάλυμμα. Τοποθέτηση στην πλάτη. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 50W Ροοστάτης ΤΛ 1 μ. Β2.2-ΠΡ517.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ6.45 Φ.ΤΛ.ΠΑ2 Κατευθυνόμενου spot με βραχίονα, με γωνία δέσμης 45. Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου χωρίς κάλυμμα. Τοποθέτηση στην πλάτη. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 50W Ροοστάτης ΤΛ 1 μ. 31

32 Β2.2-ΠΡ518.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ6.45 Φ.ΤΛ.ΠΑ2 Κατευθυνόμενου spot με βραχίονα, με γωνία δέσμης 45. Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου χωρίς κάλυμμα. Τοποθέτηση στην πλάτη. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 50W Ροοστάτης ΤΛ 1 μ. Β2.1-ΠΡ119.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 38. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 5 τεμ. 6 τεμ. 3 μ. Β2.1-ΠΡ120.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Γεννήτρια φωτισμού LED με ενσωματωμένο ροοστάτη Σύνδεσμος Γυάλινες οπτικές ίνες 4,3mm Φ.ΟΙ Μήκος 2,40μ Μήκος 2,30μ Μήκος 2,20μ Μήκος 2,10μ Μήκος 2,00μ Μήκος 1,90μ 2 32

33 Μήκος 1,80μ Μήκος 1,70μ Μήκος 1,60μ Μήκος 1,50μ Μήκος 1,40μ Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Τερματικές απολήξεις χαλκού Κατευθυνόμενα spot με φακό γωνίας δέσμης Κατευθυνόμενα spot με φακό γωνίας δέσμης Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 2 16 τεμ. 6 τεμ. 8 μ. 33

34 Β1-ΠΡ121.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.10 Φ.ΣΠ2.38 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 10. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Κατευθυνόμενου spot με γωνία δέσμης 38. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 60W Ροοστάτης ΤΛ 5 τεμ. 6 τεμ. 3 μ. ΣΒ-ΠΡ422.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Σύστημα ροηφόρου ράγας χαμηλής τάσης σε κατακόρυφη τοποθέτηση, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία. 4 τεμ. Ροηφόρος Ράγα μήκους 500mm σε κατακόρυφη τοποθέτηση Ευθύγραμμο καπάκι μήκους 500mm Βάση στήριξης κατακόρυφης ράγας Φ.ΡΡ2 Ευθύγραμμο καπάκι μήκους 500mm Τερματικά καπάκια Τροφοδοτικό 220V/5V δύο κυκλωμάτων Διπλός ροοστάτης Φ.ΣΠ5 Καλώδιο τροφοδοσίας Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα 0,5W στενής δέσμης, 3000Κ Φ/Σ τύπου μικρού προβολέα 0,5W φαρδιάς δέσμης, 3000Κ Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή. 3 τεμ. 4 τεμ. ΣΒ-ΠΡ423.Φ Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα 34

35 Φ.ΣΠ6.45 Φ.ΣΠ5 Κατευθυνόμενου spot με βραχίονα, με γωνία δέσμης 45.Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή. 4 τεμ. Β.2 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣ-Κ204 Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΤΛ.ΠΑ2 Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου χωρίς κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 100W Ροοστάτης ΤΛ 6 μ. Α1.1-Κ205 Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΤΛ.ΠΑ1 Ταινία LED σε προφίλ Αλουμινίου με κάλυμμα. Θερμοκρασία χρώματος 3000K Μετασχηματιστής ΤΛ, 24V 150W Ροοστάτης ΤΛ 10 μ. Α2.2-Κ208 Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΣΠ2.38 Κατευθυνόμενο spot με γωνία δέσμης 38. Τοποθέτηση χωνευτά σε κατακόρυφη επιφάνεια. Θερμοκρασία χρώματος μεταξύ K 3 τεμ. ΣΑ-Β203 35

36 Κωδικός εξοπλισμού Περιγραφή Ποσότητα Φ.ΤΛ.ΠΑ2 Φ.ΣΠ6.45 Ταινία LED σε εύκαμπτο προφίλ αλουμινίου χωρίς κάλυμμα Κ Μετασχηματιστής ταινίας LED 24V 100W Ροοστάτης ταινίας LED Κατευθυνόμενου spot με βραχίονα, με γωνία δέσμης 45.Τοποθέτηση στη βάση. Θερμοκρασία χρώματος 2700K 11μ 6 τεμ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΦΟΡΟΥ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Φ.ΡΡ1 Φ.ΡΡ1 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΡΑΓΑΣ Φ.ΡΡ1.ΠΡ Φ.ΡΡ1.ΠΡ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΡΑΓΑΣ Φ.ΡΡ1.ΠΡ

37 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΡΑΓΑΣ Φ.ΡΡ1.ΠΡ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΡΑΓΑΣ Φ.ΡΡ1.ΠΡ ΡΑΓΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Φ.ΡΡ1 60 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 28 ΑΝΑΡΤΗΣΗ KAI ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 52 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SPOT Φ.ΣΠ2 Φ.ΣΠ3 Φ.ΣΠ4 Φ.ΣΠ5 Φ.ΣΠ6 SPOT SPOT ΜΟΝΟ SPOTLIGHT BLACK 4 KOYTI ΜΟΝΟ 4 ΔΙΠΛΟ SPOTLIGHT BLACK 2 KOYTI ΔΙΠΛΟ 2 LED COB LAMP 4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 350mA DIMMABLE 2 SPOTLIGHT (ANTI GLARE) 11 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED DIMMABLE 8W 11 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ MOUSE HALOTRONIC 12V 11 DIMMER 3 SPOT 10o 10 SPOT 45o 21 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 9 PUSH BUTTON 9 ΣΠ7 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΕ 4 ΣΠΟΤΣ 2 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 35 PUSH BUTTON 35 Β2.1-ΠΡ120 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Φ.ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 40,4 ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ 21 SPOT ΓΩΝΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ SPOT ΓΩΝΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ Backlight Προθηκών - Α1-ΕΠ06 ΤΑΙΝΙΑ LED Φ.ΤΛ.ΠΑ Φ.ΤΛ.ΠΑ1 49 Φ.ΤΛ.ΠΑ1 40 ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 89 37

38 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ 60W/24V 9 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ 100W/24V 8 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ 150W/24V 6 DALI DIMMER 120W 24V 24 PUSH BUTTON 24 Α1.1-Κ205 Β1-Κ211 ΣΑ-Β203, ΕΙΣ-Κ204, Β2.2-ΠΡ516, Β2.2-ΠΡ517, Β2.2-ΠΡ518 TAINIA LED Φ.ΤΛ.ΠΑ2 20 ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 20 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ 150W/24V 2 DALI DIMMER 120W 24V 2 PUSH BUTTON 2 TAINIA LED Φ.ΤΛ.ΠΑ2 24 ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 24 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ 150W/24V 3 DALI DIMMER 120W 24V 3 PUSH BUTTON 3 Α2.2- ΠΡ410.Φ ΣΒ-ΠΡ315.Φ ΣΒ-ΠΡ316.Φ ΣΑ-ΠΡ422.Φ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΦΟΡΟΥ ΡΑΓΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Φ.ΡΡ2 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΗΦΟΡΟΣ ΡΑΓΑ 500mm 12 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΓΑΣ 12 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 220V/5V 12 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 12 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12 Φ/Σ ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 52 ΦΑΚΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 36 ΦΑΚΟΣ ΦΑΡΔΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΣΑ2013ΣΕ , ΕΠ. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΣΥΜΒΑΣΗ: «Προμήθεια των φωτιστικών στοιχείων των προθηκών και του εκθεσιακού χώρου για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» 38

39 Αφού έλαβα γνώση: 1. Της σχετικής διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 2. Των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή, και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, των όρων που έχουν τεθεί από την ΕΦ.Α. Μεσσηνίας και τις συνθήκες εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, υποβάλλω την προσφορά αυτή και δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ως κάτωθι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ Η ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ «Προμήθεια των φωτιστικών στοιχείων των προθηκών και του εκθεσιακού χώρου για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» ,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): Ημερομηνία: Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής - Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α Ι Τ Η Σ Η Προς την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός). με έδρα 39

40 .. αποδεχόμενος όλους τους όρους του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια των φωτιστικών στοιχείων των προθηκών και του εκθεσιακού χώρου για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. [Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό εκπροσώπησης, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της διακήρυξης]. Ημερομηνία:.. (Υπογραφή Σφραγίδα) ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 40

41 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 41

42 Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α) Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και θα τους τηρήσω απαρέγκλιτα. β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, των οποίων έλαβα γνώση. γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. δ) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. (4) Ημερομηνία: 2015 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 42

43 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, στ) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2. Η εταιρεία... την οποία νομίμως εκπροσωπώ, ως..., έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά: α) την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, β) τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής της όσο και του ελληνικού δικαίου. 3. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθώ να παραμένω. (4) Ημερομηνία:

44 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 44

45 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1) θα χρησιμοποιήσω για την εκτέλεση του έργου υλικά καινούργια και αμεταχείριστα χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, απολύτως σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας ή τις υποδείξεις των επιβλεπόντων. 2) εγγυώμαι καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητα τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκριση τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης. 3) καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα λαμβάνω όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1568/1985, Π.Δ. 17/1996, Ν. 1396/1983, Ν. 3850/2010 κλπ) και θα συμμορφώνομαι με τις οδηγίες των επιβλεπόντων του έργου, 4) ευθύνομαι στο ακέραιο για κάθε ζημία ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του έργου που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που θα χρησιμοποιήσω για την εκτέλεση του έργου, 5) κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρώ τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες δημοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. (4) Ημερομηνία: 2015 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 45

46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου», 46

47 Στην Καλαμάτα, σήμερα,., ημέρα,.., μεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων που εδρεύει στην Καλαμάτα, επί των οδών Μπενάκη και Παπάζογλου 6, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη της Εφορείας, κα Ευαγγελία Μηλίτση - Κεχαγιά, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του..., νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) με την επωνυμία...και τον διακριτικό τίτλο... που εδρεύει στην..., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Το αφ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια των φωτιστικών στοιχείων των προθηκών και του εκθεσιακού χώρου για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: (α) στην υπ αρ.πρωτ.: Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου (γ) στην κείμενη νομοθεσία και (δ) στην με αρ.... απόφαση κατακύρωσης και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η μεταφορά των φωτιστικών στοιχείων (σωμάτων, εξαρτημάτων, μετασχηματιστών, ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων) των προθηκών, των φωτιστικών στοιχείων του Μουσειακού χώρου (σωμάτων, εξαρτημάτων, μετασχηματιστών, ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων), που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Μαιζώνος στο Νιόκαστρο Πύλου στο πλαίσιο της Πράξης «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου, Δήμου Πύλου Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. ΑΡΘΡΟ 2 Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις 47

48 και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την παροχή της προμήθειας. 6. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές. 7. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού. 8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 9 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 10. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 13. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή της προμήθειας και ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον εξοπλισμό. 14. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 15. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 16. Το σύνολο των υλικών της προμήθειας που θα παραδώσει ο ανάδοχος θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, θα φέρουν την σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους 17. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τους αναδόχους λοιπών προμηθειών και εργασιών, στους τομείς όπου τα αντικείμενά τους εμπλέκονται προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το συντονισμό διαφορετικών εργασιών για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό εκθεσιακό αποτέλεσμα. 48

49 ΆΡΘΡΟ 3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ αρ.. εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία #### του. συνολικού ύψους..ευρώ που αντιπροσωπεύει το 2.5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 και στον Ν. 4281/2014 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της προμήθειας όπως αυτή πιστοποιείται από την επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία. 2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη, τον Ν. 4281/2014 και το Π.Δ. 118/2007, β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 4 Τίμημα - Τρόπος πληρωμής 1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης... (ολογράφως:...) (Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 23%. 2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια. 4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας. 5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, β) τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 6. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων. ΆΡΘΡΟ 5 Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εκτέλεσης της προμήθειας - Προθεσμίες 1. Τόπος παράδοσης της προμήθειας είναι το κτίριο Μαιζώνος που βρίσκεται στο φρούριο Νιόκαστρο της Πύλου, Δήμος Πύλου Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου. 49

50 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 3. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια. 4. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. 5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΆΡΘΡΟ 6 Παραλαβή προμήθειας Προθεσμίες 1. Η παραλαβή της προμήθειας, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής της προμήθειας καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί. 3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει την προμήθεια, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτές από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/ Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των εργασιών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Απαγόρευση Υποκατάστασης Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 8 Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο 50

51 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ευαγγελία Μηλίτση - Κεχαγιά Δρ. Αρχαιολόγος 51

52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια των φωτιστικών στοιχείων των προθηκών και του εκθεσιακού χώρου για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» στο πλαίσιο του έργου: «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου Δήμου Πύλου Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου» με τα ακόλουθα στοιχεία: 1) H Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Εμμανουήλ Μπενάκη και Παπάζογλου 6, Καλαμάτα, Ελλάδα. Τηλ , , Fax: , URL: αρμόδιοι υπάλληλοι: Μαρία Κυλάφη, Δ. Πίκουλα, Θ. Ηλιόπουλος Εmail: 2) Σύμβαση προμήθειας. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός 4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών είναι το κτήριο Μαιζώνος στο Νιόκαστρο Πύλου. 5) Τίτλος «Προμήθεια των φωτιστικών στοιχείων των προθηκών και του εκθεσιακού χώρου για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου». Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και η μεταφορά των φωτιστικών στοιχείων (σωμάτων, εξαρτημάτων, μετασχηματιστών, ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων) των προθηκών και του εκθεσιακού χώρου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Μαιζώνος στο Νιόκαστρο Πύλου, στο πλαίσιο του έργου «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου, Δήμου Πύλου Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου». Προϋπολογισμός ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η υποβολή προσφοράς είναι υποχρεωτική για το σύνολο των προμηθειών. 6) Η προμήθεια των προϊόντων θα ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί και με τους αναδόχους λοιπών προμηθειών και εργασιών, στους τομείς όπου τα αντικείμενά τους εμπλέκονται προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το συντονισμό διαφορετικών εργασιών για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό εκθεσιακό αποτέλεσμα. Οι χρόνοι εκτέλεσης των εργασιών καθορίζονται από την Υπηρεσία. 7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α --Δ ) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Εμμανουήλ Μπενάκη και Παπάζογλου 6, Καλαμάτα υπεύθυνοι: κ.κ. Μ. Κυλάφη, Δ. Πίκουλα και Θ. Ηλιόπουλος, τηλ.: , , Fax: , (ώρες 09:00 με 15:00). Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 52

15PROC002591377 2015-02-20

15PROC002591377 2015-02-20 Α Α: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Ηµ/νία: 20/02/2015 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζομένου. Γ. Διευκρινίζεται ότι: Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 η ΦΑΣΗ. 59.390,08

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Π. Μεσολογγίου 19/6/2015 Αρ. Πρωτ: Φ.666/Ο/ΛΣΤ/ 3926

Ι. Π. Μεσολογγίου 19/6/2015 Αρ. Πρωτ: Φ.666/Ο/ΛΣΤ/ 3926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι ΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ι. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι Β Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Σ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 8/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων»

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Φάκελος: Φ1/16 Ταχ.Δ/νση: Μακρυγιάννη 2-4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 03.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 540 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κέρκυρα,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κέρκυρα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας Ταχ. Κωδ.: 49100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 19.01.2015 Αρ. πρωτ. 44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ 10/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 07/07/2014 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 165554/98432/10521 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.19 12:45:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7237465ΦΘ3-Ρ7Ν Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Οδός Ιπποτών Ταχ. Κώδικας: 85100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας»

Για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και

10. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα., 26.02.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγησιλάου 59 231 00 ΣΠΑΡΤΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 22.09.2014

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 22.09.2014 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΧΑΝΙΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture.

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Π.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγησιλάου 59 231 00 ΣΠΑΡΤΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΡΩΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΡΩΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ 2013. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 12/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 12/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ 10 Η Ε.Β.Α.) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 6 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Τ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 568 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ Η 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Φιλοποίμενος 56, Πάτρα Ταχ. Κώδικας: 261

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι Β Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Σ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άγιος Νικόλαος, Αριθμ. Πρωτ.:02136

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άγιος Νικόλαος, Αριθμ. Πρωτ.:02136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πρίγκηπος Γεωργίου 47 & Νίκωνος, Άγιος Νικόλαος Ταχ.Κώδικας: 72100 Πληροφορίες: Μ. Σαπουντζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/3073 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα