0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό κm (750 nm) θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό. 0.75 κm (750 nm) - 10000 θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ"

Transcript

1 ΦΧΣΙΜΟ

2 0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό 0.75 κm (750 nm) θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ

3 Φσηεηλή ξνή: ε νξαηή πνζόηεηα θσηόο πνπ εθπέκπεηαη από κηα θσηεηλή πεγή ζε έλα ρώξν (Lumen) Φσηεηλή πεγή Ζκηζέιελνο - παλζέιελνο Φσηεηλή έληαζε [lx] Πξνβνιείο απηνθηλήηνπ ζε 25 m απόζηαζε Φσηηζκόο αζηηθώλ δξόκσλ 20 πεξίπνπ Φσηηζκόο ρώξσλ ελδηαίηεζεο Φσο ήιηνπ ππό ζθηά Άκεζν θσο ήιηνπ

4 ΦΧΣΔΙΝΖ ΔΝΣΑΖ ε εζσηεξηθνύο ρώξνπο κε ηερλεηό θσηηζκό ζπληζηώληαη νη παξαθάησ ηηκέο θσηεηλήο έληαζεο: Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο Φσηεηλή έληαζε [lx] Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ρώξν Γεληθήο θύζεο εξγαζία, κηθξή ιεπηνκέξεηα Μέζεο αθξίβεηαο εξγαζία Λεπηή εξγαζία (δηάβαζκα, ξάςηκν) Τςειήο αθξίβεηαο εξγαζία

5 ΦΧΣΔΙΝΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ απνηειεί κέηξν ηεο θσηεηλήο εθπνκπήο κηαο επηθάλεηαο - εμαξηάηαη από ηελ αλαθιαζηηθόηεηα ησλ θσηηδόκελσλ επηθαλεηώλ Μεηξάηαη ζε apostilb (asb) ΦΧΣΔΙΝΖ ΔΝΣΑΖ Δ LUX Υ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΚΛΑΖ Υξώκα Αλαθιαζηηθόηεηα [%] Γνκηθό πιηθό Αλαθιαζηηθόηεηα [%] Λεπθό Λεπθό μύιν (ζθελδάκη, ζεκύδα) Κίηξηλν Ομηά, αλνηρηόρξσκε Αλνηρηό πξάζηλν, ξνδ Καξπδηά Γαιάδην, αλνηρηό γθξη Γύςνο 80 % Ώρξα, κπεδ, αλνηρηό θαθέ, ιαδί Λεπθά πιαθίδηα, ιεπθό ζκάιην Πνξηνθαιί, θόθθηλν Μπεηόλ θνύξν πξάζηλν, ζθνύξν κπιε Κίηξηλν ηνύβιν Κόθθηλν ηνύβιν Μαύξν 4 Γπαιί δηαπγέο 6-10 Ζ απόδνζε ηνπ θσηηζκνύ είλαη ν ιόγνο ηεο θσηεηλήο ξνήο πξνο ηελ ειεθηξηθή ηζρύ. Μεηξάηαη ζε Lumen /Watt

6 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΖ ΦΧΣΔΙΝΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ Μεγάιεο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή θσηεηλήο ππθλόηεηαο δπζρεξαίλνπλ ηελ όξαζε Μεηαμύ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληόο ηεο δελ επηηξέπεηαη λα εκθαλίδνληαη δηαθνξέο θσηεηλήο ππθλόηεηεο κεγαιύηεξεο από 3:1. ηα όξηα ηνπ άκεζνπ νπηηθνύ πεδίνπ, πνιύ πςειέο θσηεηλέο ππθλόηεηεο νδεγνύλ ζε ζάκπσκα. ΘΑΜΠΧΜΑ ΠΟΛΤ ΔΝΣΟΝΔ ΓΙΑΦΟΡΔ ΦΧΣΔΙΝΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΤΠΟΒΑΘΜΙΕΟΤΝ ΣΖΝ ΟΡΑΖ ΑΜΔΟ ΘΑΜΠΧΜΑ ΚΑΙ ΔΞ ΑΝΑΚΛΑΔΧ (ΔΜΜΔΟ)

7 ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΣΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ ιεηηνπξγία ρώξσλ δξαζηεξηόηεηεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ρώξνπ Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ θσηηζκνύ ζε έλα ρώξν: Φσηεηλή έληαζε Καηαλνκή θσηεηλήο ππθλόηεηαο Απνθπγή ζακπώκαηνο Καηεύζπλζε θσηόο θαη ζθηά Υξσκαηηζκόο θσηόο θαη απόδνζε ρξσκάησλ

8 Σν θπζηθό θσο ηηο πξσηλέο ώξεο θαη θαηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ δελ πξνζθέξεη νπηηθή άλεζε Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ρακειέο εληάζεηο θσηόο πξέπεη λα πξνηηκνύληαη ζεξκά ρξώκαηα ηνπ θσηόο Σν πόζν θπζηθά εκθαλίδνληαη ηα θσηηδόκελα αληηθείκελα ππό ζπγθεθξηκέλν θσηηζκό, εμαξηάηαη από ηε ρξσκαηηθή απόδνζε ηεο θσηεηλήο πεγήο. Σν θσο ηεο εκέξαο πξνζθέξεη πνιύ πηζηή ρξσκαηηθή απόδνζε Ζ ρξσκαηηθή απόδνζε κηαο θσηεηλήο πεγήο απνηηκάηαη κε ηνλ δείθηε R a Υξώκα θσηόο Θεξκνθξαζία θσηόο [Κ] Πεγή θσηόο Θεξκό ιεπθό (ww) < 3300 Λακπηήξεο ππξάθησζεο, αινγόλνπ, ιακπηήξεο κε πςειό πνζνζηό εξπζξνύ Οπδέηεξν ιεπθό (nw) Λακπηήξεο αεξίνπ, θζνξηζκνύ Κιίκαθα Πεξηνρή R a 1 > Λεπθό θπζηθνύ θσηόο (dw) > 5000 Δηδηθνί ιακπηήξεο, ιακπηήξεο εθθέλσζεο αηκώλ αεξίνπ 4 <40

9 Ο ΦΤΙΚΟ ΦΧΣΙΜΟ ΔΞΑΡΣΑΣΑΙ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ύςνο από ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο επνρή ηνπ ρξόλνπ, κήλαο, εκέξα, ώξα πξνζαλαηνιηζκόο θηηξίνπ θαη αλνηγκάησλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, νκίριε, ειηνθάλεηα) πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ξύπαλζε, αησξνύκελα ζσκαηίδηα, θαπζαέξηα) ΜΔΛΔΣΖ ΚΣΙΡΙΟΤ πξνζαλαηνιηζκόο - νξγάλσζε θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρώξσλ πνπ ζα θσηηζηνύλ δηαζηάζεηο, ζρήκα θαη ζέζε ησλ αλνηγκάησλ από ηα νπνία ζα πεξάζεη ην θσο ζέζε, ζρήκα θαη δηαπεξαηόηεηα ησλ κεηαθηλνύκελσλ πεηαζκάησλ (θνπξηίλεο, έπηπια, θηι.) είδνο θαη ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ πνπ θαιύπηνπλ ηα αλνίγκαηα (ηδάκηα, παιόηνπβια, θ.ά.) ΦΤΙΚΟ ΦΧΣΙΜΟ

10 ΦΤΙΚΟ ΦΧ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΖ ΑΝΔΖ Ζ επάξθεηα θπζηθνύ θσηηζκνύ απνηειεί ζπλζήθε γηα πγεία, επ δελ θαη απόδνζε Οη ρώξνη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζύλδεζε αλάκεζα ζην κέζα θαη ην έμσ θαζώο θαη έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν θσηηζκνύ Αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα θσο Σν θπζηθό θσο έρεη θαιύηεξε ρξσκαηηθή απόδνζε Λάζνο ρεηξηζκνί Ζ ΔΛΛΙΠΖ ΦΧΣΙΜΟ ζεκαίλεη δαπαλεξή ειηνπξνζηαζία ή ππεξβνιηθή ειηνπξνζηαζία, δηαηαξαρέο ζηνλ ςπρηζκό ηνπ ρξήζηε, απνζπληνληζκό ηεο αληίιεςεο ηνπ ρξόλνπ, γεληθή αδηαζεζία, θόπσζε, θαηάζιηςε σζηνί ρεηξηζκνί ΑΡΑ ΔΠΑΡΚΖ ΦΧΣΙΜΟ ζεκαίλεη πνηνηηθά θξηηήξηα ζε ρώξν, νηθνλνκία ελέξγεηαο, νπηηθή άλεζε, ζσκαηηθή, ςπρηθή επεμία

11 ΔΜΜΔΖ ΔΙΑΓΧΓΖ ΦΧΣΟ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΦΧΣΔΙΝΟΣΖΣΑ

12 Μέηξα δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνύ θσηόο Καηά ηα πξώηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο θηηξίνπ, κειεηάηαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ θηηξίνπ. Ζ αύμεζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ ζεκαίλεη αύμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εκβαδνύ γηα ηελ πξόζιεςε ειηαθνύ θσηόο θαη αύμεζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ

13 ΚΑΝΟΝΔ γηα ρώξνπο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο κε βάζνο έσο 6.0 m θαη εκβαδόλ έσο 50 m 2, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νπηηθή επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό ρώξν: Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ ζηεζαίνπ λα έρεη κέγηζηε απόζηαζε από ην δάπεδν 90cm Σν ύςνο ηνπ θνπθώκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.30 m Ζ ζπλνιηθή δηαθαλήο επηθάλεηα λα θαηαιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ εκβαδνύ ηνπ εμσηεξηθνύ ηνίρνπ

14 Φσζικός θωηιζμός πληειεζηήο θπζηθνύ θσηόο Δi: Φσηεηλή έληαζε εζσηεξηθά ζε ζεκείν κηαο επηθάλεηαο Δ0: Φσηεηλή έληαζε ζην ύπαηζξν, ρσξίο εκπόδηα, κε νκνηόκνξθα λεθνζθεπή νπξαλό Σν θσο θζάλεη ζην ρώξν κέζσ: Σνπ ηκήκαηνο ηνπ νπξάληνπ ζόινπ πνπ είλαη νξαηό από ην ζεκείν (SC) Από αλάθιαζε ζηηο έμσ επηθάλεηεο (ERC) Από αλάθιαζε ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο (IRC)

15 Υξήζε ΦΦ [%] Υώξνη ελδηαίηεζεο, παηδηθά δσκάηηα 2 3 Τπλνδσκάηηα 1 2 Απνζήθεο, δηάδξνκνη 1 Δξγνηάμηα, απιή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 2 Γξαθεία, ρώξνη ζπλαξκνιόγεζεο, εξγαζηήξηα 5 Δξγαζίεο αθξηβείαο. ρεδηαζηήξηα, ηππνγξαθεία 10 ΤΝΘΖΚΔ ΖΛΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΦΧΣΙΜΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΦΦ ε ρώξνπο θαηνηθίαο είλαη επηζπκεηόο ν ειηαζκόο. πληζηάηαη γηα θαηνηθίεο ησλ 2 3 δσκαηίσλ δηάξθεηα ειηαζκνύ πάλσ από 2 ώξεο, ησλ 3 5 δσκαηίσλ δηάξθεηα πάλσ από 3 ώξεο θαη γηα θαηνηθίεο κε πεξηζζόηεξα ησλ 5 δσκαηίσλ πάλσ από 4 ώξεο

16 Σπληειεζηή ο θπζηθνύ θσηόο

17 αλαθιαζηήξεο ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΝΙΥΤΖ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ Δμσηεξηθέο δηαηάμεηο

18 Λογιζμικ ό σπολογιζμού ΦΦ Ecotect

19 ECOTECT

20 Θάμπωμα Θάκπσκα από αλάθιαζε Άκεζν ζάκπσκα

21 Βεληίωζη ηοσ ΦΦ: Περζίδε ς ύζηεκα fish

22 Βεληίωζ η ηοσ ΦΦ: Περζ ίδες

23 Ανακλαζηικά ράθια

24 Βεληίωζη ηοσ ΦΦ Ράθια

25 Ηλιοζηάηες (κάηοπηρα)

26 Πριζμαηικά γσαλιά

27 Υαι νπίλαθεο εηδηθήο επεμεξγαζίαο κε ιέ ηδεξ

28 Ολογραθικά ζηοιτεία

29 Φωηοζωλήνες

30 Ανειδωλικά ζ σζ ηήμαηα

31 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

32

33

34 Steven Hall, Μοσζείο Σύγτρονης Τέτνης, Ελζίνκι, Φινλανδία

35 UN Studio, Εκκληζί α Hilversum

36 Genzyme Center, Cambridge, US Behnisch & Partner

37 Genzyme Center 11 Ζιηαθά θάηνπηξα θηλνύκελα 12 Ζιηαθά θάηνπηξα ζηαζεξά 13 Φεγγίηεο νξνθήο κε αλεκηζηήξεο 14 θηλνύκελεο πξηζκαηηθέο πεξζίδεο 15 παλό από θηλεηέο θάζεηεο πεξζίδεο 16 παλό από εμεπγεληζκέλν ράιπβα θηλεηνί πνιπέιαηνη κε 768λ θηλεηέο αλαθιαζηηθέο πιάθεο 18 θάηαθόξπθνο αεξηζκόο 19 αλνίγκαηα αεξηζκνύ 20 αλνηγόκελα παξάζπξα 21 δηπιή όςε

38 Genzyme Center

39 Genzyme Center

40 Genzyme Center

41 Λογιζμικ ό σπολογιζμού ΦΦ Ecotect

42 ECOTECT

43 Λνγηζκηθό ππνινγηζκνύ ΦΦ Ecotect

44 Φοιηηηικές εργαζί ες ζηο θωηιζμό κηιρίων, Plymouth 1999

45 Φοιηηηικές εργαζί ες ζηο θωηιζμό κηιρίων, Plymouth 1999

46 Φοιηηηικές εργαζί ες ζηο θωηιζμό κηιρίων, Plymouth 1999

47 Φοιηηηικές εργαζί ες ζηο θωηιζμό κηιρίων, Plymouth 1999

48 Φοιηηηικές εργαζί ες ζηο θωηιζμό κηιρίων, Plymouth 1999

49 ΦΤΙΚΟ ΦΧ Ή ΣΔΥΝΖΣΟ ΦΧΣΙΜΟ Κάζε επηινγή πνπ αθνξά θσηηζκό ζηνρεύεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαιύςεη ηηο θπζηθέο θαη ςπρηθέο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ γηα θπζηθό θσο θαη επαθή κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ εθπιεξώζεη ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο κε ηε ρακειόηεξε δπλαηή δαπάλε ηόρνο είλαη ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ θπζηθνύ θσηόο κέζσ αύμεζεο ηνπ εκβαδνύ ησλ δηαθαλώλ επηθαλεηώλ ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ, όκσο πξνθύπηνπλ ηα εμήο δεηήκαηα: Ζ αύμεζε ηνπ θπζηθνύ θσηόο κεηώλεη ηε δαπάλε γηα ηερλεηό θσηηζκό Μεγαιύηεξε δηαθαλήο επηθάλεηα ζεκαίλεη κεγαιύηεξεο ζεξκηθέο απώιεηεο ηνπ θειύθνπο Σν θαινθαίξη απμάλεηαη ην ςπθηηθό θνξηίν κε κεγαιύηεξε ππεξζέξκαλζε θαη πςειόηεξε δαπάλε θιηκαηηζκνύ.κηα θηινβαηώξα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θνζηίδεη πεξίπνπ ην ηξηπιάζην κηαο θηινβαηώξαο ζέξκαλζεο ηνπ ρώξνπ

50 ΤΕΦΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

51 ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΙΜΟΤ ΜΟΝΙΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΥΡΧΜΑΣΗΣΑ ΓΗΥΡΧΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ ΚΔΡΑΜΗΚΟΗ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΣΜΧΝ ΦΧΣΟΓΗΟΓΟΗ ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΜΔ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠO PC ΚΗΝΖΣΔ ΚΔΦΑΛΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΓΔΜΔ ΦΧΣΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΑ ΓΗΥΡΧΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ

52 ΦΧΣΙΜΟ ΑΝΑΓΔΙΞΖ

53 WALL WASHING

54 ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΦΧΣΙΜΟ

55 ΝΤΥΣΔΡΙΝΟ ΦΧΣΙΜΟ

56 ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΦΧΣΙΜΟ

57 ΦΧΣΙΜΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ζε θαηαζηήκαηα, κνπζεία, κε ζσζηή θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο ππθλόηεηαο κε ηξόπν ώζηε λα αλαδεηρηνύλ ηα αληηθείκελα

58 Δηεύζπλζε θσ ηόοθαηζθ ηά Όηαλ ην θσ ο έξρεηαηαπό ζ πγθεθξ ηκέλε θαηεύζπλζ ε ξί ρλεηθαζαξ έο ζθ ηέο. Η πι αζηηθόηεηα ησ λ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη δηαθξηηή κε ηε βνήζεηα ησλ ζθ ηώλ. Όηαλ ν θσ ηηζκόο είλαη δηάρπηνο θαη νκ νηόκνξθνο δελ είλαη εύθνιε ε αλαγλώξηζε ησ λ ζ σ κάησ λ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπο. Παξό κν ην απνηέιε ζ κα έρεη ν έκκεζ νο θσ ηηζκόο Στρατηγικές τεχνητού υωτισμού Γεληθόο θ σ ηηζκόο: Όιε ο νηεπηθ άλεηεο ελόο ρώξν πθ σ ηίδνληαη ηζν θαηαλνκή ηνπθ σ ηόο ζην ρώξν κέζσ κηαο νκνηόκνξ θ ε ο θαηαλνκήο ησλ θ σ ηεηλώλ πε γώλ ηνπνζέηεζε ησλ θ σ ηηζηηθώλ ζσκ άησλ ζηε λ νξ νθ ή (πι ενλέθηεκα όηηεπηηξέπεη επει ημία ζηηο ρξ ήζε ηο ηνπρώξν πθαηκεηώλεηηηοπηζαλόηεηεοζακπ ώκαηνο - κεηνλέθηε κα ε νπηηθήκνλνηνλία Φσ ηηζκόο ζπγθεθξ ηκέλσλ επηθ αλεηώλ Μεκνλσκ έλεο δώλεο θ σ ηίδνληαη δηαθ νξ εηηθά. Ο θ σ ηηζκόο απηόο είλαη αηζζε ηηθά ελδηαθ έξ σλ, αιι ά θαη πην νηθνλνκηθόο. Η επηι νγή ησλ θ σ ηηζ ηθώλ εμαξ ηάηαη θύξ ηα από ηε γεσκ εηξία ηνπ ρώξν π θαηηελ θακπύιε θαηαλνκήο ηεο θ σ ηεηλήο έληαζε ο ησλ θ σ ηηζ ηθώλ ζηνηρείσλ. Με βάζε ηελ θακπύιε θαηαλνκήο δηαθξ ίλνπκε ηηοεμήο ζηξ αηεγηθέο θ σ ηηζκνύ: Άκεζν ο θ σ ηηζκόο (θ σ ηηζηηθά κε κεγάιε εκβέι εηα ζε βάζν ο) Κύξ ηα άκεζν ο θ σ ηηζκόο (θ σ ηηζηηθά κε αθηηλνβνιία ζε εύξ νο) Οκνηόκνξ θ νο θ σ ηηζκόο Έκκεζν ο θ σ ηηζκόο (ην θ σο θαηεπζύλεηαηςε ι ά)

59

60 Μέζνδνο Άκεζνο θσηηζκόο Κύξηα άκεζνο θσηηζκόο Οκνηόκνξθνο θσηηζκόο Έκκεζνο θσηηζκόο Φσηηζκόο ζε βάζνο Φσηηζκόο ζε εύξνο Φσηηζηηθά ειεύζεξα ζην ρώξν Σν θσο θαηεπζύλεηαη πξνο ηα επάλσ Φσηεηλή απόδνζε Πνιύ θαιή Καιή Μέηξηα Αλεπαξθήο Κίλδπλνο άκεζνπ ζακπώκαηνο Πεξηνξηζκέλνο Μέηξηνο σο κεγάινο Μεγάινο έσο πνιύ κεγάινο Μεγάινο ζε ρακεινύο ρώξνπο Κίλδπλνο ζακπώκαηνο εμ αλαθιάζεσο Πνιύ κεγάινο Μεγάινο Μέηξηνο σο κεγάινο Πεξηνξηζκέλνο Απόδνζε αληηθεηκέλσλ θαη όγθσλ Μέηξηα Ηθαλνπνηεηηθή Ηθαλνπνηεηηθή Αλεπαξθήο Καηαλνκή θσηεηλήο ππθλόηεηαο ζην ρώξν θνηεηλά ςειά θαη ζηελ νξνθή θνηεηλή νξνθή Οη επηθάλεηεο ηνπ ρώξνπ είλαη νκνηόκνξθα θσηεηλέο Φσηεηλή νξνθή Τπνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ ρώξνπ Ζ νξνθή θαηαπηέδεη Αίζζεζε νξνθήο πνπ θαηαπηέδεη, θάπσο ακβιπκέλε Φπρξόο θαη ελίνηε πνιύ θσηεηλόο Ζξεκία, κεξηθέο θνξέο κνλνηνλία (ρσξίο αληηζέζεηο) Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ Υώξνη κε κεγάιν ύςνο θαη κε αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο. Βηνκεραληθνί θαη εθζεζηαθνί ρώξνη Υώξνη κε κε αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, γξαθεία, ζρνιεία Μηθξνί ρώξνη κε αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, δηάδξνκνη, θιηκαθνζηάζηα, απνζήθεο Υώξνη κε ιείεο θαη ζηηιπλέο επηθάλεηεο

61 Σύπνο ιακπηήξα Γηάξθεηα δσήο [ώξεο] Φσηεηλή απόδνζε [lm/w] Δθαξκνγέο Ππξαθηώζεσο Καηνηθίεο, θαηαζηήκαηα Ππξαθηώζεσο αινγόλνπ 2000 έσο 25 Καηνηθίεο, θαηαζηήκαηα Φζνξηζκνύ Γξαθεία, ζρνιεία, βηνκεραλία πκπαγείο θζνξηζκνύ Καηνηθίεο, θαηαζηήκαηα Δθθέλσζεο Βηνκεραλία, εμσηεξηθνί ρώξνη

62 ΣΔΥΝΖΣΟ ΦΧΣΙΜΟ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΙΚΟ ΣΟΝ ΦΤΙΚΟ ΦΧΣΙΜΟ ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΤΝ ΣΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΔΝΣΑΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΦΧΣΟ Δ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΧ ΑΤΣΟΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΧΝ ΡΟΟΣΑΣΧΝ ΔΓΓΤΑΣΑΗ ΔΝΑ ΤΝΔΥΔ ΒΔΛΣΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΦΧΣΗΜΟΤ Δ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Ο ΣΔΥΝΖΣΟ ΦΧΣΗΜΟ ΠΟΤ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΗ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΧΣΗΜΟ, ΟΦΔΗΛΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΣΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΦΧΣΟ. ΒΙΟΓΤΝΑΜΙΚΟ ΦΧΣΙΜΟ ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΧΣΗΜΟΤ ΔΚΠΔΜΠΟΤΝ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΦΧ ΠΟΤ ΠΡΟΟΜΟΗΧΝΔΗ ΣΗ ΔΝΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΖΜΔΡΑ ΑΡΥΗΚΑ ΥΔΓΗΑΣΗΚΑΝ ΓΗΑ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΟΠΟΤ ΔΛΔΗΠΔ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΧ ΠΑΡΑΣΖΡΖΘΖΚΔ ΑΠΧΛΔΗΑ ΣΖ ΑΗΘΖΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ... ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΚΠΔΜΠΟΤΝ ΒΗΟΓΤΝΑΜΗΚΟ ΦΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ ΥΡΧΜΑΣΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΟΤΝ ΔΝΑ ΔΞΤΠΝΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΤΘΜΗΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΔΝΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟ

63 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΜΜΔΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ ΚΤΡΙΧ Δ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΤΦΟ... ΥΡΖΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΚΤΡΣΑ Ή ΚΟΙΛΑ ΚΑΣΟΠΣΡΑ, ΠΟΤ ΣΟΠΟΘΔΣΟΤΝΣΑΙ ΣΖΝ ΟΡΟΦΖ ΜΔ ΚΛΙΖ, ΧΣΔ ΝΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΤΝ ΣΟ ΦΧ... ΜΔ ΜΟΡΦΖ ΓΔΜΖ... Ο ΔΙΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΚΑΣΟΠΣΡΟΤ ΜΔΙΧΝΔΙ ΖΜΑΝΣΙΚΑ ΣΖ ΘΑΜΒΧΖ ΠΟΤ ΤΝΖΘΧ ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΑΙ ΣΟ ΥΧΡΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΦΧΣΙΣΙΚΑ ΑΜΔΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ ΣΑ ΚΑΣΟΠΣΡΑ ΔΙΝΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΑ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΞΑΓΧΝΙΚΖ ΜΟΡΦΖ ΚΤΦΔΛΔ Δ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ

64 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΠΤΡΑΚΣΧΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΛΤΖ ΠΡΟΑΡΜΟΙΜΟΙ Δ ΟΠΟΙΑΓΖΠΟΣΔ ΤΝΘΖΚΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΔΓΑΛΟ ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΦΧΣΟ ΟΙΚΔΙΑ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΠΤΡΑΚΣΧΔΧ ΑΛΟΓΟΝΧΝ ΤΦΖΛΖ ΦΧΣΔΙΝΖ ΑΠΟΓΟΖ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΤ ΔΝΓΔΙΚΝΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΔΓΑΛΖ ΔΤΑΙΘΖΙΑ Δ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑΖ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΙΜΟΤ 70% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΥΔΖ ΣΙΜΖ ΠΡΟ ΑΠΟΓΟΖ ΙΓΙΑΙΣΔΡΑ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΑΠΟΓΟΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΥΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΟΝΧΝ ΑΤΞΟΜΔΙΧΔΙ ΣΖΝ ΣΑΖ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΟΠΣΙΚΖ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΖ ΔΝΟΥΛΖΖ ΣΡΔΙ ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ: ΘΔΡΜΟΤ ΛΔΤΚΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ, ΛΔΤΚΟΤ ΦΧΣΟ ΜΔ ΦΤΥΡΟ ΥΡΧΜΑ ΚΑΙ ΦΧΣΟ ΖΜΔΡΑ

65 ΤΜΠΑΓΔΙ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΙΜΟΤ ΜΟΡΦΖ ΟΜΟΙΑ ΜΔ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΠΤΡΑΚΣΧΖ ΜΔ ΠΔΝΣΑΠΛΑΙΑ ΦΧΣΔΙΝΖ ΑΠΟΓΟΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΛΟΓΧ ΜΔΙΧΜΔΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΧ ΜΔΙΧΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ, ΑΡΑ ΜΙΚΡΟΣΔΡΧΝ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΦΟΡΣΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΘΔΡΟ ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ ΑΓΟΡΑ ΟΜΧ ΜΔΓΑΛΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΕΧΖ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΔΚΚΔΝΧΖ ΤΦΖΛΖ ΦΧΣΔΙΝΖ ΑΠΟΓΟΖ ΖΜΔΙΑΚΔ ΠΖΓΔ ΦΧΣΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΔΙΓΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ, ΟΠΧ ΠΤΚΝΧΣΖ, ΠΖΝΙΑ ΚΑΙ ΔΝΑΤΣΖΡΑ ΥΡΖΖ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ, ΜΟΤΔΙΑ, ΓΡΑΦΔΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ

66 ΟΠΣΙΚΔ ΙΝΔ Οη νπηηθέο ίλεο εηζάγνπλ αθηίλεο θσηόο ζην έλα άθξν ηνπο θαη ηηο κεηαθέξνπλ ζην άιιν άθξν ρσξίο απώιεηα ελέξγεηαο Καηαζθεπάδνληαη από αγσγνύο γπαιηνύ, ππξηηίνπ ή εηδηθέο πιαζηηθέο ύιεο, είλαη πξνζηαηεπκέλεο από επίζηξσζε (P.V.C.) θαη νδεγνύλ ην θσο ζε θαηεύζπλζε επζεία, θακπύιε ή ηεζιαζκέλε...

67 ΓΙΟΓΟΙ ΔΚΠΟΜΠΖ ΦΧΣΟ Ζ δίνδνο εθπνκπήο θσηόο (LIGHT-EMITTING DIODE - LED) είλαη έλαο εκηαγσγόο, ν νπνίνο, ζε θαηάζηαζε πόισζεο, εθπέκπεη κηθξό ηκήκα ηνπ θσηεηλνύ θάζκαηνο ζε κία θαηεύζπλζε. Σν ρξώκα ηνπ εθπεκπόκελνπ θσηόο εμαξηάηαη από ηε ζύλζεζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ ηνπ εκηαγσγνύ. Μπνξεί λα είλαη ππέξπζξν, νξαηό ή λα πξνζεγγίδεη ην ππεξηώδεο. Οη πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπο είλαη εύθακπηα θσηεηλά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία αιιά θαη θσηεηλά πθάζκαηα θαη ζηνηρεία πξνζόςεσλ Torre Agbar, Barcelona,J. Nouvelle Δκπνξηθό θηίξην, Morimoto, Tadao Ando

68 ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑ ΤΝΔΥΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΦΧΣΟΓΗΟΓΧΝ ΔΗΑΓΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΦΧΣΟ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ MEDIAMESH

69 ILLUMESH

70

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού

Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Διπλωματική εργαςία Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα